«KMHB DE EEMLANDER" BUITENLAND. Pianohandei L. KLEIN Willem Groenhuizen „L'H IR 0 N D ELLE" PRIIS DER ADVERTENTIE» leven Eén maal in Uw Gebr. Perzina Zilveren Fruitlepels OPRUIMING VAN WINTERGOEOEREN 24° 'aapgang No. 189 per post t i~. per week (met cratis rtrzekerng tegen ongelukken) 0.17&. atzondeilijkc nummer» Gj05. AMERSFOGRTSCH DAGBLAD Woensdag 10 Februari 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^ORTWAL 2A. POSTREKENING N'. 479.0. TEL. INT 8,3. van 1 4 rcgci» 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaantve* dingen en Ucldadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zcci vooideciigc bcnalincen voor het advcriecren Lcne ciicu aire, bevattende de voorwaarden, wprdt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. UIT DEN RIJKSDAG. Dc handelsovereenkomsten met Spanje en Nederland. Na de rede van Stresemann ging de rijksdag gisleien over 'ot de bespieking der Spnansch- Duitsche handelsovei eenkomst. Het voorloopig accoord werd na ecn langdurig debat in 2e en 5e lezing aangenomn evenais de supp'emen- tairc Duitsch-Nederlandsche overeenkomst. Heden zal de minister van financiën, Rein-iiv hold, het debat over de begroeting 1926 inlei-Jaj^e, én ingetogenheid aansporen, den met ccn rede. Poullet. die dreigde het voorwerp eener vijan dige betooging der menigte te worden, moest dat hij zich er een verwijt van zou maken op dezen dag door een tc lange redevoering de ontroering te verstoten, die ons, aldus spr., bevangt bij dit schouwspel van zooveel roem rijke emblemen. Op het oogenblik, dat de minister van oorlog deze emblemen uit naam, von het leger en het land ontvangt, begroet ik ze met <k? eerbied'pste genegenheid en in dien, wat God verhoede, zich in de toekomst een geschil zou voordoen als dat van 1914— 1918, dan zullen wij ons om deze zelfde vaan dels scharen om onzen grond en de onafhan kelijkheid von ons land te verdedigen. De genood;gden bewaarden het stilzwijgen na deze rede. De deuren van het museum waren gedu rende dezen tijd gesloten en generaal Collyns ging de menigte, die nog steeds betoogde, tot DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Onderhandelingen van Duitsch- noticnulcn met de Hohcnzollcm? In de juridische rijksdagcommissie zijn gis teren de debat en over de vermogensrechte lijke rege'ing met de vroegere Duitsche vor stenhuizen voortgezet. Hierbij richtte de soc.- democratische afgevaardigde Rosenfeld tot de Duitsch-nationalen de vraag, of het waar is, dot door Duitsch-nationale afgevaardigden in den loop der laatste weken over de kwestie der schadelooss'elling met de Hohenzol'ern is onderhandeld Van Duitsch-nationale zijde werd geantwoord, dat dit een onbetamelijke vraag was. Men was evenwel in staat te ver klaren, dat door Duitsch-nationalen met „Zijn keizerlijke Hoogheid" den voormoligen kroon prins geen onderhandelingen worden gevoerd. Ook van communistische zijde werd ver klaard, dat hun was medegedeeld, dat Duitsch- nationale afgevaardigden met den ex-kroon prins en met vertegenwoordigers der beheer ders van het vermogen der Hohenzollern over de kwestie der schode'oosstelling o.a. bij den afgevaardigde Hiller hebben onderhandeld De communis'ische afgevaardigde Korsch be toogde, dat in een werkelijke republiek af gevaardigden, die over een dergelijke kwestie met de voormalige vorsten zouden onderhan delen, zich voor het staatsgerechtshof zouden moeten verantwoorden. PROF. VON BAUDISSIN. f Graaf von Baudissin, de bekende professor in de theologie aan de Berlijnsche universiteit, is, naar de N. R. C. meldt, op 79-jarigen leeftijd overleden. In de exegese van het ouóo testament volgde hij de moderne historisch- critische richting uit de verte. Het meest heeft hij in vakkringen de aandacht getrokken door zijn onderzoekingen op het gebied von de semietische godsdienstgeschiedenis. INTERNATIONALE AUTOMOBIELEN TENTOONSTELLING. Keulen, 9 Febr. (V D.) De Rheinisch- Westfalische Wirtschaftszeitung meldt, dat bin nenkort tc Keulen een internationale automo bieltentoonstelling zal worden gehouden, woar- toe de toestemming van het bureau permanent international des constructeurs d'automobiles werd verkregen. Tot nu toe werd slechts een maal per jaar in Duitschland een internationale automobielententoonstelling te Berlijn gehou den. In verband met de gunstige ligging van Keulen ten opzichte van het buitenland is dit jaar voor het eerst van den regel afgeweken, dot internationale automobieltentoonstellingen slechts gehouden worden in de hoofdsteden der landen. EEN FILMSTER MET DE NOORDERZON VERTROKKEN. Berlijn, 9 Febr. (H N.) De bekende film ster Lya de Putti heeft volgens de N. Berl. Ztg. Berlijn in het geheim verloten cn is met achter lating van 100,000 mark schuld naar Parijs gevlucht. OUD-SEPARATISTEN VERMOORD. P a r ij s, 9 Febr. (V. D.) De Malin meldt uit Straatsburg, dat twee vroegere separatisten, de gebroeders Brunner te Auderge in de Pflaz, vermoord zijn. De moordenaars zijn gearres teerd. MOORD OP EEN SCHIP. B c r 1 ij n, 9 F b r. (H. N.) Naar de B. Z. uit Genua verneemt, is op het motorschip von de Hamburg-Amerikalijn Voigtland, dat op de terugreis van Oost-Azic naar Hamburg is. kort voor aankomst te Genua óe motorpoetser Huber doodgevonden onder omstandigheden, die aan moord deden denken. Als verdacht van den monrd ic ppn Poolec^»F> ket"» n-1 de politie te Genua uitgeleverd. Er gingen ge ruchten. alsof Hebei een bekend geleerde zou zijn. Dit is echter onjuist. BELGIE. OVERBRENGING VAN VAANDELS NAAR HET LEGERMUSEUM Een felle betooging tegen Poullet. Gisteien werden te Brussel zevcn-en-dertig vaandels van ontbonden regimenten aan het legermuseum overgedragen. De plechtigheid gaf aanleiding tot een betooging door ecn zeer dichte menigte, die met bloemen naar da vaandels wierp. Drie uitroepen ovierheerschten: „Leve het leger", „Weg met Poullet", „Weg met de regeering Voor het museum verbrak de menigte de politie-afzettingen en omring de de vaandels geheel, waarvoor men een weg moest banen. De komst van Poullet, premier en minister van landsverdediging ad interim, werd begroet met kreten van ,.Weg met Poul let I" De komst van prins Leopold wekte gToote geestdrift. Poullet hield een, toespraak, waarin hij zeide. door een zijdeur vertrekken. De menigte ver. spreidde zich vervolgens en ging een groet brengen aan het graf van den onbekenden sol daat. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Politiek geharrewar in de Kamer. In de Kamer verklaarde gisteren Flandin, dal de regeeringscommissoris en de minister van financiën Maandag één der voornaamste arti kelen van het finoncieel ontwerp krachtig be streden hebben, terwijl het officieel verslag be wijst, dat de regeering zich bij de stemming onthouden heeft. Flar.din protesteerde met klom tegen deze handelwijze der' regeerng Doumer, die alleen zat op de regeerings- bank, zeide, dot hij in den loop zijner rede ge zinspeeld heeft op de mogelijkheid van een transactie cn met de financieele commissie overeengekomen was des ochtends een oplos sing te zoeken. Flandin en Léon Dubois protesteerden heftig en widen de verklaringen van Doumer niet aan vaarden. Doumer repliceerde, dat hij hen in dit poli tieke debat niet volgen zou. Hij herhaalde, dal de stemming ran Moandog geen politiek ka rakter had. In de Kamer verklaarde Lamoureux, dat het niet juist is, dat de financieele commissie zich stelselmatig zou verzetten tegen de voorstel len der regeering. Briand verklaarde, dat de regeering Maandag geen positie gekozen heeft, omdat er een trans actie gaande was met de commissie. Hij voegde er aan toe, dat, ii.dien het or.twerp binnen 8 dogen niet goedgekeurd was om het bij den Senaat in te dienen, de toestond kritiek zou worden. De regeering zal de Kamer verzoeken onmid dellijk dc 5500 milliocn toe te staan, die ver- eischt zijn voor het evenwicht der begrooting. Zij zal zich tot geen concessies laten bewegen. Wij moeten het trachten eens te worden, om zoo spoedig mogelijk tot een resultaat te ko men. Het is een kwestie van methode en tucht, want in fiscale aangelegenheden is er niets, dat de partijen belet tot elkaar te komen. Bij de stemming over de inkomsten, die ver- eischt zijn om de begrooting in evenwicht brengen, zal de regeering de kwestie ven ver trouwen stellen. Ecn nieuwe nederlaag der regeering Dc Kamer heeft gisteren met 276 tegen 262 stemmen een nieuw verzoek verworpen om het ort'kel op fe heffen inzake de wijziging van d- aandeelen aan toonder. De regeering had do kwestie van vertrouwen niet gesteld. Na de verwerping stemde Doumer er in toe een voorstel te overwegen, dat een nieuw soort aandeelen met facultatieve endosseering in voert. De Kamer verwees, in overeenstemming met Doumer, het artikel naar de com miss'e om den nieuwen tekst op te stellen. HET VLCOTPROGRAM. Gisteren heeft de ministerraad den minister van marine gemachtigd een wetsontwerp in te dienen betreffende de uitvoering von het pro gramma van den nieuwen vlootbouw Ier her vatting van den normalen voortgong, zooals is geregeld bij de wet van 15 Juli 1925 DE PENSIONEERING VAN GENERAAL DUPORT. Men heeft getracht, aldus wordt d.d. 8 Febr. uit Parijs bericht, verband te leggen tusschen de pensioneering van generaal Duport schrifteb'jke verklaringen, die hij zou hebben afgelegd na een enquête in Syrië voor reke ning der regeering Painlevé, de minister von oorlog, verklaarde zelf onlangs in de Kamer, dot deze bewering geheel ongegrond is cn dot de regeering hulde bracht aan de zeer onpar tijdige wijze, waarop generaal Duport zich van zijn taak had gekweten. Deze verklaring von Painlevé werd zóó bevredigend geacht, dat een Kamerlid, die er over wilde interpellee- ren, zijn verzoek om een interpellatie te hou den, introk. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN S7RIË. Geen vrede in Syrië RECLAMES. Van 1—1 rosels 1 1.05. elke reccl meer f 1.— Wilt gij slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een Hoflev anciers van H. M de I on in pin Vertegenwoord iger Utrechtschestraat 44. Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 ReoaratiB-lnrchtinn voot Uurwerken. NOG SLECHTS KOTTEN TIJO BONTMANTELS PELTERIJEN KOOPJES LANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT nis op te doen voor het leven óp het land in de dominions. De prins ging nauwkeurig olies in onderdeelen no Zooals men zich zal her inneren, heeft de prins onlangs in een redevoe ring verhaald, hoezeer hij tijdens zijn reizen getroffen wos door de mogelijkheden, die de overzeesche dominif ns bieden cn een oproep gedaan, dat meer beden van oMe klossen zich in de dominions zullen vestigen om, de groote beril ringen van het rijk lot ontwikkeling te brengen. ITALIË. In bevoegde Engelsche kringen spreekt men de Engelsche berichten tegen, volgens welke de Franschc regeering De Jouvenel instructies gezonden zou hebben om zonder uitstel vrede met de Drusen te sluiten. ENGELAND. DB PRINS VAN WALES EN DE LANDVERHUIZING. Londen, 9 Febr. (H. N. Draadloos). De prins van Wales heeft vandaag, vergezeld door Sir Arthur Steel Ma'tland, den minister van arbeid, persoonl.jk de opleidingsinstelling Ir Claydon bij Ipswich geïnspecteerd, wear jon gelieden een cursus volgen, om de noodig-e ,ken- DE IÏXLIAANSCHE DICTATOR. Stresemonn dient van antwoord. De rijksdag was gisteren dicht bezet, toen de minister van buitenlondsche zaken, Strese monn, het woord nam in verband met de dooi de Duitsch-nationoien ingediende intcipeilntie betreffende den noodtoestand der Duitsche be volking van Zuid-Tirol en met dc interpellatie der regecringspartijen omtrent de Zaterdag door Mussolini in de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden gehouden anti-Duitsche rede Stresemann betoogde o. m.: De uiteenzettingen van den Italioanschen minister-president grijpen diep in de verhou ding tusschen Italië en Duitschland in en raken bovenden den algemcenen toestand, die met het verdrag van Locarno en Duilschlonds toe treding tof den Volkenbond samenhangt. De rhetorische uitval van Mussollini zou aonleiding kunnen geven op gelijke wijze van antwoord tc dienen. De Duitsche regeering moet er echter van afzien hier denzelfdcn toon als Musso'iru aan te slaan. Vervolgens las Stresrmann de publicaties en plechtige beloften van den koning von Italië en de Italiaansche outoriteiten voor, waarbij ter gelegenheid van de inbezitneming door Ita'ië van Zuid-Tirol oon de Duitsche bevolking werd toegezegd, dot hoor beschavng en het Duitsche schoolwezen zou worden beschermd. In strijd met al deze beloften is echter het fascistisch bewind tot een bewuste veritaliaan- sching onder de Duitschers van Zuid-Tiroi overgegaan. In München is inderdaad door enkele particulieren een beweging ingeleid om Italië te boycotten, maar achter deze beweging staan noch de Beiersche regeering, noch Duit sche instanties. Deze zuiver particuliere bewe ging, door onverantwoordelijke personen op touw gezet, is voor den Italiaanschen minister president evenwel aanleiding geweest tegen over den Duitschen gezant in Rome te verkla ren, dat hij er toe zal overgaan den invoer van Duitsche goederen in Italië te verbieden een oproep zou doen om Duitschland te boy cotten, als ecn dergelijke agitatie niet zou op houden. Tot dusver werd het als een onmo gelijke wijze van optreden beschouwd om een van de regeering onafhankelijke beweging van jpnverantwoordelijke kringen te willen beont- worden met den druk von internationale buiten- landsch-politicke maatregelen. Op ccn dierge lijken grondslag is de samenleving der volko ren een onmogelijkheid. Toen in het verloop der onderhandelingen te Locarno Italië van Duitschland een waarborg voor do Brennergrens wilde verkrijgen, was ons antwoord natuurlijk, dot wij voor ecn zooda nige garantie niet dc aangewezen instantie zijn Wij eerbiedigen het zelfbeschikkingsrecht der volken en wij koesteren slechts den wensch, dat aan onze en andercr wenschen nopens dit zelf beschikkingsrecht geen hinderpalen in den weg worden gelegd. Ook kunnen wij niet dc op vatting deelen, dat er twee soorten grenzen ii> Eurnpa zouden bestaan. Wat aan de Duitsche politiek als streven naar expansie wordt verweten, is volkomen uit do lucht grgraepen. Het rijkskubfnet heeft giste ren besloten, dat Duitschland tot den Volken bond zal toetreden cn bij d t besluit werd zij nog gesteund door Musso^ni's rede. Deze toch ehcht niet alleen de ontduitsching van Zuid- Tirol, manr zij is in heel de wereld nis ecn oorlogsdre'gement jegens Duitschland cn Oos tenrijk opgevat. Zoodanige dreigementen ech ter zijn met den geest van den Volkenbond kortweg onverccnigboar. OnverecnWbaor met dien recst is ook de geheele toonaard, de over schatting en dc teugelloosheid van Mussolini's uiteenzettingen, die geen uitdrukking van inner lijk kracht plegen te zijn. Wanneer werkelijk het aantal Duitsche tou rist cn in Italië mocht verminderen, don zou dat wel eens niet het gevolg von Duitsche maat regelen, maar integendeel het gevolg von Mus solini's rede kunnen zijn. Eens heeft Mussolini anders over Duitsch land gesproken. De Beiersche premier Held heeft, gelijk vol komen duidelijk is, alleen van de cultureelo vrijheid der Zuid-Tiroolsche Duitschers gespro ken. Mij komt het overigens wcnschelijk voor, dat buitenlondsche politiek uitsluitend door het rijkskabinet en in den rijksdug wordt gevoerd. De verantwoordelijkheid voor dc buitenlond sche politiek wordt in elk geval uitsluitend door dc rijksregcering gedragen. Wij laten ons even wel het recht niet ontnemen op de bres te staan voor de culturcele reohten der Duitsche minder heden in het böitenlond, gelijk wij ook dc rech ten der binnen onze landspalen woonachtige nationale minderheden willen ontzien. Het is Duitschlonds natuurlijk recht belang te stellen in de mcnschen van Duitschen bloede oun gene zijde onzer landsgrenzen, aan welk recht wij niet laten tornen. In den Volkenbond zullen wij opkomen voor de nationale minderheden. Er bestaat geen an tagonisme tusschen ons en het Italiaansche volk, waarmede wij in vrede willen leven, maor tot de grondslagen voor zulk een vredo bchooit ook het zelfrespect, zonder hetwelk ecn volk niet kon bestaan. Machteloosheid naar buiten is niet identiek met het verlies van innerlijke krocht. In dit gevoel wijs ik don ook dc tegen Duitschland gerichte dreigementen met alle be slistheid van de hand. De discussies in den rijksdag. De rede van Stresemann werd telkens van alle zijden door bijvalsbetuigingen begroet en werd geen enkele maal door luidruchtige inter rupties onderbroken. De rede was, aldusmeldt een Duitsch persbureau, een vernietigende te rugwijzing der ongehoorde aanvallen, die dc Italioonschc minister-president in zijn jongste rede tegen Duitschland had gericht. Stresemann rekende rustig cn zakelijk met Mussolini af. Na dc rede van den minister legde dr Scholz (Volkspartij) een verklaring af namens de regeeringspartijen, waarin de rede van Mussolini bestreden wordt als een terugkeer tot dc politiek von geweld cn ecn bedreiging van den Europecschen vrede. Tegen het onrecht in Zuid-Tirol moet ten aanzien der rrehccle wereld luiJe verzet worden aangeteekend. De soc.-democrotische afgevaordigde Stampfer verklaarde zich volkomen eens met de rede van den minister en richtte zich met alle krocht tegen Mussolini. De Duitsch-nationale afgevaardigde Martin Spahn verzekerde, dat het Duitsche volk dc beste betrekkingen met het Italiaansche volk wil onderhouden, maar aanvallen ols die von Mussolini op de scherpste wijze moet afwijzen De voorzitter van den rijksdag, Loebc, vatte het resultaat der rijksdagzitting samen in. de verklaring, dot de rijksdag met nadruk protes teert tegen de, wat den inhoud aangaat, onge rechtvaardigde en wat den vorm betreft be- leedigende aanvallen cn uitvallen van Mussolini en dat het Duitsche volk zijn recht niet be perken laat om voor de Duitsche minderheden onder vreemde heerschappij ccn rechtvaardige behandeling op tc eischen. Dc indruk in hel buitenland. Rome, 9 Febr. (H. N.) De meeste och tendbladen bevatten berichten over den indruk dien de rede van Mussolini in het buitenland heeft gemaakt. De geseinde uittreksels uit de Engelsche bladen luiden over het algemeen ongunstig. Wat de Fronsche bladen betreft, worden de bloden von het linkschc kartel bijna niet geciteerd, doch wel zijn de gunstige uit latingen von de rechtsche bladen opgenomen. De Messagero geeft enkele Duitsche persstem men. doch vooral uitvoerig een uittreksel uit een artikel van de Deutsche Ztg., waaraan hei blad de beschouwing vastknoopt, dot in enkele Duitsche bladen duidelijk aanspraak op den Brenner wordt gemaakt. Het blod toont zich voldaan over de voor Italië gunstige opmerkin gen in de Fransche bladen van rechts, doch voelt toch niet veel voor een bondgenootschap tusschen Italië en Frankrijk en wijst er op, dat Mussolini zich in zijn rede weliswaar met har de openhartigheid tegen Duitschland heeft ge wend, doch toch niet van plan is zijn tot nu toe gevolgde buitenlandsche politiek van het even wicht der mogendheden te laten varen en even min zich aan de verantwoordelijkheid wenscht te onttrekken, welke Italië op zich heeft geno men. Italië is het wel op talrijke punten met Frankrijk eens, doch wenscht toch niet mede te werken aan het tot stand komen van een bloc, waardoor al te groote en gevaarlijke te genstellingen aan den ;dag zouden komen. Amcrikaanschc uitlotingen* Berlijn, 9 Febr.,(H. N.) Volgens ccn be richt uit New-York stellen de Amerikoanscho b'adcn met voldoening vast, dat men zich in Duitschland de redevoering van Mussolini niet nl tc veel heeft aangetrokken."Ecn bewijs hier voor ziet men in het eenstemmige besluit von het kabinet, om dc nota met het verzoek, om in den Volkenbond tc worden opgenomen, to verzenden. Dc Ne.v-York Times zegt in een hoofdartikel, dat, hoewel het schijnt, óot do geest van Locarno verdwenen is, dit in werke lijkheid toch niet het geval is, daar ook in Duitschland degenen, dio nuchter denken, over tuigd zijn, dat Mussolini's redevoering slechts voor binncr.lonosch gebruik was bestemd. D<* World vot Mussolini's woorden evenmin ern stig op cn zegt, dat men hier te doen heeft mot oppervlakkige praatjes, waaraan men go- woon is bij een man, die gewend is een groo- ten mond op tc zetten. Overigens merkt hot blad op, dat het vraagstuk von Zuid-Tirol geen Duitsche, doch een Oostenrijkschc aangelegen heid is, waarbij de World echter vaststelt, dat Zuid-Tirol een zuiver Duitsch land is. Musso lini wordt er voor gewaarschuwd, alle gedach ten aan ecn oorlog tc laten varen, door een moderne oorlog niet kon worden gewonnen, ols alle tegenstar ders zich aaneensluiten. DE PERS MOET VOLKOMEN 1TALIAANSCH ZIJN. Een nieuwe wet nopens de pers verbiedt aan vremdelingen aan het hoofd te staan van ecniga publicatie in Italië. Het hoofd von elke publi- cutio moet ecn Itolioonsch burger zijn. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Winditschgrütz cn Nadossy in dc gevangenis. Boedapest, 9 Febr. (H. N.) Niet zonder galgenhumor is een artikel, waarin ecn mede werker van. het blod Ujsag, die wegens een politiek vergrijp ecnigen tijd in de gevangenis heeft moeten doorbrengen, zijn indrukken schil dert. Hij had gelegenheid óe indrukken van zijn celgenooten over de belangrijkste bewoners van de gevangenis, n.l. prins WindischgTëtz, den chef van den veiligheidsdienst Nudossy en de moordenaresse Leóerer te leeren kennen. In de cellen vormen de prins cn de chef van den veiligheidsdienst het eenige onderwerp van het gesprek. Niet zonder nijd vertelde een be rucht inbreker-specialiteit op het gebied van het kraken van brnnc'iknsten den correspondent, dat het déjeuner van den prins gewoonlijk uit 7 gangen bestaat cn dat hem zelfs de grooto gunst is toegestaan, dio voor een celbewoner bestaat, n.L het rooken. Niet minder populair don do prins is Nadossy, de chef van den vei ligheidsdienst. Men behoeft over niet veel fan tasie tc beschikken om zich het leedvermaak t« denken, dot dc onverbeterlijke tuchthuisboe ven hebben, omdat zij thans den oppersten be waarder van de ordé, den gestrengen Nadossy, den zeer gevreesóen chef ov r het kamp der geïnterneerden, ols collego hebben. Als Na dossy voor het luchten op de gevangenisplaats wordt gevoerd, klimmen alle celbewoners voor de getraliede vensters ont von het zeldzame schouwspel te genieten hoe Nadossy met ge bogen hoofd, door een bewopenden cipier bo- geleió, de ronde om de muren van de gevan genis maokt. De misdadigers noemen hem met een niet onaardige woordspeling den ohef dnr „franc-tireurs". In dc gevangenis bevindt zich ook een werkelijke moordenares, de berucht Mizzi Ledcrer, die tot levenslange tuchthuis straf is veroordeeld. Deze stelt veel belang in prins Windischgrötz cn vraagt iederen dag hor» het den prins gaat. Deze veroordeelde, die na tuurlijk het Jiaor gebobd draagt, is bij dc be woners van dc gevangenis zeer in aanzien en 's avonds kan men de celbewoners ecn hooren zingen, waarvan dc eerste regels als volgt luiden „Was ist im Koffer, Mizzi, du süsse? Sind es nicht Kotelka's Hiindc und Frisse?" Dit zijn thans dc collega's van dc valscho munters. Geen romanschrijvei, dooh slechts het werkelijke leven kan zoo iels bedenken. ROEMENIE. HET AFZIEN VAN DEN TROON DOOR PRINS CAROL. Ecn sclukking tot btond gekomen? Volgens een bericht uit Weencn aan do Chicago Tribune wordt uit diplomatieke bron vernomen, dat tusschen den koning van Roe menië en prins Carol een schikking tot stand is gekomen. Dc koning heeft de door zijn zoon gestelde voorwaarden aangenomen, namelijk, dot een eind gemaakt zal worden aan den in vloed van den gunsteling von koningin Murie, prins Baboe Stirbey cn dat Bratianoc zal af treden. Waarschijnlijk zal Avorescu met de vorming van het kabinet worden belast. Prins Carol beloofde het schandaal in den doofpot te stoppen en naar Algiers te gaan. Waar schijnlijk zal hij nog vóór den zomer naar Roemenië kunnen terugkeeren. Het decreet, waarbij de prins van zijn rechten vervallen wordt verklaard, is opgeschort. Prins Caiol blijft den titel van kroonprins behouden. LITAUEN. EEN JACHT OP ALCOHOL SMOKKELAARS. Een gevecht. B e r 1 ij n 9 Febr. (H. N.) Volgens een be richt uit Memel aan de B. Z. heeft de Litau- sche politie sedert eenigen tijd van de Duitsch® loodsboot Schlickmann gebruik gemaakt om jacht te maken op alcoholsmokkelaars. Dezer dagen had, ongeveer 10 mijl van Memel ver wijderd, ecn ontmoeting in de Oostzee ploata tusschen de loodsboot en een te Koningsbergen thuisbehoorendc slee.pboot Willi. Dc .politie ge-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1