ABOHNEMENISPBUS r 1 ma;"iCD v°or Am'~ „DE EEMLANDER" PRIJS DER AOVERTENTIEH mei inbegrip van een EERSTE BLifiiD. BUITENLAND. Amerika per radio! F. H. LOtëANiS Voorjaarshoeden Eén maal in Uw leven i Gehr. Perzsna Pianohandel L. KLEIN| BINNENLAND. 24e laaraanq No. 193 loort 2L10, idem iianco per post t S.per week (met eratis verzekering legen ongelukken) 0.176. aiaormieriijkc nummert 1 C .05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N». 47910. TEL INT 513. Maandaq 15 Februari 1926 bewijsnummer, elke icgcl meer O 25, dienstaanb e- dingen en Licldadigheids-adve tcnticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedriM bestaan zeci ^vooidccngc beoalin en voor het ad ver ecicn tcne circu aire, bevattende de voorwaardch wordt op aanvraag toegezonden. VOI '5OND. DUITSCHLANDS TOETREDING TOT LEN VOLKENBOND Duitschland cn het secretoriaat- gcneraoL Sir Eric Drummond gaat deze weck naar Ber lijn, waar hij een beleefdheidsbezoek aan Strcse- mann zal brengen, met wien hij over verschil lende kwesties, Duitschlond rokende, zal spre ken. Eén daarvan is die van de plaats, welke vcor de Duitschers zal kunnen worden gereser veerd bij het secretariaat-generaal. Dit betreft te scheppen of opnieuw te voorziene plaatsen, niet personen. Er zou sprake van zijn den post van ondersecretaris-generaal aan een Duitscher te geven, met een of meer secretarissen, in welk geval een Duitscher zou komen bij het meerendeel »van de afdeelingen van het secreta riaat. Spanje cn de kwestie der uitbrei ding van 't aantal permanente rnadszeeels. Berlijn, 13 Febr. (H. N.) Uit Genève wordt aan de B Z. gemeld, dtit Quinones Je Leon, de vcitegenwoordiger van Spanje bij der. Volkenbond, in tegensïel'ing met de berichten in verschillende bladen verklaard heeft, dat het absoluut onjuist is, dat dc Spaansche re- •geering or aan denkt haar stem voer het toe kennen van een permanenten zetel in den raad van den Volkenbond aan Duitschland daarvan afhankelijk te maken, dat ook aan Spanje de?gelijke zetel wordt toegekend. DE VOORBEREIDING'DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE Do kwestie van Ruslands deelnc- neming. Het antwbord van Tsjitsjerin op de Volken- bondsuilnoodiging tot deelneming aan de voor bereidende ontwapeningsconferentie, hetwelk is gepubliceerd, zegt dat, al sluit het aannemen de uitnoodiging: niet-erkenning van den Vol kenbond in, hij toch een aanhanger is van het begisel der conferentie om te toonen hoeveel waarde de sovjets hechten aan elke poging om een eventueelen oorlog te voorkomen en den last der bewapening, die op de volkeren rust, te verlichten. Niettemin zou Rusland zich ver plicht zien van deelnemen aan de conferentie of te zien, wanneer de conferentie te Genève bij een mocht worden geroepen, zulks wegens het conflict tusschen Rusland en Zwitserland. HET INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR INTELLECTUEELE SAMENWERKING. Vermeylcn vertegenwoordiger van België. De Belgische regeering heeft prof. \ugusi Vermeylen aangewezen als vertegenwoordiger van België in het Internationaal Instituut vooi Intellectueele Samenwerking. DUITSCHLAND. HANDELSOVEREENKOMST MET TURKIJE. B e r 1 ij n, 13 Febr. (H.N.) Dc rijksdag heeft vandaag do handelsovereenkomst met Turkije in eerste en tweede lezing goedgekeurd. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Dc kwestie der volksstemming. Berlijn, 14 Febr. (V. D.) Van 4 tot 17 Maart zullen in geheel Duitschland lijsten ter invulling worden opengesteld in verband met het uit te spreken referendum inzako de ont eigening van bezittingen van voormalige Duit- sche vorsten. DE DEENSCHE MINDERHEDEN. Een verordening van het Pruisische staatsministcrie. B e r 1 ij n, 13 p e b r. (H. N.) De Pruisische persdienst deelt mede, dat het Pruisische staatsministerie een bizondere verordening heeft uitgevaardigd, waardoor aan de D^en- schc minderheid in het grensdistrict van Slees- wijk-Holstein uitgebreide rechten op het gebied van het onderwijs worden toegekend. De be hoefte aan een openbare volksschool zal in <3? grensdistricten Flensburg-stad, Flensburg-land en Zuid-Tondern algemeen worden erkend, in dien daartoe een aanvraag wordt ingediend door de ouders of voogden van ten minste 24 schoolplichtige kinderen. In de minderheids- scholen zal het onderwijs geheel in,het Deensch warden gegeven. EEN BEDIENDE VAN EEN GRAANFIRMA BEROOFD. De dader gevat. Uit/ Neurenberg wordt gemeld, dat een be diende var een graanfirmrf, die 18,000 mark van. het filiaal van de rijksbank had gehaald. Zaterdagochtend door een man met een steen tegen den grond :s geslagen en beroofd. De bediende slaagde er echter in, hoewel hij hevig vloedde, op de beer te komen en den aan valler na te loopen, die daarna door voorbij gangers werd gegrepen. FRAN^LTK- HET FINANCIEELE VRAAGSTUK De Kamer neemt verschillende artikelen van het financieel® wetsontwerp aan. Zaterdag heeft de Kamer art. 1 van de fi- nancieele wet, strekkende tot het scheppen van nieuwe bionnen van inkomsten, aangeno- tnern Bij de voortzetiing van de bespreking van dc artikelen over het scheppen van nieuwe mid delen heeft de Kamer de artt. 5 tot II aange nomen, strekkende o.a. tot invoering van een zegel van 12 frank voor dc vernieuwing van identiteitsbewijzen van tijdelijk in Frankrijk vertoevende vreemdelingen en visarechten als mede een zegelrecht voor bewijzen van woon plaats cn nationaliteit. Heden belangrijke* beslissingen te verwachten. Parijs, 15 Febr. (V. D.) De Kamer ver wierp gisteren het grootste gedeelte der voor gelegde financieele voorstellen. Zij nam slechts eenige indirecte belastingen aan. De finan cieele debatten bereiken heden het hoogtepunt. DE DUITSCHE SCHADEVERGOEDING. P a r ij s, 13 Febr. (H. N.) De minister van financiën heeft in antwoord op een vraag van senator de Lubersac meegedeeld, dat óe Fra^ sche schatkist tot 31 December 1925 van Duitschland leveringen in notura heeft ontvan gen tot een waarde var. 4,728,160,200 francs, daaronder begrepen de leveringen voor het verwoeste gebied, terwijl de leveringen tijdens den wapenstilstand daaronder niet begrepen zijn. Frankrijk heeft thans neg vorderingen op de commissie van herstel tot een bedrog van 3,964,090,000 francs DE ONDERHANDELINGEN MET RUSLAND P o r ij s, 13 Febr. (H. N.) Een deel de» Russische delegatie, welke tegen het einde van de volgende week de onderhandelingen met Frankrijk over de regeling van verschi'lende hangende vraagstukken en ook van de Russi sche schulden zal voeren, is vanmorgen te Pa rijs aangekomen. Dc Russische delegatie heeft verklaard, dat de onderhandelingen vermoede lijk 3 maanden zullen duren. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN SYRIË. Dc staat van beleg. De staat van beleg is opgeheven in het sandjok Hauron, maar blijft gehandhaafd in de stad en het sandjak Damascus. DE BELGISCHE KONING LID VAN DB ACADEMIE. In de Académie des Sciences morales et politiques werd Zaterdag een besluit van den president voorgelezen, dat goedkeuring hecht aan de verkiezing van den koning der Belgen tot buitenlondsch lid in de plaats van president Wilson. De president der Académie deelde mede, dat hij van den koning der Belgen een telegram met hartelijke dankbetuigingen had ontvangen. ENGELAND BEZUINIGING BIJ DE MARINO. Verklaringen van Bridgeman. De Britsche minister van marine, Bridge man, heeft Vrijdagavond in een rede verklaard, dat de bezuinigingen, die in de begrooting van den minister van marine zullen worden aangebracht, niet alleen voldoende zouden zijn om de totale kosten van het nieuwe pro gram van aanbouw te dekken, maar ook den belastingbetaler bovendien meer dan 2 mil- lioen pond zouden besparen. Vrijwel alle be zuinigingen zijn op advies van zijn ambtenaren op de admiraliteit en in overeenstemming met het departement van financiën aangebracht Het eenige punt, yraaromtrent geen overeen stemming was verkregen, is aan andere auto riteiten voorgelegd ter arbitrage. De geruchter» omtrent onecnigheid tusschen de admiraliteit en financiën zijn niets dan verzinsels DE MOEILIJKHEDEN IN DE MIJNNIJVERHEID. Het ondtTzoek inzake het conflict. Londen, 14 Febr. (V. D) Er wordt hiei zeer veel belang gehecht aan de bijeenkomst van de mijneigenaren, we'kc deze week gehou den zal worden met het doel de situatie van do mijnindustrie onder oogen te zien. Ver klaard wordt, dat gedurende dc laatste weken aan beide zijden een toenemend verlangen aan den dag is getreden om verdere pogingen aan te wenden, teneinde tot een vreedzame op'os- sing te geroken. Onderwijl hebben de leden van de kolencommissie gedurende de laatste 14 dagen meer dan 13 uur per do-cr gewerkt om den premier vóór het einde van deze maand hun rapport te kunnen overhand gen MOORD UIT JALOEZIE. Ter dood veroordeeld. Vrijdag heeft rechter Salter in de Old Bailey, a Lus meldt het Hbl.., den kreupelen 2 5-jarigen Eugene de Vere wegens moord op de 17-jarige Polly Edith Walker ter dood veroordeeld. Het betreft hier een buitengewoon tragisch geval. De eenigszins zwaarmoedige De Vcre was smoorlijk verliefd op het vlinderachtige en kostbare jongemeisje, dat aanvankelijk zijn avances beantwoordde, doch hem later beu weid en door haar vriendschap met andere jonge mannen een felle jaloezie op De Vere op wekte. In den morgen van Nieuwjaarsdag zocht De Vere Polly in haar huis bij haar ouders op, waar, op haar kamer, een woordenwisseling ontstond, waarbij zij hem voor „beest" uit schold en hem in de hond beet. De Vere ont stok daarover, volgens zijn verklaring, in razernij, greep de tang en den pook bij den haard, waarmede hij haar op het hoofd sloeg, zoodat zij ineen zakte en worgde haar daarna met een harer zijden kousen. De Vere bekende schuld, doch verklaarde onder provocatie te hebben gehandeld, in de eerste plaats ven jaloezie, en verzocht, wanneer men hem ver oordeelde, dit niet te doen op grond van het vernederende „moord", doch van doodslag. Of schoon de rechter bij zijn samenvatting te ver staan gaf, dat hij geen termen aanwezig achtte RtA.LAMLb. Van 1—4 rogcis 1 4.05 elke regel meer 1 L— i 1 ALlfc» ITALIË'S ASPIRATIES. Bcilijn, 14 Febr. (V. D) Naar de bla- RUSLAND. HARRIMAN NAAR RUSLAND. B e r 1 ij n13 Febr. (H. N.) Naar uit Mos den melden, heeft de Ita'ioansche regeering kou wordt gemeld, verwacht men dour binnen* aangekondigd een reeks van nieuwe haven- j kort de aankomst van den bekenden Ameri- werken te zullen doen verrichten op Rhodus i knonschen. millionair Horrimon. Deze zal ook cn een aantal andere eilanden. Bovendien ligt ccn studiereis naar den Koukasus maken. DE ONVEILIGHEID DER SPOORWEGEN. Staat vun beleg. hei in de bedoeling er dc Italiaansche too^ te doen onderwijzen. TSJECMO-SL O WAK! JE. EEN LEENING. Praag, 13 Febr. (H. N.) Maandag zol een bekendmaking verschijnen met betrekking tot Berlijn, 13 Febr. (H. N.) De sovjet- rcgecring heeft volgens ccn bericht uit Moskou wegens de toenemende onveiligheid op de spoorwegen den staat von beleg afgekondigd o - voor do spoorwegen, zoodat misdadigers, dia een binnenlandsche leening, welke uitgegeven betrapt worden, volgens het standrecht ter- 3U Utrechtschestraat 17 - Tel. 483 in '-ro <to k uzo 8.75 (LM) 4 00 Ate'ier /oor het IVbtbrniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM LANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT Wilt rij slechts een klankvolle piano aan schaJ.en, koonï dan een Hoflevanciers van M de oningin Vertegenwoordi -ner Utrechischestraa* 44. OM EEN PRACHTIGEN GLANS AAN MEUBELEN EN VLOEREN TE GEVEN GE3RUIKE M?.N SFrincess £Room Restaurant Dagschotels van konijn 1.50 Nog eenige dagen ?Hmstel=<&ockbier om de acte van beschuldiging te wijzigen, was dc jury van meening, dat er termen aanwezig waren, n.l. provocatie en de bizondere geestes gesteldheid van beklaagde om hem voor gratie aan te bevelen. EEN AANVARING. Uit Londen, d.d. 13 Februari: Het stoomschip Maria-Therese van Hamburg is te middernacht in de buurt van Norfolk in aanvaring gekomen met de olietankhoot Bri- tishearl tengevolge vun de mist. De Maria- Therese werd midcch:ps getroffen en zonk bin nen tien minuten. De bemann-'ng kon zich in de booten redden en werd dopr de Britishearl op gepikt. die ze vanochtend te Grimsby aan land bracht. BRAND IN EEN LANDHUIS. Vier dooden, drie gewonden. Gisteren is het buitenverblijf van sir Philip Grey Egerton in Oulton Park tc Torp^rley af gebrand. Vier personen kwamen hierbij om het leven; drie werden ernstig gewond. zal worden ter consolidatio van prioriteitsschul den cn vofi nog niet gefundeerde schulden van voor den oorlog en tot intrekking von schat kistbiljetten, die-binnenkort komen te vervollen. Op 1 Juli a.s. vervallen 959, op 15 Augus tus 460 en op 1 October 255 millioen schat kistbiljetten, makende met de biljetten, die in Maart cn Mei vervallen, een totaal van 2116 millioen kronen. De nieuwe leening zal als Tsjechn-Slowakische consolidatielecning 1926 ter inschrijving worden aangeboden. De rente bedraagt 6 pet. en de looptijd 20 jaar. Dc of lossingen gescMeden halfjaarlijks, telkens op 1 October en 1 April. DE ERKENNING DE JURE VAN RUSLAND Volgens den Proegschen correspondent van de Leipziger Neuesten Nachrichtcn nam do sovjet vertegenwoordiger Owsejenko do erken ning de jure in ontvangst. Owsejenko verklaar de, dot de sovjetregeering bereid is do weder- zijdscho eischen op te heffen en een oprchte vriendschapsverhouding, onbezwaard door het verleden, aan te knoopen; er is geen sproke van een pan-Slovisme, moor von een cultureel® toenadering van do Slavische noties. De erken ning zal de gehccle constellatie van Europa ver- onderen, de spanning tusschen de sovjets cn het Westen verzachten cn den economischen opbouw vergemakkelijken. POLEN. DE PRIMAAT VAN POLEN OVERLEDEN. Kardinaal Dalbor, de primaot van Polen, is overleden. Dalbor werd in 1869 te Ostrowo geboren, was docent oon de Gregorioansche universiteit te Rome, vervolgens vicaris en docent voer- kerkelijk recht in Posen, weid door in 1902 domheer, in 1909 generaal vicaris in het oorts- diocees Posen, in 1915 aartsbisschop. OOSTENRIJK. SEIPEL'S JONGSTE AANWEZIG HEID TE BERLIJN. Een geheim verdrag met Duitschlond Naar uit Berlijn aan dc Kutjcr War sawa wordt gemeld, doen daar sensationeelo ge ruchten de ronde aangaande de aanwezigheid van mgr. Seipel te Berlijn. Volgens hot Wud zou et?n geheim verdrog zijn geteekend, vol- g»ns hetwelk Duitschland en Oostenrijk over eengekomen zouden zijn om in feite een unie te beweiksteeligen, zonder dat dit de eon- decht der mogendheden trekt. De rijksraad zou het verdrag hebben goedgekeurd. Uit Oosten- rijksche bron wordt een cn ander inmiddels tegengesproken. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN Nadossy c. s. weigeren voor de parlementaire commissie tc ver schijnen. De bij de Hongaarsohe valsche munters- affaire betrokkenen, Nadossy, Kurtz en Gerö, die dooi óe parlementaire commissie von on derzoek waren opgeroepen, zijn niet voor haar verschenen. In verbond hiermede stellen de bladen do vraag, of de beklaagden geweigerd hebben voo? de commissie te verschijnen. De nadruk woró» gelegd op de juridische zijde hunner weigering. Do voormalige minister van justitie, Nogv. is van meening, dat de commissie van onder zoek geen enkele rechtsbevoegdheid bezit cn dientengevolge ook geen dwong tegen wien ook kan uitoefenen, om haar op haar vragen to antwoorden. Duilschers conferecren te Parijs. Ministerial-Director Abcgg van de Pruisi sche recherche is te Parijs aangekomen. Te genover een vertegenwoordiger van de Matin verklaarde hij, dat er tot dusver nog geen en kele aanwijzing is, dat bij het Hongaarsche complot op ecnigerlei wijze Dui'schers betTok- ken waren. De nasporingen tn Duitschlond in zake het door de valsche munters gebruikte papier hebben voorts volgens hem geen resul taat opgeleverd. De leider der Berlijnsche recherche, Weiss, zal zich, na een onderhoud met den politic- prefect en den chef der recherche te Parijs, naar Brussel begeven. Abegg heeft verklaard, dat hij eveneens naar Parijs gekomen is, om de kwestie van de Schupo te regelen Duitschland zou gaarne zien, dat de sterkte van de Schupo de bij het verdrag van Versailles vastgestelde grenzen zou overschrijden. Abegg is reeds gehoord door den gezantenraad en heeft in dezen goe de hoop. De rol van Schulze. Boedapest, 13 Febr. (V.D.) De auctor intel lectualis van de geheelc ve-vabchingsaffeire schijnt Schulze te zijn, die uit Berlijn is ver dwenen op een tijdstip, dat de autoriteiten van zijn schuld nog geen bewijs hadden. Men neemt aan, daf- de nog ontbrekende 6500 «tuks valsche 1000 francs-biljetten zich in be zit von Schulze moeten bevinden. stond ter plaatse»gefusilleerd kunnen worden. In de laatste 2 maanden hebben niet minder dan 2000 overvallen op de Russischo spoorwegen plaats gehad, waarbij den misdadigers een buit van ruim 5 millioen roebel in handen viel. EEN SCHIP BESCHOTEN. B e r 1 ij n, 13 Feb r. (H. N.) Volgens ccn bericht uit Leningrad is op het jacht van den bevelhebber der Rusii rhe zceririi 'krachten Sof, toen deze van een inspectie in de Finscho Golf terug Iter.\'i.\ van den. oever of ges ..oten, waarbij de adjudant van Sof doodclijk gewond TURKIJE. EEN FRANSCH EN ITALIAANSCH PROTEST. Uit Constontinopel wordt bericht, dat d« Italiaansche cn de Fronschc regeering bij dn Turksche autoriteiten een protest hebben in gediend tegen het verbod voor hun onderdanen, om in Turkije tc arbeiden. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Vcrkloriugcn van Cunning. P a r ij s, 13 Febr. (H. N.) Kapitein Cun ning, die vanmorgen weer te Parijs is aange komen, heeft in een onderhoud met de pers verklaard, dat hij geen plan heeft de onder handelingen met dc Fransche regeering te her vatten. Dinsdag zal hij verder reizen naar Lon den. Hij verklaarde verder, dot de Fronsóho krijgsgevangenen :'n het R'ffgebicd goed be handeld worden. Moeilijker is de toestand, wat de gewonden betreft, aangezien er groot ge brek aan geneesmiddelen is. Een voorstel van een Engelsche verceniging, om 600 bedden cn een grootc hoeveelheid verplegingsmateriaal cn geneesmiddelen naar het Rilfgeb:ed tc sturen. m tot nu toe door de Porijsche autoriteiten niet beantwoord EGYPTE. TENTOONSTELLINGSGEBOUWEN DOOR BRAND VERNIELD. De gebouwen van een landbouwtentoonstel ling te Caïro, waarvan de opening op 20 Fe bruari was vastgesteld, werden Zaterdag door een hevigen brand in twintig minuten tijds er- nield. Er hadden geen persoonlijke ongelukken plaats, maar de materiecle schade is groot. Gej lukkigcrwijze bevond zich in de gebouwen geen enkel voor de tentoonstelling bestemd voor werp. De gebouwen waren in pittoresken Oos- terschen stijl opgetrokken. OPLICHTING VAN 21.250. Een klacht (egen den hoofdagent ecner loterij-muatschappij. Het vorige jaar kocht een inwoner van Voor burg een half lot van ccn Haagschc loterij maatschappij, welke trekt op do Staatsloterij. Hij had het'geluk de „honderdduizend" op zijn nummer te z'cn vallen. De man spoedde zich naar de maatschappij om uitbetaling. De zo verwees hem naar den hoofdagent op de Priiv» segracht tc den Haag. Dc hoofdagent kwam met allerlei verhalen en spiegelde hem voor, dat het lot feitelijk door een zustermaatschap pij moest v/orden uitbetaald, reden waarom hij niet meer dan de helft kon geven, zijndo 21.250. Later bleek, dot de hoofdogent wel degelijk van zijn maatschappij het geheelc be drog had onivongen en dot meei personen bij het -geval betrokken waren. Een klacht wegens oplichting is nu bij de politie ingediend. (Tel.) VERKEERSONGEVALLEN Botsing tusschen luxe- cn vrochtouto. Zaterdagmorgen heeft op den Amsterdam- schen straatweg, ter hoogte van het Pomp station vun de Arnhcmschc waterleiding (dus op den weg van Arnhem naar Ede) ccn aan rijding plaats gehad tusschtn een vracht-auto uit de richting Ede en een luxe-wogen uit dc richting Arnhem. Volgens de verklaringen von( twee op den vrachtauto zittende mannen, zou de luxe-auto eenigszins zig-zagsgewijs over don weg hebben gereden. De voertuigen, beide rijdende met een snelheid van ongeveer 30 K.M., rookten elkaar bij het posseeren, met het gevolg dot zij een viertal meters ter zijde van den weg werden geslingerd. De op den vracht-ou'o zittenden kwamen met den schrik vrij. De bestuurder van den luxe-auto. een inwoner van Amersfoort, liep een diepe wonde aan het hoofd op. Ernstig werd getroffen de naast hem zittende dame, wonende te Amsterdam, die zware inwendige kneuzingen bekwam. Zij is per ziekenauto naar het St. Elisobethsgosthuis te Arnhem vervoerd. De beide auto's werden zwaar beschadigd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1