AMERSFOORTSCH DAGBLAD „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe -Loketten £Thé ^Dansant FEUILLETON. 24e Jaargang No. 197 ABOMHEMEMISPRUS 5 m;?'a :.°°T Vrijdag 19 Februari 1926 PRUS DER ADVERTENïlEN EERSTE BLAD. Eén maal in Uw leven Gebr. Perzina Pianohandel L. KLEIN| Voorjaarshoeden N.V. MIDDENSTANDS-BANK AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 3etghotel Het ondergrondsche Syndicaat. ioort 1 2.10, idem Iranco per post f 3.—, per week (met RTatis verzekering legen ongelukken) f 0.17& afzonderlijke nummers Cj05. DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 019. van 1 A regels 1.0$ met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adVeitenticn voor de Mfr der prijs. Voor handel en bcdrijt begaan xeer voordecligc bepalingen voor het advcrlccrcn. tene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. Een brief van lord Grey. Londen, 18 Febr. (H. N.) De Times pu bliceert een brief van lord Grey, waarin dezo zich tegen uitbreiding van het aantal perma nente zetels in den raad van den volkenbond verklaart. Hij wijst er op, dat het werkvermo gen van den volkenbond hierdoor kan worden verlamd, terwijl Duitschlund ook kan verwach ten, dat het zal toetTedcn tot den raad, welks aamenstelling overeenkomt met die, welke tij' dens de onderhandelingen te Locarno be stond. Lord Grey keurt de houding van algemeene welwillendheid tegenover Polen goed, doch spreekt de vrees uit, dat door dc verwezenlij king van Polen's aanspraken op een eigen ze tel het oude stelsel der machtsgrocpeeringen, dat met het drievoudig verbond begon, ook zijn intrede in den volkenbond zal doen, waar door het werk van Locarno vernietigd zou kunnen warden en evenzoo de toekomst van den volkenbond gevaar zou loopen. De diplomatieke medewerker van de West minster Gazette hoopt, dat de krachtige open bare mecning in Engeland niet zonder invloed zal blijven op Briond, die besloten schijnt Po len te steunen. Polen moet voor de verwezen lijking van zijn aanspraken op een gunstigei gelegenheid wachten. De houding der Duitsche re. gccring. B e r 1 ij n, 18 Febr. (V. D.) Tegenover de verdere verklaring der buitenlandsche pers, dat toch nog de mogelijkheid aanwezig is, dat permanente raadszetels tegelijk met Duitsch- land ook aan andere staten worden toege kend, vestigt de Duitsche pers er de aandacht op, dat aan de opvatting der rijksregeering, welke deze ook aan d-e daarvoor in aanmer king komende staten heeft laten mededeelen, niets is veranderd en dat de rijksregeering, in dien zij eventueel voor een nieuwen toestand mocht gesteld worden, zich derhalve hare be slissing daarover zou moeten voorbehouden, welke gevolgtrekkingen daaruit ook moeten worden getrokken. DUITSCHLAND, EEN NEDERLAAG VAN HET KABINET- LUTHER. B e r 1 ij n. 18 Febr. (V. D.) Het rijkskobi- net heeft heden in zooverre een parlementte nederlaag geleden, oat de hoofdcommissie van den rijksdag tegen den uitdrukkeiijken wensch van den rijkskanselier na de uiteenzettingen van den rijksminister van rinanciën over den linancieelen toestand met 15 tegen 15 stem men besloot haar beslissing uit te s'elien. tot dat de rcóe zou zijn gedrukt. Tegen de regee- ring slemden ook hei centrum cn do Duitsche Volkspartij. DE BEGROOTING VAN HET RIJKS DEPARTEMENT VAN ARBEID. Bij de beraadslaging over die begrooting vooi het lijksministerie van arbeid verklaarde de afg. Karsten (soc-dem.) gisteren in den rijksdag, dat hij met de politiek van dit departement niet accoord ging. Hij verweet Óen minister te groote toegeeflijkheid tegenover de wenschen der werkgeversbonden. Afg. Stegerwald (Centrum) motiveerde een centrumvoorstel, inhoudende een program ter bevordering van den woningbouw. 'Aangenomen werd in tweede en óerdc lezing een amendement op de tabaksbelastingwct, be helzende, dat in het vervolg bij het verleenen van ondersteuning nan werkloos geworden ar beiders in de tabaksindustrie geen onderzoek meer zal worden geóaan naar hun finonciee'en toestand. CRBDIETEN VOOR DE NIjVERHEID. Berlijn, 18 Febr. (V. D.) Near de rijks minister van economie in de hoofdcommissie van den rijksdag mededeelde, w;i de rijksre geering aan óe rijksspoorweg-maatschoppij een crediet verleenen van 100 millioen mark, om terstond een aanvang te maken met vernieu- wingswerkzaamheden en aan de Duitsche in dustrie een bedrijfscrediet van 300 millioen voor het vervaardigen van exportwaren voor het buiterJand. Ook zal het sluiten vaj& han delsverdragen bespoedigd woróen. HET VOORLOOPIG HANDELSVERDRAG MET FRANKRIJK. B e r 1 ij n, 18 Febr. (H. N.) De rijksraaö heeft vandaag o.a. de voorloopige handelsover eenkomst tusschen Duitschland en Frankrijk goedgekeurd, waarbij een motie van Pruisen werd aangenomen, om haar niet te verlengen, indien de onderhandelingen over het handels verdrag niet tijóig genoeg afgesloten kunnen worden. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Dc houding van den Bcrlijn- schcn gemeenteraad. De Beilijnsche gemeenteraad nam gisteren het sociaal-democratische voorstel inzake hei vergelijk met de Hohenzollerns aan met den steun der dem9craler. Ook werd het voorste nopens de volksstemming voor een onteigening zonder schadeloosstelling van het bezit der jje- wezen vorstenhuizen aanvaard. De kwestie der onteigening zondei schadeloosstelling. Dc juridische commissie uit den rijksdag ver wierp met 16 tegen 6 stemmen het commu nistische voorstel tot het zonder schudeloos- stelling onteigenen van het bezit der voorma lige vorsten. SOCIALE VERZEKERING. B e r 1 ij n 1 8 F e b r. (V. D.) Naar de cen trum-afgevaardigde Siegerwold bij de beraad slaging met den rijksminister van arbeid mede deelde, beloopcn de jaarlijksche bijdragen voor de verschillende takken der sociale verzekering rond 6 milliard mark. VERHOOGING VAN STEUN AAN WERKLOOZEN. Berlijn, 18 Febr. (H.N.) Na langdurige onderhandelingen tusschen de regeering cn de regeeringspartijen schijnt een compromis in zake de verhooging van den steun aan de werkloozen tot stand te zijn gekomen. Het kabinet heeft vanavond nog- geruimen tijd daarover beraadslaagd. De regeeringspartijen zullen morgen in de begrotingscommissie het desbeJTcffende voorstel indienen, dat door dc regeering reeds goedgekeurd is. HITLER MAG IN SAKSEN NIET IN *T OPENBAAR OPTREDEN. De nationaal-socialistischc arbeiderspartij heü tegen 4 Maart een groote betooging te Leip zig wi'len houden, waarop o.a. Hit Ier spreken zou. Het Saksische ministerie van binr. ;nlanr'- sche zaken heeft het optreden van Hitier in het openbaar in Saksen verboden. DE SAAR BUITEN DE OEVERS. De oorzaak wolkbreuken. Tengevolge van zware wolkbreuken in de Vogezen is de Saar gisteren plotseling buiten haar oevers getreden. Om 12 uur stonden óe oeverwegen reeds blonk. Met moeite konden de schepen nog bijtijds voor anker gelegd wor den. Het water kwam z°o snel opzetten, dat men zelfs geen tijd had om tijdig de stuwen ♦e openen. In ócn benedenloop van de Saai bestaat vrees voor belangrijk*» schade. EEN DRAMA. Berlijn, 18 Febr. (IT. N.) Naar de B. Z. meldt, heeft men vanmorgen te Berl*^ de 40- jarige koopvrouw Blattseldt met haar 14-jarige dochter dood in haar woning gevonden. De vrouw, die een proces met haar man om echt scheiding voerde, heeft zich met haar kind door i RECLAMES. Van 14 rebels 4.05, elke regel meer 1.— Wilt gij slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een IloflevQDciers van TI. M. do Koningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. in croito keuzo 8.75 G.IO 4.90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W.K, VAM ROSSUM LANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT voor Amersfoort en Omstreken SZondag a.s. 21 Februari in het van 3 tot 6\ uur De Vereen. Prins Carnaval' gasvergiftiging om het leven gebracht, daar zij een einde wilde maken aan de voortdurende opwinding, waarin zij door het proces verkeer de. BELGIE- DE FINANCIEELE WETSONTWERPEN. Dc behandeling in tweede lezing. De Kamer behandelde gisteren in tweedes lezing de finnncieele wetsontwerpen, zonder do teksten daarvan te wijzigen. Het wetsontwei p tot gezondmaking der financiën is met 115 le gen drie stemmen en 22 onthoudingen aan vaard. Het wetsontwerp, dat het privilege der Nationale Bank hernieuwt, is met 116 tegen één stem en 24 onthoudingen aangenomen. Bij de bespreking van het wetsontwerp, waar hij de duur van het privilege der Nationale Bank wordt verlengd, werd een amendement- Franck, zeggende, dat het mandaat van be stuurder der Nationale Bonk cn dat van afge vaardigde of senator onverecnigbaar zijn, met 127 tegen 21 en één onthouding aangenomen Een voorstel der rcgecring, behelzende, dat groote sociale lichamen in industrie, handel en landbouw tot administroteur van dc Bank bc- noemd zullen kunnen worden, werd met 96 te gen 45 stemmen cn zeven onthoudingen aan genomen. EINDE DER METAALBEWERKINGS- STAKING. De Peuple meldt, dat de staking van metaal arbeiders in geëindigd als gevo-lg van over eenstemming, tusschen de werkgevers en ar beiders verkregen over een bemiddelingsvoor stel. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Doumcr's voorstellen in Senaat. den Doumer, de minister von financiën, heeft gis teren bij den Senaat zijn finoncicclc ontwerpen ingediend. Dc commissie van financiën uit den Senaat heeft het artikel, dat de aangeslogcnen in dc inkomstenbelasting verplicht elk jaar hun aan gifte te vernieuwen, aangenomen, maar schrapte daarbij den eedsdwong. Zij heeft het artikel inzake de publicatie der aonslagen verworpen enals dat betreffende de officiecle publicatie van de aangifte der parlementsleden. DE VERHOUDING TOT POLEN. Een verklaring von Painlcvé, Aon een déjeuner van de vereeniging van vrienden vnn Frankrijk, ter ccrc van Larochc, Icn Franschcn gezant te Warschau, heeft Pain. levé tot dezen gezegd Ga naor uw standplaats terug cn zeg, dat Frankrijk noch zijn plicht, noch zijn vriendschap zal vergeten. DE JOUVENEL DOOR DE TIMES GEPREZEN. De Times schrijft met betrekking tot de mandaten in Syrië, dat de hoogc commissaris aldaar, de Jouvenel, eerbied en vertrouwen ge niet. Het is duidelijk, aldus het blad, dat hij zich beijvert om in Syrië een toestand te schep pen, die overeenstemt met de beginselen, welke de basis vormen von het mondaatsbestuur. DE MOEILIJKHEDEN DER FRANSCHEN IN S/RIE. Een aonvol der Drusen. Opstandige Drusen hebben, naar ui» Beiroet wordt bericht, de Franschcn aangcvullen bij Rachays, ten Z. van Damascus, maar zij zijn met zware verliezen teruggeslagen. Dc Fran schcn verloren vier dooden en vermissen 3 mon. RUIG WEER. Boven Dounrnenez heeft zich gireren een afschuwelijk noodweer ontlast, zoodTt de vis- schcrsvloot niet uit kon voren. Er is vrij groote schade aangericht. Ook wordt d.d. gisteren uit Brest gemeld, dot het daar hevig stormt, zoodot de zee zeer onstuimig is. ONDER EEN CM VALLENDEN MUUR BEDOLVEN. Eén dood**; elf gewonden. P a r ij s, 18 Febr. Hedenmiddag heeft er een ernstig ongeluk plaats gehad op de terrei nen van de in afbraak zijnde tentoonstelling van .decoratieve kunsten. Er viel n.l. onver wacht een muur om, waaronder 12 arbeiders bedolven werden. Fc'n van hen was onmiddcl- ijk dood, een ander levensgevaarlijk gewond terwijl dc overigen min of meer zwaar gewond weiden. (Tel.) ENGELAND EEN REDE VAN CHAMBERLAIN. Locarno en Volkenbond. Austen Chamberlain heeft vristeren zijn aan gekondigde rede aan de lunch der buitenland sche persvereenigang gehouden en hierbij ver klaard De politiek, die te Locarno was ingezet, koni niet in enkelo maanden of joren gcealiscerd worden. Zij moest langzaam aan met geduld cn inspanning- tot ontwikkeling worden go* bracht. Het werk van Locarno was inct do ar* beid van een man of een enkel lurid, maar was het werk van vertegenwoordigers van zeven volken, die besloten hadden l\un kinderen voor een herhaling van de rompen, waarvan zij gc* tiuge waren geweest, te behoeden. Men moot niet elk vraagstuk bezien met ^e$ vermoeden, dot een of andere natie wel ge* hcimo verlangens zei hebben of een zelfzuch* tigc polilick voorstaat ten nadcclc van onderen* Laat ons do daden vun elke rcgecring onder zoeken om to zien wot do gevoelens zijn vam de natie, die zij vertegenwoordigt en in hoe verre die gevoelens tot overeenstemming kim* non worden gebracht mot do ideeën van zijn eigen volk. Niet in den geest van critiek, doch in den! geest von vricndschop mocf men somenwer* ken. Don sprak Chamberlain over de tockomstïgo samenstelling van den volkenbondsrnod. Hij kon daaromtrent geen andere verklaringen afleggen dan die, welke hij reeds in het lager* huis had afgelegd. Dc rcgecring heeft nog geen definitief besluit genomen. Overigens moeten wij niet vragen, hoe kun* ncn wij bijzondere groepen vnn mogendheden; vormen of de verondersteld^ internationalc rivaliteit in evenwicht houden. Wont nis wij op die wijzen liet vraagstuk beschouwen, is cr geen oplossing. Men moet slechts één vra&vr stellen hoe knnl do raad hef meest bekwaam worden gemaakt cm do tank van de onmetelijke verantwoorde* lijkheid of te werken en to dragen en hoo kunnen volkenbond cn rand zoo georganiseerd worden, dot zij sterk genoeg- zijn om den vrodo tc bewaren cn aan hun besluiten het noodigd morcele gezag te verschaffen, dat do volkcii in deze organen veronderstellen. i HET VERDRAG MET IRAK. Een pleidooi ven minkdcr Amcry^ In het Lagerhuis heeft Amery gisteren het voorstel ingediend tot bekrachtiging van het verdrag met Irak. Twee maanden geleóen heeft Baldwin voorgesteld dc houding von de En* gelsche afgevaardigden te Geneve inzake do aanvaarding von de uitspraak van den Volken* bond over de grens van Mosoel goed te keurert en er daarbij op gewezen, dat dc weg, dien d"o regeering te <iezer zake gevolgd hod, geert wijziging in dc politiek beteekende, geen schcrw nis van vroegere beloften cn toezeggingen anni het Huis en geen nieuwe verplichtingen vart kostbaren of noodeloozcn aard, maar integen* deel óe tot dusver door de opeenvolgende re* gecringcn ingeslagen gedragslijn bevestigde* De premier nnd er eveneens op gewezen, dat de politiek der regeering de beginselen volg* de. door alle partijen voorgestaan, cm zool veel mogelijk gebruik te maken vnn den Vol kenbond als werktuig voor de vreedzame re* geling van internationale geschillen en om huaP gezag te dien aanzien te steunen. Het Huis heeft toen de algemeene politiek der regeering mot groote meerderheid goedgekeurd. Wat het amendement der oppositie betreft tot: verwerping vun den termijn vnn 25 jaar, wees hij er op, dat óc arbeiderspartij twee maanden geleden zeide, dat de tijd te kort was geweest om over zoo'n belangrijk punt een beslissing te nemen en zich deswege van debat onthield. Nu komt zij met een amendement, dat in* druischt tegen het heeie beginsel vun uitvoe* ing van het Voikenbondsbesluit, hetwelk het Huis met overweldigende meerderheid heeft angenomen, toen de arbeiderspartij nog auil het overwegen was van haar standpunt. -Amery zei, dat Baldwin duidelijk uiteengezet had, dat het protocol van 1923 een hernieuwing van de Engelschc verdragspdchten na 1928 voorzog. Hij wees er op, dat lord Parmoor na* mens óe orbeidersregeering voor den Volken* bondsraad de verplichting op zich had gen O* men om, ols Irak in 1928 niet tot den Volken* bond zou zijn toegetreden, den Raad te verzoe* ken te beslissen welke verdere maatregelen vereischt zouden zijn om uitvoering te geven aan art. 22 van het stotuut of, ir. andere WO or* Door Mrs. C N. WILLIAMSON. Nederlandsche vertaling van Ada van Arkcl Nu liepen de twee meisjes bijna zij aan zij naar beneden, maar Sheila sprak of keek niet naar de andere. Zij was de mindere en het was niet aan haar om haar er aan te herinneren, dt ze elkaar al eens eerder hadden ontmoet. Lady Viola herinnerde het zich echter en sprak Sheila, die iets voor haar irit liep, aan. „U was gisteren bij ons in de coué, niet waar zei ze, met een stem even lief als haar gezicht. „Ja", antwoordde Sheila. En, opdat het meisje van hooge geboorte haar niet bij ver gissing voor een gelijke zou houden en haar toeschietelijkheid zou berouwen als ze de waarheid wist, voegde ze erbij „Dc ben hier gekomen als secretaresse en stenografe van den directeur mijnheer Mc Kinnon." „O ja Dat moet heel interessant werk zijn", zei lady Viola nu op dezelfde tree met Sheila. „U moet wel heel knap zijn om zoo'n goede betrekking te krijgen en onafhankelijk te zijn, terwijl u nog zoo jong is. Ik benijd U. Ik zou het Verlijk vinden om mijn eigen brood te verdienen* Sheila lachte. „Ik geloof niet, dat als u het moest, u het don erg prettig zoudt vinden." „O ja stellig. U weet het met. Niet dat we niet rijk zijn. Maar er is iets, dat ik u graag you zeggen, al lijkt het tamelijkjjek tegen.een. vreemde. U was daareven heel vriendelijk voor me en hebt me bewaard voer voor een groote vernedering. Ik begrijp, dat u moet hebben gehoord, wat we gisteren in den trein bespraken natuurlijk onopzettelijk anders zou u niet zoo vlug en begrijpend tc hulp zijn gekomen." „Ik weet eigenlijk niet hoe ik er toe kwam", zei Sheila. „Ik geloof, dat het een soort instinct was." „Nu, ik dank er u in ieder geval voor. Ik zou voor geen geld gewild hebben, dat lady Ethington over me babbelde cn vertelde, dat ik bijna viel toen ik hoerde, dat kapitein Derby vannacht gewond is. Ze is niet kwaad, maar ze praat graag over zulke dingen omdat ze nogal eigenaardig en sentimenteel is en wat gravin Karovski betreft, ik ken haar heelemaal niet. Lady Ethington had me juist aan haar voorgesteld, toen ze terug kwamen van hun „schoonheid-bad", zooals ze het noemen. Maar vreemd, het hindert me niets, dat u me gezien heeft, want ik voel, dat als we elkaar beter kenden, ik veel van u zou houden." „O, ik ook", riep Sheila impulsief, „en als er ooit een tijd komt, dat ik werkelijk iets voor u kan doen iets groots bedoel ik weet u niet, hoe graag ik dat zal doen." „Dank u, ik gelof dat u het zeker zoudt willen", antwoordde het andere meisje haar hand uitstekende. „Ik zou zeker naar u toe komen. als er iets was, dat u voor me kon doen o, maar er is al iets. U zegt, dat u de 'secre taresse van mijnheer Mc Kinnon is. Misschien weet u dan alles over die vreemde geschiede nis met kapitein Derby of het waar is, dat hij ernstig gewond is vannacht. Ze vertelde me eerst het verhaal zonder te zeggen wie het was. Juist toen u aankwam, zei ze _dat^ het kapitein .Derby.was/^j ">'3 „Ik weet nog niets, maar ik zal er wel ach ter komen, en het u laten weten zoo gauw als ikk an", zei Sheila. ..Ik ben op weg naar de kamer von mijnheer Mc Kinnon om tc werken. Ik weet niet zeker of ik hem vragen kan stel len, maar als ik mijnheer Munro z:c, weet ik zeker dat hij het me wel vertellen zal. Als u een paar minuten in de hall kunt wachten, zal ik in ieder geval een voorwendsel zoeken om naar buiten te komen, zelfs al heb ik geen nieuws. Als ik iets gehoord heb, zal ik het op een stuk papier schrijven, als ik niets weet, zal ik het woerdje „niets" erop zetten cn meer te weten zien tc komen. Ik zal het u geven en zeggen „Iiier is dc opgave die u gevraagd heeft" De meisjes waren nu in de groote hall ge komen, die op dit uur bijna geheel verlaten was, op uitzondering van een paar heeren na, die daar hun brieven cn morgcnbladen zaten te lezen. Ze gingen zonder een woord van elkaar, maar Sheila dacht ernstig na. Wat was dot voor vreemde historie met kapitein Derby -die gisternacht had plaats gevonden, maar waar zij niets van wist Hij was gewond, had lady Viola gezegd. Kon het mogelijk zijn, dat er ecnig verband bestond tusschen dit voorval en dat wat haar vannacht had wakker gehouden? De gedachte scheen dwaas en toch kon Sheila het niet uit haar hoofd zetten. „Ik hoop voor lady Viola, dot, wat er ook gebeurd is, het niets is dat schande over kapitein Derby kan bren gen," dacht ze in zichzelf. „Hij is stellig naar Glentorly gekomen om dicht bij haar tc zijn en het lijdt geen twijfel of ze houdt van hem, al is haar moeder nog zoo verlangendom hen gescheiden te houden." Sheila had gevreesd, dat door haar onder houd met lady Viola ze te laat zou zijn voor haar afspraak jnet _mr. _McKinnon, _maai^ tot haar verlichting waren noch hij, noch mr. Mun ro in de kamer, toen ze aan de deur klopte, die op een kier stond. Daar het vertrek leeg was, ging ze naar binnen cn eenige oogen- blikken later kwam mr Munro. „Ik hoop niet, dat mr. McKinnon me noo- dig heeft gehad cn weg is gegaan, vroeg ze toen ze elkaar goeden morgen hadden ge~ wenscht „Ik ben vijf minuten over mijn tijd." „Neen, hij heeft u niet noodig gehad, dat weet ik zeker", stelde Munro haar gerust. „Hij is opgehouden door den dokter, die juist be neden kwam van de kamer van een heer kapitein Derby, die vannacht een eigenaardig avontuur heeft gehad en gewond is Misschien heeft u er al van een van de bedienden van gehoord. Het is ols een loopend vuurtje door het heele huis gegaan. U weet hoe het met dergelijke nieuwtjes gaat." Sheila antwoordde, dat ze niets gehoord had en vroeg mr. Munro haar te vertellen wat er gebeurd was. „Niemand weet het eigenlijk precies", zei Munro, die blijkbaar meer geneigd was zich te laten uithooren over deze historie, don over de spookkomer. „Kapitein Derby is een jonge officier met verlof; ik geloof, dat hij dc een of andere oude wond heeft uit den Boerenoor log, die hem hinderde cn ze raadden hem aan hierheen te gaan. Hoe het ook zij, hij kwam gistermorgen hier aan. Ik weet niet wat hij buitenshuis na twaalf uur 's nachts uitvoerde gisteren, want iedereen gaat hier vroeg naor bed, maar hij was uit cn er werd op hem ge scheten, een kogel in den arm, die al gewond was gelukkig voor hem de linker. Hij zegt, dat hij in het donker met een man heeft ge worsteld, ik vermoed een strooper, die kapi tein Derby voor een opzichter hield er van door Js gegaan. De hond, diejiltjjd met kapi tein Derby meegaat, moet hem hebben gebe ten, want toen zij thuis kwamen, zat dc bek van de collie vol bloed." Sheila rilde even en docht aan dc natte ro* bijnen die door het plafond hadden gedrup* peld cn op haar boek woren uiteen gespat. Het was onzin om die twee dingen met elkaar in verbond te brengen, zei ze nogmaals in zichzelf, zooals ze ol meermalen had gedaan, maar de gedochte bleef haar bij cn ze was dubbel blij, dot ze het vreemde avontuur stü* zwijgend hnd ondergaan. „Ik geloof stellig, dot er een of onder mys* teric achter steekt", ging Munro op vertrou* welijken toon voort, en met moeite hield Sheila de woorden, die in hear hoofd opkwamen „Als dat er is, zal ik degene zijn, die het ont* dekt", terug. Maar dat idee wos ook dwaasheid natuurlijk, het kwam alleen doordot haar ze* n-uwen overspannen waren, en ze haastte zicK om aan mr. Munro nog eenige vragen te doen, waarvan de antwoorden lady Viola zouden in* teresseeren. „Wat voor mysterie bedoelt u vroeg ze* „O, dat kapitein Derby om dien tijd uit was, want hij schijnt elke vraag daarover te ver* mijden, wil cr zelfs heelemaal liever niet over spreken. Hij slaagde er net in om het huis te bereiken en de nachtportiei riep onzen in* wonenden dokter." „Was de wond ernstig vroeg Shcila, „Neen. Hij verloor nogal veel bloed, maai* over een paar dagen zal hij weer op zijn, zegt de dokter, met zijn arm in een doek. De kogel werd cr zonder moeite uitgehaald; het was alleen een vlceschwond, maar omdat ze aan den linkerkant is, zou hij licht levensgevaarlijk hebben kunnen zijn als de kogel in het lichaam gedingen yos.'^ »Wordt vervolgd)'*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1