MAISON DE NOUVEAUTÉ ABONNEMENTSPRIJS f"3 ma?'ca ;;or Ame~ PRIJS DER ADVERTENTIfN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Kousen en Handschoenen Voorjaarshoeden BINNENLAND. EERSTE BLAD. 24e Jaargang No. 198 toort 1 2.10, idem iianco fcv post f J.per weck (met gratis Terzekering tegen ongelukken) 0.176, alzondcrlijkc nummers Cj05. AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. «7910. TEL. INT 513. Zaterdag 20 Februari 1926 van 1 4 regels 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel racer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucluauigheidvadre.tentiën Toor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepaiinecn voor het adverteeren. hene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND- DE FINANCIEELE TOESTAND DES RIJKS. Verklaring- van minister Rein- hold. Belastingverlaging. Riikscredieten voor het ccono. mischc leven. De begroo- ling van 1927. B e r 1 ij n, 18 Febr. (N.H.). De rijksminister van financiën, dr. Reinhold, heeft vandaag in de rijksdagcommissie een rcgeeringsverkloring omtrent den financieelen toestand afgelegd, waarin hij er op wees, dat de regeering tot een verlichting van den belastingdruk heeft besloten niet wegens den gunstigen toestond, doch omdat de economische nood zóó groot is, dat een verlaging moet intreden. Intusschen kan de nood door verlichting van den belas tingdruk alleen niet worden verholpen. Men moet alle krochten aanwenden om de crisis te overwinnen. Behalve het vraagstuk der verlichting van den belastingdruk heeft het kabinet zich ook bezig gehouden met het vraagstuk, op welk» wijze de toestand van het economisohc lever, verbeterd kan worden. De beraadslagingen daarover zullen dezer dogen afgcloopen. D* rege*ering is voornemens aan dc rijksspoorwc- gen een bedrag ter beschikking te stellen, tan einde de noodige vernieuwingen en nieuw» aanschaffingen te kunnen bewerkstellingen Het is een onmogelijke toestand, dat duizen den arbeiders geen werk hebben, terwijl de spoorwegen buitengewone vernieuwingen noo- dig hebben, waarin slechts wegens het gebrek aan de noodige middelen niet kon worden voorzien. Het is noodig, dat de regeering en rijksdag samenwerken, teneinde de crisis te overwinnen. Het bedrag der belastingen zal vermoedelijk de raming overtreffen, doch men moet ook bedenken, dat dc ondersteuning der werkloozen, die 40 a 50 millioen mark per maand vord<?rt, groote eischen aan dc regec- ring stelt. Vervolgens behandelde de minister de be grooting voor 1926, waaraan hij enkele be schouwingen over de begrooling van 1927 vastknoopte. Dc uitgaven voor 1927 worden geraamd op 4996 millioen tegen 4782 mil- liocn in 1926. De stijging der uitgaven is noodzakelijk, omdat op de begiooting vooi 1927, 965 millioen mark voor leveringen voor de schadevergoeding moet worden uitgetrok ken. Tegenover de uitgaven van de gewone begrooting zullen in 1927 ontvangsten tot een bedrag van 4826 millioen staan, zoodat ei een tekort van 170 millioen te dekken blijft. De regeering denkt er niet over om een be roep op de geldmarkt te doen tot dekking van de gewone uitgaven. Intpsschen is de toestand zoo, dat, indie.a de regeering een beroep op de geldmarkt zal willen doen, dit volgens de opvattingen van deskundigen, o.w. ook de president van de rijksbank, succes zal hebben. Hierbij wees de minister er op, dat het aangeboden bedrag Pruisische schatkistbiljetten gisteren 5 maal Overteekend is. Er is op het oogenblik een overvloed van liquide middelen, waarvoor7 be legging wordt gezocht. De regeering heeft de uitgaven voor de schadevergoeding ten be drage van 975 millioen onder de gewone uit gaven opgenomen en denkt er niet aan een kunstmatige begrooting te scheppen. Slechts die uitgaven, waarvan later toekomstige ge slachten voordeel zullen hebben, zullen door leeningen worden gedekt. Al zal het wellicht gelukken het tekort van 1927 te dekken door het ruimer vloeien van de belastingen, zoo blij f t toch de toestand, wat de begrooting be treft, zeer gespannen. Het zal de grootste moeite kosten om met de voorhanden middelen rond te komen, doch het doel van de regee ring moet er op gericht zijn de crisis te over winnen. Dit kan echter slechts dan geschieden als rijksdag en regeering samenwerken, alk andere wenschen bij dit doel achterstellen en slechts den vasten wil hebben om deze groot- sche taak te volbrengen. B e r 1 ij n, 19 Febr. (H. N.) In het vervolg van zijn rede wees mr. Luther er op, dot bet programma, hetwelk dc regeering thans voor stelt, geen afbreken, doch de voortzetting be- teekent van de tot nu toe gevolgde lijn, waar bij men zich aanpast aan de omstandigheden, zocals die thans zijn. Volgens de opvatting der regeering is er thans geen andere keus dan te trachten met alle klachten mede te werken aan het gezond maken en weder opbouwen van het economische leven. Daarom heeft de regee ring het plan de lasten zooveel mogelijk te ver lichten. Zij heeft deze taak aangevat in de ver- ond rstelling, dat het herstel van het econo mische leven een tegenwicht zal leveren voor de verlaging van de belastingen. Dit is de kern van het program der regecring, waarover zij sarr enwerking met den rijksdag wenscht. De regeeringspolitiek komt niet alleen neer op een verlaging der belastingen, doch ook op het sluiten van leeningen voor buitengewone uitgaven. Ook dit is een waagstuk, dat de re geering beproeft, omdat zij gelooft aan een herstel van het economische leven. Het is even eens een waagstuk de politiek te richten naai het bestaan van normale toestanden. De bewe ring, dat onder de tegenwoordige omstandig heden van een economisch programma geen sprake kan zijn, kan de rijkskanselier niet be* grijpen. Vervolgens besprak hij de pogingen der re geering, om tot een verlaging der prijzen ie ge raken, welke pogingen volgens hem met succes 2ijn bekroond. Hij noemde daarbij verschillend#* cijfers om het prijsverschil tegenover de prij zen van den vorigen zomer te doen uitkomen en gaf een overzicht van den maatregel, welke de regeering heelt getroffen om misbruiken tegen te gaan. Aanvankelijk wilde men, dik wijls om politieke redenen, deze pogingen niet ernstig opvatten en deed men het aan het pu~ RECLAMES, Van 1—4 regels i 4.05, elke regel meer 1.- Utrechtsche weg 38 - Tele-. 302 Groote sorteering in bliek voorkomen, alsof van een ernstige verla ging der prijzen geen sprake zou kunnen zijn. Ondanks alles heeft echter het streven der re geering succes gehad. Ten slotte wees de rijkskanselier er op, dat het eerst mogelijk is geworden de gedragslijn op normale toestanden te buseeren, nadat de valuta standvastig was geworden en nadat een vast omlijnd belastingstelsel gevestigd was. De wet betreffende de douanerechten, die den vo rigen zoracr aangenomen is cn die overigens noodig was geworden door de ontwikkeling van den toestand in andere landen van Europa, heeft den grondslag gelegd voor het sluiten van handelsverdragen, waarvan het doel was, om, afgezien van de bevestiging van dc bin- nenlandsche markten door vergemakkelijking van den goederenruil met het overige Europa het gehcele ecoromischc leven zooveel moge lijk tc bevorderen. BELGÏE. DE WAS VAN DE MAAS. De aanhoudende regens der laatste dogen hebben oen onverwachten was van de Maas ten gevolge gehad. Te Luik zelf staat het wa ter T.95 M. boven het normale peil. Te Tilleur heeft het water de kaden overstroomd. Op het kerkplein komt het water de riolen uilige- stroo:md Te Kinkempois staat het water met de kaden gelijk. ENGELAND. BRrrmi industries fair. Bezoek van koning George. Londen, 18 Febr. (H.N.). Koning George heeft vandaag een bezoek gebracht aan dc En- gelsche Jaarbeurs, waarbij hij o.o. de afdeeling an Engelsche schrijfmachines bezocht. Hij knoopte daar een gesprek aan met een En- gelsche fabrikant, die er zich over beklaagde, dat op do regeerings-bureoux Amerikannsche schrijfmachines werden gebruikt. De koning noemde dit een schandaal en zeidc toen, dot hij een onderzoek daarnaar zal laten in- lellen. Naar verluidt, heeft de koning daarop zich tot sir Philipp Cunliffe Lister, den voor zitter van het departement van handel, gewend, cn deze gevraagd, waarom geen Engelsche schrijfmachines gebruikt konden worden. Sir Philipp kon niet anders doen don toezeggen, dat hij de zaak zal onderzoeken. Wat cr aldus te zien is. Sir William Clark, ControUer-Genera! of th» Department of (^verseas Trade, verzoekt ons plaatsing voor het volgende: De British Industries Pair, de groote Engel sche Jaarbeurs, heeft dit jaar plaats van 15 to> 26 Februari en is, evenals verleden jaar, go- splitst in twee „sections", n.l. „the London section" en „the Birmingham section". De Londensche afdeeling is ondergebracht in de gebouwen, die nog over zijn van de voor malige „White City", waar in de jaren voor der* grooten oorlog, zooals men zich zal herinneren de groote Londensche wereldtentoonstellingen werden gehouden. Iets nieuws dit jaar is, do» het publiek wordt toegelaten in de avonduren cn des Zaterdagmiddags. Vorige jaren weiden op deze jaarbeurzen, evenals thans in dc mor gen- en middaguren, uitsluitend inkoopers en, andere vertegenwoordigers van handelshuizen toegelaten. Het publiek is hierdoor in de gelegenheid niet alleen een brgrip tc krijgen van dc om vangrijkheid van de producten der Britsche in dustrie (inclusief die der Britschc ko'oniënb doch ook kennis te nemen van allerlei aardige nouveauté's. In de afdeeling sportartikelen, welke dit jaaj bijna 5 maal zooveel oppervlak beslaat nis ver- leden jaar, kan men bijvoorbeeld wandelstokken zien, die opengevouwen kunnen worden to» kaarttafeltjes of telescopisch gemaakt zijn, zoo dat ze in den zak kunnen worden gestoken; /er- der worden voor het eerst tentoongesteld: in zitbankjes veranderbare damestoschjes, arm- band-golf-„scorers", voetballen zonder vetera en voor hen, die van een gokje houden, oen nieuw fnechanisch race-spel. In de afdeeiing voedingsmiddelen kan het pu blick monsters krijgen tegen winkelprijzen en men treft cr de producten aan van firma's, die zich een wereldnaam hebben verworven ala leveranciers van kwaliteitsartikelen. Een aantal firma's hebben gezorgd voor demonstraties van de methoden; waarop hunne producten behooren tc worden toebereid, gekookt en opgediend. Nog een interessante stand is die, waarop een machine wordt vertoond, die 50.000 cigaretten per uur maakt. In de lederwaien-afdeeling worden o.a. leder- soorten voor wanddecoratie cn voor kunstbloe- menvervaardiging tentoongesteld. Voorts zie» men er ook met de hand vervaardigde reproduc ties van photographieën op leer. Onder de interessante dingen in de meubelen en rietweik-afdecling treft men gepatenteerd"1 stoelen unn, die zoodanig opgevouwen kunnen worden, dat 6 stuks te zamen slechts 20 c.M dik zijn; voorts een geheel nieuwe opvouw b-iro wieg en nieuw type badkamerfittings. In de afdeeling fantasie-artikelen ziet me* voor het eerst een geheel nieuw soort toileiknm en andere belangwekkende artikelen; in deze af deeling zijn parapluies met afneembare beklee ding cn een amusante nouveauté in den vorm van een onschuldig uitziend handtaschjc, waarin men na opening een complete uitrusting vindt in grovte keuzo 8.7.5 6.50 4 90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJM ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAM ROSSUM LANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT om een aantal mcnschcn een vcrfrisschend; dronk te kunnen vcrschoflcn. Een interessante inzending in dc schrijfbe hoeften-, drukwerk- cnz.-nfdecling is die van papiervouwmachines, waarbij o.a. een machi ne, die papier op 210 verschillende wijzen vouwt en een andere, die popier vouwt met een snelheid van 5000—80C0 vellen per uur. Fabrikonlcn vun muziekinstrumenten ver- toonen vele nieuwe artikelen, waaronder een geheel nieuwe concertvleugel, die reeds met zeer veel succes gebruikt is voor den drond- loozen omroep den lnatslen tijd, pianino's die klankborden met buizen hebben, gramofoon- drijfwerken met automatische oliepompjes en een nieuw systeem van tolen leeren door mid del van speciale gramaloonplaten. Het belangwekkendste in dc afdeeling d?r chemische industrie is wel de prachtige col lectie inzendingen van diverse firma's von de fijne chemicaliën, geproduceerd in Engeland, welke tot voor kort niet in dot land gemaakt werden. Verder worden hier de chemische bij producten van de gasfabrieken tentoongesteld, waarbij de ruwe materialen cn de tusschen- producten, die voor de kleurstoffen-fabricagc worden gebruikt, benevens een specialitcits- kleurstoffen-collectie, die zich in de groote belangstelling van de gebruikers van dez» producten zal verheugen. Pe droodlooze telegraphri- cn tclephonie- nfdceling geeft voor het eerst een uitstalling, die als vertegenwoordigend van de in Enge land vervaardigde radio-apparaten en instru- men en mag worden beschouwd. Alle soorten radio-, zend- en ontvangtoestellen cn een zeer complete collectie onderdeelen zijn er te zien. Verscheidene firma's vertooncn ontvangtoe stellen, die rechtstreeks t>p de lich'leiding aan gesloten kunnen worden en zoodoende het gebruik van alle batterijen uitschakelen. Een inzender ia de zilver-, electro-plate-, fijne staahvoren-, juweelen- enz. afdeeling ver toont een geheel nieuw genre op het gebied van tafelzilver en electro-plutc, waarbij met porselein gevoerde thee- en koffiepotten. Het stevige zilvereren of electro-platc omhu'sel is op wetenschappelijke wijze aan de porselei nen voering gelascht cn maakt deze laatste practisch onbreekbaar. Iets absoluut nieuws op het gebied van uit- zetbnre manchettenknoopen trekt ook zeer dc aandacht EEN WETSONTWERP INZAKE VERGRIJPEN TEGEN DE ZEDEN. Londen, 19 Febr. (H. N.) Het parlement heeft vandaag in tweede lezing een wetsvoor stel aungenomen, wnorbij de straffen voor som mige vergrijpen tegen de zeden verscherpt wor den. Dit wetsvoorstel dankt zijn ontstaan aan een geval, dat zich onlangs heeft voorgedaan en waarbij slechts een maximum-straf van twee jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. In het nieuwe wetsontwerp nu wordt bepaald, dat voor ieder geval afzonderlijk straf kan worden opgelegd. NOORV/EGEN. AMUNDSEN'S POOLTOCHT. Oslo, 19 Febr. (H. N.) De voorbereidin gen voor de vlucht naar de Noordpool met het luchtschip Norge naderen thans hun eindo Binnenkort zal het luchtschip te Rome pi oef- tochten gaan maken, onder leiding van Lorsen den tweeden commandant van de expeditie en van den Italiaanschen constructeur Nobile. Ver scheidene deelnemers aan de expeditie bevin den zich reeds te Rome of zijn op weg daar heen. Amundsen zal begin Maart uit New-/ork vertrekken en zich op Spitsbergen bij de expe ditie voegen. OOST ENRÜK. DE REDE VAN RAMEK INZAKE ZUID-TIROL. Mussolini cischt voldoening. W e c n c n, 2 0 Febr. (V. D-) Mussolini heeft den Italiaanschen gezant instructie ge geven van óe Oostenrijkscho regeering excuses te eischen voor de anti-Italiaonschc zinsnede in de rede von den bondskanselier. Rome, 20 Febr. (V. DMussolini heeft pretest aangeteckend tegen de rede van Ramek. Dc Tribuna bevat een blijkbaar door Mussolini geïnspiieerd artikel, waarin Oostenrijk gewaar schuwd wordt zich niet aan óe zijde von Duitschland te scharen. Het blad waarschuwt Oostenrijk geen dubbel spel te spelen. De rede von Ramck is de laatste vergissing, die door Mussolini door de vingers zal worden gezien. Mussolini eischt volledige volcrienirg cn v/c.ir- schuwt voor verdere indiscreties. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. De kwestie i Kumcr. dc Tsjechische Praag, 19 Febr. (H. N.) Het huis \on afgevaardigden heeft vanmiddag het debtit over de buitenlnndschc politiek geëindigd, dat in hoofdzaak over het Honganrschc vaJschc mun- tersschandoal heeft gcloopcn. Tijdens hot debat heeft zich nog een inci dent voorgedaan, door een Hongaorscho afge vaardigde een onderen afgevaardigde een zware octemop naar het hoofd wierp, waardoor deze licht werd gewond. Onthullingen von Schulzc. Dc in het huis von beworing te Moabit ge detineerde Arthur Schulze, die verdacht wordt medeplichtig te zijn aan de vcrvalsching dei Fransche bankbiljetten, heeft bij zijn verhoor uitvoerig het bedrijf in de werkpluats der vhl- sche munters geschetst, zooals dit door hom werd bijgewoond. Ook heeft hij dc nomen der personen opgegeven, met wie hij daar kennis maakte. Ondervraagd over zijn vlucht, deed Schulze een avontuurlijk verhaal. Eerst no ge- ruimen tijd is hij naar Duitschland terugge keerd, nadat hij zich in Oostenrijk verborgen had gehouden. Hij vreesde namelijk, dat hij in zijn woonplaats gevonden zou worden cn uit den weg geruimd. TURKIJE. EEN MODUS VIVENDI MET DE VER. STATEN. Do Turksche minister van buitenlandsche zaken cn de Amcrikaanschc hooge commissa ris hebben een modus vivendi gctcekcnd, waar bij onn Amerika voor zes maanden d<? behan deling van meest-begunstigde natie op han delsgebied wordt toegezegd, wonrdoor dit land van de verhooging van d*e douanerechten wordt vrijgesteld. GRIEKENLAND. INSTELLING VAN EEN BUITENGE WONEN KRIJGSRAAD. De staatscourant publiceert een besluit, waarbij een buitengewone krijgsraad wordt in gesteld ter berechting van hoogverraad en ver grijpen tegen de gevestigde orde. DE ARRESTATIES. Oud-ministers gearresteerd. Uit Athene wordt gemeld, daf ook de vroe gere minister Knfend'aris is gearresteerd. Een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld. EGYPTE. EEN CONGRES DER OPPOSITIEPARTIJEN Een nationaal congres, door de drie opposi tiepartijen te Cairo bijeengeroepen, is vólke rnen ordelijk verloopen. Zaghloel p'isja woonde het congres bij; hij zog er zwak en ziekelijk cit. Het congres guf uiting aan zijn gebrek aan vertrouwen in het bestaande kabinet en deed een beroep op de regeering om af 1e zien van het sluiten van verdragen, het aannemen van wetten, of het aanbieden van nieuwe finar.- cieele maatregelen tot het bijeenroepen van het parlement. De atmosfeer kan op het oogenblik als aan zienlijk opgehelderd woróen beschouwd en he» verdient vermelding, dat in den loop der zittir.? geen enkele zinspeling op Groot-Britonnië werd gemaakt. DE BEVLOE1ING VAN HET NIJLDAL. De regeeringen van Engeland en Egypte zij:, overeengekomen, dat het werk dc-r irrigatie- commissie, hetwelk werd onderbroken door de ziekte van den sedert overleden Ncderlond- schen ingenieur Center Cremers, den president der commissie, door dc twee overgebleven le den der commissie zal worden hervat. Er moge aan worden herinnerd, dat de beide regeerin. gen op 26 Januari 1925 overeenkwamen een commissie van deskundigen in te stellen, belast met de bestuóeering van cn het doen von voor stellen lot irrigatie in overeenstemming met dc belangen en rechten van Egypte op het water von den Nijl. De commissie, die haar rapport vóór 30 Juni 1925 had moeten inleveren, be gon haar arbeid op 17 Februari 1925. Toen zit op het punt stond haar onderzoek te voltooier en haar rapport op te stellen, werd de heer Cremer ziek. De twee resteerendc leden zullen het onder zoek voltooien en het rapport indieneiw. JAPAN. HEN SCHIPREUK. Het van Java afkomstige stoomschip Arrow meldt, dat het op 400 K.M. ten N.O. van Yoko hama dertien leden van het Jopansche stoom schip Taisinn Maru gered heeft, dat ten ge volge van storm uit zijn koers werd gedreven. Negentien leden der equipage die 8 Februari in de reddingsboolen zee kozen, beschouwt men *-~-lcr/*n. CHINA- DE BURGEROORLOG. Het „nationale leger" heeft geldgebrek. De militaire transport commissie der Koco- mintsjocn (het z-g. nationale leger) adverteert /olgens een bericht uit Tientsin, den verkoop van tnllooze spoorwegwagens, enz., tegen con tante betaling, ongeacht de rechten der wettige eigennors van dc spoorwegen. DE OPSTAND IN DE GEVANGENIS. Uit Sjanghai wordt gemeld, dot vier gedc- tincerdcn, die 17 Februari uit de Fransche gc- vungenis trachten te ontsnappen, den dag daar op zelfmoord pleegden. Alle gedetineerden wor den verstokte boosdoeners genoemd en om deze reden heeft dc zaak geen gevoelens van vijandschap tegenover dc vreemdelingen ge wekt. VEREEN1GDE STATEN. COOLIDGE ONGESTELD Coolidge moet wegens verkoudheid het bed houden cn heeft den kabinetsraad uitgesteld. HET ZILVEREN HUWELIJKSFEEST VAN HOT KON. ECHTPAAR. Het portret der Kon. familio op „De Witte". Nun? aanleiding von dc opdracht den kunst schilder Willy Sluiter verstrekt om ter gele genheid van hot zilwren huwelijksfeest van Koningin en Prins de portretten van dc vor stelijke personen te schilderen, als geschenk von de leden van de Nieuwe of Litteraire So ciëteit aan Commissarissen, en bestemd om in de sociëteit te worden geplaatst, hebben d* heer cn mevrouw Sluiter gisteren, nadat do Prins de portretten in de sociëteit had bezich tigd, ten hunnen huize een diner gegeven, waaraan Z. K. H. d*e Prins, vergezeld door zijn adjudant, majoor jhr. Laman Trip en de com missarissen der Nieuwe of Litteraire Sociëteit hebben deelgenomen. DE BRAND OP DE „BOETON". Voor een half millioen aan tobak vernield. Dc Tel. vermeldt het volgende Timcs-Servico telegram d.d. gisteren: Om drie uur hedenmiddag was men den brand op het stoomschip „Boeton" nog steeds niet meester. Drie ruimen zijn door het vuur aan getast. Een gcdcelt© van de lading, bestaando uit tabnk, olie en andere handelsgoederen, ia vernietigd. Tien ton buskruit konden echter, na bevochtigd te zijn, aon wal worden gebracht. De lading tabak had een waarde von circa een half millioen gulden. Nader wordt nog ge meld, dat het vuur ook ïuim 3 heeft aangetast KORTE BERICHTEN. De vcrvalschte patentgenees- middelcn. Mr. F. Pauwels te Amsterdam, raadsman von den drogist R. te Bussum, heeft per sommotie de Gooi- cn Ecmlonder aansprakelijk gesteld voor de schade, voort te vloeien uit een artikel, Zoterdagavond door genoemd blad opgenomen, woarin R. als vervalschcr van patentmiddelcn genoemd wordt. Zijn broer gestoken. Vrijdugavond beeft in de Schoolstraat te Roermond zekere F. Schoffers zijn broer J. tij dens een hevigen twist, diic diepe messteken toegebracht. Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader is ge arresteerd. Dc diefstal met geweldpleging te Hccsch. Als verdacht van diefstal met geweldpleging op een ruim 60-jarige vrouw, gepleegd in den nacht von j! Zondag te Heesch, is zekere H. v. d. B., afkomstig uit Hcesche-Vmkel, door de moréchaussee uit Geffen geboeid naar do gevongenis te 's Hertogenbosch overgebracht. EEN NIEUWE WATERSNOOD? Dc Moas weer wassende. Uij Roermond werd ons gisteravond 'geseind: De Maas is stijgende. Verschillende weilan den staan blank. In de gemeente Ooi is de toe stand ernstig. Het vee is van bedieigde punten weggeleid. In enkele huizen stroomt het water binnen. Er bestaat vrees voor een nieuwe ramp. Men seint ons heden uit Roermond De Maas is de laatste 24 uur T.80 M. ge wassen. In dc Weert en Ooi is gisterenavond het vee in veiligheid gebracht. De laag gelegen woningen zijn ontruimd. Men seint ons uit Venlo De Maos is de laatste 24 uur 1.21 M. ge wassen. De Havenkade te Venlo staat onder water. Er is evenwel nog geen reden tot onge rustheid. Uit Maastricht De Maas is gedurende de laatste 24 uur 22 c.M. gewassen. Do stand was heden morgen 8 uur 45.38 M. boven nor maal A.P. Internationaal overleg aanbevolen. De rapporteur ven de Belgische Kamercom missie, belast niet het ondeizoek van de be grooting voor buitenlandsche zaken, Pierard. uit in zijn verslag de hoop, dot de Belgische regeering haar technici in verbinding zal stel len mot de technici der Fransche cn Ncdc-- 'nndsche regeering om von advies te dienen inzake de maatregelen, te nemen om te voor zien in nieuwe overstroomingen van de Maas.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1