MAISONPE NOUVEAUTÉ „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Kousen en Handschoenen Pianohandel L. KLEIN| Het ondergrondsche Syndicaat. IBONHEMÜHSPRIIS PRIJS DER MERÏEiïKN EERSTE BLAD. Langestraat 23 A. VAN DE WEG Amersfoort Eén maal in Uw leven Gebr. Perzin a Voorjaarshoeden FEUILLETON. 24e Jaargang No. 200 ioort 2 lo, idem liacco per poel 3l—pet wtck (tnel Sf.;<U m zekering tegen ongelukken) 0.17®; afzonderlijke nummert 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING M*.47910. TEX.INT.St*. Dinsdag 23 Februari 1926 mei Inbegrip van een bewijsoummer, elke Icgel ineer.' O25, dlemtanbie dingen cn UeiCAdlglieiótaareitentffn tooc bdh der prijs- Voor handc! cn bedrijf bnt*m «en ▼oordeclige bepalingen voor het ad verier ren Kent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOI ^ENBOND DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. Het Britsche verzet tegen de vermeerdering. De Volkenbondscommissie uit het Lagerhuis heeft een motie aangenomen, waarin zij zegt met groote bezorgdheid het vooruitzicht te be schouwen, dat de buitengewone volkenbonds- vergadering voor de verkiezing van Duitsch- land tot vost lid van den Raad aanleiding zou kunnen geven tot een grondige wijziging van de samenstelling van den Raad De motie voegt hieraan toe. dat er ernstige bedenkingen bestaan tegen welke uitbreiding van den Raad ook cn verzoekt de regeering zich onverwijld vierkant te verklaren tegen elke verandering op dit oogenblik. Het Engelsche kabinet den Poolschen z'ctel. tegen De Evening Standard meldt, dat het kabinet thans besloten heeft den etsch van Polen in zake een vasten zetel in den Raad van den Volkenbond niet te steunen. Het blad voegt hieraan toe, dat Chamberlain aan Briand beloofd heeft Polens eisch in het Britsdie kabinet te steunen en dit ook heef» gedaan, hetgeen in vele kringen in Engeland groote verontwaardiging heeft gewekt, die de conservatieve Lagerhuisleden verontrust. He Poolsche vasten zetel. verlangen naar een B e r 1 ij n 2 2 F e b r. (H. N.) Volgens een bericht uit Warschau heeft minister-president Skrzynski met verschillende parlementsleden en bevriende buitenlandsche diplomaten geconfe reerd inzake het verkrijgen van een zetel in den raad van den volkenbond. Het schijnt, dat Polen nog op het laatste oogenblik al zijn krachten wil inspannen om zijn wil door te zetten. WAT DE VOLKENBOND TER BEHANDELING ZAL KRIJGEN. Genève, 22 F e b r. (V. D.) De Volken- bondsraad heeft heden de agenda van de 3Qste raadszitting gepubliceerd. De plenaire zitting begint den östen Maart, des voormidd&gs TI uur, onder voorzitterschap van Ishi (Japan). De voornaamste te bespreken kwesties van deze zitting zijn de met de op neming van Duitschland verbond houdende pro blemen en in het bizonder de uitbreiding der raadszetels. Op de uitgebreide agenda worden verder vermeld: De definitieve toekenning van het Mosoel- gebied op grond van de verlenging van het Britsche mandaat over Irak met 25 jaren; eer» reeks van vragen betreffende het Saargebied. o. m. de benoeming van president en medele den van de bestuurscommissie voor het Saar gebied en de terugtrekking der Fronsche troe pen; de vaststelling van een tijdstip voor het bijeenroepen van de voorbereidende commissie voor de ontwapeningsconferentie, kennisneming eener beschikking van den algemeenen secre taris over voorstellen, die den algemeenen vre de betreffen enz. DUFTSCHI.AND. DE NATIONALE MINDERHEDEN. Een voorstel van Erkelenz. Erfcelenz (democraat) heeft bij den rijksdag het voorstel ingediend om de regeering te ver zoeken' zoo snel mogelijk een wetsontwerp in te dienen om de nationale minderheden in het Duitsche rijk een zelfstandig cultureel bestaan te verzekeren. BLOEDIGE BOTSINGEN. Rechts tegen links. Dortmund, 2 2 Febr. (H. N.) Gisteren is het te Unna na afloop van een völkische vergadering tot bloedige botsingen gekomen tusschen rechts-radicalen en aanhangers der ünksche partijen. Er ontstond spoedig een groo te vechtpartij, waarbij ook van schietwapenen gebruik werd gemaakt. Daar dc opwinding on der de bevolking van uur tot uur toenam cn do plaatselijke politie niet sterk genoeg was om de orde te herstellen, werd de veiligheidspoli tie te Dortmund gealarmeerd, die cr tegen den avond in slaagde de orde te herstellen. Bij de vechtpartijen zijn dri* personen zwaai en ongeveer 50 licht gekwetst. DE VEEMMOORDEN De relaties van Duitsch-nationalen met de daders Be r 1 ijn, 2 2 rebr. (H. N De veem- moe rdcommissie van den Pruisischeri landdag heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de betrekkingen, die er tusschen den Duitsch- nationalen afgevaardigde Jahnke cn de moor denaars van Ponnier kunnen hebben bestaan. MOORD TE HANNOVER. Zondagnacht heeft te Hannovei een'27-jarige werklooze metaalarbeider in de woning van zijn ouders een jong meisje, wier identiteit nog niet is vastgesteld, vermoord. Na de misdaad te hebben gepleegd, poogde de' moordenaar het lijk in stukken te snijden. Hierbij werd hij door zijn vader verrast, die hem onmiddellijk zelf naar het nabijgelegen politiebureau bracht. HET HOOGE WATER. Keulen, 22 Febr. (V. D.) Het water in den beneden-Rijn stijgt voortdurend. Er bestoat nog geen gevaar voor overstrooming. BELGIE- HET ONTSLAG VAN HyMANS. Uit de publicatie eener briefwisseling, die tusschen Hymans en den minister van buiten landsche zaken Vanderveldc is gevoerd, blijkt, dut Hymans reeds in November van velleden inar zijn ontslag heeft ingediend als afgevaar digde van België in den Raad van den Vol kenbond en dit wel naar aanleiding van he' voornemen van Vanderveldc, door den minis terraad goedgekeurd, om nis hem dit nooöig oorkomt, persoonlijk de zittingen van den Volkenbondsiaad bij te wonen. Hymans was van oordeel, dat die verdeeling van de functie zijn gezag in den Rood zou verminderen hem in een moeilijke en delicate positie zou nloatsen. In een waardeerend antwoord ver docht de minister Hymans in functie te blijven, tot de eventualiteit zich voordeed, waarin deze toestemde. FRANKRIJK- HET F1NANCIEELE VRAAGSTUK. De houding van de gauche démocrotique in den senaat. De greep der democratische linkerzijde ui' den senaa t heeff over de financieele ont wei pen de senaatscommissie voor financiën be raadslaagd. Ofschoon de noodzakelijkheid er kennend, om aan de schatkist de onontbeer lijke inkomsten te verschaffen, verklaarde de grotp toch voornemens te zijn de entente tus schen de beide parlementaire lichamen te ver~ zekeien cn een ministorcrisi® te vermijden. Morgen debat in den Senaat. P ar ij s2 2 F e b r. (H. N.) In de zitting van den senaat, die hedenmiddag geopend werd. moest de rapporteur der financieele commissie zijn verslag over de door de commissie aange nomen niéuwe belastingwetten uitbrengen. De voorzittei van den senaat deelde echter mede, dat het rapport niet voor Dinsdagmiddag aan de leden kan worden rondgedeeld, zoodat het debat in den senaat niet voor Woensdagoch tend zal kunnen beginnen. Utrechtsche weg 38 - Telef. 302 Groote sorteering in Prima Medicinale Levertraan. Levertraan Emulsie. Moutextract met Levertraan. Wilt gij slechts een klankvolle plano aan schaffen, koopt dan een Hoflevanciers van H. M de Koningin Vertegenwoordiger 1 Utrechtschestraat 44. in cro >te keuze 8.75 6.50 4.90 Atelier voor het Mpderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM LANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT EEN VERKIEZINSSUCCES VOOR HET KARTEL. Gemeld wordt d.d. 21 Febr. uit Clermcnt Ferrand, dat de senator Francois, Morsal bij de verkiezing voor den algemeenen raad van het kont on Aurillac-Noord de ncdeilaag h*efy ge leden tegen den candidaat van het kartel. ENGELAND. DE HERVORMING VAN HET HOOGERHUIS. Lob den, 2 2 Febr. (H. N. Drl.) Baldwin, de eerste minister, heelt ivandaag verklaard, dat het vraagstuk van de hervorming van het Hoogruhuis in zijn geheelcn omvang nauwkeu rig wordt onderzocht door de regeering en dat deze haar voorstellen cenigen tijd voor het einde van de tegenwoordige parlementaire zit ting zal indienen. BIJEENKOMST VA}* HET LAGERHUIS Financieele vraagstukken Londen, 22 Febr. (V. D.) In het lager huis zullen de zittingen deze week voorname lijk gewijd zijn aan de financieele kwesties. Eert belangrijk debat zal plaats vinden op Donder dag, wonneer de luchtvaartbegrooting bespro ken zal worden. Gemeld wordt, dat de liberalen een belang rijk aandeel aan het debat zullen hebben. Hun algemeene houding is, dat er meer samenwer kend toezicht moet zijn op de drie militaire diensten. Van conservatieve zijde zo] aange voerd worden, dat het personeel uitgebreid dient te worden. De Indische vloot. Londen, 22 Fgbr. (H. N.) Lord Winter- ton, de onderstaatssecretaris voor Indië. heeft in het lagerhuis meegedeeld, dat dc verhouding van het aantal Engelsche tot het aantal Indisch* officieren op de koninklijke Indische vloot zal zijn: één Indisch officier per 3 plaatsen, mits geschikte Indische candidaten worden gevon den. Uitgewerkte voorstellen voor de opleiding zijn 'vervat in het verslag, dat in Britsch-Indi* is gepubliceerd en dat binnenkort in de biblio theek van het lagerhuis voorhanden zal ziin. Deze voorstellen zullen nader worden bestu deerd. Winterton deelde ook mede, dat de staats secretaris voor Indië gevolg heeft gegeven aan het advies van decommissio van lord Esher om n.l. meer bewegingsvrijheid aan den gouver- neur-generoal van Britsch-Indië in den raad te geven en aon den opper-bevclhebbcr in Britsch- Indië in zaken betreffende het binnenlandschc militaire bestuur in Indie. MEVROUW BRIDGEMAN. Londen, 22 Febr. (H N. Drl.) Mevrouw Caroline Bridgeman, de vrouw van den eersten lord der admiraliteit, zal morgen op de janr- lijksche vergadering van den ccntralcn raad van den nationalcn bond van conservatieve verecnigingcn met algemeene stemmen tot presidente worden gekozen. Mevrouw Bridge man zal dc eerste vrouw zijn, die dezen post zal bekleedcn, die van zeer groot politiek be lang is. .DE PETROLEUMSTAKING IN BURMA. Gemeld wordt d.d. 22 Febr. uit Rangoon, dat staking van de arbeiders d'o petroleum velden on de Burmah Oil Company, dit I dezer be gon, nog steeds voortduurt. Dc stakers gedra gen zich over het algemeen vreedzaam, maar er hebben enkele gevollen van brandstichting plaats gehad. SPANJE. EEN STAKING TE CASABLANCA. Te Casablanca is onder de werklieden bij den aanleg van de haven een staking uitgebroken, die thans alle arbeiders omvat. Afgevaardigden der stakers hebben den hoofdcontroleur ver zocht ols bemiddelaar by de directie op te tre den. ONTPLOFFINGEN. Te Cadiz is een granaat ontploft in het ma rine-laboratorium. Vier arbeiders werden ge dood. Te Vigo heeft een ketelontploffing plaats go- had aan boord van een stoomschip. Vier per sonen berden gedood en zes gewond. DE TREINBOTSING TE MADRID. Nader wordt gemeld uit Madrid, dat bij de botsing tusschen de ondergrondsche treinen een twintigtal passagiets is gewond, van wie één ernstig. ITALIË. DE VERHOUDING TUSSCHEN VATICAAN EN QUIRINAAL. Een pauselijk schrijven. Uit Rome wordt d.d. 22 Febr. aan de Msb. bericht: De po us heeft aan kardinaal Gaspar ri een brief gericht betreffende de aanstaande indie ning in het porlement van voorstellen, door de ministerieele commissie inzake de kerkelijke wetgeving geformuleerd. Nadruk wordt cr in het schrijven op gelegd, dat het noodzakelijk is te herholen, dat de reli gieuzen, die aangezocht werden om deel van deze commissie uit te maken, geen enkele op dracht hodden van den H. Stoel, doch verlof kregen cr aan deel tp nemen, ofschoon men nog niet goed wist, van welke beginselen men wilde uitgaan, noch woor men heen wilde. Thans, nu bovengenoemde voorstellen wet gaan worden, zoo wordt verder in het schrijven gezegd, cn men wetsvoorschriften wil maken omtrent aangelegenheden cn personen, die minstens in beginsel zijn* onderworpen aan de macht, door God aan don Vader der Christen heid verleend, acht de paus zich genoodzaakt, te verklaren, dot hij, wat die zaken en perso nen onngnut, geen ander recht cn geen andero mocht kon erkennen om wetsvoorschriften t» maken; behalve wonneer er vooraf onderhond- delingen gevoerd en wettige overeenkomsten getroffen zijn met den H. Stoel en don paus, In den brief wordt voorts verklaard: „Nie mand ter wereld kon zeker denken cn geloo- ven, dat, zonder deze onderhandelingen en overeenkomsten met den souvercinen Opper priester, Katholieke mannen in dit Rome zelf ooit gepretendeerd hebben een nieuw wettelijk reglement aan de Katholieke Kerk in Italië ge geven te hebben. Want daarover gaat het thans juist en niet over het nemen van eenige bijzondere maat regelen, zooals het godsdienstonderwijs in de school of elders Van den anderen kont kon, noch kan nu of de toekomst ccnigerlei onderhandeling, noch cenigcrlei overeenkomst aangegaan worden, zoolang do onrechtvaardige toestand, waarin dc H. Stoel en dc Paus geplaatst zijn, voort duurt. EEN LATIJNSCHE BOND TEGEN DUITSCHLAND Een fascistisch voorstel. B c r 1 ij n, 22 Febr. (V. D.) Het orgaan te Rome van do fascistische partij verlangt, vol gens d* bladen, in een artikel de aaneensluiting van alle Lotijnsche naties tegen Duitschland. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE MILITAIRE DIENSTTIJD Praag, 22 Febr. (H. N.) Het legerbestuur en de general* stof cischen, dot de militaire diensttijd van 18 maanden zal worden gehand haafd, zoolang dc militaire jeugdopleiding nog niet is ingevoerd Volgens de legerwet zou de diensttijd nog in dit jaar tot 12 maanden worden vermii^erd. doch waarschijnlijk zal een wetsvoorstel wor den ingediend, waarbij dc uitvoering van deze bepaling wordt uitgesteld. OOSTENRIJK. DE KWESTIE ZUID-TIROL'. Voorgenomen bctoogtngen. W e c n e n, 2 2 Febr. (H. N.) Morgen vindt te Innsbrück een nicuwo protestvergadcring ploats, zoodot nieuwe moeilijkheden met Italië dreigen. Do bondskanselier heeft daarom den „Landeshauptmann" Stumpf naar Weencn ont bonden, om dezen aan te manen tot het hand haven van de orde en het verhinderen van be- toogingen, die vijandelijk tégen Italië zijn. De landdag van Tirol wil in een buitenge wone vergadering beraadslagen over de be kende redevoering van den bondskanselier. ROOFMOORD Wcenen, 2 2 Febr. (H. N.) Tc Linz is een zekere Mizzi Spitsbergen, do 24-jorigo dochter van een ambtenaar in staatsdienst, in hechtenis genomen, daar zij bij een nachtelijk bezoek aan een majoor dezen had vermoorden bovendien drie briljant-ringen en het contants geld, dat de majoor bij zich had, geroofd had. Zij verdedigt zich met de bewering, dat zij den De gebreken van onderen vetten wij in het oog, dc onze zijn achtor onzen rug. Seneca, Door Mrs. C N. WILLIAMSON. Nederlandschc vertaling van Ada van Arkel 11 „Dank u," zei Carrington met zijn innemende glimlach. „Dat is een mooi compliment voor een beginnend auteur, die aan zijn eerste boek bezig is." En hij wilde niet verder gaan vóór Sheilo hem het een en ander van haar leven in Londen verteld had. Hij deed haar vragen en ze kwam er vanzelf toe hem te antwoorden alsof hij een oud vriend was, want ze voelde, al had ze het niet kunnen definieeren, het ver schil tusschen de belangstelling van dezen man in haar cn die, welke Franklin had getoond. Ondanks de pauzes voor gesprekken, deden ze toch hee? wat werk af, want Sheila typte zoo vlug naar Carringtons dictaat dat haar vingers over de toetsen van de kleine en bijna gcluid- looze machine vlogen. Toon het bijna half een was, liet Carrington haar ophouden en zeide dot zij genoeg gedaan hadden en dat hij graag zou willen hooren wat Lij geschreven had, als ze cr niets op tegen had het hem voor te lezen. Hij geloofde dot hij op die manier beter over zijn eigen werk zou kunnen oordeelen. Sheila was maar nl te blij om te kunnen doen wat hij verlangde .want niet alleen, dat ze er van hieldom voor tc lezen, maar ze was zelf benieuwd hoe dc zinnen die ze opgenomen had zouden klinken. Zij waren nog niet ver gevor derd, toen zc werden gestoord door een klop pen aan de deur cn weer riep Carrington „Binnen" maar niet zoo vlug, dacht Sheila ;.ls hij gedaan had toen hij op haar wachtte om het werk te beginnen. De deur ging vlug open en lady Marsden, die cr heel lief uitzag in een jeugdig wit japon netje stond op den drempel. Zij had een aller liefste glimlach op de lippen voor mr. Car rington, maar die bevroor toen zij Sheila ge zellig aan zijn schrijftafel zag zitten met vel len papier in de hand. „O, het spijt me zoo, dat ik u stoor. Ik had er geen idee van-dat u aan het werk was," zei ze. „U weet, dat u mc gisterenavond gezegd heeft, dat ols ik een boek wilde hebben, ik maar nar uw zitkamer moest komen en er een uit zoeken als u klaar was met uitpakken. Viola en ik hebben niets dot de moeite van het lezen waard is en daarom wilde ik u aan uw woord houden, maar „Geen maar," verzekerde Carrington hoffe lijk. „Miss Douglas en ik waren eigenlijk al klaar en onze tijd van werken is voorbij. U ziet, dat mijn knecht de boekenkast al gevuld heeft met den inhoud van de kisten, u heeft dus maar te kiezen." Lady Marsden kwam binnen, negeerde Shei la, hoewel Carrington haar naam had uitge sproken op een wijze, die het maken van een buiging een gewone beleefdheidsvorm had ge maakt. Het meisje stond op en zou, nadat ze haar machine in het omhulsel had gedaan rus tig de kamer zijn uitgegaan, als Carrington niet opgesprongen was om de deur voor haar open te doen „Hartelijk bedankt, juffrouw Douglas," zei, hij. „U heeft me uitstekend geholpen en ik zal nu nog meer dan ik gedacht had me ver heugen op mijn werkuren hier," Zijn woo Men, die zoo met opzet gesproken waren om lady Marsden en het meisje zelf zijn waardecring te toonen, ontroerden Sheila en maakten hoar hart warm, maar toch zou ze de kamer niet mogen verlaten met een blijden in druk. „Is dat niet dat ordinaire schepseltje, dat gisteren bij ons in de eerste klas kwam en die ik voor de een of andere kamenier hield?" hoorde ze lady MaTsden hardop vragen toen de deur dicht viel. Misschien zou ze zich niet zoo Vernederd gevoeld hebben ols ze ook het antwoord van Carrington had kunnen hooren, maar ze hoor de het niet, en ze gang met gloeiende wangen, zich afvragende of ze er werkelijk ordinair uit zag en of ze een soort meisjo was, dat men licht voor een kamenier zou houden. Haar volgende werkuur, dadelijk na lunch was met lady Ethington, die Mr. Mc Kinnon had beschreven als een gravin, die graag voor een dichteres wilde doorgaan. Sheila had haar 's morgens gezien toen ze met Viola Raync stond te praten, maar lady Ethington die bij ziende was en geen lorgnet wilde dragen, her kende het meisje niet. Ze was druk en ge maakt, met maniertjes, die beter zouden ge past hebben bij een verwende jonge schoonheid van een en twintig en hoewel ze verkondigde, dat ze bezig was met een dramatisch gedicht voor een tijdschrift, dot deze week klaar moest zijn, wilde ze maar niet beginnen met werken In plaats daarvan praatte zo over zichzelf cn over wat ze geschreven Had en hoe al wat zc gedaan had altijd werd bewonderd. „Ik ge loof," zei ze droomerig, „dat ik iets van de goddelijke inspiratie heb. De menschcn vragen me wel eens om hun te. leercn, hoe ze schrij ven moeten, maar hoe kan je leeren wat vluch tig is ols een vlam Gravin Korovski bij voor beeld is verzot op mijn werk. Ze is een Pool sche cn heeft geprobeerd verzen in- hoor eigen taal te maken, ik weet niet of zc succes had den. Nu wil ze het met mijn hulp tin het En- gelsch probeeren. Ze zal misschien willen, dat u ze voor haar typt, maar als ze hot vraagt, denk er don om, dat ik geen minuut van uw uur voor mij kan afstaan. U moet voor haar maar een onderen tijd zoeken. Heeft u haar al eens gezien? Heeft ze al aan Mr. McKinnon ge vraagd of ze u kan gebruiken „Ik heb haar vanmorgen even gezien," ant woordde Sheila, „maar er is niet gesproken over de mogelijkheid, dat ik voor haar zou werken." Het meisje tikte eens op haar machine als om de dichteres er zachtjes aan te herin neren, dat de tijd verbeuzeld werd, maar lady Ethington begon over iets anders. „Vertel me eens, hoe vond u de gravin?" vroeg ze zoo gretig, dat Sheila haor niet be greep. Ik ^ou wel eens dc meening van een nieuweling over haor willen weten." „O, ik vond haar buitengewoon knop," ant woordde het meisje eerlijk en het gezicht van lady Ethington veranderde op bijna zielige wij ze. „Maar ze zag er heel vreemd uit." „Ja erg, is het niet zei de oudere vrouw. „Ek geloof nooit dat zij het soort vrouw is dat een Amerikaan of een Engelschman zou aan trekken, denkt U „Misschien niet," gaf J\et meisje toe, zich verbaasd afvragende waar dit gesprek heen üW- „Natuurlijk," ging lady Ethington voort, „zou een arme man haar misschien willen trouwen om hear geld, want ze moet heel rijk zijn, en dot geloof ik ook wel, want ze kleedt zich heel kostbaar cn ze heeé| jnooie juweelen, maar mil- lionoirs behoeven niet aan zulke minderwaar dige dingen te denken in verband met een vrouw." „Arm schepsel," dacht Sheila, „ze is zeker al over de vijftig, en toch geloof ik, dat ze verliefd is en jaloersch, op mijnheer Carrington of op mr. Franklin, want dat zijn do eenigo millionaire, die ik gehoord heb dat in' het hotel zijn. Wie zou het wezen Maar ze behoefde niet lang nieuwsgierig t« zijn. De volgende zin van lady Ethington maak te haor het raden gemakkelijk. „Mr. Franldin zei gisterenavond, dot de secretaresse van nu; McKinnon hem zou helpen met zijn massa brie ven," ging de dichteres voort. „Ik vermoed, dat hij u bedoelde?" Sheila antwoordde dat zo Mr. Franklin icderen avond van zes tot zeven zou helpen, tenzij voegde ze er ondeugend bij hij hoar dien sten aan een van zijn kennissen wilde lecnen. „Aan een von zijn kennissen leenen?" her haalde lady Ethington opeens een en al op winding. „Daar bedoelt hij gravin Karovski mee. Ze zweeg even en dacht schijnbaar erns tig na. Toen ging ze verder met een blos en schitterende oogen„Lieve, ik heb jo iets t« vragen. Houdt je veel van juweelen? Natuur lijk. Dat doen alle normale jonge meisjes. Je gaat me nu zoo heerlijk met mijn werk helpen en ik wil jc iets moois geven om je aan te moedigen. Misschien heb je wel gehoord, dat ik een manie heb voor juweelen en er heel wat bezit. Nu. ik zal de doos halen waarin ik mijn ringen bewaar en ik zal je er eenige aanwijzen* waarvan je er een mag uitzoeken." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1