MAISON DE NOUVEAUTÉ DE EEMLANDER" ABONNEMENÏSPflIJS5 °,"ndtn voor Amtrv EERSTE BLAD. PRUS DER ADVERTENTlEN BUITENLAND. Zoo juist ontvangen de laatste Nouveauté's in Stotten. Robes Demi Confectionné, in de modernste tinten, WilBem Groenhuizen Zilveren Groentenlepels Voorjaarshoeden 24e Jaargang No. 204 toort 1 210, idem liaoco per post t J.~". per week (met cratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17& aizondcilijkc nummers C.05. MRSFOORTSCH DAGBLAD tt DIRECTEUR-UITGEVER: J VALKHOFF BUREAU: uiuc^rc. j. VALKMOhh. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINO N*. 47910. TEL. INT. SIS. Zaterdag 2$ Februari 1926 van 1 4 regels 1.04 met Inbegrip* van een bewijsnummer, eike tegel mee: 0 25, dienstaanbie dingen ea Liefdadigheid» adre, ftnfiën voor de bdft der prijs. Voor Kandel cn bcdrijl bestaan zeer rooideelige bepalingen voor het advcriecrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RfiADSZETELS. Spanje verlangt zijn permanenten zetel onmiddellijk, niet later. B e r 1 ij n2 6 Febr, (Hbld.) De correspon dent van het Berliner Tageblatt te Madrid seint, dat de Spoansche minister van buiten- Jondschc zaken door de officieuze Nacion ca tegorisch laat verklaren, dat Spanje reeds thans eèn permanenten zetel in den Volkenbondsraad verlangt en er geen genoegen ince zal nemen, dat een beslissing hierover tot nader order wordt opgeschort. Spanje beschouwt zich als de vertegenwoordiger van 17 Spaanschsprcken- de staten. Bij de bespreking van de verklaringen van den minister van buitenlandsche zaken blijken alle Spaansche bladen het erover eens te zijn, dat de vertegenwoordiging van Spanje in den Raad van den Volkenbond een blijvend karak ter dient te krijgen. De houding van Italië. Naar uit Rome wordt bericht, zal Italië zich niet verzetten tegen het toekennen van een vos ten raadszetel aan Polen. Men weet niet, hoe de regeering denkt over de verzoeken van Bra zilië en Spanje. De opvutting van burggraaf Grey. In een rede tc Newcastle heeft burggraaf Grey gezegd, dat het geschil over de loelatjng van Polen tot den Raad ven den Volkenbond veel kwaad had gesticht. Hij hoopte, dat de regeering niets zou doen, voordat zij tc Genève was, waar zij dat kwaaó kon begraven en het geschil in volkomen onschuldige banen leiden. Duitsch'.and moet op behoorlijke voor waarden in den Bond komen, zonder ecnige voorafgaande verandering in de samenstelling van den Raad Het is van belang de samenstel ling van den Raad pas te bespreken, wanneer Duitschland aan de bespreking kan deelnemen Dreigt Chamberlain met aftreden De Daily Graphic meldt, dat Chamberlain gedreigd heeft te zullen aftreden als minister van buitenlandsche zaken ,aangezien de andere ministers zijn standpunt niet deelen betreffende de uitbreiding van den Volkenbondsraod. DE ARBEIDSDUUR AAN BOORD VAN SCHEPEN. In een brief aan het internationaal arbeids bureau deelt de internationale federatie van transportarbeiders, die bijna alle zeeliedenorga- msoties in Europa omvat, mede, dat zij. op het a s. arbeidscongres te Genève in Juni de be handeling zal eischen van de regeling van den erbeidsduur aan boord van schepen. DU!TSC"Ï AND. HINDENBURG NAAR DE JAARBEURS TE LEIPZIG. De rijkspresident zal zich 2 Maart naar Leipzig begeven, voor een bezoek aan de jaor- beuis. HERDENKING VAN EBERT. Naar aanleiding van den sterfdag van den eeisten president van de Duiische republiek Friedrich Ebert, heeft de Pruisische regeering den oppeiburgemeester van Heidelberg, ver zocht uit haar naam Zondogmoigen, dpn sterf dag, een krans met linten in de Pruisische kleu ren op het graf van Ebcrf te willen neerleggen DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN Berlijn, 2 6 Febr. (H. N.) De jurdiscbf commissie van don landdag heeft de beraad slagingen over de aan de vroegere Duitsch' vorstenhuizen toe 4e kennen schadeloosstelling voortgezet. De sociaal-democratische afgevonr digde Rosenfeldt wees er op, dat, te oordee'.en naar de berichten in de bladen, van de zijd" van sommige overheidsorganen getracht word* het volksiefercndum te saboteeren. Namens d* Pruisische regeering werd dit ontkend en ver zekerd, dot de regeering de noodigc maatre gelen met den meesten spoed treft* DE HUURPIJZEN. Berlijn, 2 6 Febr. (H. N.) Het Pruisische ministerie voor de volkswelvaart is voornemens toestemming te geven om de huren voor he> tweede kwartaal, dus van April tot Juni mei 8 te verhoogen, waarna op I Juni een nieu we verhooging van 8 zal ingaan, zoodat dan de huurpijzen weder op het vredespeil gebracht zullen zijn. DE WERKLOOSHEID. Een geringe toeneming. In de eerste helft van Februari is het tal ondersteunde werkloozen nagenoeg statio nair gebleven. Op' 15 Febr bedioe2 het 2.059.000 tegen 2.03L00 op 1 dezer. DE TOESTANDEN IN DE MIJNEN. De commissie van onderzoek. De Pruisische landdag heeft bepaald, dat de enquête-commissie, te vormen ingevolge een door de communisten ingediend en door de soc.-dem. g'esteund voorstel, teneinde een on derzoek in to stellen naar de toestonden in den mijnbouw, uit 15 leden zal bestaan. Zij zal hebben na te gaan, of op de mijn W erne '*n het bekken vdn Löhn en cp de mijn Sac^cn in het bekken van Hamm de voorschriften der mijpDolitic zijn overtreden, doordat men mijn RECLAMES. Van 1i rebels 4.03, elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele'. 302 voordeelige prijzen werkers op heete punten in de mijn langer don zeven uur heeft laten werken. Een sub-com missie zal vermoedelijk ccn onderzoek in loco instellen. ERNSTIG AUTO-ONGEVAL Lüneburg, 26 Febr. (H. N.) Vanmorgen is bij Rote Schleuse een auto, waarin twee heeren uit Harburg zaten, tegen een boom op gereden en over den kop geslagen. Beide in zittenden en de chauffeur werden gewond. De chauffeur wond zich zóó op, dat hij zijn re volver trok cn zich een kogel in het hoofd schoot. Zijn toestond is zeer ernstig cn zonder Koop op herstel. BELGÏE. EEN SOCIALISTISCHE ECONOMISCHE BIJEENKOMST Het rcgistrecren van handelsvcr- verdragen bij den Volkenbond be pleit. De bijeenkomst van Duitsche, Fransche cn Belgische socialisten te Brussel heelt het vraag stuk der handelsverdragen behandeld. Bij de besprekingen dienaangaande werd de eisch ge steld, dat handelsverdragen zouden worden in geschreven bij de economische ofdeeling van den Volkenbond cn dat groote kartels tusschen fabrieken in verschillende landen onder toezicht zouden staan van de betrokken regeeringen en eveneens bij den Volkenbond zouden worden geregistreerd. De vergadering behandelde ver der de vraagstukken van de immigratie von vreemde werkkrachten, van dumping, van de conventie van Washington en de mogelijkheid van een drie- of viervoudige overeenkomst tus schen Frankrijk, Duitschland, Bclgic en Luxem burg in afwachting van een vollediger Locarno op economisch gebied. FRANKRIJK. FRANKRIJK EN HET VERDRAG VAN LOCARNO. Briand verdedigt de overeenkomst. In de Kamer, bij de bespreking van het ver drag van Locarno verklaarde Briand gisteren, dut men de overeenkomst van Locarno moet bcoordeelcn in een geest van viede, maar da ereenkomst is met voldoende, om onze vei ligheid te verzekeren. Hij herinnerde de Komei aan zijn pogingen op de conferentie van Can nes, waar het protocol von Genève voor de organisatie van Eufopa ontkiemd is. Briand betoogde, dat het beste hetwe'k Locarno bevat, het vertrouwen is. dat het onder de volkeren brengt. Hij wees er op, hoe de oorlog is voor komen door de tusschenkomst van den Vol kenbond in het Grieksch-Bulgaa'sche conflict. Volgens zijn overtuiging zal het overleg den oorlog verhirderen en de regeeringen zullen geen oorlog meer kunnen verklaren, indien de justitie ondei' de volkeren -georganiseerd is. Het protocol van Locamo, dat Frankrijk zonder voorbehoud onderteëkendc, heeft de moreele kracht van het onrechtvaardig belas terde Frankrijk ongeschonden gelaten. Hij smeekt de Kamer deze overeenkomsten goed tc keuren, die de volkeren zullen dwingen om te praten, oor zij aan het vechten gaan. Hij be toogde verder, dat de noodige maatregelen getroffen zijn tegen de kwade trouw. De Rijn vormt een internationale grens. De Fransche belangen zullen gewonrbergd zijn tegen elk* poging tot inbreuk. Wij hebben vrienden om ons heen. Ten slotte zeide Briand, dut hij ver trouwen had' in den vrede en de zedelijke kracht van Frankrijk om den vrede te organi se aren met de andere volken. Briand werd geestdriftig toegejuicht. He1 dc bat wordt heden voortgezet. HET VOORLOOPIG HANDELSVERDRAG MET DUITSCHLAND. Ratificatie. Tuschen Frankrijk en Duitschland zijn dc ratificatieoorkonden van het voorloopige han delsverdrag gewisseld. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. De behandeling in den Senaat Met 198 tegen 108 stemmen heeft de Se naat het cornet de coupons aangenomen, ter wijl hij eveneens de artkelen ter verhooging van den alcoholaccijns met 100 frank en do verhooging van den tnbaksprijs heeft aan vaard. DE CREDIETEN VOOR MAROKKO EN S7RIË. Een échec voor dc regeering. De Kamer heeft gisteren het vcor'oopigc twaalfde voer Maart besproken. Met betrek king tot de credieten voor Marokko en Syrië heeft zij een communistisch amendement ver worpen, strekkende tot vermindering van die credieten met 10 millioen met het oog op de ontruiming van Marokko cn Syrië. De Kamer heelt met 264 taffen 246 een amendement var\ den socialist Mistral aangenomen tot vermin dering van die credieten met één millioen, welke vermidering de beteckenis heeft, dat do operatics in Marokko en Syrië zoo spoedig mogelijk moeten eindigen. Painlcvé bestreed dit amendement, want de regeeting hoopt, dat haar pogingen met succes zullen worden be kroond en dat de vrede in Marokko spoedig zal zijn hersteld. GEEFT ONMIDDELLIJK EEN GLANS GELIJK EEN SPIEGEL AAN MEUBELEN EN VLOE REN EN IS HET BEHOUD VOOR UW LINOLEUM. Goud, Zilver en Uurwerken Langestraat 43 Tel. 852 Reparatie-inrichting voor Uurwerken. in croste keuze 8.75 6.30 4.90 Atelier voor het Moderniseeron van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM lANGESTRAAT 16-18 - AMERSFOORT HET VONNIS TEGEN DAUDET BEVESTIGD. Het hof van cassatie heeft het beroep ver worpen van Léon Daudet cn den directeur der Action Fran^aise tegen het vonnis von het hof van assisen, waarvoor zij veroordeeld zijn wegens lastering van den chauffeur Bajot. DE SCHOORSTEEN VAN EEN HOOGOVEN INGESTORT Verscheidene dooden cn gewonden. Op dc mijn Michclville te Villerupt aan de Luxemburgsche grens nabij Esch is de 80 M. hooge schoorsteen van een hoogoven inge- .stort, terwijl er juist enkele arbeiders bovenop bezig waren met herstelwerk. Deze arbeiders en een cantal werklieden, dot zich aan den voet van den schoorsteen bevond, werden on der het puin begraven. Het aantal slachtoffers staat nog niet vast, maar wordt geschat op 10 dooden en ongeveer 20 gewonden. Volgens de Luxemburger Zeitung was de schoorsteen totaal ondermijnd. Volgens andere berichten zijn 5 personen gedood en 6 zeer ernstig gekwetst. ENGELAND. DE A S. RIJKSCONFERENTIE Londen, 26 Febr (H.N.) De bladen verwachten, dat op de bijeenkomst der rijks conferentie in October gelegenheid zal bestaan tot uitvoeriger bespreking dan gewoonlijk van de rijksbelangen. Naar gemeld wordt, zal één der onderwer pen, die ter tafel zullen komen, zijn het be ramen van middelen, waardoor nauwer over leg tusschen dc rijksregeering en de regeerin gen der dominions op het ministerie van bui tenlandsche zaken verzekerd wordt DE LUCHTVAARTBEGROOTING. De coördinatie der verdedigings middelen. Vóórdat Donderdagavond het debat over d*- luchtvaartbegrooting begon, zeide de premier in antwoord op een vraag van Ramsay Macdonald. dat in overeenstemming met de politiek der op eenvolgende regeeringen, de regeering niet van zins was de kwestie van het handhaven van een alzcnderlijk luchtdepartement en luchtministe- rie te heropenen Dc regeering was von plan d» organisatie van de rijksverdediging voort te zet ten op den bestuanden grondsleg von drie dien sten vloot, leger cn luchtmacht. Baldwin voegde hieraan toe, dat men ervan overtuigd was, dat de weg tot het verkrijgen van een grootcre coördinatie van de verdedigingsmid delen een gecombineerde actie was van all° drie door middel van een commissie von rijks- verdediging en de onlangs geconstitueerde com missie van de chefs der staven. In het daarop volgend debat werd door sprc-t kers van beide zijden van het Huis nochtans in overweging gegeven, dat het luchtministerie zou worden opgenomen in een nieuw ministerio van verdediging. Sir Samuel Hoare, do minis ter van luchtvaart, beloofde de argumenten, to» ondersteuning von dit voorstel aangevoerd, aan het kabinet tc zullen voorleggen en merkte op, dat uit het debat duidelijk was gebleken, dut or aan alle zijden het groeiend besef was, dot er ccn veel grootcre coördinatie tusschen dc drie dienst<^\ behoorde te zijn don thans bestond. Z. i. was het 't beste, dat elke groote kwestio van verdediging cn strategie eerst door de drio chefs der gemeenschappelijk zou worden be sproken. Het voorstel behandelend om een rijksconfo- rentie tc beleggen ter bespreking von dc lucht- kwesties, waarbij de gemeenschappelijke belan gen von het rijk betrokken waren, zeide Sir Samuel Hoare, dat hij het vrougstuk der lucht- politick op de Rijksconferentie van October o.s ter sproke zou brengen cn ze een voorname plaats op de agenda zou geven. ADOPTATIE VAN KINDEREN Nadat minister Joynson Hicks het ontwerp van ganscher harte gesteund had, heeft het La gerhuis zonder stemming het initiatiefvoorstel inzake het aannemen van kinderen in tweede lezing aangenomen, hetwelk bepaalt, dat de personen, die ccn kind oanncmen onder goed keuring van de rechterlijke macht, in de rech- ten van dc ouders treden. DE SPORTTERREINEN VOOR RIJKSPERSONEEL. Het rcgecringsvcorstel ingetrokken. Het voorstel van de regcering om 200.000 oond beschikbaar te stellen voor ccn sportter rein voor ambtenaren heeft zooveel tegenstand ontmoet, zelfs onder de aanhangers vun óc re gcering, dat deze besloten heeft haar plan uit te stellen tot een tijd van grooteren nationalen voorspoed. Men wijs erop, dat er in beginsel geen enkel bezwaar tegen het plan is opgewor pen men achtte alleen het oogenblik voor ccn dergelijke uitgave ongeschikt. DE BRITISH INDUSTRIES FAIR. Een groot succes. De Times deelt mede, dat de zaken op do British Indutsrios Fair te Londen cn Birming ham gedaan, buitengewoon belangrijk zijn De resultaten wijzen algemeen op een besliste beweging naar een verbetering' in den handel- Een feit van be'.eekonis is, dot er veel orders cn aanvragen zijn binnengekomen van over- zeesche huizen. Het bezoek heeft de verwach tingen verre overtroffen. Er zijn weinig lan den, aldus het blad, die niet door koopers ver tegenwoordigd zijn. Zij zijn er van alle do minions, ven olie deelen von Europa, de Ver. Stoten, Zuid-Amoriko, evenals van China. Ja pan, Rusland, de Philippijnen en IJsland. Het resultaat van de Fair zol zijn dat er vele nieuwe afzetmogelijkheden in dc verschillende deelen van de wereld tot stand zijn gebracht. EEN NATIONALE FILMFABRIEK. Het ministerie van koophandel (de Boord ol 1 rade) schijnt de plannen voor een centrale nationale filmfabriek te Brighton gunstig gezind te zijn. Het kapitaal (300,000 pond) is ol bij eikoor. Een deel daarvan zou worden gegaron- oeerd volgens de trade facilities act. De ge meenteraad van Brighton verleent alle moge lijke medewerking. Wellicht zol de fabriek de zen zomer al kunnen worden geopend. DREIGENDE UITSLUITING IN DE MACHINE-INDUSTRIE. De federatie van werkgevers in de machine- nijverheid heeft besloten van 13 Maart af alle arbeiders uit te sluiten, tenzij de vakvereeniging kan verkrijgen, dat 7C0 harer leden, die in ze kere fobrieken tc Londen een niet-officieele staking begonnen zijn, het werk hervatten. De uitsluiting zou een half millioen arbeiders om vatten. 80 GRADEN FAHRENHEIT IN DE ZON TE LONDEN. Londen, 26 Febr. Was het ruim een maand geleden de koudste dag in Januari se dert ettelijke jaren, vandaag is een hoogte record in de temperatuur bereikt en wel van 60 graden in de schaduw en 80 graden in de zon. In de afgcloopen twintig jaar is om de zen tijd von het jaar niet een dergelijke tem peratuur genoteerd. (Tel.) POLEN. DE DUITSCHERS IN POOLSCH ÓPPER- SILEZIË. B e r 1 ij n, 2 6 Febr. (V.D.) De Duitsche afgevaardigden in het Poolschc Sejm hebben, wegens dc talrijke aanvallen op Duitschers in Oost-Opper-Silezië cn den bomaanslag te Ket- towitz, een interpellotie ingediend, waarbij o.a. den minister-president gevraagd wordt, of hij aan dergelijke wantoestanden een einde wil maken en verdere Poolsche buitensporigheden beletten. NOODLOTTIGE GASONTPLOFFING. Gisteren hod te Poznan een ontploffing plaats in een gasreservoir. Twintig personen werden gewond. HONGARIJE. DE HONGAARSCHE BEGROOTING. De minister van financiën heeft bij de Nat Verg. de bcgrooting voor 1926—'27 inge diend, waarin dc inkomsten geraamd zijn op 144,177,122, de uitgaven op 143,454,366 kro- DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Von rechtsvervolging ontslagen verdochten. Overeenkomstig de uiteenzettingen in de acte van beschuldiging inzake de bankbiljettenver- volsching heelt de procureur-generaal 9 be klaagden ontslagen van rechtsvervolging. On der hen bevindt zich Kovacs, de kamerdienaar van prins Windischgrtit;». ROEMENIE. EEN STUDENTENSTAKING TE BOEKAREST. Uit Boekarest wordt aan het Berliner Tage- blott geseind, dat dc studenten van de univer siteit en van do andere hoogcscholcn van de Rocmcenschc hoofdstad de staking hebben of- gokondigd, omdat dc eischen, die zij cenigcn tijd geleden hebben gesteld, von de hand ziif> gewezen. Enkele dezer eischen waren van ma- tcricclen aard, terwijl andere een uitgesproken nationalistisch karakter droegen. Zoo cischten de studenten o.a., dat de numerus clausus aan alle Roemccnsche universiteiten zou worden in gevoerd en dot in het buitenland studcercnde Joodscho studenten niet langer financieelcn steun van den stunt zouden genieten. Enkel* aanvoel ders der studenten, die reeds relict jog "hadden uitgelokt, zijn door dc acndemischo overheid geschorst, wenrop de studenten d* staking hebben geproclomeerd. Dc regcering heeft uitgebreide mootrcgelen getroffen en mi litairen in de universiteiten ondergebracht Gisteren is een Joodsch student tot bloeden* toe mishondeld. De daders waren onvindbaar. LITAUEN. 1 HET GRENSGESCHIL MET POLEN. Litnucn tcckent verzet oon bij den Volkenbond. Litauen heeft bij den Volkenbond verzet oon- geteckend tegen dc schending von de Poolsch- Litouscho grens op 19 dezer door Poolsche grenswachten cn de tusschenkomst von don bond verzocht. Dc Poolsche ofgevoaróigde bij den Volkenbond protesteerrde tegen dc Litnu- sche beweringen en verklaarde, dat bet bosch, waarvan in het Litauschc protest sprake is, zich op Poolsch gebied bevindt. De orde werd her steld door Poolschc politic zonder bloedver gieten cn zonder tusschenkomst von Poolschc troepen. Volgens een officieel telegram uit Warschau kan het geschil als afgedaan bosctouwd wor den. CHINA. DE PROVINCIE HOEPEH. Door het besluit van de Chincesche regee ring om een strafexpeditie tegen Woe-Pei Foo uit te zenden, zal in dc komende dagen de pro vincie Hocpeh het terrein van den strijd wor den. In de Februari-oflevering van De stem va» St.-Antonius, het orgaan der Belgische Fron- ciscoonschc Missiën, is aangewezen met een beschrijving von deze provincie. Het volgende is daaraan ontleend Zuid-West-Hoepeh ligt tusschen den 108stcn en den 113den graad oosterlengte (middaglijn vun Greenwich) d. i. zoover ton Oosten van België ols het eiland Java in Nederlondsch In- dieen tusschen den 29sten en den 33sten graad noorderbreedte d L zoover ten zuiden van Bclgic als Noord-Amerikn Gewoonlijk onderscheidt men in het Chines sche rijk vijf groote deelen I. het eigenlijke China of dc 18 provincies, 2. Mandzjoerije of dc drie Oost-provincies, 3. Mongolië, 4. Ch!- ncesch Turkestan, 5. Thihct. Hoepeh, woorvan ons vicariaat het Zuid- Westelijk deel is, ligt midden het blok der achttien provinciën, in 't hartje dus van eigen lijk China. Ten Zuiden grenst het aan Hoe- nan. In deze laatste provincie, dicht bij haar Noordergrens, ligt het groote meer „Tongtin". Die bijzonderheden laat ons de benomingen Hoeper en Hoennn begrijpen. Inderdaod ,,Hoe" (spreekt uit „choc" ch als in lichaam) bctee- kent meer„peh" beteekent Noorden„non" betcekent Zuiden Hoepeh wil dus zeggen „de streek ten Noorden van het meer (Tongtin), Hoenon de streek ten Zuiden von het meer. China heeft een ontzoglijke uitgestrektheid en een zeer dichte bevolking. Nochtans geldt dit laatste alleen voor de achttien provinciën van het eigenlijke China. Zoo telt het oude Mondsjocrije niettegenstaan de zijne 942000 KM.' oopervlokte slechts 8.500.000 inwoners. Mongolië staat getcekcnd met eene bevolking van 2 580.000 inwoners voor eene oppervlokte van 3.543.000 K.M.' Chineesch Turkestan 1.426.000 K.M.' groot, heeft 1.200 000 inwoners in Thibet met zijn 1.200.000 K.M.' uitgestrektheid leven maar 6.430.000 menschen, terwijl op den bodem van de ochttien provinciën geschat op 3.970.000 K.M.' eene bevolking wemelt door de eencn op 380.000.000 door den anderen op 400.000.000 berekend. De provincie Hoepeh meet 185,000 K.M.2 eh telt eene bevolking von 35,300,000 zielen. H$t gebied van ons vikarinnt, Zuid-West-Hoe peh is omtrent 70,000 K.M.2 groot, werkelijk meer dus dan tweemaal België en zijn bevol king wordt geschat op 10,000,000 menschen. De Blauwe Stroom loopt dwerr door het vi- karioat van Noord-West naar Zuid-Oost cn splitst het in twee omtrent evengroote deelen. De Chincezen noemen hem Jongt§c-Kiong (spreekt uit „Kiang-Tsjang"), wat eenvoudig „de stroom" beteekent.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1