ABONNEMENTSPRIJS 3 m^d'a 7r Ara"* „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Willem Groenhuizen Zilveren Sauslepels Eén maal in Uw leven Cebr. Perzina Pianohandel L. KLEIN Voorjaarshoeden BINNENLAND. 24e Jaargang No. 207 toort 210, idem lianco per póft 1-, per week (met cratis verzekering tegen ongelukken) 0.17& afzonderlijke nummer* C.05. AJVIERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF, ARNHEMSCHEKpSoRTWAL 2 A. POSTREKENING N'. «7910. TEC INT SIS. Woensdag 3 Maart 1926 PRIJS DER AOVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheidvadve tenticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooidechgc bcnalinv.cn voor het advericcrcn bene ciicu airc, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS Op zoek naar een vergelijk. Blijkens een Londensch telegram is de alge- meenc indruk in goed-ingelichte Britsche krin gen, dat men te Genève een compromis tot stand zal kunnen brengen. Het zou geen ver wondering behoeven te baren, aldus meldt het desbetreffende telegram, dut de Raad, nadat Duitschland hiervan deel is gaan uitmaken, zou goedvinden een commissie ic benoemen, belast met een nandochtig onderzoek van de aanspra ken van nog andere landen op toewijzing van een permanenten zetel en met het uitbrengen van een rapport aan de Vcrgudering van den Volkenbond in September. Dc houding van Japan. Volgens een bericht uit Londen gelooft men te mogen aannemen, dut de Japunschc minis ter van buitenlundsche zaken van oordeel is, dot het logischer zou zijn Brazilië in den Vol lenbondsraad op te nemen dan Polen of Span je, indien tot uitbreiding van den Raad mocht worden overgegaan. Zuid-Amerika is namelijk op het oogenblik niet vertegenwoordigd. Uit Tokio wordt vernomen, dat dc regiering voornemens is haar houding betreffende de uitbreiding van het aantal raadszetels in den Volkenbond riet vast te stellen vóór de bijeen komst van de Assembléc om zoodoende dc delegatie vrij te Jpten. DUITSCHLAND. I ONDERSCHEIDING VOOR DR. LUTHER. I Dc koninklijke academie van wetenschappen Ito Stockholm heeft den Duitschcn rijkskanse lier, dr. Luthcr, tot buitcnlandsch lid der oca- Idemic benoemd. DE SCHADEVERGOEDING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. De opvatting van Baden. ',J K a l s r u h c, 2 Maart. (H. N.) De Baden- schc minister van finunciën heeft in een ver gadering met betrekking tot de schadeloos stelling van het vroegere groothertogelijke huis meegedeeld, dat deze zaak voor den land dag door dc overeenkomst van 1019 gcreq-cld is Het groothertogelijk huis heeft door neze overeenkomst uit de don-.cinen o.n. c kastcelen te Baden-Baden, Freiburg n Badcn-Wciler mot de gehcele in- ichting uls particulier eigendom ontvangen cn Verder het levenslange vruchtgebruik van 3600 hectare woud, bchevén?» een kapitaals- uitkeering van 8 millioen mark in obligaties der Bndensche spoorwegen von 1910. In 1024 heeft dc beheerder van het groothertogelijk vermogen zich tot de regeering gewend voor onderhandelingen over dc valorisatie der in 1910 ontvangen obligaties. Dc Badensche re- gecring heeft echter verklaard, dat, evenals voor alle burgers, ook voor het grootherto- gelijks huis slechts de rijksvalórisatiewct van toepassing is voor dc in het bezit van het huis zijnde obligaties, aan welk standpunt dc re- ccring blijft vasthouden. Democraten voor het referendum. In een diukbezochtc ledenvergadering dc: Duitsch-democratische partij tc Spandau is met vrijwel algemeene stemmen besloten de bevolking van Spanduu door een oproep uit te noodigen het referendum inzake de onteigening an 't bezit dei voormalige Duitsche vorsten huizen te steunen. Het denkbeeld van een wets ontwerp inzake een speciale rechtbunk werd als onvoldoende afgewezen. DE UITKEERJNGEN TIJDENS DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Dc bevoordccling der mijn- nijverheid. B e r 1 ij n, 2 Maart. (H. N.) In dc rijksdag commissie is vandaag bij de beraadslagingen over de uitkeeringen, toegekend tijdens de be zetting van het Roergebied, medegedeeld, dat aan de kclennijverheid in het Roergebied in het geheel 26 millioen mark is uitbetauld' Do sub-commissie stelde in verband hiermede vast. dot de mijnnijverheid boven andere takken van industrie bevoordeeld is geworden. DRAMA'S. S i e g e n, 2 Maart. (H. N.) Te Weiden au heeft gisteravond een 30-jarige smid, die bij de spoorwegen in dienst was, zijn verlooide door een steek in den hals gedood en heeft zich daarna door een trein loten overrijden. R u d o 1 s t a d t, 2 Maart. (H. N.) Een 26- jorige bakker uit Rudolstadt heeft in den alge- loopen nacht in het naburige Siegenhnfn uit wanhoop over zijn fincncieelen toestand zijn vrouw en zijn 2 kinderen van 2 cn 4 jaar om het leven gebracht en ook zijn derde kind. een jongen van 7 jaor, levensgevaarlijk gewond. Na het bedrijven van deze daad is hij ge* lucht, vermoedelijk met het doel om ook zichzelf om het leven te brengen. De man had enkele dogen geleden een bakkerij te Rudolstadt overgeno men, doch het bleek, dat deze lang niet zoo goed ging als hem voorgespiegeld was. EEN DIEF, DIE EEN RECORD WILDE HALEN. Naot het Berliner Tageblatt uit Breslau meldt, heeft zich bij de politie aldaar een 40- jarige smid aangemeld met de mededeeling, dat hij in den loop der laatste vijf jaar circa tweeduizend diefstallen cn inbraken heeft ge pleegd. EEN SPOORLIJN DOOR EEN ROTSBLOK VERSPERD Naar de Vossischc Zeitung meldt, is dc spoorlijn Gicsscn—Limburg (Hessen) door een neerstortend rotsblok vnn ongeveer 5000 Kg. versperd. Donk zij dc waakzaamheid vnn hi t personeel kon men erin slagen den reeds aan- gekondigden D-trein tot staan tc brengen, waardoor cèn ernstig onheil is voorkomen BELGIE. DE BELGISCHE SENAAT EN LOCARNO De Senaat begon gisteren met de bespreking van het voorstel tot ratificatie der overeen komst van Locnrno. Vandervelde zeide volle dig vertrouwen te stellen in de overeenkomst, die onn België dc waarborgen versohaft, welko het dringend noodig had. Het protocol van Genève was een ideaal, het verdrag van Lo carno is echter een realiteit, een werk van be vrediging en verzoening. Het debat werd duorop gesloten Het ecnige artikel van het ontwerp tot toe treding van België tot de verplichtende con ventie van het internationale gerechtshof werd vervolgens aangenomen. Heden wordt over beide voorstellen in hun geheel gestemd. DE OPVOLGER VAN KARDINAAL MERCIER. Een Brusselsch blad beweerde tc weten, dot Vandervelde tegenover den pauselijken nuntius mgr. Micara een voorkeur van dc regeering kennen gegeven zou hebben voor de aanwij zing eener bepaalde persoonlijkheid als bis schop van Mechelen. Vandervelde stelt tegen over deze beweerde inlichting, die in elk op zicht onjuist wordt genoemd, een stellige te genspraak. Hij heeft Micara niet gesproken «i» over den opvolger van Mercier noch *erv rechtstreeksche noch een middellijke mededee ling gedaan. FRANKRIJK- HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. Bespreking in de Kamer. Daar de commissie voor de financiën het gehecle ontwerp van dc financicelc wet, dut door den Senaat is teruggezonden, na het in overeenstemming met dc regeering tc hebben gewijzigd, hoeft aangenomen, heeft zij de Ka mer verzocht hedenmiddag met de bespreking daarvan te beginnen. FRANKRIJK EN HET VERDRAG VAN LOCARNO. Ratificatie door dc Komcr me| grootc meerderheid. Do Kamer heeft het verdrag van Locamo gisteren met 413 tegen 71 stemmen bekrach tigd. GEËINDIGDE STAKING. De bouwvakarbeiders 'c Parijs, die Maandag het werk hadden neergelegd, zijn gisteren weer aan den arbeid gegaan AANHOUDING VAN EEN BANK BEDIENDE. Dc Paris Midi verneemt uit Tourcoipg, dat een kommies van de douane bij een bankbe diende uit Kortrijk 227.C00 fr. aan Franschc bankbiljetten in beslag heeft genomen. Dc bediende is wegens een poging tot verboden uitvoer aan de justitie overgeleverd. ENGELAND. SE HERTOG VAN yORK TE PENTONV1LLE. Londen, 2 Maart. (V. D.} De hertog vnn York, die zeer veel belang stelt in sociale kwesties en aanhoudend alle soorten van in richtingen bezoekt, waar hij die kan bestudee- ren, bracht heden onverwachts een bezoek aan de strafgevangenis te Pentotr/ille. Hij brarht X/2 uur door met het inspecteercn von d* cel len, de werkplaatsen en het ziekenhuis der ge vangenis. DE BRITSCHE FINANICIËN. Een verklaring van Churchill. In een rede te Belfast heeft de Britsche mi nister vin financiën, Churchill, medegedeeld, dot hij steilig verwacht, dat het surplus van een millioen pond sterling, dot op zijn be grooting voorkomt, werkelijkheid zal worden. Het tekort van 47 of 18 millioen door het kolensubsidic moet gevonden worden in een tijdelijke leening. Churchill zeidc teleurgesteld te zijn, omdot hij er niet in geslaagd is de nationale schuld in het tegenwoordige finuncieele jaar te ver minderen met de heele veertig millioen, die dc schatkist zich lied voorgenomen. Hoezeer het lund bezuiniging wcnscht, het wil toch geenszins de strijdkrachten tot onmacht ge doemd of het sociale leven op een lager peil gebracht zien. Churchill wees er nog op, dat de jongste vier begrootingen waren gekenmerkt door bc- lang-rijkc' belastingverlagingen. Hij zou gaarne zien, dat men daarmee kon voorgaan, want niets is zoo goed voor den handel. In elk ge val, besloot hij, zullen wij wel door het jaar kunnen komen, zonder nieuwe belastingen op te leggen, die den handel zouden verlammen. De financieele positie van Engeland is sterk en gezond. DE OORLOGSBEGROOTING. De Britsche oorlogsbegrooting voor het a.s. financieele jaar zal binnen enkele dagen wor den ingediend. De bladen nemen aan, dat de netto-uitgaven 42.500.000 pond sterling zul len bedrogen, wat een verlaging met 2 000.000 pond beteekent, vergejeken met het loopende jaar. RECLAMES. Van 1—4 rogcis 1 4.05. elke regel meer L— Goud, Zilver en Uurwerken La ntjsstraai 43 Tel. 852 Reparatie-inrichting voor Uurwerkin. Wilt gij slechts een klankvolle piano aan schaVfen, koopt dan een I Jle\meier? vnn L. M cje k oningin Vertegenwoordiger Utrechtschestraat 44. m rroite keuze 8.75 G.óO 4.90 Atelier voor het Moderniseeren van oude Hoeden. MODE MAGAZIJN ,,L' HIRQNDELLE" W. K. VAN ROSSUM LANGESfRAAT 16-18 - AMERSFOORT EEN MERK VAN OORSPRONG. Londen, 2 M o a r t. (V. D.) Sir Philip Cun- liffc Lister, president van het departement van handel, diende in het Lagerhuis een wetsont werp in, volgens hetwelk vereischt wordt, del bij zekere ingevoerde goederen aanwijzing van uert oorsprong zul wordengegeven. DE WERKLOOSHEID Vermindering. v r Dc vermindering van d*\werkloosheid houdt ann. Dc vorige week bedrpeg zij 13.428 man. Er - waron toen nog 1.125.800 wcrkloozen, wat 110.265 minder is dan verleden jaar op den- zelf den tijd. Dc laatste 7 weken is 't aantal wcrkloozen verminderd met 127.000. GEËINDIGDE STAKING. De staking der arbeiders aan het kanaal vnn Ellesmere Port is bijgelegd op den grondslag van loonsverhooging. POLEN. POLEN EN 'T VERDRAG VAN LOCARNO Uit Warschau wordt gemeld, dat de com missie van buitenlandsche zaken uit den Pool- 6chen landdug gisteren het verdrag van Lo carno met 18 stemmen tegen I stem heeft goedgekeurd. EEN OUDE MOORDZAAK Het vonnis. Het hof von appèl te Warschau heeft giste ren in het proces tegen baron Bisping, be schuldigd van moord op prins Druckilubecki in April 1913 vonnis geveld. Baron Bisping had gedaan gekregen, dat hij in hooger beroep kon gaan, bewerende, dat het tegen hem door do Russische rechtbanken gevelde vonnis onjuist was en da* hij onschuldig was. De rechtbank heeft hem thans schuldig gc- oordee'd aun moord zonder voorbedachten rade en aan vervalsching. Hij werd deswege tot 4 jnor gevangenisstraf veroordeeld. Dezo wordt door de wet op de amnestie vermin derd tot 2 jaar en 8 maanden. Baron Bisping werd terstond gevangen ge nomen. Het vonnis verwekte groote opschud- ding. POOLSCHE MONARCHISTEN. Berlijn, 2 Maart. (V.D.) Naar uit War schau bericht wordt, heeft de Christelijk-natio- nale partij van Polen op voorstel der parle- men'aire fractie een motie oongenomen betref fende de wederinvoering cener erfelijke monar chie in Polen. OOSTENRIJK- RA WEK NAAR GENEVE. De bondskanselier Ramek zal aldus meldt men uit Weenen naur Genève reizen, om tegenwoordig te zijn ter Volkcnbondsvergade- ring. Hij zal echter alleen oan de voltallige vergadering deelnemen, waarin over de toe treding van Dui'.schland zal worden besloten. EEN SLACHTOFFER DER TIJDS OMSTANDIGHEDEN Het testament van een industrieel. Uit Weenen wordt gemeld, dat gisteren de opening van het testament plaats had van den vroegeren groot-industrieel Haos, die zelfmoord pleegde. Dc vroeger rijke man liet behalve zijn paleis slechts 60.000 shilling no. Zijn eenvou dige woning bevatte geen kunstschatten. Haas is een slachtoffer van het Oostenrijkscho staatsbankroet. Aan oorlogslceningen verloor hij voor millioenen goudkronen. Dit was de rederr, waarom hij zelfmoord pleegde. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Nieuwe factoren in het vcr- valschingsschandaol. Do zoon van Bcthlcn er bij be trokken? De Weensche correspondent van de Tel. be richt d.d. 2 Maart: Heden wordt uit Boedapest oan dc Abend gemeld, dat de zoon van den Hongaorsohcn premier, Bethlen, Andrcos Bcthlen, is gehoord, die in het buitenland valsche bankbiljetten in omloop moet hebben gebracht Groot opzien, zoo vertelt het blad, werd ge wekt door het feit, dat in den zomer van 1923 de jonge Bcthlen „op wensch von zijn vader" plotseling naar Amerika vertrok, teneinde door zoogenuamd een geheel ondergeschikte betrek king bij een bonk tc gaan beklcoden. Vóór cn tijdens zijn reis hield Andreas Bcthlen zich ook In Weenen en Purijs op, waar hij groote bedra gen, die in de honderden millioenen liepen, in wisselde. Het waren bijna alle valsche finncs- biljcttcn, waarvoor door hem dollars wevden gekocht. De Franschc gedelegeerden in Boedapest kre gen kennis van deze aangelegenheid en een onderzoek werd door hen ingesteld. Hierbij bleek, dat de jonge Bcthlen, die nog in den zomer van 1925 zeer sterk in dc schulden zat, in den loop van Augustus en Sept. al zijn schulden heeft betaald. Vast staat ook, dat hij op zijn reis koeriersbagagc heeft medegenomen, die door de Hongaarschc autoriteiten was ver zegeld. Daorin bevonden zich de valsche frcncs- biljetten. In Parijs moet hij, volgens genoemd blad, op één enkelen namiddag meer dan dij honderd millioen kronen in omloop hebben ge bracht. In Weenen werkte hij eveneens „ieer goed", terwijl hij ook noor Amerika valseho biljetten heeft medegenomen. Hieromtrent be zitten de Franschc autoriteiten zeer nauwkeu rige gegevens. Te Genève zal deze oangclcgenheid thans waarschijnlijk ter sprake worden gebracht. Er moet een ropport van dc hand van den jongen Bethlen aanwezig zijn, dat hij oan zijn opdrachtgevers heeft doen toekomen cn waarin hij vnn zijn „succes" verhoult. Deze documen ten moeten zich ln het bezit van grnof Telcki bevinden. Een tweede „Schlager" van Tcleki moet het bewijs zijn over de rol van den legitimistischen bisschop van Steinomanger, graaf Mikosch, één der leiders van de partij van Otto. Een groot deel der .valsche francs- biljetten moet Mikosch in zijn woning hebben bewaard en eerst eenigc weken geleden heb ben doen wegbrengen. Dit moeten de belangrijke mededeelingcn zijn, die graaf Teleki eergisteren aun Apponyi heeft gedaan, onder welker druk Apponyi zijn hou ding, om Bethlen te verdedigen, heeft opga- geven. Van andere zijde is nog geen bevestiging dezer sensdtioneele berichten von de „Abend" ontvangen. Nieuwe onthullingen von den minister van justitie in de Nut Verg. Door tumult van rechts wordt hem echter het «wijgen opgelegd. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de minister van justitie Pesthy gisteren aan het einde van een stormachtige zitting van dc nationale ver gadering het protokol voorlas over het politio neel© verhoor van professor Mcszaras in 1921, waarin deze verklaart ih het voorjaar van 1920 besloten tc zijn geweest tot een inval in Tsjecho-Slowakije. Doar het geld ontbrak be sloot men met toestemming von den toeninali- gen Honved-minister Stephan Friedrich Tsjecho-Slowokische bonkbilictten te vcrvnl- schen. Deze verklaring van Pesthy veroorzaakte een geweldig lawaai. Friedrich riep voortdurend: „Zulke dingen mag men niet'voorlezen!" We gens voortdurend tumult werd de zitting onder broken. De „Rassenschützler" cn dc leden van de regeeringspartij deden Pesthy de heftigste verwijten. De „Rassenschützler" Eckhordt brulde en riep: „Hier wordt iemand te gronde gericht. De nationale vergadering moet uit elkaar Hor den gejaagd. De minister moet zijn bek hou den." Pesthy was ten slotte genoodzaakt van verdere uiteenzettingen over de aangeroerde kwestie af te zien. ROEMENIE. UIT HET ROEMEENSCHE PARLEMENT. Boekarest, 2 Maort. (H. N.) In de Ka merzitting ven gisteren heeft de 1 rider der Roc- meensche agrarische partij de regeering lange- spoord af te treden, aangezien bij de gemeente raadsverkiezingen gebleken is, dat het liberale bewind niet geheel het vertrouwen van het iard geniet. De regeering diende bij de Kamer het nieuwe wetsontwerp betreffende de hervorming van het kiesrecht in, volgens hetwelk de partij, die het sterkste uit de verkiezingen te voorschijn komt, alleen de regcering zal vormen. Alle andere par tijen zullen dan, hoe groot hun sterkte ook is, als minderheid worden beschouwd en geen in vloed op de regceringsaangelegenheden kunnen oefenen. TURKIJE. EEN NIEUW WETBOEK VAN STRAFRECHT. De Nationale Vergadering te Angora heeft een nieuw wetboek van strafrecht aangeno men, gebaseerd op de Italiaanschc wet, dat het oude wetboek, hetwelk op do code Napo léon gebaseerd was, zal vervangen. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Een botsing tusschen Spanjaarden en rebellen. Officieel wordt van Spaanschc zijde bericht, dat in den sector van Melilla een afdeeling in- landschc troepen onder aanvoering van een Spaanschen officier slaags is geraakt met een troep rebellen. Van dezen sne'jveldcr# er zes Franschc successen. Franschc partijgangers hebben Manndog, naar van Franschc zijde uit Robot wordt ge meld, het mccrcndecl vnn de dorpen, die door het oprukken van dc Rif-Kobylcn waren ver overd, weer in bezit genomen cn grootcn voortgang naar het Noorden gemoakt, bij de grens van de onderworpen gebieden. AFGHANÏSTEN. DE GESPANNEN BETREKKINGEN MET RUSLAND. Rome, 2 Maart. (H. N.) Het agentschap Roma meldt uit Koboel, dat dc regcering van Afghanistan mobiliseert in verband met de ge sponnen betrekkingen tot sovjet-Rusland. JAPAN. GROOTE BRAND. Torpcdofabrickcn verwoest. Uit Tokio wordt gemeld, dot een niet beves tigd bericht zegt, dut een brond in dc topedo- fnbrick van het arsenaal tc Kure het voor naamste d<s?l van het gebouw benevens het materiaal verwoestte. CHINA. DE.STAKING TE KANTON. De mogendheden doen een stap. De deken von de gezanten te Peking heeft uit nnnm van dc mogendheden 27 Februari een nota tot den Chinceschcn minister van bui- tenlondsche zaken gericht, woorin hij verzocht onmiddellijk maatregelen te nemen, om een eind te maken aun het onwet'.igc optreden von de stokers te Kanton, aangezien dit in flogron- ten strijd met dc verdrogen is. DE BURGEROORLOG. Tsjang Tso Lin weer in actie? Uit Peking word' gemeld, dot maarschalk Tsjong-Tso-Lin tot dusver maarschalk Woe- Pei-Foe's veldtocht tegen de Kwo-mih-tsjocn, (het nationale leger) blijkbaar alleen moreel heeft gesteund. Thans zijn er echter aanwij zingen, dat Tsjang-Tso-Lin op het punt stoet weer tc gaan aanvallen. VEPF-mGHS STATEN. AMERIKA EN HET HAAGSCHE HOF. Het departement van buitenlandsche zaken heeft er het secretariaat van den Volkenbond van in kennis gesteld, dot het oan dc 48 sta tenleden van den Volkenbond de ratificatie door den Senoot heeft meegedeeld van het be sluit om deel tc nemen non het Permanent® Hof von Internationale Justitie. VERSPREOQE BERICHTE®, PRINS RADZIWILL. f B c r 1 ij n, 2 Maart. (V. D.) Prins Rodziwill, die vele joren voorzitter" der Poolsche rijksdag- fiactie van den vroegeren Duitschcn rijksdug is geweest, is in den ouderdom van 92 jaren te Rome overleden, waarheen hij zich na het uitbreken dei; revolutie had teruggetrokken. AUTOBOTSING IN DE WOESTIJN. Uit Bagdad wordt d.d. 2 Moert gemeld, dat oen auto, behoorendc tot den motordienst door de woestijn, op weg van Syrië noor Bagdad in botsing is gekomen met een wogen, die in dc tegenovergestelde richting reed. De botsing had plaats op 20 mij! van Bagdad. Enkele Poolsche reizigers zijn zóó ernstig gewond, dat men voor hun leven vreest, terwijl ccn Arocri- kaansch zendeling zijn arm gebroken heeft. Tweede Kamer. De voorzitter dc hoer Ruys dc Beercnbrouck opende Dinsdagmiddag de Tweede Kamer vergadering met een toespraak, waarin hij herinnerde aan het zilveren huwelijksfeest door het Vorstelijk echtpaar in huisclijkcn kilng gevierd cn gaf uiting aon den hartewcnsch de» Kumer, dat onder Gods zegen de Koningin cn dc Prins nog jaren mogen gespaard blijven voor het Vaderland en voor het Koninklijk Huis, dat medeleeft in lief cn leed met ons volk, hetgeen weer zoo overtuigend bleek bij den watersnoodramp in het begin van het jaar Dc voorzitter was overtuigd de tolk der Kamer te zijn indien hij aller deelneming uitsprak je gens dc slachtoffers van de romp; intusschcn is daarbij onvergelijkelijk het voorbeeld van somenlijden der gehcelc notie geweest, terwijl de Voorzitter ook met erkentelijkheid gedocht den rijken steun en welgemeende deelneming welke ons land uit het buitenland mocht ont vangen, hetgeen bewijst welgezindheid jegens ons in de internationale samenleving. De heer L o v i n k vraagt een interpellatie aan betreffende den invoer von planten en bol len in Amerika De heer De Visser wil interpelleeren betreffende maatregelen van dc Indische re geering betreffende de communisten en het verblijf von Arcnt Vogel hier te lande. Op een volgende vergadering zal over deze verzoeken worden beslist. De hernieuwde afdeelingcn kozen tot voor zitters de heeren Scheper, van Sassc von 7s- selt, dr. de Visser, Nolens en Sonnes. Besloten wordt om in de efdeelingen tc onderzoeken het wijzigingsontwerp van de rekenkamer en de naturalisatie ontwerpen. Aon de orde is het voorste 1-A1 b o r d om aon de Koningin Kamerontbinding te ver zoeken in verband met de Kabinetscrisis.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1