AMERSFOGBTSCH DAGBLAD BERG HOTEL Bliksemafleiders Thé Dansant Jazzband „DE EEMLANDER" eerste blad. «MMUBHB-'TTÏZï: PUDS DER ADVERTENTIFN 2 BUITENLAND. MAIQHAI nc Mfkll\/CABITP De nieuwste soorten Kousen in zijde, wol, iVIHIuUltl Ul IvUUvLnU I L fj| d'ecosse, til tl'ecosse met zijde, Katoen-Zijde. B. Schoolemasi SmaüEepad 12 Tel. 423 Zondag 7 Maart a.s. ?4e 'aari'®nq No. 210 per poet I~, per week (met gratis verzekering legen ongelukken) f 0.176, alzondeilijke nu 1 Gj05. Zaterdag 6 Maart 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47010. TEL. INT. 813. 4 regelt LOS met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0 25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-advc tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xeei vooideciigc bepalingen voor het advcriecien bene ciicuiairc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. RECLAMES. Van 1—4 rascis f 4.05. elke roscl meer 1.— VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS Macdonald en Lloyd George in het Lagerhuis aan het J woord. Bij bet sluiten van het Donderdagavond in het Lagerhuis gevoerde debat over de kwestie der raadszetels werd een stemming gehouden, waarbij, gelijk wij reeds meldden, 224 stem men voot de regeering werden uitgebracht te gen 124 van de oppositie. Ramsay Macdonald, die na Chamberlain hot woord verkreeg, betoogde, dut de op het in stinctief gezonde verstand berustende mce- 1 Eng van het Engelsche volk was, dat, wan neer men de volledige en hurtelijke samcnwei- king van Duitschland voor het toekomstige werk van den Volkenbond wilde verkrijgen, deze maand alleen de aanspraken van Dui.sch- land moesten worden overwogen en die van de andere landen tot luier aangehouden In dien de Raad van den Volkenbond moest wor den hervormd dan moest dit geschieden na een grondige algemeenc bespreking en vol gens een eensgezind plan Zij, die het sterkst van meening waren, dat de Raad herziening Ttoodig had, waren ei ook het sterkst tegen gekant, dat de volgende week iets zou worden i gedaan, dat hun handen zou binden bij een Wtoekomstige overweging van de vraag, hoe de Raad diende te worden samengesteld j Lloyd George vroeg en verkreeg de verze kering van den minister van buiteri'andsche £aken, dot hij door zijn besprekingen te Ro- allo en Parijs met Mussolini en Briand in een enkel opzicht was gebonden. De liberale der trok daaruit de gevolgtrekking, dot de inister van btiitenlondsche zaken d:entenge- ilge verplicht was de vo'gende week te s'em- tn voor de toelating van Duitschland en van Ijiiemand anders Zoodrn DuitscMnnd in den Ruad was opgenomen, zeide hij. zou het op denzelfden voet de toelating van andere mo gendheden tot dit lichaam kunnen bespreken Ind en de miniriet van bui'enlnndsche zaken té Genève uiting gaf non de onaanvechtbare meening van ziin landgenooten te dezer zake. zou deze ep'sode nut gehad hpbbcn. Dit zou aontoonen, da' de Brilsche onenbnre meening Duitschland zijn behoor'iik dpel wenschle te geven en dat Gront-Bntnnnië zijn troditio- neele politiek, von fair play in Europa voort zet'e. De houding der kleinere „neu trale" lenden. ^Genève, 5 M a u r I. (H. N.) Naar in krin gen van den volkenbnod verluidt, verwuch' men dot gelijktijdig met de besprekingen der bij het verdrag van Locarno betrokken mo' gendheden ook een bespreking van de neutrale staten onder IcHing van Zweden zal plaats heb ben om met nadruk de opvatting der neutral*1 landen als Zweden, Noorwegen, Denemarken |_|Nederland en Zwitserland te doen uitkomen, die ®ran een uitbreiding van den raad van den vol kenbond niet willen weten. Deze staten steller Tzich op het standpunt, dot alle staten evenveel belang bij het vraagstuk van de uitbreiding van den raad hebben en dot het daarom ni°t aangaat', dat daarover een beslissing door de groote mogendheden, die lid van den raad zijn, wordt genomen, zonderdat de opvatting dei overige leden is gehoord. Het vertrek der delegaties naar Gcnèvc. Yanguas, de minister van buitenlandsche zaken, is met zijn gevolg gisterochtend cm 9 uur uit Madrid naar Parijs vertrokken, van waar hij zich hedenavond met Quincmes de Leon naar Genève zal begeven. De Duitsche delegatie is gisteravond te 10 uur naar Genève vertrokken. Een betooging bij het vertrek der Spaonsche afvaardiging. Op het perron waren bij t vertrek de*" Spaansche ^delegatie aanwezig Primo de Ri vera, alle ministers, de infant Ferdinand h|s vertegenwoordiger van den koning, alle burger lijke en militaire autoriteiten, de pauselijke nuntius, de directeur van schoone kunsten oei Argentijnsche republiek, een delegatie vin Spaansch-Amerikannschc studenten, tal van persoonlijkheden uit dc wereld van de weten schap, literatuur en politiek, het personeel ven het departement van buitenlnndschc zaken Vóór het vertrek van den trein hadden de mi nister een gedachtcnwisscling met ZangJc.s, waarbij dc beslissing, die in de jongste mi nisterroden genomen is, n.l. dat Spanje een permanenten roadszetel moet krijgen, nogmaals bevestigd werd. DE TOETREDING VAN DUITSCHLAND Tc Londen is men optimistisch; Berichten uit Londen laten uitkomen, dat men in verantwoordelijke kringen aldaar op timistisch is gestemd ten aanzien van den af loop der conferentie te Genève. Volgens dc op "itting der Engelsche regeering is de toe- tre-iing von Duitschland in deze bijeenkomst de hooldzaak en moet de Duitsche toetreding dan ook den voorrang hebben boven alle an dere kwesties Het staat nu vost, dat Duitsch land geraadpleegd zal worden over de wijzi gingen in de samenstelling van den raad. Particuliere besprekingen, die Zondag te Ge nève zullen plaats vinden lusschcn de onder teekenaars der verdragen von Locarno, zullen naar men gelooft, alle moeilijkheden uit der weg ruimen ter bereiking van het hoofddoel waarvoor dc vergaderingen van den Raad er Utrechtsche weg 38 - Tele 3C2 Meisjes- en iongens Sportkousen de assemblee dc volgende week zijn bijeenge-, roepen, n.l. de toelating van Duitschland tot den bond te verkrijgen met een permanenten zetel in den raad. De toelating van een nieuw lid tot den bond gaat onveranderlijk gepaard met eenige formaliteiten cn men onderstelt, dat op dc vergaderingen der volgende week de normale procedure zal worden gevolgd. Naar men heeft vastgesteld, zal de eerst-- vergadering van der. raad Maandugmorgcn om II uur plaats hebben en men verwacht, dat de voorgestelde toelating van Duitschland door den raad zal worden verwezen naar een kleine commissie voor formeel onderzoek cn verslag ten aanzien van zekere technische za ken. De assemblée zal Maandagmiddag bijeen- jmen, waarna net verzoek van Duitschland lid van den bona tc worden waarschijnlijk nagenoeg dezelfde wijze "zal worden behan deld, doordat aan een commissie dc taak wordt opgedragen rapport uit te brengen omtrent het er zoek van Duitschland. Wonneer dit rapport ingediend, zal het terrein voor de assembler ijn geëffend om tot actie over te gaan. Een meerderheid van -A in de assemblée is nood zakelijk voor de toeloting van nieuwe leden, maar, zctoals algemeen bekend is, wordt een stemming benoeming door den raad, die daar- door de assemblée moet worden goedgc- urd, vereischt, om een permanenten zctM tan Duitschland in den Raad tc verstrekken, 'eze zaak zal aon den raad worden voorgc- gd, wanneer dc assemblée kennis heeft gegc- /en von de toelating van Duitschland tot den Bond. Genève bereidt zich voor. Genève, 5 Maart. (H. N.) Dc stad G«- nève heeft zich reeds geheel voorbereid om de rschillende delegaties waardig te ontvangen. Op de vergadering van den Volkenbond zuMr-n 6 staten door de minister-presidenten verte nwoordigd zijn en 9 staten door hun minis ters van buitenlandsche zaken. De openings zitting vindt des morgens om II uur plaats, terwijl de voltallige vergadering des middags om 3 uur zal bijeenkomen Naar verluidt heeft Strcsemann bezwaar gemankt tegen de verkie zing van Nintsjitsj tot president der vetgad ring. Over het voorzitterschap zal dus nog bij de voorbesprekingen, die tusschen do bij het verdrag van Locsrno betrokken mogendh- den -uilen plnats hebben, beraadslaagd worden De Duitsche en de Tsjecho-Slownkis'-he delegates worden Zaterdag, de overige delegaties Zondag vroeg verwacht. Nu is het tijd om uw blik semafleider te laten contro leeren. Aanleg en onderhoud von de kabels los. Dc rivierbooten konden ten gevolge von het hooge water niet onder de bruggen doorvoren. Soortgelijke berichten komen ook uit de ove rige deelen des rijks. Hier cn daar doolde do thermometer tof benden het vriespunt. BELGIE. DE SCHOENER DA1NA GEZONKEN. Vier opvarenden omgekomen, drie zwqar gewond. Uiv Brussel wordt aan de Tel. gemeld, dat de Letlondsche schoener Doina gisterochtend voor Zeobrugge is gezonken. Het schip, dot op weg was van Paramaribo naar Middelburg met een lading hout, had vijf maal tevergeefs be proefd dc Schcldcmonding binnen te varen. Dc bemanning, die negen koppen telde, trachtte ol zwemmend de kust te bereiken. Vier hunner vonden echter den dood in dc golven. Vun dn vijf overigen werden er drie zwaar gewond Deze zijn naar het ziekenhuis te Zeebruggc overgebracht. f» Dun -v \ND HET TEKORT OP DE BfiGROOTING DER STAD BERLIJN. HET NETELIGE PROBLEEM COMMISSIE. DER Een voorloopige schikking. Uit Londen wordt d.d. 5 Maart gemeld Het wordt als een g<jed voorteeken voor Ha i. instaande bijeenkomsten te Genève be schouwd, dat er ren voorloopige regeling is getroffen ten aanzien van het delicate pro bleem der Saarcommissie De landen, die h» nauwst 01 bij bet lokken zijn, hebben een over eenkomst getroffen, volgens welke Rault, dn tegenwoordige voorzitter der commissie, zaï aftreden en worden vervangen door Stephens h*>t Canadeesch lid der commissie. De nieuwe- voorzitter zal aannemelijk zijn voor de bevol king van het Sanrgebied en de Duitsche ro- gr^ ring. Meer dan eens is hulde gebracht aar. rijn belangeloos beheer Niet het minst be langrijke kenmerk dezer voorloopige overeen komst is, dat dc Duitsche regcering deel hecH genomen aan dr onderhandelingen, die tot d overeenkomst leidden, alsof Duitschland iceds lid ware van den Volkenbondsraid De voor- nanipste leden der commissie hebben te de^ei zake gehandeld in dc veronderstelling, dut Duitschlands verkiezing bij voorhaal vaststond De Rand zal behalve de benoeming van een ieuwen voorzitter andere wijzigingen in h<»t hestuur van.het Saargebied moeten bekrachti gen, waarover men het van te voren eens is geworden. nrNGARIJE'S RECONSTRUCTIE. Een bespreking van 't vraagstuk zal ditmaal waarschijnlijk ach terwege blijven. Bethlen heeft pan journalisten, die c.- bij hem op aandrongen, dat hij een verklaring in het openbaur zou afleggen, gezegd, dat hij zijn verklaring bewuardc voor de commissies en den Rand van den Volkenbond. Het schijnt echter, dot Bethlen geen gelegenheid tot eer. dergelijke verklaring voor de Volkenbonds- ir.stellingen zal krijgen, want, naar van offici- celc Fronsche zijde wordt opgemerkt, zou hel r angst uk van het eindigen der financieel' controle in Hongarije niet a6n de oide worden gesteld, zulks op grond van een stiltwijgcr.de o\ ereenkomst, welke tusschen de financieels commissie en Bethlen getroffen 1 z. Bethlen zon zich rekenschap hebben gegeven van do' ge vaarlijke verwikkelingen, die uit een aandrin gen van zijn kant onder de tegenwoordig»; om standigheden zouden kunnen voortvloeien. De finnncieele commissie zou zich slechts bezig houden met vraagstukken van secondair be lang, die alleen verwijderd verband houden met het financieel herstel van Hongarije, en rh- Raad zou derholvc geen commissie behn- v". te benoemen om zich met het geval bezig te houden B e r 1 ij n, 5 Maart. (H N.) Naar de B. Z. verneemt, zal volgens raming van d'? stedelijke administratie het met 31 Maart a.s. eindigende SAAR- dienstjaar van de stad Berlijn met een tekort van 25 millioen mark sluiten Daarbij komen de noodzakelijke uitgaven, welke de stad Ber lijn dit jaar nog heeft te doen, zoodat men voor het volgende begrooLngsjaor op een to tooi tekort van 60 millïcen mark rekent. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTENHUIZEN. Overeenkomst bereikt tusschen dc regecringspartijen. De besprekingen, die de regceringsportiien en de economische verechiging; onder leiding van Luther, gevoerd hebben over de wet he- ti effende de financieels n geling met de vroe gere vorstenhuizen, ziin gisteravond geëindigd Dc trekkenen stellen cr prijs op tot een re sultaat te komen vóór het vertrek van der. rijkskanselier naar Genève. Men is het eens geworden over de volgende punten: samen stelling der speciale rechtbank, terugwerkend, kracht von de wet, benevens enkele kwesties betreffende de te verdoelen goederen De aan wezige partijleiders zijn het principieel eens geworden over alle punten onder voorbehoud der definitieve beslissing van de fracties. De kwestie van het referendum. De Beiersche regeering publiceert een var- klaring, waarin zij zegt, dat zij volkomen af wijzend stnot tegenover de vraag van referendum over de schadeloosstelling der vorsten Zij acht deze aangelegenheid, wat be treft Beieren, ufgehnndeld door de overéén komst, tusschen den stant Beieren en het huis Wittelsbach getroffen. Donderdag hebben te Berlijn in-totaal 36144 personen geleekend op de lijsten inzake he» plebisciet nopens de onteigening der bezit- ingen van de voormalige vorstenhuizen EEN VERDUISTERING. B e r 1 ij n, 5 Maart. (H. N.) In de kas dei studentencommissie van de universiteit te Ber lijn hebben, naar een correspondentiebureau meldt, onregelmatigheden plaats gc-hed. In het geheel moet een bedrag von ongeveer 50.000 mark verduisterd zijn. Een lid der commissie, die gelden, welke in de kas mo'esten worden gestort, voor zichzelf moet hebben behouden, is in hechtenis genomen. Of er nog meer schul digen zijn, kon tot nu toe niet wordén vastge steld. HEVIGE SNEEUWSTORMEN Donderdagmiddag heerschte te Berlijn een sneeuwstorm, vergezeld van een onweer, zoo a's men sedert jaren niet heeft beleefd Boo- men werden ontworteld en en 6 M. hooge schoorsteen omgeworpen, welks steenmassa de daken van twee huizen vernielde. Op ver schillende punten der s'.od sloeg de bliksem in Te Hamburg sloegen verschillende schepen FRANKPMVL HET F1NANCIEELE VRAAGSTUK. Dc Kamer tegen de regcering. B:i dc voortzetting van het financicclc debat heeft dc Kamer gisteren, óndanks liet vcrzei vnn dc regeering cn de commissie, met 265 tegen 257 stemmen de door den Senaat ver werpen bepaling hersteld, bepalend, dut er ten aanzien van de termijnoperaties een recht von 2p per mille zal worden geheven op dc bor- florcllen tot regeling van geschillen ten lost* der schuldeischcnde purlijen. 1 cgen het advies dei regeering en van dr commissie verwierp dc Kamer met 323 tegen 228 stemmen het artikel, waarbij een ver» hruiksbelasting op koffie wordt geheven. Duui entogen werd het artikel tot verhooging var» het recht op zout aangenomen. Margaine stelde een nieuw artikel voor strek kende tot instelling cener maatschappij voo» Hen invoer cn den verkoop van petroleum suiker, waarvan de staat der aondeclcn zon hebben. l^moureiix en vervolgens Molvy vroegen dc uitschakeling von dit artikel, teneinde het kunnen bestudceren. Doumer steunde dit ver zoek, maar de uitschakeling werd met 262 le gen 254 stommen verworpen. Doumer betoogde, dat dit voorstel de sti-k l ing heeft een monopolie te scheppen voor een artikel, dat geheel van vreemde herkomst éi aan het toezicht der Fronsche regeering ont snapt. Bokonowski vroeg dc regeering te kie zen tusschen twee tendenzen, de cene die den nnrtirulicren eigendom en het particulier initia tief eprbiedigt cn de andere, die de social'0- tischc theorieën doet overheerschcn. Margaine trok zijn voorstel in. De communist Lofront nom net voorstel over, dat met 249 tegen 159 stem men verworpen werd. Het Fronsche kabinet treedt of. Briand guat niet naur Genève. P a r ij s, 6 Maart (N. H.) Ncdat Briand in de Kamer dc kwestie van vertrouwen had gesteld, teneinde een uitstel der beraadslagingen over het vraagstuk dei omzetbelasting tc verhinderen, besloot dc Ka mer met 274 togen 22J stemmen toch tot ver daging, zoodot het kabinet met 53 stemmen in de minderheid bleef. Toen Briand met de ministers de zittingzaal verliet, verklaarde hij, dat hij den president der republiek het ontslag van het kabinet /al aan bieden en niet naar Genève gaat. RUSSISCHE VERVALSCHINGEN De Liberie bericht, doch het nieuwtje is tot dusvet nog niet bevestigd, dat de Fronsche politie op 15 Februari een afgezant der sov- jetregeering heeft nongehouden, die de Fron sche markt heeft overstroomd met volsche ef fecten, welke in enkele dagen eenige tiental len millioenen vertegenwoordigden. Het blad voegt er bij, dot dc leider der bende, die een volkscommissaris is, verbonden nan de sovjet ambassade, zich in vrijheid bevindt; zijn me deplichtigen werden gearresteerd. Het zijn een Fronschman, agent eener sovjet-bank, een Oos tenrijker, ogent eener Duitsche bank, vier Rus sen en een Italioonsche. SKRZVNSKi TE PARIJS. Skrzynski, dc Poolsche minister van buiten- londschc zaken, is te Parijs aangekomen. STORM.EN SNEEUWVAL. Uit verschillende plaatsen worden stormen gemeld. In de streek van St Etienne en van Perpignan werd groote s^hado aangericht. Op verschillende plautsen viel sneeuv;. ZWITSERLAND. HEVIGE SNEEUWVAL EN KOUDE. Bern, 5 Maart. (V. D.) Uit geheel Zwit- 1 wordt hevige sneeuwval gemeld. In de civjcrc b?rggcdeelten heerscht een strenge kcudc. ENGELAND. EEN BEKEND SCHEEPSBOUWER OVERLEDEN. Londen, 5 Maart. (V.D.) Alexander KL Coilislc, de bekende scheepsbouwer, is over» leden. Zijn naam werd onlunga genoemd in verband met een bezoek, dut hij aan den ex* keizer bracht. HET ONDERLING OVERLEG IN DEN SCHEEPSBOUW. De scheepsbouwers hebben do vcrceniging van ketelmakcrs en de verdere vnkvereenigin-* gen uit hun bedrijf, die niet zijn aangesloten bij het verbond voor machine- cn scheepsbouw, waarmee dc patroons onlangs een overeen komst gesloten hebben tot voorkoming van arbeidsgeschillen, uitgenoodigd tot deze over eenkomst toe te treden. Men verzekert te New cnstlc, dot de vakvereenlgingcn deze uitnoo- diging zullen aannemen, waarmee een nieuwe stap gezet zal zijn op den weg naar den vrede in den scheepsbouw. DE WERKLOOSHEID. Het Lagerhuis heeft gisteren met 184 tegen 132 stemmen de tweede lezing verworpen van een wetsontwerp, waarin een plan der arbei derspartij was belichaamd, strekkend tot af schaffing von het tegenwoordige stelsel inzake de werkloosheid cn tot het instellen cener com missie voor het heele land, die machtiging zou verleencn to* het geven van voorschot'cn voor werkgelegenheid en het maken van plannen. TREBITSCH LINCOLN Uil Londen wordt d.d. 5 Maart aan 't Ilbld. bericht Trebitsch Lincoln, het vroegere Lagerhuislid, die wegens spionnngc het land moest verlaten e toestemming kreeg voor eenigen lijd terug te keeren 'om afscheid tc nemen vun zijn zoon, di" wegens moord ter dood wus veroordeeld, is zooals reeds werd gemeld, niet in Engeland verschenen. Thans wordt bekend, ^dot hij zich onder den naam dr. Leo Tandlcr aan boord be vindt von het Duitsche stoomschip Koblenz en dat hij heden t»; Amsterdam werd verwacht. Dc Koblenz is gisteravond tc 8.15 te Amster dam aangekomen en ligt gemeerd aan do Su- motrakade. Bij onderzoek bleek op de passa gierslijst de nuam Leo Tandlcr voor te komen. De Amstcrdamschc politic zou hedenmorgen nagaan of er voor haar reden was om tegen Trebitsch Lincoln maatregelen tc nemen. Nader verneemt het Hbld. nog, dat dc po- pit ren von Trebitsch Lincoln in orde zijn. Om niet lustig gevallen te worden, had hij den naam dr. Leo Tondler aangenomen. Zijn identiteit was aon den kapitein van de Koblenz bekend, lieden zou hij zich naar Den Hang begeven om bii dr Engelsche legatie de noodige forma'itci- ten te verrichten, teneinde naar Engeland te i'Unnen oversteken, waar hij het graf van ziin zoon wil bezoeken, die onlangs wegens moord geëxecuteerd werd. Het persbureau Voz Dias meldt nog over het verblijf ve.a Lincoln tc Amsterdam i Er blijken verschillende Engelsche en -Ame- rikaansche journalisten naar Amsterdam te zijn gekomen om te trachten een interview met Lincoln te verkrijgen. Lincoln wcnscht zich evenwel over dc kwestie van dc terechtstel ling van zijn zoon niet uit te laten. Hij was bo vendien zeer onder den indruk door de tijding, dot ook zijn echtgenootc in Engeland zeci ernstig ziek is cn haar einde spoedig tc ver wachten is. Overigens schijnt het vroegere Lagerhuislid r eigenaardige manieren tegenover de pers op nu te houden, hetgeen hieruit blijkt, dat, !oen één der journalisten hem om een inter view verzocht, hij antwoordde reeds met een ander Engolsch ncrsvertcgenwoorer over eengekomen tc zijn dezen het copyright te ge en voor zulk een interview. Laarbij liet hij doorschemeren, dat hij zich alleen tegen be taling liet interviewen TSJECHO-SL O WA KI JE. HEVIGE GRANAATONTPLOFFING TE PRAAG. Er zouden tientallen dooden zijn. Praag, 5 Maart. (V.-D.) Hedenvoormid- dog tegen elf uur is in dc Jojzefstrasse te Praag nabij d'é oude Jozefkazerne een handgranaat ontploft, die zich in een auto bevond, welke begeleid werd door drie aoidotcn. Dc ontplof fing was ontzettend. Talrijke huizen werden verwoest, terwijl de gehcele stroat een ruïne geleek. Uit de puinhopen der huizen zijn tot dusverre 92 dooden, 21 zwoor- en 91 lichtge wonden gehaald. Dc schade bedraagt millioo- ncn. De politie heeft den gehcelcn omtrek afge zet. Nadere bizonderheden, die den omvang van 't ongeluk tot be scheidener afmetingen terug brengen. Officieel wordt gemeld, dc.t 2 dooden voller te betreuren, terwijl 69 personen werden ge wond, van wie 63 licht. De ontplolting heelt in dc °tad een De^dek teweeggebracht. De straten maakten een in druk, alsof er brand had gewoed. Het muni tietransport bestond uit ongeveer 4C0 hand granaten, die met tritol waren gevuld. Een bericht van de politie zegt, dot er in het geheel 39 personen in een kliniek zijn opge nomen Een soldaat, die bij de ontploffing tegen woordig v. a§, vertelt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1