MAISON DE NOUVEAUTÉ BUITENLAND. STADSNIEUWS. £BONNEMEMTSPRIJS m"*d'a r* „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERTEHTIfN EERSTE BLAD. Meest gesorteerde magazijn Lampenkappen fournituren. in Langestraat 36 SPECIALE AANBIEDING UIT DEN OMTREK. 24e Jearuanq No. 216 loort j x.iu, laem uaoco per po«t f 5.—. per week (met eratis verzekering ivgen ongelukken) f 0.176, alxonderlijke nun 1 C .05. AMERSFOGRTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH^POORTWAL 2 A POSTREKENING N*. 47919. TEL. INT SIS. Zaterdag 13 Ma rt 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adve.tenticn voor dc helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooideclige bepalincen voor het adverteeren tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE KWESTIE DER UITBREIDING VAN HET AANTAL RAADSZETELS. De Duitschers verwerpen dc schikkingsvoorstellen. Een H. N.-telcgmm uit Genève d.d. gisteren meldt De conferentie der vertegenwoordigers van de mogendheden, die bij het Rijnlandpoct ge ïnteresseerd zijn, duurde tol kwart over I Bij het verloten van het hotel Beau Rivage zeide Vandervelde, dat dc besprekingen uit gesteld waren en hedenmiddag of morgen ochtend voortgezet zouden worden Briund gaf eveneens met enkele woorden tc kennen, dal de toestand onveranderd was en dat de toon der onderhandelingen van van daag zelfs ecnigc verbetering te zien had ge geven. Aanvankelijk meende men dan ook, dot de crisis ols opgelost kon worden beschouwd Zelfs verluidde, dat vanmiddag in een zitting vpn den raad over een compromisvoorstel zou worden onderhandeld, volgens hetwelk Duitsch- land terstond een permanenten zetel zou ver krijgen, terwijl aan Polen een niet-permanente zetel zal worden toegestaan het vraagstuk d^r toekenning van een zetel aan Spanje en Bra zilië zou verwezen worden naar een bizondere commissie, die daarover rapport zou uitbren gen in de zitting van den raad. welke in Juni zal nlnnts hebben. Naar het heette, had Duitschland zijn be- zwnren teccn deze oplossing prijs gegeven. Het offirieele communiqué, dnt later uit gegeven werd dan verwacht kon worden, dee'- e alleen mede, dat de b« sprekin^en tusschF-n de vertegenwoordigers van de bij het Rijn land betrokken mogendheden vanmorgen oortgezet zijn en dat daarbij verschillende ogeliikheden voor een oplossing ter sprake »jn gekomen. Voorts werd in dit communiqué eegedeeld, hetgeen zeer de aandacht trok nt de besprekingen verdaagd zijn tot een nog Piet vastgesteld tiidstip, teneinde den betrok kenen gelegenheid te geven de mogelijklwden, om lot een oplossing tc geraken nader ie be- studecren. Het scheen, dot Spanje en Brazilië ccnigs- fcins hadden ingebonden en tot de overtuiging waren gekomen, dot een politiek van hlostnr- righejd geen succes zal hebben en dat het beter was den terugtocht te aanvaarden dar. door hardnekkigheid alle sympathie te verlie zen Daarentegen ging dit voordeel weer ver loren door het optreden van Polen, dat zich de 'ontste dagen op den arhtergrond had gr onden ShrzynsW schijnt den eisrh gesteld 'te ebben, dot aan Polen irr deze zitting een niet- Iperm'nnente zetel moet worden toegekend, aarbij hij, zoools te verwachten was, steun an Fronsche zi.ide schünt te hebben gevon den. Om 7 uur vanavond werd bekend, dat rijks kanselier Luther Chamberlain heeft laten wc- dat de Duitsche delegatie alle nieuwe compromisvoorstellen von dc hand wijst. Dit brengt natuurlijk een algcheelcn ommekeer in den gong van zaken. Dnt de Duitsche delegatie reeds terstond naar Berlijn zal terugkeeren, staat neg nie'. vast Waarschijnlijk zal men eerst nog af- achten. welke stoppen Chamberlain en Bri and zullen doen. De aard van hel voorgestelde compromis. Volgons een telegram uit Genève had het compromis-voorste) den volgenden inhoud: (I.) Duitschland wordt onmH^^'uk toege laten tot den volkenbond en krijgt een per manenten zetel in den raad. (2) Het voorstel tot uitbreiding van den raad wordt nnnr een commissie verwezen, die oor September a.s. het algemeen statuut van raad cn zijn samenstelling nndcr zal b»- udeeren. (3Aan Polcr v. ordt onmiddellijk een nict- ermanente rondszctel toegekend. De Duitsche d -legatie had geen bezwaar ge- aak t tegen toekenning van een niet-perma- entcn zetel aan Polen Zij vroeg echter eenigc uren bedenktijd. Daarom werd de geheime zitting, die oan- ankelijk 's namiddags zou plaats hebben, uit gesteld tot na dc ontvangst van het Duitsche antwoord. Men hoopte, dat ook Undcn geen bezweni zou maken tegen toekenning van een niet-per- manenten zetel aan Polen, vooral indien Duitschland ermee accoord ging. Zooals boven reeds is meegedeeld, heeft Duitschland zich tegen het compromisvoorstel verklaard. Nadat Chamberlain door Luther van het Duitsche antwooid kennis gekregen had, ver wittigde hij onmiddellijk Briand, met v.icn hij een langdurig onderhoud had. De geallieerden vergaderen na Duitschlands weigering. Zoodra Chamberlain, vergezeld van lord Cecil, de Locarno-onderteckenaars in kennis had gesteld van Duitschlands weigering, zijn de vertegenwoordigers van Frankrijk, Italië, België en Engeland bijeengekomen in de ap* pai tementen van Briand. Na een korte beraad slaging bleken zij eenstemmig in hun appreci atie van de weigering van Duitschland. Briand, die daarop de leden van de internationele pers ontving, verklaarde aan de journalisten, dot de geallieerden in de ochtendbijeenkomst tot de uiterste grenzen der concessie gegaan wa ren Het gedane voorstel bestond in het aan Duitschland toekennen van den beloofden per manenten zetel en anderzijds in het tegelijker tijd scheppen van een niet-permanenten zetel, waarover dc volkenbondsvergadering beschikt zou hebben ten gunste varr Pelen. KM Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele\ 302 Eigen atelier Dc Duitschers lichten hun stand punt toe. Van Duitsche zijde wordt opgemerkt, dat de tijdens de vergadering der ondertcekenoars van het Rijnpact gedane voorstellen ter over brugging der moeilijkheden door de Duitsche delegatie breedvoerig en zonder vooringeno menheid zijn besproken. Niettemin stoot reeds thans vost, dat de Duitsche delegatie in begin sel zal weigeren zich reeds bij voorbaat te binden ten gunste van eenigerlei aanspraak van deze of gene mogendheid. Het betreft hier de verdediging van een stellig beginsel en niet die van zekere practische belangen, zooals deze uit den politiekcn toestand voor Duitsch land zouden kunnen ontstaan. Beslissend is en blijft alleen het van den aanvang af in talrijke verklaringen voldoende uiteengezet cn door zijn logica bindende beginsel Een verklaring van Luthcr. In tegenwoordigheid van Stresemann heeft Luther aan de Duitsche journalisten dc reden uiteengezet van de houding zijner regeering. Luther herinnerde eerst non het voorstel, dat reeds Zondag van Duitsche zijde is gedaan, om, teneinde de kwestie van de uitbreiding van den Volkenbondsraad op te helderen, een commissie in te stellen, die een verslag cn een voorstel opmaken tegen de vergadering vnn September. Wij hebben, zeide hij, met de meeste zorg de voorstellen overwogen, die ons gedaan zijn, maar wij kunnen ze niet aan vaarden. Duitschland wil zich nergens toe ver binden, vóór het in den Volkenbond een zetel en een stem heeft Wij kunnen, zeide de rijks kanselier met nadruk, geen onderscheid maken tusschen vaste en niet-permanente zetels. Wij hebben onze wijze van zien aan de overige staten ter conferentie medegedeeld on het is aan hen ook, dnt wij ons voorstel tot aanwij zing eener speciale commissie hebben gedaan. Wij wachten nu af, wat er gebeuren zal. DnrrQrw! AND. NOG GEEN INVRIJHEIDSSTELLING DER GEBR. BARMAN. Naar een Bcrlijnsch correspondentiebureau verneemt, heeft de Kamer van Strafzaken, waaraan was opgedragen een beslissing te nemen over het verzoek tot invrijheidsstelling der gebroeders Barmat, geen beslissing geno men. De Kamer van Strafzaken heeft de des betreffende bescheiden aan het „Kammerge- richt" doorgezonden, teneinde dit ter zake een beslissing te doen nemen. BELGJE. EEN MUNGASONTPLOFFING. Gisterochtend had in een kolenmijn in let bekken van Charleroi een ontploffing van mijn- gas plaats. Er zijn één doode en vijf ernstig gewonden FRANKRIJK. HET NIEUWE KABINET-BRIAND. Dc regceringsverkloring uitge steld. Briand, die Maandag de bijeenkomst von d< n Raad von den Volkenbond te Genève moet hij wonen, is van plan de voorlezing van de geeringsvcrkloring, die Dinsdag zou plaats hebben, tot Donderdag uit te stellen. EEN FRANSCH-SPAANSCH GRENSINCIDENT. Uit Perpignan wordt d.d. 12 Maart gemeld, dat dezer dagen zeven Spaansche gendarmes en vier douanebeambten Fransch gebied zijn binnengedrongen om een onderzoek in te stel len in een vervallen huis, dat, naar zij v :r- moedden, een observatiepost was van drie Catalanen dich bij de grens op' Fransch ge bied. De Catalanen werden gefouilleerd, ïnaar er werd niets gev onden en dc Spanjaarden trokken zich terug. Het incident zal langs diplo- matieken weg worden geregeld. STAKING IN DE HAVEN TE STRAATSBURG. P a r ij s12 Maart. (H N.) Volgens een bericht uit Straatsburg hebben de havenarbei ders aldear het werk neergelegd wegens een loonconflict en in verband met de weigering der werkgevers, om sommige personen; die otnslagen waren, weer aan het werk te stel len. VERHOOGING VAN DEN BROODPRIJS. P a r ij s12 Maart. (H. N.) De hroodprijs zal met ingang van 21 Maart met 5 centimes tot T fr. 80 per K.G. worden verlaagd ITALIË. DE BIBLIOTHEEK VAN HET VATTCAAN. In een bericht uit Rome wordt medegedeeld, dat de paus heeft besloten de bibliotheek van het Vaticaan uit tc breiden, om de belangrijke collectie zeldzame boeken, die hem nagelaten zijn door markies Fcrraioli, onder tc kunnen brengen STORM EN SNEEUW IN ZUID-ITAL1E. In Zuidelijk Italië woeden voor den tijd van het jaar ongewoon zware stormen, bij zeer loge temperatuur. De Vesuvius is sinds drie dogen weci met een dikke sneeuwlaag bedekt cn zelfs >c Messina zijn een pa«r iwbuitjes geval len. ZIJDEN TRICOT C.OSTl MES f BLOUSES :S.50 ONDER JAPONNEN 3.75 DIRECTOIRS 2.S5 Buitengewoon voordeeSig "EEFT OP ZOO'N GEMAKKE- TJKE WIJZE EEN GLANS GE IJK EEN SPIEGEL AAN MEU- 1ELEN EN GEVERFDE- OF ARK2TVL0EREN EN IS HET 3EE0UD VC03 HET LIMOr-e:""!. HONGARIJE. de valsche bankbiljetten. Uluin overhandigt aan den procureur-generaal cliché's. Ecr% Konganrsch blad meldt, dat Ulnin, dc- verdediger van prins Windischgratz, gistermid dag bij den procureur-generaal is verschenen, aan wien hij twee lithografische cliché's voor het drukken van francsbiljctten heeft overhan digd. Op het eerste gezicht kon daarbij wor den vastgesteld, dat met deze cliché's slechts één zijde der valsche francsbiljettcn kon wor den gedrukt. Derhalve moeten er nog twee cliché's aoriwezig zijn, namelijk die, welke ge diend hebben voor het drukken van dc andere zijde dor valsche francsbiljetten. ROEMENIE. een uitwijzingsbevel. Boekarest, 18 Maart. (B. D.) De mi nisterraad heeft besloten alle leden van de vroegere Turksche keizerlijke familie, die zich op het oogenblik te Constanza bevinden en alle hoogc Turksche personen, die na dc afzet ting van den keizer naar vRccmenië zijn ge vlucht, uit te wijzen EGYPTE. toet-ank-amen, De gouden kist, die het lichaam van Toet ank-amen bevatte, zal waarschijnlijk in het mu seum te Cairo bewaard blijven en het lichaam van den Egyptischcn koning zal in een ijzeren kist, die verzegeld wordt, worden teruggebracht naar het Dol der Koningen en worden ge plaatst in een van de kleinere kamers van het graf. CHINA. de burgeroorlog Japansche oorlogsschepen beschoten. Gemeld" wordt uil Peking, dat, toen twee Ja pansche lorpedobootjagers de rivier trachtten op te varen, zij werden gobombordeerd door de forten van Takoe. Twee matrozen, een officier van het leger en een loods zijn gewond. De poging werd toen opgegeven en de torpedo- bootjagers zijn nasr Tang-Koe teruggekeerd Uit Tientsin wordt nog gemeld, dat de Ja pansche consul mededr- lt, dat de bevelhebber van dc Chinecschc troepen te Takoc gisteren- ochtend ervan werd verwittigd, dat Japansche torpedojagers de Peihorivicr zouden opvaren. Desniettegenstaande bombardeerden de Chi- ncezen de torpedojagers, die het vuur beant woordden en zich terugtrokken. De consul vermoedt, dat het incident het gevolg was van een misverstand. DE STAKING IN HET ZIEKENHUIS TE KANTON. Alle zieken zijn ten gevolge van dc staking van het personeel uit het stedelijk ziekenhuis te Kanton gehaald. Het staat thans leeg, op het Anicrikoonschc personeel na, dnt gebleven VEREENIGDE STATEN. DF. BR1TSCHE ARBEIDERS-DELEGATIE IN DE VER. STATEN. Londen, 12 Maart. (V. D.) Gisteren was het de eerste dug von het onderzoek naar dc. toestanden in de Amerikoonschc industrie, dat ingesteld wordt door een delegatie der vokver- eenigingen, uitgezonden naar dc Vcrecnigdt- Staten door de Daily Mail. Een der gedelegeer den, Rotcliffe, verklaarde tc New York, dut de reis een goed begin had. Dc Daily Mail hceff ons uitgezonden met absolute vrijheid van handelen. Wij konden geen betere faciliteiten voor een onpartijdig onderzoek naar h?t ge heim van de hoogc looncn in de Verccnigde Staten wcnschen. De Edison-Montschoppij bood de delegatie een lunch aan en op één van dc vragen, wat de oorzouk is vqp de hoogc loonen, antwoordde de hoer Licb, één dor directeuren „Producti viteit". MEXICO. DE GODSDIENSTONLUSTEN Opnieuw een botsing. Een poging van rcgeeringsambtcnaren om de katholieke kerk bij Jalisquelle tc ontruimen, stuitte op tegenstand van een menigte monncn, vrouwen en kinderen cn liep uit op een hevig gevecht, waarbij drie ambtonuren werden ge dood cn verscheidene manifestanten gewond. De kloppartij ontstond tengevolge van de wei gering van een priester, om, in overeenstem ming met dc grondwet, dio bepault dat alle priesters Mexicanen moeten zijn, de kerk te sluiten. ZUID-AFRIKA. DE ANTI-AZIATENV; ET. De Indische nationalisten wenden zich tot den Volkenbond. Londen, 12 Maart. (H. N.) Uit Dchli wordt gemeld, dat de Indische nationalistische partij besloten hebben de aandacht van den volkenbond tc vestigen op dc tegen de Britsch- Indiürs gerichte wetgeving von Zuid-Afrika. uangezien wij weinig hoop hebben, dnt op de rijksconferenlie, die dit najaar zal worden ge houden, voldoende rekening zal worden gehou den met de bezwaren van Britsch-ïndië. Een vergelijk mogelijk geacht. Uit Johannesburg wordt gemeld, dot de ver klaringen van de Indiërs voor de gekozen commissie van het Zuid-Afrikoonschc parle ment, waarnoor de Aziaten-wet verwezen werd, velé parlementsleden overtuigd heeft, dat met dc Indische regeering een compromis mo gelijk is, evenzeer aannemelijk voor Europea nen als voor Indiërs. HET HOOGE WATER OM BAARN. B u a r n. Het z/ewater dat den polder is bin nengedrongen is vallende; dc verkeersweg met Bunschoten en Spakenburg is evenwel nog niet vrij. DE VEEMARK1 TE BARNEVELD. Barnevcld. Op initiatief van den burge meester, den heer J. Westrik, is aan onze ver markt, die longen tijd in een soort lethargie' heelt verkeerd, weer nieuw leven ingeblazen, en naar het zich liet aanzien, is deze schijn- doode tot een nieuw cn nog al krachtig leven teruggekeerd, waarvan voor de toekomst wer kelijk wat mag worden verwacht. Niet minder toch dan 49 koeien waren gisteren ter markt aangevoerd, waarvan heel wat dicfen van eige naar verwisseld zijn. Bij tamelijk vluggen han del werden dc volgende prijzen besteed voor: kalfkoeien 260350, vette koeien f 200 300 cn vaarzen 180250. PROVENIERS- EN ARMENHUIS TE BARNEVEyj. Feest van een verpleegde. B a r n e veld. Dezer dagen was het feest voor de oudjes van het Proveniers- cn Armen huis alhier. Een der verpleegden, met name A. v. d. Pol, mocht namelijk den dng herden ken, waarop hij 49 jaar geleden in deze stich ting liefderijk is opgenomen. En al hoopt hij zijn gouden "jubileum als zoodanig op groot- sche wijze te vieren, toch meende hij ook nu zijndankbaarheid tem oetcn betoonen, door al zijn vrouwelijke en mannelijke collega's ruim schoots op koffie en koek te< onthalen. Dot er bij deze gelegenheid voor dit royale oudje heel wat goede wcnschen zijn uitgespro ken, spreekt wel van zelf. GEWIJDE KUNST. In dc Remonstrnntsche kerk. In de Rcmonstrantscho kerk zal op Donder dag 18 Maart a.s. ccn avond van gewijde mu ziek worden gegeven. De avond zal worden ge leid door Dr. R. Miedcma, terwyl medewerking zullen verleencn de heer Lajos Szikza (viool) uit Amsterdam cn Gcrrit vun den Burg (orgel) van hier. Uitgovoerd zullen worden werken van Couperus, Martini, Bach, e.a. SONATEN AVOND MEYER—VAN DEN BURG. Op Dinsdag a.s. Dinsdag a.s. zullen de heeren Willem Mcyer (viool) en Gcrrit van den Burg (piano) hun derde en laatste sonatenavond gevon. Tevens zullen medewerken mevrouw van der Meer Scager (mezzo sopraan) cn de heer Charles van der Meer (cello). Uitgevoerd zullen wor den, werken van Pijper, Dobussy, Roppaertz e.a. TOONEEL N. V. Het Nieuwe Ncdcrlnndscho Toonccl. „Blunkc Bullnst Een vrijwel uitverkochte '.nol von Amicitiu bewees gisteravond, dnt het Amersfoortschö publiek toch wel een goed tooneclwcrk, door een goed tooncclgozclschap gespoeld, weet op prijs tc stellen. Tenminste, tot die conclusie* zou men mogen komen, terugziende op den avond van gisteren. Tenzij velen slechts uit nieuwsgierigheid naar Amicitia zijn getogen, omdat cr een stuk werd gegeven, waar veel over is gesproken en geschreven cn omdut het nu eenmaal zoo hoorde, om do opvoering van een vccl-besprokcn tooneelstuk bij te wonen. Wij twijfelen er echter niet aan, of dit is niet het geval geweest. Immers, de roep die over „Blanke Ballost" rondging, was zoo onverdeeld gunstig, dnt men vooruit wist iets goods to zien te zullen krijgen. En inderdaad wij schro men niet om dc opvoering vun „Blanke Bal last" één van dc beste, zoo niet de bosto tooncelavond te noVmcn, die wij dit seizoen to dezer stede bijwoonden. „Blunkc Ballast" (White Cargo) is een spel van de tropen door Leon Gordon, bewerkt naar de novelle „Heli's Ploy ground" door Verc vSi- monton in ccn vertaling van F. Hngoman. En doordat liet gchcclc stuk speelt in dc tropen op een Bungalow uun Afriku's Westkust i onderscheidt dit werk zich in tal van opzichten vj.n dc tooneelstukkcn, die men gewoonlijk pleegt te aanschouwen. Het gchcclc werk drnagt een typisch tropisch karakter, dnt voor al tot uiting komt in dc cnsccnoering cn costu- mcering van ieder der drie bedrijven. „Bij het schrijven van dit stuk heeft geens zins dc bedoeling voorgezeten, sensatie te ver wekken. Het is een poging den strijd uit to beelden voor dc ontwikkeling van een land. waar gestadig dc beschaving wordt genegeerd cn ondergaat in een eeuwig brandende zon, di«» onvermijdelijk verrotting uitbroeit, een verrot ting, die niet alleen planten en dingen aantast, maar tevens dc harten en geesten der men- schcn, die probeeren deze te weerstaan." Al dus luidt een toelichtende noot van den schrij ver. En in dit pogen is de auteur volmuokt ge slaagd. Wij zouden een grove onwaarheid ver kondigen wanneer wij beweerden, dat dc in houd vnn dit spel overdreven sensationeel is. De inhoud van het stuk brengt mee, dnt het niet vrij is van emoties, doch stootend zijn dio geenszins. Waren zij er niet, don zou heel veel van dc stemming, die dit werk geeft, verloren zijn geguan. Nu werd men van begin tot eindu a. h. w. aan het toonccl gebonden Over het spel zelf kon ons oordeel niet an ders dan uitermate gunstig luiden. Het Nieuwo Nederl. "looneel kan werkelijk trotsch zijn op zulke krochten. Zonder uitzondering werden dc rollen op een zeer lofwaardige wijze ver tolkt, vanaf dc hoofdrollen tot de kleinste bij rol. Noemen wij in de eerste plaats Julia do Gruijter, die de rol van dc negerin Tondeleyo weergaf op een wijze zoo natuurlijk cn zoo ongedwongen, dot het bijna geen „spel" meer was. Don Oscar Tourniaire als Witzel, de man die blijft; die de nieuweling Songford (John Gobau), vol enthousiasme en goede voorne mens, waarschuwt cn voorspelt, wat cr zal ge beuren. Voorspellingen, die vrijwel allen uit komen. Prachtig spel werd eveneens gegeven door Philip de Vries als Ashley, de uitgeteerde en uitgemergelde man, die terug gaat. De scène s waarin hij uiting gaf non zijn bijna waanzinnig verlangen naar huis waren ontroe rend mooi, terwijl ook zijn verdere spel niets te wenschen overliet. Louis Saalborn, dc oude, eveneens door het tropisch klimaat aangetaste dokter, die zijn troost steeds moor weer zoekt bij den brandewijn cn whiskey soda, typeerde deze rol op meer dan verdienstelijke wijze, ter wijl hij vooral in zijn alleen-spel mooie mo menten hcd. Ten slotte nog de zendeling (Jack Hamel), de kapitein en de machinist van de boot (rosp. Johon te Wechel en Frans Nicn- huijs; de inboorling Fish cn de tweede nieuwe ling in Afrika, Worthing beide laatstge noemden hadden niet zoo zeer een belangrijke rol pasten zich heel goed bij het geheel aan c-n gaven in alle opzichten uiterst verzorgd spel te zien. Resumeerende kunnen wij dus eindigen met hetgeen waarmee wij begonnen: een goed stuk, op prima wijze vertolkt door een goed gezel schap. En dat het publiek genoten heeft van hetgeen te aanschouwen Werd gegeven bleek vit het krachtig cn langdurig applaus, dat na ieder tafereel on ieder bedrijf uit de zaal op steeg en dot bij het einde een ovatie zeer nabij kwom' v. Sch. SIERKUNST. Ulrccluschc weg III. Men verzocht ons nog mede te deelon dat in bovengenoemde Kunslnijvcrheidszonk, behalve het door ons reeds genoemde, nog te zien rijn neternietwerk en lampjes van Annie Kl-b~r, baliks van Ilse Stemnuinn en een klein stukje jrlas in lood van Jo Doemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1