MAISON DE NOUVEAUTÉ „DE EEMLANDER" Sus dei miuiifi r lx EERSTE BLAD. BUITENLAND. De nieuwste stoffen JAPONNEN Langestraat 30 - Bobbed boeden BINNENLAND. SPORTNIEUWS 24e .'aaryang No. 222 AB0NNEMEMISP8IJS r "Tfr .7°' Ab,~ loort 2.10, idem uaqco per poet 1per week (mei erati» wreker nj tegen oage'ukken) 0.176, alxondeilijke auamer* Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ,BNUCM<;rMUp:KI?>nBT*,A, o ARNHEMSCHE HOORTWAL2A. POSTftEKENiNQ N 47919. TEL. INT. 91S. Zaterdag 20 Maart 1926 bewijsnummer, elke icgcl meer 0 25, dienstaanb-e* dingen en Ucidadigheids-adve tenticn voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijt bestaan icec vooidtchge bepalingen voor het advenecicn fccne ciicu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DUITSCHLAND EN DE MISLUKTE CONFERENTIE TE GENcVE. Dc regcering wisselt van gedachte met de rcgceringsfracties. Tc B rlijn hebben gistermiddag besprekin gen plaats gehad tusschen de rijksrcgccring en de 'interfractioneele commissie der regee- ringspartijen over dc onderhandelingen te Gcnève. De gedachtenwisseling, die volgde op dc verklaringen van den rijkskanselier m den minister van buitenlandsche zaken, zal den grondslag voor de houding der partijen vormen DUITSCHLAND EN DE OVEREENKOMST VAN LOCARNO. Een resolutie der rcgccrings- partijen. Een democrutisch nieuwsbureau meldt, dat de regeeringspni tijen voornemens zijn Maan dag bij den rijksdag een motie in ti- dienen, waarin de uitvoering der politiek van Locnrno wordt bepleit Men neemt aan, dat ook de soc.- dem. er vóór zullen stemmen. DE BERLIJNSCME BEGROOTING. Berlijn, 19 Maart. (V. D.) De Bcrlijn- sche stedelijk.- begrooting voor 1920 vertoont een evenwicht tusschen de "inkomsten en de uitgaven met 593 millioen. BELGIE. BEVORDERING DER MEDISCHE WETENSCyAP. Het Belgische staatsblad zal vandaag dc statuten publiceeren der Koningin-Elisabeth- stichting tot bevordering der medische weten schap. Een bedrog van ca. 10 millioen wordt door de koningin aan de maatschappij ge schonken. DE AFFAIRE VAN HET CRÉDIT FONC1ER D'ANVERS In de niiaire van het Crédit Foncicr heeft de rechter bij het verhoor vernomen, dut zekere leiders van agentschappen en filialen van deze bank, vooral in Vlaanderen, hun cliënten sterk het koopen van schatkistbiljet ten hebben ontraden en hen hebben aange spoord kasbiljetten von de bank tc koopen. Doardocr hebben zij zich schuldig gemuakt aan het misdrijf van depreciatie ven staats papieren. LUXEMBURG. BESTUURSl-IERVORMrNO. Dictatoriale bevoegdheid der rc- gecring. Dc Kamer heeft een motie aangenomen, waarbij zij in principe vaststelt, dat aan de regccring dictatoriale macht zal worden ver leend om het werk van haar bestuurshervor- ming te voltooien. FRANKRIJK. HET NIEUWE KAB1NET-BRIAND. De nieuwe voorzitter dcc kamer commissie voor financiën Henry Simon (radicaal-socialist) is gekozen tot voorzitter van de Kamercommissie voor de financiën. De Chappedelaine (radicale lin kerzijde) is gekozen tot algemeen rapporteur Verklaringen van Pércl. In de financicele commissie uit de Kamti heeft Péret verklaard, dat de financieelc toe stand bevredigend is, daei de uitgifte van ver- dedigingsbons de voorschotten van de Bond aan den stoat met 3 milliard overtreft Péret schat het tekort op de begrooting 1926 op 5 milliard, die hij hoopt te vinden uit nieuwe middelen. Hij zal een burgerlijke belasting voorstellen van 40 lrans op de 1000, die 500 millioen moet opbrengen en verder indirecte belastingen, met name een productiebelosting. De ministet verklaarde tegenstander tc zijn van inflatie en drong aan op een spoedig goedkeu ren van de vereischte belastingbronnen. Nader wordt gemeld, dot von de vijf millia-d \an het tekort op de bcgrooting T926 2 mil liard is gedekt door de reeds goedgekeurde hulpmiddelen, zoodat de nieuwe belastingen, die Péret voorstelt, in totaal 3 milliard moeten opbrengen. Inzake de schulden non de geallieerden ver klaarde Péret, dat het cijfer van de schuld aan Engeland reeds vastgesteld is en alleen de wijze van betaling nog geregeld moet worden waartoe hij binnenkort naar Londen denkt te gaan. Hij heeft goede hoop aldaar zekere in schikkelijkheden te verkrijgen, misschien zelfs wel een moratorium. LEGERHER VORMING. Painlevé zal Maandag bij de Kamer een wetsontwerp indienen om bij het leger een diensttijd van 16 maanden in te voeren in af wachting vnn de invoering van een dienst van één jaar DENEMARKEN. DE KONINGIN-MOEDER ONGESTELD. Kopenhagen, 19 Maart. (V. D.) De koningin-moeder heeft longontsteking EEN METHODISTISCHE BISSCHOP VER OORDEELD. De bisschop dei methodisten aldus een bericht uit Kopenhagen is wegens bodrog lot 3 maenden gevangenisstraf veroordeeld Van 1—4 rognis f 4.05. elke regel meer 1.— t Utrechtsche weg 38 - Tele'. 302 voor ITALIË. HET PROCES-MATTEOTT1 Bezwarende verklaringen omtrent Matteotti. Darbcso, gewezen prefect van de provincie Rovigo, gaf gisteren een uiteenzetting vnn du actie van Matteotti sinds 1914 tot 1917 en noemde hem den gevaarlijksten revolutionair van de provincie Een andere getuige, een landbouwer, zei, dat Matteotti de boeren aanspoorde om hun graan te verkoopen en zich van revolvers te voor zien. Magri, de directeur van de gevangenis, ver klaarde, dat Dumini, toen hij vernam, dot hot liik van Matteotti ontdekt was, hnd gezegd „Men zal nu wel zien, dot het lijk ongeschon den is." TSJECHO-SLOWAKIJE. TREINROOF. Prang, 19 Moert (V. D.) In den trein Pilzen-Strokonicc hebben twee roovers bankbedienden eungevcillcn en hun beroofd vun 150.000 kronen. Een bankbediende werd zwaor gewond. De gendarmerie stelt ccn vervolging HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Sluiting der parlementaire discus sies verzocht Verschillende afgevaardigden hebben giste ren in de nationale vergadering voorgesteld het debat over de bankbiljcttcr.vervalsching te sluiten. Graaf Czaky verdedigt Junkovitsj. Boedapest, 19 Maart. (H.N.) In uc na tionale vergadering heeft de zwager van kolo nel Jonkovitsj, graal Czaky, bij het dcb.it ov« r de zaak der valsche munters een rode gehou den, om Jankovitsj te verdedigen. Hij wees er op, dat het geen wonder was, dat Jankovitsj, nadat hij uit Tsjecho-Slowakye gezet was, den weg heeft ingeslagen, die tot zijn verderf moest leiden Jonkovitsj had overal goede relaties en vrienden. Sedert 1919 wos.Jankovitr» genensio- neerd en heeft hij tevergeefs getrarht zijn aan spraken op pensioen in Tsjecho-Slowakije te doen gelden. Daar hij dit pension niet ver kreeg, wos het geen wonder, dot hij Tsjecho- Slowakije zooveel mogelijk nadeel wilde be rokkenen. GRIEKENLAND. KONDCERIOTIS AFGETREDEN. Nieuwe presidentsverkiezingen op 4 April. Admiraal Kondoeriotis, de president der re publiek, heeft Donderdag een brief aan den minister-president gericht, waarin hij zijn ont slag'aankondigt De tekst van den brief is niet oun de pers medegedeeld. Volgens een mcdedeeling van generaal Pan- golos, den minister-president, is hot ontslog om gezondheidsredenen ingediend, maar in de om geving van den admiraal weigert men dien aangaande mededeelingen te doen. Hot Staatsblad heeft een decreet gepubli ceerd. waarbij de presidents-verkiezing op 4 April wordt vastgesteld. Daar er op het oogen- blik Kamer noch Senaat bestaat, zullen de pre sidentsverkiezingen bij algemeen stemrecht plaats hebben. Alleen staatsburgers, die ouder dan 45 cn jonger dan 65 jaar zijn.kunnen enn- didaol zijn. Den leden der koninklijke familie of Venizelos zal het verboden zijn zich candi- daat te stellen Volgens een nader bericht had Kondoeriotis reeds lang den wensch tc kennpn gegeven af tc treden, maar had hij cr op aandringen \nn Pangalos in toegestemd ot nu ioc uan te blij ven. Naar verluidt, moet Pangalos zich ook candidaat hebben gesteld voor het ptesider.;- schap. JAPAN. GEWELDIGE BRAND IN EEN VOOR STAD VAN TOKIO. Londen, 19 Maart. (H.N.) Volgens een bericht uit Tokio is door het ontploffen vnn vuurwerk brand ontstaan in de voorstad Soe- gano, tengevolge waarvan 800 huizen afge brand zijn. Er zijn 7000 menschen dakloos ge worden. Intusschcn zijn geen menschenlcvcns tc betreuren. CHINA. DE SCHIETPARTIJ TE PEKING. Dc slachtoffers. Het aantal slachtoffers von de Schietpartij te Peking zou, volgens een Londensch bericht, thans bedragen 50 dooden en 70 gewonden. Ofschoon r giootc opwinding hccrscht, is de stad uiterlijk rustig. De winkels zijn gesloten, dc tramdienst is gestaakt. De Chineesche president heeft de arrestatie gelast van vijf communistische raddraaiers, die Donderdag de studentenbetogingen op touw hebben gezet en communistische propagandn- redevoeringen hielden met het doel onlusten tc verwekken de groote Mode Voor Dames en Kinderen f. 1.85 Alpines in alle kleuren f 1.45 VEREEN1GDE STATEN. HET AMERIKAANSCHE VERLANGEN NAAR EEN CONFERENTIE INZAKE DL' ONTWAPENING TER ZEE. Londen, 19 Mauit (H. N.) Volgens een bericht uit Washington heeft het Amerikatm- sche departement van buitenlandsche zaken thans bericht ontvangen, dot Frankrijk, Italië en Japan tegen het pion der Ver. Stoten zijn om, afgescheiden van dc conferentie voor d* beperking der bewapening te land, een con ferentie voor de beperking der bewapening ter zee bijeen tc roepen. Dc genoemde staten drin gen er op nar», dat over de twee vraagstukken tegelijk onder de auspiciën von den volken bond zal worden beraadslongd. President Coo- lidge hoeft ech'ter de hoop nog niet geheel op gegeven, dot hij een conferentie voor de ont wapening ter zee zal kunnen bijeenroepen MEXICO. HET 1 OONCONFI.ICT BIJ DE MEXICAN EAGLE. Bij legging van het geschil. Het geschil tusschen de Mexican Eagle Cil Cy cn hoor'Werknemers is eindelijk geregeld. Dc maatschappij betaalt 160,300 dollar nan de arbeiders ols vergoeding voor hetgeen zij gemist hebben door de jongste staking. De maatschappij zegt het controct met de arbei ders op. Tweede Kamer. TWEEDE KAMER. Betreffende een verzoek van den gewezen rijksbouwmeester Vrijman wordt in dc zitting van Vrijdag een voorstel der Commissie voer de verzoekschriften om over te gaan tot de orde van den dag verworpen met 59 icaen 24 stemmen. Een voorstel-Marchant om de re.geering na dere inlichtingen te vragen wordt nu geacht te zijn aangenomen. Voortgezet wordt de behandeling van de be grooting van buitenlandsche zaken. Aon de orde is het nieuwe artikel lObis (gezantschap bij d?n Paus). De heer Kersten (stnutk. Gercf. Purtij) verdedigt een amendement tot totale oprui ming van het gezantschap, wil echter nog 6 maanden gelden toestaan. De heer Lingbeck (Hcrv. Geref. StaatsD) trekt een door hem ingediend amendement ;n; het gezantschap is volgens spr. geen landsbe lang. Onze staat is gesticht op gereformeerden grondslag. Stap voor stap drong Rome echter vooruit. Het gezantschap bij den Paus is zulk een stap. De heer Ven Vuuren (r. k.) is tegen het amendement Kersten want een gezant bij den Paus is een gezant als iedere andere gezant. De heer Heemskerk (a. r.) acht deze quaestië in hoofdzaak juist, maar zoo belang rijk, dut ze wellicht niet reeds heden tc beoor- deelen is. Lag in het gezantschap bij den Paus erkenning van den Paus als hoofd der christen kerk, geen protestant ware er ooit voor. Zoo ziet spr. hot echter niet. Hoe denkt echter de minister van buitenlandsche zaken hierover co de gcheele regeering Te zien in het gc-zantschnp een gevaar voor het vaderland is de vrucht vnn een niet go- heel gezonde verbeelding. De heer S n o c c k Henkcmans (c. h.) ziet geen reden weer uitvoerig op de quaostic in te gaan. Hij ucht een amendement overbodig. De heer Vliegen (s. d.) acht de gezant- schapsguaestie niet belangrijk. Zij kan dus al leen zakelijk worden bekeken. De stem der soc.-dem. wordt door ondcc omstandigheden behcerscht. Dc katholieken willen het herstel der coalitie Dat hangt of vnn het gezantschap, dat cp zich zelf een ab normaliteit is. Het amendement-Kersten nchr spr. overbodig. Hij zal meewerken tot een goede behandeling van den gezant, doch :s togen het r^ge'ringsvoorstel. De heer L. de Visser (c p.) stelt den invloed van de rcyoluti*'aire mochten tijdens den oor log tegenover den vredesinvtöed van den Paus. Spr. is tegen den post en het amen dement. Minister Van Korncbcek zegt, dat de betrokken olineo in de regeeringsverklaring ge ïnspireerd is door redenen van comptabelen aard. De begrootings-post voor het gezantschap bij den Paus werd verworpen met 48 tegcr. 41 stemmen. Alleen de katholieken en de nnti-rcvolutio- nairen stemden voor. Radionieuws. PROGRAMMA VOOR ZONDAG - 21 MAART. Da ven try, 1600 M. 10.50 Tijdsein, weerbericht. Londen, 365 M. 3.50 Bach-herdcnking. Orkest cn sop» non. 4.25 Vioolsolo. 4.45 Sopraan en orkest. 5.— Orkest en fluit. 5.20 Voorlezing van Pollens en Mulisonde, Maeterlinck. 8.20 Klokkengelui. 8.35 Kerkdienst. Kerkzang, preek en orgel spel. 9.20 Weorbt richt, nieuws 9.35 Concert. 9.50 Bariton. 10.05. Vioolconcert. 10.20 Orkest en soproonznng. R h d i o-P a r ij s, 1750 M. 1.05 Concert Lucien Paris. 2.05 Nieuws. 8.35 Wedstrijduilslngen. 9.05 Jazzmuziek. Toulouse, 430 M. 1.05 Orkestconcert. 9.35 Vocaal concert aongeb aan de zieken huizen. Brussel, 262 M. 8.35 Concert met medew. van Mme. Joel, zung. 9.05 Causerie: Les evenement» de la semnine 9.20 Hcrvotting van het concert. 10.20 Nieuws. Berlijn, 513 M en 571 M. (Konigs- wusterhnus en, 1300 M.) 8.20 Morgenconcert. 10.35 Concert Keulsch stedelijk orkest cn Kculsche mannenkoor. Rede van den opper burgemeester van Keulen en vnn rijksprt sident Von Hindenburg. Gezongen wordt o.a. het Deutschlandlied. 12.30—1.30 Werken van Hugo W. Philipp. 3.50—5.05 Concert. 5.10 Max en Paul. Een opti- en een pessi mist. 6.20 Rede door den opp« rburgemevster vnn Keulen en den rijkspresident Von Hindenburg. 7.50 Concert. 8.50 Vroolijke liederen. 9.5011.20 Dansmuziek. Hilversum, 1050 M. 9.45. N.C.R.V.-uitzending. Eeredienst in de Nieuwe Kerk, Dom, Amsterdam. Voorganger Dr. A. H. de Hartog, Ncd. Hcrv. Predikant tc Amsterdam. Orgelspel. Gezang 4 vers 1. Le zen van Jcsaja 43 1 7, naai aanleiding waarvan ook de predikatie zal worden uitge sproken. ZingenPsalm 89 vs. 4. Psalm 72 vs. 11. 7.—. Vrijz. protest, radio-omroep In dc Studio zal worden gesproken door Dr. W. J. Wegerif, remonstrnntsch predikant tc Utr. OnderwerpLijdenstijd en Lentetijd. Een da meskoortje zal zingen uit den liederenbundel van den Ned. Prot. Bond. Lied 232 1, 2 en 3. Lied 319 1 en 2. 8.—. Persberichten cn sportuitslagen 8.10. Concert, met medew. van 't HD.O.- erkest, o. 1. v. Fr. Lupgens. Sam Swaap, viool. Voordracht door den heer Noto Socroto over Oost is Oost, West is West. Munster, 410 M. 8.20—9.20. Morgenconcert. 10.35. Uitzending van de ontvongstfeestc- lijkheden van het bezoek vnn president Hin denburg aan Keulen. 3.20. Werken van oude meesters door or kest. 4.50—5.50. Zither-concert. 7.50. Intocht van de lente. Concert, zang, declamaties. 10.10. Sportbericht. PROGRAMMA VOOR MAANDAG 22 MAART. Davcntry, I6C0 M. 10,50. Tijdsein, weerbericht. 11.20—1.20. Concert radio-kwartet. So- praun,bariton, piano. 6.507.20. Omroep voor Europa. 10.45. Weerbericht voor schepen 11.20—12.20. Dansmuziek. Londen, 365 M. I.20—2.20. Tijdsein, orgelconcert 4.20. Tijdsein. 4.35. Dansmuziek. 5.35. Kinderuurtje. C.20. Dansmuziek. 7.2C. Piano-composities van Chopin. De 24 preludes op. 28. Deel 1. Preludes 1—12. 8.—. Causerie. 8.20. Concert. 9.17. Tweede acte van Hugh the Droner. 10.05. Orkest. 10.20. Tijdsein, weerbericht, nieuws. 10.5011.20. Volkszang en -dans. Sopraan, bariton en viool. Radio-Parijs. 1750 M II.—. Nieuwsbericht 12.50. Concert Lucien Pari» 2.05. Nieuws. 2.10 en 4.50. Koersen en Havaspcrbv 5.05. Crkestconcert. 6.05 en 8.35. Koersen en Havaspersbcr. 8.5010.20. Concert. Dragon-fluit, viool, pic no. Declamatie. Uit mooi Amersfoort Mtihonin. Hoe longer hoe meer beginnen er heesters en boomen uit te loopen. Het is echter nog niet zóó, dot het niet bij te houden is. Juist in do zen tijd gaat het nog heel goed er oog op te houden. Als straks het zachte voorjaarsweer komt, zoo tegen Mei, don is er geen bijhouden nnn, rnnor nu goat het nog best. In plantsoenen cn tuinen, ook in ons stads- plnntsoen, vragen nu vooral de aandacht do roode Ribessen, welke haar paarse trosjes ont plooien, de witte, vijfbladerige bloesems uit de Pruimcnfamilic van de Prunus Pissnrdie en den do gele bloemtrossen van een long heestertje, dat Berberis of Mohonia aquifolium wordt ge noemd; ook wel groenblijvendo Berberis. Want winter en zomer, in voor- en nujaor, altijd zijn de heestertjes getooid met de stekelig getande, van boven glanzige bladeren. Dc naam verraadt ul, dat de heester familie is von de veel loter bloeiende Berberis of Zuur- bcs, familie Berbcridaccën. De bloemen hebben nvt die vnn de Berberis oen eigenaardigheid gemeen, die waard is na der vermeld en bekeken tc worden. Ze zijn na melijk in het bezit vun prikkelbare meeldraden. Deze liggen netjes tegen de bloemblaadjes ge vlijd. Raken we die nu voorzichtig aan met een strootje of dun takje, dan sloun ze plotseling met een flink tikje op den Stempel. Is het een insect, dat de prikkeling teweeg brengt, dan krijgt die zoo het bevruchtende stuifmeel op zijn. lichaam cn wordt dan de transporteur daarvan naar andere bloemen, waar dc kleverige stempels het in ontvangst nemen en dus de bevruchting tot stand komt. Zoo wordt de grondslag gelegd voor de latere blauwe bessen, waarmee de heester in den win ter getooid is. Wie dc proeven met een strootje wil nemen, bedenke, dot op een zonnigen dog dc clectri- schc machine het b< st werkt. éVpg s,e vbgkqjon ETAOINnnu HRDLU Toulouse, 441 M. 1.05. Concert. 8.50. Nieuwsbericht- 9.20 Lezing: Le T. S. F 9.30. Galnconcert. Het orkest Frates man- dols (18 leden). Brusse 1, 262 M. 8.20. Concert met medew. van Mme. Dorlcy, zong 8.50. Lezing Les nrtes plastiens ospnnoln's (Pinturo). 9.Vertaling van de lezing in het Fronsch*. Les arts plustiques cspagnols (Peinture). 9.05. Hervatting van het concert 9,20. Nieuws. 9.30. Hervatting von liet conceit 10.20. Nieuws. Hilversum, 1C50 M. 12.cn 7 30. Politiebcr 5.006.00. Kindei uurtje, verzorgd dooi Mevr Ant. v. Dijk. 7.00—7.30. Rudio-praatjc door den hen R. Swierstra, overOver genereeren, rwc- vingsontvongst en hoog- cn luogfrequentic- versterking. 8.10 De dochter van den Tnmboer-moj operette in 3 bedr. von Offenboch Rolvcrdeo- ling Montnbor, Jon Grootveld Luit. Robor, A. Dirks Hertog de ln Volta, Herrc de Vos Griolct (tamboer), Jules Moes Bambini (mar lies), Iw. Monosch. Clompus (herbergier), L Roberts Gregorins (tuinman), G. Jansen Mo-« ris (sergeant), Hattink Stella, Debora Clnu- dinc (marketenster), Jeanne BacilecHertogin de la Volta, Willy BierleeMoeder-Overste, Mnthysc. Het H.D.O.-koor en versterkt orkest o. 1. v. J. J. v Ameron. Berlijn, 513 M en 571 M. (K n i g s- w u s t c r h o u s e n, 1300 M.). 3.30. Huishoudpraotje. 4.35—5 20 Orkestcencert. 7.20. Inleiding over dc opera-uitzending von 23 Maart. 7.50. Bonte avond. 9.5011.20. Dansmuziek. 'Munster, 410 M. 12 35-1.50. Volksconcert. 3.204.59 Concert. 5 15—5.30 Kinderuurtje. 6.006.50 Uitzending v. d. ontvangstfees ten naar aanleiding von het bezoek van pre sident Hindenburg non Krefcld. 8.20. Concert-sopruan. Voetbal. WEDSTRIJDPROGRAMMA. Zondag 21 Maart 1920 Kampioenschap van Nederland. IJmuiden: Stormvogels—Enschedé. Afdeeling I. Ie klasse. Rotterdam: V. O. C.—Unitns Den Haag: H. V. V.D. F. C 2e klasse B. Utrecht D O.S.-H.V.C Hilversum: DonnrHercules. Utrecht: Kampong—Vó.orwnarts 3e klasse D. Amersfoort: Quick—Laren Afdeeling II Ic klasse Rotterdam: FeyenoordU. V. V Amsterdam: Sjjortaan—A. S. C Afdeeling III. Deventer; O. T. O.Quick. Almelo: Heracles—Vitesse. Zwolle: Z. A. C.Erisch. Boys Afdeeling IV. 1c klasse. Den Bosch: B. V. V.—Dc Valk Tilburg N.O.A.D.—Wilhelmine. Eindhoven: Eindhoven— M. V. V Roermond: RoermondBredanlo 't Zesde.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1