MAISON DE NOUVEAUTÉ „DE EEMLANDER" BUITENLAND. FEUILLETOnT Het ondergronrische Syndicaat. ABOKNEMEMTSPRIJS 7°r Anc~ PRIJS DER ADVERIEMlEft Denkt U bij de schoonmaak er aan dat wij een prachtcoilectie Kleedjes hebben Schoonmaakartikelen. Meubelwas in kleuren. - Vloerzei'enwas. Borstel- A. VAN DE WEG. Telef. 217 Larcgestraat 36 Vyella Gasaques Waschzijden Wolien crêpe Speciale sorteering Blouses. f 8,50 „10,75 6.90 Zwarte 24e Jaargang No. 224 loort 210, idem iianco per po*i 1—, per week (met eTatii wreker n% legen ongelukken) 0.17^. atzondcilijke ouc 1 Cj05,* AMERSFOGRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITOEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 4791*. TEL INT 513. Dinsdag 23 Maart 1926 4 rcge't LOf met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, diensta^nP e- dtngcn en Llcldadi^heids-adve tentiën voor de helft dei prijs Voor handel cn ncdri|l begaan xeer vooidecMgc benalin cn voor het advcneeien hene ci»cu a«re, bevattende de voorwaaiJcn. wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Rusland van Volkcnbondszijdc uitgenoodigcL Ter uitvoering van dc besluiten, door den volkenbondsraad genomen, heeft de algemeene secretaris van den Volkenbond twee brieven aan de sovjet-regeering geschreven De eerste herinnert er aan, dot de Zwitsersche regeering de hernieuwe verzekering gegeven heeft, dnt de sovjet-gedelegeerden te Genève dezelfde behandeling, immuniteit, voorrechten en be scherming zouden genieten als de gcdelegeci- den van elke andere notie De Rood heeft deze beschikkingen goedgekeurd cn hoopt, dat <1«» regeering te. Moskou in die omstandigheden vertegenwoordigers naar de voorbereidende commissie vooi de ontwapening zal zenden De tweede brief noodigt Rusland uit de na men op te geven van zijn deskundigen voor de permanente consultatieve commissie voor kwesties van leger, vloot en luchtstrijdkrach ten evenals de namen van zijn vertegenwoor digers vooi de industrieole kwesties in dc toe gevoegde gemengde commissie. DUITSCHLAND. DUITSCHLAND EN DE GEBEURTENISSEN TE GENEVE. Een uiteenzetting van Strescmonn. B er 1 ij n, 2 2 Maart. (H N.) Dc Duitsche rijksdog werd vanmorgen om 11.20 onder groote belangstelling geopend. De zoal cn de tribunes waren geheel gevuld. Aon de rogec- ringstafel hadden rijkskanselier, dr. Stresc monn en alle overige rijksministers, die op hot oogenblik te Berlijn aanwezig zijn, plaats ge nomen. Op de agenda stond de behandeling dor bcgrooting van buitenlandsche zaken, waai- bij 5 interpellaties en 15 moties zijn ingediend, o.n. de moties der Duitsch-notionalen, Völki- schen en communisten om Duitschlands ver zoek tot toeloting tot den Volkenbond weer in te trekken Nadat dc afgevaardigde Hoctsch eerst vol slag over de beraadslagingen in dc commÜRio had uitgebracht, nam Stresemann het woord om een overzicht over de gebeurtenissen te Genève te geven. Hij wees er op, dat bij de beraadslagingen over de Duitsche buitenland- sche politiek thans de kwestie van Genève op den voorgrond is gekomen en dat een verkla ring daarover thans noodig is, nu van cle be handeling in de commissie is afgezien. Vervol gens ging hij de voorgeschiedenis van de in diening van Duitschlands verzoek, om in den Volkenbond te worden opgenomen, na. Hij wees er op dat het verzoek, in 1910 gedaan, om een zetel in den Volkenbond te verkrijgen, destijds afgewezen is. Eerst na de Londensuhe conferentie in 1924 deelde Macdonald mede, dat de Volkenbond het niet kon verdragen, dot Duitschland buiten dit lichaam bleef. Rijks kanselier Mnrx besloot toen zich principieel bereid te verklaren om een verzoek voor Duitschlands toelating in te dienen, doch wierp tegelijk het vraagstuk van het toekennen .an een permanenten zetel aan Duitschland op De Duitsche rcgcering heeft zich vervolgens gewend tot de mogendheden, die in den raad zitting hebben om te trachten vast te stellen, of een permanente zetel aan Duitschland zou worden toegekend. De antwoorden luidden toe stemmend en de Rond van den Volkenbond zelf gaf in een schrijven van Februari 1925 den wensch te kennen, om met Duitschland in den raad samen te werken. Deze verklaring was niet anders op te vatten dan als een ver klaring van den raad als officieel lichaam Duitschland maakte bij zijn bereidverklaring op verschillende punten nog voorbehoud, vooril ten opzichte van art. 16 van het peet van dm Volkenbond In het antwoord van feriand op het Duitsche memorandum van Februari, waarin het sluiten van een veiligheidspact werd voorgesteld, vci- klaorde deze, dat een dergelijk verdrag slet hts kF.r» ao/jps Van 1—4 rogcis 1 4.05. elke regel meer 1.-* Utrechtsche weg 33 - Tele 302 tegen billijke prijzen werk. - Sponsen. - Zeemen, - Dweilen, Langestraat 23 Scherbferstraat 2 gesloten kon worden, ols Duitschland lid van den Volkenbond was. Te Locarno is dna.op overeenstemming ton opzichte van art. 16 be reikt. Duitschlond diende vervolgens zijn ver zoek in en een vergadering van den Volken bond werd bijeengeroepen met het doel Duitschland in den bond op te nemen. Duitscn- land heeft slechts na overwinning van ernstige principieele bedenkingen besloten om toelating te verzoeken. Het heeft daarom niet gesmeekt en is zelfs tweemaol daartoe uitgenoodigd. To^n de mogendheden eenmaal Duitschlands toetre den tot den Volkenbond tot voorwaarde vooi de verdragen van Locarno hadden gemaokt, be stond voor hen de plicht alles te doen, wat het van krocht worden der verdragen van Lo- curno mogelijk zou maken. Destemeer verwondering wekte het daarom, dot, toen Duitschlond zijn verzoek om toelating had afgezonden, berichten over een reconstruc tie van den Road nan den Volkenbond op doken en drie mogendheden aanspraken op een zetel deden gelden. Daarna schetsje Stresemann den toestond, die bij de aankomst der Duitsche delegatie te Genève bestond. De vergadering van den Volkenbond had algemeen den indruk, dat de toelating van Duitschland het uitsluitend doel der vergadering was. Sterke tegenstand was merkbaar geworden tegen de aanspraken van Brazilië, Spanje en Polen, vooral in de openbare meening in Engeland. De Zwcedscbe regeering had Duitschlond en andere stoten officieel meegedeeld, dot zij tegen iedere an dere uitbreiding van het aantal pcrrnancn»e zetels zou stemmen In verband hiermede was de Duitsche delegatie uit Berlijn vertrokken met het gevoel, dat de Raad van don Volken bond proctisch reeds in negoticvéh zin een be slissing had genomen omtrent een evcntueele wijziging van zijn samenstelling. De Duitsche delegatie heeft van het oogen blik of, toen bekend werd, dot ook onderen oen permanenten zetel begeerden", slechts ge werkt om haar standpunt te doen aanvaarden. De. uitslag der diplomatieke gedachtewisseling hierover was het onderhoud, dat de mogend heden van Locarno voor de samenkomst van den raad te Genève hadden. Bij deze onder handelingen werd de toestand reeds terstond bemoeilijkt door den val van het kabinet- Briand. Van verschillende zijden is de meening geuit, alsof dc val van het Fransche kabinet slechts een manoeuvre is geweest Dit is echr ter in het geheel niet het geval geweest en niemand zal deze bewering ernstig opvatten, die het optreden van den Franschen minister president te Genève heeft gezien. Bij de be raadslagingen te Genève is met alle kracht op gekomen voor het Duftschc standpunt en de Duitsche delegatie heeft geen twijfel er over laten bestaan, dat uitbreiding van het aantal raodszeïels de intrekking van het Duitsche ver zoek tengevolge zou hebben. De Duitsche de legatie heeft zich niet principieel afwijzend te genover de Wenschcn tot uitbreiding van den raad gedragen, doch slechts betoogd, dat dit vraagstuk eerst principieel door den raad zelf moest worden geregeld. Derhalve heeft de Duitsche delegatie ver schillende vragen gesteld, o.n. betreffende de uiterste grens voor het totale aantal raadsze- tels, de verhouding van het aantal niet-per- manente tot het aantal permanente zetels, de instelling ven ccn rooster voor de niet-perma- nente zetels, enz. Eerst als al deze vragen prin cipieel geregeld waren, zou beraodslaagd kun nen worden, welk standpunt de Duitsche de legatie zou innemen ten opzichte van de vraag. welke mogendheden bij een uitbreiding van den raad in aanmerking kwamen. Wot c!c critiek op de houding der Duitsche delegatie tijdens deze onderhandelingen betreft, wees dc minister erop, dat critiek over den negatieven uitslag slechts geoefend kon worden door iemand, die voor het onvoorwaardelijk toetreden von Duitschland was. Evenzoo ver oordeelde Stresemann de critiek, die op het Duitsche voorstel voor de benoeming van een commissie tot bcstudeering van het vraagstuk is geoefend. Dit voorstel was geheel en al in overeenstemming met de instructies, welke de delegatie mee heeft gekregen naar Genève. Daarna gaf Stresemann een overzicht van dc verschillende voorstellen, tc Genève gedaan, waarbij hij cr op wees, dot de indruk moest worden vermeden, alsof de volkenbond slechts een Europecsche aangelegenheid was. Het ka rakter van den volkenbond als een werkelijke wereldbond moet worden gehandhaofd. Bij de verwerping van het voorstel, dat Duitschland een permanenten zetel zou krijgen, doch te vens ccn uitbreiding van het oüntol niet per manente zetels zou goedkeuren, heeft de vraag niet den doorslag gegeven, dat Polen op deze wijze een zetel zou verkrijgen. Het Duitsche standpunt was niet tegen een bepaalde mo gendheid gericht, doch slechts tegen het be ginsel van de uitbreiding van den rood, voor dot Duitschland zou zijn toegelaten. Toen de Zweedsche delegatie zich bereid verklaarde het offer te brengen om het mandaat van Zweden neer te leggen, heeft de Duitsche delegatie hc» zuiver ideëcle standpunt van Zweden gewaar deerd, doch niet geaarzeld te verklaren, dat dit offer tevergeefs zou zijn, aangezien het po litieke karaktei van den volkenbond op een voor Duitschland niet aangename wijze zou worden gewijzigd. Daarop is dc poging gedaan om behalve een neutralen staat, ook een staat van een andere gezindheid ten opzichte van Duitschlond tot neerlegging van het moridaot te bewegen. Dit geschiedde door de bereidver klaring van Tsjecho-Slowakije. Men heeft toen gesproken van een frontverandering der Duit sche delegatie, doch men zol moeten erkennen, dat de Duitsche delegatie tot het uiterste aan haar beginsel heeft vastgehouden, waarbij zij zich echter in hooge mate van haar verant woordelijkheid was bewust. In dit stadium kwam dc medcdeeling von den vertegenwoor diger van Brazilië, waarmede het punt van uit gang geheel overhoop werd geworpen. Brazilië richtte zich niet tegen Duitschlond, zooals uit de verklaring van Mello Franco blijkt, doch slechts tegen een vereuroponisceren von den volkenbond. Nadere bizo'.idcrhcdcn omtrent het betoog van den minister van buitenlundsche zaken. De discussies, wourtoc Stresc- man's uiteenzetting aonleiding gaf. Blijkens nadere berichten verklaarde Strese mann o.o. nog Ons streven is gericht op ccn gelijkgerech tigd medewerken in het kader van den Volken bond tot waarborging der Duitsche belangen in dien bond. Men moet toegeven, dat de uitdruk king overwinnaars thans veel minder gebruikt wordt dan vroeger. Dc volken hebben ingezien dat niemand uil den oorlog ols overwinnaar is te voorschijn gekomen cn dat het thans zaak is de gemeenschappelijke belangen gemeenschap pelijk te voorborgen. Met deze opvatting is een langere bezetting van de tweede en derde zone niet te verceni- gen. Hier ligt het groote doel, dat wij moeten nastreven Ook op dit terrein is bij de onderen een nieuw inzicht ontstaan. Briond heeft op een vrong uit de Kamer verklaard, dat ik ge lijk heb, wanneer ik art. 431 van het vredes verdrag aldus uitleg, dat, wanneer Duitschland zijn internationale verplichtingen heeft voldaan oen verkorting van den bezettingstermijn moet plaats hebben. Het is nog niet long geleden, dnt wij geheel andere woorden uit de Frunscliè Kamer moes ten vernemen Afgevaardigde v. Griife (völkisch) Dat zijn rraar woorden I Wanneer het moor woerden waren, aldus Stresemann, dan zou Keulen nog heden bezet zijn. Afg. v. Grafe Daar'Jhnddcn wij sinds lang reck>t op I Gij beroept u, verweerde duarop Stresemann zich, anders altijd op het geweld, mijnheer v Grüfc cn alleen maar op het recht, ols het in uw Jcranm te pos komt. Van GrafeGe doet oon goochclaorspoli- tiek. Minister Strescmonn sloeg daarop verwoed met de vuist op tufel en riep v. Grüfe toe Ik wijs die onbeschaamdheid af I Van links worden dreigende kreten aan het adres van v. Grafe gehoerd. De voorzitter Loebe rirp den afgevaardigde Grafe tot dc orde en verklaarde, dot ook het antwoord von den minister niet in overeen stemming is met de parlementaire orde van za ken. Minister Stresemann vervolgdeOok de Keltische eerste burgemeester Adenauer heeft cristcren bij dc plechtige viering van dc bevrij ding erkend, dat deze feiten slechts mogelijk "irn dank zij de politiek van Locarno. Sinds T919 is de Duitsche buitenlandsche politiek slechts cr op gericht de op Duitschland druk kende losten te vermindei en en von ondraag lijke tot dragelijker toestanden te komen. Ten slotte verklaarde Stresemann, dot in dit opzicht Locarno en ook Genève -Duitschlond ^en grooten stap vooruit heeft gebracht Eer* andere Duitsche buiten'andsche politiek is b:j den gegeven toestond in het geheel niet moge lijk. ïn zakelijke waardeering van hetgeen ge schied i», zullen wij onzen weg vervolgen om te arbeiden voor een vermindering van de los ten, die op Duitschlond drukken. De regeering hcopt, dat zij bij die politiek de groote meer derheid van het Duitsche volk achter zich zal hebben. Rijkskanselier Luther complimenteerde daar op minister Stresemann. Dr. Breitscheid (soc.), die het eerst zou spre ken, trok zich op het lautste oogenblik terug. Wcstorp (D.-nationeal) vroeg hoe men dit moet opvatten. Misschien meende Breitscheid. dat de rede geen ontwoord wourd wasof is wellicht de rede van don minister vun buiten landsche zaken in soc-dcm. geest geweest, dat cr geen aanleiding is cr over te debntteeren? Bij dc ontruiming vun Keulen maakten vij rechtmatig aanspraak. Men had deze gcrulmen tijd in weerwil van Locurno cn den Vo'kun- bond belet. Wat Duitschland te Genève heeft ondervonden, vervult ons met verontwaardi ging. Dc Volkenbond is niet de plouts, waai Duitschland zijn rechtmatige eischcn kan ver dedigen cn zijn waardigheid hondhovcn. Vun dc rijksrcgcering zullen wij verlangen, dnt zij het verzoek om opneming in den Volkenbond intrekt. De door Luther cn Stresemann ge voerde politiek mot het doel Duitschlands op neming in den Volkenbond is opnieuw verkeerd gebleken. Intrekking van het verzoek is dus noodzakelijk. Afg. dr. Kaas (centrum) meende, dot de Vol- kenbondsgednehte tc Genève een échec had ge leden en dnt dit de schuld was dergonen, die den geest van Locnmo het meest met de lippen be leden, maar deels door zwakte, deels door zelf zucht, bij dc eerste groote gelegenheid hebben gefaald, waar het er juist op aunkwom dezen geest in doden om te zetten. De voornoomsto oorzaak von het mislukken von Genève is, dut men tc Locorno reeds achter Duitschlands rug met de Polen in het geheim handdrukken wis selde cn hun ccn zetel in den Raud toezegde. Dit feit en het werken achter de scherm n vormen ccn pijnlijke tegenstelling met de belof ten, waarmee men zich indertijd te Locatno heeft vastgelegd. Aon het votum von wantrou wen der Duitsch-nutionalen ontbreekt de zake lijke motiveering. Na het geleden üasco moet do tweede reis naar Genève door goede waaiöor- gen worden gedekt, die hetgeen thans te Go-f nèvc is gebeurd absoluut onmogelijk maken. Afg. baron v. Rheinbaben (D. V. P.) •'«ï- klaarde: Wij hebben er belang bij, dat de ver drogen van Locorno spoedig juridisch bindende kracht krijgen. De oneerlijkheid en dcloyout ;it onzer tegenpartij in Genève kunnen door ons niet met dezelfde middrlcn worden overwonnen. De buitenlandsche politiek moet eindelijk eens aan het portijgetwist worden onttrokken. Ook wij houden don Volkenbond in zijn tegenwoo«*- digen vorm voor een broeinest van schijnheilig heid en intrigues. De tegenwoordige wijze var* optreden van den Volkenbond is nog steeds het gevolg der oorlogspropaganda tegen Duitsch land. Om onn dezen toestand een eind tc ma ken, moeten wij juist in den Volkenbond, want wij kunnen den strijd om ons tc doen gelden niet zwak en laf uit den weg gaan. Afg. Stocker (comm.) veroordeelde de hou ding der Duitsche delegatie tc Genève en wmi- schuwde tegen toetreding tot den Volkenbond. Gruaf Bernstorff (dcm.) verklaarde: De Volkenbond was tot dusver gevaarlijk als machtsinstrument der ovcrwinnoars. Dit zou echter na Duitschlands toetreding veranderen Duorom wenschcn wij ook Duitschlands mede werking aan de hervorming der Volkcnbonds- reglementen. ZELFMOORD EN VIERVOUDIGE MOORD. Tc Bingen heeft oen man, waarschijnlijk we gens geldzorgen, zijn vrouw en drie kinderen en doornn zichzelf doodgeschoten. SPOORWEGONGELUK. Drie dooden: Gistermiddag kwamen bij het station Wülk- nitz op het traject Eistcrwerda—Riesa twee roedcrentreincn, waarin ook personen werden ervoerd, tengevolgo van verkeerden wissel stand met elkaar in botsing. Er werden drie personen gedood, acht zwaar en drie licht gewond. KOUDE. Van de lente, die Zondag haar intocht heeft gedaan, was gisteren te Berlijn nog niets te merken. Het was er bar koud. Gisterochtend daalde de thermometei tot 3 graden onder nul. Later cp den dag steeg zij een weinig, maar warmer dun 3 graden weid het niet. Er is ook neg een weinig sneeuw gevallen. Wie anderen steenigt zal geen tempel kun nen bouwen. Doo. Mrs. C N WILLIAMSON Nederlnndsche vertaling van Ada von Arkel «5 Een kort oogenbl'k von ontzettende angst volgde, waarin ze vergeefs trachtte zichzelf te redden en ze een vreeselijke vol verwachtte, misschien in de diepten van een afschuwelijke oubliette, maar ze viel van het bed op een ste- vigen vloer bedekt met iets zachts, als een dik tapijt En de val was zoo kort dat ze niet eens een schok kreeg. Een'ge seconden was het volkomen stil, toer. streek iets dat bewoog langs haar wang. Ze go- loofde, dat dit het bed was, dat weer weg gerold werd. „Nu word ik misschien vermoord", was d" gedochte die Sjheila koud deed worden; maar ze kon niets doen om te vermijden wat mis schien voor haar was weggelegd, behalve gil len, en als ze dat deed zou het missch'en ham dood verhaasten. Het was eerder door instinct dan uit bereke ning, dat ze stil bleef liggen en nauwelijks ademhaalde. Er klonken fluisterende stemmen in het don ker. Ze kon de stemmen niet herkennen, noch de woorden verstaan, maar ze voelde dat haar lot besproken werd, dat haar leven misschien in de waagschaal log. Geloofden ze maar, dat ik bewusteloos ben en gingen ze maar weg", dacht ze. „Ze zullen verboasd zijn, dat ik geen geluid geef en ze zullen dadelijk licht maken om mijn gezicht te zien. Ik moet mijn oogen dichthouden en mijn adem zoo long mogelijk inhouden". Nauv/eiijks had ze dit plan gemaakt of een stroom wit licht viel op haar gesloten oogen. Met al haar wilskracht hield ze ze onbewegelijk en bleven de lange wimpers zonder een trilling op de wangen rusten. „Flauw gevallen", fluisterde iemand luider dan eerst. „Weet je dat v/cl zeker?" zei ccn andere stem" Ze doe misschien maar zoo." Een oogenblik later voelde Sheila de druk van een hond op haar borst. „Ze schijnt niet adem te halen," was het ge- flu'sterde ontwoord. „Laten we haar dan voorloopig maar laten liggen. Ze kan niet ontsnappen." ^.Ze kan schreeuwen". „Al zou ze dat doen, dan wordt ze toch niet gehoord' „En toch fluisteren wij". „Luide stemmen zouden het meisje misschien bij brengen. Het is mokkelijker, dat ze is zoo als zc nu is. We hebben nu geen tijd om aan hoaT te versp'llen. Lastpost, als zc ons spel niet bedorven hod met hoar gegil zou het vuur ons alle moeite bespaard hebben. Onze twee vliegen zouden in één klop gedood zijn. ,/t Is te laat om door nu over te zaniken. Ze mogen geen argwaan tegen ons krijgen. We doen beter met nu weg te gaan. Maar ik zou het secuurder vinden als we zeker wisten, dat ze geen lawaai zal maken. ,,'t Is makkelijk genoeg haar den mond te snoeren". „Je bedoelt „Niet wat jij denkt, dat ik bedoel. We mogen het ct niet op wagen dat er ook maar het minste gepraat kan worden, ols wij ons onder de menschen vertoonen, die door den brand zijn wakker geworden en ik heb bovendien een an der plan. Het moet voor den morgen gebeuren en op zoo'n manier, dat ze naar bed kan wor den teruggedragen en daar kalm neergelegd, zonder dat iemand zou vermoeden, dat ze door geweld aan haar eind is gekomen. Een dosis laudanum, dot is je wore cn het fleschje naast haar. Dan zullen ze denken, dat ze er zelf een eind aan heeft gemaakt, omdat zc ont slagen is." „Jij denkt ook aan alles". „Dc heb de noodige ondervinding, anders zou ik met zijn wat ik ben". „Kun je aan laudanum komen?" „Ja. Ik heb altijd overvloed van materiaal. Ziezoo, ik heb een soort prop von mijn zakdoek gemaakt. We kunnen hem er even instoppen, en ze kan bijkomen wanneer het haar belieft, zonder dot we er last van hebben" Sheila hoorde woord voor woord van dit ge sprek en toen een hand haar kin naar beneden duwde om haar mond open te krijgen, bleef ze slap en onbewegelijk liggen zonder eenige tegenstand. Een groote prop linnen werd tus- schen haar tanden gewrongen en nog steeds veinsde ze bewusteloosheid. Haar gehoor scheen nu buitengewoon scherp. Ze hoo'rde de ademhaling van de twee mannen. Ze hoorde het zachte geluid van voetstappen in het dikke haardkleed of karpet en eindelijk een flauw geklik, dat ergens uit de verte scheen te ko men. Daorna was alles stil en ze wist dat ze afteen was. Ze had gehoord, waarom de mannen weg waren gegaan en het was waarschijnlijk, dat ze voorfi?rc* niet terug zouden komen. Toch kon het niet zoo heel lang duren, wanneer zij vóór den morgen uit den weg moest zijn geruimd op de manier, die zij zoo cynisch beduard hadden besproken. Zij hadden de duisternis noodig om de daad te verbergen, wonneer ze door het huis moest worden gedragen en op het bed gelegd in de nieuwe kamer, waorvon ze het nummer al moesten weten. Het is moeilijk een stem te herkennen uit gefluister en Sheüa had de identiteit van de sprekers niet kunnen vaststellen uit het ge mompel, dat ze gehoord had; toch was ze er van overtuigd, dat ze den naom van den cenen man geraden had. De ondero was nog een mysterie voor haar, ze had geen flauw idee wie het zijn kon. Maar dat kwam cr ten slotte weinig op aan. Niets kwam er nu eigenlijk op aan voor haar, tenzij ze zich kon bevrijden en ontsnoppen. En dit te verwachten stond gelijk met een wonder en toch kon Sheila niet gelooven, dat te vannacht zou sterven. Voor haar was er maar één lichtstraal in de duisternis Ze had een van de mannen horen zeggen, dat ze het spel bedorven had. Dat moest beteekpnen, dacht ze, dat haai alarm kreten gehoord waren en dal Mark Carrington en kapitein Derby gered waren En de gedachte dot ze in staat was geweest dit te doen gaf haar moed om nog meer te probeeren. Ze wist niet waai ze was, maar als ze zich maar kon los maken zon ze dat wel uitvinden; en als ze dan kon ontsnappen, zou zc ten minste één schurk aan de politie kunnen overleveren. „O, als ik tenminste maar die banden van mijn armen kon los maken", zei ze in zichzelf. „Als ik dat kon doen, zou dc rest gemakkelijk genoeg zijn, misschien". Sheila Douglas was tenger en lenig met al de elasticiteit van gezondheid en jeu&d. A's kind had ze allerlei wonderlijke dingen kunnen doen met haar levendig lichaampje en zij en haar broer, die drie jaar ouder was, hadden dikwijls een heerlijk spel gespeeld, waarbij zij de kunstemokers van het kinderkamer-circus waren. Het was jaren geleden sedert het meisje een van die toeren, waarom ze zoo beroemd was geweest bij hoor speelkameraadjes, had ge daan en ze had er nooit meer aan gedacht voor dit ocgcnblik. Nu herinnerde ze zich echter opeens, hoe haar lichaam in vroeger dagen gewend was geweest zich nuar haar wil te voegen. En in het ont zettende gevaar waarin ze verkeerde, riep ze haar oude handigheid te hulp. Ze \#ong en boeg dus haar tengere armen en schouders om de bonden, berekend cp minder soepele spie.- ren losser te maken. Eindelijk voelde ze eet) lichte ontspanning van de banden die om haar polsen zaten en langzaam, heel langzaam, ieder oogenblik verwenschend, trok ze één hand uit de band, het twintigste deel van een centimeter tegelijk. Toen was hij opeens vrij en zp had het bijna uitgesnikt van b,;jdschap cn dank baarheid, hoewel ze nog lang niet buhen ge vaar was. Met één hand vrij, was het slechts het werk van een seconde om dc prop uit haar mond te halen en de andere hand les te maken. Toen ging ze zitten en wond een lange «eep wolach tig goed, dat voelde of het gebreid was, van haar enkels. Ze was vrij om zich te bewegen, vrij om te ontsnappen als ze den weg kon vin* den. Bevend, eerst een beetje wankelend, stond ze op cn vroeg zichzelf voor het eerst sedert ze van het rollend bed wos gevallen, af, waar ze eigenlijk was. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1