MAISON DE NOUVEAUTÉ RADIO L. KLEIN ABOKNEMEMTSPRUS 1 ;;°rw PRIJS DER ADVERTENTIE)! „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Broderiekanten, Linnen kanten, Valencienne kanten, Zijden kanten, Kragen, Ga'ons en alle Garneeringen, Het betere adres voor Kifiderhoaden - BobSyliosden - Alpins KOLONIËN. BINNENLAND. j>4e 'aarxanq No. 226 loort 2.10; Idem iatr* per poet 1per week (mei eratis verzeker u* legen onge ukken) 0.17* aizondeilijke nuaaim t Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Doncferda^ 25 Maart 1P26 DIRECTEUR-UITGEVER- J VAL KHDFF BUREAU HU fcUK U.ïtafcVfcK. 4. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POORTWAl 2 A. POSTREKENING N* 479IN. TEL INT 513. van I i rcge 1.05 mei inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, d<enstaano e* dingen en Ucidadi -heids-adve tentiën voor de helfl dei prijs Voor handel in i>edri|i De-taan reei voo.uec «ge be^alin cn voor hel advcr ecien fccne ciiCU a re, bevathnde de voorwaarden wordi op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. de^chacfloosstelling der vroe gere vorstenhuizen. Het referendum. Volgens de voorloopige officieele mededee- lingen bedraogt het totale aantal hondteekenin- gen, ingezameld voor het Volksbcgchren inza ke de onteigening der bezittingen van de vroe gere Duitsche vorsten zonder schadeloosstel ling, 12.512.140. OPZEGGING VAN 'T LOCNCONTRACT IN DE BERLIJNSCHE METAALINDUSTRIE De bond van werkgevers in de Berlijnsohe metaalindustrie heeft het looncontrnct, dat ein de dezer maand afliep, opgezegd en "'scht een Loonsverlaging van 10 procent. n V BELGIE. EEN VERKLARING VAN POULLET. Bij de behandeling van de justitiebegrooting in den Senaat deelde minister Poullet naar aanleiding dei vorming van gewapende wach ten mede, dat er sedert eenigen tijd bedrei gingen zijn gericht tegen de regeering en de parlementaire instellingen. De regcering is niet van plan de orde te loten verstoren en neemt derhalve alle vercischtc maatregelen. DE LOONREGELING IN HET MIJNBEDRIJF Een incident in de gemengde commissie. Aangezien dc nationale gemengde commis sie voor de mijnen fiiet tot overeenstemming kon komen over de grondslagen der nieuwe loonovereenl omst, hebben de werkgevers hun ontslag genomen. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. De toepassing der omzetbelasting cp den landbouw. Na uitvo.erig te hebben beraadslaagd over de toepassing der omzetbelasting op dc coöpera tieve orgunisuties en de ldndbouwsyndira»en heeft de financieele commissie besloten tot de uitschakeling der desbetreffende artikelen, 'en- einde er oen speciaal wetsontwerp van te ma ken, dat terstond na de eindstemming over de wet in behandeling zal worden genomen. Verhooging van het briefport. Bij de discussies over de wet op de middelen heeft de Kamer een amendement aangenomen, inhoudende een verdubbeling van het briefpon voor dagbladen en periodieken. GEEN FOPSPEENTJES MEER! De Kamer heeft het wetsvoorstel goedge keurd, dot den verkoop, het gebruik en de ver vaardiging van fopspeentjes verbiedt. ENGELAND. DE GEBEURTENISSEN TE GENEVE IN HET BRITSCHE HOOGERHUIS. Asquith oefent kritiek. Hij wordt beantwoord door Salisbury. In het Hoogerhuis heeft lord Oxford and •Asquith de gebeurtenissen te Genève bespro ken en verklaard, dat er zelfs op het congres te Weenen niet zulke geheimzinnigheid had bestaan. Hij vroeg verzekeringen omtrent de politiek van de regeering ter Volkenbondsver gadering in September. Lord Salisbury, die namens de regeering ant woordde, zei. dat de tecerslag van den Vol kenbond niet moest worden overdreven, aange zien de verdrogen von Locarno blijven bestaur De regeering heeft geen reden aan te nemen dat Duitschland niet in Bond en Raad zou worden toegelaten in September. De commis sie van onderzoek naai rle samenstelling- van den Raad zal bestaan uit dc tien tegenwoor dige leden van den Raad alsmede uit verte genwoordigers van Argentinië, Duitschland China, Polen en Zwitserland Indien men niei tot overeenstemming mocht komen, zouden de repnorten van de minderheid worden ge publiceerd. De regeering is van plan uit te gaan van het algemeene principe, dot de per manente zetels beperkt moeten blijven tot de groote mogendheden. Het grootste deel van de rede was een her haling van wat Chamberlain en Baldwin Dins- V.-Ï «VP7 prr(\. Hot debat werd tonder stemming gesloten. DE MOEILIJKHEDEN IN DE MUN- NUVERHEID. De rcpecring aonvaordt het rap port der steenkoolcommissie. Baldwin deelde gisteren in de vergadering van vertegenwoordigers der mijneigenaars »«n mijnwerkers mede, dat de regeering het rap port der steenkoolcommissic in zijn geheel aanvaardde. De regeering was bereid de wet gevende maatregelen te treffen ter uitvoering ran het rapport, indien ook dc mijneigenaars en arbeiders het rapport aannamen in dit ge val was de regcering aangezien de subsidie aan de kolenindustric in den tegcnwoord'gpn vorm niet kon worden voortgezet bereid te overwegen op welke wijze in de armste dis tricten ecnigc hulp kon worden verleend. Van 14 regels 1 4.05. elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele 302 Cook valt uit. Gisterenavond zinspelend in een rede op dc mogelijkheid van een staking op 1 Mei, reide Cook, de secretaris van het mijnwerkersver- bond, dat er moatiegelen getroffen zijn, opdat er geen enkele ton kolen in Engeland behan deld zal worden, tenzij de beslissing der regce ring gunstig is voor de mijnwerkers Zij hebben ook maatregelen getroffen, opdat er geen ko len uit Amerika of Duitschland Engeland zul len binnenkomen De mijnwerkers willen niet langer slaven zijn. Zij zullen liever uithongeren dan lagere loonen te ontvangen. DE WERKLOOSHEID. Londen, 24 Maart. (V D.) In de vo rige week is het aantal werkloozen weer ge daald. Het totaal aantal bedroeg 1.070.000, hetgeen 23.000 minder is dan in de vooraf gaande week. WEDEROM TWEE BUITENS AFGEBRAND. Londen, 24 Maart Wederom zijn twee groote Engelsche buitens afgebrand, waar door het aantal mansions, die in don tijd van drie maanden door brand zijn vernield, tot 22 is gestegen. Hedenmorgen om 4 uur werd in Sopworth House, het eigendom van kolonel Stanley, den broeder van lord Derby, een der dienstboden wakker door een scherpe brand lucht. Het gcheele voor-gedeelte van het huis bleek toen reeds in brand te staan. De twaalf inwonenden konden zich slechts met moeite redden. Kolonel en lady Stanley waren een dag te voren afgereisd, doch twee kinderen van 3 en 7 jaar waren nog achtergebleven Zij weiden geied Het buiten is geheel afgebrand. In den midadg is brand uitgebroken in His- wick Hall, een der oudste landgoederen van Engeland, dat evenwel door de brandweer nog gedeeltelijk gered kon worden. (Tel.) ZWEDEN. ZWEDEN EN DE JONGSTE GEBEURTE NISSEN TE GENEVE. Dc premier cn dc minister van buiten!ondsche zaken leggen verklaringen af. In de Eerste Kamer van den Rijksdag waren twee interpellaties ingediend nopens de hou ding van Zweden te Genève. Ter lfeontwoo;- ding daarvan las minister-president Sandler een verklaring voor, inhoudende, dat hij die hou ding volkomen goedkeurde. De bewering, dat de oorspronkelijke instructies niet zouden zijn opgevolgd, was van allen grond ontbloot. Wat den stap van Spanje te Stockholm betrof, de^e had plaats op 0 Maart en was op 11 Maart te Madrid op de bekende wijze beantwoord. Na dat te Genève tfsschen dc ministcs van bui- tf-nlandsche zaken van Zweden j?n Spanje *>vcr de kwestie besprekingen waren gehouden, be stond er geen aanleiding meer tot verdere stappen van Zwcedsche zijde. In de Tweede Kamer kwam Unden op tegen dc beschuldiging, als zou hij de ontvangen instruc ties hebben overtreden. Hij gaf een uitvoerig overzicht van het opfeden der delegatie en werd luide toegejuicht. Ecnigc sprekers der op positie critiseerden zijn houding c-n verklaarden dat Zweden zijn krachtige houding, die het bij het begin der conferentie aonnnm, ook latei had moeten handhaven. SPANJE. DE BETREKKINGEN TUSSCHEN DUITSCHLAND EN SPANJE. Een rede van den nieuwen Duitschcn gezant te Madrid. Hoffelijke woorden. Graaf Welgeck, de nieuwe Duitsche gezant te Madrid, heelt aan den koning zijn geloofs brieven overhandigd met het gebruikelijke ce remonieel. De gezant bracht namens hel hoofd van den staat en geheel het Duitsche volk je vurigste wenschen over voor het edele, i id- derlijkc Spoansche volk Hij voegde ei aan toe, dat de bestaande en ononderbroken v jor- treffelijke betrekkingen lusschcn beide volko ren hem den verheven plicht opleggen om zo gestadig te ontwikkelen cn 200 mogelijk nog harlelijkci te maken Hij betuigde zijn ver trouwen in de welwillendheid van den koning en de kostbare medewerking dei regeering. De koning antwoordde, dal hij met de zin nen, die hij gehoord had, ten zeerste voldaan was Ik hoop, zeide hij, dat uw zending vrucht baai zijn zal voor de inniger onderlinge ken nis van het Spaansche en het Duitsche volk Onder betuiging van mijn dank voor d? wen- schen en gevoelens, die gij geuit heb, ben ik gelukkig u op mijn beurt de wenschen mede te deelcn, die ik koester voor het persoonlijk welzijn van den rijkspresident en de steeds grooter welvaart van uw land. ÏTA' IE. HET PROCriS-MATTEuTTL t Dc uitspraak. In het proces-Matteotti werden gisteren Du- mini, Volpi en Poveromo veroordeeld tot vijf jaar, elf maanden en 20 dagen gevangenisstraf en de kosten van het proces, terwijl hun wedt verboden ooit weer openbare functies tc be- kleeden. Malooria en Viola werden vrijgespro ken. Aan de veroordeelden zal vier jaar aftrek van hun straf worden toegestaan. Pianohandel WOLLEN PcICNOIRS QIRECTOIRS VESTEN KOUSEN HGEDEN- EN MANTELMAGAZIJN „L'HIROMDELLE" W. K. VAN ROSSUM IF-tft i A'IIFSf T44T A lERSFOQIT LANGESTRAAT 36 Onze colleclie voor VOORJAARSSEIZOEN is hans comp'eet Snoep go morel.en, Voordeel ge prijzen. Nodcre bizonderheden. Rome, 25 Maart. (V. D.) Gisternamid- dag is een einde gekomen aan het Mattcotti- proces. Terwijl nog voor enkele maanden deze zaak zeer weinig aandacht trok, is op uan- drong van de oppositie-partijen een vervolging tegen de daders ingesteld, op grond van moord met politieke doeleinden In de dagvaarding werd gezegd, dat manslag was geschied, ech ter onder sterke provocatie. Het baarde daarom weinig verrassing, dot drie der vijf beklaagden, waaronder Dumini, werden veroordeeld tot vijf jaar en elf maan den dwangarbeid, als schuldig zijnde aan ijnah- s!ag. Hierbij werden echter verzachtende om standigheden in aanmerking genomen, n 1. dat het slachtoffer minder dan normalen weer stand hod geboden. Dit beteekent feitelijk dat het weerstandsvermogen van Matteotti min der dan normaal was. Daardoor stierf hij on der de slagen, welke een normooi persoon zou hebben kunnen doorstaan. De drie beklaagden vallen echter onder de amnestie-wet en wijl zij reeds eenigen tijd in preventieve hechtenis hebben doorgebracht, zullen zij Juni a.s. wel worden vrijgelaten. Dc beide andere beklaagden werden vrijge sproken. Zij werden echter niet op vrije voe ten gesteld, omdat zij zich terzake van andere delicten te verantwoorden zullen hebben. De uitspraak werd door het publiek, groo- tendeels vrouwen, kalm aangehoord. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE REGEERINGSVERKLARING. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat zijn gisteren bijeengekomen voor de eeistc zitting in het voorjaar. Ministerpresident Cerny los in het Huis van Afgevaardigden een korte verklaring voor. volgens welke de nieuwe re- gecring het progrum van Svchlo verdei zal uitvoeren. De oppositie stelde voor een debat te openen over de rcgeei ingsvcrklaring, maar dit voorstel werd verworpen. Een dcigeliik voorstel in den Senaat werd eveneens van de hand gewezen. AFSCHAFFING VAN DE DOQDSTRAF. De doodstraf is in Tsjecho-SIov/okije afge schaft, behalve voor misdrijven, gepleegd in een streek, .waar de staat van beleg is af gekondigd. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Verklaringen ven Bethlen in dc Nat. Vergadering. Bethlen heeft in de Nationale Vergaderirg verklaard, dot de Hongearsche regeering her stel verschuldigd is voor de ernstig benadeel de Frasche belangen. Dc regeering zal zich aan hnnr plicht niet onttrekken en zou, indien zij om cenige reden niet in staat mocht zijn di°n nn te komen, aftreden. De regeering moet do Honganrsche nationale souvereinitrit bescher men tegen buitenlandschen invloc-d. Indien de genomen maatregelen daartoe niet voldoende zijn, zal de regeering andere nemen. De meer derheid juicht Bethlen toe, terwijl de oppositie protesteerde. De voorzitter verklaarde het debat over de Frnnschc biljetten gesloten. BULGARIJE. DE KWESTIE VAN HET BALKANPACT. Dc Bulgnnrschc minister van buitcnlandsche zeken heeft medegedeeld, dat er geen enkel concreet voorstel gedaan is voor het sluiten vun een Bnlknnpact CRIEKENT. AND. DE VERKIEZING VAN FFN NIEUWEN STAATSPRESIDENT. Is Pangalos bereid zich terug te trekken Generaal Pangalos heeft in een interview ver klaard, dat, indien olie politieke partijen tot een vergelijk komen nopens de candid at uur van Zaimis voor het presidentschap der repu bliek, dc regcering dims condidatuur zal steu nen en ziin program, strekkende tot de poci'i- cntic von het binncnlard en den terugkeer naar het normale regiem. Indien de porifi'-o'ie wordt verwezenlijkt, is Pangalos bereid zLh uit dc politiek terug te trekken, daar hij alsdan zijn pürht jegens het vaderland zal hebben ver vuld. MIDDEN-AMERIKA. HEVIGE BRAND IN GUATAMALA. Uit San Salvador wordt d.d. 24 Maart ge meld, dot volgens een telegram uit Guatemala een gedeelte der zakenwijk von dc hoofdstad door brand is vernield. Het aontol slachtoffers en dc matorieclc schade zijn nog niet be kend. ZUID-AMERIKA. NOODLOTTIGE SCHEEPSBRAND OP DE •AMAZONE. Tientallen dooden. Volgens een Lloyds-telegram uit Manoos is dc Brozilioonsche rivierboot Paes de Corvalho, van door naar Torio Jurua bestemd met een vollelading, waaronder licht brandbare stoffen, 22 dezer nabij Coory door brand vernield cn gezonken. 104 menschenlcvens gingen verlo ren. (Een onder bericht, uit Rio de Janeiro, ge waagt van 83 dooden, dc kapitein, de eerste en tweede machinist hierbij inbegrepen. Er zouden von de passagiers en leden der be manning 78 personen zijn gered). Oost-Indiê. DIRECTEUR DEPARTEMENT VAN ONDERWIJS EN F.EREDIENST. De heer J. Hardeman, hoofdambtenaar ter beschikking aan het departement van onder wijs, is benoemd tot directeur van het depar tement van onderwijs en eeredienst. Tweede Kamer. Woensdog was non de orde de bc-grooting van arbeid. De heer B r a a t (P. B.) vraagt stemming over het artikel betreffende de troctementen der voorzitters von de raden van arbeid. Het wordt aangenomen met 55 tegen 3 stemmen. Het amcndement-J. B. van Dijk om de bij- drugen aan het Involiditeitsfonds ingevolge art. 20 sub I der Invaliditeitswet voor memorie uit te trekken, wordt, na bestrijding door minister Slotemaker de Bruine en den heer Van Vuuren (r.-k.) en na een verdediging door den heer Van Aalten (v.d.), door den voorsteller ingetrokken. De heer Braat bestrijdt daarna het verlofs- trectement van Kamerlid Bijleveld als voorzit ter van den Octrooi-raad. Hij wordt gesteund door den heer L. dc Visser (Comm.), be streden door de heeren B e u m e r (a.r.) en Schaper (s.d.), en den minister. Het artikel wordt z. h. s. aangenomen. Op een opmerking van den heer S c h e u- r c r (a.r.) verklaart de minister, dat de regeling inzake moedcrschanszorg tusschen de gemeente Heerlen cn het rijk in bewerking is. Op desbetreffende vragen zegt spr. voorts, dat de kwestie der vergoeding aan gemeenten wegens woningbouw na Paschen aan de orde komt en dor de opheffing van de huurcommis- siewet een zaak is van a'gemeenen bestuurs maatregel. De heer V *i n der Heide (s.d.) betoogt, dat bij de verdeeling van de stibsidieën voer kindersterfte c.a. Friesland steeds is achterge steld. De heer Deckers (r.k.), wijzende r p dc resultaten in het zuiden des lands, betreurt d.at het eene gewest tegen het andere uitge speeld wordt. De heer Bakker (c.h.) onder steunt den heer Van der Heide. Dc minis- t e r zegt zijn aandacht gevestigd tc zullen houden op deze belangrijke aangelegenheid. De bcgrooting wordt z. h. s. gocdger.eurd. Aan dc orde is dc bcgrooling vnn water staat. De heer Ketelaar (v.d.) wenscht bespoe diging in de verbinding von Amsterdam met den Rijn, evenzoo de heer v d. Tempel (s.d.). Dc hoor Hicmstrn (s.dwil hand having vnn de bcstekbepalingcn. De heer L. do Visser (Comm.) verlangt minimum-loo- nen. Minister v. d. V c g t e zal zooveel mogelijk dc bedoelde verbinding beverderen en over andere zaken t. z. t. mcdedcelingen doen. Op oen vraag von den heer Deckers (r.k.) vcrk'onrt d.c minister tc zullen nagaan, wot te doen is om wntersnoodsrompen te voor komen. De heer Veroort (r.-k.), het woord vra gende voor een persoonlijk feit, zegt, dot de heer Albardo spr. in zijn jongste rede onjuist citeerde. Dc heer Albardo (s.d.) heeft bedoeld te betoogen, dot dc heer Veroort de took als r.-k. volksleider geen ccgcnblik heeft vervuld. Spr. verwerpt dc beschuldiging vnn den heer Ver oort in zo':e vervolsching Van het stenogram. Dc heer K. ter Loon (s.d.) wil vervanging van het veer bij dc Hembrug door een stoom- pont. De minister zal dit nagaan. De heer Von der Woerden (s.d.) wenscht positie ver toezegging. De minister zal ernstige I stu 'ie maken. I De hccrcn Boon (v.b.) en L. de Visser I wijzen op het gevaar der onbewaakte ovcr- j wegen. j Bij het voortgezet debat deelt de minister mede, dat hij de kwestie der pensioenen von het trampersoneel onder de oogen zal zien, evenals de verlaging der derde klasse toricven op do Spoorwegen. Do Waterstaotsbegrooting wordt z. h. st. nongenomen. Idem dc bcgrooting van het StaatsvisschersV.avènbedrijf te IJmuiden en de PostbcgTooting. Aon dc orde is de Ondcrwijsbcgrooting. In verband mot de quoestie der classifica tie der onderwijzers vraagt de heer Braot stemming- over art. 174 aangenomen met 55 tegen I stemmen. Verschillende leden bepleiten de verbeterde wachtgeldregeling voor onderwijzers. De Minister zal ernstig overwegen. De onder v.ijs-fcegrooting wordt z. h. st non genomen idem het hoofdstuk XI (koloniën). Aan dc orde is dc begrooting voor Fi nanciën. Na eenig debat over tc stichten nieuwe prc- diLontsplaatscn en over net nieuwe Gouver nementsgebouw tc Haarlem wordt de bcgroo ting z. h. st. aangenomen. In de avondvergadering vroegen twee wets ontwerpen, welke beoogen tot versnelde uit voering van de droogmaking vnn de Zuiderzee te leiden, du aandacht. Bedoeling van deze ontwerpen is in hoofd zaak Ie krachtig ter hand tc nemen de uit voering van dc wcrl cn, noodig voor het ma ken van den afsluitdijk en voor dc droogma king van den noord-wcstpoldcr 2e. dc kos ten.'verbonden aan hot maken van den afsluit dijk, niet te doen drukken cp de rekening der droogmakingswerken, tloeh deze voor dc helft te kwijten uit de gewone middelen en voor de wederhelft uit buitengewone middelen,- tc vin den uit leeningen. Er ontspon zich een breed debat over deze ontwerpen, welke over het algemeen een gun stig onthaal vonden, al was er verschil van meening over dc vervroegde inpoldering van den N.W.-polder cn over de voorgenomen wijze van financiecring'. Dc Minister van Wa terstaat noemde den dog, waarop deze ont werpen zullen zijn aangenomen, een belang rijken dog in de geschiedenis van dc droog making der Zuiderzee. De heer van Gijn, dto bezwaren had geopperd tegen de vervroegde inpoldering, voerde den bewindsman tege moet, dut enkel afsluiting van de Zuiderzee (waarover ratn 7 8 jaar zal werken) al heel weinig bevrediging zou wekken. De opmer king, dut er nog woeste gronden genoeg in ons land zijn, wees Z. Exc. ofdit kon thans niet meer non de orde ziin. Inzake de finan ciering meende mr. van der Vegte den heer van Gijn volkomen gerust te kunnen stellen dc Kamer znl een nre-ies overzicht krijgen van de kosten voor afsluitdijk en N.-V -polder en wat de renteberekening, welke mr. van Gijn zwaar op het hart lag, betreft, meende dc Minister, dat hierover naJcr tusschen Regec- ring en Kamer van gevochten kon worden ge wisseld. En over dc uitgifte van de gronden, waarover vele vragen waren gesteld, vond deze oolijkc bewindsman, dat men wel later, wanneer het zoover was, kon praicn. Het slot was, dat dc wetsontwerpen zon der stemming werden goedgekeurd. School- en Kerknieuws. DS. M. C. VAN WIJHE. Neerlegging von het predi kantsambt. Ds. M. C. van Wijhc tc Bnrchcm heeft be sloten, wegens zijn benoeming tot secretaris der redactie van „Kerk cn Volk", hot orgaan der Vrijz. Hervormden, zijn ambt als predikant neer tc leggen. DE AFZETTING VAN DR. GEELKERKEN. Vergadering der classis. De classis-Amsteidam van dc Geref. Kerk hield gister haar gewone driemanndclijksche vergadering in haar vergaderlokaal aan de Ki Ifstraot. De bclangs*ol'ing voor het gebouw was gistermorgen voor het begin der verga dering groot, omdat zich naar deze veigodc- ring ook zou begeven een afvaardiging van Amsterdam-Zuid (aanhangers van dr. Geel kerken). Na eenig beraad werd deze afvaardi ging, beslaande uit de heeren A Nuafs en Jb. de Bruin niet toegelaten tot dc clossicale veri

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1