AMERSFOGRTSCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ Kousen en Handschoenen „DE EEMLANDER" ABONNEMEMTSPRIJS ,7' A"w EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langeslraat 26 Ballons cadeau BINNENLAND. 24e 'aarusni No. 228 loort 2 IQ, idem lianco per poet per week (mei eratis verzeker nj onKCukken) 0.17* alzondcilijkc nua CjQ5. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE FOORTWAL 2A. POSTREKENING N'. 47910. TEL INT SIS. Zaterdag 27 Maart 1926 PRIIS DER ADVERTENTIE)! met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgel meer O 25, dienstaanb'e» dingen en Ucldadigheids-advc tentiên voor de helft dei prijs Voor handel to ocdrijl bestaan xcei voo.deciigc benalinten voor het advcriecicn bene ciicu aire, bevattende de voorwaar Jen. wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLANC. DE PRUISISCHE REGEERING LlJUl EEN NEDERLAAG. Nalatigheid van het centrum. B e r l ij n, 2 6 M aart. (H. N.) De Pruisi sche lunoaug heeit vandaag met 198 tegen 192 stammen het wetsvoorstel betredende de huis.iuren verworpen. Aanvankelijk werd meegedeeld, dat 195 af- gevaoruigden zioh voor de wet hadden ver klaard, cioch bij de gehouden contrólc-tclring bleek, dot 3 ongeldige stemmen meegeteld wa ren bij het aai.tal voorstemmers. Van het centrum waren 7 afgevaardigden bij de stemming zonder geldige redenen nie'. aanwezig, in verband hiermede heeft de ccn- trumfractie een verklaring gepubliceerd, waar in leedwezen over het niet deelnemen aan de stemming voor deze 7 afgevaardigden wordi betuigd. Indien, aldus heet het in de verkla ring, van deze algevaardigden er vier aan de stemming hadden deelgenomen, zou de aan neming van de wet verzekerd zijn geweest. Men betreurt de houding dezer afgevaardig den des te meer, aangezien daardoor de ver- om v^ordelijkheid over het lot van de wet niet zonder reden op het centrum kon worden ge schoven. Na een vergadering van het Pruisische ka binet, wOarvan het resultaat nog niet bekend is, kwam de interfractioneele commissie in den Pruisischen landdag bijeen. Aan deze be raadslaging namen ook leden van het kabinet deel. De commissie hield zich o.a. bezig met den door de verwerping van het ontwerp wo- nirgbelasting ontstanen politicken toestand Van een ontbinding van den landdag zou geen sprake zijn. Heden begint het Paaschrcces van den land dag, dat tot 20 April duurt. OlID-RIJKSKANSELIER FEHRENBACH. f Freiburg i Breisgou, 26 Maart. (H. N.) Oud-kanselier Fehrenbach is overleden. Enkele levensbizonderheden. Herdenking in den rijksdag. Gisteren is, naar wij in ons vorig avondblad meldden, de oud-rijkskanselier Fehrenbach overleden. Konstantin Fehrenbach, voorzitter van de rijksdagfrnctie van het centrum, werd, aldus meldt het Hbld, in 1852 te Baden geboren, waar hij in 1885 als lid van de Kamer zijn politieke loopbaan begon In 1901 in den rijks dag gekozen als centrumscandidant, bleef hij voiksflfgevaardigde tot de revolutie In 1917 nam hij den .voorzitterszctel van hot Duitsche parlement in De Nationale Vergadering koos hem eveneens tot haar voorzitter Na den Kapp-„Putsch" aanvaardde Fehrenbach als vertegenwoordfgcr van den toonaangevenden rechtervleugel van het centrum het rijkskanse- lierschap. Met den minister van buitenland- schc zaken Simons nam hij in 1920 deel aan de conferentie van Spa, waai hij tevergeefs con cessies voor Duitschland trachtte los te krij- ge n.' In den laatsten tijd is Fehrenboch's naam genoemd in verband met de crisis in het cen trum, door het optreden van dr Wirth in acuter vorm gekomen en waarbij hij ten slotte een bemiddelende rol speelde Reeds tijdens zijn langdurige ziekte werd in centrumskringen van gedachten gewisseld over de vraag wie hem als leider van de frac tie zou opvolgen De rechtervleugel trad daar bij op voor den afgevaardigde v. Guérnrd. SterlA? aanhang schijnt ook de afgevaardigde Schetter te hebben, die weliswaar pas sinds de laatste verkiezing in den Riiksdag zit, maar toch veel invloed heeft Schetter is voorzitter van de rijksdagrommissie voor het onderzoek inzake de veemmoorden De overleden oud-rijkskanselier dr Fehren bach is gistermiddag in den rijksdag door pre sident Loebe herdacht Zijn rede werd door alle aanwezigen, waaronder ook het geheele rijkskabinet mei den rijkskanselier aan het hoofd, staande aangehoord Onmiddellijk na het bekend worden van dr Fehrenbarh's over lijden werden de rijksvlaggen op de vier hoek torens van het rijksdaggebouw halfstok ge- heschen. De begrafenis. Fehrenbach heeft gedurende zijn luatste le vensuren zijn bewustzijn niet meer terugge kregen. Maandagmiddag zal het stoffelijk overschot van den oud-rijkskanselier op het kerkhof te Freiburg i. Breisgou ter aarde worden besteld HET BELASTINGCOMPROMIS. Berlijn, 26 Maart (H. N.) De rijksdag commissie voor de belastingen heeft in tweede lezing het compromis intake de belastingen zonder wijzigingen van belang goedgekeurd Slechts het douanetarief voor wijn is nog ge wijzigd DE ARBEIDSMARKT. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de eerste helft van Maart toont een matige, doch nog geen beslissende verbetering Het aanta! ondersteunde v.nrkloozen is met nog geen 2 afgenomen. EEN BE1ERSCHE MINISTER ONWEL GEWORDEN. Na afloop der bespreking van de coalitie partijen over bet vraagstuk det belastingver laging en de vereenvoudiging van het staats bestuur is de minislet van onderwijs Mutt oisteren flauw gevallen Hij werd in de kamer van den president gebracht Zijn toestand gecit geen aanleiding tot ongerustheid. Van 1—4 togcls 4.05. elke regel meer 1.— i in groote verscheidenheid, eib Utrechtsche weg "38 - Tele 302 GASVERSTlkKING. In een voorstod van Dresden is gistcreoch- tend het gezin van een spoorwegwerkcr, be staande uit man, vrouw en vier kinderen, in bewustcloozpn toestand in zijn woning gevon den Een pijp van de gosleiding was gebro ken. Slechts een der kinderen leefde nog en is naar een ziekenhuis vervoerd. De vijf anderen bleken reeds aan gosverstikking te zijn over leden. BESTRIJDING DER ALCOHOL SMOKKELARIJ. B e r 1 ij n 2 6 Maart. (V. D.) De rijksdag heeft heden definitief zonder debat de over eenkomst van Helsingfors aangenomen ter be strijding van de smokkelarij van alcohol op de Oostzee. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. De „taxe civique". De financiecle Kamercommissie is gisteren begonnen met de bespreking van het linan- cicele ontwerp van de regecring. De bepaling nopens de „taxe civiquc" is aanleiding geweest tot een langdurige discussie. De commissie heeft als punt van uitgang voor die belasting aangenomen een minimum-bedrag van 40 fr. voor belastingplichtigen, die geen inkom stenbelasting betalen. Zij heeft eveneens die be lasting progressief gemaakt in een verhouding von 8 per duizend frank. Na afloop van de vergadering wezen verschil lende leden erop, dat het geheel van de lol dusver door dc commissie aangenomen in komsten, de „taxe civique" in begrepen en zon der rekening te houden met de verhooging van dc belasting op den omzet, 1385 millioen zou bedragen. Er moest dus nog 1033 millioen worden gevonden, hetgeen zou kunnen geschie den door een kleine verhooging van de belas ting op don omzet en als gevolg van de ver hooging, door de regeering voorgesteld, Jie alleen zou gelden voor de handelaars in het groot en de tusschenhandelaars. De houding der socialisten. De socialistische Kamerclub heeft gistermid dag de bespreking van het finnncicele ontwerp von de rcgcering hervat. No te hebben beves tigd, dat zij tegen de verhooging van dc be lasting op den omzet is, heeft zij Pressemane belast met het opstellen van een nieuwen tekst nopens dc „taxe civique", met andere modali teiten en die in dc vergadering te verdedigen. Een uiteenzetting van Pérct. Par ij s, 26 Maart. (V. D.) In de finan ciecle Kamercommissie heeft de minister van financiën. P ret, hedenmiddag een uiteenzet ting gegeven van zijn financieele voorstellen. Hij zeide, dot van alle systemen, die bestu deerd zijn, slechts de belasting op den omzet een onmiddellijke ontvangst zal geven. Hij ver zette zich tegen een verhooging van de in voerrechten met 10 pet. Péret achtte aanvaarding zijner voorstellen noodzakelijk en zeide geen betere maatregelen te kunnen vinden. Zijn uiteenzetting maakte een gunstigen indruk. Zullen dc socialisten tenslotte ccn welwillend standpunt innemen? Uit Parijs wordt d.d. 16 Maart ann het Hbl. gemeld: De commissie voor de financiën houdt schier permanent zitting om te trachten 'ot een com promis te komen met den minister van finan ciën Péret, die nog niet afziet van het plan inzake de omzetbelasting. Nu het pond stel ling heden den koers van 141 heeft over schreden en de dollar dien van 29, herinnert men in de wandelgangen aan de voorspelling van Péret, dat het pond op 150 zal komen als het ministerie wordt omvergeworpen Die voorspelling betrof het vorige ministerie, moor ieder is overtuigd, dat zij verwezenlijkt zou kunnen worden, indien een nieuwe crisis werd uitgelokt. De socialistische en radicale leiders werken heden achter de schermen van het parlement om ccn nieuwe crisis te vermijden, waarbij elk nieuwe fiscale combinaties bedenkt. De socia listen hebben beloofd, dot zij zich op het be slissende moment zullen onthouden, waardoor de vorming eener meerderheid mogelijk zal zijn, weliswaar tijdelijk maar voldoende, wanneer dc ontwerpen van Pérct in stemming zullen wor den gebracht, doch daar de' houding der ge matigden onzeker blijft, wordt door de alge- mecne onzekerheid een pijnlijke atmosfeer ge schapen. Een compromis Parijs, 27 Maart. (V. D.) In de linnn- ciecle Kamercommissie, die ver na midder nacht veranderde, is tenslotte overcc.,tcmmini' bereikt. Na een scherpe disucssie ov- de ver hoogde omzetbelasting kwam een compromis tot stand, volgens hetwelk de verhooging van deze bi lasting slechts voor den groothandel zal -orden aangewend De ochtendbladen zijn zeer tevreden en \ven- „chen den minister von financiën, Péret, geluk. Hoewel in de financieele commissie overeen stemming bereikt is. verwncht men toch uiterst brlon°Tiike lomerdebatten De radicaal-socin- listen hebben hedenmorgen tegen-voorstellen aangekondigd. Heden ?a:erdag voor Uw kinderen ir.o i; jioole Kinderk eetiing Koeden Kousen TREEDT MALVy NIET AF? Pa r ijs, 26 Mau rt. (V. D.) Naar1-verluidt, is Malvy alleen dun bereid zijn functie neer te leggen, indien de doctoren een langdurige rustkuur noodzakelijk achten'. MALVY ONTVANGT DREIGBRIEVEN. P a r ij s2 6 Maart. (V. D.) Malvy ont vangt dagelijks dreigbrieven, waarin hij ge sommeerd wordt van het politieke toonecl te verdwijnen Ettelijke detectives zijn steeds in zijn nabijheid om a.*; slagen te verijdelen. Ge meld wordt, dat Ma 'vy naar het Zuiden (Ri viera) zal guan In f ristischc kringen beweert men, dat Malvy intej; ndoel bij een zijner vrien den in de buurt var. Parijs zal gaan om daar in het geheim de p' itiek t,c kunnen volgen. DE GRAANPOLfT* DER REGEERING GOEL KEURD. Dc Kamer heeft de i, spr*. kip.g der interpel laties over de grannpolitiek besloten met de aanneming, met 432 tegen 136 stemmen, eener motie van vertrouwen in de regeering, waarin dc verwachting wordt uitgesproken, dat de regeering de productie zal bevorderen en den wisselkoers stabiiiseeren. ENGELAND. EEN PASSAGIERSS^rii? O? EEN ROTS GELOOPEN Err.ntige schade, doch de passa giers' loepen geen gevaar. Het stoomsohip Garth Castle von de Union Castle Line, een schip van 7715 ton, dot II Maart uit Londen nuar Zuid-Afrika was ver trokken, is bij het eiland Ascension op e/en klip gelocpcn. Er zijn 238 passagiers uon boord en een bemanning van 180 koppen Volgens dc reedcrij bestaat er geen onmiddel lijk gevaar voor de opvarenden. De Kenilwortk Castle von dezelfde maatschappij is op .weg naar Ascension om de passagiers over te ne men en dc Carlon Cestle, die op de thuisrei" is, heeft eveneens order gekregen het cilnn non te loopen en hulp te verleenen. Een la*:r bericht meldt, dut de Garth Cast!' adelijk weer vlot is gekomen en ter reede ge ankerd is. Het schip is echter ernstig beschn- 'igd; een der ruimen staat vol water. De pas -agiers gaan met de Kenilworth Costle, dii Maandag verwacht wordt, verder. ITALIË. DE VERHOUDING TOT DUITSCHLAND Rome, 2 6 Maart. (V. D.) In de Italinan- sche pers is een merkbare verandering geko men in de houding tegenover Duitschland Aanleiding hiertoe schijnt te zijn de overhan diging van de geloofsbrie\ en door den nieu wen Italiaanschen ambossndeur te Berlijn aar president Hindenburg. De fascistische blader spreken den wensdh uit von een toenadering welke voor beide landen van belang is. Duitsch land en Italië kunnen samen veel tot stand brengen, doch, schriiven de bladen, Italic za' nooit kunnen toestemmen in een vereeniging van Oosterijk en Duitschland. TSJECHO-SLOWAKUE. EEN DUITSCHOR AANGEHOUDEN. Een voorgenomen nonslag op Severing. Volgens de B. Z am M. is te Moravisch Os- tiou een Duitscher gearresteerd, wien als lid der Organisation Consul was opgedragen Se vering te vermoorden, doch die over de gren.-» was gevlucht, een zekere Friedrich Gruschczyg uit Berlijn. Daar een zijner vrienden niet op een met hem overeengekomen tijdstip te Dob- schütz was verschenen, schreef Gruschczyg aan den leider der organisatie een brief, dien hij vóór de bezorging verloor Hij vreesde door dezen brief te zullen worden verroden, wes halve hij over de grens vluchtte met het doel naar Hongarije door te reizen. Hij heeft een volledige bekentenis afgelegd. ROEMENIE. OPHEFFING VAN DE STAKING DER ADVOCATEN. De staking der advocaten, waartoe werd be sloten naar aanleiding von het indienen bij de Kamer van de zegelwet, is geëindigd. POLEN. DE FINANCIEELE MOEILIJKHEDEN. \V arschou, 2 6 Maart. (V. D.) Dc rc- gecring-Skrzynski ziet zich de laatste dogen voor finuncieelc moeilijkheden g -plaatst, wel ke veroorzaakt worden door de noodzakelijk heid. dat vóór I April nieuwe voorloopige twaalfden moeten zijn goedgekeurd. Alle par tijen en het kabinet zijn hel erover eens, dut het deficit op de begrooting moet worden op geheven. Er bestaat evenwel verschil van mee ning over de middelen, die daartoe moeten worden aangewend. De minister van financiën wenscht het systeem van het vaststellen dei salarissen overeenkomstig het indexcijfer te loten vullen en vermindering van het rijksper soneel. De socialistische ministers willen de invoerrechten verhoogen, terwijl zij daarnaast de mililoire begrooting willen verminderen door verkorting van den diensttijd tot één jaar De ministerraad hoeft Woensdog en Don derdag de moeilijkheden besproken, doch Kceii nog geen oplossing gevonden. Hij hoopt in de zitting von heden tot overeenstemming te ko men en tegelijkertijd een ministvricelc crisis te vermijden. OOSTENRIJK. ARBITRAGEVERDRAG MET TSJECHO-SLOXi'AKIJE. De Nat. Raad keurde gisteren met algemec- ne stemmen hel arbitrageverdrag met Tsjecho- Slownkije goed. RAMEK'S BEZOEK AAN DUITSCHLAND De bondskanselier is naar Berlijn vertrokken Op het station waren o.a. verscheidene loden van het Duitsche gezantschap annwezi RUSLAND. DE GRIEP-EPIDEM1E. Moskou, 26 Maart. (V. D.) In het gar nizoen te Odessa bieidt zich de griep onrust barend uit De vreemde schepen blijven voor de haven liggen. De bemanning komt niet ann Innd Naar verluidt, zouden de buitenlondschc schepen, die Odessa hebben aangedaan, niet worden binnengelaten in de andore havens van de Zwarte Zee. De toestond is zoo ernstig, dat de volkscommissaris van gezondheid zich met een staf van medewerkers noar Odessa znl be geven. CHINA. DE 'BURGEROORLOG. Het nationale leger in de klem. Uit Peking wordt d.d 26 Maart gemeld, dat 40000 man van het netionale leger in den omtrek van Peking staan en wachten op be velen, terwijl de nonvoerders het onderling on eens zijn. Intusschen rukken dc strijdkrachten van Tsjong Tso lin en Woe Pei Foc nam de hoofdstad op Als dc aanvoerders der nutiona- ten niet spoedig tot een belissing komen, a'dus et telegram, staat hun niets anders te doen dan den slag te aanvaarden of zich ov. r geven. Peking in slaat van verdediging gebracht. Gemeld wordt uit Peking, dat op een gis terenavond gehouden vergadering de leiders van het nationale leger besloten krachtige maatregelen ter verdediging tc nemen inplaats van de tegenwoordige halfslachtige maatrege len, die het moreel van de troepen verwoesten. Dientengevolge werden er gisterenavond groote troepenverplaatsingen uitgevoerd. Een lijfgarde, bestaande uit 4000 man Anfoc-troe- pen, houdt nauwlettend de wacht bij de met zandzakken gebarricadeerde toegangen tot het hoofdkwartier van Toenn-sji-joei, het hoofd van het uitvoerend bewind. DE TOESTAND TE KANTON Deportatie van Russen. Naar uit Kanton wordt gemeld, zouden der tien Russen, waaronder drie militaire instruc teurs, op 24 dezer met een Russisch schip ge deporteerd zijn. VEREENIGDE STATEN. SENATOR SMOOT OVER DE SCHULD REGELING MET ITALIË. In den loop van een rede in den Amerikaan- schen senaat over de Europecsche schulden heeft het lid der commissie voor de consoli datie der schulden, senator Smoot, als zijn meening te ker.nen gegeven, dat Frankrijk niet zulke gunstige voorwaarden zou verkrijgen uls Italië. Dit was, zeide hij, zijn antwoord aan zekere senatoren, die hebben voorspeld, dat de ratificatie voor dc consolideering der Italiaan- schc schuld gelijke voorwaarden voor Frank rijk met zich zou brengen. Senator Johnson vei klaarde liever geheel van betaling der Italiaansche schulden af te zien, dun het occooid, hetwelk aan dit land is voorgesteld, goed te keuren TWEE SCHOUWBURGEN AFGEBRAND. Uit Montcon in Nieuw Brunswijk wordt ge meld, dot een brand twee naast, elkaar gelegen schouwburgen in de asch heeft gelegd. De schade beloopt 2CO.OOO dollars. .ÏUWEELENROOVERS GEPAKT. De Tel.-corrcspondcnt tc New fork incldt d.d. 26 Maart Dc troep bandieten, die op klaarlichten dag de twee Nedcrlondschc diamanthandelaren, de hccrcn Goudvis en Veerman, op den hoek von dc 48th Street en de 5te Avenue op 5 Januari j.l. beroofden, is thans gevangengenomen. De aanvoerder Whittcmorc, olins Tigerkid, heeft verklaard al zijn misdaden en roofpartijen, sa men voor meer dan een millioen dollar, tc wil len opbiechten, mits dc politie zijn vrouw vrij laait. Een der onderen, Antonio Poladino, heeft vele misdaden bekend, waaronder bovenge noemde berooving. De namen der andere gearresteerde boeven zijn Leo en Jacob Kracmcr, twee internationale dieven van Russische afkomst, welbekend bij den handel van gestolen juwcelen en William Unklebnch, oen berucht heler. De politie zoekt New Yoik af naar meer diamnnthclers. EEN KLUIZENAAR VERMOORD? De politic tc San Francisco stelt, nldus dc N. R. C., een onderzoek in nanr den dood van Marcnrio Timon, een ouden kluizenaar tc Oakland (California). Men denkt, dat hij een slachtoffer van duivclnanbidders is geworden. Dc politie heeft een met bloed geschreven brief in zijn kamer gevonden, gericht tot den „Almachtlgsten Lucifer" en door den ver moorde ondertcekend. Verder vond men een lijst vun inwoners van San Francisco en Ouk- land en vele Spnonschc boeken over magie in de kamer, muor ook een hoeveelheid sterke drank. Naar enkelen beweren, hield Timon zich, behalve met magie, ook met droriksmokkclon bezig. EGYPTE. HET GRAF VAN TOET-ANK-AMF.N. Een Onderscheiding voor Ho ward Carter. Koning Focnd vnn Egypte heeft Howard Caitcr de orde vun den Nijl geschonken we gens zijn verdiensten bij de ontdekking van het graf van Toct-Ank-Amcn en de Egyptologic in het algemeen. ZUID-AMERIKA. HET GESCHIL INZAKE TARNA EN ARICA. De Amcrikaonsclie bemiddeling aanvaard. Kellogg deelt mee, dut de regeeringen van Peru en Chili de bemiddeling der Ver Staten hebben aanvaaid voor de regeling von het ge schil nopens de provincies Tucno en Arica. Da onderhandelingen met Chili en Peru worden voortgezet. In afwachting van het resultaat daarvan zal het plebisciet worden uitgesteld. MEXICO. DE MEXICAANSCHE PEROLEUMWI Besprekingen tusschcn den Engcl- schcn en Amcrikaonschcn gezant. De Britsche gezant in Mexico heeft een be zoek gebracht bij den Amerikoanschen am bassadeur. Geen van beiden wenscht zich uit te laten over den aard van het ouderhoud. Men ment, dat de beitenlandsche petroleum- bclangen in Mexico het onderworp van het on derhoud hebben gevormd in verband met de impasse, waarop de jongste conferenties over dit onderwerp met de Mexicnonsche regecring zijn uitgcloopcn. ZUIDAPOIKA. HET BESTUUR OVER „DUITSCH ZUID-VCEST". Uit Pretoria wordt d.d, 26 Maart gemeld, dat de stnotsrournnt een proclamatie bevat, waarbij voor Zuidwest-Afrika een uitvoerend bewind, een commissie van advies en een wet gevende vergndering worden ingesteld krach tens de grondwet voor Z.-W.-Afriko, in 192r aangenomen. VERSPREIDE BEFü!CRTFPf« ZELFMOORD. Volgens een bericht uit Boedapest heeft d<- dirccteui der Transdonubischc Kalk- und Zie- gelfabrike, Ludwig Steinei, Donderdag in dei trein zelfmoord gepleegd dooi vergiftiging Stciner, in wiens onderneming duizenden oi beiders werken, zou in den laatsten tijd groo' bedragen bij het spel verloren hebben. EEN SPAANSCHE PRINS ALS SMOKKELAAR. Gemeld wordt, dat de politie in een hotel t Antonio den als vrouw vcrkleeden Spaansche prins Louis Orleans de Bourbon heeft geo restcerd met drie personen, die zich in zij gczelschup bevonden. Zij moeten bij het pac secren der grens groote hoeveelheden cocaln hebben gesmokkeld. Later werd dc prins i' rijheid gesteld. DIPLOMATIE. Ontvangst bij den Egyptischcn gezont. De gezant van Egypte tc Den Huag, Ahmed Moussa Pascha, heelt gisteren in verband met den verjaardag van zijn souvcrcin, koning Found dc Eerste van Egypte, op dc bovenza len van het hotel des Indes tusschen 5 uur en holf 7 een groot gezelschap uit de residentie ontvangen, o.a. den minister van buitenlond schc zaken, jhr mr H A. van Karnebeek, den burgemeester van Den Haag, mr. J. A. N. Pa-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1