MAISON OE NOUVEAUTÉ Kousen en Handschoenen Paasch-Eieren Verf. Voor Gramafoonliefhebbers. Pianohande! LOUIS KLEIN ABONNEMENISPRIJS f'5 "^r .v.°°r *mm- DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. ■i in groote verscheidenheid. A. VAN OE WEG, Langestraat 23. Telef. 217. Langestraat 36 Staande Eiken Lamp, Atelier voor Lampekappen. BINNENLAND. 24e Jaargang No. 230 loort 1 2 10, idem iianco per poet 1—per week (met pratis rerzekering tegen ongelukken) f 0.17^ alzondcilijke nummers CD5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD ft DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. F**TAÏKENIN# N*. 47»l*. TEL INT EU. Dinsdag 30 Maart 1926 PRIJS DER ADVERÏEHTIEH met inbegrip va. een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbe* dingen en Llcldadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn Oedrijt bestaan zcci vrooideciige bcoalin cn voor het advcnecicn teoe dicu aire, bevattende de voorwand-a. wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE REORGANISATIE VAN DEN VOLKENBOND. De samcnsteling der commissies. In verbond mot dc tot Duitschland gerichte uitnoodiging om deel to nemen aan de werk zaamheden van dc commissie tot reorganisatie ven den Volkenbondsraad, vernemen de Bcr- lijnsche bladen nog het volgende In dc commissie zal niet gestemd worden. Komt in de commissie geen overeenstemming tot stand, dan kunnen óf een meerderheidsrap port en twee minderheidsrapporten opgesteld worden óf door eiken staat afzonderlijk een memorandum worden ingediend. Het kabinet heeft ten aanzien van de uit noodiging nog geen stelling genomen. Londen, 29 Maart.'(H. N.). Baldwin heeft vandaag in het lagerhuis op cjn des betreffende vraag verklaard, dot de Engelsche gedelegeerden voor de commissie, die het vraagstuk van dc uitbreiding van den raad van den Volkenbond moet bcstudecren, nog niet benoemd zijn, en dot evenmin nog in structies vastgesteld zijn voor de Engelsche leden dezer commissie, hoewel de commissio reeds op 10 Mei haar werkzoamheden zal be ginnen. Overigens deelde de premier mede, dat de regeering zonder eenigc verplichting ter con ferentie zal gaan, en er naar zal streven een overeenkomst tet slnnd te brengen, welke ir op berekend is, dc belangen van den Volken bond het best te dienen. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Geen uitstel. In welingelichte kringen te Genève spreekt men tegen, dat de biiccnkomst van de com missie tot voorbereiding van een ontwape ningsconferentie wordt uitgesteld. Amerika verwacht weinig resul taat van dc conferentie. Uit Washington wordt aan de Westminster Gazette gemeld, dot uit het feit, dat al'.een dc gezunt der Vereenigdc Staten te Bern Ame rika op de ontwapeningsconferentie van den Volkenbond zal vertegenwoordigen en du» Hughes en Kellogg geen deel van dc delegatie zullen uitmaken, woidt afgeleid, dat de Ame rika onsche regeering weinig resultaat van deze conferentie erwacht. DUITSCHLAND. WONINGBOUWCREDIETEN. B e r 1 ij n, 29 Maart. (V. D.) De rijksregec- ring is gemachtigd, den aanbouw van kleine woningen te bevorderen door het verlccncn van 200 millioen mark voor hypothecaire crc- dieten. DE BEGRAFENIS VAN FEHRENBACH. Een indrukwekkende plechtigheid. To Freiburg a. B. is gistermiddag het stof felijk overschot van den vroegeren rijkskanse lier Konstantin Fehrcnbach op het kerkhof be graven. Behalve leden der rijksregeering en der Badensche staatsregecring, van rijksdag cn landdag waren o.m. tegenwoordig de vroe gere rijkskanselier Wirth, de gewezen staats minister Stegerwald cn de Württemburgsche minister von binnenlandsche zaken Bolz. Nadat de aartsbisschop van Freiburg de nbsoute verricht had, sprak rijksminister Marx namens de Duitsche centrumspartij cn de cen- trumsfractie van den rijksdag. Hij gaf een levendig beeld van den over ledene als politicus en advocaat, die zich in hoog plichtsgevoel in dienst van volk cn vaderland opofferde. Verder spraken rijkskanselier Luther, de president van den rijksdag Loebe voor den rijksdag cn vertegenwoordigers van de frac ties der sociaal-democraten, Duitsche volks-* partij, democraten, Duitsch-nationalen, Bcier- sche volkspartij, Welfer cn economische partij Onder de klanken van den treurmarsch van Chopin werd het Jijk naar het graf gedragen. DE MIJNWERKERS IN HET SAARGEBIED Het loontarief opgezegd. Uit Saarbruckcn wordt gemeld, dat de ver tegenwoordigers der betrokken organisotics het den I5den December 1925 voor de mijnin dustrie in werking getreden loontarief gisteren opgezegd hebben, daar de duurte sinds Decem ber met 5.6 procent gestegen is, en tenge volge van de weerdevermindering von den Franschen franc een nieuwe verduudering van liet levensonderhoud tc wachten is. Dc VEEMMOORDEN. Naar aanleiding van de berichten over de ontdekking van een nieuwen veemmoord, wel ke op een lid van de zwarte rijksweer zou zijn bedreven, ordt aan de bladen gemeld, dot de zoogenaamd vermoorde Schulz zich persoonlijk bij dc politie heeft aangemeld BELGIE. BUITENGEWONE MINISTERRAAD. Voor de stabilisatie van den franc Gister is tc Brussel een buitengewone mi nisterraad, waarbij ook eenige oud-ministers tegenwoordig waren, gehouden onder voorzit terschap vnn den koning. Tegenwoordig waren de pjemier, Pcullet, de minister van linanciën, Janssens, de ministers Vundervelde, ^X auters cr> Rolin Jocjucmyns, alsmede de oud-ministers RFC' Van 1i regels 4.05, elko regel meer 1.- Utrechtsche weg 38 - Tele". 302 van financiën Theunis, Liobaert, Vandevijvere, If.ic, Delacroix cn de minister van stao» Francqui. De vergadering heeft zich be7ig ge houden met de bestudecring der vooi waarden ontï' i welke de komende onderhandelingen c»ei dc stabilisatie van den Belgisch'«n franc go\ oerd zullen worden. Het communiqué, da» na afloop van de conferentie werd gepubli ceerd, bevat slechts bovenstaande medcdcoling. De berichtgever van de Tel. verneemt, even- wc 1, dat bij de gehouden gcdachtenwiss ding de mees volmaakte overeenstemming heet sou* met betrekking tot de richting, waarin de be sprekingen, welke met de credictgevers zullen worden geopend, geleid zullen worden. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE CRISIS. Alle voorstellen van Perct door de financieclc commissie aangeno men. Dc commissie van financiën heeft alle be lastingvoorstellen van Pérèt aangenomen. Dc commissie van financiën uit dc Kamet heeft ook de aanvullende belastingen aangeno men, door minister Péret voorgesteld betref fende de verhooging van het zegelrecht op roerende goederen, rechten op hygiënische dronken, mineraalwater, speciale pharmaceu- tische artikelen, en verhooging van het recht van overdracht op onroerende goederen en handelsfondsen, hetgeen volgens Peret aan de ontvangsten een bedrag van 661 millioen zou toevoegen. Heden beginnen de financieclc Kamer-debatten. De regecring en de commissie van financiën kwamen overeen, dat heden in de Kamer de batten zullen worden gehouden. DE APRILCREDIETEN VOOR MAROKKO EN S/RIË. Verkloringen van Poinlcvé. De Kamer heeft het voorloopig twaalfde voor April besproken. Bij het ortikel betreffende dc Credietcn vooi Marokko en Syrië herinnerde Poinlcvé er bij een communistische interruptie aan, dat de regeering alles had gedaan om het sluiten van den vrede tc verhaasten. In antwoord aan Desjardins verklaarde de minister, dat hij omtrent de effectieven in Ma rokko cn Syrië geen cijfers zou noemen. Onder tumult deed Desjardins dan een hef- tigen aanval op het beleid van generaal Sar rail in Syrië. De credietcn in Januari hadden volgens een opgave van Pninlevé bedrogen voor Marokko en voor het Oosten resp. 87 en 37 millioen. frs., terwijl voor Maart en April werd aange vraagd resp. 49 en 23 millioen frs. Painlevc zeidc verder nog in zijn verklarin gen: In Marokko is misschien morgen de wapen stilstand mogelijk, en kómt dc vrede binnen enkele dogen. Die vrede hangt slechts af van het feit, of de Riffijnen hem wenschen. Briand gaf uiting aan zijn levendig verlan gen naar vrede en herinnerde oan de vredes pogingen tezamen met dc Spaansche bondgc- nooten in Juli van het vorige jaar. Frankrijk koesterde geen vcroverings-plan- r.en. Inzake Syrië verklaarde Briand, dat Frankrijk aldaar zijn mandaat zal voortzetten ondanks alle obstructie. Het zal er blijven werken cn den vrede herstellen. Drie van dc vier stammen hebben dc Frnn- sche voorwaarden oanvaord, terwijl Fronkrijk den Druzen heeft doen weten, dat het tot on derhandelen bereid zal zijn op de basis van vérstrekkende autonomie, op den dag, dat zij het vermoorden van Frnnsche soldaten zullen stoken. Briand besloot: Wij zullen van Syrië nic» afzicnf De regeering zal haar plicht weten tc doen. Dc Kamer heeft ondanks het verwerpen door de regeering een socialistisch amendement aangenomen, waarbij dc credieten voor Syrië met een millioen frs. worden verminderd. De kwestie van vertrouwen was niet gesteld. De Kamer heeft vervolgens met 420 tegen 131 stemmen de voorloopige twaalden voor April aangenomen. DE VERKIEZINGEN TE PARUS. Een noodlottig incident. Zondagavond is tijdens relletjes in de Faubourg St. Honoré, na afloop van het b> kend maken van het resultaat der verkiezingen een lid der „Jeunesse Patriote" door een poli- tie-agent ernstig geslagen. Hij moet gister ochtend zijn overleden. Tattinger, de afgevaardigde van het Seine- departement, heeft den prefect van politie on verwijld er van in kennis gesteld, die een on derzoek ueeft doen r\stcllen. Omtrent de toedracht van dit feit wordt aan de Tel. uit Parijs nog het volgende geseind: Van het balcon van dc „Humanité", dat met rood doek versierd was, werd de verkiezing vnn dc communisten Duclos en Fournier be kend gemankt. Een dichte menigte van c.n 3000 personen verdrong zich voor het gebouw en zong dc Internationale en dc sovjet-hymne. Dnorno Tjegaf dc menigte zich naar de boule vards, onder de kreten „Les Sovjets, les Sov jets". Tc zelfder tijd verzamelden zich c.a. 1000 WOLLfcK PEIGNOIRS DIRECTOIRS VESTEN KOUSEN HOEDEN- EN MANTELMAGAZIJ.4 „L'HIRONDELLE" W. K. VAN ROSSUM Ib-Iu LANGESTRAAT AAERSFOu i Edison-platen Hls Master's Volce-piaten Favorite-platen B.K.-platen Odéon-platen Parlofon-plalen UI recht schestraat 44 Lees de advertentie og de achterpag'na van Oondeida t April met kap en kleed f 18.75. N.euwe ontwerpen - VakkunJije bediening patriotten op de Place dc l'Opéra, voor het ge bouw von de „Echo de Paris" welke menigto bij het vernemen van de verkiezing der com munisten de Marseillaise ging zingen. De twee groepen drongen tegen elkaar op en een bot sing scheen onvermijdelijk. Door voortdurende charges von de politic werd echter een gevecht voorkomen, terwijl vele personen werden gearresteerd. Aan het hoofd der nationalisten, die daarop over de Rue Faubourg St. Honoré naar het ministerie van binnenlandsche zaken wilde trekken, mar cheerde dc student Maurice Dinard, dc trico lore omhoog geheven. Op de Place Bcauvou, waar het ministerie gevestigd is, trad echter een sterke politiemacht tegen de betoogers op en trachtte ze den jongeman de vlag te ontruk ken. Bij deze worsteling kreeg de betoogendc student een slag op het hoofd. Hij had nog de kracht naar zijn jongeren broer te loopen, die zich op eenfgen afstand bevond, doch verloor al spoedig hét bewustzijn, om in een taxi, die hem naar huis zou brengen, te overlijden. De afgevaardigde, Pieire Taittinger, hoofdredac teur van de „Liberté" en leider der Jeunesse Patriottique, heeft een verzoek om interpellatie over deze tragische gebeurtenis ingediend. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES. Gisteravond half negen is een officieel bul letin, onderteekend door dr. Jenkins, uitgege ven, waarin omtrent de toestand van den prins von Wales wordt gezegd: De Prins gaat goed vooruit; dc pijn is geweken en complice^ ties zijn niet te vreezen. Er zullen geen bulletins meer worden uit gegeven. De oorkwaal is het gevolg van een griep aanval geweest. PRINSES VICTORIA ZIEK. Prinses Victoria, de zuster van den koning, lijdt aan longontsteking, die ontstaan is uit een griepaanval. Haar toestand geeft reden tot be zorgdheid. OOSTENRIJK. - LOONACTTE VAN HET STAATS- PERSONEEL. De beombten cn arbeiders der staatsbedrij-* ven voeren een loonoctie. Daar de onderhan delingen tot dusver geen succes opleverden, dreigen eenige beombten met lijdelijk verzet, indien Donderdag geen positieve resultaten zijn bereikt. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTENZAAK. De immuniteit van Pallavicini op geheven. Het parlement heeft de immuniteit van afge vaardigde markies Pallavicini opgeheven. Deze zal derhalve genoodzaakt zijn getuigenis af te leggen in de valsche munterszaak. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Generaal Riquclmc treedt of. Uit Madrid wordt gemeld, dat generaal Riquelme om gezondheidsredenen ontslag ge vraagd heeft. Hij wordt als opperbevclvoercnd generaal in de zóne van Larasj door gene raal Gómez Souza vervongen. CHINA. DE BURGEROORLOG. Terugtocht van Feng en van het Kocomintsjocn leger. B c r l ij n, 29 M a a r t. (V. D.) Volgens een bericht uit Peking zijn de troepen van gene raal Feng op Kalgan teruggetrokken. Volgens dc „Chicogo Tribune" bestormden tc Shanghai, vermoedelijk na dc studenten demonstratie tegen het neerschieten van stu denten tc Peking, omtrent 2000 personen het Japansche consulaat en verwoestten dit. Peking, 29 Maart. (R. O.) Li Tsjoen Lin. dc commandant von het Koeomintsjocn-garni* zoen te Peking heeft medcgedeld, dot hij eer bevel tot algemcenen terugtocht heeft gegever. omdat hij van meening is, dat hij zonder ver deren strijd den vrede zal kunnen verkrijgen Het leger zal gedurende de vredesonderhan delingen werkloos blijven. Onderwijl draagt Loc Tsjing-Loen dc alge- heele verantwoordelijkheid voor het hopdha- ven der orde in Peking. De positia van Kocomintsjocn wordt sterker geacht dan ooit. Dc vcrbindingslinics zijn ver kort. VEREEN1GDE STATEN. - DUITSCH-AMERIKAANSCHE OVEREENKOMST. Een regeling voor de Amcri- kaansche vorderingen uit den oorlog. Washington, 29 Maart. (V. D.) Tus- schen de regecring dc^ Vcreenigde Staten en de Duitsche regeering hebben onderhandelin gen plaats gehad over het sluiten van een overeenkomst over alle kwesties, voortkomen de uit de eischcn van onderdanen van beido landen, voortspruitende uit den wereldoorlog Gemeld wordt, dat deze onderhandelingen op het punt staan tot een resultaat te leiden. Dt» overeenkomst zal worden gebaseerd op hc» verlcenen door dc Amcrikaansche regeering van credietcn aan Duitschland voor het finan cieren der Amerikaonsche vorderingen. De Duitsche eigendommen in de Verccnigd® Stoten die gedurende den oorlog werden in beslag genomen, zullen alle worden vrij ge geven, behalve een woarde van 30.000.000 dollar, welke zal dienen als waarborg voor d® betaling van de rente op de verstrekte leuning, en behalve de Duitsche schepen, die bij het uitbreken van den oorlog in beslag werden genomen. De Amcrikaansche vorderingen zullen ruim 2CW.000.000 dollar bedrogen. De eenige moeilijkheid om tot een oplossing te komen is voor het oogenblik de eisch van Duitschlond tot betaling van 90.000.000 dollar voor dc schepen, die vroeger in den oorlog in beslag werden genomen, welke inbeslagneming niet is bekrachtigd door het Prijzenhof. EEN STANDBEELD VOOR WILSON GEWEIGERD. Dc Poolsche, Tsjecho-Slowooksche cn Zuid- Slavische inwoners der Vereenigdc Staten had den het denkbeeld opgevat een gedenktcekcn op te richten voor wijlen president Wilson, do» ongeveer een half millioen in Ncderlondscb geld zou kosten en tc Washington zou woider» geplaatst. De commissie voor de schoonc kun sten dier stad heeft het denkbeeld evenwel verworpen op grond hiervan, dot als er een monument moet worden geplaatst, dit behoor lijk moet zijn cn het resultaat van zorgvuldige voorbereiding met machtiging van het cong'ea Zonder een meening tc willen uitspreken ovo» de vraag of president Wilson al of niet op deze wijze moet worde- herdacht, o..rdecld® de commissie, dat als ,~sn president van vol doende gewicht is voor de geschiedenis, d<* natie of eventueel het congres wel zou doen wat behoorde gedaon te worden en dat, wan neer dit niet het geval is, twijfelachtige ver dienste niet moest worden erkend De commissie critiseerde eveneens het voor gestelde ontwerp, dat president Wilson doet zien blootshoofds met een joquet aan, stoandc op een voetstuk, boven ccn veertien treden, die de „veertien punten" voorstellen. De bedoe ling van degenen, die het geld bijeenbrachten, was den president te huldigen voor zijn aan deel in de verwezenlijking der onafhankelijk heid hunner landen. VERSPREIDE BERICHTEN. DE HONGERKUNSTENAAR JOLL7. Hij verbetert het record. Jolly, dc Bcrlijnschc hongerkunstenaar, heeft gisteravond zijn glazen kast, waarin hij 44 da gen long opgesloten is geweest, mogen ver laten. Hij is thans wereldkampioen-hongerkun stenaar, daar hij I dag langer heeft gevost don de Italiaan Mulotti, dio tot nog toe met 43 dagen aan het hoofd stond. Bij dc opening van de glazen kost waren ccnigo gencesheeren te genwoordig, die den hongerkunstenaar onmid dellijk hebben onderzocht Jolly mocht wnt licht verteerborc kost tot zich nemen en is toen ter verpleging naar een ziekenhuis overge bracht. Zoodra hij weer op krochten is ge komen, zal hij zich in een nontal variété's la ten bewonderen. Daarna goot hij naar Ameri ka. Zijn gezondheidstoestand schijnt in hot al gemeen nogal gunstig, al was hij om licht to begrijpen redenen gisteren erg zenuwochtig. Joily heeft sinds 7iin opsluiting 29 pond ann gewicht verloren. Hij weegt thans 94 pond. In dc laatste dagen dronk hij nog slechts I flesch mineraalwater, tcrv4d hij 10 sigaretten rookte. Ongeveer S^O.OOO nieuwsgierigen hebben een bezoek aan den hongerkunstenaar gebracht. Door zij allen 50 pfenning cntréc hebben be taald, kon men zich ongeveer voorstellen, zegt dc N. R Ct., wot Jolly verdiend heeft. DE LIMBURGSCHE TRAMWEG MU. Exploitotie door dc Ncdcrlondschc Spoorwegen. Het Limburgschc Dagblad meldt uit Roer mond: Gedeputeerde Staten van Limburg hebben zich op een desbetreffende vroog van dc Lim- burgsche Trnmweg-Mij., bereid verklaard aan de Provinciale Stoten ccn voorstel to doen, strekkende om de helft von de tekorten de» trom over 1926 en '27 voor rekening der pro vincie te nemen. De nieuwe minister van Wotcrstoot echter, zou, noor wij bij geruchte vernemen, thans den eisch hebben gesteld, dat provincie en ge- mcenten„ ook de helft van het tekort over 1925 ten haren laste zouden nemen. Als deze geruchten juisl mochten zijn, dan mag met vrij groote zekerheid worden gezegd, aldus het blad, dat het lot de» L T. M is bo- slist en de exploitatie ervan aan dc Ncdcrlond schc Spoorwegen overgaat. NA DEN WATERSNOOD. Dc bcmuling van het Rijk van Nij megen en het Land van Maas en Waal. Binnen de veertien dagen dc laagste polders wntervrij. De dijkgraaf von het Land van Maas en Woal, de heer J. G. dc Leeuw, heeft aan een medewerker von het Persbureau Voz Dias Vrijdag een overzicht gegeven van den stand van zaken in het Land van Moas en Waal cn het daaraan grenzende Rijk van Nijmegen. Onze districtsgrens, vertelde dc heer de Leeuw, de Ruffclsdijk, heeft met zijn houten muur do houten bekisting, die aangebracht moest worden om het water uit het hooger gelegen gebied van Wychen tegen te houden -r nog steeds het water van Niftrik en het onbemalen deel van Wychcn. Ook daar is ge lukkig de verlossing von het water nabij, nu sinds de laatste dagen de sluizen vrije loozing geven. Toen in Niftrik het binnenwater 1.70 M.. hooger stond don in Batenburg, hebben wi gevraagd of men er prijs op zou stellen al: de schuif in den Ruffclsdijk werd opgetrok ken, waardoor het water het Land von Maar en Wool zou binncnloopcn en vandaar verder zou worden geloosd. Dc poldermeesters var Niftrik wezen dit aonbod, woorvoor notuurlijl betaling gevraagd werd, van de hand, omdu' zij meenden, dot dc kistdam toch wel zou bc zwijken. Naar aanleiding voA de berichten omtren' -en mogelijke wijziging van het systeem va» dijkbestuur en het door de autoriteiten t« Wychen geuite vermoeden, dat ook de water lossing onder rijkstoezicht zou worden gesteld verklaarde de heer de Leeuw het volgende ,Ik geloof niet, dat een eventueel te benoe men commissie zich zal inloten met de poldcrof- wotcring. Wonneer een dergelijke commissie zich wel met deze aangelegenheid zou bezig houden, don meen ik, dut zij niet goed zou doen advies te vragen aan hen, die wonen in de hooger gelegen polders, door zij een veel te veel in het oog loopend belang zouden voorstaan en wellicht het Lond van Moos en Wool tot een „waterreservoir" zouden willen maken. In ieder geval zie ik het recht tot hel maken en verbreken van weterkeerinfr-r» ol wnterkeerendc wegen wel veilig bij polderbe sturen onder toezicht van den dijkstocl." Over den stond van zaken deed de heer dc Lee w de volge de medede» "ingen „riet stoomgemaal op de Nieuwe Wearing te Appeltern heeft bijna zijn dienst gedaan en heeft den polder op peil. De ploeg stae» in de voor, de veulens hinniken over de groene wei de, dc lente is in het land. Ook de Blauwe Sluispolder kan zijn stoom gemaal binnen een paar dogen stopzetten, d-a* zijn water thans een vrije loozing vindt noar dc Rijkschc Sluis, welke heden geopend werd. Deze sluis wordt de groote ofvoerbuis van ge noemden polder (Beuningen, Ewijk, Winssen cn Dcest), von de Broekoverwetering van Berg- haren door Zanddijkschen leigraaf als tenmin ste het „schutlokcntjc", dat bij dien polder in onderhoud is, dienst kon doen, hetgeen ik zeer betwijfel van het Broek van Horsscn door het Sluisje op den vroegeren Broekschen lei- graaf (thans parallel-wetering), van Afferdcn door dc drijfdcur bij Horssenschc Schutloken, yan het Goor van Horssen door het sluisje in den nieuwen wal bij dc Puiflijksche Brug, waar ook het water van Appeltern en boven-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1