DE EEMLANDER BUITENLAND. WilSem Groenhuizen FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS 73 ,7' 7"" tl 5.65 fl 6.90 Langestraat 36 Mousseline Costume plooimodel Crepon klokmodel Mousseline met lange mouwen fl 11.75 Speciaal voordeelige aanbieding. Stroohoeden Vernis in alle kleuren, per flacon 25 cent. A. VAN DE WEG, Langestraat 23. Telef. 217. REGENJASSEN. Het ondergrondsche Syndicaat. 24e Jaargang No. 235 foort 1 2.10, idem lianco per po«t f J.per week (met gratis Ycrrekcring tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummer* 1 Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD M DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERFOORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 479IO. TELINT.Siï. Woensdag 7 April 1926 PRIJS DER ADVERTENTIEN met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en licldadigheids-advcitcntiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen voor het advcriccien Kcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND LITHAUEN EN DE VOLKENBOND. Een krachtige diplomatieke nota tegen Polen. Londen, 6 April. (V. D.) De secretaris generaal van den Volkenbond heeft van de Lithausche regeering een voor de leden van den V.B. Raad bestemde medcdeeling ontvan. gen die volgens den diplomatieken correspon» dent van de Daily Telegraph waarschijnlijk d6 krachtigste diplomatieke nota is die de Vol kenbond ooit van dat land ontvangen heeft. In deze nota beklaagt Lithaucn" zich erover dat de,Poolsche troepen nog steeds Lithausch grondgebied bezet huoden, hoewel Polen dooi den Volkenbond verzocht is den status weet tc herstellen. Lithauen heeft dc onmiddellijke bijeenrocping van een commissie van onder zoek gcëischt. D'c voorzitter van deze commis sie graaf Isji is echter van mecning dat de Volkenbondsraad zich niet met de bijzonder heden moet inloten. De noodzakelijkheid van een onpartijdig onderzoek is des te dringen der aangezien de Poolsch-Lithauschc grens aan het betwiste gebied nog niet is vastgelegd. DIPLOMATIEKE SCHEEPVAART CONFERENTIE. Te Brussel door Van der Vel de geopend. De diplomatieke scheepvaartconferentie is te Brussel geopend door VanderVelde. 16 naties zijn vertegenwoordigd. VanderVelde wees in zijn openingsrede op de moeilijkheden, die de conferentie zal ontmoeten. Nergens is éénheid zoo noodig als op het gebied der scheepvaart wetten. Dc tegenwoordige conferentie moet be raadslagen over de ratificatie en toepassing dei internationale conventies die op 1910 onder teekend zijn, betreffende aanvaring van sche pen en den onderlingen bijstand en de conven ties van 1922/T925 betreffende de beperking der verantwoordelijkheid der scheepseigenaars De conferentie zal zich ook bezig moeten houden met dc immuniteit der staatsschepen en bepalen of men zich te dien opzichte kan houden aan de ouderwetsche opvattingen. DUITSCHLAND. GEHEIMRAT ADOLF WACH. f Berlijn, 6 April. (V.D.) Te Leipzig is in den ouderdom van 83 jaar overleden de nestor der Dujtsche rechtsgeleerden, geheirn- rot Adolf Wach. AUGUST THYSSEN. f Rijkskanselier Luther heeft een zeer harte lijk telegram van deelneming aan Frits Thys- sen gezonden naar aanleiding van het over lijden van zijn vader, den groot-industrieel August Thyss'en. Luther seinde, dat Ruhrort en Mühlheim door de vlijt en koopmansblik uan één man van nietige dorpjes groote han delssteden zijn geworden. HET VERKEER TE BERLIJN MET DE PAASCHDAGEN. B e r 1 ij n 6 April. (V. D.). Het heerlijke Paaschweder van dit jaar heeft in het verkeer te Berlijn recordcijfers teweeg gebracht. Zoo werden alleen met de ringbaan om de voor steden 3.6 millioen personen vervoerd, terwijl de trams gedurende den geheelen Paaschtijd omstreeks II millioen menschen vervoerden. Ook uit de andere groote steden van Duitsch- Idhd wordgn recordcijfers bericht. BIJ DE DUITSCHE SPOORWEGEN. Geschillen met het personeel. Sinds geruimen tijd bestaan ernstige ver schillen van mcening tusscher. de Duitsche spoorwegmaatschappij en haar personeel. Toen onlangs door een scheidsgerecht dc nieuwe loonregeling werd bepaald, was het de directie van dc spoorwegmaatschappij die wcigerde4 deze regeling te erkennen De verschillende vokverecnigingen hebben thans, gezien de houding der directie, tot sa menwerking besloten. Tusschen de in aanmer king komende organisaties zal een contract worden gesloten, dat aan elke organisatie vrij heid van handelen laat, maar tevens bepaalt, dat evcntuecle maatregelen in het belang van alle georganiscecrden moeten worden getrof fen en door alle vakvercenigingen dienen te worden doorgevoerd. Voorloopig is reeds een commissie benoemd, waarin elke organisatie door haar voorzitter vertegenwooidigd is. HET ROTORSCH1P. Het rotorschip Baden-Badcn (de vroegere Busknn) is op den eersten Paaschdog uit Hamburg naar zee vertrokken voor de reis naar Noord-Amerika. FRANKRIJK. DE HERTOG VAN GUISE ALS FRANSCH KROONPRETENDENT. De hertog von Guise heeft aan alle vrienden van den hertog van Orleans ern brief gericht, waarinhij verklaart, dat hij de gehee\e ver antwoordelijkheid en alle rc-chtcn aanvaardt van hoofd van het huis van Frankrijk. DE NIEUWE BELASTINGEN. Dc nieuwe belastingen, thans door Kamer en Senaat aanvaard en met ingang van 1 Apri! in werking komend, omvatten een „taxe civique", een hoofdelijken omslag voor dit jont en wel ten bedrage van 40 francs voor men schen die geen inkomstenbelasting betalen, van 60 francs voor inkomens van 7100 toi 10,000 francs, van 0.80 voor inkomens van 10,100 tot 20,000 francs, van 1 vooi inkomens van 20,100 tot 50,000 francs, var. 1.1 voor inkomens van 50,100 tot 100,000 francs, van VA voor inkomens van 200,100 tot 500,000 lrancs en van 2 voor inko mens boven dot bedrag. Dc burgerbelasting wordt verminderd met 25 tot 50 naar ge lang van het aantal kinderen, dat de belasting plichtige heeft. Oorlogsinvaliden en gebrekki- gen tengevolge van een arbeidsongeval zijn van deze belasting vrijgesteld. De prijs van een pak tabak wordt van 1.50 francs tot 2.50 francs verhoogd; dc belasting op zout van 10 tot 20 francs per 100 kilo; het porto van een gewonen brief (binneniondsch verkeer) wordt tot 40 centimes verhoogd. De belasting op den omzet, die thans 1.3 bedraagT, wordt tot 2 verhoogd. Redhtcn worden geheven of verhoogd op verzekerings contracten, beurs-operaties, presentiegelden van commissaiissen van naomlooze vennooi- schappen ervz. Voorts op restaurant-rekenin gen van 20 francs afj, op alcoholische dran ken, pharmoceutische producten, parfumerieën De douane-rechten zijn met 30 verhoogd en dc vrijstellingen, waarvan graan, cacao, sui ker en koffie profiteerden, zijn opgeheven. ZWITSERLAND. EEN JUWEELENDIEF AAM HET WERK IN EEN HOTEL. Volgens een bericht in de „Berliner Lokal- anziger" heeft een inbreker in een hotel le Semmering uit de vertrekken van verscheidene gasten juweelen ontvreemd, welker waarde op verscheidene miliiocnen francs geschat wordt. ENGELAND. HET KOLENCONFLICT. De premier zal dc mijnwerkers en mijneigenaars bijeenroepen. Londen, 6 April. (V. D.) Naör men ver neemt, is de premier, die elk stadium der on derhandelingen in het mijnbedrijf aandachtig volgt, voornemens, onmiddellijk na de natio nale conlercntie van mijnwerkersgcdclcgeerden, die Vrijdag pleats heeft, dc mijnwerkers en de mijneigenaars bijeen te roepen. Dc mijnwer- RECLAMES. Van 1—4 regels 1 4.05. elke regel meer 1— Langestraat 43 - Tel. 852 - Ameisfoort Groole sorteering Hangklokken, Schoorsteenkiokken en Wekkers Reparatie-inlichting aan huis voor gewone en gecompliceerde uuiwerken. KLEERMAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersfoort "'Yeïi8" Groningen Utrechtscheweg 36. Tel. 587 kersgedelegeerden zullen aan dc nationale con ferentie dc inzichten der verschillende mijndis- tricten hebben voorgelegd, en waarschijilijk zal de conferentie cenige besluiten hebben ge nomen, welke op die inzichten zijn gegrond. In ministcrieclc kringen ziet men in, dat de toe stand alsdan een belangrijk stadium kan heb ben bereikt. ITALIË. FEDERZONI NAAR ZUID-TIROL. Milaan, 6 April. (V. D.) De „PopoJa d'Italia" meldt, dnt dc Minister van Binnenland- sche Zaken Federzoni op 18 April a.s. vanuit Tiient een bezoek zal brengen aan Zuid-Tirol. Aon dit bezoek wordt een groote politieke b«- tcekenis toegekend, aangezien het hier een ge bied geldt, dat wegens de taalkwestie en dc daarop volgende „alldeutsche" campagne den loatsten tijd nogal dc aandacht heeft getrok ken DE AMUNDSEN-EXPEDIT1E OP HET VATICAAN. Rome, 5 April. (H. N.) De paus heef) op Paaschmaandog de leden van de Amundaen- expeditie in audiëntie ontvangen en hun zijn zegen gegeven. Zij vertrekken Donderdag a.s. voor de expeditie. ANTI-FASCISTISCHE ORGANISATIE ONTDEKT. 60 communisten gearresteerd. Naar de Temps uit Rome verneemt, is in de omstreken van Rome een anti-fascistische or ganisatie ontdekt. Er zijn tol van huiszoekin gen gehouden en ca. 60 communisten gear resteerd. VAL VAN EEN ROTSBLOK. Rome, 5 April. (H. N.) Op Paaschmaan dog zijn in de gemeente Torre in dc provincie Bergamo 6 huizen door het vallen van een rotsblok vernield. 6 personen zijn daarbij om gekomen. POLEN. PILSOEDSKI. Volgens een bericht uit Warschau aon d-ï Neuc Freic Presse is Pilsoedski belast met dc rcorganisotie van het Poolschc leger. CUMMUNISTISCHE RELLETJES TE LUBLIN Gisteren stroomden voor het stadhuis te Lublin wcrkloozen samen, die, door communis tische oproermakers aangehitst, de ruiten in gooiden en daarna het stadhuis walden 'bin nendringen. Bereden politie veegde het plein schoon. Hierbij werden 6 politicugentcn cn 4 burgers gewond. Talrijke communisten zijn gearresteerd. HONGARIJE. EEN COMPLOT. Boedapest, 5 April. (H. N.j In verband met dc ontdekking van het plan van een nieu wen aanslag zijn drie pcisonen in hechtenis genomen. Bijzonderheden over den aanslog \yorden door de politie niet meegedeeld, zoodat aller lei gissingen worden gemaakt GRIEKENLAND. DE DICTATUUR VAN PANGALOS. Volgens de Grieksche bladen zal cr een raad van 6 juristen benoemd worden om tij dens de afwezigheid der Kamer de wetten en besluiten op te maken. Pangalos is voornemens tot een wetgevende hervorming ovc? te gaan. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Spanje's vredesvoorwaarden. Volgens een officieus bericht in de ,/Noti- ciecro" worden cr op het oogenblik prelimi naire vredesonderhandelingen met Krim ge voerd, welke van meer gewicht zijn dan die, welke indertijd door agenten zonder werkelijke bevoegdheid werden ingeleid. Tusschen de stondpunten in dezen der regce' lingen von Frankrijk en Spanje bestaat eenig verschil, dat niet zoo zeer het principe van den vrede zelf betreft, als wel de noodzakelijke voorwaarden. Dc Spaanschc regeering zal slechts vredo sluiten, wanneer de macht van Abd-el^Krun geheel vernietigd zal zijn. Volgens een bericht uit Parijs bevatten de bladen een bericht uit Tanger, volgens het welk Abd el Krim tot zijn caïds een oproep zou hebben gericht, waarin hij hen aanspoort, zich te vereenigen en een muur tegen de Chris tenen te vormen. Zij moeten de Christenen af maken, overal, waar zij hen vitjden. „Neemt deel aan den heiligen oorlog, om onze natie te verdedigen en ons vaderland tc redden", heet het verder in den oproep. „Trotseer den dood uit liefde voor God"*. EGYPTE. MOORD DOOR GEVANGENEN. Onlangs hebben tc Caïro 3 gevangenen één hunner lotgcnootcn vermoord om do aandacht tc vestigen op hun grieven. Zij trachtten oezo misdaad gisteren te herholen 'terwijl zij in ge zelschop van 100 andere gevangenen naar do gevangenis gebracht werden. Zij vielen plotse ling een gevangene aan, sneden hem dc keel nf cn brachten den bewaker, die tusschcnbcido wilden komen, schrammen in het gezicht toe. AZIE. DE ONLUSTEN IN CALCUTTA. Een nieuwe uitbarsting. Een bericht d.d. 6 April uit Calcutta meldt-; Tot hedenavond bedroeg het aantal slachtof fers der onlusten 35 dooden cn 400 gewon den. Nadat heden aanvankelijk overal kalmto had gchcerscht, kwam het later tot een nieuwe uit barsting. Vooral' het Noordelijk stadsdeel cn dc mohammcduQnschc moskee werden hevig aangevallen. De wijk werd onmiddellijk door de troepen en politie gcisolccrd. Op het oogenblik hebben slechts afzonder lijke gevechten tusschen Hindocs.cn mohanv» medanen plaats. EEN GEVECHT MET RUBBER- SMOKKELAARS. 4 dooden. Een bericht uit Singapore meldt: Do beman ning van e<?n schip, dat rubber smokkelde, viel het douanevaortuig aan,, dat het smokkclaors- schip bij de kust van Johore achtervolgde. Er ontstond een gevecht van man tegen man, waarbij twee douanebeambten gedood cn hun kapitein gewond werden; twee smokkelaars werden eveneens gedood cn de anderen ge wond. Het schip der smokkelaars kon in het nach telijk duister verdwijnen. Dit is het eerste ge vecht met rubbcrsmokkclaars in dc Malcische wateren. CHINA. DE BURGEROORLOG. Een bericht uit Peking d.d. 6 dezer luidt: Men kondigt aon, dnt de geallieerde Chinec- sche troepen morgen het offensief zullen be ginnen tegen het Kocominchoen-legcr tc Hocong-tsoem. De vertegenwoordiger van Woepeifoe heeft gisteren een bespreking ge had met den leider van het Koeominchocn- leger, Bocsjoenglin cn heeft vervolgens -verslag uitgebracht aan Woc. VEREENIGDE STATEN. DE ANTI-TRUST WETGEVING IN AMERIKA Berlijn, 6 April. (V. D.) Naar uit Balti more bericht wordt, moet op bevel vnn het bondsgercchtshof de grootste kvensmiddclen- trust von Amerika, de Ward Food Products Cy., binnen 30 dagen ophouden tc bestaan. M1DDEN-AMERIKA. GOUD IN PANAMA. Een concessiegebied van 4000 vierkante mijlen. Londen, 6 April. (V. D.) Groote be langstelling is gewekt door dc mededeeling, welke onlangs is gepubliceerd omtrent goud- ontdekkingen in Panama. Hedenavond werd een officiecle verklaring afgelegd door mr. Duncan Elliott Alves, die in nauwe betrekking staat tot de pctroleum-ondcr- nemingen in Venezuela. Alves deelde mede, dat dc regeering van Panama hem een specialo concessie had verleend in Veraguos,- in het noordelijk deel van Panama. Verdere onder handelingen hodden er toe geleid, dat er nog een concessie werd verleend in het zuidelijk deel van Ponoma, hetwelk aan Columbia grenst. Het totale oppervlak van deze conces- siën bedraagt nagenoeg 4000 vierkante mij- Door Mrs. C N. WILLIAMSON. Nederlandsche vertaling van Ada van Arkel 40 „Ik zal mijn best doen", zei Derby. „Maar hoor eens Carrington, geloof je werkelijk, dnt het die arme stakker daarbinnen is, die me van nacht van kant wilde maken?" „Ik denk, dat hij handelde op aanstoken van iemand anders". „Van wie Je stem klinkt zoo vreemd". „Van den man, dien onze detective achterna zit." „Ja, maar wie is die man „Ik zal het geheim houden, tot Lady Viola hier komt. Dan zullen we zien, of ze denzelfden naam noemt, dien ik bedoel. Maar ga nu den dokter holen. Het is hoog tijd". Hoofdstuk XX. Het dapperste meisje van de wereld. Sheila Douglas en Carrington waren samen alleen, voor het eerst, nadat hij het meisje had gezegd, dat hij haar liefhad. Slechts een paar meter verder, aan den an deren kant van de geheime deur, die nu wijd open stond, konden zij het gemurmel van de stem van den stervenden man hooren, terwijl hij gebroken en pijnlijk tegen ladv Viola Rayne sprak. ..Je bent bel dapperste meisje van dc wereld", zei Carrington. „Geen onder meisje zou hebben kunnen of willen doen wat jij vannacht gedaan hebt. Je hebt kapitein Derby's leven gered ten koste van je eigen leven „Maar het was aan jou, dat ik aldoor dacht, meer dan aan hem", bekende Sheilo. „Misschien zou ik niet zoo moedig zijn geweest als ik ge weten had dot jij^ wat er ook gebeurde, veilig was en buiten het bereik van het vuur". ,.Ik geloof, dat jc precies even moedig zoudt zijn geweest", zei Carrington, „omdat je nu eenmaal zoo bent. tk leende je nog niet 'ong voor ik je sterkte van karakter, je dappere zef- verloochening en nobele loyaliteit leerde ken nen, die alleen al voldoende zijn om jc op certt voetstuk te plaatsen ver bo\cn elke andere vrouw, die ik ooit gekend heb. En dan je zacht heid „Ach, je bent veel te goed voor me", viel het meisje hem in de reden. „Het beteekent heusch niets, ik ben je niet waard. Ik had nooit kunnen droomen, dat je zelfs maar aon me zoudt denken, behalve vriendelijk cn als uit do verte-". ,,Ik heb al een heelen tijd aan weinig anders gedacht", zei Carrington. „Maar ik was bang, dat ik te oud voor je was dpt je niet om me.zoudt kunnen geven zooals en vrouw moet houden van een man als ze „Er bestaat geen andere man in dc wereld", riep Shcila. Hij nam haar in zijn armen en toen ze met haar hoofd op zijn borst stond en het kloppen van zijn hart hoorde, was ze dubbel en dwars beloond voor al het lijden van de laatste dagen en zou er voor willen betalen met jaren van nog veel wreeder lijden dan ze deze donkere dagen had doorgemaakt. „Ik dacht dat je verliefd was opbe gon zc eindelijk, maar hield toen op, voeler.do dat ze geen recht had te zeggen wat haar op de lippen had gelegen. Maar hij antwoordde oprecht „Op lady Marsden? Nee, liefste, ik heb nooit van haar gehouden. Ik heb nooit een vrouw liefgehad voor jij in mijn leven kwam. Ik hield niet van lady Marsden, maar ik bewonderde haar, was soms zelfs tot hoor aangetrokken, vooral in het begin, toen ik haar pas had lee- ren kennen, en ik geef toe, dat het niet onmo gelijk is, dat als ik jou nooit ontmoet had, ik haar gevraagd zou hebben met me tc trouwen. Zelfs van avond nog vroeg ik me of of het eigenlijk niet mijn plicht was dat te doen, hoewel ze me lang zooveel belang niet meer inboezemde als in het begin. Maar toen jij cn ik elkaar in de oogen zogen, zag ik in de jcuwe iets dat geleek op wat in mijn hart voor jou leefde. Toen wist ik, dot ik niet te oud was, dat jij en ik voor elkaar bestemd waren en bet zonde zou zijn mijn naam aan een andere vrouw te geven, terwijl jij en ik elkaar in liefde toebehooren. Waarschijnlijk zou lady Marsden me niet eens genomen hebben als ik haar ge vraagd had." Sheila antwoordde niet, maar ze verborg een ongeloovige glimlach aon zijn borst. Menig meisje in haar positie zou op zoo'n oogenblik haar onvoldaan verlangen naar wraak bevredigd hebben door al het kwaad wat zij van een ja- loersche mededingster had ondervonden, te ver tellen, maar Sheila zweeg. Zelfs als ze niet zoo veel gehouden had van lady Marsdens dochter, zou ze toch de vrouw niet hebben willen beroo- ven van de vriendschap die Mark Carrington haar nog geven ken. Ze zei toch zichzelf, terwijl ze een kleine verzoeking onderdrukte, dat ze blij zou zijn, als hij lady Mcrsden in haar moei lijkheden zou willen helpen. Alsof ze haar gedachten had uitgesproken ging hij voort„Ik wil dot lady Viola met Der by trouwt. Zc houden van elkaar cn hij is een beste kerel. Ze zou nooit de vrouw van Franklin hebben kunnen worden, en nu moeten we, jij cn ik, eens zien wat we voor hen kunnen doen." „Jij en ik". Wat klonk dat heerlijk, dat hij zoo zijn toekomst en de hare verbond. „Ik geloof", zei ze, „dat als de hcele waarheid omtrent deze samenzwaring ontdekt is, we zul len zien, dat kapitein Derby een man von ge wicht is, en dat lady Marsden zich nog wel tweemaal zal bedenken voor ze hem haar doch ter weigert". „Geloof je dat?" herhaalde Carrington. „Dat heb ik ook wel eens gedacht; maar ik vrees, dat we niet veel vasten grond hebben om dat vermoeden op te baseeren. Er is alleen het feit. dat iemand het de moeite waard vond hem uit den weg te ruimen, maar „O", riep lady Viola snel de kamer inloo pend, „ik geloof, dat hij sterft! Is dc dokter er nog niet?" „Nog niet", antwoordde Carrington. Maar op dit moment ging de deur open en Derby kwam met den dokter en mr. Mc. Kin non terug. „Breng meer licht", zei Viola. „Het is zoo donker daar. De lantaarn brandt zoo flauw. En en hij heeft beloofd een verklaring te teeke nen, als ik die wil schrijven". Hoofdstuk XXI. 7^5 Sterfbed-bekentenissen. Het was een vreemde bekentenis, die Franklin het meisje, dat hij had liefgehad en gehoopt had te zullen trouwen, dien nacht deed, toen hij wist. dat zijn dood nabij was. Hij was begonnen met haar gebroken te ver tellen, hoezeer hij hoar had liefgehad en hoe hij, om haar, een succesvolle misdadigcrscar- rière had willen opgeven. „Ik wil, dat u gelukkig wordt, zoodot u, wan neer u aon me denkt, dit niet zult doen met haat" had hij gezegd. „Ik zou willen, dat u uw geluk door mijn toedoen vondt. Als het niet om dien wensch was, dan zou ik elk geheim van me zelf cn anderen met mij loten sterven, want ik ben half gek geweest van jalouzie op Derby, sinds het eerste oogenblik dut ik u zag cn u liefkreeg. Ik kwam hier om hem voor iemand anders te dooden; en naderhand wilde ik, om \i beiden gescheiden te houden, het graag zelf doen. Moor ik faalde en ik heb het schot in mijn* longen gekregen, dat voor zijn hart bedoeld was. Omdat ik wil, dat u me vergeeft en omdat het eenige, dot dp pijn die ik lijd kun verzachten, de gedachte is, <rat het in mijn mocht ligt u een gelukkige toekomst te bezorgen, zal ik u iels vertellen, dat u anders nooit le weten zoudt ge komen zijn". Toen'was de heele geschiedenis eruit geko men, afgebroken, ^vant ieder woord, dut hij sprak, ging als een dolk door Franklins borst. Hij was geen Amerikaan, zei hij, muar kwam van Nieuw-Zeeland, waar hij in vele plaatsen gewoond had cn vele dingen gedaan had. Ook was hij niet de millionair die hij had voorgege ven te zijh. „Dot was maar een voorwendsel", zei hij, „cn het syndicaat is verantwoordelijk voor al mijn uitgaven het Ondergrondsche Syndicaat, zooals men het noemt. Neen, ik zal het niet verraden. De onderen zijn even veilig nis altijd cn voor mijn assistent hier komt het er niet meer op aan dat was gravin Karovski, zooals ze zich voor deze gelegenheid en met een bepaald doel noemde. Zij is dood. Ze moest sterven, anders zou zo jouw leven bedorven hebben".-- (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1