Onze Groote Uitverkoop, Wegens Verbouwing „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Stroohoeden, Het ondergrondsche Syndicaat 24e Jaargang No. 237 MMS Z "ZZ EERSTE BLAD. Vrijdag 9 April 1926 Amersfoort 36. Bobbyhoeden - ASpins. Geheel nieuwe sorleering - Snoepige modellen. Voordeelige prijzen. begint a.s. Zaterdag 10 April tegen zeer lage prijzen van Gramofoons Muziek Radio PIANOHANDEL L. KLEIN, FEUILLETON. per poet f 3l—per week (met gratis Teirekering tegen ongelukken) f 0.17&, afzonderlijke nu C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT SIS. VOLKENBOND. 1NTELLECTUEELE SAMENWERKING. Een conferentie van internatio nale studentenverenigingen. De internationale commissie voor intellec- tureclc samenwerking heeft een conferentie van internationale Studentenverenigingen samen geroepen, welke gister plaats gehad heeft, om te trachten eenheid te brengen in de werk* zaamheid der verschillende internationale stu dentenverenigingen. DUITSCHLAND. HET JUBILEUM VAN HINDENBURG. Een dankbetuiging van den rijks president. De Rijkspresident heeft een verklaring uit gevaardigd, waarin hij zijn dank betuigt aar» allen, die hem in zoo grooten getale hebben gclukgewenscht met zijn militair jubileum, in zonderheid de in het buitenland vertoevende Duitschers. Tot hen, die den Rijkspresident persoonlijk kwamen gelukwenschen, behoorden ook, naar thans bekend is geworden, dc gezanten van de Verenigde Staten, Bulgarije en Hongarije. BEIEREN EN HET RIJK. Een bespreking in München Rijkskanselier Luther zal met de ministers Külz en Reinhold binnenkort naar München vertrekken om met de Beiersche regeering verschillende vraagstukken nopens dc verhou ding van Beieren tot het rijk te bespreken. Een voornaam punt der besprekingen zal de regeling van Beieren's aandeel in dc rijks financiën uitmaken. HET PROCES-KUTISKER. Op 12 April begint te Berlijn het proces tegen Iwan Kutisker en diens medeplichtigen. In het geheel zullen zich behalve Kutisker nog 10 andere beklaagden voor de. rechtbank te verantwoorden hebben. Zij worden beschul digd van bedrog ten nadeele van de Prüisischo staatsbank en schriftvervolsching. Men ver moedt dat het proces vier maanden zal duren. DE ZAAK KUSSMANN-KNOLL. Het O. M. in hooger beroep. Naar dc „Amtlichc Prcussische Pressedienst" meedeelt, heeft de officier van justitie bij de Berlijnschc rechtbank, die Kussmann en Knoll vrijsprak, tegen dit vonnis verzet aangetee- kend DE CORRUPTIE BIJ DE DUITSCHE SPOORWEGEN. Een Panamaschandaal aan dc Duitsch-Poolsche grens De thans publiek wordende corruptie-affaire bij de rijksspoorwegen in het Oosten van het land doteert niet von vandaag of gisteren roo meldt het Hbld. nader doch uit een tijd, toen dc verruwing der zeden en de ver ruiming der gewetens op schrikbarende wijze toenamen als uitvloeisel van het oorlogsgebeu ren Als een merkwaardig voorbeeld, waartoe de, vroeger voor zijn onkreukbaarheid beroemde Duitsche ambtenaar kon komen, wonneer het gevoel van plicht en eer vervaagt, mag het ge val van den rechtcr-misdodiger Jurgens gel den. En thans weer dit Panamaschandaal on der rijksspoorwegambtenaren. Reeds in Juni van het vorige jaar maakte het „Berl. Tag." melding van groote verduis teringen in het gebied van dc rijksspoorweg- diiectie in het Oosten, waarbij het blad aan drong op volledig licht in deze duistere zaak. waarvan het onderzoek nog slechts in een eerste beginstadium was. Dc zelfmoord van den „Reichsbahnrnt" Folsing te Frankfort a. d. Oder de vorige week heeft de geschiedenis pas goed onder de volle aandacht gebracht. Het resultaat tot dusver von het onderzoek is, zooals reeds met een enkel woord is ver meld, dat zestig hoogerc en lagere ambtenaren van den rijksspoorweg, die in de jaren '23 en '24 bij de directie-Oost in Frankfort a. d. O. werkzaam waren, en ook thans nog voor een deel daar werkzaam zijn, onder verdenking staan zich te hebben laten omkoopen door een aantal groote bouwfirma's, den rijks- en $taatsfiscus te hebben bedrogen en medeplich tig te zijn aan bcnndeeling van rijk en staal voor in.de millioenen loopende bedragen. Het bedrog moet gepleegd zijn bij den bouw van het grensstation met bijbehoorende wo ningen enz. tc Neu-Bentschen in het jaar '23 en de verbouwing von het station Frankfort a. d. O. Het komende proces zal alle schandaalpro cessen, welke tot dusver gevoerd zijn, overtref fen. Voor het onderzoek van dc geheelc ge schiedenis is een bijzondere commissie van het O. M. gevormd, bestaande uit 20 perso nen. Tot dusver zijn reeds verschillende rap porten opgesteld over karakter cn omvang van de strafbare handelingen. Het onderzoek is bui tengewoon moeilijk, daar het gaat om hccle wagonlodingen, nis het ware, van uitbetalin gen en staatjes van loonen, gebruikt mate riaal, afrekeningen tusschen verschillende aan nemers en valorisatieberekeningen. Het gaat om verduistering en woekerbcre- kening van bouwmaterialen, over valsche op gaven, over aantal en loon van bij den bouw werkzame arbeiders, en om geweldige bedra gen, aan ondernemeis uitbetaald. Bij al die berekeningen cn verrekeningen moeten d» verdachte ambtenaren zich hebben laten om koopen om de door de bouwfirma's en aan nemers ingediende rekeningen eenvoudig goed te keuren en te fiatteeren. Bij het onderzoek is gebleken, dat een groo te orgunisotorische fout bij den rijksspoorweg bestaat. N.l. dat de ambtenaren, die werkzaam zijn in de bouwbranche, de vrijheid hebben, óók particuliere opdrachten aan te nemen en uit te voeren, waarmede natuurlijk dc deur wijd is opengezet voor corruptie in allerlei vormen. Dc „Rcichsbnhnrat" Fölsing heeft zich waar schijnlijk langs dien weg een vermogen van ongeveer 200.000 M verworven, welk be drag men althans op verschillende gëhoime bonkconto's ontdekt heeft. Ten slotte constateert het Berl. Tag., dat de rijksspoorwegdircctie-Oost in» de eerste maanden van het onderzoek de geheele zaak heeft trachten te verdoezelen en ook het O M moeilijkheden in den weg heeft gelegd. Eerst toen het hoofdbestuur van de rijksspoorweg- maatschappij zich met nadruk cr voor ver klaarde, dót het schandaal ten volle ann het licht moest worden gebracht en een „Qborre- gierungsrat" van dc directie-Brcslau naar Frankfort zond, kwam een einde aan het ver zet. Volgens een bericht aan de „B. Z. am M" nopens de corruptie bij de rijksspoorwegmaat schappij, is dc tegen vier ambtenaren gerezen S RECLAMES. Vnn 1—4 rcscls 4.05. elke rCRol meer 1.— iwiiSï roet inbegrip van een j bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstaonbie-l dingen en Licidadigheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xecr voordeclige bepalingen voor het ad verletten Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. f Zie onze étalage. CJtrechtsche straat 44. cBerg=£Hotel Zondag 11 April as. £Thé dansant Ter gelegenheid h. afscheid der Jazz-=Band=Majagethé 's Avonds dansen Attracties Prijsdansen verdenking thans van zoodonigen aard, dat hun arrestatie dezer dagen kan worden verwacht. Zij worden verdacht van omkooping, het aan nemen van geschenken, vervalsching van reke ningen cn loonlijsten. EEN PATIENT DOOR EEN GENEESHEER GEDOOD. De vrouw in 't spel Omtrent den opzienbarenden dood van den architect Oberrcute in een ziekenhuis te Keu len, wordt thans bericht, dat de kwikinspuiting, die dexarchitect van dr Pröche, met wien hij bevriend was, ontving, vijftien maal sterker was dan de voorschriften toelaten en zeker doode- li.jk moest .werken. Behalve dr. Pröche is ook dc vrouw van den architect voortvluchtig. Men vermoedt, dat zij tot den geneesheer in intieme betrekking staat. TREINONGELUK IN BEIEREN. 6 zwour gewonden. Op het traject Garmisch-Reuthc van de Mit- tenwaldbahn heeft een eigenaardig opgcluk plaats gchod. 0 Dc motorwagens der op dit traject lijd r.d* electrische treinen wordt namelijk sedert ecni- gen tijd wegens bezuiniging door slechts éér» bestuurder in plaats van door twee bediend. Even na het verloten von het station Ehr- wald nu opende een bestuurder van een deze» motorwagens tijdens het rijden het portier ten einde aan den buitenkant van den wogen een kleine repertie te verrichten. Hij verloor echter zijn evenwicht, viel uit den rijdenden trein en bleef zwaar gewond bewusteloos op d* rails liggen, terwijl de trein zonder bestuur der met een snelheid van meer dan 100 K M. bergafwaarts snelde. Toen het overige treinpersoneel door he* warmloopen der assen het gevoor bemerkte, was het te laat. Een der reizigers trok nog aan de noodrem, doch door den schok dérail leerde de motorwagen cn sleepte hij de drie andere wagens mede den 4 M. hoogen spoor dijk nf. Zes reizigers werden zwoor gewond, doch men hoopt hen in het leven te kunnen houdcv (Tel.) BELGIE. DE VLAMINGEN IN DEN CONGO Het uitsteken der Lccuwenvlog strafbaar. „Het Laatste Nieuws" heeft een onderhoud gehad met den heer Ringoir, een Vlaming, die tot het personeel bchooide van de „Union Minière in den Kongo en die wegens zijn Vlaamschc gevoelens in botsing kwam met hei bestuur van bedoelde maatschappij te Katan ga. Uit zijn mcdcdeelingcn blijkt, dat het mce- rendcel der Belgische werklieden Vlamingen zijn. Als secretaris van den directeur der ko persmelterij belast om de mcdcdeelingcn aan de werklieden bekend te maken, vertaalde hij die voor de Vlamingen in het Ncdcrlandsch en deed ze aanpakken. Dc directeur vond dii goed, want hij ondcrtcekcude die bekendmakm- gon. Dit vertalen van berichten voor de Vla mingen werd echter volgens den heer Ringoii het overbrengen van den taalstrijd naar den Kongo genoemd. Bij het bezoek von prins Leopold te Eliza- bethsted wilde de heer Ringoir hem een Vlaom- schen groet brengén en stak hij de Leeuwenvlag uit. Dit werd hem kwalijk genomen en plotse ling kreeg hij bericht, dat hij overgeplaatst was nner het afgelegen Boesango. Desgevraagd deelde men hem mee, dat hi( als straf werd overgeplaatst wegens het uitsteken van dc „separatistische" vlag, hetgeen een kaakslag voor den prins werd genoemd. De heer Ringoir weigerde echter bij wijze van straf derwaarts te gaan, wel wilde hij vcor dienstzaken gaan. Hij wérd eerst voor een maand geschorst en daar zijn contract nog liep, wilde men dit verbreken en het grootste deel van zijn terugreis naar België betalen, mits hij Kotnnga binnen veertien dugen zou verlaten cn zich verbond cr nooit terug te kecren. Dc heer Ringoir verwiei p die voorwaarde Hij bleef tot het eind van zijn contract ter be schikking der Union cn vertrok toen dit, einde Februari, afgcloopen was. „Het Laatste Nieuws" dat dc aandacht op dit geval vestigt voegt croon toe „We weten heel wel hoe eens verwaandheid en machtsmisbruik der Hollondsche Oost-In'li- schc Compagnie ten slotte meewerkte om Zuid* Afrika in andere honden tc do^n overgaan, „Wc moeten in onze kolonie geen herhaling hebbc/i dier Oost-Indische Compognie. We zul len op andere gevaren wijzen voor onze kolo nie, wel van aard om zich nu niet dc woelde te veroorloven de Vlamingen, die zoo goed Belgen zijn ols dc Walen, tc verbitteren of tc weren. „Onze kolonie moet breed bestuurd word?n. En dan mogen we vooral zeggen, dat franskil jonisme en Vlnnmschhaterij geen uitvoerurti- a els zijn FRANKRIJK. DE NIEUWE KROONPRETENDENT Het manifest van den Hertog van Guise. De tekst von het manifest, waarmede do Hertog van Guise van Palermo uit heeft aan gekondigd de crfrechtcn van het Maison do France te aanvaarden, luidt als volgt-: „Als hoofd von het Mnison dc France dortf den dood van mgr den Hertog van Orléans, eisch ik alle rechten hicivon op, neèm ik allo verantwoordelijkheid op mij, oonvaord ik allo plichten. „Ik zeg donk aan allen, wier genegenheid en toewijding de veertig jaren van bollingschop hebben verzacht von Hem, dien God tot zich heeft geroepen. „Zelf op mijn beurt verbannen, evenols mijn zoon, verzoek ik hun om hun trouw en aan hankelijkheid op ons over te brengen. „Ik reken op dc plichtsbetrachting van elkceri om het doel van eiken Fronschman tc berei ken dc grootheid cn de voorspoed van ons dierbaar Vaderland". De correspondent te Brussel der N. R. Ct. meldt dat men, in Franschc kringen oldoar, verwacht dat de nieuwe Franschc kroonpre tendent, de hertog dc Guise, zoo het verbod van verblijf in Frankrijk niet wordt opgeheven, evenals zijn voorganger, Philippe d'Orléans. verblijf zal houden tc Polermo en te Brussel. Aldus zal de lijst der Fransche „cxilés" dié. in den loop der ecu wen, te Brussel verbleven, al weer met een naam worden verlengdzoowel Marie dc Modicis als de duchesse dc Chevreux Siéyès, de schilder David, die te Evere zijn grof heeft, Victor Hugo, Rochefort en de ro mantische generaal Boulanger komer cr, naast den dezer dogen gestorven hertog van Orlcorv- op voor. DE FINANCIËLE CRISIS. Dc plannen van minister Pcrct P a r ij s, 8 April. (H. N Omtrent dc ver dere reorganisatieplannen van den minister van financiën Péret wordt meegedeeld, dat in do eerste plaets het plan bestaat een organisatie voor vrijwillige bijdragen aan dc schatkist in het leven te roepen, waarvan de bijzonderhe den binnenkort worden bekend gemaakt. Het ligt in het voornemen een groote nationale commissie in het leven te roepen, met regio nale sub-commissies, die een oproep tot dc gcheclc natie zullen richten. Deze vrijwillige Het uiterlijk trekt, maar het innerlijk bindt Dooi Mrs. C N. WILLIAMSON. Nederlandsche vertaling van Ada van Arkel 4 >i „Na dit voorval werd de tegenwoordige lord Glentorly die onthoud dit ten tijde van den moordaanslag op het kasteel logeerde door zijn oom geadopteerd. Later, toen bewezen was, dut zijn zoon in Australië gestorven was, werd hij erfgenaam van den titel en goedeten, die niet zooveel zouden beteekencn, als er niet pas steenkool ontdekt was in het land. „Wij van het syndicaat kregen de lucht van dit geheim. Wc kwamen er achter, 'dat de jonge man het meisje, dat hij liefhad, getrouwd had, maar dat men haar had wijsgemaakt, dat haai huwelijk ongeldig was en zij had toen haar echtgenoot verlaten. Later was er een zoon ge boren, terwijl zij in groote armoede verkeerde en kort na zijn geboorte was zij gestorven. Wij volgden elk spoor, en ontdekten met veel moeite dot het kind uit een provinciaal-vonde lingenhuis was gehaald cn door een liefdadige oude dame was aangenomen. Dat kind is nu een man en staat bekend als kapitein Derby. Al hadden we niet de overtuigende bewijzen, dat de tegenwoordige lord Glentorly zelf 'de moordaanslag op zijn oom had gepleegd en zijn neef had overgehaald om er dienzelfden nacht vandoor te gaan naar zijn meisje, zonder dat hij wist wat er gebeuren zou, slaagden we er toch in hem bang te maken door te doen of wij ze wel hadden. Ook waren we er zeker van dat hij het was geweest, die het meisje had wijsge maakt, dat haar huwelijk onwettig was en haar overieed van haar echtgenoot weg te loopen. Een van onze 3genten liet zooveel los, dat lord Glentorly zich volkomen in onze macht waande cn de som van honderd duizend pond aanbood «an het syndicaat als het hem bevrijdde van kapitein Derby, den werkelijk en erfgenaam, die. als hij alles wist, op alles zijn aanspraken kon doen gelden. „Lord Glentorly had kapitein Derby nog nooit gezien en wilde dat graag. Hij logeerde bij een vriend op eenige mijlen afstand van 'het kasteel om mij van tijd tot tijd te ontmoe ten en den gang van zaken te bespreken. Maar om zijn neef te kunnen zien, besloot hij als gewoon gast in het hotel te komen. „Toen hij kapitein Derby voor het eerst zag schrok hij, want de familiegelijkenis is opvol- lend. Hij vond het achteraf verstanciigcr zich niet in het publiek te vertoonen, waar de Ge lijkenis ook onderen zou opvallen, juist in een tijd, dal Derby moest worden uit den weg ge ruimd. Hij hield daarom zijn kamer en was van plan morgen tc vertrekken. Zoover ik» weet, hc^ft niemand in het hotel hem gezien, behal ve Carrington cn misschien Sheila Douglas op een nacht, toen hij door den geheimeyi ingang in de torenkamer kwam, niet wetende dat die bewoond was. Hij kcr.dc het geheim ven dat vreemde oude bed in die kamer. Hij ontmoette me, juist toen ik haar gegrepen had, nadat ze het alarm ge- gegeven had van den'brand, en hielp me 'haar naar de kamer tc dragen waar ze geslapen had. Ze was bewusteloos en het was het ge makkelijkste haar daar maar te laten voorloo- pig, daar we vlug ander werk te doen hadden Maar het hoofdeinde van het bed was één met den muur die de kamer scheidde van den ge heimen doorgang en zonder haar op te tillen kon het heele bed wegglijden, het matras sloeg om en het meisje werd op den vloer van den doorgang gegooid. Toen kon het bed weer te rugglijden en alles in de torenkamer zog er weer uit ols tevoren. „Onze groote fout was, dat we haar iieten leven, tot we terug zouden kunnen komen, en het plan uitvoeren, dat ik gemaakt had en dat haar voorgoed buiten staat zou stellen om ons kwaad tc deen. Nogmaals probeerde ik mezelf cn het syn dicaat van Derby tc bevrijden, maar, weer scheen het noodlot tegen mij. Telkens weer is hij op een of andere manier gered twee maal door zijn hond én nu, de laatste maal, door mij, want tk sterf in zijn' plaats. Lord Glentorly werd nooit voor het gerecht^ gedaagd voor zijn gepleegde en beraamde mis daden, want bii zijn poging om aan den 'hem vervolgenden detective te ontsnappen, gleed hij uit op dc trap, die vnn de geheime door gang naar een ondergrandsche gang leidde en brok bij dieh val zijn nek. Dc aanwijzingen, die het geheimzinnig syn dicaat op zeek naar prooi had gevolgd, wer den weer gevclgd door mer.schen, die Derby in dienst nam cn zijn zaak werd overtuigend op gehelderd, waarbij een voornaam bewijsstuk was het schetsje van zijn vader, een sprekend gelijkenis met hemzelf dat Sheila Douglas bewaard had. Niet ver van het lijk van Camille Vainkn in dc geheime kamer werden al de gestolen ju- weelcn teruggevonden, die van lady Ethington zoowel als- Carringtons beroemde diamant en parel. Mcar er waren geen papieren, die voor het ondergrondsche Syndicaat compromittee- rend waren en d e organisatie werkt nog met al de oude geheimzinnigheid cn met ontstel lend. succes voort. Lady Viola behoefde nu niet haar onschuld tc bewijzen en lady Ethington was gedwongen haar excuses aan te bieden. Wat Sheila betreft, ze wos altijd in haar geliefde vriendin blijven gelooven en het was niet door een nieuwsgie rige vraag, maar uitsluitend door toeval, 'dat ze van Viola's eigen lippen óe uitleg kreeg over enkele kleine mysteries, die haar be vreemd hadden. Viola had niet gewild, dat haar moeder wist waar Carrington zijn juweel en bewaarde, uit vrees dot deze, in haar dwaze trots, dat ze al zijn geheimen wist, in de verzoeking zou ko men er over tc praten. Toen het meisje zich over Carrington had gebogen terwijl hij bewusteloos aan den kant van den weg lag, had ze niet gedacht aan da juweelen, niet gedacht aan haar opgewonden gesprek met Sheila, maar alleen aan dsn man zelf. Zij hed haar har.d op zijn hart gelegd om te voelen of het nog klopte en toen waren Franklin en de „gravin" gekomen. Wat het glinsterend ding be'reft, dat in Vio la's zakdoek gewikkeld was, het was een ring. dien kapitein Derby haar gegeven had. Zs had hem niet durven dragen, om haar moed ar, er. had hem in haar japon gedragen, met de be doeling hem terug tc geven zeodra ze ganocd- zaakt zou zijn zich met een anderen man te verloven. Kapitein Derby wilde zijn huwelijk nu niet haasten. Omdat hij zooveel van Viola hield en omdat hij zooveel vernedering had ondervon den, van de moeder van het meisje, wilde hij eerst in het bezit zijn van zijn titel en goede ren, vóór zij zijn vrouw werd. Met Carrington was het echter wat anders. Hoe eerdei- Sheila Douglas hem toebehoorde, des te liever zou het hem zijn, en er was geen enkele reden om te wachten Na dien vreemden cn vreeselijken nacht, was de kleine stenografe de heldin van Glentorly- hotel geworden. Maar ze ws nu geen steno grafe meer. Het meisje beschouwde zich zelf nog ver plicht om voor mr. Mc. Kinnon te werken tpt de veertien dagen om waren, maar Carrington wilde daar niets van hooren, nu ze met hem geëngageerd was. Hij stond er op, dat mr. Mc. Kinnon onmiddellijk naar- Londen telegrafeerde om iemand, die Sheila's plaats kon innemen en dat hij tegelijkertijd het agentschap zou meededen, waarom zij venrangen moest wor den. Daarom kreeg juffrouw Erown inploats van te hooren, dat haar protégée niet voldaan had, bericht, dot juffrouw Douglas ging trou wen met Mark Carrington, den millionair van het noorden, wiens boek over sociale kwesties ze getypt had. Het meisje was bij alle gasten van het hotel, waarmee ze in aanraking was gekomen, be mind en het nieuws van haar verloving ver- heugdeie iedereen, iedereen, op cén uitzon dering na. Die uitzondering was lady Marsden, voor wie Sheila Douglas' geluk de grootste verne dering van haar veertigjarig leven beteekende. Ze had vele harde slagen verduurd, maar het verlies van Mark Carrington cn zijn liefde voor het meisje, dat zij had gehaat cn had getracht in het verderf tc storten, was het ergste van alles. Er gingen heel wat dagen voorbij eer ze in staat was rich in zeer kleine mate tc troosten met de gedachte, dat haar dochter ten minste een rijk man zou trouwen, als ze den nieuwen lord Glentorly trouwde en dat misschien de schulden van de moeder van lady Glentorly betaald zouden werden en zc be hoorlijk zou" werden verzorgd. Ze had gedaan wat ze kon om de geliefden gescheiden te houden, maar zij waren, on»* danks haar toch samen gekomen en ze kende Violo te goed om zeker te Weten dat ze het harr aan niets zou laten ontbreken. Ze trachte zelfs het verleden goed te maken door heel minzaam tegen haar aanstaanden schoonzoon, maar, hoewel hij pijnlijk beleefd was, was hij tevens ijskoud tegen hoar en lady Marsden vermoedde, dat zc beter zou doen met voertoan maar op het vasteland te gaan wonen. Van alle plaatsen op dc wèreld was het Glentorly-kasteel wél de laatste, waar ze zou willen blijven, daar het ook Sheila Douglas onder zijn dak had, maar ee<n zekere koppige trots bewoog haar toe te geven onn Viola's wensoh om te blijven. Oogcnschijnlijk was zc op den besten voet met-- Cemngton, want ze vermoedde, dat Sheila hem niets von haar wreedheid had verteld, en daar Violo verzocht was om bruidsmeisje te zijn, wos ze wel ge noodzaakt als ze haar gevoelens ten minste niet wilde verraden om tegenwoordig te zijn bij zijn huwelijk. De gelukkigste dag van Sheila's leven wos de ongelukkigste voor lady Marsden, maar zc had eon dappere glimlach op haar mooi ge zicht en onderging haar straf. Zes weken later werd het huwelijk von Viola met den nieuwen lord Glentorly, over wiens roman iedereen praatte, voltroken. Dit zou een triomf voor de moeder van de bruid zijn geweest als ze als andere moeders geweest was, maar ze begreep eerst, toen het te laat was, dot ze ten slotte haar eigen kaarten verkeerd uitspeelde. Ze werd niet teleurgesteld in de toelage, die ze hoopte te ontvangen, maar zelfs de zachte Viola sprak niet over een toekomstig samen wonen. En nu kan men 's zomers lady Mars- den, geverfd en neg altijd mooi, in Aix-les- boins of Homburg zien en 's winters in Cairo Mcnte Carlo, en hoewel ze verscheidene bladen van de groote wereld leest, verkreukelt r.<? cïie altijd nijdig wanneer ze ccn paragraaf tegenkomt waarin gesproken wordt over de ucccssen van dc jonge mevrouw Carrington, Je viouw van d:n millionair. EINDE

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1