MAISON DE NOUVEAUTÉ "t** - „DE EEMLANDER" IBONNEMENTSPRIJS r? ;°°r EERSTE BLAD. BUITENLAND. Langestraat 36 DE GROOTE MODE voor het Voorjaar, 24e Jaargang No. 238 toort 2.10, idem Lranco per pott f y.per week (met cratis verzekering lagen ongelukken) f 0.I76, afzonderlijke nummer* 1 AMERSFOOBTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. R DUITSCHLAND. handelsbetrekkingen met frankrijk. Concessies aan «Ie Franschc groentenkweckcis. Tusschen de Duitsche en Fransche regie ringen is te Parijs een kleine aanvullende over eenkomst op de Duitsch-Fronsche voorloopi^e overeenkomst van 12 Februari j.l tot stand gekomen. Volgens deze laatste overeenkomst was aan Frankrijk, bc-halve voor andere arti kelen, ook voor 2,700,000 K.G. groente het recht van meestbcgunstigde natie vat betreft de douanerechten toegekend, en wel voor een tijdvak van drie maanden, terwijl Frankrijk daartegenover ann Duitschland voor een aan tal exportartikelen uitvoervergunningen had verleend. Daar echter de genoemde hoeveel heid groente reeds veertien dagen na het be gin vnn den betrokken termijn, n.l. 1 Maart j.l., reeds uit Frankrijk betrokken was, wendde de Fransche regeering zich tot de Duitsche met den wensch aan Frankrijk gedurende don termijn van drie maanden nogmaals de meest- begunstiging voor een hoeveelheid groente toe te staan. De Duitsche regcering heeft met het oog op het verzet, dat reeds het verdrag van T2 Februari bij de Duitsche groentekwee kers heeft gewekt, slechts schoorvoetend aan den wensch der Fransche regering gevolg ge geven, doch zich ten slotte bereid verklasid, vóór eenzelfde hoeveelheid van 2,700,000 K.G. groente (met uitzondering van bloem kool en andere koolsoorten) het recht vnn meestbegunstiging toe te staan. De Fransche regeering had harerzijds voor een aantal Duitsche landbouwproducten, n.l. kaas, melk. groente, zaden, aardappelmeel, aardappelmeel- producten, houtu, alsmede voor oen aantal be langrijke exportproducten der industrie nieuwe douaneconcessies verleend. Het nieuwe aanvullende verdrag zal den Rijksraad en den Rijksdag, wanneer deze weer bijeen is, ter goedkeuring worden voorgelegd, doch reeds op 16 April voorloopig in werking treden. De onderhandelingen over het defini tieve verdrag worden voortgezet. STERKE KOERSDALING OP DE BERLUNSCHE BEURS B e r 1 ij n 9 April. (V. D.) Op de Berlijn- sche Beurs trad Vrijdag bij verscheidene effec ten een scherpe daling in, meermalen met nie» minder dan 6 Dit was meer in het bijzon der het geval bij scheepvaartpapieren. Een en ander vond zijn oorzaak in berichten, volgens welke het vrijgeven der Duitsche eigendommen in de Verecnigde Staten opnieuw vertraging heeft ondervonden. DE SCHADELOOSSSTELLING DER GE WEZEN VORSTEN. Het Berliner Tageblatt deelt mee dat liet rijkskabinet in het begin van de volgende week een beslissing zal nemen over het vraagstuk der schadeloosstellingen der gewezen vorsten Waarschijnlijk zal getracht worden de schade loosstelling alsnog te régelen op de basis van het tusschen de regeeringspartijen geslotcrv compromis, maar in elk geval zullen nog groeps-besprekingen plaats hebben tusschen de regeeringspartijen naar aanleiding van de in middels ingekomen referendumaanvraag en do conclusies die daaruit te trekken zijn. MEVR. JURJEWSKAJA TERAARDE BESTELD. Berlijn, 9 April. (V.D.) Von overbren ging van het lijk van de bij Andermatt zoo noodlottig om het leven gekomen zangeres mevr. Jurjewskaja naar .Berlijn is afgezien. He denmiddag is zij op het kleine, rustige kerk hof van Andermatt in tegenwoordigheid van haar echtgenoot tcroarde besteld. DUITSCHE ARBEIDERS IN HET SAARGEBIED. 575000 mark aan toeslagen. Coblenz, 9 April. (H.N.) De rijksregee- ring heeft, teneinde den arbeiders tegemoet te komen, die in Duitschland wonen, doch in hei Saargebied werken en daar hun loon in francs uitbetaald krijgen, een bedrag van 375 000 mark beschikbaar gesteld, tot het vcrlcenen van toeslagen. VERMINDERING DER WERKLOOSHEID. Volgens de beschikbare verslagen der raden van arbeid over de 2e helft van MoaM, zou de werkloosheid met c.o. 4 pet. verminderd zijn Enkele landelijke districten wijzen een ver mindering van 10 pCt. aan, terwijl in enkele Stéden de werkeloosheid nog toenam. VERDUISTERINGEN BIJ DEN BOND VAN „AUSLAND-DEUTSCHEN." Berlijn, 9 April. (V. D.) Bij de leiding der landsvereeniging Noord-west-Duitsrhbnd van den bond van in het buitenland verblijf houdende Duitschers zijn onregelmatigheden voorgekomen. Het bondsbestuur heeft onmid dellijk na het bekend worden daarvan zonder aanzien des persoons Ingegrepen en de zaak in handen gesteld von den officier van justitie De schade zal waarschijnlijk ongeveer 10.000 mark bedragen. Het bondsbestuur heeft reeds stappen gedaan, om te voorkomen, dot de Duitschers in het buitenland, die recht hebber» op schadeloosstelling, nadeel zullen ondervin» (den. Utrechtscha weg 38 - Tele'. 302 ®3<3FjSQSCnO©n©ïl ©ft IaOUS©!!!» ROOFMOORD? B c r 1 ij n, 9 A p r i 1. (H. N.) Naar de B Z. meldt is den groothandelaar in sigaren uit Friedrichshafen, Bortzsch genaanid, die e enige dogen geleden op reis was gegaan cn een be drag van 2000 mark bij zich had, als lijk in de buurt van Oburschocnewalde gevonden Daar het geld en ook zijn horloge verdwenen was, bestaat de mogelijkheid, dar men met een misdaad heeft te doen. EEN LIEFDESDRAMA. Berjijn, 9 April. (H. N.) Gisteravond werd op dc spoorbaan in de buurt van Tem pelhof een man met ernstige verwondingen aan het hoofd gevonden, die later bleek een inge nieur uit St. Gallen, genaamd Delaway te zijn. Later ontving dc politic bericht, dut in een hotel te Berlijn een jonge dome van denzelfden naam met doorgesneden polsaderen zich dnar bevond. Ook deze is noor het ziekenhuis over gebracht. Later is gebleken, dat de jonge dame een zekere Johanna Keil uit Eberswalde was, die met Delaway naar Berlijn was geko men en dooi Delaway uls zijn vrouw aonge geven was. Het nader onderzoek beeft aan het licht gebracht, dat Deawoy in het hotel op verzoek van het meisje haar een polsader me? een scheermes had geopend, waarna hij zich zelf verwijderde en getracht heeft zellinoo:d te plegen, door zich door een buurltrein tu laten overrijden. Delaway is vandaag in het ziekenhuis aan de bekomen verwondingen over leden, terwijl dc toestand vr.n het meisje zeer ernstig is. BELGIE. EEN REVUE OF 'S KONINGS VERJAARDAG. De wapenschouw van het Brusselsche gar nizoen door koning Albert, ter gelegenheid van diens verjaardag, had Woensdag, op de boulevards der hoofdstad, plaats. Een groote menigte was bijeengestroomd cn juichte, naar de correspondent der N.R.Ct, meldt, den ko ning bij zijne aankomst in een auto, aan dc Hallepoort, waar hij te pnard zou stijgen vooi het défilé, luidruchtig toe. Op sommige plaat sen werd ook „Weg met Poullet! Weg met de regeering I Ontslag I" geroepen Twee perso nen, die tegen deze kreten protesteerden, wer den door de anderen uitgejouwd en moesten door de politie worden verwijderd. Het défilé der troepen gebeurde in dc meest volmaakte orde, op he4 Poleizcnplein, onder het spelen van dc verschillende regiments- marschen De stokoude „moeder Tack", die jaren lang met de soldaten in de vuurzone be zuiden Dixmuiden is geweest, woonde, op een vouwstoeltje gezeten, het militaire schouwspel bij. Prins Leopold, denzelfden ochtend als cerst-luitenant beëedigd, defileerde aan het hoofd van het Ie peleton van de Te compng'nio van het Te regiment grenadiers. In de stad hing aan vele huizen de vlag uit de staatsbedienden kregen een halver» dag vrijaf. DE INDUSTRIEELF MOBILISATIE. Naar de correspondent te Brussel der N.R. Ct. meldt houdt het departement van lands verdediging zich ijverig bezig met de bestu deering von een eventuecle industricelc mobi lisatie. Reeds is opgemaakt, hoe groot de voorraden van voorwerpen van allerlei aard, die het leger op den eersten mobilisaticdng noodig heeft, dienen te zijn en wat ieder sol» daat in oorlogstijd per maand aan dergelijke voorwerpen verbruikt. De dienst der industri celc mobilisatie houdt zich evenwel niet bezig met het samenstellen van deze voorraden, maar beperkt zich tot het nagaan van de pro ductiemogelijkheden op militair gebied van de fabrieken in het land. DE STABILISEERING VAN DE BELGISCHE FRANC. Brussel, 9 April. (V. D.). Uit officieele bron wordt vernomen, dat de financieele on derhandelingen te Londen een gunstig verloop hebben. De dekking van de Belgische Bank zou verzekerd zijn, waardoor de mogclij'khcid Tan bestaan, dat de noteering van het pond- sterling te Brussel binnen afzienboren tijd op 107 zal worden gestabiliseerd. Minister Janssen belegt tegen Zaterdag een bijeenkomst met dc persvertegenwoordigers. FRANKRIJK. POLITIEKE BESPREKINGEN VAN BRIAND. Dc mutaties in het ministerie. Briand heeft gistermiddag politieke bespre kingen gevoerd met het oog op de aanwijzing van een nieuwen minister van landbouw. Hij heeft speciaal der» politieken toestand bespro ken met de ministers von binnenlandsche zaken, koloniën en handel Hij heeft ook met R Péret geconfereerd het gesprek liep vooral over het vraagstuk der inter geallieerde schul den. Tegen het einde van den middag ontving Briand Francois Binet, radicaal Kamerlid. Er zijn redenen om aan te nemen, dat Briand op dezen een beroep zal doen om als opvolger van J. Durand op te treden aan het departe ment van landbouw. De beslissing zal echter eerst vallen na ratificatie van den kabinets raad, die tegen hedenochtend bijeengeroe pen is. Crêpe de chine Shawls met franje gehaakte wollen Shawls met franje prijzen vanaf f 3.90, schitterende kleuren, DE ONTSLAGBRIEF VAN MALVY. Dc motieven van zijn aftreden. In zijn ontslagbrief herinnert Malvy eraan, dat hij, op aandringen van Briand aangenomen heeft om deel uit te maken van de regcering en loyaal mede te werken aan den vredés- arbcid en de financieele saneering. Hij ge loofde oprecht in de mogelijkheid om een politiek van loyaliteit en samenwerking te voeren, doch stuitte peisoonlijk op een voor bedachte vijandschap. Hij meent daarom dat zijn aanwezigheid van Briand zou kunnen ver vreemden, wier medewerking onmisbaar kan zijn voor de verwezenlijking van zijn program Daar hij de regeering niet in moeilijkheden biengen wil en geen échec bezorgen wil aan haar politiek, heeft hij dan ook zijn vrijheid van handelen teruggenomen en zal hij trach ten een politiek te voeren von democratische en sociale actie, ten einde de moeilijke taak der regeering te verlichten. Briand betuigde in zijn antwoord zijn leed wezen en dat zijner collega's en aanvaardde zijn loyale medewerking. 0 DE FRANSCHE MINISTER PÉRET NAAR LONDEN. Thans definitief. Londen, 9 April. (V. D.) Vernomen wordt, dat de Fransche minister van financiën Péret thans in staat is maatregelen tc treffen om binnen een week naar Londen tc komen Hij ert de kanselier vnn de schatkist Winston Churchill zullen don in stuot zijn de bestaan de kwesties betreffende dc Franschc schul denregeling te bespreken. DE VRIJWILLIGE BELASTING »N FRANKRIJK. Briand heeft den minister van financiën 10,009 fres. overhandigd bij wijze van vrij willige bijdrage voor het herstel vun den franc. EEN ONGEVAL IN EEN FABRIEK. f Drie dooden. In een fabriek van chemische producten t* Reims kwam een machine op wielen in aonra- king met een electrischen kabel met hooge spanning. Van de 15 arbeiders, die de machine bedienden, werden drie gedood en een zwaar cewond. ENGELAND. VERLOVING VAN DEN PRINS VAN WALES? Londen, 9 April.* (H.N.) Volgens de Amerikaonschc bladen zou dc verloving vnn den prins van Wales met zijn nicht Lady Mary Cumbridge, een dochter van den hertog vun Teek, binnenkort te verwachten zijn. PRINSES VICTORIA. De toestand van prinses Victoria is zoo danig verbeterd, dut er geen geregelde bulle tins meer zullen uitgegeven worden. Als een goed toeken wordt geacht, dut haar zuster. Koningin Maud von Noorwegen, na de crisis afgewacht te hebbene van plan is dc volgen de week weer naar huis tc gaan. HET CONFLICT IN DE ENGELSCHE MIJNINDUSTRIE. Verwerping vnn de voorstellen der mijncigenaurs Londen, 8 April. (V.D.) Heden is er eenigc ontwikkeling van den toestand in do kolenindustrie gekomen. Als voorbereiding tot de nationale conferentie van mijnwerkers-gede legeerden, welke morgen zal worden gehou den, kwam dc uitvoerende commissie der mijn- werkersfedcratic bijeen met de industricelc commissie van het vakverecnigingscongrcs. waarin alle vakverccnigingcn zijn vertegen woordigd. Op deze vergadering hod oen drukke en openhartige bespreking plaats. Of schoon de commissie van het vakvcrcenigings- congres slechts een advisecrend lichaam is, moet zij toch noodzakelijk een grooten invloed hebben op dc houding der mijnwerkers. Het was derhalve niet zonder betcckenis, dot de genoemde commissie der uitvoerende commis sie den mijnwerkers aanried, geen overhaaste of in het oog vallende actie te ondernemen. Zij gaf nadrukkelijk te kennen, dot de verwer ping van het rapport der kolen-commissie er alleen toe zou strekken, de zaak der mijnwer kers te schaden in dc openbore meening. De uitvoerende commissie der mijnwerkers over woog, no de commissie van het vokverceni- gingscongres tc hebben verloten, op haar bu reau, welke politiek zou worden annvaurd Later werd door Cook, den secretaris-generaal, bekend gemaakt, dat dc uitvoerende commis sie tot een besluit is gekomen, hetwelk mor gen op de nationale conferentie der mijnwer kers zal worden bekend gemankt. Van welken aard dit besluit is, werd niet medegedeeld. Welingelichte Lobour-correspondcnten verne men echter, dat de uitvoerende comprtissie, die behoedzaam te werk gaat, zoodanige leiding zal geven aan de mijnwerkers-conferentie, dat de deur zoo wijd mogelijk open blijft. De punten, die de conferentie zal behandelen, zijn de loonen en de reorganisatie Naar men zegt, zijn dc voorstellen der mijneigenaars omtrent deze punten onbepaald cn laten ze aan duidelijk heid tc wenschcn over, zoodat cr alle reden is om te geloovcn, dat de uitvoerende com missie de mijnwerkers-conferentie zal advisee- ren, dat men in dc eerste plaats moet trachten, een meer gedefinieerde en juiste uitlegging van deze voorstellen te verkrijgen. Men zegt in goed-ingelichte kringen, dot het bestuur der mijnwerkersfcderotic besloten heeft dc vooi stellen der mijncigenaais te verwerpen en de conferentie van heden aan te raden om zich krachtig te verzetten tegen ploatscliike overeenkomsten cn tegen dc beperking der loonen. Dc besluiten der mijnwerkers- conferentie. Ecnig opti misme. L o n d e n, 9 April. (V. D.) De conferentie van mijnwerkersgedelegeerden nam heden met algemeenc stemmen de motie aan, welke was ingediend door de uitvoerende commissie, er» waarin aan de districten geadviseerd wordt: T. Dat geen toestemming zal worden gege ven tot eenig voorstel tot verlenging von den duur van den werkdag. 2. Dat het beginsel eener nationale loon- overeenkomst met nationale minimum-percen tages moet worden gehandhaafd. 3. Dot, voor zoover de loonen reeds te laag zijn, geen toestemming zal gegeven worden tot een voorstel tot vermindering der loonen Voorts werd besloten, dot deze adviezen zouden worden gezonden naar de districten, om daarover onmiddellijk te beraadslagen cn een besluit te nemen, waarna zoo spoedig mogelijk een nieuwe conferentie van gedele geerden zal worden bijeengeroepen, ten einde tot een definitief besluit tc geraken. Vervolgens werd echter bekend gemaakt, dot de uitvoerende commissie der mijnwerkers een uitnoodiging aan de mijneigenaars had ge zonden, om terstond opnieuw met hen te ver gaderen, om de onderhandelingen voort zetten In politieke kringen wordt het resultaat der mijnwerkers-conferentie in zoo verre als hoop vol beschouwd, dat de deur is open gelaten tot verdere onderhandelingen. Het rapport der kolen-commissie is niet verworpen als grond slag van besprekingen. Alvorens hij de motie op de mijnwerkers- conferentie indiende, gaf Cook, de secretaris- generaal der mijnwerkers-vereenigirg, een ver slag van hetgeen was voorgevallen op dc gis teren gehouden conferentie tusschen de uit voerende commissie der mijnwerkers en de in- dustrieele commissie van het vakvurcenjgings- Zaterdag 10 April 1926 priFdir ADVERTENTlEN roet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adveitentiën voor de heUt der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xeer vooidcclige bepalingen voor het advcrlecrcn h'ene ciicuiaire, bevattende dc voorvraarden.% wordt op aanvraag toegezonden. congres. Hij deelde mede, dat een icsolutie wos aangenomen, waarin opnieuw verzekerd v/erd, dat de commissie van het vakvorconigings- congres de mijnwerkers zul steunen bij hunnn pogingen om een billijke regeling tc verkrij gen vun dc nog onopgeloste moeilijkheden, moor dc mecning tc kennen gegeven werd, dat dc onderhandelingen tusschen de mijnwerker* en de mijncigenuors moesten worden voort gezet zonder uitstel, ten einde een duidelijker begrip te verkrijgen van de punten, waarover men het niet eens was, en de kunsen op eer* misverstand tot de kleinst mogelijke gicnzcn U beperken. Daar alle vakverccnigingcn in deze commissie zijn vertegenwoordigd, bctoc- kent dc resolutie, dot de arbeiders in het alge meen geneigd zijn, het kolcn-problccm aan koele cn zorgvuldige overweging to onderwer pen. De regeeringskringen betuigen hun tevreden* hcid over de ontwijfelbuur gematigde wijze, waarop de leiders der vakbeweging hot pro bleem opvatten. Ofschoon hij nauwkeurig oj> de hoogte wordt gehouden von den toestond, is het, naar verluidt, onwaarschijnlijk, dnt do eerste minister tusschen beide zol komen zoo* lang er ccnigc kans op overeenstemming be staat. Een bezadigd woord van Hodges. In een rede te Nottingham heeft Frank Hod ges, de secretaris van den internationalen mijnwerkersbond, gisteravond gezegd, dat cr één ding wus, nog bel.mgrijker don dc voor stellen van de eigenaars en de cischcr» van dc arbeiders, n.l. een tijdperk vun economische rust Voor Engeland. Het bedrijfsleven in Engelund heeft zich nog niet genoeg hersteld om de bcdieiging mot een paniek, die ieder oogenblil; los kan barsten, te kunnen verduren en wanneer beide partijen de harde economische feiten onder de oogen wil len zien, dan moeten zij zelfs nu nog bij mach te zijn, tot een vergelijk tot eiken prijs te ko* men. De stemming, waarin de onderhandelin gen moeten worden voortgc2et, moet ccn stem* ming zijn van wederkecrigc zelfverloochening. Dan zou de crisis nog op den rond van den ufgrond gestuit kunnen worden. EEN ZONDERJJNG-MILLIONAIR. Op zijn jochf, de Vnlfrcya, is Donderdag nabij Wivcnhoe (Essex) een 70-jarige Amcri- koansche zonderling overleden, een ongehuwd millionair, die 40 jaar geleden met zijn schip nnar Engeland kivom. Tot aan zijn dood is bij steeds op de plaats gebleven, waar hij destijds ankerde. Het jacht werd steeds onder stoom gehouden en de wacht moest voortdurend dienst doen. Byord Brown zoo -was dc naam van don eenzame was vroeger een op den voorgrond tredende figuur in de society van New-York. Waarom hij uit Amerika vertrok, en waarom het schip steeds onder stoom log zonder ooit het anker tc lichten, ligt volkomen in het duis ter. Zijn bemanning van achttien koppen is oud geworden aan boord. Zijn oorspronkelijke ka pitein cn machinist stierven. Jonge knapen in zijn dienst zijn vaders van gezinnen geworden Om vier uur 's middags ging Brown eiken dag naar de reeling en keek naar dc kim. Twee zusters van hem, die eens uit Amerika overkwamen, om hem op te zoeken, kregen geen vergunning om onn boord tc komen. Het ccnige wat van Brown onder de kust bevolking bekend was, is, dat hij buitenge woon mild was en van zijn jaarlijksch inkomen, dot de belastingautoriteiten op een waarde van 120.000 pond taxeerden, links cn rechts schen kingen deed von een guinea tot duizend pond. „Alleen, wanneer de moon vol was, gaf h"»j nooit een stuiver weg", vertelde een oude zee man aan boord van het jacht. „Maar bij de kwortierstanden gaf hij links cn rechts. Vóór den oorlog had hij goud- cn zilvergeld in ccn mondje bij de -hond staan, en een matroos hield dat vast, terwijl hij in het geld graaide om het weg te geven". ITALIË. NA DEN AANSLAG OP MUSSOLINI Nog een cn onder omtrent dc daderes. Rome, 9 April. (H. N.) De geneesheer, die Miss Gibson in 1925 twee maanden in het sanatorium heeft behandeld, waarin zij na een mislukte poging tot zelfmoord vertoefde, heeft aan dc pers verklaard, dat zijn patiënte met hem nooit over politiek heeft gesproken, doch wel herhaaldelijk tc kennen heeft gege- 'en, dat zij uit een revolutionaire familie stamde. In het Parkhotel, waar zij in Decem ber j.l. woonde, maakte zij den indruk van zeer nerveus te Jjn en aan godsdienstv» ..an- zii) te lijden. Dikwijls had zij hallucinaties en dikwijls maakte zij ook den indruk, alsof zij onder hypnose was. Naar de bladen melder*, heeft de maximolistische afgevaardigde Cas- einclli, die haar van ambtswege als verdedigcT is toegevoegd, deze opdracht aanvaard. KATHOLIEKE BETOOGINGEN VOOR MUSSOLINI. De godsdienstige betoogingen ter eere van Mussolini hebben een on verwachten omvang gekregen. Geen enkele prelaat, die niet mee deed. De kardinalen en de hooge geestelijkheid namen het initiatief voor diensten in de voor* noomste steden. Kardinaal Maffi droeg eer* plechtig Te Deum op te Pisa. De Paus had overigens het Italiaanschc episcopaat in dien zin geïnstrueerd. Men maakt de opmerking dat deze betoogingen de definitieve ineenstorting der Kutholieke Volkspartij (popolari) in Italië schijnen te beteekenen. HET OVERLIJDEN VAN AMENDOLAa Gisteren is het stoffelijk overschot van Amendola tc Cannes ter aarde bestêld, o. q. in tegenwoordigheid van senator Albertini, oud-* directeur der „Corriere dclla Sera,"

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1