Lodenmantels, Lodencapes „DE EEMLAi<DER" BUITENLAND. BINNENLAND. ABQMNEMENÏSPRIJS rr Langestraat 36 Gegarandeerd Tiroler kwaliteiten FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e .'aargang No. 239 ioort 210, idem üanco per poet f Ju—, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* «nondcrlijke nummert Cj05. AMERSrOGRTSCH DAGBLAD O.RECTHUR-U1TQEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|OORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 4791#. Maandag 12 April 1926 PRIJS DER ADVERIENTIÊH met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-adve.tentiën voor de Keilt der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeci vooidecligc bepalingen voor het advericercn Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDENDE ONTWAPE NINGSCONFERENTIE De houding van Rusland. In antwoord op de jongste nota van den Volkenbond betreflende de voorbercidendo ontwapeningsconferentie, heeft de Sovjet- regeering bevestigd dat haar gedragslijn geen verandering heeft ondergaan. De Russische gedelegeerden, die zijn uitgo- noodigd tot de economische conferentie, door den Volkenbond geconvoceerd, hebben gewei gerd daaraan deel te nemen, wanneer zij op Zwitsersch grondgebied bijeenkomt. DE KWESTIE VAN HET AANTAL RAADSZETELS. De Ilaiiaunschc vertegenwoor diger in de commissie. Scialoja zal Italië vertegenwoordigen in de commissie ter bcstudeering van de kwestie der uitbreiding van den Raad van den Volkenbond. DE INTELLECTUEELE SAMEN WERKING. De conferentie, tot taak hebbend coördi natie tot stond te brengen tusschcn het werk der verschillende internationale organisaties van studenten, heeft haar arbeid beëindigd na het aannemen van verschillende resoluties, dia aan de commissie vor intellectueele samen werking zullen worden voorgelegd. DUITSCHLAND. EEN UITWIJZING UIT OOST-PRUISEN. De Parijsche bladen bevatten een telegram uit Warschau, dat de Duitsche autoriteiten graaf Stanislas Sicrakowski aanzegden binnen drie maanden het Duitsche grondgebied ic verloten. Sierakowski is Duitsch burger en oud-afge vaardigde van den Pruisischen Landdag. Hem behooren uitgestrekte bezittingen in Oost- Pruisen. De reden voor zijn uitzetting is, dat hij voor zitter is van den bond der nationale minder heden in Duitschland. ONTROUW GEMEENTE-ONTVANGER. De gemeente-ontvanger van Kaufbeurer Jall, heeft een aanzienlijk bedrag uit de ste delijke kas verduisterd. Zijn vermogen is in beslag genomen, zoodat de stad geen schad< lijdt. Jall is te München, waarheen hij was ge* vlucht, gearresteerd, na een poging tot zelf moord, waarbij hij zichzelf zwaar verwondde FRANKRIJK. DE FINANCIEELE CRISIS Dc vrijwillige bijdragen De Seldces en Herfiot hebben elk tienduizend francs gestort als vrijwillige bijdrage in de staatskas. De „Temps" meldt dat het kabinet besloten heeft, dat alle leden der regeering aan de vrij willige bijdragen zullen deelnemen ten be hoeve van het herstel van den franc met eer- storting in de amortisatiekas. De ministers zullen vijf duizend francs storten, dc onder secretarissen duizend francs. TEGEN VALSCHE BEURSBERICHTEN Péret heeft in den ministerraad meegedeeld, dat hij voornemens is met den minister van justitie samen te werken om het \crspreiden van valsche beursberichten tegen te gaan De regeering zal de delinquenten vervolgen en in geval van betrapping op heeterdaad lot aan houding overgaan. DE NIEUWE MINISTER VAN LANDBOUW Het radicaal-socialistisch Kamerlid Binct is tot minister van landbouw benoemd (in da plaats van Durand, die Malvy als minister van binnenlandschc zaken is opgevolgd). EEN PAASCHEI MET LEVENDEN INHOUD Een onaangenaam cadeautje. Een Argentijnsche zangeres, die zich op de doorreis te Parijs bevond, kreeg drzei dogen een pakje, bevattende een Paaschci van choco lade, toegezonden; blijkens het opschrift was de afzendster een Japansche vriendin van naar, die eveneens in de Fransche hoofdstad ver toefde. Aan een vrienden-maal weid het ei stukgeslagen; cr kwam een doosje tc voor schijn „wat lief van mijn vriendin!"' >icp do Argentijnsche, een cadeautje verwachtend, uit doch toen zij het doosje opende kropen er een dozijn Aziatische kakkerlakken uit, die een onaangename lucht verspreidden, mitsga ders een schorpioenntje, dat haar in den vin ger stak. Dc zangeres deed aangifte bij de politie, waarbij zij verklaarde, dat iemand van den naam der „lieve vriendin'' misbruik had gemaakt. KLOKKETOREN INGESTORT. Drie huizen bedolven(wee doo- den en één gewonde. De hooge klokkctoren der Dalbadekerk to Toulouse, een historisch gebouw uit de vijf tiende eeuw, is gisterochtend ingestortdrio huizen werden bedolven er zijn twee dooden cn één gewonde, maar men vreest, dat er nog meer slachtoffers zijn. ENGELAND. DE CRISIS IN DE MIJNINDUSTRIE. Dc houding- verbond. van het Vak- De bladen spreken er algemeen hun vol» doening over uit, dot dc Vrijdag gehouden conferentie van mijnwcrkcrsgedelcgcerden da deur heeft opengehouden voor verdere onder handelingen. Erkend wordt, dat de industricc-le commissie van het Vakverbond een sterk ma tigenden invloed heeft geoefend. De resolutie, die in een gemeenschappelijke bijeenkomst van deze commissie en het mijnwerkersbestuur werd aangenomen en die in de mijnwerkeis- conlerentie werd voorgelezen, heeft, naar men meent, de onverzoenlijke mijnwerkersgroep ge neutraliseerd. Het mijnwerkersbestuur is alleen verantwoordelijk voor do onderhandelingen, doch hei is duidelijk, dat de indusnieele com missie van het Vakverbond bereid is, wanneer de onderhandelingen niet glad vciloopcn, een rechtstreekscher aandeel te nemen in de be sprekingen. Haor aanbod tot het veiiecnen van hulp, in bovenbedoelde resolutie vervat, is van ruimen aard. De commissie is bereid, op ol'.n» mogelijke wijze mede te werken lot hel ver krijgen van een bevredigende regeling. Dc in- dustrieele commissie is op het oogenblik in ieder geval een factor van veiligheid. Dinsdag conferentie van mijn eigenaars en mijnwerkers. Dinsdag oar.stnp.nrc ral een conferentie van mijneigenaars en liet bcsiutrr van dn Mijniver- kerstederotie bijeenkomen in dc hoop een natio nale mijnwerkersstaking aan het eind dor maand af te wenden, als wcnr.eer de regoe ringssubsidic aan het mijnbedrijf komt te ver vallen. PORTUGAL. REVOLUTIEPOGING IN PORTUGAL. Een vermoedelijke mislukking. Deveige Simecs, vroeger Portugeesch gezant t* Berlijn en onlangs als zoodanig benoemd te Weenen, wordt volgens een bericht uit Lissa bon beschuldigd van samenzwering tegen dc regeering en zal ter dispositie worden gesteld. Het Parijsche Journal bevat het volgende RECLAMES. Van 1—4 regels 1 4.05. elke regel meer L— telegram uit San-Sebastiaan 10-4 La Voce de Guipuzoca publiceecrt een telegram uit Vigo, volgens hetwelk een nieuwe poging tot revo lutie in den voornacht in Portugal mislukte. Oproermakers, behoorende tot dc radicale partij, waren voornemens het fort van Sanzose stormenderhand te nemen en do republikcin- schc garde te interneeren en vervolgens naar het paleis Balem te marchecren. De regecring, die ongetwijfeld op de hoogte was, zou order geven tot het conccntrecren van militairen en politie. Terwijl bommen ont ploften op de hoogte van Dopima, vanwaar ook gevuurd werd, begaven dc minister-presi dent en de minister van oorlog zich naar het paleis van den civielen gouverneur, namen daar dc leiding der ordemaatregelen op zich en bevalen de onmiddellijke sluiting van alle cafés en clubs en een streng in het oog hou den van alle voertuigen in dc straten van Lis sabon. Om drie uur 's morgens was de rust weergekeerd. ITALIË. MUSSOLINI TE TRIPOLI. Dc Cavour gistermorgen voor Tripoli geland. Dc Cavour met Mussolini aan boord, heeft Zondagochtend zeven uur het anker in de ha ven van Tripoli uitgeworpen. RUSLAND. EEN FRANSCH ESKADER NAAR RUSLAND. Moskou, 10 -April. (H. N.) Herbatte, de Fransche gezant, heeft de sovjet-regeoring kennis gegeven, dat een Fransch eskader de zen zomer een bezoek zal brengen aan Sebos* topoi, Odessa en Leningrad. Dc sovjet-autori teiten hebben de noodigc maatregelen voor de ontvangst van de gasten reeds voorbereid GRIEKENLAND.. DE OPSTAND IN SALONIKI. Belgrado, 10 April. (H.N.) Het grens verkeer tusschcn Zuid-Slavië en Griekenland, dot gisteren stop gezet was, is vandaag weer hervat. In totaal zijn er 18 officieren gear resteerd en naar Soloniki getransporteerd, wear zij reeds vandaag voor een krijgsraad zullen terecht staan Politieke vluchtelingen, die over de grens zijn gekomen, melden dat de ontevredenheid tegen Pangalos voortdurend toeneemt. B e r 1 ij n, II April. (V.D.) Uit Belgrado worden de uit Athene ontvangen berichten be vestigd, volgens welke de te Saloniki uitgebro ken opstand volkomen gebroken is. Bij het door oorlogsschepen verrichte bombardement zouden in de stad ongeveer 200 vrouwen cn kinderen gedood of verwond zijn. NOORD-AFRIK A. DE STRIJD IN MAROKKO. Painlevé confereerde gisterochtend met Lo pez Olivan, den Spaanschen gedelegeerde voot dc conferentie te Oudjde, die vergezeld was van generaal Simon, den Franschen gedele geerde. Besloten werd dat de beide voornaamste Fransche gedelegeerden Dinsdag met Olivan naar Madrid zullen vertrekken, alvorens naai Oudjda tc gaan, waar zij T6 April zullen aan komen. AZIE. DE OVERSTROOMING TE BAGDAD. Vijfduizend man zijn te Bagdad dag on nacht bezig met het opwerpen van dammen. Zij wis ten tot nog toe dc stad voor overstrooming t« behoeden. Hoewel het water acht centimeter daalde was de toestand tegen den avond van Zaterdag zeer ernstig, daar het gat in den dijk nabij het koninklijk paleis zich heeft verbroed, zoodat er per seconde duizend 'on water door de koninklijke tuinen stroomde. Koopmansgoederen ter waarde van duizenden pond sterling liggen nabij het noorderst ition gedeeltelijk in het water. CHINA. DE BURGEROORLOG. Berichten uit Peking maken melding van ccn staatsgreep van het Koeo-min-tsjocn die in het grootste geheim uitgevoerd is. De poorten van de stad werden laat in den nacht gesloten en de telefoonverbindingen waren gedurcnac vela uren onderbroken. Het hoofdkwartier van Toeon-Tsji-Yoei, den president, was omsingeld. Een proclamatie van het Koeo-Min-tsjoen werd aangeplakt, waarin verklaard, dat Toean-Tsji-Yoei sedert zijn aunvaarding van het bewind verschillende handelingen ten na- dcclc van China had verricht, waarvan de ergste daöd was dc onderteekening van de goud-fronc-overeenkomst betreffende de scha devergoedingen voor den Boxers-opstand en dc kort geleden plaats gehad hebbende schiet partij op de demonstrcerende studenten. Verder zegt dc proclamatie, dat het in het belang van het volk noodig is drastische maat regelen te nemen. „Wij hebben den vroegcrcn president, Tsao Koen, in vrijheid gesteld cn Woc-Pei-foe een telegram gezonden, waarin wij hem uitnoodig- den onmiddellijk naar Peking te komen om de leiding der zaken op zich te nemen Dc orde zal worden gehandhaafd. De kooplieden wor den aangespoord hun zaken gewoon te blijven drijven. Verspreiders van onware geruchten, die onrust kunnen verwekken, zullen zwaar worden gestraft. De lijfwacht van den afgezetten president heeft dc Koeo-Min-tsjoen-uniform aangenomen cn is als nieuwe gemengde brigade naar een ander deel der stad overgeplaatst. Toean zelf had zich Zaterdagmorgen vroeg, nog voordat dc coup d'état plaats greep, naar dc Fransche legatie begeven. VEREENIGDE STATEN. ONTPLOFFING OP EEN TANKBOOT. Twin'ig dooden Ten gevolge van een ontploffing tc Port Arthur (Tcxcs) op de tankboot „Gulf of Vene* zuela", welke geschiedde, terwijl 90000 barrels ingeladen werden, zijn 20 mcnschen gedood en 50 gewond. De oorzaak der ramp is onbe kend. DE RAMP VAN DE „SEAL". Dc bemanning gered. Uit St. Johns (Newfoundland), wordt d.d. 10 April gemeldHet stoomschip Eagle heeft vanmorgen de bemanning van het stoomscfv Seal gered, welke een toevlucht zocht op dc ijsschotscn, toen de Seal, tengevolge van een ontploffing in de kruitkamer van patronen voor het schieten van robben, onklaar raakte Dc Seal is gisteren gezonken. Een der opva renden is overleden, vijf zijn gewond. VERSPREIDE BERICHTEN. AFSCHUWELIJKE ROOFMOORD Een heel gezin het slachtoffer. Uit Pioag wordt d.d. 10 April aan dc Ct. gemeld In den afgcloopcn nacht heeft te Rockendorf, nabij dc Eger, ccn afschuwelijke roofmoord plaots gehad. Een landbouwer had dezer dogen een os verkocht voor 4000 Ccchischc kronen. Het geld bewaarde hij bij zich in huis en hier van beeft waarschijnlijk iemhnd kennis gekre gen. Tusschen twaalf en "drie uur overviel bij dc slopende familie en vermoordde met een bijl het 12-jarigen zoontje, Isidore, het dochtertje, Anna, alsmede een 25-jarig dienstmeisje. De landbouwer zelf, zijn vrouw en het 7-jarig zoontje Jozef werden gewond, waarvan vader cn zoon levensgevaarlijk, terwijl men hoopt de vroujv in het leven tc behouden. Een 13-jarig zoontje, Kosper, had zich onder het bed verscholen en was getuige van den massumoord. Hij zag hoe het onmensch do kasten en loden doorzocht, om het gold te vinden. Toen de moordenaar het huis had vcr- loton alarmeerde het knaapje het dorp. Dc achtervolging leidde echter niet tot een resul taat, men vond slechts op ccn 1000 meter of- stand de bebloede bijl, waarmede dc misdaden waren gepleegd. Naar later wordt gemeld, zijn ook de ge wonde vader en zoon overleden, zoodat het onntnl slachtoffers vijf bcrongt. De Koningin-Moeder en Prinses Juliana hebben Zoterdog ccn langdurig bezoek ge bracht aan het muzickmuseum in dc Cornc- giclaan. De Koningin-Moeder heeft Zntcrdogavond het Mengelbergconcert in het Gebouw voor Kunsten cn Wetenschappen bijgewoond. MR. ABR. VAN DER HOEVEN. Naar de Ned. verneemt, gevoelt de patiënt na dc goedgeslaagde operatic, zich bij tijden nog zeer zwak, inzonderheid te zwak om be zoek te ontvangen. Gelukkig kan het blad hier aan toevoegen, dat hij desniettemin op den weg naar beterschap is. OUD-GENERAAL-MAJOOR J. H. v. d. BURG. Te Harderwijk is overleden, in den ouderdom van 72 jaar, de heer J. H. v. d. Burg, oud- generaal-majoor, tot 1922 militiccommissoris in bet tweede district van Zuid-Holland tc Rotterdam. GENERAAI.-MAJOOR L. W. C. GERLACH. Commissaris Ncd.-Ind. Spoor wegmaatschappij. In den ouderdom van 91 jaar is in Den Haag gep. generaal-mnjoor L. W. C. Gcrlach over leden. In 1855 benoemd tot 2e luitenant bij het 6e reg. infanterie te Amsterdam, weid hij, twee jaar later gedetacheerd bij het Indische leger, welke bestemming hij in November van dat joar volgde. Na in 1858 tot lc luitenant bevorderd te zijn, werd hij in 1864 overgeplaatst bij het Ncd.-Indischè leger, waar hij in de verschil lende rangen opklom. In 1873 werd hij be noemd tot ridder in dc orde von den Nedcr- landschcn Leeuw en in 1880, toen hij luit.' kolonel was, werd hem wegens betoonden moed tijdens een expeditie het ridderkruis 4c kbs der Militaire Willemsorde toegekend. In 1893 bereikte overste Gcrlach den rong van kolonel, en na vier jaar in dien rong gediend te h«b« ben, werd hem op verzoek eervol ontslag ve:- end. Hij repatrieerde cn vestigde zich in don- log. In 1889 v/erd hem de titulaire r,ang var, gencrool-majoor verleend. Na zijn vestiging in den Haag hnd hij a! spoedig een druk aandeel in het maatschappe lijk leven. Zijn belangrijkste functie was die van commissaris der Nederlondsch-Indischc Spoor wegmaatschappij. Het grootste is, altijd slechts een mensch te wezen. Bjömson. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. Hij praatte steeds door, maar dc jongen zeide weinig, totdat Tremayne, teen zij het hotel in 't oog kregen, voorstelde „Kom mij morgenochtend opzoeken. Ik wil je stem behoorlijk onderzoeken met een piano en je zeggen, welke mogelijkheden ze je biedt Kan je komen Het zou jammer zijn deze ge legenheid te verliezen en ik verzeker je, dat je stem het waard is." Zonder eenige aarzeling zeide de jongen, dat hij zou komen, en voegde er na een oogenblik aan toe, alsof het hem nu eerst inviel ,JJank u wgl, meneer." Toen begon hij over zich zelf te praten en vertelde Tremayne van zijn ouders, zijn jeugd en zijn werk met een haast zonderlinge open hartigheid Hij was bijna twintig jaar oud, zeide hij, en soms twijfelde hij, of hij wel wer kelijk de zoon was van dc oude lieden, die zich zijn ouders noemden. „Zij zijn heel vriendelijk voor mij", zeide hij veiontschuldigend, „maar zij zijn wel wat oud om een zoon te hebben zoo jong als ik, en ik ben zoo goh; el anders dan zij. Blijft u hier lang, meneer Het had in Ticmayne's bedoeling gelegen, den volgenden dog weg te gaanhij vond het hier vervelend maar plotseling veranderde hij van plan, terwijl hij bij het flauwe licht in het jeugdige gelaat naast hem keek. „Het weder is nog zco slecht, ik zal hier waarschijnlijk nog een paar dagen blijven en nu ik je heb hooren zingen, zou ik gaarne fe stem willen onderzoeken. Het is een stok paardje van mij, genieën te ontdekken, en ik denk haast, dat jij er een bent." Zij waren nu bij het hek van het hotel geko men. Een ruw houten hek mte groote steenen pilaren, bestand tegen stormen als deze. Tremayne bleef staan en stak zijn hand uit hij wist zelf nauwelijks waarem hij dit deed. „Goeden nacht", zeide hij. „Ik verbeeld mij, dat wij beiden broeders in de kunst zijn. Kom morgenochtend om elf uur en vraag naar meneer Tremayne." De jongen zeide weer „dank u wel", meer niet, en zijn woorden waren onhoorbaar door den storm en het golvengeklots. Maar hij drukte hem dc hand met een stevigen greep, alsof hij er aan gewoon was, en hij zag zijn nieuwen kennis daarbij recht in de oogen. „Een buitengewone jongen", zeide Tre mayne tot zich zelf, terwijl hij naar binnen ging. „Hij is geen kind van visschers, dat zou al heel vreemd zijn. Meer waarschijnlijk een schipbreukeling. Er zullen wel velen zijn cp een kust als deze." Hij vergat den storm geheel bij de gedachte aan zijn nieuwe ontdekking. HOOFDSTUK II. Den volgenden morgen vroeg hij zich af, hoe hij er loch toe was gekomen, .den jongen uit te noodigen om hem op te zoeken, en hij kwam tot het besluit, dat het zeker de schuld was van den storm. Onder het ontbijt lachte hij zich zelf uit, omdat hij een visscher had kunnen vertellen, dat hij een genie was en in Londen moest stu- deeren om een groot zanger tc worden. Bij daglicht, nu de wind was gaan liggen en de zee niet langer huilde als een hongerig roofdier, leek zijn "handelwijze belachelijk. Hij vroeg zich zelfs af, wal de directie van het hotel en zijn weinige medegasten zouden denken, wanneer die buitengewone jongen hem kwam opzoeken (als hij n.l. kwam). Tremayne was president van een genoot schap voor het bevorderen van moderne en classieke muziek. Hij was ook componist, maar het gebrek van zijn composities was, dot ze het begrip van een gewoon publiek te boven gin gen en te hooge eischen stelden aan een ge woon pianist. Verder was hij heel rijk en bezat een onbe- zwaortT landgoed in Oxfordshire. Muziek was zijn wereld en zijn leven, ofschoon hij inder daad nog een jong man was en den leeftijd van veertig jaar nog niet had bereikt. Ook had hij een gunstig voorkomen wat de vrouwen hem wel zouden hebben verteld, als ze de gelegenheid daartoe hadden gehad, met zijn droomerige oogen, zijn slanke, witte handen, zijn naar achteren geborsteld donker haar en zijn hoog voorhoofd. De portier keek niet eens verbaasd. Hij zei de „Daar is een jonge man om u te spreken, meneer", en liet den joagen m de zitkamer. Tremayne keek op. De jongen van den storm en het strand voor hem, aarzelend, of hij hem dc hand moest toesteken of niet. Hij was gekleed in een pak van grove blauwe serge met een matrozenkraag, en droeg goedgc- poetste schoenen. Het dichte blonde haar was, geborsteld en wag blijkbaar gewasschen, want; het was nog nat, de oogen waren schitterend blo uw. Hij mocht dan een visscher zijn, Tre mayne zag bij den eersten blik, dat het voor komen van dien vreemden knaap een betere afkomst verried; goede geboorte, opvoeding cn mogelijk genie. Hij stond op en gaf hem de hand. „Kom binnen", noodigde hij uit. „Ik vroeg mii juist af, of je werkelijk zoudt komen." De oogen van den jongen Cassillis waren onwillekeurig afgedwaald naar de pianohij keek daar naar met een verlangenden blik, die veel zeide. „Jo, ik ben gekomen, omdat u zoo vriende* lijk waart te zeggen, dat u mijn stem wilde onderzoeken. Het kostte mij echt°r veel moeite mijn vader over te halen mij aan wal te laten blijven. Wat een hoop muziek hebt u ik wou, dat ik kon spelen. Speelt u, meneer „Ja. Ik speelde juist een stuk, dat mij ge zonden werd om te recenseeren. Ik zal het nu jou voorspelen en je moet mij zeggen, wat je er van denkt. Uit je critick zal ik kunnen op maken, hoeveel muziek je in je hebt", zeide Tremayne met een glimlach. „Heb je jd ouders verteld, dat je van morgen naar mij zoudt gaan V" „Ja", was het antwoord, „maar zij begrijpen mijn liefde voor muziek en verlangen om te zingen niet. Zij vinden dat een leven op zee goed genoeg is voor iedereen, maar voor mij is het niet genoeg. De oude man mag dan mijn vader zijn, maar ik str-m niet mot hem overeen, en beiden weten, dat ik, als ik ouder ben, wegga om to> studecren." Het scheen hem tc amusecren, ofschoon cr eenige minachting in zijn toon lag. „Ik geloof, dat ze een beetje bam* voor mij zijn. Het is grappig I" ,Wat soort werk zou je willen doen, als je naar Londen ging", vroeg Tremayne, „en hoe zou je het kunnen combincercn met muziek tc leeren „Ik veronderstel, dot het niet zou gaan, ten zij ik werk kreeg aan een schouwburg. Dat zou ik kunnen doen en misschien zouden ze mii een kansje geven." Tremayne keek hem peinzend aan, in ge dachten verzonken. „Ben je de zoon von dc menschen bij wie je woont M zeggen van wel." „Weet je iets van het tooneel De jongen vertelde alles, wat hij van dat onderwerp wist. Het bleek, dat twee jaar ge leden een vreemdeling' in het dorp was ge komen en in ditzelfde hotel had vertoefd, cn Cassillis had hem bij verschillende gelegen heden meegenomen om te visschen. Zoo had den ze kennis gemaaktde man was tooneel- speler en had Cassillis gezegd, dat hij aanleg voor het tooneel bezat. Hij was slechts eens in zijn leven in een schouwburg geweest, cn dat was om een too- neelstuk van Shakespeate te zien hij had nooit muziek gehoord in concerten of opera's. De tooneelspeler had hem eenige liederen ge geven, toen hij wegging, maar hij kon ze niet zingen. Tremayne luisterde en knikte. „Het is alles welbeschouwd een ellendig leven", zeide hij, „tenzij men de hoogste sport van de ladder be reikt. En ik ben bang, dat je tc oud bent om iets anders in dat beroep te worden dan lid van een reizende troep. Laat mij je nu hooren zingen. Je kent geen muziekstukken „Alleen van gehoor. Ik ken de noten, maar ik kon niet spelen cn kan ook geen muziek le zen. Als u mij de wijs wilt .aangeven, kan ik alles zingen". (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1