AMERSFOORTSCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ „DE EEMLANDER" ^Princess (Room 24e Jaargang No. 240 iBONNEMENTSPRUS rj 77T «T ^*"v BUITENLAND. Dinsdag 13 April 1926 PRiis oFiiii" met inbegrip van «en Utrechtsche weg 38 - Te!e\ 302 De nieuwste stoffen voor Japonnen tegen zéér billijke prijzen Strohoeden Vernis in alle kleuren, per flacon 25 cent. A. VAN DE WEG, Langestraat 23. Telef. 217. Engeische Stoffen. Langestraat 36 KOLONIËN. BINNENLAND. FEUILLETON. Een Liefdesdroom. loort 2.10^ idem ütaco per pod f 1per week (met gratis rcrzckcring legen ongelukken) f 0.176, aixoncktlijke nubmi C.05. DIRECTEUR-UITQEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHER|OÖRTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47919. VOLKENBOND SOVJET-RUSLAND EN DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE De officiecle weigering tot deelnemen Gistermiddag heeft het Volkenbondssecreta- riaat eindelijk het verwachte weigerende ant woord van Tsjitserin ontvangen op de tot do Bovjru-e^eering gerichte uitnoodiging om deel te nemen aan de werkzaamheden van de com missie van voorbereiding voor de ontwape ningsconferentie. Tsjitsjcrin's weigering om gedelegeerden naar een conferentie op Zwit» sersch grondgebied te zenden is in zes lange bladzijden gemotiveerd, waarbij vooral vee) onaangenaamheden aan het adres van de Zwitserschc regeering worden gezegd. Ondanks deze weigering is men in de Vol kenbondskringen toch geneigd aan te nemen, dat de éerste vergadering van de commissie van voorbereiding niet opnieuw zal worden uitgesteld. De geruchten, dot Franrkijk op nieuw uitstel zou hebben verzocht, zijn in iede» geval op het oogenblik nog *»nwaar. Een der gelijk verzoek zou ook moeilijk te motivccren zijn, daar de Volkcnbondsraud in Maart, toen hij 18 Mei als datum voor de eerste bijeen komst vasthield, toch waarschijnlijk wel zal hebben ingezien, dat dit besluit de deelneming van sovjet-Rusland uitsloot. Indien Frankrijk dus geen bijeenkomst van de commissie van voorbereiidng buiten Rusland wenschte hadden Briana en Boncour hetzij een ander land al* plaats van bijeenkomst moeten laten aanwij zen, hetzij toen reeds op uitstel hebben moeten aandringen, daar dit laatste althans nog beter zou zijn geweest don een nieuw stelsel. Men gelooft daarom dot de commissie van voorbe reiding inderdaad op 18 Mei zal bijeenkomen, doch slechts een korte vergadering met alleen een voorloopige algemeenc gedachtenwisscfing zal houden. De Volkenb°nd een orga nisatie van moordenaars f De „New York Herald" (Parijsche editie) heeft blijkens een draadloos bericht uit Mos kou vernomen dot de Derde Internationale in een manifest de arbeiders uit alle landen uit- noodigt den Volkenbond, die een „organisatie van moordenaars" wordt genoemd, te bestrij den en te vernietigen. DUITSCHLAND. DE DUITSCHE POLITIE. In antwoord op een vraag, wordt in d.en of- ficieelen Pruisischen persdienst medegedeeld, dat bij de besprekingen met de geallieerden over de politickwestie over het algemeen thans overeenstemming bereikt is, ten gevolge waarvan een vermindering in het aantal poli- tiebeambten zal moeten intreden. Deze ver mindering zal echter langzaam tot stand ko men en over een aantal jaren verdeeld wor den. AARDSTORTING TF LEIPZIG. Een doode. Leipzig, 12 'April. (V. D.) Hedenmor gen is in een der stadsuitbreidingen plotseling een aardmassa van meer dan 60 M3 ingestort, waardoor tal van arbeiders bedolven werden Een hunner werd gedood, terwijl verscheidene anderen verwond werden. BELGIE. DE STABILISATIE VAN DEN BELGISCHEN FRANC. De Londensche onderhandelingen. Brussel, 10 April. De verklaringen van den Belgischen minister van financiën aan de persvertegenwoordigers komt in het kort hierop neer, dat de atmospheer in de Lon densche financieele leringen veel gunstiger is bevonden. De minister slaagde er in de na- oorlogsche schulden, bestaande uit \2Ys mil- TEL IMT. 911. bewijsnummer, elke regel meer f 0 25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adve.tenticn voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xeer vooidcclige bepalincen voor het advericeicn. tene ciicuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. REC* AMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— lioen pond dricmaandelijlsche schatkislbil- jetten te vervangen door een leening met een looptijd van 30 jaren, aflosbaar van het 6e jaar af tegen een rentevoet van 5 Een particulier onderhoud met den minister wekte de verwachting, dot er een overeenkomst zal worden verkregen betreffende de groote sta- biliseticlcening, welke ccn looptijd zal hebben van 29 jaren met joorlijksche aflossing. Een accoord tusschen de regeering en de Belgi sche banken is bereikt. De minister ontkent formeel, dat buitcnlondschc bankiers zich heb ben willen mengen in dc kwestie betreffende de Belgische spoorwegen en de minister-porte feuille van koloniën. FRANKRIJK. DE FRANSCHE SENAAT De Senaat heeft zijn werkzaamheden hervo* door dc elgemeene bespreking, der begrooting voor 1926. De algemeene rapporteur gaf de mecning te kennen, dot cr een flinke bezem- streek gegeven moet worden om zekere ver dachte elementen op te ruimen, die den frank aanvallen en schade toebrengen aan het cre- diet van den staat De minister antwoordde, dat de regcering niet inactief blijft. LOUCHEUR BIJ STRESEMANN. Loucheur, die gisteren te Locarno vertoef de, heeft aldoor een bezoek gebracht non dr. Stresemann, den Duitschen rijksminister van buitcnlandsche zaken. STAKING AAN BOORD. Be r 1 ij n 12 April. (V. D.) De beman ning der possagiersboot „Massilia" van de Trans-Atlantische Mij., welke den dienst Bor deauxBuenos-Aires onderhoudt, is in sta king gegaan, aangezien de directie weigerde, dc scheepsofficieren te ontslaan, cn 3 ontsla gen matrozen weder in dienst te stellen. ENGELAND. DE CRISIS IN DE MIJNINDUSTRIE. Bemiddeling van Boldwin verwacht. Mon verwachtte gisteravond in kringen, die met den toestand op de hoogte geacht mogen worden, dat Baldwin de mijneigenaars en da afgevaardigden der werklieden vanavond on middellijk bijeen zal roepen in een gemeen schappelijke conferentie te zijnen hirizfe, als d* onderhandelingen, die vanmiddag tusschen da beide partijen alleen zullen gevoerd worden, geen resultaat zouden opleveren. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN. Betreffende het jongste verhoor van den af gevaardigde Pallovicini verklaart men in Boe dapest, dot hij geen enkele aanwijzing kon ge ven betreffende de persoonlijkheden, die de bankbiljettenvervalsching opgezet hebben. Hij verklaarde, dat zijn inlichtingen zich beperken tot die welke vervat zijn in het verslag der parlementaire commissie en die welke door de pers zijn gepubliceerd. Hij bevestigde, dat hij nooit geweten heeft, dat de regcering of dc eerste-minister op de hoogte zijn geweest van de vervalsching of er eenig aandeel in gehad hebben. ROEMENIE. ITALIË EN DE KWESTIE VAN BESSARABIË. Berlijn, 12 April. (V. D.) Volgens de bladen deelde de Italiaansche gezant te Mos kou de Sovjetregec-ring mede, dat Italië het verdrag betreffende dc bezetting van Bassara- bic door Roemenië niet zal ratificeeren. KLEER ïlAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersfoort a'""T Groningen lltiechtscheweq 36. Tel. 587 Geschikte gelegenheid voor winkeliers vergaderingen en Sportvereenigingen Jabots-Kragen, Ceintuurs. Shawls de nieuwste Parijzer snufjes ontvangen AUSTRALIË. New-'/orit, 12 April. (V. DJ Alhier ré een aardbeving geregistreerd op 10,000 mijlen afstand. De registraties duurden van 3 tot 4.28 uur 's morgens. De aardbeving heeft waar schijnlijk plaats gehod op dc Zuid-Wcstkusl van Australië. CHINA. DE BURGEROORLOG. De toestand te Peking. Een gedelegeerde van Woe pei foe is fo Peking aangekomen en heeft geconfereerd met Loc spoeng lin, den aanvoel der der nationale strijdkrachten. Loe sjeng lin heeft maatrege len getroffen voor dc handhaving van de orde te Peking door de militaire politie na de ont- tuiming van de hoofdstad door het nationale leger, in afwachting der aankomst van Woe pei fee. VEREENIGDE STATEN. DE AMERIKAANSCHE VLOOT. Een vlootprogramma van 85 milliocn dollars De wet, waarin het vlootprogramma van 35 milliocn dollar belichaamd is, werd *3oor het Huis van Afgevaardigden uangenomen en is doorgezonden naar den Senaat. HET AMERIKAANSMHE LUCHTVLOOT- PROGRAMMA. 2200 vliegtuigen in 5 jaar Het Huis van Afgevaardigden heeft het wetsontwerp, dat voorziet in den aanbouw van 2200 vliegtuigen voor leger en vloot jn de komende 5 jaar, aangenomen. De beide in het programma opgenomen bestuurbare luchtsche pen zullen 3 maal zoo groot worden als de verleden jaar verongelukte Shenandoah. Oost-Indlë. HET SNEUVELEN VAN KAPITEIN PARIS. Geen slachtoffer van intriges. De vader van Kapt. Paris schrijft aan het Handelsblad Nu het mij uit talrijke brieven van deel neming blijkt, dot dc meening schijnt post te vatten^dat het sneuvelen van mijn zoon een gevolg is van intriges, ben ik, ter wille der waarheid, verplicht dit ten stelligste tegen te spreken. Hoezeer ^Üe intriges de laatste levensmaan den mogen hebben verduisterd, hij heeft nog dc voldoening gesmaakt, dat het hoogere legerbestuur hem in het gelijk gesteld heeft. Hij was niet tot zijn laatste expeditie ge commandeerd. Aon kapitein Van Eek, die om zijn mede- geleide verzocht had, was dit zelfs geweigerd, fnoar mijn zoon heeft zelf, zoodro hij weder geschikt voor den dienst vprklaard was, no genezing zijner wonden, in het gevecht te Bakongan in October j.l. opgeloopcn, dc toe stemming voor te velde trekken, nis het ware afgedwongen. Mischien willen andere bladen, die de sym pathieke artikelen, aan de nagedachtenis van mijn zoon gewijd, opnamen, ook nog deze rectificatie opnemen. KON. BESLUITEN. Ontleend aan de Staatscourant toegekend de eeremedaile der Oranjc-Nas- sau-orde in goud aan mejuffrouw T. H. Hen- ninga, juffrouw van gezelschap bij Douolrièrre v. Harinxma thoe Sloten, geb Jonkvr. van Deijma, te Bccsterzwaog in brons aan J. Bun ders, pakhuisknecht bij de firma wed. Corn. Korff en Zoon, te Zaandam. opgedragen is het bevel over Horer Majes- teits K 13, bestemd voor den dienst in Nederl. fndië, aan den luitenant ter zee der le klasse L G N. v. d. Kun. Bij beschikking van den Minister van Ma rine a. i. zijn de luitenants ter zee der 3« klasse D. J. A. Westcrveld en J. A. de Bock. dienende aan boord van Hr. Ms. Heemskerck. cn W. H. van Zadelhoff, dienende aan boord von Hr. Ms. Tromp, den 17en April ter be schikking gesteld. Bij K. B is aan den heer W. D. Keith op zijn verzoek eervol ontslag verleend als con sul der Nederlanden te Constantzc (Roeme nië). De waarneming van het consulaat is op gedragen aan den heer S. Kuiper. ONTWAPENINGSCONFERENTIE TE GENEVE. Uitnoodiging aan dr. Kröllcr. De Verkeersorgonisatie van den Volkenbond noodigde volgens Dc Tel. onzen landgonoot dr. Kröllcr, te Rotterdam, uit, als vertegenwoor diger van dc verkccrsorganisatie lid te worden van de gemengde commissie van bijstand noot de voorbereidingscommissie der ontwapenings conferentie. DR. ALETTA JACOBS. Dr. Aletta Jacobs is den laatstcn tijd onge steld. Haar toestand is echter vooruitgaande, DE BELASTINGEN TE ROTTERDAM. Dc nieuwe vermenigvuldigings factor. Burgemeester en Wethouder van Rotterdam stellen den gemeenteraad voor, den verme nigvuldigingsfactor der plaatselijke inkomsten belasting voor het belastingjaar 19261927 op 1.3 tc handhaven. Er zal echter nog voor een bedrag van 1.217.000 op andere wiize naar dekking moeten worden gpzocht. Verhooging van de inkomstenbelasting moet "roar het oor deel van het college zoo ccnigszins mogelijk voorkomen worden. MICHTEL ADRIAENSZOON DE RU7TER. Een krans. Het bestuur von groep Nederland van hot Algemeen Nederlondsch Verbond heeft beslo ten, 29 April, den dag waarop 250 jaar geleden Michiel dc Ruytcr is gestorven, een krans tc leggen bij zijn graftombe in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. VERDWIJNENDE MOLENS. Nieuwe slachtoffer». De watermolens aan dc Zuidzijde van de Zwette bij Oldeboorn zullen worden afgebro ken wegens invoering von clcctrischc bema ling. De watermolens in het zuidelijk deel van „dc Zwctto" in dc gemeente Utingcradoel (Fr) zullen, wegens electrische bemaling, afgebro ken worden. HET CREMATORIUM OP WESTERVELD. Een verbindingsgong. Aon den aannemer A. van Hoftcn te Haar lem is opgedragen het maken van een verbin dingsgang met koepel en bijbehoorende werken van hot Crematorium op Westerveld- tot aon het nieuw colomborium. FEESTSPELEN. Jaarlijkschc herdenking van een bizondcr feit. Er heeft zich hier te lande een commissie gevormd om in Nederland in dc daartoe ge schikte plaatsen den lust op tc wekken tot het opvoeren van feestspelen, zooals gehouden worden in talrijke steden van het buitenland Bedoelde spelen brengen, gedramatiseerd in beeld een gebeurtenis uit de plaatselijke ge schiedenis of een legende of sage, voortlevend in de streek, waar het spel plaots grijpt. De commissie is er van overtuigd, dot soortgc- J.ke spelen in ons land evengoed als in het buitenland mogelijk zijn. Zij bestaat uit do heeren T. de Witt Huberts, generool-majoor b. d., Zandvoort; G. A. Pos, hoofdconsul A. N. W. B., Amsterdam; W. P. F. van Deven ter. directeur A. N. V. K., Den' Haag; D. J. v. d. Ven, folklorist. Oosterbeek; A. Pietcrs, directeur Ned. Reisvereeniging, Den Haag. DE DAMLANTAARNS. Zal er niets van komen Naar de „N. R. Ct." verneemt zal er van de uitvoering van de vier monumentale Dam» lantaarns niets komen. Een der jongere archi tecten van P. W. zei een onder ontwerp ma ken. met terzijdestelling van de prijsvraag. (Men weet, dat op den Dam op 't. oogenblik Men moet zich bemind maken, want de menschen zijn alleen rechtvaardig voor hen, die ze beminnen. Joubert. naar het Engelsch van EMMELINE MORR1SSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 3 Dot was geen ijdelijke snoeverij, zooals Tre- mayne weldra bemerkte. De jongen kon letter lijk alles zingen, en zijn stem was verwonder lijk zuiver, sterk en helder Ze was onge schoold, maar toch een prachtige stem en de musicus was er zeker van, dat er bij een be hoorlijke leiding en oefening een fortuin in lag. Hij luisterde en critiseerde gedurende bijna een uur vol belangstelling, met vurige geest drift aangehoord door den jongeling, voor wien dit blijkbaar een gTOot genot was. En toen, na een pauze gedurende welke Cas- sillis naar de muziek keek, alsof hij ze wide, verslinden met zijn hongerigs ziel, zeide Tre- mayne plotseling „Be zal je les laten geven, Cassilles". De jongen keek op en staarde hem aan met wijd geopende oogen. „Ik zal je meenemen en je opleiden voor het geven van concerten, als je wilt meegaan. Het zal je echter niet licht vallen, want je zult je ouders, je vrienden, je leven in de open lucht en de zee moeten missen en je zult waar- echijnlijk harder moeten werken, dan ia ooit te voren hebt gedaan. Het zal voor je betee- kenen iaren van werk en studie, en veel ge-- duld doch ik lean je nu wel zeggen, dat het de moeite waard zal blijken". De jongen sprak nietzijn oogen waren ge richt op de muziek voor hem. Tremayne ging voort met het doel uit te leggen van het ge nootschap, waarvan hij president was. Het was, dat jonge menschen met veel aan leg en geen geld hun kans zouden krijgen, op geleid cn naar Londen gezonden zouden wor den. De opleiding van Cassillis zou dus door het genootschap worden bekostigd en niet door hem en zou den jongen niets kosten. „Willen je ouders je laten goan vroeg hij. „Dat zullen ze wel moeten", was het ant woord, „als u mij de gelegenheid geeft. Doen ze het niet, dan zal ik gaan zonder hen te vragen. Waarom zou ik verplicht zijn hier te blijven Zij hebben mij niet noodig, zelfs als mijn vader iets mocht overkomen. Er zijn bu ren, die wel voor moeder zouden zorgen, en er is geld voor haar gespaard. Ja, als u mij een kans wilt geven, zal ik komen werkelijk dat zal ik en ik zal hard voor u werken". „Je hebt een prachtige stem, en het zou slecht zijn er geen gebruik van te maken en je leven hier te verspillen, terwijl misschien een groote toekomst je wacht. Dat zal men je ouders wel aan 't verstand kunnen brengen, denk ik. Ik zal hen vandaag zelf gaan opzoe ken. Je moogt geen tijd verliezen". Hij ging naar de schrijftafel. „Ik denk, dat je wel nooit heot gehoord van John H'gstöh, den bariton Hij is wel do grootste zanger van onzen tijd, en ik zal je bij hem brengen en zien, wat hij van je zegt". JEn mijn onderhoud dan, meneer vroeg de jongen toen. „Ik heb geen geld, en ik zou toch ergens inoeten wonen,, veronderstel ik. Zou het in Londen zijn en zou ik nog iets an ders kunnen doen dan zingen?" „Neen, je moet al je tijd wijden aan dat eene. Later kon je in Londen wonendat zal afhangen von je meesters, maar om te begin nen, zal je naar het buitenland moeten gaan, waarschijnlijk naar Weenen of Rome, of bei de. Als je hard werkt, zou je het denk' ik in vijf jaor kunnen doen, en wat het gsld be treft- Hij hield op en aarzelde. Dc blauwe oogen waren ernstig vragend op hem gericht, en weer trof het Tremayne, welk een buitengewonen jongen hij had gevonden; hij verwonderde zich over de voorname, haast teere gelaatstrekken, den fijnbesneden mond en het zachte haar. De jongen had een aristocratisch uiterlijk. Werke lijk, dat had hij I En een tweede opwelling kwam even plotseling als de eerste. „Natuurlijk zal, als je met mij mee goat, je toekomst mijn zorg zijn. Je voorkomen bevalt mij, cn ik geloof, dat het n\ij j$al interesseeren te zien, wat wij van je kunnen maken. Wat heb je zoo al geleerd? Je spreekt bijzonder goed, ofschoon je natuurlijk een accent hebt, dat je zult moeten aflccren." Hij ging door met spreken over technische dingen cn muziek en gaf Cassillis een denk beeld van wat zijn werk zou zijn. Langen tijd bespraken zij alle mogelijkheden, en Tremayne had het gevoel, dat die jongen van de zee hem zoozeer interesseerde, dat hij er verbaasd over was. Het was vreemd, want niemand had hem ooit gezegd cn evenmin had hij het willen ge- looven, dat hij onderhevig was aan plotselinge of dwnze opwellingen; en toch was het zoo. Een paar uur later besefte Tremayne, dat hij dien jongen had gezegd, dat hij hem over eeni- ge dagen zou meenemen naar Londen, dat hij wettelijk als zijn voogd wilde optreden met. toestemming van zijn ouders dat hij J\cm in zijn huis zou opnemen, totdat er andere maatregelen zouden zijn genomen; in één woord dat hij alles voor hem zou doen cn alles uit zuivere philnntropie, daar het natuurlijk heel onzeker was, wanneer en of de jongen in staat zou zijn hem het geld terug te betalen. „Ik heb geld in overvloed',' zeide hij luch tig, in antwoord op een bezorgde vraag daar omtrent, „bekommer je daar niet om. Ik zal heden avond je vader gaan opzoeken als do booten binnen zijn." Tremayne kreeg dien avond weer een schok, toen hij in het kamertje stond en de ouders zag. Zij heetten Gideon en Deborah Cassillis, en waren eenvoudige vischersüeden. Zij hadden hun gehecle leven in dit dorp doorgebracht, evenals hun ouders voor hen, en zij beweerden, dat de jongen hun zoon was. Doch zij zagen elkaar niet aan, toen zij dit zeiden, en hem evenmin. Het waren typische Cornwallsche vischerslui, de man ruw en hard, de vrouw verlegen en afgeleefd, met een doek over haar gebogen hoofd en netjes gescheiden grijs haar. Ze verschilden hemelsbreed von den blonden, bauwoogigen jongen. En, zooals hij gezegd had, zij schenen haast bang voor hem te zijn,'alsvo or iets, dat ze niet konden be grijpen. „Een geheim," docht Tremayne. „Deze jon gen is hun zoon niet en zij durven hem de waarheid niet vertellen. Meer dan ooit verlang ik hem mee te nemen cn te zien, wat er van hem zal worden." Ze zonden Julian het huis uit, terwijl zij praatten. Hij zeide, dat hij het Mary zou gaan vertellen, die naast hen woonde en op het strand op hem wachtte. Tremayne vroeg zich bezorgd af, wie Mory was, maar vergat haar in zijn ijverige pogin gen om de oude lieden over te halen, den jon gen te laten goan. Hij won zijn zaak natuur lijk, maar hij had het gevoel, dat dit kwam, omdat zij niet durfden weigerert, of begrepen, dat de jongen andere toch zijn gong zou goan; niet omdat zij hem roem cn voorspoed toe- wenschtcm Het onderhoud duurde niet long, en toen rie pen zij Julian binnen en deelden hem mede, dat hij over drie dagen met Tremayne naar Lon» den zou gaan. „Ik zal op hem passen," beloofde Tremayne, „en ik ben overtuigd, dat wij vrienden zullen zijn. Ik houd van uw jongen" hij zeide niet „uw zoon" „hij is vol muziek en innemend, en ik zal een boroemd man van hem maken." Ze glimlachten tegen elkander cn gingen te zamen weg. Toen zij langs de rij huisjes gingen, riep een meisjesstem „goeden nacht," en Julian ant woordde lachend„goeden nacht, Mary." Tremayne vroeg hem naar haar en vernam dot zij als kinderen samen hadden gespeeld en altijd vrienden waren geweest. „Er bestaat toch niets tusschen jullie beiden, hoop ik. De jongen keek hem verbaasd aan. „Geen beloften op een eenigszins on- geduldigen toon. „Jongens en meisjes groeien snel op op het land en trouwen vroeg, en ik moet weten dat je geheel vrij bent." Cassillis lachtte hierom en zeide openhartig dat hij nooit aon zoo iets had gedacht (Wordt vervolgd).^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1