BUITENLAND. Stroohoeden Vernis in alle kleuren, per flacon 25 cent. A. VAN DE WEG, Langestraat 23. Telef. 217. BINNENLAND. «■Hiw^Tsrzïi PRIJS DER ADVERTENTIE DE EEMLANDER EERSTE BLAD. Langestraat 36 Willem Groenhuizen 24e Jaargang No. 241 fa poet 1 per week (met gratie oerrekering lagen ongelukken) f 0.17», alzondcrlijke nummer» OjDS. Woensdag 14 April 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. J* BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING li*. 4791#. TEL. INT. 019. vau 1 4 regel» LOf mei inbegrip van ecm bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcidadigheids-adve.tentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xeer vooidcclige bepalingen voor het adverlccren tene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND lil' DUITSCHLAND EN DE VOLKENBONDS RAAD. Bevestiging; van het besluit tot deelneming aan de con ferentie. De inlichtingen der Duitsche gezanten te Parijs, Rome en in andere hoofdsteden zijn in zooverre bevredigend geweest, dat het een parige besluit der rijksregeering om mede te werken aan de verdere bespreking van de hervorming van den Volkenbondsraad gehand haafd worden kon. Naar het Berliner Togeblatt verneemt mag men dezer dagen de verzending van het Duit sche antwoord op de uitnoodiging van het Vol kenbondssecretariaat verwachten. Na terugkeer van minister Strcsemonn zullen de voorberei dende besprekingen met de andere regeeringen voortgezet worden en de benoeming van een Duitschen gedelegeerde plaats hebben. Het blad acht de benoeming van ministerialdircktor Gauss waarschijnlijk. ZWITSERLAND EN DE UITBREIDING VAN DEN RAAD. Verklaringen van Motto. president De Zwitsersche Senaat hield, naar aan het Hbld. wordt geseind, gister een discussie over den Volkenbond, waarbij van verschillende zij den geklaagd werd over de herleving der ge heime diplomatic tijdens de Maart-vergadering van den Volkenbond, waardoor de olgemeene Volkenbondsvergadering geheel werd uitge schakeld. Minister Motta deelde den juistcn tekst mede der instructies voor de Zwitsersche delegatie. Deze waren, dat Zwitserland zich te gen iedere uitbreiding, zoowel wat permanente als nict-permanenfe zetels betrof, moest ver zetten. Alleen in geval van een onvoorziene ontwikkeling of een crisis zou de delegatie in nader overleg met de regeering moeten tre' den. Motta zal in de commissie tot reorganisa tie von den Volkenbondsraad natuurlijk op nieuw de raadsuitbreiding bestrijden, doch zal noodzakelijkerwijze eenige bewegingsvrijheid moeten bezitten, daar overeenstemming stellig niet verkregen zal worden, indien alle leden der commissie met gebonden handen naar Genèv komen DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE Het onhebbelijke antwoord van Tsjitsjerin. Reeds is meegedeeld, dat het antwoord van Rusland op de uitnoodiging tot deelneming aan de voorbereidende ontwapeningsconferen tie bij het secretoriaat-genraal van den volken bond is ontvangen. Nader wordt daaromtrent nog het volgende gemeld Het antwoord van Tsjitsjerin aan den secre taris-generaal van den Volkenbond wijst in buitengewoon heftige bewoordingen elke deel neming door sovjet-Rusland aan Volkenbonds conferenties, voor zoover die te Genève wor den gehouden, van de hand. Tsjitsjerin var- klaart op grond van de door den Zwitscrschen Bondsraad tijdens het proces-Worowsky aan genomen houding niet het minste vertrouwen te hebben in beloften van Zwitserland om den sovjet-gedelegeerden gelijke rechten en be scherming te waarborgen als den gedelegeer den van andere staten. In verbond met de keu ze van de plaats voor de bijeenkomst der voor bereidende ontwapeningsconferentie zegt Tsjit sjerin overtuigd te zijn van het weinig ernstige karakter cn het gebrek aan oprechtheid vnn dit Volkenbondsinitiaticf alsmede van zijn on bevoegdheid en ongeschiktheid tot het verwe zenlijken van een zoo belangrijk werk als do bijeenroeping van een universeele ontwape ningsconferentie. Rusland wacht daarom tot het initiatief hiertoe zal worden genomen door een speciaal daartoe gevormde commissie ver van de atmosfeer van de tradities en intriges van Genève en die betere waarborgen vooi succse kan bieden dan de Volkenbond DUITSCHLAND. VERDUISTERINGEN OP GROOTE SCHAAL. B erIj^i, 13 April. (V. D.) Bij de Aga Automobii, A. G. zijn groote onregelmatighe den ontdekt. De grootte der verduisterde be dragen is nog niet precies bekend, doch men neemt aan, dat minstens Mk. 100.000 verd .ve nen is. De voornaamst verdachte, een vooraan staand koopman uit Dusseldorp, Reuter ge naamd, is door de crimineele politie gearres teerd. Tegen tal van beambten van de maat schappij is procesverbaal opgemaakt. BELGIE. BRAND IN HET STATION TE LEUVEN. Gistermiddag isr een brand uitgebroken op den zolder van den linkervleugel \an het sta tion van Leuven, waar administratieve docu menten en materialen opgeborgen zijn. De brand is bedwongen; do schade moet intus- schen emstig zijn. FRANKRIJK. MINISTERRAAD. In den ministerraad heeft Briand den tegen- woordigen stand van zaken in Marokko cn Syrië uiteengezet. De road keurde het verbod goed van de betooging van unitarische amb tenaren, die tegen heden ontworpen was. PÉRET ZIEK, Na afloop van den ministerrad verklaarde do onderstaatssecretaris van financiën, dat dc da tum van Péret's vertrek nog niet definitief vost gesteld is. Péret, die ongesteld is, v/as ge dwongen gister het bed te houden. r GROOTE BOSCHBRAND. Er is een brand uitgebroken in de domaniaïe bosschen van Chinon bij Tours over een front von 8 h 10 K.M. De brand neemt reusachtige afmetingen aan. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES. Londen, 13 April. (VD.) Noor men verneemt, hoopt de prins van Wales Donder dag of Vrijdag naar het vasteland te ver trekken. Zijn herstel van zijn jongste oor- operatie gaat snel vooruit. Het is nog niet bekend, of de prins zich naar Biarritz zal be geven, zooals hij aanvankelijk van plan was. HET CONFLICT IN DE ENGELSCHE MIJN INDUSTRIE. Het antwoord der mijnwerkers- federatie op het rapport der kolencommissie. Londen, T3 April. (V. D.) Op de bijeen komst, welke heden met de vertegenwoordigers .der mijneigenaars plaats had, diende de uit voerende commissie der mijnwerkers haar ant woord in op de adviezen der kolen-commissie. Het belangrijkste punt daarin is de verklaring, dat de mijnwerkers met het oog op de dringen de noodzakelijkheid ecner vreedzame regeling met bijzondcren nadruk wenschen te kennen te geven, dat geene regeling zal worden aan vaard, „welke niet minstens een loon vaststelt, voldoende, om de mijnwerkers in staat te stel len een behoorlijken levensstandaard te verkrij gen". Deze verklaring houdt eenc aanmerkelijke wijziging in van de houding, vervat in de re solutie van de nationale mijnwerkersconferen tie, die dc vorige week gehouden werd, waarin werd verklaard, dot geene loonsvermindering kon worden aanvaard. Zij loot blijkbaar de deur open voor eenc bespreking en eenc schikking, aangaande het loongeschil. In «ver band hiermede zal men zich herinneren, dat de kolencommissie, hoewel verklarend, dat ver mindering der looncn als tijdelijk offer onver mijdelijk was, aanried, dat geen offer zou wor den verlangd van mannen, die thans een wer kelijk minimaal loon ontvangen, van hetwelk bekend is, dat het volstrekt noodig is voor het levensonderhoud, maar dat slechts het percen tage van de verhooging der standaard-tarie ven zal worden herzien. Het antwoord der mijnwerkers behandelt vervolgens de andere adviezen der kolencom missie. Het advies, dat de huidige wekelijkschc ploegen zullen worden verdeeld over eens week an 5 dagen in plaats van 6 wordt verklaard, onpraktisch te zijn. De mijnwerkers zijn echter bereid, veelvoudige ploegen in overweging te nemen. Daarentegen herhaalden de mijnwer kers hun verzet, hetwelk op de nationale con ferentie tot uiting kwam, tegen elke inbreuk op het beginsel eener nationale loonovereenkomst en oen nationaal minimum verhoogingspercen- tage. Zij zijn het geheel oneens met het voor stel der kolenoommissie, dat de districtsverce- nigingen voorstellen zouden kunnen ontwerpen aangaande deze onderwerpen en die ter goed keuring aan de nationale conferentie voorleg gen. De mijnwerkers zijn van oordeel dot de nationale lichamen volledig bevoegd zijn, deze zaken te behandelen. Zij verklaren, dat de bei de partijen zoo spoedig mogelijk eenc natio nale overeenkomst moeten formuleoren, op grond waarvan het mipimum percentage kon worden bepaald. Dc mijnwerkers stemmen er in toe, dat de mineralen door den Staat zullen worden over genomen, maar zij keuren het voorstel of, dc eigenaars schadeloos te stellen, behalve diege nen, die hunne minerale rechten gekocht heb ben. Nu er geene nationalisatie der industrie plaats heeft, welke zij voor de politiek hou den, die het meest in overeenstemming is met het algemeen belang, stemmen'de mijnwerkers in met het beginsel van fusies. Zij zijn het ook eens met alles, wat de kolencommissie zegt aangaande de noodzakelijkheid van nauwer verband tusschen het mijnbedrijf en de ver wante industrieën, en van eene groote uitbrei ding der onderzoekingswerkzaemheden. De conferentie zonder resultaat. Na een bespreking van 5 uur is dc confe rentie van mijneigenaars en mijnwerkers uiteen gegaan zonder resultaat. Het bestuur van den mijnwerkersbond zgI heden confereeren met de industricele commissie van het vakvereeni- gingscongres. Er is geen afspraak gemaakt voor een nieuwe bespreking tusschen mijnwer kers en -eigenaars. De houding van dc regeering. Het kabinet zal heden de crisis bespreken, die zich in de onderhandelingen over de mijn- kwestie voorgedaan heeft. Baldwin, die op de hoogte der besprekingen is, staat gereed om op het geschikte oogenblik tusschenbeide te komen. ITALIË. NA DEN AANSLAG OP MUSSOLINI. D'Annunzio en Muss<HinL D'Annunzio heeft Mussolini, na den aanslag vanmej. Cjibson geseind„Het hoofd, al dan niet geraakt, blijft hoogcr dan ooit opgericht". Mussolini antwoordde„Dank voor je kost bare medische voorschrift. Toen ik gewond werd, had ik 400 chirurgen van de heele we reld om me heen". Indien Uwe Lampekap vernieuwd moet worden vraagt dan eerst bi] ons prijsopgave. Wij zijn voor dit doel speciaal ingericht en kunnen in elk op zicht aan Uwe wenschen voldoen. ONZE MODERNE TIJD. Een scharensliep per auto. Door Noord-Brabant trekt thans een scha renslijper perauto. De motor van den auto drijft tevens de slijpstcenen I Het behoef» geen betoog, dot deze schorenslijpcrsauto heel wat bekijks heeft. BELASTING OP HENGELEN. "1 Langestraat 43 - Tel. 852 - Amersfoort Grooie sorteering Hangklokken, Schoorsteenklokken en Wekkers Reparatie-inrichting aan huis voor gewone en gecompliceerde uuiwirken. Enrico Fcrri als verdediger van Violet GibsOn. Uit Rome wordt aan het Berliner Togeblatt geseind, dat de verdediger van mej. Violet Gibson, die den aanval op Mussolini pleegde, is toevertrouwd aan den beroemden criminalist en psychiater Enrico Fcrri. TSJECHO-SLOWAKIJE. EEN NIEUW KABINET? Naar verluidt zal het tegenwoordige ambtc- narenkabinet binnenkort gereorganiseerd wor den, daar de onderhandelingen van minister president Cerny met de Tsjechische partij geen levensvatbare meerderheid opgeleverd hebben. Als hoofd van het nieuwe kabinet wordt de tegenwoordige minister voor sociale voorzorg Schlieszl genoemd. SKRZyNSKI TE PRAAG. Skrzynski, de Poolsche minister-president, is gistermiddag te Praag aangekomen cn door Bencs en den kanselier Schanal aan het sta tion ontvangen. Na een intiem noenmaal op den Prager Burcht, waar Skrzynski a!s gast der regeering vertoeft, heeft hij 's middags een be zoek gebracht aan Benes op het departement van buitenlondsche zaken. POLEN. NIEUWE BETOOGINGEN VAN WERKLOOZEN TE WARSCHAU. Gistermiddag kwamen te Warschau opnieuw voor het officicele bureau voor arbeidsbemid deling en het ministerie van arbeid ca. 1000 werkloozen bijeen, die in het gebouw poogden binnen te dringen. De politie, die versterkt werd, slaagde er in de orde te herstellen. Bij de zuiveringsactie werden vier agenten gewond en 70 bctoogers ingerekend. mongebergte. De Druzcn, die nog in opstand zijn trekken door het dol terug en zoeken een toevlucht in de Djebelzij worden aangevallen door de Bedouinen cn Fronschgezinde stam men. Het Fransche succes heeft te Damascus den gunstigstcn indruk gemaakt. Er worden verscheidene vrij ernstige gevechten gemeld. Er heerscht een zekere opwinding in liet ge bied van Beyroet. CHINA. DE BURGEROORLOG. De instructies van Toean Sfti Joci. Sjia Te Hyoo, de vroegere eerste-rainister, die een toevlucht gezocht heeft in de legatic- wijk, heeft een nota gezonden aan den oudsten minister betreffende den staatsgreep win 70 April, welke zegt, dat Toean Sji Joci door ge weld gedwongen werd en niet in staat is zijn ambt uit te oefenen, doch dat hij niet ofgr- treden is. Toean.Sji Joei heeft dc provincies geïnstrueerd om dc orde te bewaren cn geen gehoor te geven aan dc instructies, weflke in naam der centrale regeering verstrekt worden ZUID-AMERIKA. GROOTE BRAND TE SANTIAGO. B e r 1 ij n, 1 3 April. (V.D.) In het centrum van Santiago is een groote brand uitgebroken, waordoor verscheidene winkels, een school en een schouwburg vernield zijn. Twintig perso nen zijn meer of minder zwaar gewond. RUSLAND. DE VERKIEZINGEN IN SOVJET RUSLAND. Vermindering der communis tische stemmen De verkieingen voor dc sovjets in Rusland zijn bijna afgeloopcn. Het aantal stemmers be draagt, volgens een bericht uit Riga, ongeveer 10 pet. van het aantal kiesgerechtigden. Men meldt een vermindering van circa 5 a 10 pet. van het aantal gekozenen, behoorendc tot de communistische partij. Het aantal vrouwen, leden der sovjets, is ecnigszins toegenomen. GRIEKENLAND. DE OPSTAND TE SALONIKI. De aanvoerders der muiterij ter dood veroordeeld. Een buitengewone krijgsraad heeft de aan voerders der muiterij te Saloniki, de kolonels Djavelas en Karakoefas ter dood veroordeeld. Zeven andere muiters zijn tot gevangenisstraf fen veroordeeld. Het Grieksche gezantschap te Parijs spreekt uitdrukkelijk het bericht van de Matin tegen, volgens hetwelk de onderdrukking der mui terij te Saloniki buitengewoon bloedig geweest zou zijn. Het gezantschap zegt, dat de mui ters zich overgegeven hebben zonder weer stand te bieden cn dat er slechts 2 a 3 ge wonden zijn. NOORDAFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De vredesonderhandelingen. Ponsot, de gedelegeerde voor de conferen tie Oedjdo, die gisterochtend naar Madrid zou vertrekken, zou eerst gisteravond Parijs ver laten. De boodschap, die den gedelegeerden de* Rif-stammen bijeenroept moet de betrokkenen reeds bereikt hebben. Generaal Simon zal he den te Oedjda arriveeren, doch de afgevaar digden uit het Rif zullen waarschijnlijk eers» over eenige dagen aankomen. De bevelhebber zal de vereischte maatregelen treffen om, vóór de officieele opening dc-r onderhandelingen, dc bezetting der zones, die fot nog toe slechts door de trouwe stammen bezet waren, door dc Fransche troepen te verzekeren. SYRIË. DE FRANSCHEN IN S/R1Ë. De Franschen zijn, volgens een bericht uit Beyroet, nu volkomen meester ren het Her- 1 MINISTER VAN DER VEGTE IN LIMBURG. Naar geteisterde plaatsen. De minister van Waterstaat zou heden een bezoek brengen aan de dorpen Grcvenbicht en Stevensweert en misschien aan het dorpje Ooi, die door den watersnood danig waren geteis terd. Tevens zullen de werken van het Juliona- kanaal worden bezocht. LEGERPROMOTIE. Tegen 1 Mei a.s. kon een legerpromotie wor den tegemoet gezien. PROV. STATEN VAN FRIESLAND. Dc heer M. Oostwoud, te Froneker, is be noemd verklaard tot lid van de Prov. Staten van Friesland (m de vacature-Dijstra). TEN BATE VAN HET UNEHUIS. Een bazar in den Haag. Naar wij vernemen heeft zich te 's-Graven- hoge een Comité gevormd dat zich voorstelt een bazar te houden, waarvan de opbrengst zal zijn ten bate van Uniehuis (tehuis voor drankzuchtige vrouwen) to Beekbergen. H.M. de Koningin Moeder heeft reeds Hare instemming met het plan betoond en een gift geschonken, terwijl H.M. dc Koningin de Go- thische zaal welwillend heeft afgestaan. GEEN ALLEDAAGSCHE GEBEURTENISSEN. Een station verrold. Het station van de Gooische Stoomtram te Blaricum heeft geen alledaagsche gebeurtenis beleefd, naar dc Gooi- en Eemlander meldt Na het gebouwtje ontdoen te hebben von dakpannen, schoorstecnen, enz. is men be gonnen dit te verrollen tot op het terrein ge legen naast de bakkerij J. aan den Htdzer- strnat. DE RIVIERPOLITIE TE ROTTERDAM. Een geruischloos loopende boot. De vloot van de Rotterdamsche rivierpolitie bestaat uit vijf vaartuigen, waarvan dc „Pclitie T', die dertig dienstjaren achter den rug heeft, zoo langzamerhand op nor.actief dient te wor den gesteld. Aanvankelijk werd de boot door electro-motorische kracht voortbewogen, ihaar door den oorlog werd zulks onmogelijk omdat niet aan accu's viel te komen Er is toen van de „Politie T' een petroleum-motorboot ge? maakt, waarvan op het oogenblik dc motor vrijwel op is. Binnen afzienboren tijd zullen nu, volgens het Hbld., aan den gemeenteraad voorstellen worden gedaan om te komen tol aanschaffing van een seini-motorboot, d.w.z. een vaartuig, dat kan worden gedreven door een benzine-motor cn door een electro-motor. Mocht de surveillance een vo komen geiuisch- loos loopen van dc boot noodig maken, don kon men den elecr.ro-motor inschakelen. De elect-ische installatie heeft bovendien nog dit voordcel, dat in gevoi'an waarin zulks ver- rischt wordt zonder licht kan worden gevaren. De accumulatoren voor de electrische instal latie, die dc boot ongeveer vier uren achter een kan doen voortbewegen, zullen aan den wal worden geladen. In het laadstation waar over de rivierpolitie reeds beschikt. Verhooging van den prijs der vischnctcn. Noor de Telegraaf verneemt is een wijziging van de Visscherijwet in voorbereiding, waar* van dc bedoeling is om, naast cnkole kl-ino technische verbeteringen, eenige beperkende bepalingen ten aanzien van dc hengelsport in het leven te roepen. Daartoe zullen dc prijzen van de vischacten verhoogd worden. Het ligt in dc bedoeling om den prijs van een vischacte geldig voor de binnenwateren en rivieren te bepalen op 7.50 per jaar cn van een vischacte voor dc rivieren op 2.50. Verder zou een gewone hengeluctc worden" ingevoerd, waarvan de prijs 0.50 per jaar zul bedragen, zoodat het dus niet meer moge* lijk zal zijn kosteloos te hengelen. Daar een en ander nog in een stadium van' voorbereiding verkeert, kan het nog wel eenl- gen tijd duren alvorens deze wetswijziging bij de Staten-Generoal aanhangig zal wordên ge maakt. GEEN TUINSTAD IN HET GOOI. Verwacht wordt een uitvoerig rapport. Maandag heeft dc Amstcrdomsche Tuinstad commissie, onder voorzitterschap van wethou der De Miranda, vergaderd. Op grond van da door de desbetreffende sub-commissics uitge brachte adviezen is gebleken, dat de commissie in groote meerderheid niet voelt voor de vcs- tiging van een Amsterdamschc tuinstad in het Gooi. In den loop van dit jaar zal volgens het Hbld. de commissie het resultaat van haren orbeid neerleggen in een uitvoerig rupport. DE GELDERSCHE RIVIERDIJKEN. Dc administratieve regeling von het beheer; een commissie inge steld. In verband met dc bij de jongste hoogwater* periode opgedane eryaringen is door Ged. Sta* ten van Gelderland een commissie ingesteld in verband met dc vraag of wijziging in de ad ministratieve regeling van het dijkbeheer in het bijzonder wat betreft het systeem der be* stuursindeeling noodzakelijk en mogelijk is. Dc commissie zal tot taak hebben: 1. om een onderzoek in te stellen naar dc vraag, of dc ondervinding opgedaan bij den einde 1925 en begin 1926 voorgekomen hoo* gen waterstand, ernstige leemten of gebreken in de administratieve regeling van het beheer der Geldersche Rijn-, Waal- en Maasbandijkcn bezuiden den Rijn, speciaal wat betreft het systeem der bcstuursindccling heeft oange* toond; 2. om indien het resultaat van het onder zoek tot bevestigende beontwoording dier vraag leidt na te gaan, of het mogelijk is, bo* vcnbedoelde beheersregeling op geschikte en afdoende wijze aan te vullen of te wijzigen cn of er indien men h. i. hierin niet volledig zou kunnen slagen, maatregelen kunnen wor den getroffen om nadeelige gevolgen van een of meer der geconstateerde doch niet te ver helpen leemten of gebreken te voorkomen of te beperken; 3. om Gcd. Staten met hare bevindingen *.'i conclusiën in kennis tc stellen on eventueel mede tc declcn, hoe de aanvulling of wijziging der administratieve regeling van het dijkbe heer naar hare meening zou dienen te luiden. In de commissie zijn benoemd lot lid cn voorzitter mr. S. baron v. Heemstra, Commis saris der Koningin in Gelderland; tot leden A. D. P. V. van Löbcn Seis, lid van Ged. Sta ten van Gelderland, eerste gecommitteerde tot den Waterstaat; mr. J. J. L. von Heest, refe rendaris ter provinciale griffie van Gelderland; de dijkgraven van het waterschap van de Lingc-uitwatering, van de polderdistricten Over-Betuwe, Nedcr-Betuwe, De Marsch, Tio- lerwaard. Buren, Culemborg, Rijk van Nijme gen, Maas en Waal, Bommelerwaard, boven den Meidijk, Bommelerwoord beneden den Mei- dijk, (als plaatsvervangers zijn aangewezen heemraden). Als secretaris der commissie zal optreden mr. B. Berends, commies ter Pro vinciale Griffie van Gelderland. OVERLAST VAN WATER. Emmenoren naar den Achterhoek. In de buurt van Zutphen, Vorden en om streken heeft men veel overlast van het water. Het waterschap de Baaksche Beek heeft tot taak hierin door het graven en verbeteren van watcrloopen, verandering ten goede te bren gen. Tot dc uitvoering met rijkssteun is men thans overgegaan. De regecring heeft ach, al- d «s bericht Het Volk, het recht bedongen ar beiders uit Emmen te plaatsen, waarvan ge bruik is gemaakt door 25 arbeiders oan to wij zen. Deze pienschen zijn reeds hord aan het werk; binnen eenige weken zal het aantal to» 100 worden opgevoerd. DICHTING VAN DEN DIJK TE NEDERASSELT. Goedkeuring door Gcd. Stalen. Ged. Staten van Gelderland hebben goed keuring verleend aan het door het polderdis trict Rijk van Nijmegen ingezonden ontwerp met toelichting betreffende de dichting van de doorbraak van den rechter-Maasbandijk ondeT Nederasselt, onder voorwaarde dat het nieuwe dijkgedeelte zal worden onderhouden op een .oogte van minstens 0.80 M. boven een wa terstand overeenkomende met 11.50 M. plui N. 'A. P. te Grave. -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1