MAISON DE NOUVEAUTÉ Moderne zijden-en tricot Sjaals •lomsraii-'Titz'r DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. PRIJS DER ADVERTENTIE» met inbegrip van een EERSTE BLAD. duitschland. belgie. frankrijk. reoamf.S Van 1i regels 4.05, elke regel meer 1.— engeland. Langestraat 36 Handschoenen en Kousen ierland. italië. tsjecho-slowakije. polen. - hongarije. "t" griekenland. noord-afrika. china. vereenigde staten. 24e Jaargang No. 242 per po«t f X—per week (met gratis ▼erxekerin^ «•gen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nu 1 0.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD H DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POSTREKENING N*.4791e. TEL.INT.513. Donderdag 15 April 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-adveitcntiên voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xeer vooideclige bepalingen voor het adverieercn Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DE DUITSCH-RUSSISCHE BESPREKINGEN Alleen economische besprekingen. Berlijn, 14 April. (V. D.) De „B- Z. om Mittag" het bericht van de „Times" bespre kende inzake de Russisch-Duitschc onderkant delingen meldt dat het hier gaat over econo mische besprekingen die slechts beoogen cenigc vooroordeclen von Rusland uit den weg te ruimen. Geen verrassing te Londen. Londen, 14 April. (V. D.) Het bericht dat er nieuwe onderhandelingen plaats vinden tusschen Duitschland en Sovjet Rusland heeft hier geen groote verrassing gebaard. Men is in officieele kringen tevreden gesteld door de mo- dedeeling dat het verdrag niet in zal gaan te gen den geest von Locarno. Een officieele Duitsche ver klaring. Betreffende de a.s. onderteekening van een herverzekeringsverdrag tusschen Duitschland cn Rusland, waarover de buitenlandsche bla den in dd laatste dagen uitvoerige berichten gepubliceerd hebben, wordt door bevoegde kringen tc Berlijn het volgende medegedeeld: Er is nooit sprake van geweest, dat er tus schen Duitschland en Rusland een herverz^- keringsverdrag gesloten zou worden. Reeds vanaf het begin der veiligheidsbesprekingen worden er onderhandelingen gevoerd tusschen Duitschland cn Rusland voor een nadere om schrijving der betrekkingen tusschen beide landen in zake de veiligheid en de politiek van Locarno. Van Duitsche zijde werd er nog de nadruk op gelegd, dat Locarno geen wijzi ging brengt in de Duitsch-Russisohe betrek kingen. HET ROTORSCHIP. Te Las Palmos aangekomen Berlijn, 14 April. (V. D.). Volgens de bla den is het Flettnei-rotorschip „Baden-Baden" te Las Palmus (Canorische eilanden) oongeko- HET PROCES-KUTISKER. Het proces-Kutisker is gisteren verdaagd tot Vrijdag, omdat Kutisker opnieuw door een flauwte getroffenwerd, kort na de opening der zitting. Advocaat Allsberg heeft namens zijn principaal den bankier Jacob, aan de rechtbank verzocht zich civiele partij te mogen stellen, omdat genoemde bankier zich door onware uitlatingen van Kutisker en Holzmann bij hun v-rhoor, in zijn eer gekrenkt acht. De recht bank zal nader over dit verzoek beraadslagen. DE ONTPLOFFING TE HEIDENAU. Het totaal aantal slachtoffers tot 12 gestegen. ■Berl ijn, 14 April. (H. N.) Het aantal s.achtoffers van de ramp te Hcidenau is op nieuw met 1 vermeerderd, doordien gisteravond de arbeider Weaner uit Pirma in het Johanni- terzickenhuis overleden is. Het aantal slacht offers is thans tot 12 gestegen. EEN „FASCISTISCH" INCIDENT TE BRUSSEL. Minister Vandervelde aangerand. Gisteravond omstreeks elf uur heeft te Brus sel, naar vandaar aan de N. R. Ct. wordt ge seind, een groep „fascisten", komende van een meeting tegen het verleenen van amnestie aan de Vlaamsche politieke veroordeelden on te gen de invrijheidsstelling van dr. Borms aan het einde van de Magdalenasteenweg den mi nister van buitenlandsche zaken Vandervelde, Jie met een dame naar de bovenstad terug keerde, omsingeld, uitgejouwd en vervolgens Ook geslagen Zij rukten den minister den hoed van Tiet hoofd onder het geschreeuw van „A bas les BochesDemission I", terwijl enkelen de Brabonconne aanhieven. De minister die zich kranig verdedigde, werd daarbij door een drie tal Vlaamsche nationalisten geholpen. Ten slotte daagde ook een sterke afdeeling politie op en werden de betoogers uit elkaar gedreven. Onder de menschen uit het volk en de bur gers, die van dit tooneel getuige waren, wekte de aanval groote verontwaardiging. FRANKRIJK EN HET SAARGEBIED. Bclooning der diensten van Rault. Briand heeft gisterochtend Rault ontvangen, den vroegeren voorzitter der regeeringscommis- sie voor het Saargcbied. Hij wenschlc Rault geluk en bedankte hem voor den arbeid, dien hij in zijn hooge functie verricht heeft en kon digde aan, dat de regeering besloten heeft chm het Grootkruis van het Legioen van Eer tc ver leenen. t EEN INTERPELLATIE OVER DE REIS VAN MUSSOLINI. Berthon, communistisch Kamerlid voor de Seine, heeft een interpellatie ingediend over de fascistische agitatie in Tunis cn de politieke gevolgen van Mussolini's reis naar Tripolis. VERHOOGING DER FRANSCHE SPOORWEGTARIEVEN. De opperste spoorwegraad heeft besloten de tarieven met 6 pCt. te verhoogen, Utrechtsche weg 38 - Telef. 302 STAKING BIJ DE POST TE PARIJS. Het Parijschc hoofdpostkantoor geblokkeerd. Avondrcllctjes. Tegen 1.20 u. gistermiddag brok een staking uit in het hoofdpostkontoor te Parijs. De post boden legden het werk neer en blokkeerden den hoofduitgang met postwagens. Een sterke politiemacht bewaakt het postkantoor en het telefoongcbouw. Aan de loketten is de dienst verzekerd. De stakende postboden hebben gistermid dag laat een vergadering gehouden in de hal van het postkantoor, terwijl hun gedelegeerden door den directeur ontvangen werden. Er werd geen oplosing gevonden. Een aantal postmannen, meestal communis ten, wilde 's avonds een betooging houden ondanks het verbod van den préfect. De be toogers, die niet zeer talrijk waren, werden uiteengejaagd. Bij dc Opera, de Gare St. La- zare en Gare du Nord zorgde 'een talrijke politiemacht voor de handhaving der orde. Er hebben ecnige relletjes plauts gehad, waarbij 300 personen gearresteerd, doch slechts tweo vastgehouden werd,n, wegens mishundeling van agenten. Er zijn eenige gewonden. Om 8 uur 's avonds was alles stil. DE SPIONNAGGZAAK TE NICE. Spionnagc ten bate van Italië Volgens inlichtingen verstrekt door de Su- reté zouden de twee personen, die te Nice ge arresteerd werden, geen Italioansche onderda nen ,dat Frarschcn, zijn. De mannen werden naar Parijs over gebracht onder beschuldiging van spionnagc. De beklaagden Procope en Latapie, beiden uit Nice, worden beschuldigd van spionnagc en de feiten, die door het voorloopig onderzoek aan het licht gebracht zijn, zouden betrekking hebben op de levering aan een Middellandsche Zeemogendheid, buurstaat van Frankrijk, van documenten betreffende de organisatie van het tweede bureau. Dc beklaagden zijn opgesloten en geïsoleerd. AMERIKAANSCHE TROEPEN OP BEZOEK Londen, T4 April. (V. D.) De voorberei dingen in verband met het aanstaande bezoek von 500 man Amcrikaansche stoatstroopen zijn thans bijna voltooid. Dc troepen zullen 10 Mei te Plymouth aankomen. Na een verbliil van drie dagen in Engeland zullen zij de slag velden in Frankrijk cn België bezoeken. EEN VLIEGTUIG DAT 50 SOLDATEN VERVOEREN. KAN. Londen, 14 April. (V. D.) Naar mr.n zegt, wordt er een vliegtuig, in staat 50 sol daten met uitrusting te vervoeren met ee^c. snelheid van 100 mijlen per uur, gebouwd voor de koninklijke luchtmacht. HET MIJNCONFLICT. Een bespreking van Baldwin met de industricelc commissie van het vakverccnigingscongres. Londen, 14 April. (V. D.) Het kabinet heeft heden in zijn wekelijksche vergadering den toestand in de mijnindustrie besproken Later werd bekend gemaakt, dat de premie* voornemens is hedenavond een bespreking te hebben met de industrieele commissie van het vokvereenigingscongres. Deze commissie speelt, naar men weet, eenc belangrijke rol als advi seur der mijnwerkers en oefent haren invloed uit ten gunste van een compromis Ambtenaren der mijnwerkersfederatie zijn voornemens zich hedenavond naar Brussel te begeven, om de vergadering der uitvoerende commissie der mijnwerkersinternationalc bij te wonen, welke Vrijdag plaats heeft. -Zij zullen niet tegenwoordig zijn bij de bespreking van den premier en de commissie van het vak- vereenigingscongrcs, maar men gelooft, dat de premier hen wellicht zal wenschen te spreken, alvorens zij van Londen vertrekken. Er zijn aanwijzingen, dat er van uit ver schillende kringen pogingen worden gedaan, om een grondslag te vinden waarop de punten van geschil tusschen dc mijnwerkers en do mijneigenaars kunnen worden besproken, en om opnieuw eei.e conferentie tusschen de pat- tijen tot stand te brengen. Het hoofdpunt in het geschil is, of de loonovereenkomsten natio naal gemaakt zullen worden, zooals door dc mijnwerkers wordt verlangd, of districlsgewij» zooals is voorgesteld door dc mijneigenaars. Dit is de eerste moeilijkheid, voor welke de bemiddelaars eene oplossing trachten te bin den. v Het bestuur der mijn wei kersfederatie heeft gisterochtend een voorbereidende vergadering gehouden voor de bespreking met de indus trieele commissie uit het vakvereenigingsoon- gres, welke gisteravond plaats had. Het be sloot dat geen enkele districtsïederatic de uit- noodiging der mijneigenaars zal aanvaarden om plaatselijke loonregelingen te bespreken, aleer het positief voststaat dat de nationale loonovereenkomst nagestreefd worden zal. De centrale commissie der mijnassociatic heeft gistermiddag met den minister van ar beid een onderhoud gehad. in de meest uitgebre de keuze, gegarand- deerd soliede kwaliteiten, IJzersterke Schoolkousen, ie Kaloen en Wol. Nader wordt gemeld: Het bestuur der mijnwcrkersfederatic heeft gisteravond overleg gepleegd met de indus tricelc commissie van het vakvereeniginyscon- gres. Dc commissie herhaalde haar verklerirg, waardoor zij de cischcn der mijnwerkers tonv volle steunt wat betreft hct verzet tegen dc verlaging van den levensstandaard en het stre ven om tot eene rechtvaardige regeling met de eigenaars te komen aangaande dc loonen, arbeidsuren cn het stelsel der nationale over eenkomsten. De speciale commissie van het vakvereenf- gingscongres heeft één uur lang met Baldwin geconfereerd over dc mijncrisis. Daarna be raadslaagde zij 40 minuten met het bestuur van den mijnwerkersbond. Er is geen medc- dceling gepubliceerd. Heden komt het bestuur der mijnwerkersfederatie bijeen CE LOONEN IN DE ENGELSCHE MACHINE-INDUSTRIE. De besturen der vakvcrecnigingen zijn gisie- ren bijeengekomen om den toestand te be spreken, die ontstaun is door het verzoek der arbeiders in de machine-industrie lot verhoo ging der loonen met 1 per week. Zij hebber* een motie aangenomen, waardoor het vorige» besluit om naar een vr;jnJschappclijkc oplos sing te streven, bevestigd wordt. Heden zul'en zij met dc werkgevers beraadslagen. EEN POGING TOT ONTVOERING. Er is gisteren een mislukte poging gedaan om den 10-jaiigen markies Townshond te ont voeren. Zijn moeder heeft het feit tegenover journalisten fe Londen toegegeven, maar ver der gezegd, dat zij in het belang van het on middellijk door Scotland Yard ingesteld onder zoek, nog geen nadere mededeclingen mocht doen. De jonge markies vertoeft in Norfolk op een buitenplaats en hij wordt nu door twee go- wapende bedienden beschermd. Hij heeft een oogenblik in gevaaf verkeerd, maar weet nog niet dat er een poging tot ontvoering ach.cr stok. DE VALERA STICHT EEN NIEUWE PARTIJ De Valero, de vroegere leider der republi» keinsche partij heeft een nieuwe republikcin- sche partij gevormd. Er bestaan nu twee, met elkaar concurecrcndc, Iersche republikeinsche partijen. DE KONING VAN ZWEDEN TE ROME. De koning van Zweden is te Rome uit Napels aangekomen. De koning heeft hem in het Qui rinaal ontvangen. MUSSOLINI IN TRIPOLI. Geestdriftige Arabieren I Mussolini is Dinsdag per automobiel met gevolg den eersten steen gaan leggen voor de landelijke woningen van een concessie, uit gegeven aan een maatschappij te Milaan, in een plaats op 35 kilometer van Tripoli. Hij werd zeer toegejuicht door de Arabieren.» Te Tripoli terug heeft hij een bezoek gebracht aan de schepen van het escadrille in de ha ven, aan de moskee en aan dc Arabische stad. Overal werd hij geestdriftig ontvangen. In den avond had een fakkeloptocht plaats. DE CRISISGERUCHTEN. Praag, 14 April. (H. N.) De Pragcr Presse is van meening, dat de geruchten over een regeeringscrisis of nieuwe verkiezingen ongegrond zijn. In ieder geval worden dezo geruchten door de feiten niet gerechtvaardigd. De meerderheidspartijen zijn besloten het rc- geeringsprogramma volgens zijn mérites te beoordeelen en overigens het regeeringswerk zijn norma.l verloop te laten nemen. DE WERKLOOZEN TE WARSCHAU. Gisteren hebben de wcrkloozenrelletjes te Warschau zich nogmaals herhaald. Een dui zendtal betooger drong in den noodkeuken voor werkloozen, waar alles kort en klein ge slagen werd. TEGEN DE GEHEIME ORGANISATIES. Volgons dc Boedopcstcr bladen zijn dc maat regelen tegen dc geheime organisaties in wer king getreden. DE MUITERIJ TE SALONIKL De Griekschc Legolie te den Haog meldt ons: De bctcekenis van de muiterij te ,Thëssulo- r.ika is in de buitenlandsche pers schromelijk overdreven. Op grond van zeer betrouwbare berichten kan worden verklaard dat dc geheelc beweging uitging van vijf officieren en twee honderd inon. Binnen eenige uren was de mui terij den kop ingedrukt en gaven dc muiters zich onvoorwaardelijk gevangen. Alle berichten omtrent zoogenaomde bloedige ontmoetingen tusschen de muiters en geregelde troepen, om trent het bombnrdecren van dc stnd Thesselo- nikn en omtrent het uitbreken vnn onlusten in andere deelen van Thessalie en Epirus zijn uit de lucht gegrepen. In heel Griekenland hcerscht vclmaaktc rust. DE STRIJD IN MAROKKO P a r ij s, 1 4 A p r i 1. (H. N.) Maarschalk Pe- toin zal tc Parijs den uitslag der vredesonder handelingen in Marokko afwachten, en eerst naar Marokko vertrekken, indien door het mis- 1 kken der onderhandelingen een offensief noodig wordt. Dc Petit Parisian verneemt uit Rabat, dat de Iroepen, die gedurende de laatste weken uit de dorpen in he: binnenland en vun de kust, waar zij overwinterden, naar Fez teruggegaan waren, thans langs alle wegen naar het front der posten in eerste linie gevoerd worden, met het oog op een eventueel hervatten van het offensief. Volgens een bericht uit Tondzjer aan de Westminster Gazette wordt reeds op Vrijdag een wapenstilstand verwacht Spanje cn de Morckkaansche l besprekingen. Generaal San Jiurjo, dc hooge commissaris in Marokko, heeft met Primo de Rivera be raadslaagd. "Vervolgens hadden zij beiden een onderhoud met den koning. DE BURGEROORLOG. Peking, 14 April. (V. D.) Maarschalk Tsjang-tso-Lin heeft heden verklaard, dat zijn troepen uit Mandsjoerije ten Noorden van den Grooten Muur zullen terugtrekken, zoodra Pe king gezuiverd zal zijn van de Troepen van het nationale leger. Een geïmproviseerde regecring tc Peking. De strijd om dc stad. P a r ij s, 14 Ap r i 1. (H. N.) Naar de Chicago Tribune uit Peking verneemt heeft de ministet von buitenlandsche zaken van het. vorige ka binet Hoencito zich met dc leiding van de dooi de Kocomintsjoeng partij aangestelde regce- ring belast, en aan den deken van het diplo matieke corps kennis gegeven, dot hij met drie collega's en drie ministers, die nog aan het bewind waren, de regeering vormt. De buiten landsche vertegenwoordigers hebben telegra fisch instructies aan hun regeeringen gevraagd, welke houding zij zullen aannemen. Overigens is gisteren den geheelen dag ann het Toengsjo front gestreden. Volgens berichten uit Tiensin bereidt Lisjinglin een offensief op grooten schaal te gen de Koeomintsjoengtroepen bij Fengtei voor. De New York Herald bericht, dot Amerika nen en andere buitenlanders die per auto naar Tientin walden gaan, te midden van de strij den partijen geraakten en aan het vuur van beide partijen blootgesteld werden. Zij moes ten naar Peking terugkecren. Peking zelf is zoo goed als gcisolecrd, cn werd gisteren op nieuw door vliegtuigen beschoten. rechten cn de extra-territorialitcit, die tc Pe king aon den gong zijn, af te breken. Jopon wenscht echter tc handelen in overeenstem- ming met dc andere mogendheden Dc strijd tegen het bolsjewisme. Volgens een bericht uit Moekdcn heeft Tsang tso lin in een interview onlangs ver klaard dat zijn eenig oorlogsdoel is het bolsje wisme in China uit te roeien. Hij zol zich op zijn gebied terugtrekken zoodra dit doel is be reikt. Hij voegde er oon toe dot dc kwestie van het presidentschap in China hem geen belang inboezemde het land vraagt echter een ster ken man. BELGISCHE MISSIE IN CHINA VERBRAND. Een agentschap deelt mede, dot de katho lieke Belgische missie tc Kiangsou door roo- vers aangevallen is en verbrand. DE SCHULDENREGELING MET ITALIË. Onvriendelijke uitingen aan het adres vun het focismc. Berlijn, 14 April. (H. N.) Uit Washing* ton wordt gemeld, dat bij de debatten in den senaat over dc Italioansche schuldregeling de democratische senator voor Tennessee Moc- Kellcr Mussolini een despoot heeft genoemd, en het fascisme de ergste romp, welke het Ita lioansche volk sedert ICO juor overkomen is. Dc republikeinsche senator v oor Pennsylvania Reed, protesteerde tegen het gebruik van der gelijke uitdrukkingen, die ols een onvriende lijkheid tegenover Italië opgelat kunnen wor den. KU KLUX KLAN. Bloedige vcrkiczingsrclletjcs in Illinois. Berlijn, 14 April. (V. D.) In Amerika is over verscheidene plaatsen von den staat Illi nois de staat van beleg afgekondigd, omdat nanhungers van Ku Klux Klan ter gelegenheid van verkiezingen bloedige relletjes hebben verwekt. De strijd om Peking, tot bemiddeling. Pogingen Ofschoon de geallieerde legers gister hun aanvallen op beide fronten met zwaar artille rievuur heropend hebben, was de toestund gisteravond vrijwel ongewijzigd. Gisterochtend zonden de nationalisten een gedelegeerde naar Hankow om met Woe pei foe te spreken Ondertuschen heeft generaal Wang, de vroe gere eerste-minister*, die een groote rol speelt bij de pogingen om tot vrede te komen, aan de geallieerde aanvoerders getelegrafeerd, dat de nationalisten bereid zijn om Peking te ont' ruimen, indien de geallieerden toestemmen in een wapenstilstand en de afbakening eener neutrale zone om de stad. Japan en de staatsgreep tc Peking. Uit Tokio wordt gemeld, dot het Japansche kabinet, na een bespreking van den toestand in China tot het besluit is gekomen, dot dc staatsgreep geen aanleiding voor Japan kon zijn om zijn politiek van non-interventie prijs tc geven of de conferenties over de douane GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM. Vcrbrccding Linnncusstrnut. Geen tariefsverlaging ubatloir. Een tegemoetkoming aan de N.V. Opera. Dc gemeenteraad heeft gisteren een zitting gehouden ter behandeling van verschillende voordrachten. Een voordracht van B. cn W. tot aankoop van strooken grond aan dc Linnoeusstraot (Oost) cn om hen te machtigen stnppen te ^doen tot onteigening van eenige perceelen al daar, heeft eenig debat uitgelokt. De voordracht, die betrekking heeft op de voornemens von B. en W. om tot verbrccding va i dc Linnoeusstraot over te gaan, wordt echter z. h. st. aangenomen. Een korte discussie is gevoerd over het prae- advies van B. cn W. op het odre- van de Amsterdomsche Grossiersverecniging voor den vleeschhondel c. s., tot verlaging van de ta rieven voor he' gtbruik maken von het abat toir De heeren W e i s z (N. P.), C a r e 1 s (V.-B.) en Erltemeyer (R.-K.) hebben het verzoek tot verlaging der tarieven bepleit. Dc wethouder voor de lcvensmiddelenvoor- ziening, de heer S. R. de Miranda (S. D. A P.), heeft uiteengezet, dat het slochtgcld en het keurloon voor ingevoerd vleesch lager is dun in dc andere gemeenten van ons land. Verlaging zou voor de gemeente Ccn offer van een kwart millioen beteekenen en de consu menten zouden er geen voordeel van ondervin den. B. en W. kunnen geen toricfverlaging in ui.zicht stellen. Dc afwijzende conclusie van het pracodvies van B. en W. wordt aangenomen met 29 tegen 6 stemmen, terwijl een voorstel van den heer Weiss, om bij het opmaken van de be grooting 1927 rekening te houden met ver laging der tarieven met dezelfde stemmenver- nouding wordt verworpen. Na eene korte bespreking wordt het advies van de commissie voor de verzoekschriften goedgekeurd op het adres van Chr. de Vos en Desiré Pauwels, directeuren der N.V. „Dr- Opera", houdende verzoek om restitutie van door hen betaalde belasting op vermakelijkhe den in het speelseizoen 1924-25. Daarnevens is een voorstel van de drie le den dezer commissie met 28 tegen 7 stemmen aangenomen om aan de N.V. „De Opera" als vergoeding voor geleden schade eene tege moetkoming ten bedrage van 4000 toe te kennen. De wethouder voor de kunstzaken, de heer W i b a u t (S. D. -A. P.) heeft de beslissing aan den Raad overgelaten. Lang is beraadslaagd over het voorstel van de raadsleden Soekesz, Weiss en Jansen, d.d. 15 December 1925, om B. en W. uit te noo- digen voorstellen in te dienen tot verlaging van de belasting op vermakelijkheden, alsmedo over het afwijzend pracadvies van B. en W. op de adressen van de ofdeeling Amsterdam van den Nederlandschèn Bioscoopbond e.a., hou-i dende verzoek om de verordening op de hef- ling eener vermakelijkheidsbelasting in dier voege te wijzigen, dat alleen dan vermakelijk heidsbelasting wordt geheven, indien er een bepaalde winst is gemaakt, of, indien dit niet tijdig genoeg kan geschieden, de genoemd', belasting ten spoedigste tot 10 te verlogen. De heer Soekesz (N. P.) wijst erop, da» het praè-advies van B. en W. arm aan inhoud is Het heeft dan ook een scherp verweer van den Bioscoopbond uitgelokt. Spr. zet dan in den brcede uiteen, dat z. i. de achteruitgong van het bioscoopbedrijf in

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1