Tüié Dansant Berg Hotel. Piano's Vleugels Orgels Radio „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Alleen morgen Zaterdag L. KLEIN Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe-Loketten ABQNNEMEMISPRiJS 5 a;~d™ ;.°°r PRIJS DER ADVERIENTlER met Inbegrip van een EERSTE BLAD. Langestraat 36 Zondag 18 April a. s. Zeer gèmakkelijke betalingscondities PIANOHANDEL O. MIDDENSTANDS-BANK FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e Jaargang No. 243 loort f 2 IC, idem iianco per po*t f S.per week (met gratis verzekering lagen ongelukken) f 0.176, aizonderlijke nummert CJD5. e AMEHSF30RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. FOSTREKENINO M*. 4T91». TEL. INT 511. Vrlfdag 16 April 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb'e- dingen en Licldadigheids-adve tenticn voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijl bestaan zeer vooidcciigc bepalingen voor het advcriccicn tcne dicuiaire, bevattende de voorwaarden, wordt 09 aanvraag toeeceonden. VOLKENBOND BIJEENKOMSTEN TE GENEVE. Genève, 15 -April. (V. D.) Op 12 Mei o.s. zal hier ter stede een internationale pus- senconlcrentie bijeenkomen, welke besprekin gen zal voerr~ over de mogelijkheid vtn alge- heele afschaffing, althans matiging van ho paswezen. Op 17 Mei a.s. zal een bijeenkomst plaats hebben van de Volkenrondscomnrssiz vooi dubbelbelusiing- en belastcngvlucht-kwosties. De opiumcommissie zal up 26 Mei bijeen komen, terwijl voorts confei antics zullen wor den gehouden door de controlecommissie er. de subcommissie voor de kustsignaalinrichtin gen. HET ANTWOORD VAN DUITSCHLAND. Berlijn, 15 April. (V. D.) Heden is h:t antwoord verzonden van de Duitscnc regeer ing aan den secretaris-generaal van den Volken bond met betrekking tot de uitnoodiging -" n Duitschland tot deelneming aan de commissie, die de uitbreiding van don Raad van den Vol kenbond zal bèstudeeren De Duitscho regeering neemt de uitnoodi ging aan, waarbij zij zich dc benoeming van een Duitschen vertegenwoordiger voorbehoudt De Duitsche regecring wijst er op, dat de Duitsche vertegenwoordiger, omdat Duitsch land geen lid is van den Volkenbond, in een geheel andere positie zal staan als dc andce gedelegeerden. Er moet rekening gehouden worden met de bijzondere positie vCin Duitsch land. De nota betoogt tenslotte dat het deelnemen van Duitschland aan de werkzaamheden der commissie geen invloed kan hebben op de vrijheid van het besluit van Duitschland 'net betrekking tot toetreding tot den Volkenbond DUITSCHLAND. DE DUITSCH-RUS5ISCHE ONDERHANDELINGEN. Een mededceling der sovjet- regeering. Londen, 15 April. (V. D.) Uit Parijs wordt bericht, dat de pers in het algemeen ze verontrust is door het bericht, dat door Duitschland en Rusland wordt onderhancb'd over een nieuwe overeenkomst, maar de „Ma- tin" zegt, dot de Duitsche gezanten te Lond-ui, Parijs en Rpmc bevredigende uitleggingen heb ben gegeven. Uit Berlijn wordt bericht, dat de kanselie» dr.. Luther ollicieel heeft verklaard, dat deze maatregel slechts eene aanvulling is van ha» Rappallo-verdrag cn tot strekking heeft Rus land opnieuw ie verzekeren, dat het Loc.arn">- verdrag Duitschland niet uitsluitend aan he> Westen bindt. Moskou, 15 April. (H. N.) De sovj^t- regeering heeft besloten aan de Poolsche, En- gelsche, Frnnsche en Itolioansche regeoiuiL' mede te deelen, dot het volkscommissanan» voor buitenlandsche zaken geen ondethandelin gen over °en herverzekeringsverdrog mei Duitschland voert, en dat de sovjetregccnng slechts voornemens is dc onderhandelingen 0''cr neutraliteitsverdragen voort te zetten. Naar verluidt heeft Tsjitsjerin den Russi- 6chen gezant ie Berlijn Krestinski instructies doen toekomen om de onderhandelingen me de Duitsche legeering niet te onderbreken In politieke kringen te Moskou ?iet men 'n het bericht van de „Times" een nieuwe ma noeuvre van Chamberlain tegen sovjet-Rus land. De Poolsche gezant heeft, naar aanleiding van het bericht in de „Times" een aan viaag tot Tsjitsjerin gericht, die nogmaals verzekerd, dat sovjct-Rusl ind slechts vredelievende bedoe lingen heeft. DE VEEMMOORDEN Berlijn, T5 April. (H. N.) De commissie van den Pruisischen landdag, die een onder zoek naar de veemmoorden instelt, heeft in een niet-openbnre zitting den tekst van een reso lutie vastgesteld, waarin verklaaid wordt, dat niet gebleken is, dat ei' betrekkingen tusschen de veem moordenaars cn de Duitsch-nationale algevaardigden Mcycr en Behrcns en de Duit sche vereeniging van werkgevers hebben be staan. EEN FAMILIEDRAMA TE BERLIJN. B e r I ij n, 15 April. (V. D.) In het Bcr- lijnsche stadskwartier Schöncberg hebben zich heden een 46-jarige vrouw, haai drie zoon tjes en een dochtertje, van 10 tot 15 jaar, door gasverstikking van het leven beroofd. Het ge zin verkeerde, in uiterst behoeftige omstan digheden daar de man werkloos was en dezei dagen naar het ziekenhuis yns gebracht. BELGIE. DE AANRANDING VAN MINISTER VANDERVEI.DE. Naar aanleiding van de aanranding van mi nister Vandervelde Woensdagavond door lie den, die van de anti-VInnmsche bijeenkotrsi in de zaal van de Grande Harmonie tei jgWe - den, heeft de procureur des konings een streng or-dei zoek geopend Uit de eerste g"lu:.genis- sen on rapporten van de politie blijkt dat ver scheidene aanranders Lcuvcnsche studenten zouden zijn, die, no door de politie met de gummistok uiteengedreven te zijn, naar het Noorderstation terugkeerden, op de hielen ge volgd door een groepje Vlaamschc fronters Minister Vandervelde zelf heeft gisteren zijn gewone bezigheden aan het depnitemcnt ver richt, rnaur klaagde over pijn aan een been, veimoedelijk door een schop van c?n fascisti sche betoogers veroorzaakt In den loop van den dag mccht hij van vele socialisten en niet- socialisten, blijken van sympathie ontvengen. FRANKRIJK. KRASSIN NIET ZIEK. In strijd met de berichten is Krassin, naar thans uii Nice wordt gemeld, niet ziek. Giste ren nog heeft hij een wandeling naar Antibes gemaakt. DE POSTSTAKING TE PARIJS GEËINDIGD De brievenbestellers te. Parijs hebben zich gisterochtend weer aan het hoofdkantoor in de Rue du Louvre aangemeld. DE RELLETJES TE PARIJS. Bij de opstootjes te Parijs tusschen commu nisten en politie zijn Woensdagavond 423 per sonen gearresteerd, van wie er slecht^ enkele in hechtenis zijn gehouden Fi zijn 10 politie agenten gewond, van welke 6 echter zeer ernstig. ZWITSERLAND. ZWITSERLAND EN HET PERMANENTE HOF VAN INTERN. JUSTITIE. De Nationale Raad ratificeerde het bcsluh, waarbij de verbintenis van Zwitserland om zich te onderwerpen aan de verplichte rechtspraak van het permanente hof van intern, justitie, met tien jaren wordt verlengd. ENGELAND. DE PRINS VAN WALES. L o n d e n, 1 5 A p r i 1. (V D.) De Prins van' Wales die als Ear! van Chester reist is heden morgen van Londen naar Dover vertrokken om naar het vasteland te reizpn waar hij een korte vacantie zal doorbrengen De prins is goed hersteld van zijn ooroperatie. Verleden week kon hij reeds weer golf spelen. De Prins van Wales is om half zeven gister avond tc Parijs aangekomen. Lord Crev.e, dc Zijden Tricot-Cos'umes fl 6.75. Dameskousen in alle modekleuren 45 cent Kruippakjes van waschechte stoffen 75 cent Mouseline Costumes nieuwste model fl 5,65 Utrechtschestraat 44 voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 Engelsche gezant, was te zijner begroeting op het niet afgezette perron aanwezig, maar aan gezien de prins incognito reist wa^ er geer. enkel officieel ijfronsch vertegenwoordiger. DE CONVENTIE VAN WASHINGTON EN DE FIRMA VICKERS. Dc fabriek van pantscrplatcn waar schijnlijk voor een jaar gesloten. Londen, 15 April. (V. D.) Het kleine aantal oorlogsschepen, die in dit land ge bouwd worden, heeft eene ernstige uitwerking gehad op lirmo s als Vickers. De jaarlijksche vergadering der maatschap pij presideerende zeide Douglas Vickers, dat het waarschijnlijk is, dot hunne fabriek var. pantserplotcn in Sheffield nagenoeg voor eer. jaar zal worden gesloten. De kleine kruisers, di- door de conventie van Washington waren toegestaan, hadden slechts zeer kleine pant serpinten, cn voor zoover men kon nagaan. zouden dc totale eischen van het land geen enkele fabriek, ook maar voor de helft, aan werk helpen. Er zijn vijf zulke fabrieken in het land. LORD READING EEREBURGER VAN LONDEN. Londen, 15 April. (V. D.) Op eene ver gadering .ven het gemeentebestuur der city van Londen werd besloten, het eereburger schap te verleenen aon lord Reading ter er kenning van zijne uitsteker.de diensten als on- d rkoning van Indie. HET CONFLICT IN DE ENGELSCHE MIJNINDUSTRIE. Dc interventie der regecring. Londen, 15 April. (V. D.) De toestand in d- mijnindustrie heeft zich heden verdei ontwikkeld. De uitvoerende commissie dei mijnwerkersfederatie werd in Downingstreel ontvangen door den Premier, den Minister van Arbeid, en den Minister der Mijnen, waarna een bespreking plaats vond over de moeilijk heden, welke gerezen zijn in verband met de voorstellen der mijneigenaars om onderhand Iingcn te laten voeren in de districten. De Premier beloofde daarop, zich zoodrn mogelijk in verbinding te zullen stellen met de Vereeniging van Mijneigenaars, en verzochl de uitvoerende commissie der mijnwerkers, zich in het begin der volgende week beschik baar te houden tot verdere besDrekingcn. Naat men verneemt, zal de Premier de mijneigenaars in den loop van den dog tot een conferentie uitnoodigen. In den namiddag kwam de uitvoerende com missie der mijnwerkers bijeen met de indu- strieelc commissie von het vakvorecnigings- congres en deelde ze 't resultaat mee von haar onderhoud met den Premier. Vervolgens weid een verklaring gepubliceerd, woorin de hoop wordtf uitgedrukt, dot tengevolge van dc ver gadering der mijnwerkers met den Premier e.en spoedige bervotting van de onderhande lingen met de mijneigenaars mogelijk zal zijn Daar men echter niet verwacht, dat aangaan de dit punt iets definitiefs bekend zal worden voor het begin der volgende week, zullen di uitvoerende commissie der mijnwerkers en de industrieele commissie van het vakvcrceni- pingscongres niet weder bijeenkomen vtfór Woensdagmorgen a.s., tenzij in dien tusschen- tijd het een of andeie nieuwe feit plaats vindt Daarna vertrokken de heeren Herbert Smith en Cook, de president en de secretaris der mijn- werkersfederotie, naar Brussel, om de verga dering der uitvoerende commissie van de mijn werkers-internationale bij te wonen, die mor gen gehouden wordt. Hedenavond heeft een speciale ministerraad Dlaat$, om over den toestond te beraadslagen Tengevolge van het onderhoud von den Pre mier is men in politieke kringen van meening, dot de toestond een hoopvolle wending geno men heeft. Hervatting von dc besprekingen tusschen mijnwerkers cn -eige naars. Men kondigt aan, dot de besprekingen tus schen mijnwerkers en mijneigenaars de volgen de week hervat zullen worden. ITALIË. MUSSOLINI IN TRIPOLIS. Een nieuwe redevoering. Mussolini, de gouverneur De Bono en ge volg hebben verscheidene concessies bezocht tusschen Tripolis cn Todjoera Zij werden toe gejuicht door de inboorlingen en de Italianen Mussolini opendo het nationaal congres voor kolonialen landbouw. Hij betuigde zijn grooto tevredenheid. Hij verklaarde, dat de werke lijkheid al zijn verwachtingen overtroffen heeft Hij beloofde dat de regecring de hand zal hou den aan hoor program van koloniale ontwikke ling. Het fascisme heeft tal von problemen opgelost, die tientallen joren oud waren. Het zal even snel het koloniale probleem oplossen. POLEN. POOLSCH-LTTAUSCH GRENSINCIDENT. Een Poolscho luitenant gedood. Woensdagavond heeft een Litausche grens-* wacht door een gcweeischot een Poolschcn luitenant gedood, die de grenslijn overschre den had en, toen hij bevel kreeg om tc stop pen^ aar zijn revolver gegrepen hod. Het in- rident had ploats op 300 M. van de grenslijn, op Litausch gebied. DE DAGELIJKSCHE RELLETJES TE WARSCHAU. Gister vormden zich weer op verscheidene punten von Wurschou samenscholingen von werkloozen. Bereden politie slaagde er in de menigte uit eikoor te jagen. Tegen 2 uut 's middags was de rust in de stad geheel her steld. Circa 75 personen zijn gearresteerd. ROEMENIE. Mr. ZIMMERMAN TE BOEKAREST. Mr. Zimmerman, de commissaris-generaal van den Volkenbond voor Oostenrijk, is gis- tedochtend tc Boekarest aangekomen. Hij zal daar drie dogen blijven cn een bezoek bren gen aon de economische cn financieele inrich tingen, het petrolcumgebicd en de zoutmijnen. Maandag vertrekt hij naar Wcenen. ZUID-SLAVIE. KABINETSCRISIS. Dc koning heeft het ontslag van het kabinet-* Oezoenovits aanvaard, tot welks reconstructie onmiddellijk besloten wcrd/ Raditsj verloot het kabinet. Het politieke program betreffende de overeenkomst tusschen Serviërs en Kroatcn ondergaat geen enkele wijziging. St Roditsj is vervangen door Trifoenowfts. Verder zijn uit het kabinet getreden Povlo Raditsj en Krojnts, die voorloopig door 2 leden de rRoditsjportij vervangen zijn. De nieuwe regeering heeft daarop den eed afgelegd en is aan het werk gegaan. Het program der democratische samenwerking blijft ongewijzigd. BALTISCHE STATEN. HET RUSSISCHE „LOCARNCT-VOORSTEL VOOR DE OOSTZEE. De vertegenwoordiger der Sovjets te Hel- singfors heeft den Finschen minister van bui tenlandsche zaken mondeling medegedeeld, dat Moskou bereid is met Finlond, de Balti- sche landen en Polen te onderhandelen over tiet sluiten van een non-agressie-verdrag, het welk bepalingen bevat, volgens welke de con- tracteerendc partijen zich verbinden neutraal ie blijven in geval een andere mogendheid één der onderteekenende staten moent aanvallen. Moskou verklaart zich eveneens bereid een afzonderlijk verdrag resp. met Finland, de Bal- tische landen en Polen te sluiten. De Finsche minister van buitenlandsche za ken is von oordeel, dot er niets in den aan- geduiden zin kon worden gedaan zoolang Mos kou geen duidelijker voorstellen zal hebben geformuleerd, moor hij is bereid het mondelin ge voorstel met groote aandacht te onderzoe ken. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De Riffijnsche gedelegeerden hebben de op* roeping van de Fronsche en de Spoonsche re geering ontvangen en zijn uit het Rif vertrok ken op weg naar Oedjdo. Wees niet bang uwe meening tc zeggen, maar zeg die niet noodeloos. naai het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. G „Ze is nog moor een klein- meisje," zeide Lang ley, en "don „Zal je zanglessen krijgen, zoolang je hier bent?" Julian begreep de terechtwijzing en veran derde van onderwerp. Hij vertelde Langley. wat Tremayne's plannen ten opzichte van hem wa ren, en voegde er bij, dat hij later bij hem hoopte te wonen. „Hü is een pi nchtmensch, en ik zou gaarne zoo worden als hij/* Dat amuseerde Langley. „Ik niet," antwoord de hij. „Hij is een heel goed mcnsch natuurlijk, heel liefdadig, maat hij is heel eigenaardig. Het zou mij zeei vooi jou of een andei spijten, als je hem dwarsboomde en boos maakte. Nu is hij erg met je ingenomen, en ik zou maar zorgen, dat hij dat bleef, als ik jou was.' Cassil'is zag hem verbaasd aan. Hij hoorde daar iets nieuws. In de studeerkamer van den predikant hing een copie van hetzelfde portret, dat Tremay ne's schoorsteenmantel versierde; het portret van een mooi meisje. Dat was vreemd, en Julian vroeg er naar, zoodrn hij her zag. „Dat is het meisje Stapleton," zeide Langley kortaf. ,,Je schijnt veel belang in haai te stel len. ik weet niet waarom." „rk stel niet het minste behing in haai," gaf Julian terug; „ik ben alleen nieuwsgierig, en ik bewonder schoonheid." ^Dnn zou ik ze maar niet in die richting be wonderen. Laat haar met rust," zeide Langley bedaard. Langley hield er niet van, over andere men- schen ie praten, maar dat eene punt uitgezon derd wat en hij en Cassillis weldra de beste vrienden Langley was oudci in jaren en den andei vei vooruit in ervaring en wereldkennis, maar Cassillis was vreemd genoeg reeds man lijk'ei Hij had op zijn zestiende iaat de school verlaten om met mannen te werken, cn in sommige opzichten was hij heel oud. Hij leerde vreemde tn'en met groot gemak en begon erg van lezen te houden, zoodnt hij elke minuut, die hij niet bij de piano of met Studie vooi harmonie en theorie doorbracht, in de studeerkamer van den predikant bij de boe ken was te vinden, maai hij las geen classicke of geleerde boeken. Geschiedenis en biographiecn interesseerden hem-evenmin; hij hield alleen van boeken over muziek, romans en gedichten. Hij geeuwde zelfs bij de levensbeschrijving von beroemde musici, welke Tremayne hem had gezonden, en keerde terug tot ,.Omai Khnyynm" of „De Tuin van Karna". Tremayne kwam elke week over en was heel vriendelijk. Het leek heel waarschijnlijk, dat hij van plan was Julian ge heel als kind aan te nemen, en Langley maak te meer dan eens een ironische toespeling daarop „Gelukkig voor je, nietwaar? Hij schijnt erg op je verzot te zijn, en waarschijnlijk zal je bij hem moeten wonen, als hij getrouwd is en zich te Trelawn heeft gevestigd hij zal je een mooi jaargeld geven en je behandelen als sen jongeren broeder." Julian vatte vuur over die woorden cn den toon, waarop ze werden geuit. „Ja, ik' ben wel fortuinlijk," gaf hij toe, „cn ik zou dat heel gaarne willen Niet om zijn geld ik zou evenveel van hem houden, als hij niets bezat het is de man zelf en alles wat hij voor mij en mijn toekomst heeft ge daan. Hr-t was een gelukkig toeval voor mij, en ik kan niet begrijpen, waarom hij zoo heeft gehandeld." „Ik denk. dat hij zich eenzaam gevoelt en blij zou zijn, als hij een zoon had. Maar dot is natuurlijk nog wel mogelijk, hij is nog jong/' „Nooit in deze wereld!" lachte Julian „Daarvoor is hij te oud." Julian was reeds zes weken in de pastorie. Het was Mei en hij vond Eva in den tuin van Eden. Het was een heerlijke dag. Wandelend in de weide achter den boomgaard beneden den pas- lorietuin, verloste Julian een zwart katje uit ten boom en maakte zoodoende kennis met Iris Stapleton. Zij stond in het lange gras tusschen de bo terbloemen mei een achtergrond van bloeien de boomen; een mooi meisje in een wit kleed je met een teint als een perzikbloesem en goudbruin krullend haar. Zij zeide „Dank u; het was vriendelijk van u mijn poesje te bevrijden," maar voegde ei niet bij, dat zij hem in de verte had geZ'en en toen over het hek was geklommen en het poesje opzettelijk in den boom had gejaagd._ Doch dat kwam cr niet op aan, daar hij zee' bereid was, kennis te maken. Vijf minuten latei zaten zij naast elkaar aan den oevei der rivier en praatten over henzelf. Zij vroeg hem naai zijn naam, omdat zij hem alleen kende als een nieuwen leerling in de pastorie, en toen hij antwoordde „Julian Cas sillis," zeide zij „Dan zal ik je Julian noemen. Dat is goed, hè? En je wilt dus een zanger worden. Ik zou je gaarne hooren zingen, ik houd dol van muziek." Julian verklaarde bescheiden, dat zijn zingen „nog niet veel bijzonders" was, maar het bleek, dat Tremayne reeds over hem had ge sproken te Stapleton Court en dat hij werd beschouwd als oen genie. „Ik kan niets," zeide het meisje met eeh zucht van jaloezie, „ik wou zoo vaak dat ik ook iets kon." „Vooi een meisje komt het er niet op aan," antwoordde hij ridderlijk. „Schoonheid is het eenige vereischte voor een meisje, en je bent even mooi ai* Guinevere in „Arthur's Ridders van de Ronde Tafel." Die vergelijking beviel haar, omdat zij ook van gedichten hield cn Tennyson even goed kende als hij. Zij vertelde hem van de boeken, welke zij had gelezen (het waren niet vele, want haar grootmoedei hield niet van mo derne romans); hij vertelde haar van zijn le ven te Cornwall en zoo ging de zonnige na middag spoedig voorbij. Iris was het onrustigste schepseltje dot Ju lian ooit had gezien Zij viel hem elk oogen- blik in de rede om iets te vertellen, dat zij had vergeten,"en zij was niet heel zorgvuldig' in haai woordenkeuze. Toen ontdekte zij, dat het poesje zijn poot^v je had bezeerd en bloedde, zoodat zij het met zijn zakdoek moest verbinden.-- Dat werd ook opzettelijk gedaan, maar Ju lian was te onervaren om dat te begrijpen, zelfs toen zij hem mededeelde, dat hij haar weer moest ontmoeten om den zakdoek terug te krijgen. „Ik zal menoer Tremayne overhalen om je mee te nemen, als hij weer bij ons komt," zeide zij. „Maai natuurlijk kan ik je hem dan niet geveh, want dan zouden ze vernemen, ho« wij elkaai hodden ontmoet, en ik mag maar niet zoo over den muur klimmen cn jongelie den ontmoeten Dat is mijn gewoonte ook niet, maar ik zag je toevallig en ik had zooveel over je gphoord, dat ik eens wilde zien, wat voor iemand je waart." Zij vioeg hem, hoe oud hij was cn hij zeide haar, dat hij twintig jaar telde; zij was pas zeventien, maar leeknog jonger. „Wanneer zal ik den zakdoek komen terug holen vroeg hij, toen rij eindelijk het ge sprek afbrak cn zeide, dat het tijd voor haar was naar huis te gaan. „Ik kan eiken cag komen. Soms tr«nnissen wij des middags, maar Iris zeide hern haastig, dat hij het spel niet moest verzuimen, dot zou achterdocht wek ken Zij maakte een afspraak voor twee dagen later, en zag met genoegen, hoe gretig hij toestemde. Hoe stevig diukte hij haar ook da hand, toen zij hem die toestak en „Vaarwel" zeide. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1