MAISON DE NOUVEAUTÉ IBONHEMEilSPRUS DE EEMLANDER" BUITENLAND. A. VAN DE WEG, Langestraat 23. Telef. 217. EERSTE BLAD. Mantels en Costumes. - Krimpvrije Wol Waterglas voor het inleggen van eieren. 24e 'aargang No. 244 tooit f 2-1Q, Idem Uaoc* ptr post f l-, per wttk (met eratis TerreVmaf tegen oagelukkca) f 0.17* aisomdcrltfke nneimm f Cj05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD OMECTEUR-iMTQEVER: J. VALKHOFF. arnheMSCHE^IoORTWAL 2A. POSTREKENINd N*. 47S1*. TEL. INT. SU. Zaterdag 17 April 1926 mus OER ADVERTENTIE)! met inbegrip van «ca bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ueidadigheids-adreitcntiën voor de hdtt der prijs Voor bandcl cn bedrijf bestaan xeer ▼ooideelige bepalingen voor het adverteeren bene circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE A.S. CONFERENTIES. Dc Britschc vertegenwoordigers. Het wordt thans bevestigd dat Lord Cecil ol Chelwood de Britsche gedelegeerde zal zijn in de commissie van den Volkenbond voor de studie van de problemen, die verband houden met de samenstelling, het aantal en de wijze van verkiezing van de leden van den Rnod van den Volkenbond, die den lOcn Mei in Genèv® tal bijeenkomen. De Britsche regeering zal niet worden ver tegenwoordigd op het Int. Congres voor Gees telijke Opvoeding, dot deze maand in Rome zal bijeenkomen. In de paspoortenconferentie, welke de \ol- gende maand onder de auspiciën van den Vol kenbond zal bijeenkomen, zal Robert Sperling de Britsche gezant te Bern, het hoofd der En gelsche delegatie zijn. Voor de conferenties inzake de Russische en Armeenschc vluchte lingen en de Int. Arbeidsconferentie, die in Mei worden gehouden, is nog geen Britschc vertegenwoordiger gekozen. Lord Cecil zal in Gcnève blijven om Enge land te vertegenwoordigen in de voorbereiden de commissie voor de ontwapeningsconferentie die den 18en Mei bijeenkomt. GEEN UITSTEL DER ONTWAPENINGS CONFERENTIE. Bevoegde kringen te Parijs verklaren dot er geen sproke is van verdaging der ontwape ningsconferentie te Genève op 17 Mei. De be treurenswaardige weigering van Sovjet-Rus land om deel te nemen aan dc conferentie kon de ongerustheid niet rechtvaardigen, die men in zekere buitenlandsche kringen omtrent den afloop der conferentie koestert. DUITSCHLAND. STRESEMANN OP DE TERUGREIS B e r 1 ij n, T 6 A p r i 1. (V.D.) De Rijksminis ter van buitenlandsche zaken vertrok heden van Locamo, na aldaar 14 dogen vertoefd te hebben. Op zijne terugreis zal hij deelnemen aan de partijvergadcring der Duitschc Volks partij te Stuttgart, en Maandag weder te Ber lijn aankomen DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE DU1TSCHE VORSTEN HUIZEN. Een regeling getroffen. De onderhandelingen tusschen den Rijkskan selier en de Rijksministers van justitie en bin- nenlandschc zaken en de landen der regee- ringspartijen, hebben een positief resultaat op geleverd. Dc regeling ten opzichte van de schadeloosstelling der gewezen vorstenhuizen, beantwoordt vrijwel geheel aan den inhoud van het compromis-wetsontwerp, zooals dit door de juridische commissie van den Rijksdag in eerste lezing is aanvaardt. Men heeft alleen rekening gehouden met enkele wenschen van den Pruisischen staat. Het bizondere staatsge- rechtshof, dat in conflicten tusschen de gewe zen vorstelijke huizen en dc bondsstaten zal moeten beslissen, zal bestaan uit vier beroeps- rechters en vier vertegenwoordigers van het openbare leven. Hierbij komt nog een beroeps- rechter als voorzitter, vermoedelijk de presi dent van het Rijksgerechtshof. Herziening van reeds getroffen regelingen zal slechts mogelijk zijn indien beide partijen dit verlangen. Een nieuwe bepaling in het compromis zegt, dat de eerstvolgende 24 jaar, dus tot 1950, de middelen, die ten gevolge van de regeling in het bezit van de leden Jer gewezen vor stelijke huizen komen, uitsluitend zullen moe ten worden besteed voor particuliere economi sche doeleinden, voor weldadigheid of cultu- reele doeleinden. HET CONFLICT ONDER DE SAKSISCHE SOCIALISTEN. De Vorwarts meldt, dat het partijbestuur van de sociaal-democratische partij in Duitschland den partijraad tegen Dinsdag a.s. te Berlijn bij eengeroepen heeft, om het conflict onder do Saksische partijgenooten te bespreken. AANSLAG OP EEN TREIN. Stangen op dc rails. Uit Mühlhausen (Thüringenf wordt gemeld In den nacht van T4 op 15 April heeft men tweemaal gepoogd den ochtendtrein naar Ober- dorlach te doen ontsporen, door het leggen van groote en zware ijzeren stungen op de rails De eerste poging is verijdeld, doordat de lo comotief de stangen een eind voortsleepte cn daarna tot staan kwam. De tweede poging is mislukt door tijdige ontdekking van de ijze ren staven op een ander deel van de rails door de inmiddels gewaarschuwde politie. Deze heeft een belooning voor het grijpen der da ders uitgeloofd. EEN ZWARE BOETE. De door het inspectieschip Fylla op 13 April opgebrachte trawler St. Georg uit Cuhaven is wegens het visschen in verboden water onder IJsland tot 21.000 kronen boete veroordeeld De vangst en het tuig zijn in beslag genomen. INSTORTING VAN EEN HUIS. Een gevolg van proefboringen. Berlijn, 16 April. (VD.) Bij proefbo ringen voor den aanleg van een nieuwen on- dergrondschen spoorweg heeft hedenmorgen in de Kaiser Wilhelmstrüsse op den hoek van de Dirchsenstrasse een ernstig ongeluk plaats gehad. Tengevolge van de boringen stortte een huis gedeeltelijk in. Een vrouw werd door val lend gesteente getroffen en gedood. Een ander persoon werd ernstig gewond. RRC'I AMF> Van 1—4 regels 4.06. elke regel meer 1.— Utrechtsche weg 38 - Tele". 302 Groote verscheidenheid in Wol. Engelsche wolsoorten met zijden en gouddraad. Speciaal voor het vervaardigen van BELGÏE. DE INTERNATIONALE MIJNWERKERS CONFERENTIE Steun aan de Engelsche mijn werkers. Dc mogelijkheid cener intcrnotionolc staking. Het internationale mijnwerkerscomité tc Brussel bijeen, heeft, in tegenwoordigheid der Engelsche mijnwerkersgcdelegecrden, met al- gemeenc stemmen een motje oongenomen, waarin gezegd wordt, dot de eenige wijze om een uitweg te vinden uit de internationale ko- lencrisis, is om een internationale regeling te overwegen van de productie en de verdeeling van steenkool. Het comité verklaart zich solidair met de Engelsche mijnwerkers in hun strijd tegen ver meerdering van het aantal werkuren, tegen vermindering der loonen en verbreking der no- tionole overeenkomsten. Het is, zoo noodig, bereid maatregelen te treffen om den uitvoe* van steenkolen naar Engclend te beletten. Voor het geval, dot er besloten zou worden tot een internationale stoking, na overweging van den toestond door de bevoegde nationale organisaties, zet het internationale comité deze nationale organisaties aan om geen einde t* moken aan de staking voor er een ernstige grondslag gevonden is voor de hervatting van het werk in alle landen, die bij den strijd be trokken zijn. Het comité zal als stakingscomité optreden, welks instructies bindend zullen zijn voor alle landen. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE TOESTAND. Een conferentie van Pérct met de provinciale banken. Dc Temps meldt, dat Péret voor een dele gatie van de unie van provinciale banken een korte uiteenzetting gegeven heeft van den fi-' nancieelen toestand en de redenen om vertrou wen te koesturen in het herstel der financiën De vertegenwoordigers van dc banken beloof den den minister hunne medewerking. UIT DEN FRANSCHEN SENAAT. 1400 millioen nog niet genoeg voor de marine. Een steek op Mussolini In den Senaat betoogde Leygnes, dot do morinebegrooting, die voor den oorlog 576 millioen bedroeg, thans een bedrag van 1400 millioen vertegenwoordigt, terwijl men, reke ning houdende met de nieuwe verhoudingen, 3500 millioen zou verwachten. Hij verdedigde de duikboot als een wapen, dat op zichzelf niet deloyaal is, doch enkel door het gcbiuik, dat men er van maakt. Frankrijk moet een marine hebben die evenredig is aan zijn mari tieme cn kolonolc positie. Ik hoop, dot de oor log nooit zal uitbreken, zeide hij, doch do zee moet vrij zijn en niemand heeft het recht tc zeggen: „Deze zee behoort mij toe". Dc vorderingen der luchtvnurl- industrie. Bij de bespreking der luchtvaartbegrootmg in den Senoat, wees Laurent Egnoc op do groote vorderingen in de productie der Frnn- sche luchtvaartindustrie. Frankrijk heeft in 1925 voor 300 millioen frs. aan luchtvaait- matcriaal uitgevoerd, geregelde verbindingen tot stond gebracht met verschillende Europee- sche hoofdsteden en Afrikoonsche bezittingen en overweegt de inrichting van nieuwe lijnen naar Syrië, Indië, Indo-China, Pcrnambuco en Zuid-Amerika. Hij wees vooral op de ontwikke ling van het postverkeer door de lucht. GROOTE BOSCHBRAND IN FRANKRIJK. Er is een brand uitgebroken iir het Brossc- bosch bij Fourchombault; in 2, uuur stonden 15 H.A. in lichte laaie. De brond wordt be streden. Er is groote schade aangericht. ENGELAND. HET CONFLICT IN DE ENGELSCHE MIJNINDUSTRIE. Londen, 16 April. (V. D.) Heden hebber» onderhandelingen plaats tusschen den ministei van arbeid, die namens den premier optreedt, en de mijneigenaars. In het Lagerhuis deelde de minister van bin- nenlandschc zaken hedenmiddag mede, «lat de premier door den koning naar Windsor was ontboden. Naar men verneemt, is het doel van zijn bezoek, de laatste ontwikkelingen in den toestond der kolenindustrie te bespreken. GEVAAR VOOR EEN STAKING IN DE ENGELSCHE MACHINE-INDUSTRIE. De patroons en de arbeiders in de machine- njjverheid zijn gister weer bijeengekomen om den nationalen eisch te bespreken eener loo.ns verhooging van 1 pd. st. per week. Men kon het niet eens worden. Dc vokverecnigingen overwegen nu om een stemming te houden over een stoking in de Londenschc districten. STALEN TREINEN. Londen, 16 April. (V. D.) Een trein, ge heel van stool vervaardigd, is van Londen naai Birmingham en terug gereisd op dc London Midland and Scottish Railway. Hij vervoerde vertegenwoordigers der dominions, en anderen die belang hebben bij deze nieuwe richting. Dc genoemde spoorweg gebruikt op zijne lijnen 235 stalen wagons. Dc vloeren dezer wagons zijn bedekt met cement cn dientengevolge ge- iseleerd. Zij hebben het voordeel, dat zij duur zamer zijn don houten wagons, en veiliger in geval van een ongeluk. Zij zijn vervaardigd on Britsch materiaal cn door Britschc werklieden. DE POGING TOT ONTVOERING VAN DEN JONGEN MARKIES'TOWNSHEND. Hoe het morkicsjc bewaakt wordt. De poging tot ontvoering van den jongen markies Townshend blijkt het werk tc zijn ge weest van een dreigbriefschrijver, die het om geld te doen was. Hij eischte n.l. 5000 pond sterling. Na dc eerste poging waarbij de jonge markies door een onbekende is aangesproken, die hem uitnoodigde in zijn auto plaots te nemen, maar zich bij de nadering van een be diende overhaast verwijderd heeft, hebben de dreigbrieven zich niet meer herhaold. De jonge markies wordt evenwel nog voortdurend be waakt. Een oude dienaar der familie slaapt bij hem in zijn kamer. Eerst kort geleden had zijn ittocdcr besloten, hem lessen buitenshuis te loten geven, doch ook hiermede heeft men niet durven doorgaan, uit vrees dat hem op den weg naar of van school eens iets mocht overkomen. Om hem eenige afleiding te verschaffen, worden thans dagelijks hcngelpartijcn cn wandelingen door den omtrek (onder geleide) georganiseerd. De veldwachter uit het dorp geeft den jeugdigen marldes volgens alle regelen der kunst boks- les en naar men zegt, heeft de tienjarige het In deze sport reeds tamelijk ver gebracht. NOORWEGEN. EEN NOODLOTTIGE BRAND. Zeven dooden. Gisternacht is in Ibestad (Trömsö) een hoeve afgebrand, 2 volwassenen en 5 kinderen zijn in de vlammen omgekomen. ITALIË. OORLOGSPLANNEN VAN MUSSOLINI EN PANGALOS? De Turken zouden het doelwit zijn. De Westminster Gazette beweert mededee- lingcn te kunnen doen omtrent hetgeen zich den laatsten tijd achter de schermen van de Zuid-Europcesche politiek heeft afgespeeld en omtrent de oorlogspionnen van Mussolini om te komen tot de stichting van een groot Ro me insch Rijk. Pangalos heeft onlangs de Fransche militaire rrissie in Griekenland verzocht het Grieksche leger te inspectecren en hoor oordeel uit te spreken over de vraag of dit leger een grooten oorlog zou kunnen voeren. Het antwoord luid de bevestigend wat de africhting der man schappen betreft, maar ontkennend wat betreft het materieel. Daarop heeft Pangalos getracht te Parijs en elders geweren, tanks en andei oorlogsmateriaal te krijgen met een crediet op langen termijn. Men wilde echter slechts twee ïaar crediet geven. Vervolgens wendde hij zich tot Italië, dot tot leveringen bereid was op een crediet voor den tijd van vier jaar. Reeds werd een groot aantal geweren geleverd en later zullen ook tanks worden gezonden. De militaire overlieden verklaren, dat tanks alleen in Thro- cië bunnen worden gebruikt waar Griekenland op het oogenblik tegenover de Turken staat. Als Musso'ini tot een actie in Klein-Azië zou overgaan, zou Pang'ilos, volgens het plan van Muïsolini in Thrsrjë moeten optreden en als dc Weidelijk' mogendheden voldoende elders de handen vol zouden hebben, zouden dr Grie- kn* zelf naar Kn*siortincpel oprukken Musso lini rekent or op, dat het hem zal gelukken de Fransche regee i'.g ervan te overtuigen, dat een afleidende actie gunstig zou zijn voor de Fronsche belangen in Tunis. DE REIS VAN MUSSOLINI. Een geschenk der Italiaansche vcreenigingen in Tunis. Mussolini heeft van de Italiaansche veieeni- gingen in Tunis een zilveren lictorenbijl van ontzaggelijke afmetingen ten geschenk^ gekre gen. DE ITALIANEN IN SOMALILAND. Vestiging der Italiaansche heer- schuppij. B c r 1 ij n, 16 A p r i 1. (V. D.) Nunr uit Rome bericht wordt, is cene Italiaansche afdeeling aan boord van een transportschip onder be scherming von een Italiaanschen kruiser van het Italiaansche Zuid-Somaliland vertrokken, en tc Nogan in do Noordelijke zone van So- malilond gelund, om aldaar dc Italiaansche heerschappij te vestigen. POLEN. DE WERKLOOZONDEMONSTRATIES TE WARSCHAU. De betoogingen von wcrkloozen te Warschau hebben zich herhaold, ofschoon op bepeiktei schaal. De bereden politic is er in geslaagd de betoogers uiteen te jagen. Er hebben 20 arrestaties plaats gehad. OOSTENRIJK. OOSTENRIJK EN POLEN. Een arbitrage-verdrag. Ramek en Skrzynski hebben het Poolsch- Oostcnrijksch orbitrogc-verdrag onderteekend Vervolgens hebben ze het geheel der kwes ties besproken, waar Polen cn Oostenrijk sa men bij betrokken zijn men bleek het volko men eens te zijn. s Middags gaf de bondspresident Hainisch een lurch ter eere van den Poolschen gezant Ramek met verscheidene ministers en Oosten- rijksche autoriteiten zaten mee aan. Het orbitrngeverdrog dot gesloten werd tus schen Polen en Oostenrijk, is op andere be ginselen opgebouwd dan het onlangs gesloten arbitrogeverdrag tusschen Oostenrijk cn Tsje- cho-SIowokije. Het is bestemd om geschillen te beslechten, die tusschen de verdragsluitende partijen zouden ontstaan. Eerst zal men trach ten tot een vergelijk te komen, hetgeen ver plichtend is, indien niet beide partijen er van afzien, en eerst voor het geval dat er geen ver gelijk tot stand komt, doch slechts op wensch an één der partijen, heeft er arbitrage plaats Voor de interpretatie van strijdvragen, die in verbond staan met de uitvoering von het ver drag, is het internationale hof bevoegd. Het erdrog wordt gesloten voor drie jaar, doch wordt met een jaar verlengd, indien niet op gezegd zes maanden vóór afloop van den gel digheidstermijn. HONGARIJE. HET PARLEMENT BIJEEN. Boedapest 16 April. (V. D.) Nu het Pooschreces is het Parlement bijeengekomen om over de agenda te beraadslagen. Besloten werd de bcgrooting het eerst in behandeling te nemen. De premier graaf Bethlen verklaai de, dat de bcgrooting voor Juni behandeld moet zijn, aangezien de Volkenbond "besloten had dat een verdere tranche van 50 millioen goud- kronen -uit dc buitenlandsche leening voor kapitaalbeleggingsdocleinden slechts onder deze voorwaarde vrijgegeven mocht worden. Het Parlement zal dan het Oostenrijksch-Hongaai- sche hondelsverdrag alsmede de wetsontwerpen inzake de valorisatie en de salarissen Jer ambtenaren behandelen. Dc oppositie, welke aan de voorbespreking van het arbeidspio- gram bij den president niet deelgenomen heeff, zal tijdens de begrootingsdebatten de valsche muntersaffaire ter sprake brengen. DE BEZITTING VAN BETHLEN. Roemenië legt er beslag op. Boedapest, 16 April. (V. D.) Uit Klausenberg wordt gemeld, dat dc Roemcen- sche regeering de 1400 joch omvattende be zitting van giaaf Bethlen in Friedcnbucrgen 'geheel in bezit genomen cn effectief verdeeld heeft. Alleen het kasteel en een klein pork zijn in het bezit gebleven van graaf Bethlen. VALSCHE TSJECHO-SLOWAKISCHE BANKBILJETTEN. Boedapest, 16 April. (H. N.). De rechtbank te Boedapest heeft eendrietal be zitters van drukkerijen wegens een poging, om valsche Tsjecho-Slowakische biljetten tc ver vaardigen, ieder tot 3 moanden gevangenis straf veroordeeld. RUSLAND. RUSSISCH IMPERIALISME. Annexatie van gebied tot aan de Noordpool f Moskou, 16 April. (H. N.). Het bestuur der centrale executieve commissie heeft be sloten het geheelc gebied ten Noorden van do kust van sovjet-Rusland tot aan den Noord pool, dot tot nu toe als „niemandsland" werd beschouwd, tot Russisch gebied te verklaren. Een desbetreffend besluit is reeds gepubli ceerd. De sovjet-juristen beroepen zich hier bij op het voorbeeld, door Engeland in 1923 gegeven. NOORD-AFR1K.A, DE STRIJD IN MAROKKO. Dc vredesonderhandelingen. Dc voorbereidende besprekingen vooi de conferentie van Oedsjda zijn in de zone von Tnocrirt begonnen met dc gedelegeerden van Abd el Krim. Door de toegong tot het operatie gebied echter verboden is, weet men niet wat er gaande is. Men meent te Oedsjdo, dot Abd cl Krim, ofschoon hij ongoarnc ziet dot andere stammen dan de Oeriagals bij de onderhande lingen vertegenwoordigd zijn cn ofschoon hij gedwongen zal zijn door de Spaan-* sche troepen strategische posities te loten in nemen. die zij vóór den oorlog nooit bezet hebben, ten slotte toch vertegenwoordigers zal zenden om te onderhandelen op den grond slag der Fransch-Spaunschc voorwaarden. Dc meening in Spanje. Uit Madrid wordt gemeld, dat dc ABC van officicusc zijde verneemt, dot van vredesonder handelingen met Abd el Krim nog geen sproke kon zijn. Men zal eerst trachten dc voorwoor den der verbonden mogendheden ter kennis van de Knbylen tc brengen en dan hun ant woord moeten afwachten. Zoolang zij deze voorwoorden niet zullen hebben aanvaard, zul len de vredesonderhandelingen niet kunnen be ginnen. ENGELAND, ITALIË EN ABESSINIË Berlijn. 16 April. (V. D.) Naar gemeld wordt, zijn tusschen Engeland en Itolië bespre kingen aanhangig gemaakt over eventueel® verdceling vnn beider bclongcnsfeer in Abcs- PERZIE. VERKIEZINGSONLUSTEN. Teheran, 16 April (V. D.). Bij Shirac is het bij de verkiezingen tot bloedige botsin gen gekomen. Drie soldaten en tien burgers werden gedood. CHINA. DE BURGEROORLOG. Dc verwarde toestand te Peking. Heden zullen de generaals te Peking bijeen* komen om den olgemeenen toestand tc be spreken, o.o. de toekomst van Peking. Dc troepen van Tsjang tso lin zijn nog steeds niet te Peking uangekomen. No hevige gevech ten hebben dc nationale troepen dc engte van Nankero bereikt, doch zonder kanonnen of proviand. Een ander bericht luidt weer dat de natio nale strijdkrachten bij hun terugtocht geen cnr kei kanon verloren hebben. VEREENIGDE STATEN. AMERIKA EN HET HAAGSCHE HOF. Een veelzeggende verkiezings uitslag. Uit Washington wordt aan de Morning Post gemeld, dat het feit, dat de democraat Smith een meerderheid van 125.000 stemmen op se nator Mac Kinley heeft behaald bij de verkie zingen in Illinois en dot laatstgenoemde als republikein, naar hij zelf heeft verklaard, stel lig de meerderheid zou hebben verkregen, in dien hij zich niet verplicht had als voorstan der van de aansluiting van Amerika bij het Haagscho Hof op te treden, in republikeinsche kringen een wore paniek heeft veroorzaakt. Dc republikeinen beginnen er aan te twijfelen of Coolidge het land nog wel voldoende achter zich heeft en zij vreezen, dot dc vooruitzichten voor hun partij sterk aan het afnemen zijn. DE AMERIKAANSCHE MARINE. 20 millioen dollar voor den aanleg cn verbetering zon vlootboscs. Wilbur, de minister van Oorlog, verzocht het Congres om een crediet van co. 20 millioen dollar voor den aanleg cn de verbetering van vlootbases, waarvan dc helft bestemd is voor het eiland Hawaï. STRIJD OM DENTIENUURSDAG IN AMERIKA! 5000 man sleepbootpersonecL de helft von het geheele sleepbootpersoneel der haven van New-York, hebben besloten te staken om hoo- gere loonen. Verscheidene gTOOte stoomschepen zullen door deze staking bij uitvaart en thuis komst vertraagd worden. AMERIKA. ENGELAND EN HET DRANKVERBOD. Naar men meldt, stelt het departement van buitenlandsche zoken te Washington voor on derhandelingen aan te knoopen met Engeland over een nieuw verdrag betreffende de alcohol houdende dranken. VERDRIJVING VAN MIST DOOR ELEC- TRISCHE ONTLADINGEN. Berlijn, 16 April. (H. N.). Volgens een bericht uit New-York hebben de Amerikaan- sche luchtvaartautoriteiten met goed succes proeven laten nemen met apparaten om den mist boven de vliegterreinen door electrische ontladingen te doen verdwijnen. Het gelukte tot op een hoogte van 300 meter den mist te doen verdwijnen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1