DE EEMLANDER" BUITENLAND. TuinlafeWen 100 c|m groot f!. 1.45 en 1.85 WnscbliteSerrekleeiiies nieuwe Dessins il. 0.95 Thwarmers in groots verscheidanheid fl, 145 IBONNEMENTSPRUS PRIJS DER ADVERTENTIE)! EERSTE BLAD. Langestraaf 36 KOLONIËN. 24e Jaargang No. 245 per port f 1per week (met gratis verzeker ng togen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 CX)5. AMERSFOORTSCH D Maandag 19 April 1926 >y DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE"toÖRTWAL 2 A. postrekening n*. 479,0. TEL van 1 4 regelt LOf met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adveJcntiën voor de helft der prijs Voor handel cn bcdrijl bestaan zeer vooidecligc bcpalinqcn voor het advcrtecrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. BEZOEK VAN DEN ZWEEDSCHEN KONING. B e r 1 ij n, 17 April. (H. N.) Koning Gustaaf van Zweden, die gisteren op zijn door reis van Rome naar Stockholm te Berlijn ver toefde, heeft gistermiddag begeleid door den Zweedschen gezant een bezoek aan rijkspresi dent von Hindenburg gebraoht. Des avonds heeft hij zijn reis naar Stockholm voortgezet. DE GEZANTENRAAD EN DE DEUTSCHE LUCHTVAART. De diplomatieke medewerker van dc Daily Telegraph verneemt, dat de Gezantenraad zich binnenkort zal bezig houden met de kwestie van de opheffing van de beperkingen ten aan zien van de Duitschc luchtvaart en in het bij zonder met dc vraag, in hoeverre officieren van - dc Duitsche rijksweerbaarheid zich als particulieren met de luchtvaart mogen bezig houden. BEIEREN EN HET RIJK. De besprekingen der rijks ministers te München. München, 17 April. (H.N.j Over dc besprekingen, die ter gelegenheid van het be zoek van den rijkskanselier en de twee rijks ministers met dc Beicrsche staatsregeering zijn gevoerd, is een officieel communique uitgege ven, waarin verklaard wordt, dat belangrijke politieke vraagstukken van den dug besproken zijn. Daarbij zijn ook de vraagstukken, voort vloeiende uit de staatsrechterlijke verhouding tusschen het rijk en dc afzonderlijke staten, vooral in principieel opzicht uitvoerig behan deld. Daarbij zullen zich besprekingen van praktische détailvraagstukken aansluiten. Tijdens de besprekingen, die in het minis terie van buitenlandsche zaken werden gevoerd cn eerst des avonds tegen 8 uur eindigden, trachtten een achttal communisten zich toe gong tot het ministerie te verschaffen onder voorqeven, dat zij den rijksminister van bin- nenlandsche zaken wenschten te spreken. Dc polite belette hen echter den toegang. Vanavond zijn dc rijkskanselier en de beide ministers te gast bij dokter Held, die een groot diner geeft, waarbij tol van voorname perso nen uit de politieke en dc kunstwereld aan zitten. DE LEIPZIGER NAJAARSMESSE. Leipzig, 18 April (V.D.) De Leipziger Na- jaarsmesse zal dit jaar van 29 Augustus tot 4 September plaats hebben. De Technische Messe, die vroeger eenige do gen langer duurde, zal dit jaar eveneens op 4 September gesloten worden. AUTOMOBIELENSMOKKELARIJ. Vier douaneambtenaren gearresteerd. Volgens de Berlijnsche bladen is de Duit» sche douane te Kehl uitgebreide belastingont duikingen op het spoor gekomen, gepleegd door een Saksische automobielfabriek, die een kleine toerwagen in grooten getale nac Duitschlond invoerde. De den £>taat berokken de schade bedraagt vele milliocnen. Vier dou aneambtenaren zijn gearresteerd. AUTO OVER DEN KOP EEN HELLING AP. Een huisje onder den wogen verpletterd. Bij een scherpe bocht van een landweg nabij Huerzig a. d. Moezel verloor, blijkens een Tel.- bericht, de chauffeur van een Franschc militai re vrachtauto, waarin tweeëntwintig man geze> ten waren, de mocht over het stuur. De auto reed tegen den stutmuur langs den weg, ver» ft>rijzelde dien en stortte een helling af I Na drit» vier maal over den kop te zijn geslagen, tfwam de wagen terecht op het dak van een «an den voet der helling gelogen huisje, dot geheel werd vernield. Eenige soldaten spron* ^en onder den val uit de auto en kwamen er «net lichte verwondingen af. Twee man werden Onmiddellijk gedood, de anderen werden tfwaar gewond. In den loop van den nacht overleed nog «en derde soldaattwee der slachtoffers ver- fceeren eveneens in levensgevaar. BELGIE. DE SANEERING VAN BELGIË. De Belgische regeering heeft besloten, een commissie van onderzoek naar de vlottende scfiuld te vormen, welke 19 dezer voo^ de iierste maal bijeen zal komen. DE AANVAL OP VANDERVELDE- Du correspondent te Brussel der N. R.Ct. h.eldt nog, in verband met de aanranding van minister Vanderveldc door een groepje fascis ten op de Grasmarkt te Brussel, dat het par ket zeer waarschijnlijk een onderzoek zal in Instellen tegen de verschillende sprekers, die, kort voor de aanranding, in dc zaal der Gran de Harmonie, tot „directe actie" tegen zekere leden van de regecring hadden aangespoord SCHOTEN GELOST OP HET HUIS VAN MINISTER ANSEELE. De correspondent te Brussel der N. RCt meldt, dat een 43-jarige bakker te Gent in den nacht van Donderdag op Vrijdag een drietal revolverschoten heeft gelost door dc glazen deur van de particuliere woning van Ed. An- seele, den socinal-dcmocratischen minister van spoorwegen. Dc aanvaller werd door een nacht waker aangehouden. Hij verklcarde, aldus do aandacht van du massa te hebben willen ves tigen op de slechte rcgeeringspolitick van het kabinet-Poullet-Vondervelde. Uit het eerst© verhoor bleek verder, dat hij aan zinsverbijs tering zou lijden. Minister Anseclc, die zich in het buitenland bevindt, werd telegrafisch op dc hoogte ge bracht vnn het gebeurde. ENGELAND. LORD READING TE LONDEN. Lord en Lady Reading, de onderkoning vnn Engclsch-Indië, zijn Zoterdag te Londen aan gekomen. Door den vertegenwoordiger van den koning en de koningin, den eersten minister, en vele vrienden, w o. lord Birkenhead, werd cU onderkoning ontvangen. HET CONFLICT IN DE MIJNINDUSTRIE. Er zal spoedig een conferentie worden ge houden van vertegenwoordigers vnn dc voor naamste Europecschp mijnbedrijven om d. methoden te bespreken van de Europccschc muatschappijen, die in ko en handelen, ten ciru de een noodlottige concurrentie te vermijden DE WERF VAN WOOLWICH. De onder-minister van gezondheid Wood heeft meegedeeld, dot de admiraliteit den ver koop der werf van Woolwich voorloopig op 8 Juni heeft vastgesteld. NOORWEGEN. DE REIS VAN AMUNDSEN. Tromsoc, 18 April (V.D.) Amundsen en Ellsworth zijn per stoomschip naar Spitsber gen vertrokken. POLEN. HET PROCES TEGEN DEN OUD- MINISTER LINDE. De beklaagde door een ser geant vermoord. Hubert Linde, gewezen Poolsch minister van financiën, is Zaterdagmiddag voor zijn woning doodgeschoten door een sergeant van het Poolsche leger. Tegen Linde, die.tot voorkort directeur van de postspaarbank was, is on langs een proces begonnen. Hij werd be klaagd ter. nadeelc van den staat een paar millioen zloty te hebben verduisterd. Hij ver leende met de fondsen van de spaarbank cre- dicten aan zijn broer te Lodz, die daarmede huizen kocht. De spaarbank, die voor de ge broeders Linde borg had gestaan, heeft latei aan Engelsche banken milliocnen moeten te rugbetalen. Bij het getuigenverhoor hod de ge wezen minister-president Grabsky zeer bezwa rende verklaringen voor Linde afgelegd. Men vermoedde echter, dat desondanks Linde slechts tot een geringe straf zOu worden ver oordeeld, welk vermoeden in de pers druk besproken werd. Onder den indruk hiervan zou sergeant Zmielkowski den aanslag gepleegd hebben Hij wachtte Linde, die zich op vrije voeten bevond, voor zijn woning op en doodde hem met een revolverschot. Hij is m hechtenis genomen. SPANJE. DE SPAANSCHE BUITENLANDSCHE POLITIEK. Een rede van den minister van buitenlandsche zaken. In de academie der rechtsgeleerdheid heeft de minister van buitenlandsche zaken voor een talrijk gehoor en bijna het geheele diplomatie ke corps, een overzicht gegeven van de hou ding van Spanje ten aanzien van het probleem van den Volkcnbondsraad, de kwestie van Tangef en de betrekkingen met Amerika. Na de actie van Spanje te Genève om zijn candidatuur voor een permanente zetel to rechtvaardigen in herinnering gebracht to hebben bevestigde de minister opnieuw dc on baatzuchtigheid van Spanje. Hij verklaarde voorts dat, indien Spanje a eisch om een permanenten raadszetels op de September-vcrgodering van den Volkenbond verworpen wordt, Spanje geen isolatiepolitiek zal gaan volgen, doch de vriendschappelijk© betrekkingen met Portugal, Frankrijk, Enge land, Italië en de Spaansch-Amcrikaansche lan den zal blijven handhaven. De minister verklaarde dat Spanje de candi datuur voor een permanente rnadszctel in den Volkenbond, van Brazilië, met welwillendheid zag en hij maakte verder een korte toespeling op die van Polen. Ten aanzien van de kwestie van Tanger, zci- dc spreker dat Spanje trouw zal blijven aan de in 1923 gesloten Parijsche conventie. ITALIË. MUSSOLINI TERUG. Rome, 17 April. (H. N.) Het oorlogs schip Cavour is vanmiddag te Fiumisino aan gekomen, waar Mussolini landde en per auto naar Rome vertrok. B e r 1 ij n, 18 April (V.D.). Mussolini is Zo* terdagavond bij zijn terugkeer uit Tripolis door de Romeinsche bevolking op buitenge woon enthousiaste wijze verwelkomd. Huis aan huis wapperden de vlaggen en des avonds was de stad geillumineerd. Aan het station wa? heel de officieele wereld van Rome aanwezig, benevens alle generaals en admiraals. Op he» hem gedane verzoek een korte rede uit te spreken, antwoordde Mussolini kortweg: „Fas- gisten spreken niet meer, doch handelenl" RECLAMES. Van 1—4 rogels 4.05, elke regel meer !.-• RUSLAND. MOSKOU EN HET ENGELSCHE iMIJNCONFLICT. Het uitvoerend Bureau van de Internationale Roodc vakverbonden heeft blijkens een bericht uit Moskou op de Internationale te Amsterdam een beroep gedaan, waarbij wofdt voorgesteld gemeenschappelijk hulp en steun te organise**- ren voor de Engelsche mijnwerkers en waarbij de nadruk wordt gelegd op het belang van de Internationale bij het conflict dat de Engelsche. mijnindustrie bedreigd. EEN RUSSISCH-LITAUSGH VERDRAG. Een geheim© clausule inzake Wilna. Uit Riga wordt gemeld, dat de onderteeke» ning van een Russisch-Litausch verdrag wel dra kan worden verwacht. Dit verdrag zou eer» geheime bepaling bevatten betreffende den te rugkeer van Wilna tot Litauen, dat bovendien het recht op Memel zou verkrijgen. Men ver moedt te Riga, dat de groote mogendheden tegen het verdrag protest zullen aanteekenen. De Litausche gezant te Moskou heeft van zijn regeering reeds opdracht gekregen zijn vacantie af te breken en naar Moskou terug te keeren, ten einde aldaar het verdrag met do sovjetregecring te ondertcckencn. Moskou, 17 April (H. N.). Met betrekking tot de onderhandelingen tusschen Lithauen en Sovjet Rusland wordt meegedeeld, dat deze onderhandelingen tijdens het verblijf van Tsjitsjerin tc Kovno zijn begonnen. Tsjitsjerin heeft toen voorgesteld een neutraliteitsverdrag te sluiten. De tekst van dit verdrag is noch niet definitief vastgesteld, doch de bepaling is er in op genomen dat beide landen elkaar we- derkeerig hun dit waarborgen. Het bericht dot de Sovjetregecring Wilna en Memel aan Li thauen zou hebben toegekend, wordt echte* van Russische zijde tegengesproken. De on derhandelingen duren nog voort. RUSSISCH PROTEST BIJ LETLAND, De gevolmachtigde der Sovjets in Le'Iand heeft bij den Letlandschen minister van Buiten landsche Zaken krachtig geprotesteerd tegen het incident te Riga, waar twee gewapende in dividuen de Russische handelsvertegenwoordi- ging binnendrongen en onder bedreiging hel wegnemen van het uithangbord der vertegen woordiging cischten. SPOORWEGONGELUK Twee dioden cn acht gewon den. De posttrein van Rostof naar Kief is ont spoord. Twee wagons werden verbrijzeld. Twee personen werden gedood en acht zwaar ge wond. TURKIJE. EEN ITALIAANSCH-GRIEKSCH VERDRAG? Onrust in Turkije. In politieke kringen te Constantinopel heerscht groote onrust over berichten aangaan de een verdrag tusschen Italië en Griekenland. De Turksche bladen dringen bij dc regecring aan op het nemen van de noodzakelijke veilig heidsmaatregelen. TURKIJE GAAT HET LATIJNSCHE SCHRIFT INVOEREN. B e r 1 ij n, 18 April. (V.D.) Naar de bladen melden heeft de Turksche regeering besloten, het Lotijnsche schrift in te voeren in plaats van de Arabische schrifteekens. GRIEKENLAND. DE BEËEDIGING VAN PANGALOS Zaterdagmorgen heeft in de kathedraal te Athene in tegenwoordigheid der autoriteiten en het corps diplomatique de plechtige beëedigiog plaats gehad van generaal Pangalos als presi dent der republiek. Pangalos werd door een talrijke menigte toe gejuicht. NOORD-AFRIKA. DE VREDESONDERHANDELINGEN ïN MAROKKO. Een verklaring van generaal Simon. De vredesonderhandelingen met de Riffijnen zouden officieel Zondagmorgen beginnen. Generaal Simon heeft den vertegenwoordige* van Havas Zaterdag het volgende verklaard: Morgenochtend om 10 uur zullen in het kamp Berteaux zes Fransche en Spaansche gedele geerden drie oigezanten van Abd cl Krim ont moeten, die sedert gisteren te Xaoerirt zijn Het zijn Azerkan, een zwager van Abd el Krim, die hem den titel gaf van minister van buiten landsche zaken van het Rifgebied, Chcddi, beiden den stam der Beni Oeriaghels vertegen woordigend, en Kaïd Haddoe, vertegenwoordi ger van den stam der Boekayo's. Om licht tc begrijpen redenen van correct heid heb ik in geenerlei persoonlijk contact willen treden met de afgevaardigden der afval lige stammen vóór de komst der Spaansche gevolmachtigden Het progrum van ons eerste onderhoud is niet overladen. In de eerste plaats zullen wij degenen, die met ons komen spreken, moeten vragen uit wiens naam zij spreken; ver- volgens zal ik nan dc afgevaardigden der Ril fij nen uiteenzetten welke dc waarborgen van militairen nurd zijn die het ons noodzakelijk voorkomt van hen te eischen alvorens tot eigenlijke onderhandelingen over te gaan Dadelijk na onze eerste bespreking moet dus een wapenstilstand in werking treden. Er i9 geen zekerder middel om van alle stammen het in acht nemen der bevelen van Abd cl Krim zelf indien zij daartoe niet volkomen ge neigd zouden zijn tc verkrijgen, don hel be zetten van stellingen, die wij opeischen. Be verwacht op het oogenblik geen onovci- komelijke moeilijkheden te dien aanzien. Da© zullen wij ons moeten verstaan «ver de voor- loopige besprekingen morgenochtend. Ik zal de drie afgevaardigden der afvallige stommen uitnoodigen zich naar Ocdjda te begeven om een aanvang te maken met de officieele onder handelingen. Intusschen, aldus besloot generaal Simon, doen de eerste inlichtingen mij gc'.oo- ven (ongetwijfeld zinspeelde hij hier op de offi cieuze besprekingen van generaal Mougin ie Taoerirt) dat de afgevaardigden vnn Abd el Krim tot ons komen met den ernstigen wensoh om tot een goed einde te komen. Gehoopt mag worden dot dc toekomst weldra deze optimisti sche voorspelling zal bevestigen. Een telegram uit Taoerirt d.d. 18 April meldt: De ontmoeting tusschen de afgezanten der Riffs en de Fransch-Spaansche delegatie heeft hedenmorgen in het kamp van Birlcaux plaats gehad. Het eerste officieele communiqué. Parijs, 18 April (V.D.) Uit een te Oudjda uitgegeven communiqué blijkt, dat de parle mentairs ernstig de mogelijkheid onder de oogen hebben gezien of de bekende voorwaar den een basis zullen kunnen vormen voor on derhandelingen. De Riffi zijn per vliegtuig naar het Rif vertrokken om aldaar verslag uit to brengen over de gevoerde besprekingen. Daar na zullen zij terugkccren. Primo de Rivera optimistisch. Madrid, 18 April (V.D.) Het Kabinet is heden onder voorzitterschap van Generaal Primo de Rivera bijeengekomen. De Premier verklaarde in den loop der besprekingen, dat de Morokkaansche kwestie een bevredigend karakter draagt. De Fransche en Spaansche gedelegeerden zijn hedenochaend te Melilla gearriveerd en naar Bodo Safsaf vertrokken. Italië en de vredesonderhandelingen. Volgens een bericht uit Rome aan Berlijn sche bladen, heeft de Itoliaansche regeering door haar gezant te Parijs aan Briand haar inzichten kenbaar gemaakt ten opzichte van de vredesonderhandelingen met Abd-el-Krim. De Italiaansche regeering wil zich weliswea* onthouden van elke inmenging in de Fransche machtsfeer, maar moet zich de vrije hand voor behouden voor het geval het gebied van Tan ger als compensatie-object van de onderhan delingen betrokken werd. AZIE. RELLETJES BIJ MADRAS. Te Satyongahaf op de grens van Madras cn Meysore heeft een ernstige opstand plaats ge- had als gevolg van een twist tusschen een aan tal landbouwers. De inspecteur van politie en 5 ambtenaren zijn in het gevecht met de op standelingen ernstig gewond. De politie had echter te voren reeds maatregelen genomen en dientengevolge werden verschillende oproer lingen gearresteerd. CYCLOON IN VOOR-INDIË. Veertig huizen verwoest. Uit Calcutta wordt gemeld, dat Madaripoer voor den tweeden keer van het jaar door een cycloon werd geteisterd. Veertig huizen zijn verwoest. Volgens een door het „Petit Journal" uit Calcutta ontvangen telegram zijn bij den cy cloon, die de stad Madaripoer teisterde, drio personen gedood en 100 gewond. SYRIË. STEEDS MEER ONDERWERTINGEN In verscheiden dorpen nemen, naar uit Bei- roe1" gemeld wo1 dl, de onder .verpingen toe lal van bendehoofden aanvaarden de voor waarden van onderwerping. De bevolking van het bovendal van den Jordaan keert naar hooi haardsteden terug. In het geheele gebied von den Hermon is de landarbeid hervat. De Inat» ste poging der rebellen om tot een opstand aan te sporen is volkomen mislukt. Tul vai» dorpen bieden hun onderwerping aan. Eci\ snel uitgevoerde operatie in het v.ocstijnge bied van Palmyra noopte de Mooeli's zich t onderwerpen, terwijl benden uit Turkije dooi deze operatie werden verspreid. CHINA. DE BURGEROORLOG. Toean tsi Joci weer aangewezen als voorloopig rijksbestuurder. Het kabinet heeft het mandoat von Toean tsi Joci goedgekeurd cn daarbij verklaard, dat hij is aangewezen om dc verantwoordelijkheid ols chef von het Uitvoerend Comité* wedciom op zich tc nemen, hongende de hervorming der regecring. Het kabinet herriep het in October j.l. uit* gevoordigde bevel, waarbij de arrestatie van een aantal vooraanstaande politici nit China werd gelast cn ontsloeg don nationolistischcn generaal Loc Ching Lin. Dc premier diende zijn ontslag in naar annn leiding van zijn nalatigheid bij de staatsgreep. Zaterdagmorgen werd medegedeeld, dat olie toegangswegen tot de stad geopend waren, doch zij zouden 's middags weer gesloten worn den, behalve de toegang vanuit Yocngtingmen, onwaar nog eenige overwinnende generaals met hun lijfgarde komen. De partijgangers van generoal Tsjong Tso Lin wachten diens komst af en werden in de stad toegelaten. De toestond is kolm cn ordelijk. De geallieerde troepen zijn Peking binnen-' getrokken. VEREENIGDE STATEN. HET DRANKVERBOD. Dc enquête der Senaatscommissie, De Senaatscommissie heeft het verhoor bc- eindigd van de getuigen, die zich verzetten te gen het verbod van den verkoop van alcoho lische dranken en die een bedroevende be schrijving gaven van de noodlottige resulta ten van het drnnkverbodstelsel. De commissie hoort t'hans getuigen, die vóór het verbod zijn en die verklaren, dat de toe stand veel verbeterd is onder het stelsel, zoo dat elke wijziging der wet waarschijnlijk d# ovcriieerschende positie van de drankhandel laren in het politieke leven zou 'herstellen* BESTRIJDING VAN DE DRANK SMOKKELARIJ. Tegen den invoer van dronk uit Duitschc gebieden. Wij meldden dot er officieele onderhande lingen geopend zijn tusschen Washington cn Londen over het sluiten van een verdrag tot het verhinderen von den uitvoer, uit Britscho gebieden, van alcoholische dronken naar do Ver. Stoten. Nader wordt hierover uit Washington ge meld, dat de Amerikaonsche onderhandelaars pogingen doen om gedaan te krijgen, dat aan Amerikaonsche schepen verlof zal worden ge schonken om schepen te doorzoeken in do wateren der Engelsche Antillen. ZUID-AMERIKA. PERU EN BOLVIIA. Een grensincident. De bladen te Buenos Ayrcs melden dot cr aan de grens tusschen Peru en Bolivia een incident heeft plaats gehad, waarbij twee pei- sonen werden gedood. Als gevolg hiervan werd de Peruaanschc legatie te Lapaz met steenen gebombardeerd. TACNA EN ARICA. Dc uitspraak vnn Kellogg. Kellogg, de bemiddelaar in het geschil over Tacna en Arica, zal, naar uit Washington wordt bericht, advisecren, dot deze twee provincies öf neutraal worden verklaard, of tegen een behoorlijke schadeloosstelling aan een derden Zuid-Ameriknanschcn staat worden overgedra gen. Hij geeft dit laatste advies, omdat tot dusver noch Chili, noch Peru bereid zijn Tacn* en Arica of te staan en ook omdat het denk beeld van een deeling verworpen wordt- Oost-ln dië. SLUITENDE BEGROOTING. Een overschot von zeven acht ton. Eenige belangrijke maatrege len voorgesteld. Buitenzorg, 17 April. De begrootings- vergadering ten paleize van den Gouverneur- Generaal is ofgeloopen. In weerwil van belang rijke belastingverlaging, waaronder ofschaffing van het hoofdgc-ld, welke twaalf millioen op leverde, is toch een sluitende begrooting ver kregen met een ovei schot van zeven tot acht ton op „gewoon". Bovendien worden belang rijke nieuwe maatregelen voorgesteld n.l. een groote uitbreiding van de irrigatie o.a. in de noodlijdende streken van Rembang, benevens een belangrijke wegenaanleg op Java. Tevens wordt voorgesteld extra ly>s millioen beschik baar te stellen voor aankoop van particuliere landerijen. Voorts verleging van de opcenten op Europcesche verponding en wijziging van do Inlandsche verpondingverder wegenaanleg ook in Banjoemas, d<*n Preanger, in Zuid-Ban tam en in Atjeh. KLEWANG-AANVAL IN ATJEH. Een klewang-aanval te Oedjoeng Poelo, in landschap Kloëet, op de marechaussee-bri gade van luitenant Batten werd afgeslagen. Do vijand had 9 dooden. Onzerzijds werden licht gewond luitenant Batten, 3 marechaussee's zwaar, I levensgevaarlijk, 2 licht en 1 onbe duidend gewond. EERVOL ONTSLAG AAN DE LEIDSTER VAN HET LEGER DES HEILS. Aan de leidster van het Leger des Heils ir> Ned. Indië, commissioner v. d. Werken, is bui- tenlandsch verlof en tevens eervol ontslag verleend. Zij wordt opgevolgd door luitennnt- commissioner Wiebe Polstra, die thans op Ko rea dienst doet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1