AMERSFOORTSCH DAGBLAD „DE eemlander" BINNENLAND. TWEEDE BLAD. Tennis pantalons 24 ste Jaargang No. 246 Dinsdag 20 April 1926 DE VERJAARDAG VAN PRINS HENDRIK De viering in den Haag. Men meldt ons uit den Haag: De verjaardag van Prins Hendrik, die Zater dagmiddag vun zi:n reis naar Italië cn Zwilsc- land te 'sGravcnhage terugkeerde, is gister op de gebruikelijke wijze in de Residentie gevierd door het uitsteken van dc vlaggen uit de open bare gebouwen van Rijk, provincie en ge meente, de geznntschapsgebouwen en vele par ticuliere woningen, terwijl tusschen de boo men in het Voorhout de gebruikelijke vlaggen tooi was aangebracht. De trams reden met gepo» voiseerde beugels. Aan de Koninklijke Poleizen lagen registers van gelukwensrhing ter teekening. De schooljeugd kreeg gistermiddag vrij en de departementen van Algemeen Bestuur wa ren in den namiddag gesloten. 's Middags en 's avonds hebben op enkele plaatsen muziekuitvoeringen en des avonds kerkconcerten plaats, een en ander georgani seerd door het Hnogsche Comité voor Volks feesten. PRINS HENDRIK OP DE JAARBEURS TE BAZEL Een bezoek non den stand der Nederl. Jaarbeurs. Z.K.H. Prins Hendrik bezocht Vrijdag jl. de Jaarbeurs te Bazel en bracht o.m. een bezoek aan den stond der Nederlandschc Jaarbeurs, waar hij door den vertegenwoordiger van het Jaarbeursbestuur, den heer J. C. Ruys, werd ontvangen. ROODE KRUIS. Onderscheidingen. Op 19 April zijn ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, voorzitter van het Hoofdbestuur van het Nederlandschc Roode Kruis, de ra- volgende onderscheidingen \an het Nederlnnd- sche Roode Kruis verleend Kruis van verdienste: Jhr I. L. van den Berch van Heemstede Baron J. Bcrgsma mevrouw Bolman—Lose- coat van NouhuysTh. A. W. Bel manme vrouw E. C. van Buuren—du Mosch Ad. ter Cock N. A. R. Dreésmon, J. Dullens Dr. Duvsens, F. J van Dijck, Mr E. FunkeDs. G. Hecringa P. Jacobs Dr. P. A. Jens S. dc Jongh Ricnrdo J. Kamman Dr. A. J. Krop- veld Dr. P. Leith H. F. M. E Graaf van Lim- ourg Stirum; mevrouw A. M. MaasHuizirtga; Jos. van Mackelenbergh Dr W. H. Mansholt: A. Numans, mevrouw A NumansMertz, C. Petersen, W. Prins, M. H. Radomocher, Aug. Raymann, Mr Dr. P. Rieter, Jhr. J. H. Roëll, Mr. B. J. M. H.iRuland, Mr. P W. M. J Rus- sel, J. H. van Rijn, J de Ruyter, J. Schaffen, Mr. G. F. Baron thoe Schwartsenberg en Hc- henlansberg, Dr J A. Smits, Mr. G. J. Spren gen, M§ A. H. M. Stroipk. E. P. van Steenber gen, Jhr. Mr E. H. E. Teding van Berkhout, G. van Terwisga, P. J. M. van Totering, C. J M. B. Tilmon, H. G. Tulp. E L. Vervoort, H. H. A. S. Vrancken, Ds. H. J. E VC7 est er man Holstiin, C. A. van Wocldcren, C L. W. van IJzendijk Medaille van verdienste in zilver: Mevr. J. G. H. Azings Venema—Schaaff, M. de Bruin, J. H. van Deyck, J. Dingcmanse, Ed. L. van Hccke, G. J B van Heuven, C. Jansen, A. M. Jochem, A. A. van Kampen, R. KokcU<w, C. J van Laar, ikvr. J. J A. von Schmidt nuf Altenstadt, G W Sweers, W. van der Tang, mej. H. L. E. E. Theine, mej. W. Washington, E. Wiingaara, H. Wijshoff. Me dnille van verdienste in brons*. W. Courtens, F. van Deventer. J. Eyndhoven, P. H. Fransscn, J. van der Heyden, D. v. Kam pen, mej. H. H. van Kampen—Vcnk. mej. L Kessels, J. C Ludekuse, K. J. Pilet, W. Polder man, F J. Rohlfs, P. van Rooyën, B. van Sr.nd- wijck, mej P. E. Snndyck— Meeuwsen, C. van Straaten, Th. Wils. GEMEENTERAAD VAN ROTTERDAM. tien nieuwe salaris-regeling voor het gemeente-personeel. De gemeenteraad van Rotterdam heeft, met verwerping van de voorstellen van burgemees ter en wethouders, met 22 tegen 19 stemmen aangenomen het oorstel-Nivard-van Aalten om de bestaande, tot 1 Mei o.s. geldende tijde lijke loon- en salaris-regeling van het gemec-n- tepersoneel in stand te houden tot een nade: te bepalen datum Een omendement-Heykoop c.s. en een amendement-de Groot c.s. op dit laatste voorstel weden verworpen. ARNHEMSCHE FINANCIËN. Lagere subsidies. B. en W. van Arnhem zijn, naar de Arnh. Ct. meldt, voornemens, op de gemeentebegroo- ting voor 192/ verschillende- vereenigingssub- sidies belangrijk lager uit te trekken. O.a. zal de 'Arnhemschc Orkestverceniging, indien de Raad zich net deze bezuiniging vereenigt, 'hierdoor worden getroffen. 'BEGRAFENIS JOH. DE BREUK Groote bclangste.iing. Maandagmorgen had op dc Algeir.eene Be graafplaats aan den Sc'nótcrweg te Haarlem de begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van den heer Johan de Breuk, oud-wcthoudei dezer gemeente. Vooraf had een lijkdienst in de Groote Kerk plaats, waarbij ds. C J van Paossen voorging. Er was veel belangstelling, voornamelijk uit' kringen, van de Hervormde Kerk, waarvan de heer De Breuk president kerkvoogd was. Bij het Stadhuis hechtte de burgemeester, de heer C. Maarschalk, eei» krans aan de baar. Op de begraafplaats waren vele autoriteiten aanwezig, waaronder het college van B. cn W. van Haarlem, met den gemeente-secretaris, de leden en oud-leden van den Raad, voorts af gevaardigden van de Ned. Hervormde Kerk en van verschillende vereenigingen, ook op Tuin bouwgebied, waarin de heer De Breuk zitting heeft gehad. Aan de groeve werd gesproken door den burgemeester. Spreker zeide, dat met Johan de Breuk een stuk geschiedenis van Haarlem is heengegaan. De thans ontslapene heeft voor Haarlem gewerkt, zoolang zijn levenslicht scheen. Was voorts niet de restauratie van de mooie groote kerk aan zijn onverflauv/den ijver te danken? Daarna herdacht ds. C. J. Paassen, voorzit ter van den Kerkei d der Hervormde Kerk, de verdiensten van overledene voor dez«- kerk in het olgemet .:i voor die te Haarlem in het bijzonder. NEDERLANDSCHE JOURNALISTENKRING. Bestuursvergadering. In de Zaterdag j.l. gehouden vergadering von het bestuur van den Nederlandschc Journalis tenkring heeft de heer A. Voogd medegedeeld, dat hij met I Januari a.s. het penningmeester schap wenschl neder te leggen. Het bestuur h'ccft tegen dien datum tot penningnieesie: be noemd den heer Henii M. Dekking, te Rotter dam, die ook reeds vroeger (1916 -1918) dia functie heeft vervuld.. De heer Voogd blijf' be stuurslid. Tot 2c secretaris werd herbenoemd de heer Is. Santeroos, te Amsterdo,m. Besloten werd op 8 Mei a.s. den Kring rood te doen bijeenkomen, ter behandeling van de door het bestuur voorgestelde statuten-wijzi ging. De jaorlijksche excursie van den Kring zal plaats hebben op 10 en II Juli a.s. Ditmaal zal een bezoek worden gebracht aan het eiland Walcheren, met Vljgsingcn als uitgangspunt NI J VERHEIDSR AAD Men kiest altijd die regeling, die den belastingplichtige de minste rechten geeft. Naar aanleiding van een door den ministei van binnenlondsche zaken en landbouw gege ven wenk heeft de Nijverheidsraad zich tge* wend tot de Centrale Commissie voor de Sta- ristiek met het vei zoek, of bij dc aanbeveling voor de vervulling van komende vacatures re kening kan worden gehouden met den wensch van den Raad, om het inaustrieele element irv genoemde commissie te versterken. Aan een uit zijn midden benoemde commis sie, bestaande uit de heeren ir. G. A. Kessler, voorzitter, J. C. Redelé, mr. A. N. Molenaai, mr L. G. Kortenhorst, S. Wou da, leden en mi. J H. van Schermbeek, secretaris, heeft dt Raad opgedragen het verdrag tot aanvulling van het Nedcrlandsch-Duitsche verdrag van landel en schecpvoart van 31 December 1851 on het Ncderlandsch-Duitschc douane- en crc- dietverdrag te bostudccren en hem daarover van voorlichting te dienen. Hoewel de Raad over het algemeen slechts ontwerpen van wet, waarover zijn oordeel doot de regeen'ng vóór de openbaarmaking wordt gevraagd, in behandeling neemt, heeft hij in afwijking van dat standpunt aan den ministet van financiën een advies uitgebracht over het ontwerp van wet tot nadere voorziening ten aanzien van de heffing van dc vermogensbe lasting, de vcrdcdigingsbelasling I en de in komstenbelasting, omdat dit ontwerp niet dooi den tegenwoordigen minister, doch door dien;» ambtsvoorganger was ingediend en het dus niet is uitgesloten, dat daarin wijzigingen wor den aangebracht, in welk geval met de opmer kingen van den Raad nog rekening kan worden gehouden. In dot advies heeft de Raud erop gewezen, dat eenerzijds aan de belastingambt enaren vèr strekkende bevoegdheden moeien vvord«n verleend, om te bereiken, dat de be lastingplichtigen de noodigé wettelijke waar borgen moeten worden ge-gevcn, om te voor komen, dat van die bevoegdheden een wille keurig gebruik wordt gemaakt. Bij de vermo gensbelasting-, zooals die oorspronkelijk was vastgesteld, was deze aangelegenheid op zeer bevredigende wijze geregeld. Reeds veel on gunstiger voor de belastingplichtigen werd over hetalgemeen de regeling, die oorspron kelijk is neergelegd in de wet op de inkom stenbelasting. In de herhaalde wijzigingen de zer beide wetten Zijn de aan de belastingplich tigen gegeven waarborgen steeds verzwakt en we' op deze wijze, de: «rst de bepalingen van da eene wet, meestal c:c op de inkomstenbe lasting werden verscherpt en daarna de be palingen van dc andere wet daarmede in ovei- eenstemming werden gebracht. Tegen het in overeenstemming brengen van deze wetten, hetwelk uit belasting-technisch oogpunt mis schien gewenscht is, zou bij don Raad geen overwegend bezwaar bestaan, indien niet al tijd die regeling werd gekozen, die den be lastingplichtige de minste waarborgen biedt en hem de minste rechten geeft. Ook in dit wetsontwerp wordt weder op dien weg voort gegaan. Hiertegen meent de Raad te moeten opkomen en in dat verband heeft hij #bezwa- ren ontwikkeld tegen een viertal in het wets ontwerp gedane voorstellen, en wel twee tot wijziging van de wet op dc inkomstenbelas ting en twee tot wijziging van de wet op de vermogensbelasting. NOTAR1EELE VEREENIGING. Het schenkingsrecht. In een gisteravond in de „IndustriÖele Club gehouden vergadering van de Notaricele Ver- leniging heeft dc heer G. V 1 u g, notaris te Rotterdam, gesproken over het schenkings recht. Spreker wijdde in het bijzonder zijn aan dacht aan de z.g. materiecle schenkingen. De uitdrukking „mnterieele schenking" acht hij echter onjuist. Hamaker heeft uiteengezet, dat men voortdurend bezig is twee schenkingsbe grippen dooreen te haspelen; het formeele schenkingsbegrip en het materieele schen kingsbegrip. Volgens het formeele begrip is schenking een overeenkomst, welke is gere geld bij den elfden titel van het derde boek van het B.W. Daarbij is het niet noodig, dat de begiftigde voordeel geniet; aan de schenking toch kunnen zware lasten zijn verbonden: aan den onderen kont is^ er in formeelen zin geen schenking als er een contra-praestatie is, hoe gering de waarde daarvan in vergelijking tot de afgestane zaak moge zijn In materïeelen zin echter is er een schenking RECLAMES. Vnn 1—4 rogels 1 4.05. elke regel meer 1.— KLEERMAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMERTS Amersfoort G,'Sd Groningen Utrechtscheweq 3G. Tel. 587 telkens wanneer, door welke handeling ook, een der partijen gewild wordt bevoordeeld. Een schenking in den formeelen zin zal in den regel een schenking in den moterieelen zin inhouden, maar dot neemt niet weg, dat ook don de begrippen wel te onderscheiden zijn. Het formeele begrip is het oude, het ma terieele het nieuwere, ruimere. Homaker heeft dit scherp doen uitkomen. Het is onjuist onder „formeele schenkingen" te verstaan die uit den elfden titel, derde boek B.W., onder „materieele schenkingen" alle andere bevoordcelcnde handelingen. Men spre ke alleen van schenkingen en mag don vragen of worden bedoeld schenkingen in formeelen zin of in materieelen zin. Het ontstoord zal af hangen van de omstandigheden. Schenkingen, die op straffe .van nietigheid alleen bij notaricele akte kunnen worden ge daan (behalve dan die von hand tot hand), zijn die in formeelen zin. Schenkingen onder worpen aan schenkingsrecht zijn die in mute- rieelen zin. Want de fiscus heeft zich niet te vreden kunnen stellen met het heffen vnn recht alleen over schenkingen in formeelen zin. Behalve wegens formeele schenking, wordt schenkingsrecht geheven wegens elke over dracht om niet van het bezit van roerendt zaken, waarvoor het bezit als volkomen titel geldt cn „elke andere bcvoordeeling uit vrij gevigheid", behoudens eenige uitzonderingen. Schenkingen, welke in den vorm nietig zijn, moor feitelijk toch gevolg hebben, b.v. feitelij ke overdracht van geldsommen, zijn aan recht onderworpen. Elke andere bevoordeeling is slechts aan recht onderworpen, als zij „uit vrijgevigheid" plaats heeft. Dit brengt mee, dat de fiscus zal moeten aantoonen, dut vrijgevig heid aanwezig is. Spreker behandelde uitvoerig het begrip „bcvoordeeling uit vrijgevigheid" en wees erop dat er op economisch gebied allerlei bevoor deelingen zijn, waaraan vrijgevigheid vreemd is. Toch kan het zijn, dat de bevoordeeling in derdaad als bevoordeeling is bedoeld. De Leeuw en Eggens zeggen, dat de vrijge vigheid aanwezig is, wanneer de bedoeling om te bevoordeclen aanwezig is, maar deze mee ning deelt spreker niet. Er zijn tal van hande lingen waarbij de wil om te bevoordeelen aan wezig is, maar van vrijgevigheid geen sproke is, b.v. het willen beloonen, vergoeden of scha deloosstellen op economisch gebied. Vrijgevig heid, mildheid, is alleen aanwezig, wonneer wordt gehandeld uit motieven, welke buiten het economisch gebied liggen. Ongetwijfeld is de grens niet gemakkelijk te trekken. Wanneer de wetgever moeilijkheden heeft geschapen door het begrip „bevoor deeling uit vrijgevigheid", laat hij dan bepa lingen maken om die moeilijkheden te onder vangen. Spreker hoopte echter, dat hij doorbij niet den weg van De Leeuw en Eggens op gaat. Spreker behandelde voorts de natuurlijke verbintenissen, naar a&nleiding van een uit spraak van De Leeuw, dat een natuurlijke ver bintenis niet als schenking belast is. Spreker wees er echter op, dat de wet nergens zegt. wat onder natuurlijke verbintenissen is tc ver staan. Spreker wilde deze verbintenissen don ook niet als criteria stellen voor het belasten met schenkingsrecht. Notaris Vlug behandelde voorts de uitzon deringen, welke de wet heeft gemaakt met be trekking tot handelingen welke uit hun aard met schenkingsrecht belost zouden zijn, doch door den wetgever buiten het bereik van het schenkingsrecht ziin geplaatst om daarna in te gaan op verschillende quaesties uit de prak tijd. ORANJE-NASSAU-TENTOONSTELÏ ING. Op initiatief van het Oranje-comité van Gel derland za! op 12 Mei a.s. in het gemeente^ museum tc Arnhem, een Oranjc-Nassau-ten- toonstelling geopend worden. Het lag aanvan- I Lelijk in de bedoeling, deze tentoonstelling te houden ter gelegenheid van de viering van het zilveren huwelijksfeest vnn het koninklijk echt paar, doch in verband met de watersnood.-amp is deze tentoonstelling toen uitgesteld. Er heeft zich voor de tentoonstelling een cerc-co'-nitc gevormd, waarvan de commissaris der Ko ningin in de provincie Gelderland, mr. S. baron van Heemstra, voorzitter is. Von do commissie van voorbereiding is de heer F. A. Hooier, te Hattem, voorzitter. De commissie heeft er paai gestreefd, de Verhouding der Oranjes met Gel derland in het bijzonder te doen uitkomen Door een tentoonstelling van schilderijen, pren ten, penningn, handschriften, enz. heeft zij haar doel trachten te bereiken. Bij de inzendingen bevonden zich verschillende zeer merkwaardi ge stukken SCHEIDSGERECHT VOOR TOP AMBTENAREN. Dc eerste openbare zitting. Onder voorzitterschap van prof. P. Schol ten heeft voor het eerst het scheidsgerecht voor ambtenaren te Amsterdam openbaar ver gaderd. Dc zaak die voorkwam betrof een ambte naar van de Waterleiding, die gestraft was mei één dag schorsing met inhouding van salaris wegens te laat komen. Zeven getuigen werden gehoord, o.w. twee chefs en vijf collega's van den „beklaagde". Zij verklaarden, dat zulke straffen niet de ge woonte waren bij de waterleiding. Op een vraag antwoordde een der gehoorde chefs, dat het nog nooit was voorgekomen, dat een ambtenaar 40 minuten te laat kwam Men had hem dezen tijd willen laten inhalen, doch de ambtenaar had dit geweigerd. De „beklaagde" werd verdedigd door den heer P. Ronner, adj.-commies ter szcrctorie. Het scheidsgerecht besloot ten slotte de op gelegde straf te handhaven. CHRIST. ZEELIEDENBOND. Bondsburcau naar Rotterdam. Op de laatstgehouden algemccne vergade ring van den Christ. Zeeliedenbond in Neder land, is een commissie benoemd, om de wen- jchelijkhcid van eventucele verplaatsing von het bureau van den Bond, dat nu tc Schevc- ningen is gevestigd, te onderzoeken. Deze commissie is met hoor arbeid gereed gekomen cn heeft bij het hoofdbestuur een rapport ingediend, waarin geconcludeerd wordt, dat het met het oog op dc propaganda in het koopvoartbcdrijf gewenscht is het bondsbureau te verplaatsen naar een der zeehaven-plaatsen, waarvan Rotterdam don de voorkeur heeft. Het bureau van de Schevcningsche ofdeeling zou dan meer naar de havens kunnen ver plaatst worden. Het hoofdbestuur heeft dit rapport met olge- mcene stemmen aanvaard. De afdcclingcn krui nen zich er nu over uitspreken. ROCLASSEERINGS-JAARVERG ADERINGEN LEGER DES HEILS. Mr. dr. van Gcuns cn mej. mr. Frida Kntz houden voor drachten. Het Leger des Heils hoopt op Zaterdag 24 en Zondag 25 April a.s. zijn janrlijksche rcclas- seeringsvergoderingen tc houden, ditmaal to Amsterdam, des Zaterdags in het gebouw „Heystce", Heerengracht. De vergaderingen worden gepresideerd doot Lt.-koloncl P. H. Schuurman, maotschnppelijk- secretnris vnn het Leger dos Heils in Neder land, terwijl des Zaterdngavonds het woord gevoexd zal worden door mr. dr. S. J. M. van Geuns, odvocoot-generanl bij het Gerechtshof te Amsterdam, over „Ons Nieuwe Wetboek van Strafvordering" cn door mej. Mr. C. Frida Katz, lid van de Tweede Kamer der Stnten- Generoa), over „Het Engclschc Gevangeniswe zen en Strafstelsel". Verwacht wordf, dot aan deze vergaderingen door ongeveer 200 personen uit alle oorden des lands znl worden deelgenomen, die zich slechts op enkele uitzonderingen na, geheel be langeloos wijden aan het reclnsseeringswerk. Door een TOO-tal dezer werd in het afgcloopcn jaar geregeld celbezoek gedaan in de verschil lende strafgevangenissen van ons land. Door hen werd in het jaar 1925 15.535 maal een gevangene in zijn cel bezocht. Dit vertegen woordigt een arbeid van 8047 uren, terwijl ruim 33.000 uren werden besteed aan huisbe zoek, vergaderingen en onderzoek. Dit laatste vooral ook in verband met voorwaardelijke in vrijheidstelling en voorwaardelijke vcroordee- ling. Uit deze ciifers moge eenigszins blijken, welk een belangrijk werk door het Leger des Heils op reclassceringsterr^in wordt verricht. VERKEERS-CONGESTIE EN WEGEN VERBETERING. „Het steeds toenemend ver keer moet leiden tot een ont wrichting van het verkeer, als niet ingegrepen wordt." Deze stelling, besproken entoegelicht op de verleden jaar te 's-Gravenhoge gehouden vergadering van een groot aantal belangheb benden bij een veilig en ongehinderd verkeer op den weg, is von een nog even klemmend gebleven actualiteit als nu ruim een jaar ge leden. Er is in die vergadering gewezen op de cijfers (jaarcijfers van den invoer en de sta tistieken der Personecle belasting) die wijzen op een sterke toeneming van het gebruik van den weg en op een steeds sterker wordende intensiviteit van het verkeer en die de vraag deden stellen „Waar moet dot hen De verwachting werd uitgesproken, dat die verontrustende cijfers zich in stijgende lijn zouden blijven bewegen en de feiten hebben degenen, die deze verwachting uitsproken in 't gelijk gesteld. De mededeelingen vnn het Centraal Bureau voor de Statistiek bewijzen liet. Volgens de jaarstatistieken van den in- en uitvoer ie het getal ingevoerde chassis (met en zonder carosserie), dat gestegen was van 500 in het jaar 1917 tot 5400 per jaar in 1922 en dat in 1923 met een sprong naar boven ging tot 10256, ook naarna gestadig vermeerderd. In 1924 bedroeg de invoer in het vrije verkeer 14861 stuks cn in 1925 steeg dat cijfer tot 15167, verdeeld als volgt personenauto's 10236 (waarvan 9232 chas sis met en 1004 zonder carosserie); andere automobielen 4931 (waarvan 4655 zonder ca rosserie). De cijfers der Personeelc belasting waar in dus niet begrepen zijn dc niet in die be lasting aangeslugen vrachtwagens, wijzen eveneens op een. voortdurende stijging. In 1910 waren er rond 5000 stuks personen motorrijtuigen in gebruik. In 1914 was dat getal gestegen tot 11500; in 1920 bedroeg het 31000 stuks en in de beide daurop volgende jaren steeg het resp. tot 49000 en 59000 stuks. Het jongste door Centraal Bureau voor de Statistiek medege deelde cijfer der in dc Personecle belasting vallende motorrijtuigen bedraagt 67717. (Dot is over 1924 latere cijfers zijn in verband met vereenvoudiging in de belasting-admi- nistrotie niet beschikbaar). Sedert 1920 is het getal dus meer dan ver dubbeld. Van die 67717 voor tén en 16803 vooi meer dan één persoon); verder: 229 motor rijtuigen óp drie wielen; 67 clectromobielen van verhuurders; 30707 personen-automobie len, naar de waarde aldus verdeeld: 18608 beneden een waarde van 2000 gulden; 8359 van 2 tct 4 duizend; 2683 van 4 tot 7 dui zend; 742 van 2 tot 10 duizend, en 315 boven de 10.000 gulden. Het getal niet belaste motorrijtuigen (vrachtwagens en dergel.) wordt volgens de opgaven van den Gen. Staf gesteld op 12018, plus 433 aanhangwagens. Daarvan zijn 901 drie-tonners; 8305 andere vrachtwagens (waaronder 5381 lichte); 54 ziekenauto's; 1324 omnibussen; 107 tankovtomcbielen; 327 tractors en 1 takcloutomobiel. In de bovenvermelde getollc-n zijn riet be grepen dc wagens zwaarder dan 3 ton, welke in het moderne bedrijf veelvuldig worden toe gepast en waarmede het getal bedrijfsauto's dus nog moet worderr veimcerderd. Deze stij gende cijfers van het aantal motorrijtuigen wijzen op een zoo sterk toenemend gebruik von dc wegen, dot uit ccn oogpunt van ver keersveiligheid de toestand terecht ongerust heid wekt, omdat het met den dog duidelijker blijkt, dat ons wegennet niet longer voldoet non dc eischen vnn het verkeer, zooals zich dot in de laatste jaren ontwikkeld heeft. Voor Nederland in het bijzonder komt er bovendien nog ccn factor bij die dc oplossing van het verkeersprobleem nog moeilijker maakt. De vcrkccrs-congestie op onze wegen wordt n.l. niet weinig verhoogd door het, in verhouding tot de bevolking, buitengewoon groot nontal rijwielen. Dat Nederland cc-n „fietsland" bij uitnemendheid is, kan ieder da gelijks constateercn, ols hij op den weg en in de stad de zwermen wielrijders ziet, die dc verkeersdrukte vermeerderen. Moor ook dc bc- lastingcijfers bewijzen het. Von 1904 tot 1910 is volgens dc statistieken der Personeelc belasting (grondslag rijwielen) gestegen van 227.222 tot rond 539.C00 cn in 1919 tot rond 861.000. Ook dnnrna neemt het nog voortdurend aanmerkelijk toe. Het getal belaste rijwielen, dnt volgens de nieuwe wet in 1924 reeds 1.766.677 bedroeg, is in 1925, blijkens het getal verstrekte bclastingplnaijes ad 3, gestegen tot 2.162.065. Daarbij komen nog dc onbelaste fietsen tob getale vun ruim 50.000. Ann diplomatieke en beroepsconsulnirc ambtenaren cn aon hoofden van gezinnen, die niet in de Rijks-inkomsten belasting zijn aangeslagen, worden n.l. dc b«- lastingploatjes gratis verstrekt. Een totnul dus vun ruim 2.200.000 rijwielen, die het verkeersvraagstuk nog ingewikkelder maken. De genoemde cijfers spreken voor zich zelf en tooncn overtuigend aon, hoezeer in het be lang van een veilig cn ongehinderd verkeer, verbetering van het Nederlandschc wegennet noodig is. De Regeering heeft ccn middel aangewezen, om de zoo dringend noodige wegenverbetering tc bevorderen het in te stellen Wegenfonds zal die in een sneller tempo dan tot dusver geschiedde, mogelijk maken cn daarom mag het vootnemen der Regpcring, om de op brengst der Rijwielbelosting (ruim 6 millioen) noar het Wegenfonds over tc brengen, met in stemming worden begroet. Het gezonde, in andere landen reeds met succes toegepaste beginsel, dnt de opbrengst van belastingen, geheven voor het gebruik von wogen, ook alleen non dc wegen ten goede kome, is herhaaldelijk gepropageerd. Ook het Comité voor Wegen verbetering ijvert doorvoor. Wanneer het in dc naaste toekomst ook ten onzent toepassing vinden mocht, cn indien dun nog een stap verder werd gedaan cn cok dc opbrengst der Personecle belasting op auto mobielen in het Wegenfonds werd gestort, zou het verkeersprobleem, dat gegroeid is tot pen economisch vraagstuk van de allereerste orde, nader' tot zijn oplossing zijn gebracht. De welvaart von heel het land zal er door worden gebaat. DE „P. C. HOOFT". Naar wij vun bevoegde zijde vernemen zal de oplevering von de „P. C. Hooft" van de Maatschappij „Nederland" op ccn zoodanig tijclstip geschieden, dat het vertrek van Am sterdam definitief blijft bepaald op 31 Augus tus as. Hbld. DE MAASBRUG TE MAASTRICHT. Nadere bizonderheden. In aanvulling op het korte berichtje van VD. meldt men aan het Hbld. uit Maastricht Toen Zaterdagmorgen ccn bootje, van den Rijkswaterstaat bij de Maoshrug kruiste, be merkte men, dnt een steen beneden aan den derden peiler los zot Door de ontstane opening kon men een heelc roeispaan steken, zoodnt daaruit word opgemaakt, dat er binnen in den peiler een holte was c: trloan. De ingenieur Klink van den Rïilr-. waarschuwde den burgemeester, die den i I in oogenschouw nam 's Avonds om lvi!( 7 r n zijn verschillende steencn uitgevallen, zocdul aan cene zijde een hoek uit den peiler is geslugen. Gevaar levert de brug «»nlgens onzen deskundigen zegsman niet. De holte van binnen, ontstaan door den druk van het water bij den abnormaal hocgen wuterstand van dezen winter, moet natuurlijk zoo spoedig mogelijk worden aangevuld en de schade hersteld 't Is een geluk, dot dit afbrokkelen bij logen waterstand is gebeurd, omdat nu onmiddellijk met bet herstellen kon begonnen worden. HET A. M. V. J.-GEBOUW. Spoedige goedkeuring der plannen. Het Hbld. verneemt, dut de pionnen voor het te stichten groote gebouw van de „Amsterdum- sche Maatschappij voor Jongemannen", te vestigen op het voormalig „Atlanta'^terrcin aan de Stadhouderskade hoek Vondelstraat en ontworpen door den architect Foeke Kuipers, spoedig zullen worden goedgekeurd. Het college van B. cn W. heeft den stads architect, ir. A. R. Hulshoff, opgedragen, met bouwmeester Kuipers nog een en ander no te gaan. Het staat er, volgens door ons verkregen inlichtingen nu zóó voor, dat binnenkort over eenstemming zal zijn bereikt cn kort daarop met de uitvoering van het belangrijke werk kan worden begonnen, DRANKWEERWAGON IN GEBRUIK GENOMEN. Te Den Haag. De Spoorwegonthoudersvereeniging heeft vnn de directie der Nederlandschc Spoorwegen een spoorwagon ten geschenke gekregen, welke de vcreeniging heeft ingericht ols rijdend tentoon stellingszaaltje. Vanmorgen is de wagon in gebruik geno men, waartoe een aantal genooaigden, meest bestuursleden van drankbestrijdersorganisaties, en vakvereenigingen, in de eerste kies wacht kamer van het Hollandsche Spoorstation in Den Haag was bijeengekomen. B. en W. had den bericht van verhindering gezonden. De algemeenc secretaris der Spoorwegont houdersvereeniging, de heer G. L. de Haas uit Utrecht, heeft de aanwezigen toegesproken. Het doel van dc v/agonpropaganda noemde Spr. het personeel aanschouwelijk onderricht tc geven in het drankvraagstuk.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 5