iPrincess fftoom £IONNEMEMISPR|]S 1 mi^n \°°r Amc~ „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERIEHTIÉH Z - BUITENLAND. Kinderschorten - Damesschorten. Groote Huishoudscholen Langestraat 36 'n 9roote keuze> voordeelige prijzen Willem Groenhuizen FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e Jaargang No. 251 ioort 2.10, idem uanco jer po«t 1 5.—» per weck (met cratis verrekcrm* togen ongelukken) f 0.17°, alzonderhjkc nummer* f Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCH1E POORTWAL 2 A. POSTKEKENINO N*. 478I». TEL. INT. 819. Maandag 26 April 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-advc tentiën voor de helft der prijs Voor handel en bcdrijt bestaan xcci vooidechgp bepalingen voor het advcriecien fccne circutaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET DUITSCH-RUSSISCHE VERDRAG. Zaterdag ondertcckend. Berlijn, 2 4 April. (H. N.) Volgens een bericht van de T. U. heeft het rijkskabinct vanmorgen zijn goedkeuring aan het Duitsch- Russische verdrag gehecht en den tekst defi nitief vastgesteld. Rijkspresident von Hinden burg heeft den minister van buitenlandschc za ken dr. Stresemann volmacht verleend om het verdrag te onderteekenen. Stresemann zal nog vandaag de partijleiders ontvangen ten einde met hen het verdrag te bespreken. Maandagmorgen zullen zoowel de commissie van buitenlandschc zaken van den rijksraad als van den rijksdag zich met het verdrag bezig houden. Na afloop van deze beraadslaging^ zal de tekst van het verdrag in de verschillen de hoofdsteden tegelijkertijd worden bekend gemaakt. Het verdrag bestaat uit het hoofd gedeelte en annexen, waarin bepaalde „decla raties" opgenomen zijn, over vraagstukken, die verband houden met den inhoud van het ver drag. Hieruit blijkt reeds, dat het verdrag ta melijk uitvoerig is. B c r 1 ij n, 2 4 April. (H. N.) Volgens een officjeèle mededeeling zijn de overeenkomsten, waarover in den laatsten tijd onderhandelingen tusschen de sovjet en de Duitsche rcgccring zijn gevoerd, vanmiddag in het ministerie van buitenlandschc zaken onderteekend en wel door minister Stresemann en den Russischen gezant Krestinski. De tekst zal vermoedelijk Dinsdag a.s. worden gepubliceerd. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROE GERE VORSTENHUIZEN. Het wetsontwerp inzake de ont eigening der bezittingen. De regecring verklaart zich cr tegen. De rijksregcering heeft thans, naar aan hex Hbld. wordt geseind, aan den Rijksdag het door dc communisten te zamen met de sociaal democraten uitgewerkte wetsontwerp nopens de verkeurdverklaring der vorstelijke vermogens, wahrover einde Juni een volksstemming zal plaats hebben, doen toekomen. Dc rijksregeering heeft aan het wetsontwerp een verklaring toegevoegd, waarin ze zich ten scherpste tegen het wetsontwerp uitspreekt, daar dit indruischt tegen de principes van een rechtsstaat. Het kabinet hoopt derhalve, dut het ontwerp door dc volksstemming zal worden verworpen. De Juridische Rijksdagcommissie hervatte naar aan dc Tel. wordt gemeld Zaterdag dc besprekingen" over het vorsten-compremis. Da omstreden punten werden voorloopig niet ver dei behandeld, ook niet de eerste alinea van art. 2. De rest van dit artikel, alsmede artikel 3 werden aangenomen. De Duitsch-nationaler» stemden voor,, terwijl de sociaal-democraten zich van stemming onthielden. Het belongrijkste der zitting was de instem ming van den Pruisischen minister van Finan ciën met de nieuwe voorstellen, volgens welke het compromis-ontwerp op verschillende pun ten gewijzigd zal worden, in overeenstemming met de wenschen der Pruisische regeering. De Pruisische minster van Financiën deelde mede, dat Pruisen na aanvaarding der voor gestelde wijzigingen het ontwerp zal acccptee- ren .Volgens deze nieuwe bepalingen ontvan gen de Hohenzollerns 280.000 morgen land en twaalf n\iliioëh mark in contanten. DE DUITSCHE MARINE OP TOURNÉE. B e r 1 ij n2 5 April. (V. D.) Het Duitsche eskader, dat in de maand Mei verschillende 5paansche Midderlandsche zeehavens zal be zoeken, wordt samengesteld uit de linieschepen „Schleswig-Holstein", „Hannover", „Hessen" en „Elsas" en de kruisers „Nymphe" en „Ama zone." Tegelijkertijd zal een toi pedo-boot- flottille de Noorsche havens bezoeken. DE HONGERKUNSTENAARS. Een hunner gearresteerd, een ander krunkzinnig. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct. Dc wedstrijd der hongerkunstenaars is rijk aan verrassingen, Ventego, die tot Maandag wilde blijven vasten om dan met 51 dagen hel wereldrecord alweer te hebben verbeterd, is in hechtenis genomen. Een goede gewoonte wil dat heel Berlijn als de fruitboomen bloeien naar Werder, het centrum van de fruitteelt in don omtrek van Berlijn trekt. Dc impressario van Ventego meende nu een goeden slag te slnnn door Ventego de laatste dagen van zijn opsluiting te Werder te laten bewonderen Vrijdagnacht zou hij met zijn glazen kast naai Werder worden gebracht. Eerst wilde men hem in zijn kast vervoeren, maar dit bleek onmogelijk en daarom moest hij zijn verblijf wel voor den duur van dc reis verlaten. Maar op het oogenblik daarop hij het Lehrervereins- hous verliet, werd hij gearresteerd. Ventego bleek namelijk niemand anders tc zijn don Adolf Glücksifiann, die zich aan verschillende oplichtingen had schuldig gemaakt en wiens opsporing door de politie van Hannover was verzocht. Zoodra Ventego op krachten zal zijn gekomen, zal hij naar Hannover worden over gebracht. Een andere hongerkunstenaar, Wahlmann, die onlongs met geweld een einde aan zijn op sluiting maakte, is in een krankzinnigengesticht opgesloten. De man hud dreigbrieven geschre ven aon de uitgevers vnn een groot dagblad, dat zich onvriendelijk over hem had uitgelaten. BELGIE. DC BISSCHOPSWIJDING VAN MGR. VAN ROE'/. Zondagochtend heeft de wijding van Mgr. Von Rocy tot aartsbisschop van Mcchelcn in de schitterend versierde kathedraal plaats ge had. Behalve een talrijk publick woonden het Belgische episcopaat cn een groot aontol gees telijken alsmede Fronsche cn Spaansche gr- zonten, vele diplomaten, parlementsleden er» katholieke notabelen, de plechtigheid bij. De apostolische nuntius, Mgr Nivara verrichti- de wijdingsplechtigheden. Na de plechtigheid bood de nieuwe aartsbisschop den autoriteiten in zijn paleis een noenmaal aan. HET INCIDENT TE LA LOUVIèRE Uh het officiccle onderzoek, op last van den minister van binnenlandschc zaken ingesteld, naar het incident tc La Louvière, waar een pop, Mussolini voorstellend, in het - openban" is verbrand, zou, naar dc correspondent der N. R. Ct. meldt, duidelijk blijken, dat de socia listische parlementsleden senator Volckaer» en de kamerleden Piérard, Mansard en Petit, evenmin als de burgervaders, die aan de anti fascistische betooging deelnamen, van dit in cident niets hebben gezien. De schuldiger» zouden leden zijn van dc socialistische Jonge Wacht en het feit zou eenigen tijd na afloop van de betooging zijn gepleegd. EEN WOELIGE MEETING TE LUIK Ernstige vechtpartij tusschen fascisten cn communisten. Het Legion nationale tc Luik had voor Zon dag een meeting met debat uitgeschreven, waarop ook communisten zouden spreken. Reed dadelijk was de vergadering zeer woe lig. Over en weer werd geschreeuwd. Hier zong men de Internationale, daar de Braban- <ponne. Plotseling klonk een schot. Dit was het sein tot een geweldige vechtpartij. Twee personen werden vrij ernstig gekwetst. De politie kwam tusschcnbciden. Toen de communisten verwij derd waren, kon de vergadering worden voort gezet. De burgemeester heeft een verbod van bctoogingen in de open lucht uitgevaardigd. MIJNONTPLOFFING NABIJ CHARLEROI. Londen, 2 5 April. (V. D.) Uit Char leroi wordt gemeld, dat in dc Montigny-kolen- mijnen een explosie heeft plaats gehad, waar bij 4 personen gewond werden, van wie een ernstig. RECLAMES. Van 1—4 rocels 4.05. elke reuel meer 1.— met en zonder mouwen, Geschikte gelegenheidvoorwinkeliers vergaderingen en Sportvereenigingen Langestraat 43 - Tel. 852 - Amersfoort Groote sorteering Hangklokken, Schoorsteenklokken en Wekkers Reparatie-inrichting aan huls voor gewone en gecompliceerde uuiwtiken. FRANKRIJK. UIT DEN SENAAT. Een conflict met de Kamer moge lijk, in verband met dc parlemen taire vergoeding. P a r ij s, 2 4 April. (H. N.) De meerder heid van den Senaat heeft rich verklaard tegen het voorstel om de vergoeding voor dc af gevaardigden van 27,000 tot 42,000 franc te verhoogen. Mogelijk zal dus een conflict tusschen den Senaat en de Kamer ontstaan. DE FINANCÏEELE CRISIS. De vrijwillige bijdidgen. De vrijwillige bijdragen in de nationale amortisatic-ka sblijven aan het ministerie van financiën tocstrcomen. Het Journol, dc Matin, de Petit Parisian cn het Havas Agentschap heb- Len heden iede rIOO.OOO francs gestort. f Royale giften. De Amerikoansche millionoir Eric V. Hau- ser, die op het oogenblik in Parijs vertoeft, had Vrijdag in zijn hotel een receptie aan gericht ter eere van de maarschalken Joffre en Foch, die hij tijdens hun reis door de Ver. Staten in IÓ2I in zijn woning in Portland (Ore gon) ontvangen heeft. Tijdens de receptie nam hij zijn portefeuille uit zijn binnenzak en overhandigde Joffre 20.000 francs als vrijwillige bijdrage tot her stel van den franc. Onder de talrijke giften worden nog ver meld die van den heer de Robineou, gouver neur van de Banque de Frankrijk, met 10.000 francs (persoonlijke bijdrage), mevr. Deschonel, de weduwe van den president der republiek, met 5000 francs, en de bekende bankier Basil Zaharoff met één millioen. DE SCHULDENREGELING MET ENGELAND EN AMERIKA. Péret nu voorloopig weer niet naar Londen. Het Fronsche minister van financiën deelt mede, dat de regeeringen te Parijs en te Lon den onderhandelen over een voorloopigc con solidatie der Fransche schuld, daar ministei Péret wegens de behandeling der begrooting verhinderd is naar Londen te gaan. Péret zal zich later naar Londen begeven. Het nieuwe Fransche aanbod onn Washington. De Amerikoansche schuldencommissic heeft het nieuwe Fransche aanbod tot regeling der schuld onderzocht. No een beraadsloging, welke een half uur duurde, ging dc commissie uiteen en schortc ze haar besluit tot dc vol gende week op. Eenige leden der commissie uitten dc hoop, dat er spoedig een oplossing zal zijn bereikt. Er zijn geen aanwijzingen, dat er een tegen voorstel wordt overwogen. Het feit, dat het door den gezant Bérengcr overhandigde voor stel verder goot don datgene wat Cailloux' in den afgeloopcn zomer deed, is den Ameri kanen aangenaam. Algemeen wordt te Washington aangenomen dat het Fransche aanbod daarop neerkomt dat betaald zal worden 7 milliard dollars, inclusief rente, over een tijdperk von 62 jaar, hetgeen voor Amerika I milliard dollar voordeelig is dan het indertijd door Cuillaux gedane voor stel. Naar beweerd wordt heerscht echter ver schil van meening tusschen de leden der Ame rikoansche commissie onderling ten oanzier, van de raadzaamheid van het r.ccepteeren eener eerste betaling von 25 millioen dollars, waar Caillaux als eerste betaling 40 millioen dollar aanbood. In den Senaat verweet een aantal se- notoren de schuldregciingscommissic op scher pe wijze overmaat van gocdgeefschhcid tco koste van den Amerikaonschcn belastingbeta ler. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. De werkzuomheden der a.s. Fransch-Russische conferen tie. De Fransche minister von openbare werken Dc Monzic, over dc werkzaamheden der a.s. Fransch-Russische conferentie geïnterviewd, heeft verklaard, dat het Duitsch-Russischc ver drag geenszins dc Fransch-Russische onder handelingen over de regeling der financiccle, economische cn politieke quacsties zal beïn vloeden. Hij herinnerde cr aan, dat dc sovjet- delegatie in 1926 verzekerde besloten tc zijn aan de Fransèhc aanspraken, voortvloeiend uit de schulden van het oude Russische rijk tegenover bezitters van Russische fondsen, tc voldoen. Het geschil loopt over de mate, waarin Frankrijk voldoening zal krijgen cn dc voorwaarden der 'regeling. De Monzic betoogde, dat Frankrijk geen geld zou kunnen verstrekken om zijn eigen houders van Russische fondsen te doen terug betalen. De conferentie zol nimmer de quaes- tie der petroleum bespreken. EEN GEZONKEN SCHIP MET GOUD. P a r ij s, 2 4 April. (H. N.) Naar uit Brest wordt gemeld, worden pogingen in het werk gesteld om het gezonken vrachtschip Egypte te lichten. Aan boord bevind zich een bedrag van 89,000 goud in baren, dat voor de Egyp tische bank te Parijs was bestemd. Bij de lich ting zullen 5 Duitsche duikers meewerken. ENGELAND. Baldwinxopnieuw aan het onderhandelen. Londen, 2 4 April. (H. N.) Baldwin zal Maandag opnieuw met de mijneigenaars en mijnwerkers onderhandelen DE 1IDE JAARVERGADERING VAN DE LANDING TE GALUPOLU. Londen, 25 April. (V. D.) Heden werd de 11de verjaardag van de landing te Golli-r polli gevierd. Zij die destijds deel uitmuokten van de 29ste divisie, verecnigdcn zich bij do parade van de Horse Guards en morcheerdcn na afloop naar de Cenotaaf, aan den voet Waarvan kransen werden neergelegd in tegen woordigheid von Generaal Sir Ian Hamilton, die te Gallipolli bevelhebber was. OOSTENRIJK. EEN PROCES OVER LEVERING VAN MACHINEGEWEREN. Aon de Ncuc Freic Prcssc wordt gemeld, dot een Hongoorsche firtno te Boedapest van een Wcensche firma een millioen schadever goeding eischt, wegens het niet uitvoeren eener overeenkomst tot levering vnn 500 ma chinegeweren, die voor een buitenlandscho regecring bestemd waren. HONGARIJE. DE VALSCHE BANKBILJETTEN, Nieuwe arrestaties. Boedapest, 24 April. (V. D.) Dc Fronsche politiebcumbten Collord en Hous ings, die pos uit Purijs en Doucct, die onlongs uit München te Bocdnpest waren gearriveerd, zijn heden weer noar Parijs teruggeroepen. De zaakgelastigde der Fransche autoriteiten verklaarde, dut, indien het juist is, dat in ver band met do valschc francs-affaire dc Hongoar- schc berichten partijdig zouden zijn, hij het tot zijn plicht zou rekenen hiertegen schriftelijk tc protestccrcn. Dc ministerraad heeft besloten tot het no men van krachtige maatregelen tegén de ge heime genootschappen. Ook heeft de politie een onderzoek inge steld tegen vooraanstaande persoonlijkheden in het ministerie van oorlog, op vermoeden van omkooping door kleine Hongaorschc bonken. Naar verluidt hebben ambtenaren van de eco nomische afdeeling honderden millioenen gê- kiegen. Dc directeur Hoos van het Hongaor schc Genootschap van londgoedbczitters is gearresteerd. Twee beambten van het ministe rie von oorlog zitten reeds in preventieve hechtenis. RUSLAND. DE MOSCOWA BLIJFT WASSEN Dc oerstroomingen. B e r 1 ij n, 2 4 April. (H. N.) Uit Moskou wordt aan de B. Z. gemeld, dat de overstroo ming van Moskou steeds grooterc on gevaar» lijkere afmetingen aanneemt. Alle bruggen be halve de Krimbrug staan onder water, en ver schillende stadsgedeelten en het terrein van dc landbouwtentoonstelling zijn overstroomd. In een wijk moesten alle huizen worden ontruimd. Het tramverkeer is gestaakt, terwijl ook het electrische licht niet functioneert. Een nood- erlichting wordt ingericht. Het gevaar wordt nog vermeerderd door den zworen ijsgang. Zoo wordt dc brug der commissarissen door den ijsgang met vernieling bedreigd. De reddings- en de ordedienst functioneeren goed, zoodat geen menschenlevens te betreuren zijn. Ook dc Newa buiten dc oevers. Moskou, 25 April. (V. D.) De Moskpwo blijft stijgen en is thans reeds tot 2.75 M boven het normale nievau gewassen. Een groot aontol fabrieken is als gevolg hiervan gedwon gen de werkzaamheden stop te zetten. De Newr treedt thans ook buiten hare oevers er. vele omliggende straten staan blank. In het Vi- borg-kwartier te Leningrad is alles geïnun deerd. NOORD-AFRIKA. DE ITALIANEN IN CYRENAIKA. Berichten uit Cyrenaïka melden, dat dc Italiaansche troepen in het zuiden van Djebc! •n het militair gebied van Rogal opstandige benden hebben teruggedreven, die vele dooden hebben achtergelaten. De Italianen hadden C dooden cn ongeveer 30 gewonden. Men komt niet altijd achter de volle waar heid door alle mogelijke ontdekkingen. naai het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 14 „Zal jo in den zomer teiugkomen?" „Neen." „Met Kerstmis ook niet Hij schudde het hoofd „Neen, hij wil niet. 'dat ik de eerste drie jaar terugkom." Er was een lange pauze. Iris had niets te zeg gen, en Julian leunde tegen den muur on ge voelde zich heel ongelukkig. „Vindt je het niet prettig naar Rome te gaan vroeg zij hem. „Ja natuurlijk wel ik zal hard gaan wei ken om beroemd tc worden. Natuurlijk vind ik het prettig, maar „Dat zou men niet zoggen naar je gezicht te oordeelen. Je ziet er erg ongelukkig uit." Hij zog op, gedreven door een onweerstaan bare opwelling. „Dat komt", zeide hij eerlijk, „omdat ik ver liefd ben op jou en er een hekel aan heb je te verlaten. Be ben bang, dat je niet op mij wilt wachten, en het kan jaren duren, eer ik te rugkom „Maar ik zal wel wachten" Zij sloeg haar armen om hem heen en hield hem vast. „Dat zeg je nu"7 zeide Julian zacht, „maar je vader wil misschien, dat je met een rijk man trouwt". „Ik ken geen rijk man, en vadertje zal nooit van mij willen scheiden, zoolang hij leeft". „Wil je hem niet van mij vertellen „Julian, dat kan ik niet doen. Hij zou zeggen, dat ik te jong was cn zij zouden mij beletten j*e te ontmoeten en te schrijven. En ik wil hem niet lastig vallen, nu hij zoo ziek is". „Je hebt mij niet lief, dat is het I" zeide hij droevig. „Als je dat deed Iris liet zich van den muur vallen. „Dat doe ik wel I" riep zij, en hij sloot haar in zijn ar men en hield haar vast „Iris, wil je met mij trouwen, voor ik weg ga, heb je den moed daartoe Zij was ademloos van verbazing. „Dot is niet mogelijk I" „Wil je, als het dat wel is. Ik kan een bij zondere huwelijksvergunning krijgen, dat weet ik wij zouden van hier een dag naar Oxford kunnen gaan cn daar trouwen Als ik de ver gunning krijg, wil je dan, Iris Iris was jong en romantisch, onervaren en voor de eerste maal in haar leven verliefd. Eer» schaking een huwelijksring en een kettinkie om haar hals qjs de heldin van een roman hoe heerlijk f „Meneer Tremayne is buitenslands, er dus niemand om het ons te beletten. Iris, zeg toch ja, dan zal ik iets hebben ,om voor to werken, iets bepaalds en iemand, die mij ver- wacht. Ik behoef dan niet bang te zijn je ie verliezen of dat je met een anderen man trouwt. O, Iris, ik heb je zoo lief I" Zij glimlachte en drukte zich vaster tegen hem aan. „Ik zou het gaarne willen. Ik heb je ontzet tend lief. Ja, waarom niet? Wij 'willen beiden, V maar kan het? Weet je, of het kan, Julian, en wanneer „Terstond. Ik kan Maandag de vergunning hebben. Ik zal moeten verklaren, dat wij bei den meerderjarig zijn, maar het zal in orde ko men, en ik heb geld genoeg". Iris lachte uitgelaten, en zij maakten haastig vele plannen, even dwaas als heerlijk. Ze spra ken af elkaar Dinsdagmorgen in Oxford te ont moeten. Iris zou er heen fietsen, en hij zou per trein van Londen komen. En Iris zeide in haar gewone schoolmeisjestaal „Dat zal een lolletje worden I" Zij stelde zich in haar onschuld Tremayne's ontsteltenis voor, als hij het later zou ontdek ken. Zij had niet het minste vermoeden van zijn eigenlijke bedoelingen en was er van overtuigd, dat haar vader slechts zou lachen. Hij had altijd gelachen om haar ondeugende streken, zelfs als haar grootmoeder boos was geweest. Maar in dit geval, dat niet ongedaan kon wor den gemaakt, geloofde zij zeker, dat zelf* grootmama haar zou bijstaan met raad en daad. En zij dacht er aan, hoe romantisch het zou zijn. Julian was zulk een aardige jon gen. zoo bijzonder knap van uiterlijk, en na tuurlijk zou hij eenmaal rijk en bc-roemd wor den, en zij zouden het uitstekend vinden, wat zij had gedaan. „Ik zal er niet half zooveel tegen opzien om weg te gaan, indien wij getrouwd zijn", zeida hij, even onschuldig als zij. „Dan ben ik zeker van jc". Dien Zondag ging Cassïllis theedrinken in Stapleton Court. En later toen de predikant cn zijn vrouw wa ren gaan soupeeren na den avonddienst en mevrouw Stapleton haar zoon voorlas, ont moetten de beide jongelieden elkaar in de duisternis bij den ouden muur. „Waar zullen wij heengaan?" vroeg hij, haar over den muur helpend, „het veld is erg nat en in het zomerhuisje is het zoo bedompt" „En het is ook zoo dicht bij het huis," ant woordde Iris. „Laten wij toch maar het veld ingaan Het was dezelfde weide, waar zij elkaar voor het eerst hadden ontmoet, cn Iris kende ze door en door. Zij leidde hem door een paar velden en toen het begon te regenen een zachte, warme voorjaarsregen stelde zij hem voor een schuilplaats te zoeken jn een droge hooi schuur op het eind van het tweede veld. „Wij kunnen daar wel plannen maken voor Dinsdag," zeide zij. Cassillis zou haar op dat oogenblik tot het ein de der wereld zijn gevolgd, en een schuur was niet precies zoo ver. Zij gingen door de open deur naar binnen cn de steile ladder op. Het was een aardig geurig nestje en zij waren or veilig voor ontdekking. Maar zij maakten geen pionnen. Iris was heel stil. Zij zat voorovergebogen met de kin op haar hand, terwijl hij aan haar voeten log mot het hoofd tegen haar manteL „Waar denk je aan?" vroeg zij eindelijk, „je bent zoo vreeselijk stil, Julian." „Alleen aan jou," antwoordde hij. „Ik denk, dat je het mooiste schepseltje in de geheele wereld bent, en ik heb je zoo lief. Ik dacht ook aan Dinsdag cn wou, dat het morgen of van avond was. Ik wou, dat het al gebeurd was. jij niet? Je hebt beloofd, dat je met mij wilt trouwen, nietwaar Iris Zij was terstond bereid het nog eens te be- «oven, en dacht, dnt zij het meende. gullen wij dien dag kunnen ontsnappen, denk je?" „Als ik niet tertfgkom voor den avond, kun nen ze mij immcTS toch niet komen halen. Zi. zullen niet weten, waar ik ben." „Maar jc zult 's avonds terug moeten ko men." In de duisternis bloosde zij, ofschoon zi lachte. „Natuurlijk. Wij zullen onze wittebroodswe ken moeten uitstellen, Julian." Hij omhelsde haar teeder en kuste haar tel kens weer, tot zij bijna ademloos was. „Ik ben haast dol van liefde voor jou," zeide hij, nauwelijks woorden kunnende vinden in zijn hartstocht. „Ik wist niet, dat het zoo zou zijn. Dat heb ik niet geweten." Hij had vroeger wel gedacht over liefde, en er over gesproken met Mary, en z^lfs met Langley; maar dat was anders geweest. Dit had hem plotseling overweldigd. Hij was jong, moor niet zulk een jongen, als waarvoor Tre mayne hem hield, en in vele opzichten was hij zelfs oud. Zijn ongewoon, onverklaarbaar kunstenaarstemperament was een gevaar, dot noch hij, noch Iris, noch Tremayne hadden voorzien. Zij zouden dien Dinsdag trouwen, dat was reeds overmorgen. Alles was nu geregeld, en dan zouden zij mogen doen, wat zij wilden, mnar er was één ding, dat zij niet zouder» hebben, en dat was him wittebroodsweken. Iris drukte zich dichter tegen hem aon en kuste hem. „O, Julian, je bent een schat," zeide zij al een klein meisje, „en is alles niet verrukkelijk! In den moTgon ging Cassillis naar de stad. Hij was in den zevenden heme! van zalig ge luk, en begaf zich terstond op weg om de bij zondere vergunning machtig te worden. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1