MAISON DE NOUVEAUTÉ Vervaardigen van Lampenkappen. DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e Jaargang No. 252 UQNNEMEIIISPRUS Dinsdag 27 April 1926 PRUS DER ADVERTENTIFN EERSTE BLAD- duitschland. utrechtscheweg 38 - Teief. 302 Alle benoodigde fournituren voorradig. Langestraat 36 engeland. per poet f 1—ptt week (met cratii wrekein* lagen ongelukken) f 0.17* allonderlijke nummert 1 (kOJ. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD ff DIRECTEUR-UITOEVER: J. VALKHOFF. ARMHEMSCHE"IOÏRTWAL 2A. POSTREKENING N#. 47QI0. TEL INT. 511. van 1 4 regels L05 roei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadighcids-advc. tentiën voor de belft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer vooideclige bepalingen voor het adveriecrcn tcne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. HET DUITSCH-RUSSISCHE VERDRAG- De tekst gepubliceerd. Eef» vriendschups- en neutraliteits verdrag. Het door ck. Stresemann en Krcstinski on- dertcekende Duitscn-Russisch verdrag, bestaat uit de volgende 4 artikelen Art. I. De grondslag der betrekkingen tus schen Duitschland en de Unie van sovjetrepu blieken blijft het verdrag van Rapallo. De Duit- sche regccring en de Unie zullen met elkoai in v ïendschappelijke voeling blijven om ove» alle kwesties van politicken en economischer» aard die hun bride landen gemeenschappelijk aangaan, een overeenkomst bereiken. Art. 2. Indien één der verdragsluitende par tijen, ondanks haar vreedzame houding, doo* een derde mogendheid of verschillende nn- de "c mogendheden aangevallen wordt, dan zal de andere verdragsluitende partij, tijdens de»« geheelen duur van het conflict, de onzijdigheid in acht nemen. Art. 3. Indien, naar aanleiding van een con flict van den aard als in art. 2 bedoeld of ook op een tijdstip, waarop geen van de verdrag sluitende partijen in een oorlog gewikkeld is. tusschcn derden een coalitie gesloten wordt, met het doel tegen ééne der verdragsluitende partijen een economischcn of financieeler- boycot tot stand te brengen, dan znl dc an dere verdragsluitende partij zich bij een der- gelijken boycot niet aansluiten. Volgens art. 4 Ireedt het verdrag in wer king na de uitwisseling der ratificatie-oorkon den en heeft het een geldigheidsduur van 5 jaar. Beide verdragsluitende partijen zullen zich tijdig vóór den afloop van dezen termijn over de verdere ontwikkeling hunner politieke betrekkingen verstaan. Aan het verdrag zijn toegevoegd dc nota's tusschen dr. Stresemann en Krestinski gewis seld en waarin beide partijen betoogen, dat ho* verdrag ook ertoe zal bijdragen om den alge- meenen vrede te bewaren en dat beide regeerin gen het doelmatig achten binnenkort bespre kingen te beginnen over het sluiten van een algemeen verdrag tot vreedzame beslechting der geschillen, die tusschen beide partijen zou den kunnen ontstaan, waarbij vooral rekening zal worden gehouden met de mogelijkheid dei arbitrage procedure. Ten aanzien van de principieele vragen, die samenhangen met de toetreding van Duitsch land tot den Volkenbond, neemt de regeering dei Unie van sovjetrepublieken kennis van de verklaringen, die onder de hoofden 2 en 3 der Dc ische nota voorkomen. De Duitsche regeering is overtuigd, dat do toetreding van Duitschland tot den V.B. geen beletsel zijn zal voor de vriendschappelijke ontwikkeling der betrekkingen tusschen beide staien. Zouden hetgeen dc Duitsche regee- ring niet verwacht in het kader van den Vo'kcnbond op een bepaald oogenblik stroo mingfii aan het li-ht treden, die, in strijd met deze grondleggenrle vredesgeduchtc, éénzijdig tegen de Unie van sovjetrepublieken gericht zouden zijn, dan zou Duitschland dergelijke* s.Tocmingen met alle macht tegenwerken Volgens artt. 16 en 17 van het Volken- bondsstofuut komen sancties tegen Rusland af gezien van de verdere vereischten, slechts dan in aanmerking wanneer de Unie van Sovjetre publieken een aanvalsoorlog tegen een derden staat begint. Daarbij moet opgemerkt worden, dat de vaag of, bij een gewapend conflict met een derden staat, dc Unie van sovjetrepubliek ken de aanvaller is, met bindende kracht voor Duitschland slechts met zijn eigen toestem ming uitgemaakt zou kunnen worden en dal dus, in dit opzicht, cene eventueel door andere mogendheden tegen de Unie van sovjetrepu blieken, volgens Duitsch inzicht niet gerecht vaardigd* beschuldiging, Duitschland niet zou kunnen dwingen om deel te nemen aan de op grond van art. 16 getroffen maatregelen. Het verdrag in de Rijksdag- V commissie. In de gisteren gehouden zitting van dc com missie voor dc buitenlandsche politiek van den rijksdag was de rijksregeering vertegenwoor digd door den rijksminister Stresemann en Marx. Ook Loebe, de president van den rijks dag, was aanwezig. Dc zitting die een vertrou welijk karakter had begon met een rede van dr. Sresemonn die het verdrag toelichtte Daarop volgde het debat dat tot half zeven duurde en waaraan de volgende afgevaardig den deelnamenBrcitscheid, sociaal-demo craat, graaf Reventlow, volksche, Stoecker, communist, Loebe, socioal-democroat, Hoetsch, Duitsch-nationaal, Scholz van de Duitsch© volkspartij. Koos van het centrum, Haas, de mocraat, von Frcytog Borringhofen, Duitsch- nationaal, dr. Brcdt van dc economische partij cn Emrainger van de Beiersche volkspartij. Allen spraken zich uit voor het aanvaarden van het verdrag. Nog nooit had in deze commissie een derge lijke eensgezindheid geheerscht. STORMEN BOVEN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 2 6 April. (V.D.) Het ongewoon heete, meermalen tot onweer overhellende we der, heeft langs de Duitsche kusten hier en daar hevige stormen veroorzaakt. Ook het bin nenland, b.v. Dresden en omgeving, werd op sommige plaatsen geteisterd, waarbij enkele personen om het leven zijn gekomen. BELGIE. het incident van la louvrre De minister van binncnlandsche zaken heeft de burgemeesters van La Loitvièrc cn Haine St. Pierre ontvangen om hen te hooren over de incidenten te La Louvière waar Mussolini „in effigie" verbrand is. FRANKRIJK. de fransche betalingen aan engeland. Betreffende dc schuld aan Engeland deelde Péret aan de financieele commissie mee, dat de betalingen tijdens het Engelschc begrootings- jaor 1926/1927 vastgesteld zijn op 2 millioen pd. tot 51 Dec. 1926 en 2 millioen tot 31 Dec. 1927, bedragen, die in mindering zullen wor den gebracht van de definitieve onnuitciten. HET SPIONNAGEPROCES De verhooren met gesloten deuren. Gisteren is voor de correstioneele rechtbank te Parijs het proces begonnen tegen de drie Engelschen en de twee Franschen, die onder scheidenlijk beschuldigd worden van spionno- ge en medeplichtigheid aan spionnage. De de batten hadden met gesloten deuren plaats EEN BANDIET NEERGELEGD Romanetti, een berucht Corsicnansch ban diet, is Zondag door de politie doodgeschoten Zijn lijk werd naar Ajaccio overgebracht. D© bevolking verheugt zich ten zeerste over den dood van den bandiet. Het korte bericht omtrent Romanctti's dood heeft, naar nog uit Parijs aan de T e-1. wordt gemeld, geheel Corsica in beroering gebracht, daar Romanetti aldaar, behalve veel vijanden, ook veel vrienden had, voor wie hij zich steeds zeer edelmoedig betoonde. Romanetti was ook buiten Corsica bekend. Journalisten en schrij vers van naam bezochten hem en vonden aan zijn tafel steeds een gastvrij onthaal en de beste Corsicaansche wijnen .Campinchi, de be roemde Parijsche advocaat, die uit hetzelfde Wol gebie.de TRICOTPAKJES fl 3.75 KINDEHVESTEN fl 4-25 KINDERJURKJES fl 3.50 Voorradig in de Voorjaars kwaliteiten en aardige lichte kleuren. dorp afkomstig is, zegt hem heel goed gekend te hebben en noemt hem een „goeden ban diet". Hij oefende eerst het beroep van slager uit,' doch toen hij achttien jaar geleden door een boer beschuldigd werd, twee van hem gestolen koeien gekocht te hebben, nam Romanetti do vlucht. Hij begon zijn bandietenleven, naai Corsicaansch gebruik, door den boer, die hem had durven beschuldigen, dood te schieten. De Corsicaansche jury veroordeelde hem daar op bij verstek ter dood. Sedert dien hebben dc gendarmes jacht op hem gemaakt. Verscheidene hunner werden daarbij in den loop der jaren gedood, zondei dat het gelukte Romanetti te vangen. Intusschen werd Romanetti rijk. Hij had eer. lijfgarde, bestaondc uit mannen, die hem met hart en ziel waren toegedaan. Ook een troep honden waakte over hem. „Koning van het Makis" geworden, nam hij, ofschoon hij niet lezen kon, aandeel aan den politicken strijd, waarbij hij zich vooral veel vijanden maakte, daar zijn steun voor een candidaat niet te ver smaden was. Zondagmorgen was hij alleen te paard uit gereden, slechts door een hond vergezeld. Toen hij op den top van een heuvel, die de bool van Lava beheerscht, was aangekomen, begon zijn hond plotseling te janken. De gendarmes, die zich achter een rots verscholen hadden, sommeerden hem zich over te geven, waarop Romanetti met geweerschoten antwoordde. De gendarmes vuurden daarop een salvo of. Ro manetti, in buik en armen getroffen, viel ter aarde, doch trok zijn browning en vuurde om zich heen, waarna hij door de gendarmes werd afgemaakt. LEN VERSCHRIKKELIJKE WRAAKNEMING Een te Cretril wonende vrouw heeft uit wraak over de mishandeling die zij van haa» vriend ondervond, haar twee kinderen door worging van het leven beroofd cn zich daarna opgehangen. HOOG WATER IN FRANKRIJK. Parijs, 2 6 April. (H.N.) Sedert gister ochtend regent het onafgebroken over geheel Frankrijk. In Brctagnc hebben hevige stormen gewoed. Verschillende rivieren zijn builen hun oevers getreden. ZWITSERLAND. een mislukte aanslag. Uit Genève wordt gemeld, dat een individu toegang vroeg tot Théodore Aubcrt, advocaat, oud-Kamerlid, verdediger van Poloenine in het prcccS-Conradi en president van het perma nent bureau vror een internationale entente tegen de Derde Internationale. Het individu zeide, dot hij persoonlijk oen brief aan den advocaat had ter hand te stelen. Toen hij zich in tegenwoordigheid van Aubert bevond, trok de onbekende een revolver en legde op Aubcrt aan, die zich instinctief bukte en achter een deur verdween. Het individu, bemerkende dat 't schot gemist had, nam de vlucht. Dc politie gelooft hier met een geval yon wraak tc doen tc hebben. CHURCHILL'S BEGROOTING INGEDIEND. Een tekort verwacht. Nieuw© belastingen. De Franschc oorlogsschuld. Londen, 26 April. (H. N.) Churchill, do kanselier van de schatkist, heeft vandaag zijn bcgrooting ingediend. Hij merkte op, dat het afgeloopen dienst jaar een overschot van 5 millioen te zien heeft gegeven, doch tengevolge van de subsidi© aan dc mijnnijverheid is dit veranderd in een tekort van 14 millioen. In een beschouwing over de inkomsten van het loopende dienstjaar op de bestaande grond slagen, schatte hij de ontvangsten op 804.700.000 en dc uitgaven op 812.600.000. Het vermoedelijk tekort zal dientengevolge 7.900.000 zijn. Churchill heeft een onderzoek doen instel len omtrent de luxe-belasting. De regeering heeft besloten om een belasting op wedden schappen in tc stellen. Weddenschappen in re kening zijn overal wettig toegelaten cn wed denschappen h contant zijn bij wedrennen eveneens wettig. Slechts op wettig toegelaten weddenschappen zal belasting worden inge steld. De belasting zal 5 pet. bedragen en naar raming 6 millioen voor het geheele jaar op brengen, doch voor het loopende jaar zal dc belasting eerst na afloop van het eerste sei zoen in werking treden en daarom niet mee»" dan l'/s millioen bedragen. Van pakpapier zal een invoerrecht worden geheven. De heffing van dit recht zal na één Mei geschieden en dc opbrengst daarvan wordt voor het eerste jaar op 400.000 geschat, en voor een vol jaar op 550.0C0. Het recht zal 16% pet. ad valorem berdogen. Churchill heeft voqrts beslist, dat het Moc- Kennarecht voor ingevoerde auto's zich ook zal uitstrekken tot handelsatuo's. Van deze uitbreiding van het recht wordt voor het eerste jaar een opbrengst van 300.000 ver wacht, en voor een volledig jaar een op brengst van 350.000. Deze heffing kan binnen het kader van de politiek tot bescherming van dc industrie niet gerechtvaardigd worden, doch het onderscheid tusschen handels- en particuliere auto's is vaag cn onduidelijk, en het wordt steeds moeilijker om dc juiste scheidingslijn te trekken. Deze be paling zal met ingang van 1 Mei van krocht worden. Dc regeering is voornemens dat gedeelte van de wet tot beveiliging van de industrie, dat aangeduid wordt als het invoerrecht voor de sleutelindustricën, welk gedeelte dit jaar 7.ou komen te vervallen, weer te hondhoven. Deze industrieën zijn noodzakelijk voor de na tionale verdediging. Een commissie van deskundigen heeft de rechten herzien. De wijzigingen zijn echter van geringe beteekenis, en de hoogere opbrengst zal voor het loopende jaar 50.000 en voor een volledig jaar 60.000 bedrogen. Met uitzondering van het invoerrecht op optisch glos, dot 50 pet. is verhoogd en en kele andere iets verhoogde rechten zijn het feitelijk de oude invoerrechten, die worden geheven, doch de heffing daarvan wordt voor ÏO jaar betaald. Sprekende over het wegenfonds, dat samen gebracht wordt door de vergunningen van auto's, deelde Churchill mede, dat de inkom sten van dit fonds snel toenemen. Hij roamdcv dat de bestaande vergunningen voor auto's, waarvan de opbrengst in 1920 op ongeveer 8 millioen werd geschat, in het volgend jaar niet minder dan 20 millioen zal beloopon, wat 2 millioen meer is dan dc opbrengst von verleden jaar. Er is een overschot van bijna 19 millioen in reserve. Churchill stelde voor, dot de schatkist van dit overschot een bedrag van 7 millioen zou verkrijgen. Hij stelde ook voor, dot de ontvangston uit de autobclosting voortaan verdeeld zullen worden tusschen het wegenfonds cn de schatkist, volgens het be» ginscl, dot alles wat opgebracht wordt voor het onderhoud van de wegen, oon het wegen» fonds zal komen .Dientengevolge zal de schot- kist in het nieuwe financieele jaar beslag leg gen op een derde van dc opbrengst der rech ten op particuliere auto's cn motor-rijwielen. De schatkist zal ongeveer 3^ millioen ont vangen. De opbrengst der rechten voor han- dclsvocrtuigcn zullen geheel oon het wegen fonds komen. Het recht op zware voertuigen van deze klasse zal worden verhoogd, door zij groote eischcn aan de wegen stellen cn geen behoor lijk aandeel betalen. Deze verhooging zal oon het wegenfonds ten goede komen en den uit val, veroorzaakt door overdracht van een ge deelte der belastingen voor particuliere auto's en motorrijwielen, ruim goedmaken. Voorts verwacht Churchill £5 XA millioen to kunnen verkrijgen door het crediet aan do brouwers toegestaan voor de betaling van den bieraccijns, van drie tot twee maanden te ver minderen. In het loopende dienstjaar zal hij dientengevolge dc opbrengst van 13 maanden uit de bieraccijns verkrijgen. Sprekende over de Franschc oorlogsschuld, merkte Churchill op, dot do talrijke wijzigingen in het Fronsche ministerie en in den Fran schen politieken toestand het sluiten van de overeenkomst, welke met Cnilloux was afge sproken, heeft vertraagd. Hij had echter goedo reden om het bezoek van den Franschen minis ter van financiën te verwachten, nadat de be grooting is ingediend en hij heeft van hem do verzekering ontvangen, dat, zonder te preju- diciecrcn op de toekomstige regeling, de Fran» sche regeering zich verplicht om onvoorwaar delijk een minimum bedrag van 4 millioen tijdens het loopende dienstjaar tc betalen. Deze stap toont den wensch, om tot een regeling te geraken en is een goed voortccken voor de a.s. besprekingen. De nationale balans is tengevolge van de op genoemde feiten aanmerkelijk verbeterd. Oor spronkelijk was het vooruitzicht dot er een tekort van 7.900.000 zou zijn, doch door de genoemde punten is dit veranderd in een overschot van 14.150.000. Een verlaging van de inkomsten der belasting of van eenige andere belasting is echter niet gerechtvaardigd. Ten slotte deelde dc kanselier mede, dat hij zich voorstelde het amortisutiefonds dit jaar te verhoogen van 50 tot 60 millioen. Het debat. Snowden, dp vroegere socialistische kanselier van de schatkist, kon Churchill niet gelukwen- schcn met zijn voorstellen tot verhooging der belastingen, noch kon. Churchill verwachten, dat zijn bcgrooting grif door het Huis aan vaard zouden wórden. Spr. verzette zich krach tig tegen de meeste voorstellen. Snowden oefende vooral kritiek uit op dc belasting op de weddenschappen. Lloyd George viel het herstel van den gou den standaard aan, dat den uitvoerhandel ern stig belemmerd heeft en het conflict in de mijn industrie bespoedigd heeft door dc daling der kolenprijzen op de buitenlandsche markten. Hij verklaarde echter, dat de wijze, waarop En geland zijn nationale schuld delgt een der merkwaardigste prestalies op financieel gebied is in welk'land dan ook. Lloyd George criti- seerde de beschermende rechten. Hij heeft geen vertrouwen in de belasting op dc wedden schappen. Horne (conservatief) vroeger kanselier der schatkist, cidc, dat de meeste mcnschen tot het besluit zullen komen, dat het herstel van den gouden standaard wijs en voorzichtig is geweest. Hij wees er op, dot de toestond der Engelsche financiën te danken is oon het ge- De omgang met dc jeugd houdt jong. naar het Engelsch van EMMELrNE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 15 Hij kreeg ze ook zonder dot hij zich later de bijzonderheden kon herinneren, alleen dat hij opgot een en twintig jaar te zijn en er al zijn gcid voor uitgaf. Toen schreef hij aan Iris en 'vroeg haar om volgens hun afspraak hem Dinsdagmorgen aan het station te Ox ford af tc wachten. Hij logeerde in het Hotel Cimric in Tremay- ne's kamers (die voor hem open werden ge houden, als hij dit wenschte), cn de onmisbare March was daar ook. Hij was het, die laat in den avond een brief bracht aan Julian, die aan het studeeren was. Eenige woorden, in haast neergekrabbeld door de hand van zijn geliefde Iris „Liefste Julian. „Ik kan morgen niet komen. Vadertje is vree- selijk ziek, en ik durf het huis zoo lang niet verlaten. Hij wil mij steeds bij zich hebben. Ik zal het je laten weten, zoodra ik weg kan tik denk tegen het eind der week, ols hij beter is. Vele hartelijke groeten van ie eigen Iris." Dat was een teleurstelling. Julian had gere kend op den volgenden dag bij vond. dat zelf* haar vader Iris niet had mogen weerhouden, cn de gedachte dat er iets in den weg kon ko men was hem ondragelijk. En dan, Trcmayn© mocht eens terugkomen I Hij sliep dien nacht slechts en kon den vol genden dag niet bij het werk blijven, zoodot hij besloot Woensdag naar Hendley te gaan om Iris op te zoeken Misschien zou hij haar kunnen overralen Donderdag te gaan, als hij tevoren olie maatregelen nam. zoodnt zij niet behoefde te wachten. Zij moesten nu trouwen dat moest In den namiddag ging hij uit, maar hij voel de zich ellendig en keerde spoedig terug. Aan het diner liet hij alle schotels onaangeroerd cn toen hij bij de koffie zat, bracht March hem een telegram „Vertrek morgen uit Londen naar Rome vol gens afspraak. Zal je afhalen aan het station- „Tremayne." Alles draaide hem voor de oogen en hij werd duizelig an flauw. Hij kon morgen niet gaan. Hij moest wachten cn Iris spreken. „Meneer Tremayne heeft mij ook een tele gram gezonden," zeide March. „Ik moet u vergezellen, meneer. Wij vertrek ken om 2.20 van Charing Cross naar Parijs. Ik ben er reeds dikwijls met mijn meester ge weest en ben op de hoogte van olie treinen en routes. Zal ik voor u inpakken, meneer?" „Ja, als je blieft," antwoordde Cassillis, te verward om zich om iets te bekommeren, „je kunt het beter dan ik." Op die manier kon hij van den man afkomen, die hem verwonderd aanstaarde. Natuurlijk zou bü moeten gaan, en even natuurlijk kon hij niet gaan Hij kon niet gaan. Maar Tremayne zou niet willen wachten, en Julian was zijn, eigen meester niet. Hij be hoede aan Tremayne met lichaam en ziel en hij moest gaan. Hij moest morgen gaan, en voor drie jaar I Hij zond een hartstochtelijke smeekbede naar Iris om den volgenden morgen in de stad te komen en met hem te trouwen, maar hij had weinig hoop, dat zij zou willen of kunnen gaan, tenzij zii het hoar vader vertelde, en do* zou zij niet willen. Hij kon dus niets- anders doen dan wachten, hulpeloos en hopeloos, den geheelen nacht en den volgenden ochtend. Hij was te jong en te onervaren om goed te beseffen, wat hij had gedaan, maar zijn aan geboren gevoel van eer veroordeelde hem, en bovendien was hij voor de eerste maal hevig verliefd en zag op tegen de lange scheiding, die hen wachtte. Hij wist, dat men hun niet zou toestaan briefwisseling te houden, cn hij zou niet naar huis mogen gaan. En zijn gansche hart ver langde naar Iris. Voor lunchtijd kwam er een antwoord op zijn dringend verzoek een kort telegram. „Lieve Julian, ik kan niet. Wij moeten wach ten. „Iris" Dat vernietigde zijn laatste hoop. Het gaf nu niets, nog naar Hendley te gaan, het gaf niets ie schrijven, zelfs als daarvoor tijd was geweest. En hij durfde ook niet wei geren en het bevel ongehoorzaam zijn en niet gaan. Hij kende Tremayne nu voldoende om te weten, hoe hij zou zijn, als men hem niet ge- hoorznernde, en hij besefte, dat hij alles aan hem te danken had. En misschien bcgrccp_ hij het ook nauwelijks. Dus ging hij naar Rome, zooals hem was bo- volen. HOOFDSTUK IX Achttien maanden later stierf Jack Stople- ton. Tremayne was in Juni naar Staplcton Court gekomen om met haar vaders toestemming Iris ten huwelijk te vragen maar zijn vriend was zoo ernstig ziek, dat hij zich wel genoodzaakt zag het uit te stellen cn geenerlei poging te doen vader en dochter te scheiden, eer het noodig was. Iris was intusschen volwassen geworden, maar een ding had zij nog niet geleerd. Zij beschouwde Tremayne nog altijd als haar va ders vriend cn haar toekomstigen voogd. Zij had er zelfs bij meer dan één gelegenheid aan gedacht hem van Julian Cassillis te vertellen, maar het was niet gebeurd, omdat Iris reeds long geleden had begrepen, dat Tremayne niet gaarne over hun vriendschap hoorde spreken Hij eh haar grootmoeder hadden ontdekt, dat zij naar Rome schreef, en cr was een plot seling einde gemaakt aan die briefwisseling Sedert dien tijd had zij bijna niets meer van hem gehoord en op haar vragen naar hem slechts de kortst mogelijke antwoorden gekre gen. Volgens zijn gewoonte alles tot het laatst© uit te stellen had Jack Stapleton Iris niets medegedeeld noch over zijn financieele posi tie, noch omtrent Tremayne, ofschoon deze <v bij hem op had aangedrongen dat te deen on zijn docht-~r den schok te besparen, na zijn dood don werkelijken stand van zaken te ver nemen en dat cr niet genoeg geld overbleef voor haar en haar grootmoeder om van to leven. Hij wachtte, tot de dokter hem zeide, dat het nog maar een kwestie van uren kon zijn. Toen liet hij haar bij zich komen. Het was September, en Iris kwam binnen ir. een licht zomerkleedje, verlangend te hoo ren, wat zij voor hem kon doen, droevig bii de gedachte, dat hij niet met haar van den tuin en den zonneschijn kon genieten, en be reid om alles te doen, wat hem gelukkig kon maken. Zij zag er heel lief uit, en haar vader vond zijn tank zeer onaangenaam, moor toch was de gedochte, dot Iris in een harde wereld voor haar brood zou moeten werken, nog veel er ger; en Tremayne kon al haar wenschcn voor komen, dat wist hij. „Dan zal ik moeten werken," zeide Iris be daard, toen zij begreep, hoe de zaken stonden. „Wat kan ik anders doen Wat grootmama betreft, meneer Tremayne zal wel voor haat zorgen, zoowel om uwent-nls om harentwil. Dat weet u immers wel." „Tremayne heeft reeds te veel gedaan zon der eenige belooning," antwoordde haar va der. „Je denkt maar alleen, dot hij goed is geweest, maar je weet niet, hoe goed wel. en evenmin waarom hij het deed." „Hij is uw vriend, hij houdt van u," ant woordde Iris. „Dat heeft hij mij dikwijls ver teld Hij zegt, dat u en hij als broeders zijn geweest." „Daarom was het niet. Tremayne heeft jou lief. Iris, het is alleen maar voor iou gewoest." Zij begreep hem niet, toen zelfs nog niet. omdat zulk een dwaas denkbeeld nooit bij haar was opgekomen. (Wordt Vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1