Piano, Vleugel, Orgel, Complete Radio Pianohande! L. KLEIN „DE EEMLANDER" Adviezen voor mg Verhuring van Lips Safe -Loketten £2QNit£MEMTSP8ijS f" a"^T ,T PRIJS DEK ADVERUHTiLJ mei inbegrip san een EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. Een Liefdesdroom. Lodenmantels Lodencapes gegarandeerd Tyroler kwaliteiten Langesfraat 36 N.V. MIDDENSTANDS-BANK In elk gezin e9rs INSTALLATIE inclusief Antenne en Luidspreker van af f 155.— Utrechtschesiraat 44 24e Jaargang No. 255 loort 210, idem Uanco per poet f 2.—. per weck (met cratu verzeker ng tóger. ocj;elukken) f 0.17* alzondeilijkc nummers 1 CD5. AMERSFODRTSCH DAGBLAD Vriidag 30 April 19?6 D.PECTTUR-JiraCVCT: J..VALKHOFF. ARNHEMSCH£RPoÖrTWAL 2A. postrekening N*. 47910. bewijsnummer, elke regel racer 0 25. dicnslaanb'c- dingcn en Ucidadi-hodvjdvc tenticn voor dc heift der prijv oor lundel cn t>edrijl bestaan xier vooidcc ige bepalingen voor het advcrtccicn bene citcu i're, bevattende de voorwaar Jen. wordt op aanvraag toegezonden. DUITS CHLAND. DE ECONOMISCHE TOES TAND VAN DUITSCHLAND. Eerv rede Luthcr. ran rijkskanselier B e r 1 ij n 2 9 April. (H.N.) Onder zeer sterke deelneming heeft vandaag dc Duilsche industrie en handelsdag zijn 46ste vergadc- iing gehouden Van het rijkskabinet wnicn Dr. Luther, Dr. Curtius, Dr Hnsslinde cn Dr. Rtin- holdt aanwezig, tei wijl voorts dc Pruisische minister van handel, de president van dc rijks bank en de onder-voorzitter van den rijksdag zich onder dc aanwezigen bevonden. Nadat dc voorzitter de vergadering met een korte toe spraak had geopend, nam Dr. Luther het woord om een uitvoerige rede te houden. Hij wees cr op, dat indien men de tegenwoordige politiek cn economische toestanden vergelijkt met die, welke bij het einde van den wereldoorlog cn vervolgens bij het einde van den strijd om het Roergebied bestonden, men ziet. dat in een historisch niet gemakkelijken tijd clê toestond van Duitschland aanmerkelijk verbeterd is Hiertegenover staat echter, dat in den tegen- voordigen toestond dc nood, waarin het Duit- sche economische leven verkeert, bijzonder duidelijk is. Van een werkelijke verbetering in den toestand is men nog ver verwijderd Hot aantal werkloozcn en der genen, die met ver korten arbeidstijd werken, spreekt in dit op zicht een ontzettend duidelijke taal. De toe stand is nog zeer ver verwijderd van dien, zoo als hij in verband met de tegenwoordige om standigheden moe: zijn. Indien Duitschland dc opgelegde losten wil dragen, cn aan dc renle- veiplichtingen wil voldoen, die voortvloeien uit de schulden, welke de laatste jaren onver mijdelijk moesten worden aangegaan, dan heeft Duitschland een actieve handelsbalans noodig Een zekere verbetering in den stond van dc handclsbolnns valt niet te ontkennen, en deze verbetering berust niet alleen op een achter uitgang van den invoer. Reeds sedert den aan vang von 1925 is dc uitvoer toegenomen, en de maand Maart bi acht zelfs een overschot van 155 millióen mark van den uitvoer boven den invoer Deze verbetering is echter niet alleen een gevolg van Duitschland s economi sche kracht. Dc uitvoer van alle landen der wereld toont eerder een stijgende don een dalende tendenz. Het feit blijft bestaan, dat Duitschlnnd's aandeel in den wereldhandel, dat v/at den uitvoer betreft in 1913 een achtste.van bet totaal bedroog, in 1925 nog slechts een 14de van het totaal was. Het aantal werkloo zcn en dergenen, die slechts gedeeltelijk wer ken, heeft een hoogte bereikt, welke niet veel verschilt van die. wlke bij het einde va.-» den strijd om het Roergebied en onder den vollen druk der gevolgen van de inflatie bestond Het aantal steuntrekkende wcrkloo-'.en bcdinagtnog altijd 1.8 milliocn. Toch zou net verkeerd zijn indien men zich door deze getallen tot moede loosheid zou laten verleiden. Juist hei gTootc arntal werkloozcn legt, nu dc geld- en crediet- inflotie definitief overwonnen zijn, een ieder, die verantwoordelijkheidsgevoel heeft, den plicht cp zich ni* te onttrekken aan het werk van den wederopbouw. Noodig is, dat het be drag der spaarpenningen toeneemt. Zonder bespaarde gelden, waarop tenslotte het gehrvlc credictwezen steunt, kan het economische leven niet bestaan. Do bespaarde gelden be droegen op het einde van 1925 2'ï milliard, en zijn dientengevolge in den tijd van een jaar meer dan verdubbeld. Ook do deposito s hij de banken zijn torgenomen. De rijkskanselier verklaarde, dat hij iedere verdere verlaging van de rente- en provisietnrieven znl toejuichen en sprak de hoop uit. dat ook op dezen weg verder krachtig ~nl worden voortgegaan Het gevaar dat dreigt door nieuwe valorisntie- pegingen, heeft d< regeering getracht to ver mijden door een nieuw desbetreffend wetsont* v.rp uit te werken. Het doel der rcgccring moet er op gericht zijn om zoowel op het gebied van dc binncn- ols de buitenlaridschc politiek rustiger tocslan- Wat ik doe, dat doe ik geheel. JOHAN DE WIT. naai het Engelseh van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hcllcma. En dan was er nog iets het was a.les goed en wel, een belofte te hebben gedaan aan een man, dien men in bijna twee joar niet had ge zien en van wien rr.cn niets had gehoord, man' het was vervelend. En n!s zij verloofd was rr.e» Tremoyne, dan zcu haar loven aangenamer zijn dan ooit te voren, dat wist Iris. Zij zou op zijn kosten op reis gaan, dat al leen was reeds-de moeite waard, want anders moest zij mei Knar grootmoeder den geheelen winter blijven wonen in het nieuwe huisje to Bournemouth „Als u mij tijd wijt laten tot den volgenden zomer begon zij, cn dan plotseling ver schrikt herhaalde zij „maar ik heb u niet lief. op zulk een kinderlijke wijze, dot een tccdcr lach ie om zijn mond vloog „Dat zal je wel leeren, je bent nog heel jong, weet je, maai als mijn ring eerst aan je vin ger zit geef mij je hand." Hij stak den diamanten ring aan haar der den vinger. ,,Hij past uitstekend, nietwaar „Ja, hij is mooi Hoe wist u. dat hij zou pas sen En hoe wist u, dal ik reu toestemmen .Was u daar zoo zeker van den in het leven te riepen, opdat niet alleen het binnen- Joch ook het huircnlandschc kapi taal zich nangelrokken zal gevoelen om door het vcrlcencn van lecningcn op langen tetnuju en dragelijke voorwaarden mee te werken, aan den wederopbouw van Duitschland. Het tot stand brengen var. een algemeen gevoel van gerustheid in dc politiek is het belangrijks.c wat dc rijksregcering voor den wederopbouw kon doen. in .het afgeloopcn jaar zijn zichtbaar vorderingen in de richting der pacificatie van dc wereld bereikt. Natuurlijk zal het doel eeist tenvolle bereikt zijn, indien ook de tweede en dc derde zone van het Rijnland ontruimd zijn Door de overeenkomsten van Locarno is 'te* reikt dat het aantal bezettingstroepen vermin derd is, al is dit neg niet in een mate, wci*c beantwoordt aan dc gerechtvaardigde wen- schen cn al is ook de vermindering, aangege ven in de nota van den raad van gezanten van November 1925, nog niet bereikt. Dc gebeurte nissen te Gcnève hebben dc politieke ontwikke ling van het werk van den vrcdclievendcn wederopbouw niet afgebroken. Ook het nieuwe verdrag met Rusland bcteekent ccn grootcn vooruitgang op den weg tot olgemeene ge ruststelling in de politiekl Zoo de Duilsche rcgccring besloten is op dezen weg van alge* meenc pacificatie voort te gaan, dan geeft dnorbij ook do overtuiging den doorslag, dat cp deze wijze het werk van den wederopbouw van Duitschland het best gediend is. Duitsch land moet alles doen om weer zoo sterk moge lijk deel te krijgen aan den wcreldgoederen- ruil. Dit kon langs drie wegen worden bereikt: door het sluiten von handelsverdragen, doot in het algemeen te streven naar een goede inter nationale verstandhouding en door maatregelen \an particulieren om deze goede verstandhou ding in het leven te roepen Het is van Duitsch standpui t uil beschouwd te wenschen, dal he* werk der economische wereldconferentie suc ces zal hebben. De wederopbouw van het eco nomische leven der wereld zal intusscncn slechts in een langzaam tempo gaan. \V it Duitschland betreft dit moet niet streven naar het herstel van de vroegere toestanden, want de economische taak van Duitschland is niet onbelangrijk gewijzigd. Voor Duitschland is hei leveren van kwnliteitsarbeid thans het hóste middel om zich zijn deel in den buitenlnndschrn handel te verzekeren. Ook het bezit van kolo niën is voor Duitschland noodzakc'ijk. De Duit- schc regeering streeft er vooral naar om in Rusland nieuwe afzetmarkten te vinden. Het is tc hepen, dat de onderhandelingen, om hier voor de noodige middelen ter financiering, te vinden, zeer spoedig zullen slagen. Von r.og grooter belang dan het werk der rcgecring is dc taak ven dc Duiïsche exporteurs. De rijks kanselier sloot met een oproep aan handel rn nijverheid om de regeering bij haar pogingen voor dc wederopbouw fe steunen. DO REGELING MET DE VROEGRE VORSTENHUIZEN. Dc kansen cp het compromis B e r 1 ij n 2 9 April. (V. D In dc kwestie, of dc bezittingen der voormalige vorsten zon der vergoeding onteigend zullen worden, dar» wel of er met hen een overeenkomst zal wor den gesloten, is in zooverre een verandering gekomen, dot het voorstel van het centrum, hetwelk den afstand Jusschcn het fvetsontwerp tot absolute onteigening cn het compromis der regeeringspartijen wil overbruggen, vermoede lijk nnar de rechtskundige commissie znl wor den verwezen. Daardoor zou de behandeling in derde lezing van het wetsontwerp tot ont- ciniging worden uitgesteld, zoodot dan toch neg de mogelijkheid zou bestaan, overeenstem ming tusschcn de partijen tot stand te brengen. De Rijksdag zelf heeft de besprekingen over het ontwerp tot onteigening heden niet beëin digd, maar de verdere beraadslagingen tot morgen uitgesteld. Het Rijksdagdebat. Bij dc voortzetting ven hot debat in den Rijksdag ever dc onteigeningswet richtte dc soc.-democratischc cfgcvnnrcigde Socager, ten deelc onder groot rumoer aan de rechterzijde, een hevigfen aanval op de Duitsch-nntiónukn, aan wie hij verweet, dat dc monurchistische gezindheid, waar zij tegenwoordig mee te kcop voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 Telefoon 304 of op zeer gemakkelijke beta'.ings- condities. loopen, bezwaarlijk te vcreenigcr» is met hei feit, dat zij in den tijd dr;revolutie geen vin ger geroerd hebben om de monarchie tc ver dedigen. Scherpe aanvollcn richtte Sacngei vooral tegen den vrocgeren keizer Wilhelm II. Deze werden docr den Duitsrh-nationnal Schultz even scherp beantwoord. Ook ondei deze rede was het rumoerig. Het vervolg van het debat werd tot morgen 2 uur verdaagd. De Duilsche volkspartij vraagt ccn nieuw wetsontwerp. Gisteravond hebben vrijwel alle fracties van den Rijksdog vergaderd. Het belangrijkste be sluit werd door dr fractie der Duitschc volks partij gevr.t. Zij besloot do' rijksregcering uit tc noodigen in dc kwestie der schadeloosstel ling het initiatief te nemen cn zelf een nieuw wetsontwerp voor te bereiden, dat nog vó«5i hot referendum in den Rijksdag zal worden behandeld. Dr. Scholz, voorzitter van dc frac tie, heeft gisteravond dit besluit ter kennis vnn den Rijkskanselier gebracht. Men verwacht dat deze zich nu eerst mot de Duitsch-nntiona- len on de socianl-dcmocratcn in verbinding zal stellen. Dc voorstellen van democraten cn centrum zullen nu vermoedelijk werden vcrwc-zen naar dc juridische commissie. Men verwacht in wel ingelichte kringen dat ten gevolge van de nog noodige besprekingen het referendum niet vöor midden Juni zal plaats kunnen vinden. B e r l ij n. 2 9 April. (H. N.) Men verwacht, dat dc rijksdag vandaag nog geen beslissing zal nemen inzake de schadeloosstelling dei vroegere Duitsche vorstenhuizen, aangezien de zitting reeds om 4 uur opgeheven zal woidcn, teneinde dc fracties gelegenheid te geven no? over verschillende punten tc bcraodslogen Aangezien hot debat over de duel wet wel den mecstcn tijd in besleg zal nemen, blijft weinig tijd voor dc behandeling der schadeloosstelling beschikbaar. Derhalve verwacht men dat dc beslissende stemming eerst Vrijdag zal plaat: hebben. MARX VOORZITTER DER CENTRUM. FRACTIE. Hij zal oftreden als minister van Justitie. In de zitting die de centrum-fractie gisteren hield, is de minister van justitie dr. Marx met algemeene stemmen tot voorzitter der fractie gekozen. Het staat vast dot Marx zijn verkie zing aannemen zal. Near van parlementaire zijde bericht wordt, staat het tijdstip echter nog niet vast waarop hij zijn portefeuille ter beschikking stellen zal. Als zijn opvolger aan het departement van justitie heeft dc centrum- fractie haar ondervoorzitter dr. Bell voorge steld In zijn plaats als ondervoorzitter zou de afgevaardigde Esser aangewezen worden. FRANKRIJK. DOUMERGUE EN BRL\ND NAAR LONDEN. Londen, 2 9 April. (V. DOfficieel wordt medegedeeld, dat dc president der Fran- schc republiek de uitnoodiging van den ko ning heeft aangenomen, Londen in Juni te be zoeken. Mr. Doumergue, die vergezeld zal zijn van den Jiccr Briond, president van den road en minister van buitenlondschc zaken, rol Dins dag 22 Juni als gast van Z. M. op het Bucking ham poleis aankomen, cn tot 25 Juni blijven. Er zal 22 Juni een banket pleats hebben, ter wijl de verdere bizonderheden van het pro gramma later zullen worden bekend gemaakt DE OMGÉKOMEN VERSTEKELINGEN. Elf verstekelingen von dc Sidi Fcrruch zijn thans bezweken. De gewenden of half-gestu* ten zijn slecht eraan toe. De overheid belette het schip volgens het voorrlon tc vertrekken, omdat men vreest dat er nog andere geheime passagiers in het kolenruim zijn, die zonder twijfel den dood vonden. Het gerechtelijke on derzoek goj', door ncpens hen, die tegen hoo- gc belooning de slachtoffers binnen smokkel den. Georganiseerde ogcntschoppen schijnen c. voor tc zorgen, in dier voege, dat de be trokkenen geen papieren behoeven over te leg gen- - '..47/3 r. ENGELAND. HET ENGELSCHE MUNCONFUCT. Het congres der mijnwcikers. Londen, 29 April. (V. D.) De ^atianalc conferentie der mijnwerkers-gedelegeerden ter bespreking van het conflict in dc mijnindustrie* werd hedenmorgen om 9 uur geopend cn daarna verdaagd tot half ccn Een nieuw aonbod der eigenaars Londen, 29 April. (V. D.) De onder handelingen over het mijnconflict hebben den gehcclen dag voortgeduurd. De premier ont ving in het Lagerhuis om dc beurt de subcom missie der mijneigenaars, de industrieele com missie van het vakverecnigingscongres, cn de subcommissie der mijnwerkers. Hij had gis teravond ccnigc voorstellen gedaan nan do mijneigenaars, cn, naar bericht wordt, ontving hij hierop heden antwoord, hetwelk hij mede deelde aon de industrieele commissie van het vakvcrcenigingscongres en aan dc subcommis sie der mijnwerkers. Hedenavond is bericht, dot dc mijneigenaars een nieuw aanbod aan dc mijnwerkers hebben gedaan, gebaseerd op den 8-urigcn werkdag, die volgens de oude overeenkomst werd toe gepast. Dc mijnwerkers hebben zich echter tot heden verzet tegen een verandering van het aantal werkuren, en worden hierin gesteund door het vakverecnigingscongres. In den loop van den dag kwamen de uitvoe rende commissies van alle vakvcrcenigingen, die tot het vakverecnigingscongres in betrek king staan, te Londen bijeen, om den toestond te overwegen. Mr. Thomas, oud-minister van koloniën, diende ccn resolutie in, welke aan vaard werd. Volgens deze zou de poging dor industrieele commissio van het vakvcrceni gingscongres worden gesteund, om ccn eer volle regeling tot stand tc brengen, cn d<* voortzetting der onderhandelingen worden be gunstigd, mits de dreigende uitsluiting der mijnwerkers niet wordt doorgezet. Deze bepa ling houdt in, dat een. poging zal worden ge daan, den termijn van opzegging der mijnwer kers, die morgennacht eindigt, tc doen verlen gen. ,"r' r* Een voorstel van Baldwin to.t verlenging der subsidie. Men verneemt in politieke kringen, dot we gens de geringe vorderingen die bij de be sprekingen tot oplossing vnn het geschil in dc mijnindustrie gedaan zijn, Baldwin voorgesteld zou hebben om do subsidie aan de mijnen nog ccnigc dagen na 30 April voort tc zetten, om de onderhandelingen nog eenigen tijd te kun* nen rekken. „T000 kansen tegen ccn" op sluiting der mijnen. Na afloop cencr longdurigc vergadering van dc industrieele commissie uit het vakvcrceni gingscongres en de leiders der mijnwerkers onder voorzitterschap van Baldwin, verklaarde Thomas, dc leider der spoorwegarbeiders, dat de toestond buitengewoon ernstig is De par tijen zijn verder van elkaar af komen tc staan don gisteravond. Er zijn 1000 kansen tegen 1 dat het tot ccn stopzetting der mijnen komt SPANJE. SPOORWEGONGELUK Negen dooden. Bij een ontsporing te Huervos zijn cr 9 per sonen gedood en een 20-tal gewond. ITALIË. **1 DE KAMER WEER BIJEEN. Huldebetuigingen voor Mussolini. R o m e, 2 9 A p r i 1 (V. D.) De Kamer komt heden weer bijeen. Mussolini zal van dc afge vaardigden een grootsche ovatie in ontvangst moeien nemen in verband met zijn gelukkige pntsnopping aan den dood. Hij zal een grootc politieke rede houden. Het gchcclc diplomatieke corps zal aanwezig zijn. BARTHOU CONFEREERT MET MUSSOLINL Een artikel in dc „Giornnlo d'Italia". Rome, 29 April. (V, D.) Barthou, de Fransche ou<I-prcmier, zal heden morgen eer» langdurig onderhoud hebben met Mussolini, voorna de Itnlinanschn premier oen lunch zal gebruiken in net Fransche ambassadegebouw. In een interview, dat Barthou den vertegen woordiger vnn dc „Giornnln d'Itolin" toestond, verklaart Bnrt'nou, dat alle problemen tusschcn Frankrijk en Italië in open discussie geb»acht moeten worden. Tunis. Abyssinië cn dc Italiuon- schc koloniale aspiraties zullen vermoedelijk ter sprake komen. Br.rthou prees Mussolini warm cn zeidc, dat hij groote diensten aan ;ijn bind „Ik dacht, dat het wel in orde zou komen IIci was dc leatste wil van je vader en ie kon moeilijk ,Ncen' zeggen En waarom ook „Maar verondersteld, dat ik ,Nccn' hnd ge zegd? Wot wat zoudt u dan hebben ge daan 1 „Een tijdje gewacht en je den weer gevraagd hebben cn telkens weer, tot je had toege stemd." „U wilde mij dus met alle geweld hebben „Ja," zeidc hij cenigszins streng. „Ik wes "al tijd van plan met je te trouwen." „Maar als er nu een andere man was ge weest, als ik met een onder had willen trouwen wat zoudt u dan gedaan hebben „Dat hangt af vnn den man cn de omstan- d'ghcden. Ik ben je voogd, je bent minderjarig. Ik zou geen ander man werk von je laten ma ken, tenzij ik het goed vond cn dat zou ik na tuurlik niet doen in de gegeven omstandighe den. Zoodot cr geen ander man kon zijn. En nu zal ik wel zorgen, dat cr ook geen komt." Hij glimlachte tegen haar. „Vindt jc jc ring mooi? Welnu, zal jc mij er dan niet \oor be danken Zij zag hem verschrikt non. „Geef mij een kus I" beval hij en stak zijn armen naar haar uit, maar Iris huiverde en de.' Jterug. „Ik houd c-r niet ven "gekust te worden va- drtr was iets anders, m3ar ik wil liever niet door andere mannen „Je hebt er immers geen ondervinding van? Merit een ander men behalve je vader je wel eens gekust Er volgde geen antwoord, cn hij vroeg zich r.f, waarom zij zoo bleek was geworden en haar ocgen een uitdrukking aannomen ols van een gevangen dier. Hij herhaalde dc vraag, ietwat scherp, en zij lachte flauw cn reide: „Alleen Julian Cassillis indien u hem een man noemt hij was natuur lijk nog maar een jongen cn ik houd er niet .•an Tr mayno's glimlach verdween, hij fronste do wenkbrauwen „Het was duivels brutaal von hem jou tc ku .cn, het doet cr niet toe of hij een jongen of ccn man was. Fa ik meende, dat je mij gezegd had, dot jullie rlleen maar vrienden waart. Maa- zc' - --1- je het van Cass'llis kondt verdragen, dan kan je je nu ook wH d~r *-'-ten kussen. Wees geen dwaas kind, ik zal je geen pijn doen." „Het was alleen maar, toen hij mij vaarwel zeidc," verdedigde zij zich met een leugen. „En natuurlijk, als u het wenscht en zij stok hem haar wang toe. „Het zal terstond voorbij zijn," troostte zij zich. 3 - zii had ditmaal buiten den wc--gerc- keyï. Tremoyne had ja-- '-ng gewacht op cit uur. Mj had zijn erlangen geduldig bedwongen en den lijd afgewacht, dat zij vrouw genoegd zou zijn om het tc begriipen, cn nu was di* tijd ge komen. Hij nam haar in zijn armen, en toen zij hear hoofd afwendde, trok hij het n-L; zich toe, »-* 'zt hij de lir^en kon'kusc.n, waarnaar hij hunkerde, en hield hij haar vast in een ijze ren greep de zijne, zijn eigendom, eindelijk! Iris kon dit niet uithouden cn was cr niet op ,'oorbereid. Zij werd bleek ols ccn doode en hing slap in ziin armen, overweldigd door een plotselinge herinnering. Zij was gevangen. Zij had zich willen losruk ken o- gillen, niet omdat zij ^c: kei ijk hield van Cossiilis, maar omdat het onrecht was. Zij was bang voor Tremnyne, bang voer een toekom stig leven mu hem. Hij liet hoor verschrikt los. „Wat ter wereld scheelt er aan riep hij ontsteld. „Goede hemel, Iris, ben je ziek Zij lachte hysterisch cn zeide, dat hij haar schrik had aangejaagd, wat hem ergerde. „Schrik aangejaagd, omdat ik je kuste Ben je dan een klein kind Kom mee, laten wij wat wandelen. Jc zult zoo aanstonds wel weer in orde zijn, en dan moet je niet weer zoo dwaas wezen." Zijn oogenblikkelijke ergernis bedierf wel is waar het romantische, maar voor hoor was het een herademing. Zij was moe en afgemat, cn het scheen hoar toe, dat Julian's geest in den tuin rondwaarde. Over een huwelijk te spre ken, nu zij cr eens zoo dicht bij was geweest, en dot terwijl Julian er niets van wist HOOFDSTUK XL De zon was ondergegaan over Grindelwald. Een rooskleurige nevel omgaf de blinkende top pen van den Wetterhorn cn den Schreckhorn, terwijl de Finsteraohorn zich vurig rood ver toonde tegen een diepblauwen hemel, waaraan do avondster reeds schitterde. Do avondtrein kwam langzaam uit de vallei ven Interloken te voorschijn kruipen. Elk raampjes was neergelaten en de passagiers ver drongen zich er voor, verlangend om te zien, welke kans er zou zijn op sport, cn ze keken met belangstelling cn vermaak naar de oefe ningen der skiloopers op de hellingen cn de sleden op den weg beneden. De trein stoomde het kleine sta'ion binnen cn de pessagiers stapten uit. Onder hen bevond-n zich twee jonge mannen zonder hoed, wiei uiterlijk verried, dot ze Engclschen waren. ,Jiicr zal je wel weer op streek komen, Cas- sillis," merkte Longley op. „De lucht is hier verrukkelijk." I Cassillis was slaperig. Hij was regelrecht van Weenrn gekomen en hod urenlang gereisd, maar toch vermande hij zich om met Langley het dorp door te wandelen naar het hctel, in plaats van te wachten op de hotelslede. „Tc veel menschen," luidde zijn criliek. „Het is hier vol. Waarom koos je Grindelwald Wij moesten naar een rustiger plaats zijn gegaan. Hier zullen tc veel vrouwen zijn en zal er altijd worden gedanst." /rEn alle meisjes zullen je het hof maken; waarom voeg je dat cr niet bij Ik heb Grin delwald gekozen, omdat de sport hier altijd goed is, cn do temperatuur er niet de gewoon te heeft plotseling tc stijgen. Ik meende, dat wij er zouden heengaan om schaatsen te rijden; wat gaat het ons aan, wat onderen doen. Je danst immers niet II. ook niet." „Neen, daar geef ik niet om. Ik kreeg er ge noeg van in Weencn, waar ze er dol op zijn. Ik ben hier gekomen voor frisschc lucht en rust Ik moet, zooals je weet, over tien dagen in Lon den zijn om in Trcmaync's concert te zingen, en ik wilde eerst eer.ige dagen vacantie hebben. Het trof mooi, dot jij je nu ook vrij kon ma ken." Cassillis was heel weinig veranderd. Hij was lang, mager cn heel blond, een tegenstelling met den kleineren, stevig gebouwden Longley, cn het was waar, wat deze had gezegd. Do vrouwen keken naar Cassillis, bewonderden zijn blauwe oogen, en waren verrukt over zijn stem. In Wccnen, waar hij de laatste zes maanden had doorgebracht, was dot dikwijls lastig geweest, want dc Wecncr dames waren niet verlegen cn toonden hem hoor gunst, tct het hem tegenstond, want Cassillis had slechts oogen cn gedachten voor een enkele vrouw. Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1