MAISON DE NOUVEAUTÉ Mansion „DE EEMLANDER" f«s«iirarairtirL4X.- BUITENLAND. A. VAN DE WEG, Langestraat 23. Telef, 217 Willem Groenhuizen ABOKNEMEltTSPRIlS TA""' EERSTE BLAD. Zoo juist ontvangen 24e Jaargang No. 256 toort 2.10, idem üanco per poet 5.per week (met eratis verrekcr ng tegen ongelukken) 0.17* alxondcrlijke nummers Cj05. AMERSF DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2 A. FOSTREKENING N*. «79l«. TEL INT. 813. Zaterdag 1 Mei 1926 bewijsnummer, elke tcj;cl meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licldadigheids-advcitcntiën voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan zeei vooideclige bcpalinecn voor het advcriecrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tocgexondcn. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE CONFERENTIE. De volgende zitting in October. De arbeid van de eerste bijeenkomst van de voorbereidende economische conferentie kan als beëindigd worden beschouwd. Heden wordt nog een openbare zitting gehouden voor de mededeeling van het arbeidsprogram van de voorbereidende conferentie. De volgende ver gadering wordt in October gehouden DUITSCHLAND. HET DUITSGH-RUSSISCHE VERDRAG. Strcsemonn over het Duits<?h- Russische verdrag. De rijksminister van buitenlandsche zaken dr. Stresemann heeft in een interview met een vertegenwoordiger van het Berliner Tageblatt o.a. het volgende gezegd De Duitsche buiten landsche politiek moet in de eerste plaats vre despolitiek zijn, een vredespolitiek in alle rich tingen. In onze buitenlandsche politiek met het Oosten en het Westen hebben wij dit beginsel van vrede in volle helderheid van oudsher toe gepast en wij zullen het verder toepossen. Na Locarno was het noodig de Duitsch-Russische betrekkingen bij den nieuwen toestand die ont staan was, aan te passen, hetgeen niet gemak kelijk was, daar wij op onze hoede moesten zijn tegen verkeerde interpretaties van beide zijden. Van geen enkele zijde der openbare mee ning in het buitenland kon tot nog toe ook maar één zakelijk bezwaar worden geformu leerd, waaruit een tegenstrijdigheid tusschcn het Duitsch-Russische verdrag en het verdrag van Looamo blijken zou. Er is daarentegen een neiging merkbaar im de discussie over te bren gen op algemeen en psychologisch gebied, een methode, die wij van de hond moeten wijzen. Wie het argument„Rusland is een vijand van den Volkenbond" in het debat brengt, speelt een gevaarlijk spel, want het argument komt er op neer, dot een lid van den Volken bond ri^et de Sovjctregeering, wegens haar vij andschap tegen den Volkenbond, geen poli tieke overeenkomst sluiten mag en zou gelijk geven aan hen, die beweren dat de Volken bond en Locarno genekt zijn. Overigens heb ben wij, geen oogenblik, tijdens de veiligheids besprekingen, onze tegenpartij in dc onzeker heid gelaten, dat goede betrekkingen met de sovjetregeering een onmisbaar element zijn der Duitsche politiek. Ik kon dus niet aannemen, dat de bekrachtiging onzer goede betrekkingen aanleiding zou kunnen geven tot moeilijkhe den bij de uitvoering der verdragen van Lo- DE REGELING MET DE VROEGERE VORSTENHUIZEN. Het onteigeningsontwerp terug naar de juridische commissie. Berlijn, 30 April. (V. D.) De Rijksdag heeft heden in eerste lezing het wetsontwerp betreffende de onteigening van de bezittingen der vroegere vorsten afgehandeld, en daarna de geheele zaak met 200 tegen 143 stemmen naar de rechtskundige commissie verwezen. Een voorstel van de regeering in staat van voorbereiding. B e r 1 ij n, 3 0 April. (V. D.) In parlemen taire kHngen neemt men aan, dat de rijksre- geering binnenkort den Rijksdag een wetsont werp betreffende een overeenkomst met de vroegere vorsten zal voorleggen, hetwelk ver moedelijk zoo zal zijn opgesteld, dat ihet geen wijziging der grondwet bedoelt, en derhalve met eenvoudige meerderheid kan worden aan genomen. DE RENTEVOET. Berlijn, 3 0 April. (V. D.) De economi sche commissie van den Rijksdog heeft een door de Duitsch-nationalen ingediende resolu tie aangenomen, waarin de rijksregeering ver zocht wordt, met den steun der Rijksbank ver laging van den rentevoet der particuliere ban ken teweeg te brengen. EEN KANAAL HAMBURG—BREMEN— ROERGEBIED. B e r 1 ij n, 3 0 A p r i 1. (V. D.) Naar uit Ham burg bericht wordt, overweegt men den aanleg van een Hansa-kanaal ter lengte van 100 K.M., dat Hamburg over Bremen met het Roerge bied zal verbinden, en voor schepen tot 1000 ton bevaarbaar zal zijn. CRISIS DER STEENKOOLNIJVERHEID IN HET ROERGEBIED. Een gevolg van de concurrentie der Engelschc kolen. B e r 1 ij n, 3 0 April. (V. D.) Naar de Prui sische minister van handel in den Landdag verklaarde, zou tengevolge van de afneming van den handel in het Roergebied meer dan 30 mijnen het bedrijf worden stopgezet, en daardoor 37,000 arbeiders en geëmployeerden worden ontslagen. De minister wijdt de schuld hiervan aan de concurrentie der Engelsche kolen, die tenge volge van de staatsondersteuning aan de En gelsche mijnen zoo goedkoop geleverd kunnen worden. DE NOOD IN HET SAARGEBIED. Berlijn, 3 0 April. (V. D.) De rijfidog- commissie voor de bezette gebieden heef V" zich heden beziggehouden met den nood 'dér in Let Saargebied werkzame en in het onbezette RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer I.— Utrechtscheweg 38 - Teleï. 302 Nouveauté's in Japonstoffen en passende garneeringen gebied wonende arbeiders. Eenparig werd be sloten voor de maanden Mei, Juni, Juli a.s. te hunnen behoeve een bedrag van 1 milliorn mark beschikbaar te stellen. Vervolgens be sprak dc commissie den huidigen stand van den woningnood in het bezette gebied. KOLONEL GADKE. f Maandag is te Lugano in den ouderdom an 74 jaren de gcp. kolonel Richard Gëdke gestorven. Twintig joonr geleden stond dc naam Gëdkc het middelpunt der belangstelling. Het „gcval-Gadke wond toen de gemoederen meer op den menige belangrijke politieke kwestie. De oud-commandant van een regiment veld artillerie had zich na zijn ontslag uit den mili tairen dienst bezig gehouden met het schrijven van artikelen over militaire onderwerpen, ter wijl hij tevens als oorlogscorrespondent werk zaam was. Zoo schreef hij naar aanleiding van den moord op den koning en de koningin van Servië door officieren een artikel over dc Ser vische koningsmoordenaars en de plichten van een officierskorps, dat door het Duitsche oflï cierskorps, als een schending van dc eer van den officiersstand werd beschouwd. Een eerc- reod ontzegde hem het recht den titel van kolonel en de uniform te drogen. Gëdkc, die zich toenmaals (1904) als oorlogscorrespondent in Mandsjoerije bevond begon na terugkomst dadelijk een proces tegen de uitspraak van den ecreraad, doch verloor dit in alle instan ties Later trachtte de „frühere Oberst und Kommanden)d", zooals hij zich tans noemde in de politiek werkzaam te zijn, werd ook door kleinere partijen cenige malen candidaat g2- steld voor den Rijksdog, maar bracht het niet verder dar: tot lid van den raad van Steglitz, wnar hij woonde. BELGIE- CRISISGERUCHTEN. Ven officieele zijde tegengesproken. Brussel, 30 April. (V. D.) Het blad Le Bruxellois kondigt aan, dot de eerste minister en de minister van financiën den koning zou den verzoeken opvolgers voor hen aan te wij zen. In het kabinet van den eersten minister verklaart men dat er geen sproke is van ont slag-van Poullet en Janssen. DREIGENDE HAVENARBEIDERSSTAKING TE ANTWERPEN. De havenarbeiders van Antwerpen hebben den eisch gesteld, dat hun loon, met ingang van 3 Mei, met 2 francs per dag wordt verhoogd. Indien deze verhooging niet wordt toegestaan zullen zij den volgenden dag in staking gaan (Tel.) EEN BLOEMENTENTOONSTELLING TE GENT. De koninklijke maatschappij van landbouw in België heeft besloten van 21 tot 29 April T928 een nieuwe groote internationale bloe mententoonstelling te Gent in te richten. FRANKRIJK. ONTPLOFFING IN EEN DVNAMIET- FABR1EK. Drie arbeiders gedood. Gisterochtend had een ontploffing plaats in de dynamiet fabriek van St. Martin dc Crou te Arles. Er zijn 3 arbeiders gedood. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT. De mijnwerkersstaking te middernacht begonnen. Dc laatste voorstellen dei mijneigenaren. Londen, 30 April. (V. D.) De onder handelingen in het kolengeschii zijn ijv;rig voortgezet vanaf hedenmorgen vroeg. Dc pie- mier had hedenochend om 8 uur een confe rentie met sir Arthur Steel Maitland, minister van Arbeid, en kolonel Lane Fox, ministei der Mijnen. Om 12 uur ontvingen de premier en zijne beide collega's de vertegenwoordigers der mijneigenaars, die de bijzonderheden hun ner nieuwe voorstellen uiteenzetten. Naar men verneemt, bestonden deze voorstellen in nieuwe loonvoorwaarden en een nationaal minimum, hetwelk de mijneigenaars bereid waren aan te bieden in ruil voor een herziening der werk uren, terwijl tevens verklaard werd, dat dit niet noodzakelijkerwijze een week van 48 uren beteekende. Het nieuwe aanbod der mijneigenaars we. 4 overgebracht aan de mijnwerkers en aan dö industrieele commissie van het vakvereeni- gingscongres. De vertegenwoordigers der mijn werkers hebben voorstellen in een langdurig* vergadering overwogen en de commissie van het vakvereenigingscongrcs geraadpleegd Naar bericht wordt, was het resultaat hunner beraadslagingen, dat zij niet op de voorstellen wenschten in te gaan. De leiders der mijnwer kers besloten toen de nationale conferentie van mijnwerkers-gedelegeerden op te dragen, een gemeenschappelijke conferentie te houden met de uitvoerende commissiën der andera vakvereenigingen, opdat de geheele toestond door de vakvereenigingsbeweging gezamenlijk zou worden besproken. Gedurende den namiddag en den avond zijn de onderhandelingen voortgezet, waarbij de Motzakken voor het bewaren van Uw Bontmantels, en ander Bontwerk '■nmw ip li» verkrijgbaar bij GEM \KKELIJK EN ECONOMISCH IN 'T GEBRUIK GEEFT EEN PRACHTIGEN GLANS AAN VLOE REN EN MEUBELEN EN BEHOUDT HET LINOLEUM. Langestraat 43 - Tel. 852 - Amersfoort Groote sorteering Hangklokken, Schoorsteenklokken en Wekkers Reparatie-inrichting aan huis voor gewone en gecompliceerde uurwerken. premier de leidende rol vervulde, en de ge meenschappelijke vergadering van de mijnwer kers-gedelegeerden en de uitvoerende com missies der andere vakvereenigingen is van uur tot uur uitgesteld. Koning George presideert den privy council. Koning George is gisteravond van New market in Buckingham Palace gearriveerd, om een zitting voor te zitten van den „privy coun cil". Onder de ministers, die aan de vergade ring deelnamen, merkte men dr. Joynson Hicks, den minister van binnenlondschc zaken, op. Voor het geval dat het werk in de mijnen zou worden stopgezet, zou er een proclamatie uitgevaardigd worden, die aan de regeering volmacht geeft om aan de buitengewone crisis het hoofd te bieden. De onderhandelingen tusschen Baldwin en de vertegenwoordigers van de arbeiders er de eigenaars werden inmiddels voortgezet. Mobilisatie van den burgerlijken hulpdienst. Het ministerie voor dc volksgezondheid heeft een circulaire1 aan de graafschapsraden en an dere plaatselijke overheden uitgevaardigd, aankondigend, dat, indien het komt tot een nationale stopzetting der steenkoolnijverhcid, de regcering het noodzakelijk acht, dat een gedeelte van de organisatie tot instandhouding der voornaamste openbare diensten in werking wordt gesteld. Het zal niet noodzakelijk zijn een beroep te doen op de vrijwilligers indien de staking tot de mijnindustrie beperkt blijft. Doch indien het geschil zich uitbreidt, zullen de speciaal aan gewezen burgerlijke commissarissen van elk district de namen opgeven van de vrijwillige dienstcommissies, met welke, naar men hoopt, de raden cn de overheden in den grootst mogelijken omvang zullen samenwerken. Het afbreken der onderhande lingen. Londen, 30 April. (V. D.) De onder handelingen in het mijnconflict zijn afgebro ken. Het Trades Union Congress deelde den premier mede, dat het de algemeene staking zal proclameeren, inden de mijneigenaren hun voorstellen niet intrekken. Waarom de onderhandelingen mislukten. De onderhandelingen zijn mislukt omdat de mijnwerkers geweigerd hebben een loonsver laging te aanvaarden tijdens de reorganisatie der industrie. Dc staking te middernacht inge gaan. Een officieele mededeeling zegt, dat er geen oplossing in het mijnconflict bereikt is. Dc mijnwerkersstaking is daarop te middernacht ingegaan. HET CONFLICT IN DE LONDENSCHE METAALINDUSTRIE. Londen, 30 April. (H.N.) Een delegatie der vakvereenigingen van Londcnsche metaal arbeiders, welke vercenigingen in totaal 40000 leden tellen, heeft besloten tot staking over te gaan, indien de werkgevers de verlangde loons- verhooging niet toestaan. STAKING VAN 40,000 MAN IN LANCASHIRE. 40,000 orbciders van de katoenspinnerijen in Lancashire zuilen het werk neerleggen de vol gende week, tengevolge van het besluit der werkgevers om dc daling der prijzen te be letten. STAKING TE HULL. Londen, 30 April. (V. D.) 5000 spoor wegarbeiders hebben het werk neergelegd in de goedcrcndepots cn dokken von Huil, aangezien twaalf orbciders de inschrijvingen der vakver eenigingen weigerden tc betalen. SPANJE. DE AANSLAG OP DEN KONING. Madrid, 30 April. (V. D.) Heden werd vonnis geveld in de zaak tegen dc 5 beklaag den uit Catolonië, die beschuldigd worden van den bomaanslag op koning AlpTionse. Drie beklaagden werden ter doood veroordeeld, dc andere beklaagden tot verschillende tuchthuis straffen. TSJECHO-SLOWAKIJE. VERHOOGING SPOORWEGTARIEVEN. Berlijn, 3 0 April. (V. D.) Volgens be richt uit Weencn verhoogen dc Tsjechische spoorwegen de personentarieven in den zomer met 22 pet. POLEN. DE ECONOMISCHE ONDERHANDE LINGEN MET DUITSCHLAND. Warschau, 30 April. (V. D.) De Duitsch-Poolsche economische onderhandelin gen zullen 25 April te Berlijn worden hervat. DE WERKLOOSHEID. Warschau, 30 April. (V. D.) Dc werk loosheid in Polen is volgens de statistieken verbeterd. Op 24 April waren 328.000 werk- loozen ingeschreven,, tegen362.000 op 13 Februari. OOSTENRIJK. OUD-BURGEMEESTER WEISSKIRCHNER OVERLEDEN. W e e n e n, 3 0 April. (V. D.) De vroe gere eerste burgemeester van Weenen Wciss- kirchner is in den afgeloopen nacht overleden. TEGEN DE REACTIE IN EUROPA. Een groote bctooging tc Weenen. Weencn, 30 April. (H. N.) In Juli zaï een sociaal-democratische bctooging tegen dc reactie in Europa worden gehouden. Verschil lende buitenlandsche organisaties hebben hun medewerking toegezegd. O.a. zullen 6000 soc.-democraten uit Tsjccho-Slowakijc de bc tooging bijwonen. HONGARIJE. RECONSTRUCTIE VAN HET KABINET. Boedapest, 3 0 April. (V. D.) De ge ruchten over het aftreden van het geheele ka binet, die de laatste dagen de ronde hebben gedaan, zijn niet overeenkomstig de feiten. Een reconstructie van het kabinet is echter spoe dig te verwachten, omdat de minister van binnenlandsche zaken en minister van financiën spoedig zullen aftreden. HET SCHANDAAL BIJ DE INTENDANCE. Een mededeeling in de nationale vergadering. In de nationale vergadering heeft de minis ter van oorlog gisteren de onregelmatigheden, die bij de hooileveranties ontdekt zijn, ter sprake gebracht. Het ministerie lijdt geen scha de, daar het beschikt over een cautie van den leverancier, terwijl bovendien de jongste leve ring nog niet betaald is. Alleen de leverancier, een maatschappij, lijdt schade. De ontrouwe ambtenaren, die steekpenningen hebben aan genomen,, zien hun straf tegemoet. DE VALSCHE BANKBIUETTGNZAAK. Dc dossiers niet gestolen. Het bericht gepubliceerd door een buitcn- landsch blad volgens hetwelk een gedeelte der dossiers van de valschc munterszaak verblond* of gestolen zou zijn, wordt uit Boedapest on juist genoemd Hetgeen tot dit misverstand nonleiding gaf is het feit, dat enkele dogen geleden cenige onbelangrijke documenten gei stolen zijn in het paleis van het opperste ge rechtshof, dus ccn geheel verschillend gebouw van dat der rechtbonk, waar zich de documen ten der valschc munterszauk bevinden. Dc aanvang van het proces. Boedapest, 3 0 A p r i 1. (H. N.) Het pio- ccs tegen dc valschc munters zal later plants hebben dan oorspronkelijk verwacht werd. Als reden hiervoor wordt opgegeven, dot de in structie inzake dc valschc 1 sjccho-Slownki- sche biljetten nog niet geëindigd is, zoodot een gemeenschappelijke behandeling van beide za ken nog niet mogelijk is. Een poging tot zelfmoord. Kolonel Jozef Szaplonszay, die toegevoegd is aan het ministerie van oorlog en wiens broe der, een landheer, bij de bnnkbiljettcnvcrvol- sching is betrokken, heeft getracht wegens de schande, die over dc familie is gebracht, zien van het leven te beroovcn. Eerst trachtte hij met een revolverschot ccn einde aan zijn leven te maken, doch zijn vrouw ontnam hem het wapen, waarop hij zich een mes in de borst stak. Hij is zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nieuwe vondsten. Boedapest, 30 April. (V. D.) Op aan wijzing van do Fransche detectives is in het curthografisch instituut 25 Kilogram papier gevonden, dat gebruikt is bij dc eerste proef nemingen om valschc francs tc vervaardigen. Het popier is uit Duitschland gcimportcerd. Verbrande dossiers. De Daily Mail heeft bericht uit Boedapest ontvangen, volgens hetwelk onbekenden 's nachts in het paleis van justitie zouden zijn doorgedrongen, zich meester hebben gemaakt van de dossiers der valschc munterszaak en deze verbrand hebben, met het gevolg ,dat het proces voor onbopaalden tijd zou zijn ver daagd. Een afgewezen uitleveringsverzoek. Boedapest, 3 0 April. (H. N.) Dc Turk- sche regcering heeft op principieclc overwe gingen het verzoek van de Hongaorsche re- gecring tot uitlevering van prof. Mcszares, die bij de zaak der valsche munters is betrokken, afgewezen. NOORD-AFRIKA- DE VREDESONDERHANDELINGEN IN MAROKKO. Mceningvcrschil op twee punten. De Donderdagavond gehouden conferentie, die gewijd was aan de gezamenlijke vier vredes voorwaarden, heeft aangetoond, dat cr len. opzichte vin twee punten nieuwe meenings- verschillen bestaan. Een breuk schijnt waai" schijnlijk, tcr.oj de Riffijncn hun houding ver anderen. De Parijsche bladen verhelen in hun bespre* kingen van den stand der onderhandelingen te Ocdsjdo niet, dat de kansen op vrede gering blijven. Zijwijzen nadrukkelijk op de tegemoet komende houding en het groote geduld van da Fransche en de Spoansche delegatie. Dc Petit Parisien maakt de opmerking, dat. als de besprekingen worden afgebroken, nie mand er meer aan behoeft te twijfelen, dat Abd el Krim, die slechts nan den oorlog zijn be staan dankt, nooit ernstig getracht heeft tot vrede te komen. De conferentie zou eerst gistermiddag bijeen komen om het definitieve antwoord van de Rif- fi in ontvangst te nemen. Kolonel Nogues is Donderdagavond laat uit Fez gearriveerd en heeft geruimen tijd geconfereerd met generaal Simon en Ponsot over den stond der bespre kingen en de maatregelen die dc toestand kan vereischen. De nieuwe zitting, welke tot 8 uur gister avond duurde zou een belangrijke étappe zijn ini de onderhandelingen met Azer Khan, die verzocht met zijn collega's naar het Rif te mo gen vertrekken, om Abd el Krim te raadplegen over de autonomie van het Rif. Men beantwoordde hem, dot dit een kwestie was, waarvan de grondige bespreking geen antwoord vorderde, dan voor zoover een oc- coord mogelijk blijken zou omtrent de vier hoofdkwesties die als grondslag der onderhan delingen aangenomen zijn. Indien de Fransche en Spaanschc gedelegeerden hun standpunt ten aanzien dezer kwestie medegedeeld hebben» gebeurde dit slechts om de Riffi in de gelegen heid te stellen dc welwillendheid hunner ge zindheid naar waarde te schatten. Trouwens over deze kwestie zouden de besprekingen later voortgezet kunnen worden. Onder deze om standigheden, verklaarden de Fransche en Spaanschc gedelegeerden, dat een nieuwe reis naar het Rif slechts een nieuwe onderbreking van de conferentie veroorzaken zou, die hun overbodig voorkomt. Anderzijds zijn de Fransche en Spaansche af gevaardigden van meening dat men het op zijn minst in beginsel eens zou moeten worden over de vier hoofdvredesvoorwaarden. Zij verzoch ten daarom Azer Khan over elk deze bepalin gen de definitieve meening der Riffijnsche on derhandelaars vast te stellen. Azer Khan herhaalde toen de aanmerkingen die over elk dezer punten reeds zijn gemaakt en die feitelijk op een w e i g e r i n g neerko men. Generaal Simon kon slechts de voortduring der onecnigheid vaststellen hij herinnerde er nogmaals aan, dat het noodzakelijk is vóór 1 Mei tot een oplossing te komen en verzocht den Riffi een laatste maal overleg te plegenj voor zij het beslissende antwoord geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1