Voor Sport en Tennis „DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. AIONMEMEMISPRIJS T?~ T mm advertenties met inbegrip van een EERSTE BLAD. aardige Jumpers en - kortte MïanteSijes - Langestraat 36 De nieuwe modellen ontvangen. 24e .laargang No. 257 loort 2.10, idem uanco per post t J-per week (met cratis verzekering («gen ongelukken) f 0.17& alzondetlijke nummert 1 tj05. SFOOBTSCH DAG DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAU 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT 513. Maandag 3 Mei 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, d<enst.iant> e- dingcn en Licldadigheids-adve tentiën voor de helft der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan zee» vooideciigc bepalingen voor het advcriccicn tcne ciicu a re, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET DU1TSCH-RUSSISCH VERDRAG. Minister Stresemann voor de radio. B e r 1 ij n, 1 Me i. (H. N.) Minister Strese mann heeft vanavond draadloos een rede over het verdrag van Berlijn gehouden, waarin hij betoogde dat dit verdrag geheel ligt in de lijn der Duitsche politiek, die er voortdurend naar heeft gestrceft tot een vriendschappelijk naast elkander leven der volken tc geroken. FRANKRIJK. DE OMGEKOMEN VERSTEKELINGEN. Een interpellatie in dc Komcr. De romp aan boord van de Sidi Ferruch zal in de Kamer worden besproken. Generaal Girod heeft den minister van justitie mede gedeeld, dat hij nour aanleiding van het ge beurde een interpellatie zal houden. ENGELAND. DE MIJNWERKERSSTAKING. De nationale noodtoestand ingetreden. Londen, I Mei. (V.D.) Dc regcering heeft een proclamatie uitgevaardigd, waarin gezegd wordt, dat dc nationale noodtoestand is in getreden. Een staking in alle vitale bedrijven. Londen, 1 Mei. (V.D.) Tegen Maandag middernacht is in alle vitale bedrijven de sta king afgekondigd. De eerste slakingsuren. Een or delijke cn kalme stemming. In alle kolengebieden is Zaterdag het werk gestaakt. De mannen belast met het watervrij houden der mijnen en met andere diensten om de mijnen tegen schade te beschermen, zetten met toestemming der arbeidersorganisaties hun werk voort. In tol van districten blijven dc mijnponies voorloopig ook onder den grond een aanwijzing, dat ofschoon de onderhan delingen mislukt zijn, men in de kolengebieden evenals trouwens in Londen nog de hoop koes terde, dat er toch nog verbetering in den toe stand kon komen. Vrijdagnacht is door de onderhandelaars van dc zijde der mijnwerkers een dringend beroep gedaan op de arbeiders in alle districten, om het hoofd koel te houden en kalm tc blijven. Een dergelijk beroep werd Zaterdagmorgen ge daan door de gedelegeerden-conferentie der mijnwerkers. Bij de arbeiders in dc districten werd er krachtig op aangedrongen, zich van ieder optraden te onthouden, dot wanordelijk heden zou veroorzaken. In die verklaring van dc gedelcgecrdcn- conferentir werd eveneens gezegd, dat de mijn werkers den olgemeenen raijd van het Vak verbond zouden vragen de leiding van het ge schil geheel in handen te nemen. De berichten uit de kolengebieden wijzen ei op, dat er volkomen orde en een kalme stem ming heerschen, maar dat de mijnwerkers in de diepe teleurstelling van het publiek dcelen over het uitblijven van een regeling. Het bestuur van het Vakverbond waarschuwt de leden der vokvereenigingen in het bizondcr tegen het aansporen tot geweld. De bij de algcmecnc staking be trokken vitale bedrijven. Maat regelen der regcering. Het besluit om tegen Dinsdog een staking in alle vitale bedrijven te proclameeren, indien op dit tijdstip geen overeenstemming met de mijn arbeiders is verkregen, is voorafgegaan door het besluit van bijna alle vakvereenigingen om het bestuur van het Vakverbond met volmacht te bekleedcn. De staking zal de spoorwegen, het verkeer te land en te water, de havens, de drukkerijen (met inbegrip van de pers), dc metaalarbeiders, de chemische bedrijven, cn de bouwvakarbeiders (met uitzondering van die verbonden aon den bouw van ziekenhuizen) ojnvatten. De vakvereenigingen, die be trokken zijn bi; de profetie van electri- citeit, de gasvoorziening, zullen dc industrieelc bedrijven van kracht bcroovcn. De gezond heidsdiensten zullen worden voortgezet. Ook in de voedingsbedrijven en in de reinigings diensten zal het werk niet worden stopgezet. De vokvereenigingen bieden aon te helpen bij het handhoven van de behoorlijke distributie van eerste levensmiddelen door een organisa tie van vrijwilligers. De autoriteiten hebben de havens last ge geven om den uitvoer van steenkool op te schorten. De regeering heeft een detachement troepen uit het zuiden des lands naar Wales, Lancashire en Schotland gezonden. Lloyd George steunt de regcering. Lloyd George, die te Cambridge het woord voerde, zeide dot ieder burger het zich tot plicht zou stellen, de regcering te steunen bij het handhaven van de orde en het organisee- ren van de csscntieele diensten van het land. Het land moest het eerst en het laatst komen, cn wel te allen lijd. Buitenlondschc schepen kun nen voorloopig in Engeland niet hunkeren. In verband met de kolenstoking heeft dc Brit- Sche regeering maatregelen getroffen om de beschikbare kolen-voorraden in Engeland te houden. Zij heeft den buitenlondschcn regecrin- gen medegedeeld, dat er geen reserve van bun- kerkolcn in de Britschc havens aanwezig is en geen nieuwe voorraden worden aangevoerd. Het zal derhalve niet mogelijk zijn zich in Engeland \an bunkcrkolen tc voorzien. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor die schepen, die speciaal in het nationaal belang dienst ver richten. De regeering heeft aan deze kennisgeving toegevoegd, dot alles zal worden gedaan om het ongemak voer de buitenlondschc schepen zoo gering mtogelijk te maken. Beperking gebruik. ,'an het stecnkool- Do leider der rcgecringsorganisotie heeft dc volgende orders uitgevaardigd voor het geval van een staking Voor "huiselijke doeleinden mag geen steen kool worden verstrekt of in ontvangst geno men, nis het desbetreffend gezin reeds over meer dan 250 K.G. beschikt. Voorts mag niet meer dan 50 K.G. per week worden geleverd of in ontvangst genomen. Wat betreft industrieën en handelszaken, waarbij inbegrepen fabrieken, winkels, scholen cn kantoren, mag het wckelijksch verbruik, hetzij uit voorraden of anderszins, niet meer bedragen dan dc helft van het gemiddelde, dat wekelijks verbruikt werd in de vier weken, voorafgaen.de nan den Tsten Mei. Nieuwe voor raden kunnen slechts in ontvangst worden ge nomen na schriftelijke toestemming der plaat selijke autoriteiten. Lichtreclame cn verlichting van etalages is verboden, maar lichten die naar dc mecning der politiek nocdig zijn voor bescherming van den eigendom en voor de openbare veiligheid mogen blijven branden. Er moet zooveel mogelijk worden bezuinigd in het gas- en elcctriciteitsvcrbruik. Ten einde hiertoe mede te werken zullen de gasfabrieken eventueel den gasdruk verminderen. Dc leve ring van gas cn elcctricifeit voor industriecle doeleinden zal op dezelfde wijze worden bc- perl-t ols die van steenkool. Overtreding van deze orders zal met gevan genis of boete worden gestraft. Redevoeringen van Macdonold, Bcvan en Pugh Dc schuld op dc regeering geworpen. Macdonald, de leider der Arbeiderspartij, die op de Vakverbondsconferentie het woord voerde, betoogde dat het besluit der regce ring Vrijdagavond om de onderhandelingen af te breken een misdaad was tegen de samen leving. Het was de regcering, die het zwaard had getrokh'en en er thans voor het Engclsche volk mee zwaaide. De regcering had beslc'cn tegen den levensstandaard van het volk ten strijde te trekken. Spreker was nog nooit 'cr- bonden geweest met een groep mannen, die krachtiger en oprechter naar vrede hadden gestreefd don zijn collega's hadden gedaan. Hij was van meening, dat cr milliocncn mannen en vrouwen warén, die graag zouden zien, dat deze schandelijke en onnocdige strijd niet in het nadeel van dc mijnwerkers uitviel. Hij cn zijn vrienden zouden naast de mijnwerkers staan, omdat hun zaak rechtvaardig en eerlijk was. Hij hoopte, vertrouwde cn geloofde, da» vóór Maandag nog iets zou gebeuren, dat hen in staat zou stellen die weck met vreugde en hoop het werk weer op te rat en. Indien dit niet het geval was, zouden zij hun lot zonder beklag torschcn totdat recht cn billijkheid was betracht. De conferentie hechtte met algemeene slem- men hoar goedkeuring aan het besluit van de besturen der vakvereenigingen en besloot met het zingen van „The Red Flag". Bevan, de secretaris van den Transport ar* beidersbond, die namens den raad van het Vakverbond een bcicep deed op alle manden en vrouwen om voor de zaak van den arbeid en de redding der mijnwerkers te strijden, zeide dat de arbeiders niet den oorlog vcr« klaarden aan de samenleving, doch dot de regecring den oorlog had verklaard. Dc ar beiders waren bereid om elke penny ui' te geven en alle activa uit tc putten liever dan te gedoogen dat mijnwerkers als slaven voort werden gedreven. Hun pogingen zouden ge richt zijn op een spoedige beëindiging. Geer. enkele arbeider, die het stakingsparool ont ving, mocht na dc nachtploeg van Maandag of Dinsdagmorgen meer werken, indien geen regeling werd verkregen. Pugh, dc voorzitter van den raad, verklaarde dat de vakvereenigingen dc houding van den raad ten volle ondersteunden en meer dan 314 milliocn urbeidérs vertegenwoordigden. De vakvereenigingen, die zich niet met de houding van den raad konden vereenigen, vertegen woordigden 50,0C0 arbeiders. De bevoegdheden der rcgeciing onder den „noodtoestand''. De proclamatie door den koning van den „noodtoestand", die is afgekondigd krachtens dü „Emergency Powers Act" van 1920, mach tigt de regcering tot het treffen van alle moet regelen, die zij noodig oordeelt voor hef hand haven van de openbare orde en het verzeke ren van de esscntieclc levensbehoeften, hot transport, enz. Steun voor de mijnwerkers van dc onafhankelijke arbeiders partij. De nationale raad van de Onafhankelijk Arbeiderspartij heeft den algcheelen steun der partij aan dc mijnwerkers toegezegd en spoort alle arbeiders aan hen te steunen. De partij heeft haar hcele organisatie ter beschikking van dc mijnwerkers en het Vakverbond ge steld. Mijnwerkers-leiders weer naar Londen terug. Eenige beteckenis wordt gehecht aon het feit, dat de leden van het bestuur van den mijnwerkersbond, van wie dc mccstcn Vrijdag REO f Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.—i na het mislukken der onderhandelingen naa» hun districten waren teruggekeerd Zondag morgen telegrafisch door het hoofdkwartier van den bond naar Londen teruggeroepen zijn. Besprekingen van dc Vnkverceni- gingsleiders met den piemicr. Het feit, dot de commissie van onderhande laars uit het Vakverbond even vóór och'en Zaterdagavond een bezoek heeft gebracht in do woning van den premier, waar verscheidene ministers aanwezig waren, wijst naar men ge looft op ccn belangrijke ontwikkeling in d-i crisis. Intusschcn is Zaterdagavond de volgende korte boodschap van den premier aan het vo k draadloos verspreid: „Bewaart uw kalmte. Be denkt dat de vicde op aarde gebracht wordt aan dc lieden van goeden wille". Bij d cbesprekingen ten huize van den pre mier deelden do ffgevaurdigden van do vak- vcreenigingscongrcs mee, dut als cr vooruit richt bestond op een onmiddellijke hervatting der onderhandelingen voor het ingaan van de algemeene stal ing Pdaondog te middernacht, dc algemeene staking zou v.orden afgelost. Een officieele verklaring uit het huis van den premier zeide, dat Baldwin een brief heeft ontvangen van het algemeen bestuur van het vkavcrcenigingscongres, dat het volmacht heeft ontvangen het geschil en de onderhandelingen in verbond ermee te leiden. Daar het bestuur zich bereid verklord had zich voor verdere be spreking beschikbaar te houden, hnd de pre mier het verzocht te zijnen huize te komen. Een bericht d.d. gisteren uit Londen meldt, dat cr hoop op een vreedzame oplossing van het geschil is gerezen. Het bericht maakt mel ding van een kabinetsvergadering, waarvan hel doel was de leden bekend tc maken met den uitslag van dc Zaterdagavond tusschen Bald win cn de onderhandelaars van den vakbond gehouden besprekingen. Aangenomen werd dot dc vokvereenigingsraod, di gedurende den namiddag de onderhandelingen voortzette, tracht de formule te vinden voor het hervatten van onmiddellijke onderhandelingen. Heden een beraadslaging in het Lagerhuis. Dc Lagcrhuisfractic. van de Labour Party heeft gisteravond vergaderd. Alle vooraan staande leiders waren aanwezig. Besloten werd Maandag een debat in het Lagerhuis over dc stopzetting der kolenmijnen aan te vragen, tenzij voordien ccn regeling zou zijn getrof fen. De nieuwe onderhandelingen af gebroken. Londen, 3 Mei. (V. D.) Do onderhande lingen inzake het mijnconflict zijn afgebroken. Dc regeering houdt vol, dat dc stakingsaan zeggingen dienen te worden ingetrokken. „Bereidt U voer op de algcmecnc staking." De Britsche minister van binncnlandschc za ken heeft zich, naar aan de Ct. wordt gemeld, ongeveer te middernacht per droadloozen om roep tot het Britschc volk gericht en het ge waarschuwd, zich voor te bereiden op dc al gemeene staking. Hij heeft verklaard, dat dc regeering alle maati4gelen zal treffen, om de handhaving der vitale diensten te verzekeren Hij riep vrijwilligers op voor dc te vormen corpsen. Even na middernacht (Eng. tijd) voegden Herbert Smith en Cock, de leiders der mijn werkersfederatie, zich bij de leiders van het Trades Union Congress en den premier. Om 1.T5 werd medegedeeld, dot ook ditmaal de onderhandelingen zijn afgebroken, zonder ecnig resultaat. Dc vooruitzichten zijn nu donkerder dan ooit. Er rest nog de dag van heden vóór df ramp ven een algemeene werkstaking werke lijkheid wordt. Of er nog hoop is en in welke richting nog een oplossing te vinden zou zijn, kan met geen mogelijkheid gezeed worden. Een stoking bij de Daily Mail dc aanleiding tct het afbreken der onderhandelingen. Bij de „Daily Mail" is Zondagavond een sta king uitgebroken, uit verzet van de drukkers cn zetters tegen een zinsnede in een hoofd artikel over dc algemeene staking. Deze zinsnede luidde „Wij roepen allen, die de wet eerbiedigen, op, om hun diensten Ter beschikking van^ko- ning en land te stellen", wat dus een oproep is om zich bij het vrijwilligerscorps van den minister van binncnlandschc zaken aan tc slui ten. De redactie weigerde deze passage tc schrap pen, waarop de stoking uitbrak. Deze staking heeft, volgens de Ct., een on voorzien en verreikend gevolg gehad. Het blijkt, dat het kabinet in deze staking een reden heeft gezien of aanleiding heeft gevonden om df onderhandelingen gisteravond af tc breken. Het officicelo communiqué van de re-gee ring luidt „De regeering gelooft niet, dat een oplos sing van de moeilijkheden in de mijn-industrie gevonden kan worden, welke uitvoerbaar cn voor olie partijen eervol is, zonder dot het stecnkoolrnpport oprecht wordt nonvoord. De ze aanvaarding sluit in reorganisatie van da industrie, waarmede onmiddellijk een aanvang gemaakt moet worden. In den tijd, die verloc- pen nioct om de resultaten van deze reorgani satie tc verkrijgen, dient men tijdelijk de loo- nen of den werktijd aan dc omstandigheden aan te passen, waardoor het economisch mo gelijk zal zijn het bedrijf gedurende dien tijd voort te zetten. Als dc mijnwerkers of, namens hen, de vek- verbondscommissie bereid geweest zouden zijn duidelijk te verklaren, dat zij dit voorstel aanvaarden, den zou dc regecring bereid zijn geweest, de onderhandelingen te hervatten cn het subsidie gedurende veertien dogen tc ver lengen. Sedert de onderhandelingen tusschen den premier cn de leden van de vakvcrbcndscom- missie plaats hebben gehad, is niet alleen al gemeene staking tegen Dinsdog a.s, geprocla meerd in de belangrijkste bedrijven, doch heeft reeds een grove inbreuk plaats gehad op do vrijheid van de pers. Deze laatste daad is een tarten van de constitutioncclc rechten cn de vrijheid dor natie. Ziiner Majesteit» regcering eischt, voordat de onderhandelingen hervat kunnen worden, dat de vakvercenigingscommissie dc inbreuk, door dc staking gepleegd op dc persvrijheid, desavoueert cn onmiddellijk en onvoorwaar delijk dc instructies voor ccn algemeene sta king intrekt." RUSLAND. DE OVERSTROOMINGEN. De V/olga en haar zijrivieren blijven wassen Melding wordt gemaakt van ccn aantal slacht offers. NOORD-AFRÏKA. DE VREDESGNE'ERKAiND'ELINGEN IN MAROKKO. Dc Riffijncn vragen ccn nieu we conferentie. Oedjdo, I Mei. (V. D.) De vertegenwoor digers der Riflijnen hebben verzocht heden morgen te elf uur een conferentie tc moger. hebben met de Franschc cn Spaanschc gede legeerden om hun dcfiticf antwoord op de Spaonsch-Franschc voorstellen mede te dee- len. Een lootstc aanmaning. Generaal Simon heeft de Riffijncn ervan in kennis gesteld, dat zij, indien zij dc onderhan delingen ni 1 Mei willen voortzetten, zich ten opzichte van althans £én der voornaamste voorwaarden verzoenlijker dienen te toonen. In het tegenovergestelde geval zouden Span je cn Frankrijk hun vrijheid van militaire ac tie hernemen, zonder dc mogelijkheid tot eer» hervatting der besprekingen buiten te sluiten, doch op een nieuwe basis, welke door den nieu wen toestond zou worden gerechtvaardigd. De Riffijnen zouden Zaterdag antwoorden. Het ultimatum tot 6 Mei verlengd- De Franschen en Spanjaarden hebben Aze» Knan een in het Arabisch opgestelde nota tei hend gesteld, welke de mccr.ingcn cn verschil len resumeert, geconstateerd omtrent de vier vredesvoorwaarden, en een document, dat d* voorwaarden noemt die de Riffijnen moeten nakomen, opdat Frankrijk cn Spanje de vij andelijkheden niet hervatten. Het respijt, aan Abd cl Krim voor zijn antwoord gegeven, ein digt in den avond van 6 Mei. Om drie uur werd een conferentie gehouden. Direct na af loop daarvan scheepten Azcr Khon en Haddoe rich in aan boord van een Fronsche torpedo jager naar Alhucemos. Azcr Khan beloofde Woensdagmiddag terug to zijn. CHINA. DE DOUANE-CONFERENTIE IN CHINA. P a r ij s, 1 Mei. (H. N.) Naar het agent schap Indo-pacifique uit Tokio verneemt heeft de Japansche regcering op voorstel van de betrokken mogendheden er in toegestemd om de tariefconferentie te Peking op te heffen. ZUID-AFRIKA. DE LANDSVERDEDIGING. Critick van Smuta. Generaal Smuts heeft in der» Volksraad cri- tiek geoefend op de plannen van den ministei vat. verdediging kolonel Creswel), waardoor de landsverdediging zou worden gegrond op hei eommondostelsel. Hij zeide volgens den cor respondent van de „Times" te Kaapstad Wij hebben den Boerenoorlog verloren tengevol ge van het commandostelsel. De positie was eenvoudig dcie dot wij met het beste militaire materieel ter wereld niet dat leger en die mate van oefening en organisatie hadden, die dat kostbare materiaal tot ccn werkelijk oorlogs werktuig zouden gemaakt hebben, met het be kende resultaat. Generaal Smuts v/ces er ver der op, dat het plan van kolonel Creswell geen discipline cn geoefende officieren kon verschaf fen. Hij gaf toe, dot men nog eenige jaren vei lig zou zijn, daar het land nog vol mannen met oorlogservaring is, maar, vroeg hij, wal, zal cr gebeuren ols deze veterunen heen zijn gegaan? Wij zullen don jonge mannen hebben, die vier dogen in oplcidingscommondo's zijn geoefend en officieren, die opgeleid zijn door middel van voordrachten. Kon men, vroeg Smuts, dc veiligheid cn dc eer van Zuid-Afrika in dc toekomst aan zulk een leger toevertrou wen DE I-MEI-VIERING IN DE VERSCHILLENDE LANDEN. In Bclgic. De eerste Mei is te Brussel cn in de provin ciesteden in Bclgiö met dc gebruikelijke op tochten der socialisten gevierd. Overal werd in den namiddag cenigszins gestookt. In bepaalde cptochten bemerkte men een groep, die een defensieve orbeidersmilitie vormde, waarvan dc leden te Brussel cn Antwerpen een grootcn stok meedroegen. Er hnd geen enkel incident ploot». In Engeland. Tc Londen hodden groote Mci-betoogingcn plaats .Een groot aantal arbeidersorganisatie» nam deel onn den langen, schilderachtiger» stoet, die met vaandels door Hydepork trok. In Frankrijk werkstaking op groote schaal. Tc Parijs cn in dc provinciesteden is dc eer ste Mei rustig gevierd. Overal werd op groote schaal het werk gestaakt. In Duitschland. Het Meifeest hnd tc Berlijn op dc gewone wijze plauts. Tot dusver werden geen inciden ten gesignaleerd. Tc München nomen cn. 80 pet. der arbei ders deel aan cgn betooging op dc Theresien- wiesc, die ccn kalm verloop. Bloedige botsingen in Polen» Bij de Meiviering te Warschau, waaraan dc arbeidende bevolking in groo'cn getale deel nam, hebben bloedige botsingen plaats gehad De communisten vielen de. soc.-dcm., die ccn optocht hielden, lastig. Er ontstond een vecht partij, waarbij tenslotte schoten vielen, tenge volge waarvan vijf personen werden gewond. Volgens latere berichten zijn in geheel War* schau in totaal vier personen gedood cn meer den 30 gewond. Te Hcuhof kwam het eveneens tot botsingen met communisten, waarbij een persoon werd gedood cn 14 gewond. In Rusland. Een bericht uit Moskou meldt dot aan de viering van den Meidog meer dan een milliocn personen deelnamen. Incidenten vielen niet voor. WETHOUDERSVERKIEZING TE ZWOLLE. In dc vacature-Fronsen. In dc vergadering van den Raad van Zwolle was aon dc orde dc^ benoeming van een wet houder in dc vocature-dr. H. Franssen (R.K.) belast met dc portefeuille van onderwijs. Dc rechterzijde verklaarde, dat haar condi- doat was de heer J. Bolkestein (C.H.) cn dot de man, die tot wethouder werd gekozen, de volle vrijheid moet behouden bij de vcrdeeling van dc wcthoudcrszetels. Dc heer Londskroon (SD.A.P.) zeide dat zijn fractie blanco zal stemmen. Er heeft Don derdag een voor-bespreking plaats gehad, waar dc linkerzijde dcri wensch uitgesproken hecfl dot de portefeuille van onderwijs bij de nieuwe samenstelling van het college van B. en W. zou toegewezen worden aan één van links, voorstander van het openbaar onderwijs. Dc rechterzijde had overleg afgcWczen. Dc heer Bokelmann verklaarde, namens de vijf overige leden van links, dat ook zij hun stem in blanco zullen uitbrengen. De heer Balkestein noemde het' een quacstie van vn ontrouwen. Iemand van dc linkerzijde heeft gezegd, dot hij zijn hart vast hield wan neer weer aan een man van rechts dc porte feuille van onderwijs werd toevertrouwd. Na langdurige discussie werd van de rechterzijde de verzekering gegeven, dat men het alleszins begrijpelijk vindt, dat links het gewcnscht acht onderwijs aan een wethouder van links op te dragen. De heer Londskroon legde dc verklaring ef, dat na dc verzekering van rechts in loatste in stantie, dc linkerzijde zou stemmen op den can- didoot van rechts. Met algemeene stemmen werd dc heer Balke stein benoemd, die zijn benoeming aannam. Van de 24 raadsleden behoorden 13 tot dc linkerzijde. LEGERORDERS. Onderzoek van verlofgangers. Een binnenkort te verwachten legerorder zal een ministerieele beschikking bevatten betref fende het onderzoek van verlofgangers. Onder meer is daarbij bepaald In 1926 worden aan het onderzoek, bedoeld in art. 41, derde lid der Dienstplichtwet, on derworpen de tot de landmacht behoorende groot-verlofgangers - der lichtingen 1914 en 1917. Aon het onderzoek nemen ook deel de dienstplichtigen van de bovengenoemde lich tingen die een vrijwillige verbintenis hebben aangegaan als 0. verzorger bij den Rijpspostduivendienst; b. hoefsmid bij de infanterie c. smid-bankwerker bij de voormalige oefe- nings-houwitsers-compognie. 1. aan het onderzoek nemen geen onderè verlofgongcrs deel dan zij, die voor een de: lichtingen 1914 of 1917 zijn ingelijfd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1