MA1S0N OE NOUVEAUTÉ DE EEMLANDER ABOKHEMEHISPfiliS 5 7r BUITENLAND. Zoo juist ontvangen REBSCOSTUUMS Langestraat 36 Zi'öen tiicit ondarjurken fl. 2.90 directors fl. 2.45 Japonnen fl. 6.90 soliedezijden Dameskousen fl. 1.45 FEUILLETON Een Liefdesdroom. 24e 'aargang No. 258 ioort Z.10, idem uanco per poet 5.per week (met crjtis verrekcr>ng legen ongelukken) f 0.17^. aixondeilijke nummert i 1.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE FOORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 479IU. TEL. INT 513. Dinsdag 4 W!eï 1926 PRIJS OER ADVERTEHHÊH mei inbegrip van een bewijsnummer, elke icgcl meer 0 25, dienstaanb e- dinqcn en Licidadi^heids-advc tentiën voor de helH der prijs Voor handel in bcdrijl bestaan zeci voo: dec ge benalin.cn voor het arvcneeicn licne ciicu a're, bevattende de voorwaar J*-n wordt op aanvraag toegezonden ENGELAND. DE ALGEMEENE STAKING IN ENGELAND. Baldwin over het regeeringsbeleid. Londen, 3 Mei. (V. D.) Hedenmiddag werd door het Lagerhuis een zitting gehou den, waarin het eerst het woord gevoerd werd deer Baldwin. De premier begon met te spreken over de vele moeilijkheden, waarmede de kolcninduslrie te kampen had, welke, naar hij zeide, gedu rende vele jaren aanmerkelijk vermeerderd wa ren door d^ organisatie der industrie zelf en hare ingewikkelde inrichting inzake de loon regelingen. De kolenhandel was niet zeer voor spoedig of werkelijk «reregeld geweest sedert den ccrlog, en de moeilijkheden, waarvan reeds omtrent 4 jaren geleden symptomen zicht ba or waren, werden slechts, gefnaskeerd cn uitge steld door de Fransche Roerbezetting, welke zoo lang zij duurde, iets gaf, wat in werkelijk heid eene fictieve waarde der kolen was. Toen de Rccrbczetting ophield, nam de wereldvoor raad zoo snel toe, dot de wereldprijzen snel daalden. Den inhoud van het rapport der kolcncom- missie nagaande, zcide de premier, dat het eenige, wat de regecring beproefd had, was ge weest, de toestemming van beide partijen te verkrijgen voor de adviezen van het rapport, ten einde de industrie op een doelmatige grondslag te stellen, zoodat zij zichzelf behel pen ken. Hij deelde den loop der onderhande lingen mede, en zeidc, dot de toestand Vrijdag avond hierop neerkwam, dat dc vertegenwoor digers der mijnwerkers niet bereid waren, on middellijke vermindering der Iconen of ver meerdering der werkuren in overweging te ne men, hetwelk beteekende, dot de industrie niet kon worden voortgezet, zonder dat de subsidf'- bleef voortduren. De regeering kon er echte) niet in toestemmen, vcor cnbcpaoldcn tijd Ico nen aan de mijnwerkers en winsten non d* mijneigenaars te betalen van het geld der be lastipg'betatlers. De onderhandelingen werden Vrijdagnacht afgebroken. Zaterdag gaf de Algemcenc Road van het vekvereenigingscongres zijne bereidwilligheid te kennen, de zaken met hem te bespreken, oi. hij noodigde de commissie uit, dien avond bij hem te komen. Hij deed zulks in weerwil van dc bedreiging cencr olgemeenc stoking, waar van hij voor het ccgcnblik geene nota nam zoozeer verlangde hij te zien, of niet nog zelfs op het laatste oogenblik een uitweg kon worden gevonden uit den toestand, die bijna onoplos baar was geworden. Hij bracht hulde aan de pogingen,* die ellen gedaan hebben om eene regeling tct stand t*- brengen, en zeide, dat de regeerin"- trachtte, het zcover tc brengen, dot de Raad der vnkvor- eenigingen namens de mijnwerkers zoodanige verzekeringen zou geven, dat zij er op kon ver trouwen, dat na nog 14 dagen eene regelmq zou ziin berci' t op den grondslag van het rap port der kolen-commissie. Indien de regeerLp die verzekeringen had kunnen krijgen, zou zi> nog T4 dagen van onderhandelingen gewaagd hebben. De besprekingen werden Zondagavond her vat, cn eene nieuwe poging werd gedaan, om die verzekering te verkrijgen. Intusschon had Baldwin vernomen, dat reeds cenige openliike handelingen hadden plaats gevonden met het oog cp een olgemeenc staking. Dit waren handelingen, welke inbreuk maak ten op de vrijheid der pers, en de regecring achtte het daarna onmogelijk, de onderhande lingen voort te zetten. De regcering zag zich getart door een licboam, hetwelk niet in stn<it was, ongehoorzaamheid aan ziin bevelen te be letten. Hij werd er gisteravond van overtuigd, dat de Algemeene Rocd der vakverecnigirg^n den toestond niet wist te beheerschen, en dat het van hem de regeerin<r verkeerd zou ziin, de onderhandelingen voort te zetten ten zij zij de verzekering kreeg, dat de order tot een algemeene staking onmiddellijk en on voorwaardelijk zcu worden ingetrokken. KbOLAMlLb Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer/ 1. Utrechtscheweg 38 - Tele 302 Nouveauté's in Japonstolfen en passende garneeringen Het debat. Mr. Thomas, lid der Labour-portij, die tot de onderhand riings-commissie van den Algemee- nen Raad der vakvcrecnigingen behoerd had, gaf zijn leedwezen over den toestand te ken nen. Hij betoogde nadrukkelijk, dat dit slechts een economisch geschil was, dat niets revolu tionairs inhield Hij gelooft, dat, als in dit land een stemming werd gehouden, geen 2 pet. der deelnemers zou stemmen voor iets revolutio nairs. Cp allen rustte de verantwoordelijkheid, te trachten, den toestand te redd m en het stond aan het Parlement, dat het volk des lands ver- tcgenvoordigde, te trachten, een romn of te wenden. Een laatste peging moest worden aan gewend. Lloyd George, de leider der liberalen, deed een beroep op het Parlement, om te zien. of zelfs thans niet iets kon worden gedaan, om een katastrofe of te wenden. Hij was van oor deel, dat de bedreiging met een algemeene sta king een fout was. Moor hij wees er op. dot de mannen, die daarvoor verantwoordelijk waren, had gestreden hadden tegen pogingen de constitutie omver te werpen. Hij had vele stakingen gezien, en het Lagerhuis was steeds kalm gebleven, en ten slotte was door de tus- schenkomst ven het Lagerhuis vrede tot stand gebracht. Hij was er zeker van, dat dit nu eveneens zou geschieden Hij vroeg, of het nici mogelijk zou zijn, de onderhandelingen te hoi- vutten. Hij geloofde niet, dot het Huis er be zwaar tegen zou maken, dot de subsidie nog gedurende de T4 dagen bleef voortduren, die noodig zouden zijn, om de onderhandelingen ten einde tc brengen. Hij verzocht den pre mier nog een poging aan te wenden, om vrede teweeg te brengen. Sir Robert Horne, conservatief, ver oordeelde in krachtige bewoordingen de han delwijze vun den Rood der vakvereenigingen, om met algemeene staking te dreigen. De Raad was hiertoe overgegaan, naar hij zeide, zonder zijn leden te raadplegen. Ramsay M a c d o n a I d wees er met na- dtuk op, hoezeer het vakvereenigingscongres naar vrede gestreefd had. Hij beweerde, dat do mijnwerkers juist hadden gehandeld, met te weigeren vermindering der looncn te aanvaar den, behalve in geval van reorganisatie der kolen-industrie. Dc kolen-commissie had in haar rapport de meening tc kennen gegeven, dat op offering p der mijnwerkers moesten afhangen van een definitieve overeenkomst tot verbete ring der orgunisatie. Ten slotte zeide hij dat, indien een alge meene stoking zich ontwikkelde, men die, welke» de onderlinge inzichten en verschillen ook zijn mochten, niet opgewonden, maar met kalmte moest laten ingaan, en besloten zijn, overal bil lijkheid en ri chtvaordighcid te betrachten. Churchill kondigt cventucelc „drastische" stappen der re geering aan. Churchill zeide, dat Thomas getracht heeft deze romp voor het nationale leven te voor komen. De regeering heeft eveneens naar vre de gestreefd en subsidie verleend tot een be drag van 24 millioen pd. st. De regeering kan de subsidie slechts verlengen, indien er werke lijk kans op een regeling bestaat Practisch ge sproken zijn de mijnwerkers sedert Juli j 1 geen duimbreed geweken cn de regecring ge looft op dit oogenblik niet, dat een voortzetting der subsidie gedurende veertien dagen den toestand zou oplossen. Behalve het verzoek om oortzetting der subsidie, is er het andere middel van pressie: De vreeselijke, voortdu rende bedreiging van een algemeene stoking, orn het Parlement te dwingen iets te doen, dal het anders niet doen zou.. Het is niet te recht- KLEERMAKERIJ Fa. E. L. J. LAMMZ.1TS Amersfoort Groningen HtiechlschewBT 36 - Tel. 587 vaardigen, dat het Parlement zich zou onder werpen aan dergelijke cischen, die neerkomen op de keuze tusschcn den ondergang van het 'ond en de inwilliging van een cisch, die onder dwang aan het lend opgelegd wordt. Dc arbei- derslcidcrs hebben hun best gedaan, doch de regecring beseft telkens weer, dat deze leiders machteloos zijn om de verlangde verzekerin gen tc geven. De regeering moet haar verant woordelijkheid dragen, zelfs indien het noodig was later om tot stappen over te gaan,, die, indien ze nu ver meld werden, drastisch zouden 1 i j k c- n De deur is niet gesloten. De leidirg van het vakvereenigingscongres behoeft slecht* het dreigement der algemeene staking in te trekken en de regcering zal de onderhande lingen onmiddellijk met het uiterste geduld hervatten. Thomas, zoekt nog een uitweg Ondanks de heftige oppositie en opwinding, verwekt door verschillende gedeelten van Churchill's rede, vroeg Thomas na afloop 8on den eerste-ministcr, of de verklaring van Churchill beteekende, dat, zoo de bevelen voor dc algemeene staking ingetrokken werden, de regeering zou zorgen dat de uitsluitingsbevelen ingetrokken werden. Thomas zeidc dat hij geen onmiddellijk antwoord verwachtte. Toen liep dc Lagerhuis, met inbegrip der beide voorste rijen leeg, juist toen Kennworthy opstond om de bespreking voort tc zetten. Een dichte menigte verdrong zich voor het pn.'lehu ntsgebouw den geheelen avond; toen zij uiteen ging was het verkeer er door ge stremd. Een arrestatiebevel tegen een com munistische parlementslid. Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Saldatvala, het communistische parlementslid. Buldwin voorziet een burger oorlog, zooa's in eeuwen niet het geval is gcw&st. Londen, 5 Mei (V.D.) De eerste minister Baldwin heeft in zijn rede in het Lagerhuis over de dreigende algemeene staking o.a. hel volgende gezegd Dc kwestie gaat niet om de loonen, doch om de vrijheid van onze con stitutie. Ik geloof niet dot dc orbeiderslciders. toen zij tot de algemeeno stoking besloten, zich dit bewust zijn geweest. Zij bedreigen een geordende regcering. Wij gaan een burgeroor log tegemoet, zooels dat in eeuwen niet het geveu is geweest Een conferentie tusschcn de ministers en de vokverecni- gingslcidcrs. Om half tien gisteravond is een conferentie van de ministers met de vokvcrcenigingsleidera begonnen. Geen resultoot. Later werd gemeld Het Lagerhuis is verdaagd. Alle onderhande lingen zijn mislukt. De algemcenc staking zal om middernacht in gaan. Alle verloven ingetrokken en c.a. troepen geconsigneerd Alle verloven in het leger zijn ingetrokken Alle troepen hebben order gedegen om zich gereed te houden. De spoorwegen ziin ondei controle gesteld tijdens dc stoking. Aanmelding van vrijwilligers. De inschrijving van vrijwilligers, die zich ter beschikking van dc regecring stellen, vordert goed. Duizenden staan op inschrijving tc wachten. Een regeeringsambtenuor heeft ver klaard, dot dc berichten, die uit de verschil lende deelen des lands binnenkomen, ten zeer ste bevredigend zijn. De beschikbare voedsel voorraden zijn normaal cn in sommige geval len zelfs boven het gemiddelde. Wat het verkeer betreft, alle plaatselijke co- miió's zijn gereed om handelend op te treden. De pakketpost zal voorloopig niet function- nccren. De tc Londen gevestigde spoorwegmaat schappijen maken pionnen om den dienst te verzekeren. Een groot aantal aanbiedingen var» menschen, die zich beschikbaar houden voor werk in het transportbedrijf, komt in. Dit geldt voor het geheele land. „Luchttaxi's" in gereedheid. Op de vliegvelden van Croydon en Dourne- mouth zijn een twintigtal kleine vliegtuigen welke 2 tot 4 personen kunnen bevatten, onder de aardige benoming van luchttaxi's ir. gereed heid gebracht om, ols de spoorwegsta king begint, althans een beperkt aantal passa giers te kunnen vervoeren. Een melk-„pool" voor Londen. Het departement van handel heeft een melk- „oool" voor Londen gevormd. Alle melkhan- delaars hebben order gekregen hun melk, wan neer zij het verzoek ontvangen, ter beschik king der poolcommissie te stellen. Honderd vrachtauto's zijn reeds bijeengebracht in Hy- de-park, dat voor het publiek gesloten is en er komen cr steeds meer uit alle wijken. Men verwacht, dat er duizend gereed zullen zijn tegen dezen avond. Hydcpork ols bevoorradingskamp. Niet minder dan 60.0C0 vrijwilligers heb ben zich gisteren te Londen aangemeld bij de wervingsbureaux en vele duizenden in dc voor steden en de provincie. De heele vrijwillige politie is opgeroepen. Er zijn vlooteenheden gezonden van Portsmouth naar verschillende deelen van het land om de orde te handhaven. Gisteren heeft men flinke vorderingen ge maakt met dc taak om een centrum van melk- distributie in Hyde Pork te vestigen en vóór de avond viel, was een indrukwekkend nood dorp verrezen bij Marblo Arch. De telefoon centrale en een flink gebouw voor het bestuur waren het eerste klaar cn uit de aankomst gis teravond van een aantal vrachtauto's met pro visies, kookstcllcn en tenten bleek, dot dc stnf aanzienlijk zijn zal. In het centrum van het pork is een ambulance gevestigd en een reus achtige stoet van militaire vrachtauto's be weegt zich in dc richting van dc kazerne van Knight's bridge. Er is een heel gasnet aange legd om het park 's nachts tc verlichten. Dc staking bij dc pers. Ofschoon de stoking het verschijnen van do Daily Mail belet heeft, kwam de editie te Man chester uit ols gewoonlijk cn werden er 50.000 ex. naar Londen gezonden. Dc liberale Star was het cenige Londcnsche avondblad, dat gisteren is uitgekorrwn. Eenige zctteis van dc Evening News mankten bc2\vnar tegen dc publicatie van het artikel der Daily Mail, dot dc oorzaak was vun de staklpy bij dc Daily Mail. Daar de hoofdredactie der Eve ning News weigerde het artikel weg "C laten, ging een gedeelte der zetters tot s'. 3 king over. Slechts de vroege sportcditie kon verschijnen. De Evening Standard vers heen niet, omdnt cenige zetters bezwaar maakten tegen een klein bericht, dot melding maakte von de werving van vrijwilligers in White Hall. Daar de hoofd redacteur dit niet wilde weglaten, verschenen slechts de vroege edities. In het mijngebied rustig. In de mijnstreken is het overal rustig ge bleven. De meeste stokende mijnwerkers hiel den zich met werken in hun tuintjes bezig of besproken onderling den toestond. Churchill door dc menigte lastig gevallen. Toen minister Churchill uit Downingstrcet kwam, werd hij door de menigte omringd en lastig gevallen De minister zog zich genood zaakt een goed heenkomen tc zoeken in het departement von binnenlandschc zaken. Een proclamatie van Moskou. Berlijn, 5 Mei. (V. D.) De roode vakver- eenigings-intcrnationolc te Moskou heeft tot alle communistische vakvereenigingen der we reld een proclamatie gericht, waarin zij wor den aangespoord dc stokende Engelsche arbei ders te ondersteunen. Het standpunt der Duitschc mijn werkers cn van het Duitucho Vukvcrbond. De Duitschc mijnwerkorsbond doelt in een manifest aan 'ijn lcclen mede, dat hij getrouw aan dc overeenkomst van Brussel alk-3 zal doen om het transport van kolen naar Engeland to verhinderen. De bond roept zijn leden op mid delerwijl het hunne te doen om de Engeischo kameraden in hun strijd tc helpen cn zich in het bijzonder met alle energie tc verzetten tegen overwerk, daar dit de werkloosheid in Duitschland zou doen stijgen on tevens do positie van de stukende kameraden in Enge land zou verzwakken. In een onderhoud met het „8 llhr Abend- blatt" verklaarde één van dc leiders von het Duitschc verbond von vakvereenigingen, dat de Duitsche vakvereenigingen officieel niet verplicht zijn de Engelsche stakingsbeweging te ondersteunen, daar er geen bindende over" cenkomst tusschcn de Duitsche en de F.ngel- sche vakorganisaties bestaat. Wel hebben er besprekingen plaats gehad met den Engel- schen mijnwerkersleider Hodges, waarbij >llo eventualiteiten principieel onder de oogen wa ren gezien, maar geen von beide partijen Iv eft definitief verplichtingen voor het geval van een stakingsbeweging in één van beide landen op zich genomen. Natuurlijk staan dc Duitsche vokvercenig'n- gen met hun sympathie geheel aan de zijde \an de Engelsche kameraden zoo seint men aan het .Hbld. maar op het oogenblik valt er neg niets over te zeggen welke houding zij zul len aannemen als b.v. de Engelsche mijnwer kersstaking oen toeneming von den Duitschen kclcnexport noor Groot-Britannië ten gevolge mccht hebben. De eeuwigheid is de oogst van wat gezaaid wordt in den tijd. naai het Engelsch van EMMELINE MOHRISSON Geautoriseerde vertaling van M. Hcllema. 21 Er heerschte een doodelijke stilte Iris sloot b ;ai oogen, en tastte naai een steun om Zich s aande te houden Toen zcide zij met touwe- li ks hoorbare stem: ,Ja, het is waai, Julian Het spijt mij En L ngley hoopte vurig, dat zijn vriend zich zou gc hagen als een man en geen scène maken Ie gaat met Tremayne trouwen j ij?" zei Cassillis, en zijn oogen brandden in haat gel: it. „J zeide zij zacht „O. Julian, ik kon niet ande s o. Julian kijk niet zool" Hi.i )leef haai een tijdlang aanstaren cn zeide toen .,Ik feliciteer je. En ik hoop. dat je geluk kig zr t zijn" Toen wendde hij zich tot Langley met een bitter lachje, maar volmaakt kalm. „Ik vraag je excuus, Langley, vcor de woor den, die ik straks zeide Ik zie, dat je gelijk had cn bied je mijn verontschu digingen aan." Langley mompelde iets zonder zelf te weten wat. Hij was nog nooit in zijn leven zoo weinig op zijn gemak geweest, ofschoon hij blij was, dot Cassillis zich zoo hncl beheerscht *n rijn rol zoo uitstekend had weten le spelen. Hij zcu er nu nooit meer aan twijfelen, of Julian op hot tooneel succes zou hebben En teen kwam mevrouw Humpreys de eetzaal binnen en zij gingen dineeren Den volgenden morgen kwam Cassillis recht op Iris toe en vroeg: „Wil je met mij mee gaan glijden?" Zij wist wot dat beteekende, maar stemde terstond toe, heel bedaard Langley zag hen gaan en vroeg zich of, wat het resultujt zou zijn Zij liepen het dorp door, de heuvels op langs het smalle voetpad door de donkere den- nenbosschen, en kwamen zoo weer in den voüen zonneschijn, vanwaar zij konden neerzien op ce wereld onder hen Het dorp was nis een schil derij; achter de lange, witte vallei glinsterden de bergtoppen, waar de sneeuw omheen stoof in wollige wolken. Den geheelen weg door had Iris gepraat; in afgebroken, stotterende woorden had zij hem al les verteld wat er was gebeurd na zijn vertrek, maar hij had nauwelijks een opmerking ge maakt slechts geknikt; hij antwoordde met een enkel woord en* liet haar doorpraten. In den zonneschijn namen zij plaats op de sleden om te rusten. Cassillis vroeg verlof om te mogen rooken, en zij antwoordde „Natuurlijk", en voegde er smeekend bij: „O, Juüun, help mij. Zeg iets Hij stak zijn sigaret aan cn wierp de luci fer ver weg, en vroeg toen „Zal je hot Tremayne gaan vertellen?" Zij bloesde, mnnr schudde het hoofd „Neen, dot kan ik niet. Wat zou hij zeggen Hij zou mij nocit verge ven. Hij is zulk een goed man Ik geloof niet, dat hij in zijn le ven iets verkeerds deed." „Waarom doe je hem dan onrecht? Als je hem vertelde dot je van mij houdt, dan zou hij ons huwelijk wel toestaan." ».Dat zou hij niet, en ik durf het hem niet vragen. Hij zou een geldigcr reden verlongen Hij zou zeggen, dat ik zelf niet wist, wat ik wilde. Bovendien zou het ons ook onmoge lijk zijn, Julian." „Dat heb je twee jaar geleden niet gezegd, toen je mij je woord gaf." „Toen dacht ik alleen, hoe leuk het zou zijn weg te loopen en in 't geheim te trouwen. Wij waren zoo jong „Don hield je ook niet van mij. Je zegt nu, dat je het niet begreep ik dan wel Ik was nog slechts een jongen en onervaren, maar ik had jc lief en bedoelde geen kwaad. Ik dacht, dat wij zouden gaan trouwen. Nu begin ik te denken, dot ic noodt van plan waart te komen." Zij ontkende niet. „Wat hodden wij kunnen doen Gccffrey zou woedend op ons zijn ge weest en ons waarschijnlijk aan ons lot hebben overgelaten. Hij zou het mijn vader hebben verteld want je begrijpt, dat hij het wel ont dekt zou hebben." ,JDat zou heel goed zijn geweest. Als hij het bad ontdekt, óf jij het hem had verteld, dan hodden ze ons moeten laten trouwen. In elk geval had je het hem moeten zeggen, toen hij je ten huwelijk vroeg." „Toen had ik het vader beloofd, hij dwong mij die belofte af Ik kon nrt anders. En meen niet, dot ik zoovel om ge!d geef, Julian, maar ik zou niet mijn heele leven arm kunnen zijn. Daar heb ik zoo genoeg van, en het is zoo prettig overvloed van mooie dingen te hebben en te kunn'n reizen en genieten. Het v/as een groote verleiding, Geoffrey is zoo goed voor mij. Hij zal mij alles geven, wat ik mae» kon verlangen." Cassillis lachte bitter* „Natuurlijk begrijp ik het nu. Ik ben geen dwaas en besef duidelijk, dat ik geen partij voor je ben. Ik heb noch geld, noch roem, noch een naam. Misschien zal ik dat alles eens verwerven, moor dat kan nog wel jaren duren Het is natuurlijk heel verstandig van je, Tro» mayne te nemen, moor het is niet eerlijk te genover hem. Je hebt hem niet lief Zij schudde 'het hoofd „Ik ben lof," zeide zij, en hij sprak hour niet tegen. „Neen. ik geloof ook, dat je niet durft," zeide hij eindelijk „Ik was nooit zoo verwaand om te denken, dat je familie ons huwelijk z#u *oe- stoan, tenzij zij daartoe werden gedwongen, en nu zouden wij kunnen wegloopen, maar je houdt niet genoeg van mij. Ik kan je niet ge noeg aanbieden, het is dus niet de moeit* waard. Zie je, ik meende, dat je mij liefhad. O, kom mee, laten wij naar beneden gaan Waartoe dient hel er nog langer over te pra ten Het is een kwelling voor mij en ik heb het koud." Hij huiverde onder het spreken en ook zij ril de, alsof er een koude schaduw tusschen hen was gekomen. Zwijgend narren zij plaats op hun sleden en in een oogenblik vlogen ze ver van elkaar ver» wijderd over de met sneeuw bedekte helling. Toen zij weer samenkwamen aan den voet van den heuvel, spraken zij over andere dingen. HOOFDSTUK XDL Als een echte vrouw kwam Iris dien avor.d Ui de veranda naast hem zitten, alsof er niets, was gebeurd, en zeidc: „Ga je werkelijk morgen weg? Ik meende, dat je de geheele weck zoudt blijven, maar m^nee- T ven niet „Ik heb een brief van Tremayne gekregen," antwoordde Cassillis. „Hij wil om de een of andere reden, dot ik eerder kom. Zou je den brief misschien willen lezen Zij nam den brief en las hem. Het was oen kort briefje, karakteristiek voor den man, waarin hij Julian vroeg eerder naor Londen te gaan en in het Hotel Cimric bij hem te komen. Daarna schreef hij: „Ik wist niet, dat je in Grindelwald waart; daar zal je natuurlijk juffrouw Stapleton en mevrouw Humphreys in het Eiger-hotel heb ben ontmoet Ik had je bij jc komst hier mijn verloving willen mededeelcn, maar ongetwijfeld heeft mijn verloofde je reeds ingelicht. Wij zul len in den zomer trouwen, naor ik hoop, en ik verwacht, dot jij op onze bruiloft zult komen en de eerstvolgende Kerstdagen bij ons te Tre- lawn zult doorbrengen Iris liet den brief vollen. „Hij regelt alles naar zijn zin, zooals je ziet. Dot is net iets voor Geoffrey. Hij vroeg mij ten huwelijk met den ring in zijn zak. en hij zal den huwelijks dag vaststellen met grootmama, en dan zuiien ze het mij wel zeggen. Hij regeert mij geheel Kan je niet zien, dat het nergens toe zou di*»- nen, hem van jeu te vertellen, tenzij ik hem alles opbiechtte Hij zou slechts glimlachen en mij ^velen, geen onzin te zeggen." „Ja. Maer er is een alternatief. Je zoudt met mij naai Weenen kunnen teruggaan. Ik be hoefde dan morgen niet naoT Londen te vep- trekken, en wij konden nu, wegloopen eer ze ons konden tegenhouden." Het was laat. Mevrouw Humphreys was reeds naar hear kamer gegaan, cn Langley was uit. Zij hadden de veranda voer zich zelf, want Iris v/as opzettelijk beneden gekomen om met hem to praten. .Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1