MAISON DE NOUVEAUTÉ JtaaNNEM£)iISPRIJS f 7TÜT 7' 7™ „DE EEMLANDER" Sl!S DER ADVERïENTIEN mei inbegrip van een BUITENLAND. EERSTE BLAD. Zoo juist ontvangen Larigestraat 36 24e /aargang No. 260 ioort 2.10, idem üanco per post J-—per week (mei eratis rcrreker ng lagen ongelukken) f 0.17&. atxondeilijke nummert t .05. AMERSFQORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^rnhEMSCh" POORTWAL 2A. FOSTNEKENINO N*. 47919. TEI.INT.aia. Donderdag 6 Mei 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0 25, d»enslaant» c* dingen en Licldadigheids-advc tcnlicn "voor de helft der prijs. Voor handel cn ücdrijk bestaan xcei vooidecuge beoalin-.-en voor het advcnecien tenc ciicu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. ENGELAND. Jktx. ALGEMEENE STAKING. j) A De minister van binnenlondsche schc raken over den toestand en de bevoegdheden der regeering. Londen, 5 Mei. (V. D.) In het Lagcrnuis is door den minister van binnenlandsche za ken, sir William Joynson Hicks, het voorstel gedacn dat de regelingen, die getroffen zijn volgens de wet houdende de bevoegdheden bij noodtoestand, gedurende een maand van kracht zullen blijven. Hij betoogde, dot hunne» intrekking na dot tijdperk geschieden moest door cenc nieuwe proclamatie, bevestigd doe het Huis. De regeering en het geheele hnd hopen echter, dat het niet noodig zal zijn, dit tijdperk te verlengen. De minister citeerde de opmerkingen, welke Ramsay Macdonald, toen deze eerste minislei wos, gemaakt heeft omtrent de noodzakelijk heid, de werkzaamheden in het land gedurende ecne staking te laten voortduren, terwijl hij inzonderheid gewaogde van diens verklaring, dat de openbare diensten moeten worden voortgezet, en elke regeering bescherming moet verleenen aan hen die hun wettig be drijf uitoefenen. Dit, reide'de minister, is de juiste verkla ring van den toestand, zooals de tegenwoor dige regeering het ook heeft opgevat. Ei is niets in deze rtgelingep, dat iemand belet ie stoken, indien hij dit verlangt, wont men heelt bepaald „dat niemand zich volgens deze rege lingen aan overtreding sohuldig zal mol^n, al leen omdat hij oon de staking deelneemt." Na tuurlijk moet de uitwerking van deze regelin gen noodzakelijkerwijze ongerief leggen op de schouders van zeer vele mcnschen, maar dt minister wilde het Huis en de natie verzoe ken, deze pngeriefelijkhcden op hunne sohou- ders te nemen in het belang van de gemeen schap ols geheel. Er is een regeling die betrekking heeft op handelingen, waarbij tot opstand of ontevie- denheid wordt aangezet, doch deze sluit n-m bij het bestaande gewoonterecht. Volgens dr.z© regeling kunnen overtredingen van dien aord terstond worden gestraft, in plaats dat ecrsi eene aanklacht wordt ingediend, en een ge rechtelijk onderzoek plaats heeft, hetwelk eenige maanden zou kunnen duren. Hij is van meening, dot het hoogst wenschclijk is, dat het publick levendig beseft, dat dergelijke zaken niet slepende gehouden kunnen worden maar onmiddellijk en snel moeten worden af gedaan. De regeling, welke het rcoht van arrestatie zonder machtiging inhoudt, is geene zooi groote uitbreiding van de bevoegdheid, wolk© ecne constable nu heeft iemand te arrestecrcn, die op het punt is een misdrijf te begaan. Ecne andere regeling geeft de regeering do bevoegdheid, de strijdkrachten der kroon op te roepen om bijstand te verleenen tot hol voortzetten der noodzakelijke diensten. „Ik wensch", zeide de minister, „bij alle onlusten die kunnen plaats vinden, het Huis van dag tot dag mede te deelcn, wat door mij gedaan wordt." Volgens die regeling heeft hij, naar hij zeide, reeds vier verordeningen uitgevaar digd. Hij heeft bepaald, dat de toevoer van electriciteit, het onderhoud van het electrisch- en mechanisch materiaal, de transport- en mo- tordienst en de voortretting van den spoor wegdienst volstrekte noodzakelijkheden zijn Verder zeide de minister, dot eene zeer be langrijke stopzetting heeft plaats gehad op de spoorwegen, maar de toestand begint thans tc verbeteren. Ten aanzien der omnibus-diensten in Londen is de toestond heden veel beer Een der ondcrgrondschc spoorwegen functio neerde op de gewone wijze. De electrische licht- en krocht-stations in Londen werken alle goed, het grootste deel der. eerstgenoemde zelfs buitengewoon. Ze gebruiken eenig ma» rine-personeel en ook vrijwilligers, om de plaatsen in te nemen von hen, die in de elcc* trische licht- en krachtstations het werk heb» ben neergelegd. Tot nog toe heeft de regco- ring slechts 33 pet. gebruikt van het marine personeel, dat te Londen gereed stond, on\ voor dit doel te worden aangewend, en slechts 12 pet. van de vrijwilligers, die zijn inge schreven. Ook is er een groot aantol loyale arbeiders, die hunne plichten blijven vervuilen Ef zijn 5 electrische stations, waar het bedrijf op niet geheel bevredigende wijze loopt. Zij hebben besloten, dat licht zal worden v*r- strekt gedurende den nacht, maar dat gedu rende den dog geen electrische krocht en geen licht zal worden gegeven. Dc aanvoer' van levensmiddelen naar Londen laat niet te wen- schen over, terwijl de mclkoonvoer op doel matige wijze geschied. De regeering zal de uiterste maatregelen nemen, om hen te beschermen, die hun wet telijk beroep wenschen te blijven uitoefenen. Zij heeft nog geen speciolen oproep gedaan, om speciale constables in dienst tc nemer. 7900 speciale constables, die gedurende d^n coriog ziin aangeworven, zijn thans in functie, terwijl 3035 nieuwe zijn ingeschreven. Hij stelde hedenavond voor, de gemeenschap als geheel uit te noodigen, zich in veel grootcrer» getale ols speciale- constables te laten inschrij ven. Dc regelingen betreffende openbare verga deringen zullen slechts dan in werking treden, Indien er reden bestoat om te vermoeden, dol erns,:ge ongeregeldheden uit het houden van vergaderingen zullen voortkomen. Hij verzocht het land, deze moeilijkheden me'. vasten geest onder het oog te zien. Alls soorten van nlurmcerendc geruchten zullen van tijd tot tijd I unnen opduiken. Hij heeft 5 of 4 zu'ke geruchter omrent ongeregeldheden ver nomen Deze zijn echter niet juist. Er heeft 2ich slechts gisteravond nabij Poplar eene ge* Utrechtscheweg 38 - Tele 302 Nouveauté's in Japonstoffen en passende garneeringen ringc wanordelijkheid voorgedaan zonder bij zonder b&ft'ng. Ten slotte zridc Joynson Hicks, dat het syn dicalisme cnocisieldt, cat dc tijd t°n gunsU van tie algen rent s?j King zal werken. Juist hut tegenovergeste'cU is echter waar. Do rijd zal nadeel bier.pen aan dc algemcene staking. Naarmate de dugen verstrijken, zal de maat schappij zich oigoniseeren tegen de stakers, omdol zoowel de maatschappij als het individu bezield zijn door den wil om te leven. „Ik ge loof, dat, aks het land slechts standvastig blijlt en ern weinig geduld heeft, het niet lang ral duren, vcor wij een uitweg zien uit deze moei lijkheden." Het debot. Lloyd George was van meening, dai, wanneer de regelingen worden doorgevoerd mft die gematigdheid en onpartijdigheid, welke de Britsche regeering vroeger betoond heelt, do natie de moeilijkheden te boven zal doen korden op eene wijze, welke haar eer zal aan doen. Hij gaf de hoop te kennen, dot het niet noodig zal zijn op te treden tegenover verga- doringen, op welke do leiders der vakvereeni- gingen tot hunne leden mochten willen spre ken Joynson Hicks verzekerde hem daarop, dat hij niet voornemens was, zulke vergaderin gen te beletten. Thomas, lid <&*r arbeiderspartij, verklaar- dt, dat de Algemoenc Raad van het Vakvet- eenigingscongres instructies hectf uitgevaar digd, dot ieder, die tot insubordinatie of mui terij door soldaten of zeelieden aanspoort ol daartoe tracht tc overreden, zal worden ge desavoueerd, en dat men, voor zoover het I vakvercenigingscongres betreft, het geschil cei» industrieel geschil wil laten blijven cn niets anders. Bij het voortgezette debat sprak Bromley met lof ever de pogingen van Baldwin om den vrede te bewaren, doch hij verklaarde dat op het laatste oogenblik Baldwin door duistere krachten wos bewogen. Hij deed een beroep om een vriendschappelijker atmosfeer te scheppen. 11 i f f e, die een groep van weekbladen ver tegenwoordigt met een opfage van TO millioen exemplaren, bood aan om in elk bind 2 kolom ter beschikking tc stellen voor Labourbcrich- ten. C I y ft e s zeide dat de arbeiderspartij -zich verzet tegen de noodmaatregelen, omdot het haar oprechte wensch is tot een vreedzame re geling te komen. Ofschoon de arbeiders tijde lijk verslagen zijn, zullen zij ten slotte niet het onderspit delven. Baldwin zei in antwoord op een vraag, dat de regecring controle zou uitoefenen op de prijzen der voedingsmiddelen, indien wenschc lijk. Thomas, ten tweede male bet woord voe rend, zeide, dat de vakvercenigir.gsraad dc vrc- desformule, door Baldwin ontworpen, aanvaard had cn zich teruggetrokken had om de for mule met dc mijnwerkers te bespreken in de Kamer er naast, toen zij vernamen, dat dc re geering' besloten had de onderhandelingen af te breken. Baldwin interrumpeerde met te zeggen, dat de regeering, toen zij het bericht ontvangen hod van de eerste daad der algemcene staking, n.l. de stopzetting der Daily Mail, de onder handelingen niet voortzetten kon. Thomas zeide met nadruk dat de rorta niets afwist van de stopzetting van de Daily Mail. Verscheidene leden wilden weten welke de formule van Baldwin geweest was, en of dc mijnwerkers deze aanvaard hadden, doch de orbeidersleden gaven geen inlichtingen. Baldwin zeide, dat de formule geen docu ment uitgaande van de regeering was, doch den uitslag der besprekingen vertegenwoor digde. Na de afbreding der onderhandelingen verklaarde dc regecring, dat zij de onderhan delingen onmiddellijk zou hervatten, zoodra het algemeen stakingsbovel ingetrokken was, het bevel werd echter niet ingetrokken. Het algemeen debat over de noodwet werd toen gesloten en de oppositie kwam voor dep dag met haar kritiek op de afzonderlijke maat regelen. Critick op het regceringsbcleid Bij het debat in het Logerhuis zijn ook vra gen gesteld aan Joynson Hicks, betreffende het regecringsblad. Hicks antwoordde, dat de regeering de volle verantwoordelijkheid op zich neemt vooi den inhoud van het blad (bijval op de regee- ringsbanken). De regcering hondelt krachtens het gezag, waarover elke regeering in tijd van nood beschikt. T h u r n 1 e (arb.), zinspelend op een artikel in het blod, dat, zeide hij, een aanval bevat op de vokvereenigingen, vroeg, wanneer het de taak der regeering geworden was om derge lijke propaganda tc voeren. Henderson zeide bij het debat nog, dat de vakvereenigingen hun hulp aangeboden hebben iri verband met de voedselvoorziening en cn dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de afbreking der onderhandelingen. Maandag nog hebben zij voorstellen gedaan. Daarna kwam ook hij te spreken over de British Gazette. Hij zeide, dat een allerfelste aanval op Thomas en zijn collega's in het al lereerste nr. was opgenomen. Hij betoogde nog dat de verantwoordelijke vakvereenigingsleiders bereid zijn om de on derhandelingen weer op te vatten en zeide, dat, indien de regecring voortging met te wei- speren de middelen tot een oplossing to bespre ken, de toestand in het land binnen een paar Lange wallen gslJieiie Came:mante!s fl. 16.75 Korle wollen gebieide Sjicrl]asJes fl. 8.50 PtachtsoGilen ring Damesvesten in lie moderne voerjaarskwalileiten vanaf H 5.90, dagen alle verbeelding zou overtreffen. Hij deed een beroep op alle partijen in het Huis, om het uiterste te doen om tot het stadium terug te keeren van een oplossing te zoeken door rede en niet door geweld Lloyd George bracht eveneens het ar tikel der Britsh Gazette ter sprake. Hij zeide, dat de liberalen onder de huidige omstandigheden dc noodmaatregelen onmis baar achten cn er zich niet tegen verzetten zullen. Hij betreurde de overhaasting bij do afbreking der onderhondelingen ols een grove vergissing en zeide, dat -de veroordecling der elgcmeenc staking door de natie, dc mijnwer kers van alle werkelijke sympathie beroofd heeft. De regcering kan over het algemeen staat maken op den steun der publieke opinie voor haar maatregelen, doch zij moet hoor vol macht niet gebruiken voor partijoogmerken. (Toejuichingen der oppositie). De British Ga zette had nooit den aonval op de vakvereeni gingsleiders mogen bevatten. Hicks mengde zich in het debat om fe zeggen, dat hij het artikel niet gelezen had en Lloyd George's meening zou overbrengen onn den redacteur. De regeering wenscht dit blod volstrekt niet te gebruiken voor propaganda doeleinden. Lloyd George zeide nog, dat het stop zetten der pers een allerdwaaste maatregel was. Hij gelooft, dot het Parlement ten slotte het conflict zei oplossen, ofschoon het oogen blik misschien nog niet gekomen is. De Prins van Wales en de hertog van York waren in het Lagerhuis aanwezig bij h*;t debat. Een verklaring in het Hoogcrhuis. In het debat in het Hoogerhuis over dc noodrcgcling zeide Birkenhead, dat de regee ring niet bereid was, is of zal zijn om te on derhandelen, zoolang de bedreiging der alge mcene staking gehandhaafd wordt. Hij kondigde ook aan, dat de regcering maatregelen treft om te zorgen, dot de bur gers niet buiten de gelegenheid gesteld wor den om dag aan dog te vernemen wot er gaan de is in het land. Zij heeft reeds maatregelen genomen, waarvan zij gelooft dat zij doelmatig zullen zijn en zij hoopt, dot zij in staat zo^zijn te waarborgen, dat binnen een paar dagen niet enkel tc Londen, doch ook in de provincie, iedereen, die wenscht te weten, hoe het con flict zich ontwikkelt, over de meest volledige gezaghebbende bronnen zal kunnen beschik ken. De maatregelen der regeering zijn in het Hoogerhuis zender hoofdelijke stemming goed gekeurd. Lloyd George als bemiddeloor? Volgens geruchten in dc wondelgangen van hei Lagerhuis zijn gisteren, tengevolge van het verzoenend debat in het Huis, de be sprekingen tusschcn de partijen in het con flict hervat. Men verneemt, dat Mac Donald gisteravond overleg gepleegd heeft met Smith, den voorzitter en Cook den secretaris van het mijnwerkersverbond. Het gerucht wil, da» Lloyd George de rol van bemiddelaar zou spelen. Hel stokingsparool in de mc- toalccntra. De levcnsmid- delenvQorzicning. De berichten uit de groote metaalcentra too- nen aan, dat de beantwoording van het sta kingsparool niet volledig is. In bepaoldc ge bieden hebben alle metaalarbeiders het werk neergelegd, doch in andere wordt het werk normaal voortgezet. Er heeft geen bemoeilij king plaats van den aanbouw op de scheeps werven, doch in een of twee districten hebben eenige arbeiders, die bezig waren met répara» tie-arbeid, zich bij de staking der dokwerkers aangesloten. De melk- en vischvoorraden, die Dinsdag per spoor tc Londen werden aangevoerd, zijn gister met succes uit het depót in Hydcpark en de stations gedistribueerd. Dc melk- en voedselcontroleur is ervan overtuigd, dat het mogelijk zal zijn, dc voorziening met melk vnn allen bevredigend tc handhaven. Geen moei lijkheden zijn gerezen met betrekking tot de vleeschdistributiesedert Zondag heeft de markt van Smithlicld te Londen 500 ton vleesch gedistribueerd. De provinciale steden gaan niet zoo zwaai gebukt onder de ontwrichting van het ver keer of andere gevolgen van de staking als Londen. Volledige tram- en busdiensten wer den Dinsdag in de kleine steden in stand ge houden, terwijl de diensten te Bristol, Lincom, Southampton cn andere groote centra geen be moeilijking ondervonden. Het aantal tc Londen ingeschreven vrijwilli gers bedraagt zes- zevenduizend, in dc North Midlands 10.000. In dc North Midlands doet bij do spoor wegen 5 der klerken en 2 der arbeider» dienst. Tweehonderd vijftig a 300 passagierstrei- nen zouden gister van station Euston tc Lon den vertrekken. In Nottingham zal de volgende week een tekort aan vleesch hecrschcn. Dc levensmidde- lentronsportcn functioneercn voor 75 De vischhandcl gaat normaal zijn gang dc prij zen van dc visch zijn tegenover de vorige weck verdubbeld. De financicele bladen verschijnen; de „Financial Times" en de Financial News" zijn volledig uitgekomen. Acht Londcnschc schouwbur- burgen gesloten. Minister raad. De post. Acht schouwburgen te Londen zijn geslo ten. Baldwin heeft gistermorgen een kabinets raad gepresideerd. Vernomen wordt, dot de ministers opnieuw dc moatregelcn dcor de re geering onder dc Noodwet getroffen, hebben overwogen. Slechts een der groote cricketmatches is uitgesteld tengevolge van de stakingde on- dcre gaan gewoon door. Per dog hebben te Londen drie brievenbe- stcllingen plaats. De relletjes. De stokers te Londen hebben Dinsdogovond drie vrachtauto's in brond gestoken. Verschil lende personen zijn bij de wanordelijkheden te Stocke gewond. Te Manchester is een man wegens oproer- stoking tot 2 maanden gevangenisstraf veroor deeld De onlusten tc Newcastle. Te Newcastle is getracht het station te be stormen, doch dit werd door het ingrijpen van de politie verhinderd. Ook is getracht het omnibusverkcer te doen staken. Dc menigte nam tegenover de bestuurders zulk een. dreigende houding aan, dot vele bcstuinrdcrs hun wagen in den steek lieten, en zich uit dc voeten maakten. Een om nibus werd bij het opstootje vernield. E?n torpedojager cn een duikboot zijn noor New castle gedirigeerd. Do Daily Herald door dc politie tijdelijk stop gezet. Terwijl het socialistische dagblad, de Daily Herald, een speciale stakings-cditie drukte, om singelde een groote politiemacht het gebouw cn zette de machines stop. De uitgave werd in beslog genomen cn naar het politiebureau over gebracht. Na afloop van een paar uur heeft de politie vergunning gegeven voor het drukken der spe ciale editie van de Daily Herald, onder den noam The British Worker. Mogelijke uitbreiding der staking. Londen, Mei. (V. D.) Het Trede Union Committee heeft gisteravond beraadslaagd over het uitbreiden van de staking, doch een beslissing werd niet medegedeeld. Het is ech ter zée'r waarschijnlijk, dat de arbeiders bij de krachtstations binnen 48 uur bij de sta/ing betrokken zullen worden. Dit zou don een einde maken son iedere algemecne herva«ting ion het transportwezen, terwijl de fabrieken, die aangewezen zijn op den elcctrischen stroom, gesloten zullen moeten worden. Geen drastische mootregclen tegen dc arbeidcrsleidcrs. Londen, 6 Mei. (V. D.) De politieke cor respondent der Daily Mail meldt, dot het kabi net in zijn zitting besloten heeft gé<5n drasti sche maatregelen te nemen tegen dc arbei dersleiders. Volgens dc regcering zal de staking niet long duren. In de kringen van de vakvereenigingen is men echter van mecning, dat de stakingskas sen berekend zijn op een conflict van langen duur. Geen hervatting der onder handelingen. Londen, 6 Mei. (V. D.). De geruchten die gisteravond opdoken over onderhandelingen tusschcn Baldwin cn Macdonald, worden tegen gesproken. Een strijd tot het bittere einde. Londen, 6 M e i. (V. D.) Het Trade Union Committee deelt mede, dat de resultaten van den eersten stakingsdag alle verwachtingen overtroffen hebben. De arbeiders zijn beslo ten den strijd tot het bittere einde te voeren desnoods zal het Trade Union Committee het tweede front der arbeiders mobilisceren. Staking der Londensche taxi chauffeurs. Londen,. 6 Mei. (V. D.) Dc Londensche taxi-chauffeurs hebben zich plotseling bij de stakers aangesloten. Dc verkeersmoeilijkheden zijn hierdoor verscherpt. Door de aanmelding der vrijwilligers zullen heden ongeveer 400 autobussen kunnen rijden. Varia. Do fctaily Mail Is gistermiddog met vier po- gina'f litgckomcn, alsmede dc Daily Mirror met 4* geïllustreerde pagina's. Er is een toeneming van 20 pet. in hoi aantal vliegtuigpassagiers van Parijs noor Londen. Do vliegtuigen stijgen op de normale tijden op. Een groot aantal seinwachtcrs van ver schillende Londensche spoorwegmaotse nap- pijen heeft zich gistermorgen voor hervatting vnm den arbeid aangemeld. Twaalf provinciale bladen zijn in hun ge wone editie verschenen. Negen cn dertig bla den verschenen in verkleind formaat. Te Glasgow hebben dc bloden één gezamenlijk bind uitgegeven. Dc Londensche ziekenhuizen hebben he den nndeclige gevolgen ondervonden van het besluit van het plaatselijk bestuur, om slechts van zonsop- »ot zonsondergong elcctrischen stroom te leveren. Do mist, die gistermorgen cn in het bi gin van den middag tc Londen hing, heeft den toestond notuurlijk niet verbeterd.' Hot was te Liverpool gister betrckelijk rustig. De trom heeft, tien toestond in ^nn- merking nemende, den dienst vrij goed kunnen handheven? De helft van het gewone aantal trams onderhoudt de verbindingen, terwijl vela arbeiders inmiddels weder aan het werk zijn gegaan. De leden cn bedienden der katoen- beurs zijn gister in optocht noor dc dokken getrokken, vanwaar zij met slecpbootcn cr- dcr werden vervoerd, ten einde bij het lossen der schepen behulpzaam tc zijn. De binnen komende cn vertrekkende schepen ondervinden geen hinder. Dc houding van het Duitsche vakverbond. De vertegenwoordigers van de besturen van het Algemcene Duitsche Vakverbond, vnn het Mijnwerkersverbond en van de organisaties van spoorwegpersoneel zijn gisteren tc Berlijn bij eengekomen, teneinde tc onderzoeken welko de houding der Duitsche georganiseerde ar beiders ten opzichte van dc Engelsche sta king diende tc zijn. Algemeen wos men var* oordeel, dat von Duitsche zijde dc Engelsche vakvereenigingen in den strijd op allo moge lijke ondersteuning dienden tc kunnen reke nen. Engelsche schepen zullen in Duitsch* havens geen bunkerkolen kunnen laden, ter wijl Duitsche krachten ook niet voor Engel sche schepen zullen kunnen aanmonsteren. Ook zal worden verhinderd, dot Duitscho kolen nonr Engeland worden vervoerd. y^t secretariaat van de communistische par tij in Duitschlond heeft een brief gericht non den Algemecnen Bond van Vnlcvertenjgingcn, opn oen onmiddellijke sympothiestakipg van Duitsche spoorweg- en transportarbeiders of te kondigen en den uitvoer von steenkolen uit Duitsche havens naar Engelond tc verbieden. Internationale bijeenkomst van het bestuur der I. T. F. Tegen Zaterdag 8 Mei n.s. is door het secre tariaat der I. T. F. een bijeenkomst vnn het be stuur dezer Internationale met vertegenwoor digers der meest belangrijke organisaties van havenarbeiders, zeelieden en spoorwegperso neel bijeengeroepen. Aan deze vergadering, welke te Osfende zal worden gehouden, zullen ook vertegenwoordigers der Engelsche organi satie deelnemen, terwijl vermoedelijk terzelfder tijd cn terzelfder plaotse een conferentie van het bestuur van de Mijnwcrkcrs-Internotionnle znl plaats hebben. Een publicatie van het Vakver bond over het verloop der staking. De olgemeenc raad van het Vakverbond heeft volgens bericht uit Londen aan „Het Volk" het volgende bericht gepubliceerd: De berichten uit het gcheclc land toonen oon, dot dc beantwoording van onzen oproep tot stoking alle verwachtingen heeft overtrof fen. Bij de spoorwegen en het transportbedrijf ligt het werk volmaak stil. De moeilijkheid bestaat in het oon het werk houden van de nog niet-stakers. Er is n.l. voorloopig alleen nog maar een oproep tot stoking uitgegann tot de spoorweg- en transportarbeiders. De groot-industrie, dc electriciteits- cn gasbedrij ven worden nog eon den gong gehouden, doch de stoking in deze takkcivzal niet lang meer op zich loten wachten. In werkelijkheid wordt er reeds veel gestaakt buiten dc tot staking aangewezen bedrijven. De geheele stakingsbe weging voltrekt zich in de grootst mogelijk© orde. De aanwijzingen tot handhoving van de voedselvoorziening worden overol stipt opge-' volgd cn alles gebeurte in overeenstemming met de plannen van de vokbeweging. Dc s'oking te Saint-Oucn. De Parijsche bladen melden, dot de 2000 arbeiders, die in een automobiclenfnbriek to Saint-Ouen het werk hebben neergelegd, dit niet uit sympathie voor de Engelsche stakers deden, maar wegens het ontslog van twee hun ner kameraden. Dc houding der Zwilscrsche arbeiders. De Zwitsersche arbeiders hebben vergaderd om hun houding inzake het groote arbeids conflict in Engeland te bepalen. Besloten werd maatregelen tot steunvcrleening aan dc Engel sche arbeiders te treffen en elk stecnkolenvcr- vocr naar Engeland te weigeren. BELGIE. DE POSITIE VAN HET KABINET. Bij de bespreking van den finoncieelen toe» stand in de Kamer heeft Vandervclde ver klaard, dat men alles moet doen ter verdedi ging van den franc. De crisis kan alleen wor* den opgelost door een parlementaire meerde-- heid, die het land tegén geweld zal verdedi gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1