AMERSFOGBTSCH DAGBLAD Radio - Accu's Pianohandel L. Klein, mummziTSZtl Lading in abonnement ook voor anode-accu's. Adviezen voor Verhuring van 24e 'aargang No. 261 „DE EEMLANDER" Vr"dag 7 Mei 1926 PRIJS DER ADVERTENTIEü mei inbegrip van cco EERSTE BLAD. BUITENLAND. ENC-RLAND. Langestraat 36 Kinderstroohoeden, Panamahoeden Bobbyhoeden. Kinderjurkjes, snoepige modellen, N.V. MIDDENSTANDS-BANK voor Amorstoort en Omstrekon AMERSFOORT. Lips Safe -Loketten Vraagt onze huurcondities voor anode-accu's. Ütrechtschesiraat 44 per post f 1p«r wtck (mét cratis Terrekcnog itfeti ooge'ukken) 0.17* aUondtilijlce n ommen 1 cj05. 01RECTEUR-UITQEVERJ. VALKHOFF. ARNHEMScNERPÖORTVVAL 4A. POSTREKENING N*. 47916. TEL INT 81*. bewijsnummer, elke regel meer O 25, dienstaantve- drogen en Licidadigheids-adve tentifc'n roor de helft der prijs Voor handel cn bcdrijl bestaan aeci vooidecitgc benalln-en voor het adverteeien tcne circu a're, bevattende de voorwaaiden wordt op aanvraag toegezonden. ALGEMEENE STAKING. Geen enkele aanwijzing voor fret hervatten der besprekin- gen. Er is, volgens een officieus bericht uil Lon den, geen enkele aonvrtjzing voor de hervat ting der besprekingen. De raad van het T.U.C. herhaalt, dat het bereid is om te onderhande len, doch nergens blijkt uit dat hij bereid zou zijn zich aan dc voorwaarde der regeering te onderwerpen cn eerst het algemeen stakings- bcvel in te tiekken. Ofschoon er verscheidene samenkomsten plaats gehad hebben tusschen dc partijen in het conflict, met inbegrip van de mijnwerkers leiders, voorziet men geen enkelen stap in de richting van een hervatting der onderhande lingen. Het verkeer te Londen. Londen, 6 Mei. (V.D.) Uit een overzicht van den toestand van heden blijkt, dat tc Londen cn in vele andere plaatsen, die te lij den hadden van dc stopzetting van het trans port per trein, omnibus en tram, eene aan zienlijke verbetering is ingetreden. Alle on- dergrondsche lijnen in Londen zijn thans open voor het verkeer. Op het ondergrondsche sta tion tc Hampstead begonnen de treinen om de 8 minuten tc loopen op slechts enkele stations stond het verkeer stil. Later op den dag hadden echter verbeteringen plaats. De ondergrondsche stations Piccadilly, City, de Bakerstreet cn Waterloo werden in den avond geopend De overige stations van de Central London Railway werden eveneens geopend, waardoor een volledige, zij het ook beperkte dienst, mogelijk werd. Op dc districtsspoorwegen werd de dienst hervat tusschen Blackfriai's, Temple, Westmin ster on Sloonesqunre Vierhonderd geoefende mannen zijn thans beschikbaar voor het be sturen der treinen op deze ondergrondsche spoorwegen en 250 man/per dag zullen in 12 centra worden geoefend, welke opgericht zijn, tot de volledige normale diensten zijn hersteld. Het omnibustransport in Londen neemt toe. Heden reden 2C0 Bussen van de Algemeeno Mij. met tusschontijd van eene minuut langs eene cirkelvormige route in de binnenste voor steden, beholve nog een groot aantal omni bussen, die aan andere maatschappijen toe» bchooren. Voor hedenavond is nog een an dere dienst van 60 omnibussen toegezegd. Londen, 6 Mei. (H. N.) Achthonderd vrij willigers zijn aangenomen om als bestuurder of conducteur dienst te doen bij de Londen- sche algemeen omnibusmnatschoppij. Men verwacht, dat dc maatschappij vanavond dc beschikking over 2000 geoefende manschappen /.al hebben om het bedrijf aan den gong te houden. Vanmorgen deden cr 200 bussen dienst om het verkeer met de buitenwijken Ealing. Ham mersmith en Chiswick te onderhouden. Men ver wachtte, dat vanavond deze bussen een één- minutendienst zouden kunnen onderhouden. Het aantal vrijwilligers, dat zich voor de openbare bedrijven aanbiedt neemt steeds to«* Zoowel te Liverpool als te Manchester zijn ongeveer 4500 vrijwilligers voor de openbare bedrijven beschikbaar. In de dokken té Livei pool doet een oental vrijwilligers reeds dienst Te Cardiff is het verkeer aanmerkelijk ver beterd De gemeentelijke omnïbusdienst heeft m?f behulp van vrijwilligers het bedrijf weet aa*^ don gang kunnen brengen. Volgens een bericht uit Southampton rijn ongeveer 800 vrachtauto's opgehouden op den weg nnar- Londen en werden gedwongen terug te keeren. Te Londen zelf komen vooral in het Ooste lijk gt d-.'cltc nogal gevallen voor, dnt de be stuurders van auto's lastig worden gevallen, wnaidoor de distribute van levensmiddelen in sommige gevallen belemmering ondervindt Het spoorwegverkeer in het land. Op de hoofdlijnen der spoorwegen hebben nog verscheidene meerdere exprestreinen ovci groote afstanden heden de eindstations van Londen verlaten Deze, waartoe de bekende vliegende Schotsche trein behoorde, waren voorzien van restauratiewagens. De treinen, die in Noord-Oostelijke richting van Londen vertrekken, nomen van 250, welk nnntal Woercdog reed. Donderdag tcc tot 500. De Southern Railvvav heeft 554 treinen laten loopen, do Great Western cn dc- Midlnd ieder meer dan 250. Het luchtvaortverkecr. Londen, 6 Mei. (H.N.) De staking heeft tot ru toe geen invloed gehad op het lucht- vnnrtvcrkcer Dc Imperial Airways Cv. heeft haar gerc- - geld. diensten gehandhaafd Gisteren vertrok ken er 4 vliegtuigen in iedere richting op d< Poiijsch.c 'ijn. De diensten Keulen en Amstei dam fun'".*r.neeren regelmatig Dc Londensche Aeroplonnclub houdt drie vliegtuigen beschikbaar voor dringende geval len, venr het binnenlondsche transport. Som mige zakenlieden hebben reeds van vliegt lij-Ten gebruik gemaakt, om nr.ar de Midlands "n Yorkshire te reizen. Een eskader van dc koninklijke luchtstrijd krachten is op het vliegveld van Verwin ge stationeerd, teneinde zoo noodig officieele me- de.deelinger te kunnen overbrengen. Te Liverpool. Van het trampersoneel te Liverpool is 70 pet. weder aan het werk gegaan en Donderdag morgen waren op sommige gedeelten dc dien sten normaal. De havenarbeiders te Liverpool meldden zich Donderdag weder aan en zijn thans aan het werk. Alle mannen van het elcctrische krachtstation te Lister, dc hoofdbron voor den toevoer van electrische kracht cn licht te Liverpool, gin gen Donderdag weder aan het werk. De scheepvaart. Dc over hot Kanaal varende stoombootcn onderhouden overdag beperkte diensten tus schen Dover cn Calais cn Folkestone cn Vlis- singen, cn des nachts tusschen Newhavcn cn 'Dieppe, en Southampton en St. Malo. Verzekering cler voedselvoor ziening. Een officieel communiqué van gisteravond zegt, dat er voedsel en transportgelcgenhoid in overvloed is, doch dc posters belemmer, n de distributie Dit aspect van den toestand zal in dc eerstvolgende dogen nauwlettend toe zicht vorderen; ulle pogingen om hot publiek in zijn bewegingsvrijheid cn dc voedselvoorzie ning te hinderen zullen stelselmatig en streng worden onderdrukt. Dc marine heeft in ver schillende havens snelle en krachtdadige hulp verleend. Dc gewapende macht was niet ge dwongen tusschenbeidc te komen. De politiek der regeering om medewerking van dc inrich ters der algemcenc staking te weigeren zal door alle overheden toegepast worden. De mclkvoorzicning vanuit Hydcpnrk. Dc in het Hydepark ingerichte organisatie tot het voorzien ven Londen met melk beant woordt doeltreffend aan de haar gestelde cischen. Achthonderd vrachtauto's distribuec- ren dc in het park verzamelde melk over ge heel Londen aan de huisgezinnen, dc restau rants en dc instellingen. Elke spoorwegmaat schappij in Engeland heeft haai tijdelijk bu reau in Hydepark. Deze bureaux worden voor zien van gas, clcctrisch licht cn verwarming en van een compleet telefoonstelscl, dat het eene bureau in het park met het andere ver bindt. In het midden liggen de contincs, rust huizen, bibliotheken cn de recreatiezalen dei Y. M. C. A. Het ministerie van transport deelt mede dat de vrijwilligers, ingeschreven -voor het besturen van de melklorries, voor vijftig pet. lid zijn van de vakvercenigingen, die van het begin of aan verklaard hebben dat zij niet de bedoeling hadden, de essentieele vocdings- diensten tc bemoeilijken. Een proclamatie van het T.U.C. Het congres der vakvercenigingen heeft een proclamatie uitgevaardigd aan de stakende mannen, waarin uitdrukkelijk wordt verklaard, dot het huidige geschil van industrieelen oord is*en vervolgt aldus: „Het congres der vak- verecnigingen verwacht, dat alle leden, die oon de stoking deelnemen, zich voorbeeldig zullen gedragen, cn der politie geen aanleiding zul len geven om op te treden. Het uitbreken van ongeregeldheden zou zeer nadcelig zijn voor de vooruitzichten eener suc cesvolle beëindiging van het geschil. De Raad verzoekt inzonderheid de posten geen obstruc tie te plegen en zich te beperken tot hun wet tige plichten." Recepties ten hove afgelast. Londen, 6 Mei. (H. N.) In verband iret de staking zijn de recepties ten hove, die op 15 cn 14 Mei zouden ploats hebben, tot nadere aankondiging afgelast. Communiqué van het vak- vcrcenigingscongrcs. Londen, 6 Mei. (H. N.) In een commu niqué van het vakvercenigingscongres wo'\it verklaard, del dc solidariteit onder de - arbei ders over het gvheele land gehandhaafd blijft. Tc Liverpool staken alle zeelieden, die lid van den bond van zeelieden en stokers zijn Het communiqué spreekt de berichten tegen, alsof de stakingsleiders het vervoer v an levensmiddelen tegenhouden. Integendeel is volgens de reeds gegeven verklaring de raad van het congies der vakvercenigingen bereid, alle mogelijke medewerking te verleenen hij du vcrdecling van levensmiddelen. Mogelijk zijn er, aldus zegt het communiqué, op zichzelf staande gevallen, dat oon dc in structies van den raad geen gevolg is gege ven, doch over het algemeen worden do in structies opgevolgd. De I. T. F. en het conflict. Men meldt ons uit Amsterdam d.d. 6 Mei: Cromp, voorzitter der I. T. F. en secretaris van de Engrische spoorwegorganisatie, zond een telegram, houdende mededeeling dat «Ie staking in Engeland zoo goed als algemeen is en waarschuwt tegen cventueele tendentirvse berichten, welke den tegenovcrgestelden in druk mochten trachten te wekken. Hij bc-tuigt voorts den dank der Engelsche beweging aan de I. T. F. voor de verleende hulp en verzoekt ook verder al het mogelijke te doen om den toevoer van steenkool, els- mede hot bunkeren van Engelsche schepen te verhinderen. Op den gisteravond plaats gehad hebbende bijeenkomst van het secretariaat der I. T. F. met vertegenwoordigers van de Hollandsche én Belgische transportarbeidersorganisoties werd ook namens de Belgische organisatie de lof zegging gedaan, dat het parool der I. T. F. in dc Belgische havens strikt zal worden doorge voerd. Er zr.l geen steenkool naar Engeland worden vervoerd en Engelsche schepen zuilen niet worden gebunkerd. Voorts heeft de I. T F. op verzoek der Engelsche organisaties in structies verzonden, dat in de Hollandsche havens geen vischtrawlers gelost mogen wor den, alsmede dat Hollandsche vischtrawlers niet naar Engciand mogen worden gedirigeerd. Hetzelfde geldt ook voor Engeland, Duitsrh- land en de Skondinavische landen, die eveneens desbetreffende mstructies hebben gekregen. Dc Skondinavische Federatie van aüe in Van 1—4 regels 1 4.05, elke regel meer/ I. In de meest uitgebreide sorieering. langegracht No. 4 - telefoon 304 Noorwegen, Denemarken, Zweden cn Finland bij dc I. T. F. aangesloten organisaties heult telegrafisch volledigcn steun en doorvoering der Qctie in de Skondinavische landen toege zegd. Van dc Tsjechische Spoorwegorganisatie- werd bericht ontvangen dat deze zal zorg» n, dot uit Tsjecho-Slowakije geen steenkool, voii Engeland bestemd, wordt vcrvccrd. De „British Gezette' De „British Gazette" (het officieele regec- ringshlad) is gisteren heel tot Yarmouth er» Lowestoft verspreid. Heden zal het blad cok verspreid worden in de Midlands cn Liverpool en in heel Lancashire en Cheshire. Dc „British Workei". Londen, 6 Mei. (V. D.) „The British Worker", het officieel orgaan van de T. II. C., verscheen vandaag in een oplaag van 223.000 exemplaren. De oplaag zal heden nog aanzien lijk verhoogd worden. Een fel debat in het Lagerhuis. Het Lagerhuis heeft gisteren de bespreking hervat over de bizonderheden van dc r.nvd maatregelen. De Prins van Wales en d hertog von York waren wederom aanwezig. Batry (orb.) beschuldigde de regeering var. bescherming tc verleenen aan de mijneigenaars en hen bij tc staan om de mijnwerkers uit hongeren. Indien een eigenaar het waagde om het bedrijf te 'hervatten met onderkruipers, zou den er kloppen kunnen vallen. Hogg, antwoordend namens de regcering, zeide, dat de gedachte, det men dc mcnsch. zou kunnen beletten hun werk voort te zetter, omdat het instituut der vakvereenrgingei. dj» verboden heeft, de beste rechtvaardiging der voorgestelde maatregelen is. Jack Jones (nrb.) zeide, dat, indien de ver tegenwoordigers der regeering dergelijke taa' gingen gebruiken, de arbeiders nog over hoo- ger troeven beschikken. Als er oorlog mee' komen, slaan de arbeiders klaar. „Do-e wol gi: wilt, wij zijn bereid cm tc vechten." (De orbc:- dersledcn juichen). Jones verklaarde neg, dat over 8 dagen geen enkele industrie zal werken zonder toe stemming van den rand van het T. U. C. Alle amendementen der arbeiderspartij o1" de verordeningen, uitgevaardigd cr.drr de noodwet, zijn met een overweldige meerder heid verwerpen. Hot Huis verwierp met 291 stemmen tegen 85 cm arbciderssmcndement op de verorde ning, die de regeering toestaat de gewapende mocht te gebruiken cm de openbare dienster, op gang tc houder.. De schouwburgen. De meerderheid der Londensche schouwbur gen was gisteravond geopend cn was goed be zet. Het cpere-seizcen tc Covent Garden zal Maandag aanvangen, zooals was vastgesteld. De beurs stationair. Dc effectenbeurs is stationnair gebleven ge durende dc crisis. De prijzen waren innllc afdelingen gedrukt bij het begin der staking, terwijl dc zaken beperkt bleven, maar gisteren hecrschte cr oen meer vertrouwende stemming cn bestond de neiging, om iets meer te ond< r- nemen., De leidende industrieelen sloten go*d et. cr hadden verbeteringen plaats in mijnen cn oliewanrden. Dc pers Terwijl vale Londensche bladen noodedities publicceren, is een groot aantal der provin ciale avondbladen in staat geweest gisteren dc gewone edities te laten verschijnen. Dc South Wales News cn dc South Wales Echo worden uitgegeven tc Cardiff, het centrum van het mijngebied. Te Sheffield geven de Daily Telegraph, de Yorkshire Telegraph en de Star ochtend- cn avondbladen uit van vier pagina's. Dc New castle Mail en de Newcastle Chronicle geven eveneens een avond- en een ochtendblad uit. Te Glasgow hebben alle dagbladen zich v»r- ecnigd om een dogclijksch noodblnd tc Ie-c ren. Te Manchester leveren de Daily Despatch cn de Manchester Guardian een gemeenschap, pelijk bulletin. La vele andere provinciale centra is dc ver schijning der bladen gestremd. Ernstige relletjes te Londen- Gisteravond 'aat zijn in het Z.-O. van Lon den relletjes uitgebroken. Een sterke bereden politicmacht cn honderden agenten tc -'pet joeg dc dichte menigte uiteen. Er zijn v®j- schoidene gewonden. Een particuliere au'o, die in brand stond, werd door dc brandweer gcbluscht. Onlusten te Edinburg. Een menigte van eenigc duizenden menschen is Woensdagavond loet tc Edinburg in botsing met dc pclitie gekomen. Zij bestookte dc politic met flesschen en steenen. Winkelruiten werden, verbrijzeld, uitstollingcn geplunderd. Vijl agenten en een oantol burgers zijn naar liet ziekenhuis vcivoerd. Een paard van ccn be reden politic-agent sloeg op hol en botste tegen een hek op. Het paard werd gedood, de agent zwaar gewond. Vijf menschen zijn »n hechtenis genomen. Te Lcith. Te Leith zijn verscheiden tramwagens be schadigd. 50 personen werden gearresteerd waarvan cr 3 tot dwangarbeid veroordeeld werden. In verband met stokingsincidenten zijn von nissen van 7 dagen tot 6 maanden uitgespro ken door den politierechter wegens wanorde lijkheden in Shoreditch en Bethnol Green, waarbij aanvallen op dc politic werden gedaon, deze met steenen werd geworpen en haar uni formen werden beschadigd. De magistraat ver klaarde dat hij beslist gevangenisstraf zou op leggen voor aanvallen op dc politic en het werpen met steenen. Londen, G Mei. (V. D.) Dc Lord Mayor von Londen heeft een staker, die zich schuldig had gemaakt aan het molcsteeren van eer. autobusbestuurder, een boete van 10 pond op- gelegd. Nog verschillende andere stokers zijn wegens molestatie beboet. De Lord Mayor voegde hen toe, dat hij tegen hun staken geen bezwaar had, doch dot zij het publiek noch dc werkwilligen overlast mochten aandoen. Door sterke intimidatie in het Oosten van Engeland is in sommige gevallen het vervoer van levensmiddelen. Brandstichting in het gebouw van dc Times. Een brand, die aan kwaadwilligheid te wij ten is, brok uit in het gebouw van de Times in de popierloods. De brend was spoedig gc bluscht. Saklatvula in dc gevangenis. Londen, 6 Mei. V. D.) Saklatvola, het eenigc communistische lid van het Lagerhuis, die Dinsdag had moeten voorkomen, verscheen weder voor het gerecht, beschuldig op den Meidag ccn opruiende rede tc hebben gehou den. Den beklaagde, die de juistheid der politic-rapporten niet betwistte,' werd medege deeld, dat hij twee borgen moest vinden voor zijn goed geding, of naar de gevangenis moest gaan. Hij weigerde zich tot iets te verplichten en werd dcrhalve^tot gevangenisstraf veroor deeld, terwijl de rechter zijn verzoek weiger de, hem gedurende zijn gevangenschap spe ciale voorrechten te verleenen. Belemmering van den invoer. H u 1 i6 Mei (V. D.) De invoer van con tinentale voedingsmiddelen, voornamelijk ,von aardappelen en groenten, werd hedenmiddag volledig stopgezet, omdat de havenarbeiders weigerden verder te lossen. De reeds gelóste voorraden werden ongehinderd per auto ver voerd. Dc invloed tc Homburg. Hamburg, 6 Mei. (H. N.) De staking in Engeland begint zich thans ook in de haven van Hamburg te doen gevoelen. Reeds sedert Woensdag waren geen schepen naor Engeland vertrokken, in verband met het feit, dat dam niet gebunkerd kon worden. De uit Engeland aangekomen schepen, wer den nog gelost, doch thans weigeren de arbei ders deze schepen van bunkerkolen te voor zien. Ook dc zeelieden weigeren zich op Engel sche schepen ie laten aenmonsteren. Finonciccle steun uit Conado. Berlijn, 6 Mei. (V. D.) Naar uit Montreal bericht wordt, heeft het Cohadccschc vakver- eenlgingsbcstuur aangeboden, dc stakende En gelsche arbeiders financieel tc steunen. Een manifest der Prcsbytcri- aanschc Kerk. Dc algemeen© vergadering van dc Prcsbytc- riannsche kerk, gehouden te Liverpool, heeft een motie aangenomen, die van ulle kansels zal worden voorgelezen. Hierin wordt gezegd Ofschoon de Kerk zich in het algemeen slechts met geestelijke zaken dient to bemoeien, worden door dc tegenwoordige crisis zoowel dc moraal als dc rechtsbegrippen van het volk getroffen, twee elementen, die ook tot dc sfeer der kerk beoren. In dit ernstige oogenblik richt dc Presbyteriaansche kerk een oproep tot alle mannen van alle partijen, om niet Gods hulp een oplossing tc zoeken en 'tc vinden, waar door dc grootste romp, die Engclond cn zijn bevolking ooit bedreigd heeft, en aan dc ge volgen waarvan duizenden vrouwen cn kinderen ten gronde zouden kunnen gaan, wordt afge wend. DUITSCHLAND. DE BEZITTINGEN OOR VROEGERE VORSTEN. Het onteigcningsvoorstcl in tweede lezing door den Rijksdag verwor pen. B c r 1 ij n 6 Mei. (V. D De Rijksdag ver wierp heden in tweede lezing het wetsontwerp betreffende dc absolute onteigening vun dc bezittingen der vorstenhuizen met 256 stem men tegen 142 der socialisten cn communisten, zoomede alle wijzigingsvoorstellen, welke dién- aangaande waren ingediend. De behandeling in derde lezing vindt niet plaatshet wetsontwerp gaat nour de regee ring terug, opdat deze onverwijld maatregelen knn nemen tot het doen plaats vinden cener volksstemming. DO VLAGGENVERORDONING. Motie van wantrouwen der soc.- dcmocratcn. B e r 1 ij n 6 Mei. (V. D.) Evennis de demo cratische, heeft ook het centrum hot partijbe stuur op o.s. Maandag naaT Berlijn ontboden, om den politieken toestand te bespreken, die ontstaan is door het geschil over dc vlaggen- kwestie. Tegen het einde van zijn rede in den Rijks dag over dc bezittingen der vroegere vorsten deed Scheidemann gisteren cen'heftigcn aanval op dr. Luther wegens de uitvaardiging van de zoogenaamde vloggenvcrordcning. Hij noemde deze verordening onder applaus van democra ten, centrum en sociaal-democraten een slag in het gezicht van alle republikeinen en kondigde een scherpe sociool-dbmocratischc oppositie tegen dr. Luthcr aan. De Rijkskanselier, die aanvankelijk voorne mens was geweest onmiddellijk op dc rede vör» Scheidemann te antwoorden, teneinde de ver ordening te verdedigen, heeft hier op aandrin gen van de leiders der regeeringspartijen van afgezien. Hij zal Dinsdag weer het debat over dc soc.-democratische interpellatie in zake dc vluggenkwestie bijwonen Gisteravond heeft de soc.-dcmocratische fractie een motie van wantrouwen geformu leerd, dia Dinsdag onmiddellijk na het debat zal worden ingediend en die als volgt luidt „Dc Rijksdag keurt de verordening van 6 Mei betreffende het hijschen van de vlag op dc ge bouwen der Duitschc missies in het buitenland af en ontzegt den Rijkskanselier het vertrou wen." De democraten hebben dr. Luthcr van avond medegedeeld, dat zij, als de verordening niet v/ordt ingetroken, niet in stant zijn tegen dc sociaal-democratische motie van wantrou wen te stemmen. H"t h'iclt natuurlijk geen twij fel, zoo wordt uit Berlijn aan het Vod. ge meld, dat dr. Luthcr, nadat hij zich eerst zoozeer heeft vastgelegd, er thans nog aan zou denker bakzeil tc holen en volgens menschelijkc bere kening is de crisis dus onvermijdelijk. Wat de staking kost De algcrncenc staking kost Engeland min stens 65 milliocn gulden per dag. Deze bcreke ring is van een bekenden staathuishoudkundig- die haar onn den „conservatieven" kont noemt Dr-ze berekening is gebaseerd on de gereiddcl de dagelijksche productie welke 150 millioe' bedraagt tcrv/iil de staking haar minstens tc dc helft terugbrengt. 20 milliocn gulden -on d tweede internationale Londen, 6 Mei (H. NIn arbeiderskringa' loopt het gerucht, dat het bestuur van d- tweede internationale te Amsterdam beslota- zou hebben een bedrag van 20 milliocn gul den beschikbaar zou stellen om de stakers i Engeland te steunen. Geen steun uit Amerik: Uit New York wordt gemold dat de arbei dersleiders von Amerika de oorzaken drtr Brit- sohe algemeene staking brstudecrcn doch naar alle waarschijnlijkheid zullen zij besluiten geen steun uit Amerika te verleenen. Dc „Daily Mail" tc Parijs. De „Daily Mail" wordt heden tc Parijs ge- drut Het blad zal in vliegmachines naar Lon den vervoerd worden. Aangezien de stakers da vliegmachines willen oonhouden bij het landen zal niet te Croydon geland worden. Export van kolen uit Noorwegen verboden. Oslo, 6 Mei. (V. D.) De Noorschc regee ring heeft het uitvoeren van kolen naar Enge- .Jand verboden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1