AMERSFOORTSCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ A. VAM DE WEG, Langestraat 23. Telef. 217 Fa. R. VAN DEN BURG, Arnh.str. AflQNNEMEUTSPitlJS 3 n"^c" 7" PRIJS OER ADÏERTEHTlEü „ÜE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. Kousen, in zijde, fil d' ecosse en fi! d' ecosse met zijde, in de modernste tinten. Willem Groenhuizen RUD. IB ACH SOHN. Langestraat 36 24e laargang No. 265 toort 2 SQ, idem kianco per poet f 1~. per week (met eratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17* aixondetlyke nunmwi G.05. DIRECTEUR-UITGEVERJ. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 4791$. TEL. INT. 513. Woensdag 12 Mei 1926 van 1 4 regelt1.05 met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel mcer 0.25, dienstaanbie dingen en Licfdadigheids-adveitcntiën voor de helft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan xecr voordeclige bepalingen voor het advcrtecren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. DE ALGEMEENE STAKING IN ENGELAND. Officieel communiqué Londen, II Mei. (V. D.) De toestand wijst heden opnieuw verbetering aan, voor zoover het handhaven der noodzakelijke dien sten betreft. De verbetering in het spoorweg- transport is zoodanig geweest dat het aantal van 849 treinen, die op den eersten dag der staking, 4 Mei, reden, gisteren was toegeno men tot 5503. Heden reden nog eenige hon derden meer. De dagelijksche berichten uit alle streken, met inbegrip van Londen, toonen aan, dat de verzorging der levensmiddelen geheel bevredi gend is; 620 Ion mondvoorraad werd gisteren geleverd van de Londensche werven en koel kelders, en men verwacht dat deze hoeveel heid heden zal worden geëvenaard, zoo met overtroffen. Voor zoover 1 het de pensions, hotels en restaurants betreft, heeft de staking geen in vloed gehad op de hoeveelheid, de hoedanig heid of den prijs der levensmiddelen, hetgeen een der resultaten is van de snelheid en vol ledigheid, waarmede het transport is georga niseerd. Dc toestand der havens is volkomen bevre digend, en onder de kooplieden begint het vertrouwen toe te nemen, dat zij de aan hen geconsigneerde waren zullen kunnen vervoe ren zonder rechtstreekschcn bijstand der ro- geering. De distributie van petroleum heeft sneller plaats dan in een der vroegere perioden der algemeene staking. Gisteren deden 700 omnibussen dienst te Londen, en dit aantal zal heden zijn toege nomen tot 850. Het publiek maakt hiervan vrij gebruik. Het aantal vrijwillige werklieden, die zich tot gisteravond hadden aangemeld, bedroeg 323.608. Dit overtreft ver het aantal, hetwelk men tot dusver noodzakelijk heeft geacht, aan te v/enden. Het kleine getal stakers, die het werk hervatten, inzonderheid op de spoorwe gen, blijft stationair, maar er is geen aan wijzing, dat de mannen in grooten getale weder aan het werk zullen gaan. Tegelijkertijd is het duidelijk geworden, dat dc bezorgdheid onder de stakers toeneemt aangaande het resultaat der algemeene staking. Orde en rust blijven in het geheele land heerschcn. Slechts van twee geringe onge regeldheden is bericht ingekomen, welke resp. te Liverpool en te Manchester plaats hadden Zij werden door de civiele politie bedwongen. In de politie-rechtbank zijn slechts 2 ge vallen, die uit de staking voortkwamen, voor de overheid gebracht. Een keerpunt in den toestand Ofschoon nog geen officieele stappen wa ren gedaan, was Londen gisteren vol van be middelingsgeruchten, die blijkbaar niet van grond zijn ontbloot geweest. Er werd melding gemaakt van niet-officieele voorstellen en do Londensche effectenbeurs was sterk optimis tisch aangaande de mogelijkheid eener spoe dige oplossing. Het geloof, dat een vredesstap overwogen werd werd versterkt door de overhaaste bij eenroeping eener speciale vergadering van den raad van het T.U.C. gisteravond, in den loop van welke Macdonald en Henderson zich naar het Lagerhuis begeven hebben. Een lid van den raad zeideWij zijn verplicht den toe stand grondig te overwegen, niet slechts met het doel om zoo mogelijk de deur voor de hervatting der onderhandelingen te openen, doch om deze deur open te houden. Er heerschte groote opwinding gisteravond in het hoofdkwartier van het T.U.C., daar het gerucht van een mogelijken vredesstap een ontzaggelijke menigte op de been gebracht had.De raad kwam spoedig na 8 uur weet bijeen. Het volledige bestuur der mijnwer kersfederatie voegde zich bij hen, terwijl het bestuur der arbeiderspartij in het aangrenzen de gebouw vergadert. Een vertegenwoordiger der regeering ver klaarde aan een gToep journalisten „Zonder overdreven optimistisch te zijn, meen ik, dat wij kunnen zeggen, dat wij op een keerpunt gekomen zijn in den toestand overal in het land. Er bestaat een beweging tot hervatting van het werk onder de stakers. Een bemiddelingsvoorstel in het Lagerhuis. In het Lagerhuis verklaarde Sir John Si mon, een der liberale leiders, dat de raad van het T.U.C. en de regeering beiden bang zijn om den eersten stap te ondernemen, uit vrees, dat dit als een bewijs van zwakheid beschouwd zou worden. Hij en zijn vrienden stellen daarom voor een motie in te dienen, waarin het Lagerhuis verzocht wordt als zijn mcening te kennen te geven, dat indien de 3 volgende voorwaarden vervuld worden, de regeering harerzijds haar bereidwilligheid te kennen zou moeten geven om de mijnindustrie gedurende een korte pe riode bij te staan. De eerste en voornaamste voorwaarde is de onmiddellijke en onvoorwaardelijke stop* zetting van de algemeene staking. Dc tweede is de hervatting van het werk in de mijnen tegen de vroegere loonen. Ten derde moeten de mijnwerkers en de eigenaars zich definitief verbinden om te on derhandelen op den grondslag van het kolen- rapport, zonder iets uit te' sluiten, dat er in opgenomen is. (Toejuichingen). Utrechtscheweg 38 - Tele .302 Motzakken voor het bewaren van Uw Bontmantels, en ander Bontwerk ■HoaimnBi verkrijgbaar bij In het Lagerhuis woonden de prins van Wa les en de hertog van York het debat bij. Simon, die de rede van Slesser van Maan dag beantwoordde, herhaalde zijn meening, dat de algemeene staking onwettig is, omdat zij gericht is niet tegen dc werkgevers, doch te gen het publick over het algemeen. Hij haal de het vonnis van rechter Astbury aan in het geschil betreffende den Bond van zeelieden en stokers. (Zie elders in deze rubriek. R e d.). Simon zeide in het voorbijgaan, dat van el de dwaze besluiten van de leiders der sta king, het dwaaste is de poging om de pers te verlammen. De toegepaste methode is mis dadig en zal onheil brengen aan dc zaak der arbeiders. Sh a w, lid der vroegere arbeidersregecring, beweerde in zijn antwoord, dut het wettig is, wanneer welke orgunisatie ook het werk neer legt, wanneer zij het wenscht, om tc voorko men, dat er onrecht begaan wordt jegens dc dapperste en loyaalste arbeiders in het land. (Gejuich der arbeidcrsleden). De arbeiderspar tij is noch beschaamd, noch bevreesd. Zij geeft niet toe, dat de mijnwerkers of de vakvereeni gingen ongelijk hebben. De vakvereenigingen konden nooit vrede nemen met ccn staat van zaken, waarin hun stakingsbevel moest worden ingetrokken, terwijl dit niet geëischt werd van de werkgevers, wat him uitsluitingsbevel be treft. (Toejuichingen op de arbeidersbanken). Show zeide, betreffende dc voorgestelde mo tie van Simon, dat cr arbeidersleden zijn, die op alle mogelijke wijzen zouden helpen om den vrede tot stand te brengen, indien de motie, die de positie wilde herstellen, zooals zij was, vóór de mijnwerkers de stoking afkon digden, gunstig werd ontvangen en wanneer zij waarborg kregen, dat de status quo ook her steld zou worden en dat de mijnwerkers recht vaardig behandeld zouden worden. Baldwin tot concessies bereid? Omtrent de vredespogingen kan nog ge meld worden dat heden de beslissing verwacht wordt. De mijnwerkers zouden de staking niet willen opheffen op voorwaarde dat zij hun goedkeuring moeten hechten aan een loons verlaging of werktijdverlenging, doch het ver luidt, dat Baldwin onder invloed van den ko ning tot concessies bereid is. In parlementaire kringen acht men het einde der staking nabij. Gevreesd wordt, dat ver schillende vakvereenigingen na een eventueele .opheffing der algemeene staking, nog zullen blijven doorstaken. Kabinetsraad. Er werd gisteravond een kabinetsraad gehou den in het Lagerhuis. De opinie van Cook. Cook, de mijnwerkersleider, verklaarde, dat er vele invloeden aan het werk zijn om een uitweg te vinden. Doch de uitweg, dien men zou kunnen vinden, moet in de eerste plaats den status quo verzekeren, ten minste voor de mijnwerkers. De vrede is elk oogenblik moge lijk op voorwaarden, die aan de mijnwerkers hun economische veiligheid waarborgen. Uitbreiding der staking tot ma chine- en scheepsbouw. De algemeene raad der vakbonden heeft be vel uitgevaardigd, dat alle machinebouwers en arbeiders op scheepswerven den arbeid moeten staken, behalve op de regeeringswerven Verklaringen van Baldwin tot Amerikaansche persvertegen woordigers. L o n d e n, 11 M e i. (V. D.) De eerste minis ter zeide in eene verklaring tot de Amerikaan sche pers „Bij het begin van de tweede week der algemeene staking is het geruststellend te kunnen verklaren, dat de gemeenschap zich niet alleen vastberaden heeft betoond, om dc bedreiging te ovenvinnen tegen hare corïsti- rutioqeele en politieke rechten, maar ook vol komen in staat is, deze op werkdadige en kol- we wijze te verdedigen. Er bestaat niet langei eenige twijfel, of de transport- en andere nood zakelijke diensten kunnen op afdoende wijze geschieden, terwijl zij met het uur beter wor den. De eind-overwinning van de natie en dc zaak der constitutioneele regeering is inder daad verzekerd. Want men moet niet met el kaar verwarren de stopzetting van de kolen- industrie en de algemeene staking. Dit zijn twee verschillende zaken. De eerste is gevolgd na 9 maanden van onderzoek en onderhandelin gen. Deze laatste zullen, naar ik hoop, terstond worden hervat, wanneer de algemeene staking door het vakvereenigingscongres is ingetrok ken, en ik zal mijne pogingen voortzetten, om er naar te streven, dat bij eene regeling ge rechtigheid geschiedt zoowel aan de mijnwer kers als aan de mijneigenaars. Niemand moet de geschilpunten in de kolen-industrie, die van zuiver industrieelen aard zijn, verwarren met die der algemeene staking, die uitgeroepen werd, terwijl de onderhandelingen tusschen do Langestraat 43 - Tel, 852 - Amersloort Groote sorteering Hangklokken, Schoorsteenklokken en W ekkers Reparatie-Inrichting aan huls voor gewone en gecompliceerde uurwerken, Een nobel geluidstimbre, een elastische speelaard en een sierlijke bouw vormen de kenmerkende karaktereigenschappen van een echte Costumes Deux Pieces nieuwe kleuren fl. 22.75 Fantasie Costume klokmodel fl. 12,75 mousel ne Costumes de nieuwe Dessins fl. 8 90 regeering, de mijneigenaars en de mijnwerkers nog voortduurden. Door het uitroepen dezei algemeene staking rachttc het vakvereenigings congres te decreteer en, dat geene spoortreinen zouden rijden, dat geen transport zou plaats hebben, dat het lossen der schepen zou wor- den stopgezet, en dat geene berichten het volk zouden bereiken. Geen van deze doeleinden is bereikt. De natie is niet verlumd geworden. De treinen rijden, de transporten geschieden, de schepen worden gelost, de berichten worden verstrekt, en, wat het belangrijkste van alles is, voldoende voorraden levensmiddelen berei ken alle deelen van het land. Kortom, de po ging om de natie aan banden te leggen is mis lukt, en het is te hopen, dat weldra de raad dei vakvereenigingen en de mannen, die aan zijne orders hebben gehoorzaamd, de nutteloosheid zullen beseffen van het voortzetten der alge meene staking, waarvan de ineenstorting on vermijdelijk is. Wonneer de staking is afgeloo- pen, zal dc Britsche natie door het verslaan daarvan veel hebben gedaan tot bescherming der politieke instellingen in de geheele wereld De regeering zal natuurlijk voortgaan, de wet tige rechten der vakvereenigingen te waarbor gen, maar het land heeft getoond, dat noch nu, noch later eene inconstitutioneele inmenging zal worden geduld in de politieke zaken der na tie door eene organisatie in den staat." Dc algemeene staking onwettig. Londen, Tl Mei. (V. D.) De wettelijke positie van de werklieden, die gestaakt heb ben, behalve dc mijnwerkers, werd heden uit eengezet door rechter Astbury in Chancery Court, toen hij op verzoek der Vereeniging van zeelieden en stokers besliste dat het aan afdeelings-secretaiissen verboden is, den leden het bevel tot staking te geven zonder daartoe door de uitvoerende commissie der vereeniging gemachtigd te zijn. Hij zeide, dat de zoogenaamde algemeeno staking onrechtmatig is en strijdig met de wet, en dat de personen, die er toe hebben aan gezet of er aan deelgenomen, niet worden be schermd door de wet betreffende de bedrijfs- geschillen. Bij geen der betrokken vereenigingen, bo- halve in het geval der mijnwerkers, is aan ge toond, dat er een bedrijfsgeschil bestaat, en dit kan ook niet bestaan tusschen het vak vereenigingscongres eenerzijds en de regec- ring en de natie anderzijds. Groeiende ontevredenheid onder dc stakers over de stakings- politiek? Een communiqué van dc regeering zegt, dat het definitief vastgesteld kan worden, dat er onder de stakers een groeiende ontevreden heid is over de algemeene stakingspolitiek en een groote ongerustheid over haar uiteindelijke resultaten. Verzet der arbeiders tegen hun leiders. De arbeiders eener groote drukkerij te Car diff hebben het bestuur van den Typografen bond er van in kennis gesteld, dat dc leden van den bond het bestuur nooit gemachtigd hebben de staking te steunen. Door de beve len op te volgen, zoo zeggen zij, hebben wij ons zelf in ccn onwettige positie geplaatst Daar dc regeering waarborgen heeft gegeven tegen bestraffing van hen, die naar hun werk terugkeeren, cn daar dc staking naar onz» mcening wettelijk en moreel verkeerd is, stel len wij voor den arbeid te hervatten. Inmid dels vragen wij een geheime stemming over dc kwestie van het voortzetten der stoking. Een modcdccling van het T.U.C De raad van het vakvereenigingscongres deelt mede, dot er ongeveer 700.000 spoor wegmannen bij dc stoking betrokken zijn. Het nationale bestuur van het spoorwegpersoneel zegt, dat zijn positie in geen enkel district verzwakt is. Aon den anderen kant houdt het avond communiqué van de regeering staande, dot het aantal personen, die het werk hervatten, •toeneemt en dot in sommige gevallen groote aantallen stakers verzoeken weer te werk tc worden gesteld, maar het voegt eraan toe, dat cr tot dusver niet veel teekenen zijn vun een algemeene inzakking van dc staking en dat men gelooft, dat de vakvercenigingsraod zal trachten de staking of te kondigen in zekere beroepen, waarin dot nog niet is gebeurd. Hot communiqué zegt verder, dat de toe stand over het heele land nog meer verbe terd is. De toestond in de havens is volkomen bevredigend. De regeering zou beslag leggen op den buitenlandschcn steun. Het T. U. C. verkloart, dat de Amerikaan sche, Franschc en Canadecsche arbeidersfede raties cn de Oostenrijksche en Duitsche vak vereenigingen financieclcn steun beloofd heb ben. Het voegt er bij, dot dc raad venomen heeft, dot de ïegeering beslag gelegd zou heb' der dc Duitsch-nationalcn nog doen toenemen. Giesbert van het Centrum zeide, dat zijne partij niet voor de motie vnn wontrouwen zou stemmen, daar het onverantwoordelijk zou zijn thans een rcgecringscrisis te doen ont staan. Dr. S c h n e i sprak in naom der Duitsche Volkspartij. Deze partij keurt dc vlaggcveror- dening goed. Zij kan niet stemmen voor do motie van het centrum. Stocker sprak voor de communisten. Zijn partij zal Luthcr op dc scherpst wijze be vechten. Spreker had echter ook slechts hoon voor dc democraten, centrum en de sociaal democraten. D e r w i t z van dc economische partij, be treurde, dot dc regeering thans dc vlaggen- kwestie opnieuw gesteld had, maar wil in ieder geval een crisis vermijden. Deicht zeide ongc- veer hetzelfde in naam van dc Beicrschc volkspartij. Daarna kwam Luther zelf nogmaals aan het woord. Hij zeide het spreekt vanzelf, dot de regeering de vloggen-verordening wil handha ven en niet tijdelijk buiten werking wil stellen. Om technische redenen is er echter een zekere lijd noodig voor de uitvoering; dit is ook het geval geweest met de verordening von T92T. Einde Juli zal de nieuwe regeling echter over al doorgevoerd zjjn. Het debat wt/d daarop tot heden half twoolf verdaagd. De houding der democraten. De democratische Rijksdaggroep heeft gis termorgen vergaderd. Minister Külz kwam na don kabinetsraad ter vergadering on heeft aan de verdere besprekingen deelgenomen. De ver gadering besloot aan verdere onderhandelingen- omtrent de vloggenkwestie deel te nemen na kennisgeving van het feit, dot de rijkskanselier gistermiddag in zijn rede zou aankondigen, dat de regeering de verordening tot 1 Augustus zal uitstellen. In dat geval zullen dc democra ten niet voor de socialistische motie van wan trouwen stemmen. Mochten dc verklaringen van den rijkskanselier echter weer een half- slachtigen of onbevredigenden indruk wekken, dan zal de democratische groep harerzijds het voorstel indienen om de verordening tot T Au gustus uit te stellen. Na dc rede van Luthcr zou de groep dus haar defintieve houding ten opzichto van do motie van wantrouwen pos kuncn bepalen. De Völkschc motie van wan trouwen. u i r a .:7,inn 'De tekst van dc door de Volksche groep uit ben op de fondsen uit het buitenland vooi den den Rijksdag ingediende motie van wantrou- raa cs em luidt„Door haar jongste voorstel heeft de rijksregecring de vlaggenkwcstic niet opge lost, en wij kunnen, onzes inziens, dan pos een bevredigende oplossing dezer strijdvraag tege moet zien wanneer het Duitsche volk in zijn overgroote meerderheid blijk zal hebben ge geven, dat het ontwaakt is tot den wil voor den strijd voor zijn vrijheden. De zwart-rood-gou- den kleuren vormen een beletsel om dienwil op te wekken en omdat de rijksregecring, blij kens haar voorstel, niet von plan is die onna- tionol.e kleuren voor goed te doen verdwijnen, spreekt de Rijksdag zijn wantrouwen in do rijksregering uit." Een motie van Kct centrum. 1 Treinbotsing. Er zijn 7 personen gewond gistermiddag te Brixton, waar een gewone trein gcloopen is op een electrischcn trein. De stokers herdenken de ge vallenen in den oorlog. De Daily Mail verneemt uit Newport op het eiland Wight, dat gisteren 250 stakers een krans met opschrift bij den cenotaaf neer legden na, een optocht door de stad. Het ty pisch opschrift luidde„Ter herinnering aan de kameraden die in den strijd voor eenheid, recht en vrijheid gevallen zijn, van de kame raden die 8 jaar later opnieuw moeten strij den om diezelfde doeleinden te bereiken." DUITSCHLAND. DE VLAGGENKWESTIE. Rede van den rijkskanselier in den Rijksdag. B e r 1 ij n, II Mei. (H. N.) In dc rijksdag zitting van heden heeft rijkskanselier Luther het woord gevoerd in verband met het vlag- genvraagstuk. Hij verklaarde dat de verordening, nu deze eenmaal uitgevaardigd is, gehandhaafd moet worden, doch wat de wijze van uitvoering di verordening betreft, is het gewenscht, dut dit gelijktijdig over de geheele wereld geschiedt. Deze verklaring wekte uitbundig gelach bij de linksche partijen. Luther wees er op, dat er geruimen tijd zal verstrijken, voordat de desbetreffende voor schriften overal bekend kunnen zijn. Van som mige zijden werd daarop geroepen, dat men de voorschriften per radio kon bekend maken Voorts verklaarde de rijkskanselier dat een algemeene regeling van het vlaggenvraagstuk zeer gewenscht is, en de rijksregeering de be- handeling van deze kwestie spoedig ter hand zal nemen. Indien het gelukt, binnenkort tot overeenstemming over deze kwestie te geraken dan vervalt natuurlijk de verordening. De vlag is voor het Duitsche volk een symbool van de grootste beteekenis en de rijksregeering «al alle krachten inspannen om in verzoenenden geest een oplossing te vinden, waurdoor do strijd om dit symbool geëindigd kan worden. Daarna deed hij een beroep op den rijksdag om gemeenschappelijk te arbeiden, voor de ontwikkeling van het Duitsche leven in het buitenland. Tijdens de rede von Luther waren de com munisten en socialisten zeer rumoerig, zoodat de communistische afgevaardigde Torgler tot de orde moest worden geroepen, terwijl de sociaal-democratische afgevaardigde Hilfcrding een vermaning ontving. Op voorstel van den centiumsafgevaardigde Guerard werd na de rede van den rijkskanse lier 't verdere debat een uur verdaagd, teneinde den fracties gelegenheid te geven om haar standpunt ten opzichte van de redevoering van den Rijkskanselier te bepalen. Het debat. Na die pauze van een uur sprak Graal Westarp in naam van de Duitsch-nationa- len. Hij verklaart, dat de houding van zijn partij zal afhangen van het antwoord op de vraag of het persbericht juist is, volgens het welk de verordening tot T Augustus zou bui ten werking gesteld zijn. De verklaringen van den rijkskanselier hebben het wantrouwen on De ccntrumgroep idt den Rijksdag heeft een motie ingediend, waarin geconstateerd wordt, dat de verordening over de vlaggenkwcstie niet in overeenstemming is met den geest van de meerderheid in den Rijwsdag. Nu uit de rede van Luther echter gebleken is dat de regeering vasthoudt aan de grondwettelijke kleuren en algemeen een oplossing wil zoeken van de vloggenkwestie in verzoenenden zin, dringt dc Rijksdog er op aon, dot die oplossing zoo spoe dig mogelijk gevonden wordo en een commis sie worde ingesteld om een dergelijke oplos sing te vinden, waarbij» aon dc grondwettelijke kleuren niets van hunne beteekenis ontnomen wordt. L DE WETTEN TER BESCHERMING VAN DE REPUBLIEK. Een Völkschc motie tot afschaffing verworpen. In de juridisdhe commissie van den rijksdag is een voorstel der Volksche partij om de wet ten ter bescherming van de republiek op te heffen, met TT stemmen tegen 8 verworpen. De leden der Beierschc volkspartij hebben blanco gestemd. RECHTSCHE PUTSCH-PLANNEN. Een reeks huiszoekingen te Berlijn. De politiepresident te Berlijn deelt het vol gende mede In den laatsten tijd vermeerder den zich de annknoopingspimten voor eene on* derneming van reohts-radicale zijde op zulk een dreigende wijze en namen ze zulk een bepaalde gedaante aan, dat de politie zich, na voorafgaand zorgvuldig onderzoek, gedwongen zag over te gaan tot stappen. De politie is daar* om gistermiddag cn gisteravond over gegaan tot een geheele reeks van huis zoekingen bij de in aanmerking komende lei ders en organisaties der rechts-radicale bewe ging. Het gevonden materiaal, dat nog niet ge heel geschift kon worden, heeft reeds ten stel ligste bewezen, dat de organisaties rich bezig hielden met politieke strijdoogmerken, die in hun statuten niet vermeld worden. Bij een lei dende persoonlijkheid is b.v. een instructie aan de centrale dezer organisatie gevonden, waarin de bizonderheden aangegeven waren voor een concentrischen opmarsch tegen Ber lijn. De leider van de sportvereeniging Olympic kolonel b. d. Von Luck is op (het commissoriaal aan een grondig verhoor onderworpen, DE SCHOOLSTRIJD. De Duitsch-nationalen hebben de volgende interpellatie ingediend: Reeds zeven jaar wacht het Durtsche volk op de indiening van een, in de grondwet van Weimar, beloofd ontwerp* schoolwet. Wanneer denkt de rijksregeering

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1