Gebruikte Piano's Gervex, Lehmann, Schulze, Ritter, Steinweg, Radio - Accu's Pianohandel L Klein, UMIBKIBMIIS-'rtrzr: The Holeproof Dameskousen Vraagt volledige prijslijsten met condiüe's a an bij Firma R. van den Burg, Lading in abonnement ook voer acsde-accu's. DE EEMLANDER Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van EERSTE BLAD. BUITENLAND. Op elk paar wordt 3 Langestraat 36 maanden garantie gegbven. Gevestigd sedert I887. Arnhemsche straat. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Lips Safe -Loketten Vraagt onze huurcondities voor anode-accu's. Utrechtschesfraat 44 FEUILLETON. Een Liefdesdroom. j4e /aargang No. 265 pti port f 3.per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke i Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. postrekening N' 47910. TEL INT SIS. Vrijdag 14 Mei 1926 PRIJS DER ADVERTENTiFN mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-advc.tentiën voor de belft der prijs. Voor handel ?n bedrijf bestaan zeer vooidcciigc bepalingen voor het advcrtccrcn bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. ENCFf AND. DE ALGEMEENE STAKING IN ENGELAND. Het verloop der besprekingen op de bijeenkomst in Dow- ningstreet. Het verdrag over de bijeenkomst, welke Woensdagochtend tusschen Baldwin en de an dere ministers eenerzijds en de leden van den Raad van het Vakverbond in Downingstreet is gehouden blijkt dat Pugh, dc voorzitter van den Raad, gewaagde van de rede van Baldwin, welke Zaterdag j.l. draadloos werd verspreid en welke, naar hij zcide, van dien aard was, dat zij door den T.U.C. niet kon worden voor bijgezien. Aon den onderen kant had de Rood andere mogelijkheden onderzocht met de we tenschap, dat wat er ook gebeuren mocht, hoe lang de huidige toestond ook mocht voortdu ren en wat zijn gevolgen op den longen duren mochten zijn, het proces der onderhandelingen zou moeten worden voortgezet. Tengevolge van de ontwikkeling van der. toestand in die richting, en de mogelijkheid, welke zij zien om tot dc onderhandelingen terug te keeren, alsmede ten gevolge van de verzekering van den premier, die voor de ge meenschap van burgers in haar geheel sprak dat er niets zou worden nagelaten om tot de onderhandelingen terug te keeren, waren de leden van den Raad tot den premier gekomen om te zeggen dat de olgemcene staking on verwijld zou worden opgeheven, opdat de on derhandelingen zou kunnen worden voortgezet. Zij konden slechts hopen, dat ze zouden wor den voortgezet op een wijze, welke tot een be vredigende regeling zou leiden Dit was de mcdedecling, welke de T. U. C. gemachtigd was te doen. Baldwin vroeg dnorop wat de beteckcnis was van het onverwijld (fortwith) opheffen der al- gemeene staking. Pugh antwoordde, dat on verwijld (fortwith) beteekendc onmiddellijk (immcdiatly), waarop Baldwin zcideEr zal aan beide zijden veel werk te doen zijn. Alles wat ik in antwoord op uw medcdeeling wil zeggen is, dat ik Gok donk voor uw besluit. Ik aanvaard ten volle en bevestig ten volle alles wat ik in de laatste twee alinea s van mijn draodloozen omroep heb gezegd. Ik zal mijn Kabinet aanstonds bijeenroepen, het in kennis stellen van hetgeen ge hebt gezegd en geen tijd verliezen bij het doen van alle po gingen om de twee tegenover elkaar stoande partijen tot elkaar te brengen en alles doen wat ik kon om een rechtvaardige en duurzame regeling te verzekeren. Ik hoop, dat het spoe dig mogelijk zal zijn een verklaring 8f te leg gen omtrent de richtsnoeren, vólgens welke wij dit doel hopen te bereiken. Thomas, de leider der spoorweglicden, ver klaarde Ge hebt ons geantwoord op de wijze, waarop wij verwachtten dat ge ons antwoor den z^udt, n.l. dat wij, zoools ge hebt erkend, een groot ding hebben gedaan door do ver antwoordelijkheid te aanvaarden. Wij waren overtuigd, dat dit groote ding op grooto wijze zou worden beantwoord. Thomas legde er den nadruk op, dat de hulp aan beide zijden noo- dig is om de zaken weer op het rechte spoor te krijgenzij, aan vnkverecnigingszijde, zijn voornemens deze hulp te vereenen en zij heb ben dit van Baldwin noodig. Zij vertrouwen in zijn woord van eerste-ministor en zij' verzoe ken hem hen te helpen op de cenige manier, tvaarop dit mogelijk is door den werkgevers en allen anderen te verzoeken de positie zoo gemakkelijk mogelijk te maken, want «het cenige, dat zij niet kunnen gebruiken is de guerilla-oorlogvoering. Niets zou erger zijn dan dat dit groote besluit anders zou worden opgevat dan als een olgemeene wensch om In een moeilijk oogenblik het beste voor de in dustrie der natie te doen. Bevin, de leider der haver.orbciders, zeide dat zij een groot risico op zich hebben geladen door de staking op te heffen, en dit dient ni«.t als tceken van zwakheid, doch als een teeken van kracht te worden beschouwd. Er behoorde eenige moed toe om te doen wat zij hadden gedaan. Hij vroeg of Baldwin bereid was al» hoofd der regeering oen algemeen verzoek tot de werkgevers te richten om onverwijld faci liteiten te vcrleenen voor het weer in dienst nemen der arbeiders. Ten gevolge van dc ver schillende toestanden in het land zou er groo te verwarring kunnen ontstaan, doch het zou de zaken vergemnkkelijkcn indien de eerste- minïster dit verzoek zou doen, hetwelk de werkgevers ongetwijfeld zullen inwilligen. Thomas verklaarde, dat er aan arbeidors- zijde goede v.il bestaat om dc schade spoedig te herstellen. Het w^rk zou op een faire en snelle wijze worden hervat. In zijn antwoord verklaarde Baldwin, dat hij het door Bevin ter berde gebrachte punt moest overwegen en dit onmiddellijk zou doen. Het beste is zoo spoedig mogelijk in contact te komen met de werkgevers, want hoe snel ler die geschiedt, hoe minder wrijving er zou zijn. Ge kent mijn antecedenten, aldus Bald win, ge kent het doel van mijn politiek en ik geloof dat ge mij kunt overlaten te overwegen hoe wij het best het land snel kunnen krijgen, in den toestand, waarin wdf het allen wenschen te zien. Gc wenscht mijn medewerking en ik de uwe om te trachten de schade, welke den handel is toegebracht, te herstellen en te trachten het land een weinig beter en geluk kiger te maken dan het in de laatste jaren is geweest. Met betrekking tot Bevin's laatste vraag zei- de Baldwin, dat het in zijn bedoeling lag de mijnen zoo spoedig mogelijk aan den arbeid te brengen. Hij kon, vóór dot hij met beide partijen heeft gesproken, niet procies zeggen op welke wijze dit doel het best zou kunnen worden bereikt, doch men kan op hem en zijn kabinet vertrouwen, dat niets zal worden na gelaten om het doel to bereiken. Medodcclingcn van Baldwin in het Lagerhuis. Woensdagmiddag heeft de premier Baldwin in het Lagerhuis een verkloring ufgelegd over het einde der algemecnc staking. Toen hij op stond, temidden van het gejuich, zeide hij De Raad van het Vokveibond is hedenoch tend tot mij gekomen met de mededceling dot hij besloten had de algemeene staking onver wijld af te losten. Ik zcide daarop, dat dit voor mij en mijn collega's tot onmiddellijk gevolg zou hebben, dat de onderhandelingen tusschen de partijen in het geschil over de mijnindustrie zouden worden hervat met het doel zoo spoe dig mogelijk een regeling te bewerkstelligen. De eenige overwinning welke, naar ik geloof, is behaald, is de overwinning van het gezond verstand, niet van eenig deel des lands, maar van het beste deel van het gcheele land. En het is op een moment als dit van het hoogste be lang, dot het geheelc Britschc volk niet achter zich, maar vooruit kijkt Wc dienen onzen arbeid te hervatten in een geest van samenwer king en alle boosaardigheid en wraakgevoelens na te laten. Ramsay MacDonald sprak namens de Labour Party zijn waardeering uit over de aansporing van den premier tot verdraagzaamheid en vroeg om een vollediger verkloring. Baldwin antwoordde, dat er veel (c doen is en dot tal van dingen nog moeten worden over wogen. Hij verzocht MicDonald contact met hem te houden en zegde toe zoo spoedig mo gelijk een vollediger verklaring te zullen af leggen. Het Huis ging daarop tot zijn gewone werk zaamheden over. Dc- Prins van Wales en de Hertog van 7ork zaten op dc galerij der Peers tijdens de verklaring van Beldwin en Mac Donald. De beide prinsen hebben telkens tijdens de crisis de zittingen van het Huis bij gewoond. Een dankbetuiging van Beld win per draadlooze. Sir William Joynson Hicks heeft Woensdag avond door den droadloozen omroep een danl betuiging van Baldwin voorgelezen, waaraan het volgende wordt ontleend Nu de staking tot het verleden behoort, wensch ik het geheele leger van mannen, vrou wen en zelfs kinderen »c danken, die onzen oproep om steun ter verdediging van onze vrijheden op zoo nobele wijze beantwoord heb- zijn uiterst sollede en%heben een zeer elegante pasvorm. voo: Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 ben. Ik donk de honderdduizenden vrijwilli gers, ik dank de vrijwillige rustbewaarders, die door hun groote opkomst getoond hebben, dat het moederland van ons groot ras zijn gevoel voor orde, recht cn wet niet verloochend heeft. Ik dank iederen werkman in en buiten Londen, ik dank iederen leider van een transport voor hun medewerking om de levensbelangen van het land aan den gar.g te houden. Ik donk de politie, het legér, de vloot en de luchtvaart voor hun houding en wensch hieran nog dit toe te voegen Ik heb in mijn hart niet de ge ringste bitterheid bespeurd over het feit, dat de vokvereenigingen uit en sympathie, die v/ij allen met onze mijnwerkers voelen, hun hulp aan die mijnwerkers hebben aangeboden. Maar de daad, waarin die hulp tot uiting kwam, was ongrondwettig en alleen doarom moest ik ze afwijzen. Onze plicht is nu om te vergeven cn te vergeten en niet onzen tijd 1c verspillen met de vraag wie hier of daar de schuld van is geweest. Laten wij Engeland, Schotland, Wales cn Noord-Ierlond weer zoo spoedig mogelijk op de been helpen door samenwer king zonder wantrouwen of verwijt. De staking heeft aangetoond, dat er onder ons volk slechts een zeer geringe minderheid is, die niet wil leven onder de zegeningen van een democratisch rege^rstelscl. Lnot ons hen negeeren, mr.ar laat alle anderen, die de over- groote meerderheid vormen in eendracht en soamhoorigheid, ieder zijn eigen taak weer opvatten. Lont ons dc hand aan den ploeg slaan, onmiddellijk en zonder ecnig voorbe houd. Baldwin toegejuicht. Toen Baldwin Woensdagochtend zijn wo ning verliet om zich naar het Lagerhuis te be geven, had hij een groote ovatie in ontvangst te nemen van de dichte menigte, die in Dow ning Street was samengestroomd De mijnwerkers door. staken nog Ofschoon de olgemeene staking geëindigd is, zullen dc mijnwerkers den arbeid niet hervat ten vóór dat de loonquaestie geregeld is. Cook, de leider der mijnwerkers, verklaarde dat het besluit van de T.U.C. om de stoking te beëindigen werd genomen zonder de Mijnwer kers Federatie te raadplegen, welke er geen deel oon nam. Dc stilstand in den arbeid der mijnwerkers kon nog onbcpooldcn tijd voortduren. De tekst van dc door het uitvoerend comité der mijnwerkers aangenomen resoluties toont dat dc voorstellen, welke door de T.U.C. als grondslag voor het beëindigen der olgemeene staking werden voorgelegd, werden verworpen, daar zij „op zijn best een .loonsverlaging voor een groot aantal mijnwerkers inhielden". Een boodschap van den koning. De koning heeft de volgende boodschap doen publiceeren „Aan mijn volk. Dc natie heeft zoo juist een periode van groote bezorgdheid doorgemaakt. Heden werd aangekondigd dat de algemeone staking ten einde is. Op zulk een oogenblik is het van het grootste belang mijn geheele volk tezamen te brengen teneinde den moeilijken toestand, welke nog bestaat, onder de oogen te zien. Deze taak vereischt de samenwerking van alle bekwame en gocd-gezinde mannen in den lande. Zelfs met zulk een steun zal het moeilijk, doch niet onmogelijk zijn. Laten wij vergeten welke elementen van bitterheid de gebeurtenissen der laatsto paar dagen mogen hebben gewekt, doch ons slechts herinneren hoe flink en ordelijk het land is gebleven of schoon het ernstig ontwricht is, en ons onver wijld zetten aon do taak een vrede tot stand tc brengen, welke duurzaam zal zijn, wont door het ycrlcdcn tc vergeten kon het vcrecnigdo volk alleen met hoop in do toekomst zien Dc werkgevers cn de stoJcrs. De regeering heeft een verkloring gepubli ceerd, waarin zij zegt de werkgevers niet to kunnen dwingen dc arbeiders, die gestaakt hebben, in dienst terug te nemen, terwijl zij in dit opzicht ook geen verplichtingen heeft nnn- gegoon. Eenige vervangingen zijn onvermijde lijk door dc vermindering in de zaken, terwijl sommige werkgevers ook verplichtingen jegens vrijwilligers op zich hebben genomen. De aan dacht wordt evenwel gevestigd op de hoop, door Boldwin uitgesproken, dot het werk wordt hervat in een geest von somenwerking, zon der hootdrogendheid of wraakzucht. De verklaring zegt ten slotte, dat de best* methode, welke door de verschillende vokver eenigingen gevolgd kon worden is, dot zij zich onmiddellijk met do werkgeversverenigingen in verbinding stellen, ten einde zoo mogelijk een bevredigende overeenkomst te bereiken Dc beperkende bepalingen in zake dc k°lenvoorzicning blij ven nog van kracht. Dc minister van binnenlandschc zaken ves tigt in een droodloos verspreide boodschap dc aandocht er op, dot, zoolang dc stoking in do mijnindustrie nog voortduurt, de verschillende bepalingen met betrekking tot de kolcnvoor- zioning van kracht blijven cn dot in het ge bruik von kolen dc grootste zuinigheid betracht moet worden. Dc beperkende bepulingcn betreffende het postverkeer zijn opgeheven. Het postverkeer zal weer geheel normooi zijn, zoodra dc vcr- keerstoestanden geregeld zullen zijn De stemming onder dc zeelieden. Hevelock Wilson, dc voorzitter van den Brit- schen zeclicdenbond, maakt bekend, dot do uitslag van dc stemming onder de zeelieden over het al of niet deelnemen oon dc staking als volgt was tegen de staking 4726, voor de staking 2190 stemmen. Deze stemming geldt natuurlijk alleen voor dc arbeiders, die zich in dc hovenplootsen bevonden. N°g relletjes. Meer dan 80 mijnwerkers zijn aangehouden in het mijnbekken von Doncostcr tengcvolgo von ernstige ongeregeldheden. Woensdagmid dag begonnen een tweehonderd mijnwerkers het straatverkeer te Hatfield dc belemmeren Zij vernielden een krantcnauto en plunderden andere vrachtauto's. Een krachtige politic- mocht verscheen in autobussen cn sloeg met den gummistok op do rustverstoorders in. Ook bereden politic deed een aanval en dreef do buldodige menigte uiteen. Woensdagavond hebben zich wanordelijk© tooncelen afgespeeld in dc Londensche wijk Poplar, wanr dc stakers het aflosten van de slaking met zekere ontevredenheid ontvangen hodden. Een dichte dreigende menigte drong samen voor de kontoren van dc vakbeweging en werd door de politic uiteengedreven. Meer don 40' mcnschcn werden daarbij gewond. Bidstonden voor de onderhan delingen inzake do mijnen. De aartsbisschop van Canterbury heeft voor Hemelvaartsdag speciale bidstonden en dank diensten in alle kerken voorgeschreven en do gemeenten opgewekt om Gods hulp en leiding af te bidden voor hen die nu weer belast zul len worden met dc hervatting der onderhan delingen over de mijnen. Dc post. De postmeester-generaal heeft Woensdag avond aangekondigd, dot alle postzendingen naar het buitenland vandaag weer op normaio wijze zullen plaats hebben, en dat alle specialo voorschriften omtrent gewicht en grootte van postpakketten weer ingetrokken zijn. Om geen jobroer te zijn behoeft men vol strekt niet altijd olies tegen te spreken. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. 'k Geautoriseerde vertaling van M. Hellcma. 29 De deur der muziekkamer ging geruischloos open en dicht, opdat de spelers niet zouden worden gestoord, en hij trad zacht de kamer binnen. De pian<j> stond aan het verste eind, en slechts een vun de lichten brandde Naast de deur stonden eenige rijen rieten stoelen en een sofa met hoogen rug, waarachter Tremaync ongezien bleef luisteren. Cassillis was bezig een oud lied tc zingen, „Nirvana", dat hij te Trelawn had gevonden, en Tremayne dacht, dat hij hem nog nooit be ter had hoorer. zingen. Maar hij was niet al leen, zooels hij eerst had gedacht. Over den rug der sofa heen zsg hij, dat Iris In een hoekje daarvan ineengedoken in de schaduw zot, en de jongen zong voor het meisje. Zijn oogen waren niet op dc muziek gericht, maar op haar. have knelt in the mighty tempels But thp dumb gods make no sign. They cannot speak to my spirit As thy soul speaks to mine. And the pjicsts talk of Nirvana, And weave their mystic charms. I only know Nirvana Within thy loving aTns Een- koude rilling liep Tremayne over den rug onder het luisteren, en de duivel fluisterde hem toe „Zou een man zulk een lied voor een vrouw kunnen zingen, tenzij hij het voelde en haoi liefhad Cassillis was een goed acteur dot gaf hij toe maar deze beiden dachten, dat zij al leen waren, en in hoeverre acteerde hij, en waarom moest hij octeeren voor Iris „For we shall be one. Beloved, In the stream of life divine. As the river flows to the ocean My soul, my soul shall flow to thine!" Het was doodstil, nadat de laatste toon was weggestorven. Iris zag er verheerlijkt uit, haar oogen glinsterden, en haar gelaat was bezield en met een blos overtogen, zooals Tremayne het nooit eerder had gezien. Toen kreeg ze hem plotseling in het oog cr. kwam op de aarde terug. 9 „Ik lag neergeknield in de machtige tem- .pels. Maar de zwijgende goden gaven geen teeken. Zij spreken niet tot mijn geest. Zooals je ziel spreekt tot de mijne. En de priesters spre!—n van Nirw-nn. En trekken hun tocer- cirkels. Ik alleen ken Nirwono. In je liefheb bende armen. Want wij zullen een zijn. Geliefde, In de stroomen van goddelijk leven Zooals de rivier naar de oceaan stroomt Zal mijn ziel, mijn ziel naar de uwe vliegen 1" „Heerlijk, nietwaar riep zij uil op haar ge wone manier. „Heb je Julian ooit beter hooren zingen, Geoffrey „Nooit," antwoordde Tremayne met een ge dwongen glimlach. „Zelfs niet op een concert. Je hebt hem zeker behekst, mijn lieve kind. Je zingt van avond even mooi, Julian, als je gisteravond slecht zong. En je bent ook een goed acteur, want je keek en zong, alsof je elk woord meende en voelde." Cassillis was van het pianostocltjc opge staan, maar hij zeide niets. Tremayne merkte dot op. Ook wilde hij niet meer zingen. Den volgenden dog ging hij naar Londen terug, maar ongelukkig kon Tremayne het voorval niet vergeten. HOOFDSTUK XIX. In het voorjaar kocht Tremuyne voor zijn aangebeden vrouw een kleine auto, die zij zelf kon besturen, en een der chauffeurs van Tre lawn gaf haar dc noodige lessen. Dit was een groot genoegen voor haar, doch het duurde helaas maar kort. De auto kwam in Maart in April kwam het onheil, de hemelen vielen neer en Iris' schoone luchtknsteelen stortten in. Dit was op den dog, dot de dokter te Tier lawn kwam en Tremayne mededeelde, dat hij waarschijnlijk in September een erfgenaam kon verwachten er bijvoegende, dat de echtgenoot niet bezorgd behoefde te zijp met zulk een kerngezond, normaal vrouwjte. Misschien was het daarom, dat, toen hij er na het vertrek van den dokter met Iris ovei prootte, hij hear niet beklaagde of veel deel neming betoonde. Hij zeide alleen „Ik ben heel blij. Ik heb altijd verlangd naar een zoon." Ondertusschcn zat zij diep bedroefd in hooi aardige zitkamer te schreien. Een paar weken lang bleef zij in een ontzet tend slecht humeur Zij was woedend zoowel als bedroefd, want dit was juist het cenige waarop zij niet had gerekend. Zij zou den geheclen zomer in Trelawn zijn opgesloten, en heel waarschijnlijk zou Julian Cassillis overkomen. Tremayne stelde inderdaad voor Cassillis uit te noodigen heel spoedig nadat zij het wisten, denkende dat zij het prettig zou vinden, maar zij weigerde ronduit hem te ontvangen „Als je Julian hier brengt, dun ga ik naar bed en stn niet op, eer hij weer weg is „Je bent heel onredelijk. Iris," zeide hij on geduldig Bovendien is het toch niet iets om je voor te schamen, wel Je bent met mij getrouwd, en het is natuurlijk, dot je kindren krijgt." „Het mng don natuurlijk zijn, maar dat maokt het niet welvoegelijker," beet Iris hem toe. „En ik vind het afschuwelijk. Je wilt mij niets laten doen. Waarom mag ik niet alleen met mijn auto uitgaan? Benson vertelde mij gisteren, dat je bevel had gegeven, dat ik niet alleen mocht uitrijden. Waarom niet?" „Het is beter nu olie voorzorgen te nemen, en je bent nog niet ervaren in het rijden." „Ik vind Benson vervelend, en het is heele- maal niet aardig, alleen met hem te rijden. Ik kan niemand anders meenemen, en je hebt mij gezegd, dat de auto voor mijn eigen gebruik was." „Dat is ook zoo, later, maar nu m^et je wat geduld hebben. Ik moet vandaag naar Lon den, maar zal terugkomen zoo gauw ik kon en vanavond met je gaan rijden, als je niet wilt uitgaan met Benson." Hij was slechts een man en begreep haar I meur cn grillen bedroefden hem, en hij was niet zoo wijs hoor aon haar zelf over te laten. „Het is slechts voor een paar maanden," zei de hij weer, toen hij opstond om weg te gaan. „Wees niet dwaas, en ga met Benson een heerlijk ritje doen I Het is mooi weer en het zal je goed doen Iris antwoordde niet. Zij zat voor zich uit to staren, denkende over zijn laofstc woorden „slechts voor een paar maanden"; het leken haar jaren. En weer kwamen Julian's woorden dien avond in Grindclwald haar in gedach te Je zult er voor boeten, hij zal j -» er voor laten boeten, je zult je geheele lcvc,i boeten voor wat je gaat doen I" Zij boette er nu voor, docht zij, terugden kend non haar droomen en hoe weinig de wer kelijkheid er non had beantwoord. Julian had beter dnn zij geweten, hoe het zou zijn, maar zij had niet naar hem willen luisteren. Het is niet iedere vrouw gegeven moeder schap op dezelfde wijze op te vatten en met dezelfde vreugde tegemoet te zien. Het was niet het kind Zij zou het kind hebben liefge had, maar zag op tegen alles, wat moest voorafgaan. Zij wachtte, tot ze Tremayne had hooren wegrijden; toen, nog steeds uit haar humeur, beval zij haar auto te later voorkomen. Toen zij beneden kwam, gereed om uit t« gaan, stond ze voor de deur met de chauffeur naast haar. ..Je behoeft niet mee te eraan," zcide zij tot hem. „Ik zal zelf de auto besturen." De man zag haar aarzelend aan en hield zijn voet op de trede, terwijl hij zijn meesters bevel herhaalde, dat zij niet alleen mocht gaan. i\Vordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1