MAISON DE NOUVEAUTÉ IIONHEMENISPRIJS j T* „DE EEMLANDER" BUITENLAND. EERSTE BLAD. Zaterdag 15 Mei 1926 m der mmmë met inbegrip van cem bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadi^hcids-adve.tentiën voor de der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan wtr vooideclige bepalingen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. 24e Faargang No 267 foort 1 2.10, idem tranco per poet f Lper week (met eratis verrekering; «•gen ongelukken) 0.17*, afzonderlijke nu CjOS. AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT 513. Na de aigemeene staking in Engeland. RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05. elke regel meer 1.— Utrechtscheweg 38 Tele'.302 De spoorwegstaking opgeheven Londen, 14 Mei. (V. D.) De staking bij de spoorwegen, die voortduurde omdat de maatschappijen verschillende arbeiders die ge staakt hadden niet wilden terugnemen is he denmiddag opgeheven nadat een oplossing van het conflict was gevonden. De regeling tusschen spoorwegen en hun personeel. Baldwin doet een stop in het mijngeschil. Londen, 14 Mei. (V. D.) De geschillen tusschen de vakverecnigïngen en de voor naamste spoorwegen zijn hedenmiddag ge regeld. De vakveieenigingcn erkennen, dat zij met het uitroepen der staking een onwettige daad hebben begaan tegenover de maatschap pijen, en stemmen er in toe dat de maat schappijen door het weder in dienst stellen der stakers niet afzien van hun wettige rech ten, schadeloosstelling te eischen van de sta kers en andere daarvoor verantwoordelijke personen voor de verliezen, die door de sta king zijn geleden. De vakverecnigingen belo ven verder, hunne leden de instructie te geven, niet weder te staken zonder voorafgaande on derhandelingen met de maatschappij, en geen steun van eenigen aard te verstrokken aan hunne leden tot het verrichten eener onwettige daad, en geene met toezicht belaste geëmploy eerden in speciale klassen aan te sporen, nnn eene staking deel te nemen. De maatschappijen stemmen er in toe, dat diegene hunner arbeiders, die in staking zijn gegaan, weder zullen worden teruggenomen, zoodra het verkeer hiertoe gelegenheid geeft, en werk voor hen is gevonden. Het beginsel, hetwelk za! worden gevolgd bij het weder in dienst stellen is dat van anciënniteit in eiken graad op elk station, depót of kantoor. De maatschappijen zijn van oordeel, dat het we gens de stoking noodzakelijk kan zijn, eenige personen voor andere betrekkingen aan te wijzen, maar de salarissen of loonen van zulke personen zullen niet worden verminderd Elke maotschappij zal binnen eene week aan de vakvereenigingen de namen opgeven van de mannen, die zij voornemens zijn over te plaatsen, en zal eiken man in de gelegenheid stellen een advocaat te nemen om zijne zaak aan den directeur-generaal voor te loggen. De regeling zal zich niet uitstrekken tot personen, die zich hebben schuldig gemaakt aan geweld dadigheid of intimidatie. De premier legde hedenmiddag in het Parle ment eene verklaring af, waarin hij deze rege ling mededeelde Hij bevestigde, dat eveneens overeenkomsten zijn bereikt tusschen werk gevers en vakvereenigingen ten aanzien van de Londenschc omnibussen, trams on onder- grondsche spoorwegen. Het werk bij deze diensten zou dientengevolge worden hervit Wat de bootwerkers betreft, zijn er nog onder handelingen gaande, welke op normale wijze verloopen. Aangaande de mijnvverkers-quaestie zeide Baldwin: „Wij hebben hieraan zeer hard ge werkt, en ik ben tot de conclusie gekomen, dat er geene mogelijkheid bestaat dat de beide partijen zelf tot eene overeenkomst geroken. Ik heb derhalve voorstellen opgemaakt, welke naar mijne meening een redelijken en billijken grondslag vormen voor eene regeling, en deze voorstellen zullen het volgende uur aan do beide partijen worden ter hand gesteld, opdat zij daarover tot Maandag kunnen bcraadsla- gen." Ramsay Macdonald, de leider der arbei derspartij, gaf zijne voldoening te kennen over de verklaring van den premier. Hij voegde er bij, dat hij er zeker van was, dat de premier tot dc juiste conclusie was gekomen ten aan zien van de moeilijkheid in de mijnindustrie, en het deed hem zeer veel genoegen dat de premier den stap had gedaan, om zelf voor stellen te doen. Met het oog op de genoemde gunstige ont wikkelingen zullen de transportdiensten mor gen op normale wijze worden hervat. Ten aanzien van de andere industrieën, die bij de staking waren betrokken, geven de be richten uit de verschillende deelen van het land te kennen, dat de werklieden heden alge meen weder aan den arbeid gaan. Ondanks de moeilijkheid aangaande het weder in dienst stellen der dokwerkers, deelt het dep. van Handel mede, dot de dokwerkers te Liverpool hedenmorgen in grooten getale het werk heb ben hervat tegen de'vroegere loonen en werkuren. De aigemeene staking heeft natuurlijk eene aanmerkelijke ontwrichting teweeg gebracht in de meeste industrieën, welke er niet onmid dellijk bij waren betrokken. Vele industrieën hebben echter gedurende de staking bijna de normale productie kunnen handhaven. Daar onder kunnen worden genoemd die der motor» en andere rijwielen, karpetten zeep er. chirur gische instrumenten. Een aantal papierfabrie ken, die voor den uitvoer werkten, is blijven produceeren Zelfs in de iizer- en stnnlie'dus- trie zijn eenige hoogovens in Schotland en dc midlands gedurende den geheelen duur der staking met vollen druk blijven werken Nader wordt gemeld Baldwin heeft de mijneigenaais ontvangen en hun evenals aan de gedelegeerden der mijn werkers een memorandum overhandigd, dat naar zijne meening een geschikt en grondslag vormt voor verdere onderhandelingen. De eigenaars zullen dit voorstel gedurende het week-end onderzoeken en in het begin van de volgende week een nieuwe bijeenkomst heb ben met Baldwin. Baldwin's voorstel. Het ontwerp van Baldwin voor dc oplossing van het mijnconflict volgens het voorstel vnn het verslag der kolencotnmissie bepaalt, dat nog in deze zitting een wettelijke regeling ge troffen zal worden om de fusies te regelen en ook om een speciale belasting te heffen vun de houder der royalties, om de aanwerving van mijnwerkers te beperken, om een nntiono- len loonroad voor de mijhen op te richten, om een nationale commissie voor de brandstoffen en krachtpyductie te benoemen, waarin nr- beidersvertegenwoordigers zitting hebben, om een commissie te benoemen, die de voorstellen der kolencommissie in zake het deelen von de winst zal overwegen en om de plannen vo<tf te bereiden voor hulpverleening aan dc verplaatste mijnwerkers, en om een woning commissie voor de mijndNtricten te benoemen De regeering zal aan de mijnindustrie eer» verdere subsidie van ca. 3 millioen pd st. verlcenen. De voorstellen van Baldwin voorzien verder een niet nader bepaalde vermindering der minimum-loonen Er zal een commissie gevormd worden bestaande uit 3 vertegenwoordigers van de eigenaars en 3 van de mijnwerkers met een on- nfhnnkelijken voorzitter, die binnen do 3 we ken een nationale loon- en werktiidoverecn- komst zullen opmaken, bevattende de leid-ri de beginselen op welke bet 'loon gegrond zal zijn in elk district en tevens het 'minimum percentage, dat volgens den toestand en de uitzichten van den handel berekend zal wor den. Het loon zal niet verminderd worden in elk district, waar het thans 45 sh per week bedraagt of minder In geval vun oneenigheid over de loonen is de beslissing aan den voor zitter. Indien er een tijdelijke overeenkomst to'. stand komt en wirziging in de werkuren, zal de rogeering de vereischte wetgevende maatrege len terstond voorstellen. De beloften der re geering zijn afhankelijk vnn de aanvaarding deor beide partijen. Baldwin vertrouwt, dat ze voor beide ann- nemel'ik zijn, doch verwacht g^en antwoord vóór Maandag DUJTSCHLAND. DE KABINETSCRISIS. Gessier heeft weinig resultaat. Adenauer de opperburge meester van Keulen, wordt als kanselier genoemd. Gistermiddag heeft dr. Gesslcr bij den Rijks president verslag uitgebracht omtrent den stand zijner onderhandelingen met de partij leiders. Als resultaat daarvan deelde hij Hin denburg mee, dat hij persoonlijk niet in staat zou zijn om een kabinet, steunend op de te genwoordige regeeringspartijen, te vormen. Echter zou hij zijn pogingen om tot een op lossing mee te werken daarom nog niet op geven, en hij hoopt Zaterdagmiddag in staat te zijn den Rijkspresident een bepaald voorstel te kunnen doen. B e r 1 ij n, 14 Mei. (V. D.) Volgens de Vor- warts is de opperburgemeester van Keulen, Adenauer, in verband met de vorming van een Rijkskabinet naar Berlijn ontboden. Adcnuuer weer op den achter grond geschoven. Naar uit parlementaire kringen nader ver luidt, wil het centrum den gouverneur der Rijnprovincie Horion voorstellen als Rijkskan selier. De candidutuur van Adenauer is reeds op den achtergrond gedrongen. Zooals dc toestand er nu uit ziet gelooft men in een gedeelte der regeeringspartijen, dat, wanneer de tegenwoordige rcgeeringscoolitie niet in stand gehouden worden kan, de vor- ming eener coalitie van het „kleine midden", bestaande uit Centrum en Volkspartij overblijft, die zich natuurlijk slechts met den afwisselen den steun van andere partijen in stand zou kunnen houden. DE RECHTSCHE PUTSCHPLANNEN. Het resultaat der gedane huiszoekingen. B e r 1 ij n, 14 Mei. (H. N.) Naar de B. Z. meldt, heeft men gisteren op het hoofdbureau van politie het bij de huiszooekingen in het Rijnland in beslag genomen materiaal onder zocht. Vandaag zal men met dit onderzoek ge reed komen, waarna het materiaal met de noo- aige rapporten naar den procureur-generaal zal worden gezonden, die de verdere beslissin gen moet nemen. Het vermogen der ontbonden vereenigingen is vanoahtend in beslag genomen. Uit Essen wordt gemeld, dat dr. Vocgler, dr. Von Loe- wenstein, dr. Kirdorf en de heeren Wiskott en Winkhnud, bij wie huiszoekingen hebben plaats gehad, door den advocaat Mansfeld te Essen een aanklacht hebben laten indienen tegen den president van polüie te Berlijn wegens misbruik van gezag, huisvredebreuk en belee- diging. Kolonel v. Luck vrijgelaten. De leider van de Sportclub Olympia, die in verband met de ontdekking van ultrarcchtsche Putschplannen gevangen was genomen, is weer vrijgelaten. De autoriteiten vertrouwen, naar de Voss. Ztg. meldt, dat hij niet zal trachten te vluchten. Daar alle bescheiden van de Sport club in beslag zijn genom n. begaat er ook geep gevaar voor verduistering Publicatie van een brief. De Pruisische persdienst maakt ren brief van 23 April openbaar, dien Justizrat Class aan den burgemeester van Lubcck geschreven heeft naar Karlsbod waar dr. Neumann toen vertoefde. In den brief staat o.m. „In ant woord op uw schrijven van 18 April deel ik u mede, dot, als ik het goed begrijp, ik mij in het uiterste geval ook te uwer beschikking zou kunnen moeten stellen. Onze vriend uit Rohbra- ken was zeer in zijn schik met dit vooruitzicht, en heeft mij verkloord dat hij een dergelijke samenwerking ten zeerste zou toejuichen". Dc persdienst teekent hierbij nnn dat met den „vriend van Rohbraken" goh' imraad Hu- genberg bedoeld is. B e r 1 ij n, 14 M i. (H. N.) Admiraal von Schrocdcr, de oorzitter van den nationalen bond van Duitsche officieren, bij wicn Dins dag eveneens een huiszoeking plaats had, heeft naar aanleiding hiervan een profest bij het Pruisische ministerie van buitenlandsche zaken ingediend, en verlangd dat de in beslag genomen stukken terstond teruggegeven zul len worden. ERNSTIGE BRAND IN EEN MECKLBN- BURGSCH DORP. B e r 1 ij n, 14 Mei. (H. N.) Een ernstige brand heeft het Meckleivburgschc dorp Luthe ran geteisterd. Het vuur, begunstigd door den wind en dc langdurige droogte, tusttc verschil lende slechts met strop gedekte- huizen non, zoodat verscheidene woonhuizen en schuren verbrandden. TOO personen zijn zonder dak. l'ijdens het blusschingswerk werd een brand weerman gedood, doordien een muur inviel, terwijl andere personen daarbij eveneens letsel bekwamen. BELG1E. DE KABINETSCRISIS. Een opdracht aan Francqui? De bankier Francqui, vice-gouverneur van de Sociétc Géaorali.*, is gistermiddag half drie door den koning ten palcize ontboden. Om trent dit onderhoud doen allerlei geruchten de ronde. Men vermoedt, dat de koning hem verzocht heeft het niee.v/c kooinct samen to stellen. Francqui zou echter geen 'definitief antwoord hebben gegeven en ziet geen andere oplossing dan een kabinet, waarin du drie groote partijen vertegenwoordigd zouden zijn Hautain, Leprcux cn Liebaert, vertegenwoordi gers van de Nationale Bonk, hebben een be langrijk gesprek met Janssen, den gewezen minister van financiën, gehad. Dc laatste begaf zich vervolgens naar Vanden elde. ITALIË. DUII SCHE BURGEMEESTERS IN TIROL UIT laiN AMBT ONTZET Pozen, 14 Mei. (H. N.) Zoocven is in koninklijke verordening bekend gemaakt, waar door de rreeste Duitsche burgemeesters, die zich nog in Zuid-Tiro) -bevinden, uit hun ambt worden ontzet en door Ituliaarrsche Ambtena ren worden vervangen. DE BISSCHOP VAN TRIEST GEDOOD Een telegram uit Lucca aan dc Romeinsche bladen meldt, dat een auto, waarin zich mgr. Pascusci, bisschop van Triest, en zijn secreta ris zich bevonden, bij het passeeren van een overweg door een sneltrein begrepen cn ver nield werd. De bisschop en zijn secretaris werden op slag gedood. POLEN. DE STAATSGREEP VAN PILSOEDSKI. Dep remicr heeft geen zelf moord gepleegd. Uit nadere telegrammen uit W arschau blijkt dat niet de premier Witos, doch een zekere koopman Witos zelfmoord heeft gepleegd, waardoor het telegram uit Parijs, als zou de premier zelfmoord gepleegd hebben, tot mis verstand heeft geleid. Maarschalk Pilsocdski gewond. Parijs. 14 Mei. (V.D) Paris Midi meldt uit Warschau, dat maarschalk Pilsoedski bij de gevechten licht gewond is Het uantal slachtoffers. Berlijn, 14 Mei. (V. D.) Volgens nadere berichten uit Warschau zijn alleen bij de ge vechten op dg Theater Platz 18 personen ge dood en 80 gewond. In alle andere steden is het rustig, doch overal hebben betoogingen voor Pilsoedski plaats. Pilsoedski nagenoeg meester van Warschau. Berlijn, 14 Mei. (V.D.) Volgens de laat ste berichten uit Warschau is Pilsoedski na genoeg meester van dc stad. De regeering be vindt zich in de Belvedere, welke door de troepen van Pilsoedski wordt belegerd Het spoorwegverkeer in de omgeving van War schau staat geheel stil. De minister van oor log .tracht de troepen uit de provincie, die nog trouw zijn aan de regeering, naar War schau te doen ourukken, om Pilsoedski te dwingen zich terug te trekken. Dc aigemeene sfaking is afgekondigd, doch deze heeft tot nu toe weinig resultaat gehad. De censuur is ingesteld en de invoer vnn bui tenlandsche bladen wordt verhinderd. De voedselvoorziening van Warschau is ten gevolge van het gedesorganiseerde spoorweg verkeer in gevaar. Hevige gevechten in Warschau. B e r 1 ij n 14 Mei. (H. N.) Volgens berich ten uit Warschau zijn vandaag in dc stad he vige gevechten geleverd, wat cr op zou wij zen, dut Pilsoedski den toestand nog niet ge heel meester is. Generaal Sigorski, dc oud-minister van oor log cn de verbitterde tegenstander van Pil soedski, moet bij de i egecringstroopcn zijn, die in de buurt van Warschau zijn aangeko men. Ongure elementen hebben von dc gevech ten gebruik gemaakt om tot plunderen over te gaan, waarbij vooral de joden het mo ten ont gelden. Te Lemberg hebben de arbeiders een betooging ten gunste van Pilsoedski gehouden. Praag. T 4 M e i. (H. N.) Volgens berich ten uit Warschau hebben dc straatgevechten te Wnrschnu opgehouden en bepaalt men er zich toe het Belvedère-poleis te omsingelen. Op het bericht, dat ettelijke duizenden man regeevingstrocpen uit het Westen oprukken, heeft Pilsoedski op den linker oever van de Weichsel een cordon om dc stnd Warschau getrokken cn ulle verkeer stopgezet. De regimenten uit Posen cn Lomzo, die met den trein tot 40 K.M. voor Warschau waren gekomen, zijn door de cavalerie vnn Pilsoedski gedwongen om uitgestrekte stellingen ten Wes ten van Warschau in te nemun. Daarop had den ernstige gevechten plaats, wuarbij aan beide zijden dc artillerie helpt. De gevechten droeven een verbitterd karakter en het aantal verliezen was aan weerszijden reeds spoedig groot. Voor beide partijen komen von verschil lende zijden versterkingen opdagen. Dc hevigo strijd ten Westen van Worschuu duurt nog steeds voort. De linksche partijen te Warschau organisee- ren betoogingen, waarin de verantwoording voor het bloedvergieten uon den president der icpubliek wordt geweten, daar deze geweigerd heeft onderhandelingen met de linksche par tijen over de vorming van een regeering tc voeren. In het parlementsgebouw zijn bijna uitslui tend afgevaardigden van links aanwezig, be nevens de maarschalk van den landdag. Het parlement vergadert echter niet. De citadel van Warschau is gevallen, daar de infanterie den bevelhebber in den steek liet, zoodot deze slechts de beschikking over de artillerie hield. Er is een militaire censuur in gesteld. Pilsoedski heeft den bladen verboden andere berichten dan de officieele communique's te publiceeren. Uit Teschcn werd gisteravond om 10 uur ge meld, dat om 9 uur ernstige gevechten tus schen de troepen uit Posen en strijdkrachten van Pilsoedski waren ontbrand en beide par tijen voortdurend versterkingen ontvingen. Om TT uur werd gemeld, dat Pilsoedski zich om verder bloedvergieten te vermijden bereid had verklaard een compromis te sluiten op voorwaarde, dat het kabinet-Witos zou aftre den. De regeering weigerde echter hierop in te gaon. Vandaag ontvungen berichten melden, dat er in de straten von Warschau ernstige ge vechten plaats hebben. Tot vanmiddag zou het Belvédère-paleis nog in handen von de regee ring zijn geweest. In de buurt van het paleis en in de voorstad Ochota moet hevig zijn gestreden. Reeds 200 dooden en 1000 gewonden in Polen. Het 1 sjecho-Slowakijsch persbureau meldt uit Teschen Te Warschau duurden vandaag in de buurt van het Belvédère-plein was om 3 uur Vi ijdagmiddag nog in ha,nden der regcering. Er zouden 200 dooden en 1000 gewonden zijn. In de gevechten tusschen de regeeringstroepen en de ofdeclingen van Pilsoedski zijn volgens een officieel communique van dc politie 21 dooden gevallen en 200 mannen gewond. In de straten van Warschau zijn barrikaden opge worpen. De regcering heeft vandaag een proclama tie uitgevaardigd, waarin de bevolking opge roepen wordt haar medewerking te verleenen bij de onderdrukking van den opstand. Het gerucht over de vlucht der regeering in een vliegtuig noar Posen, wordt tegengesproken Slechts de minister van handel is met een vlieg* tuig naar Posen vertrokken. In den Pcolschcn corridor. Naar medegedeeld woTdt is het spoorweg verkeer door den Poolschen corridor tot nog toe volstrekt ongesToord. Er zijn echter maat regelen getroffen om het verkeer over zee en door de lucht te leiden. De Lituuers cn de burgeroorlog in Polen. Volgens enkele bladen uit Poolsch Oppcr- Silezië zouden de Litouers van den tegenwoor- digen toestand gebruik hebben gemaakt om de grenzen van het gebied van Wilna te over schrijden. B e r 1 ij n, 14 M e i. (H. N.) Volgens de laat ste berichten van de Poolsche grens moet de Poolsche regeerin<r naar Posen zijn gevlucht. Het bericht dat Wilna in handen van de aan» hanger vun Pilsoedski in wordt van an* dere zijde bevestigd. In de stad moeten on* lusten zijn uitgebroken. Het station is door militairen bezet. Ook op het station Giajewo zijn militaire posten geplaatst, klaarblijkelijk purtijaanhnngers vnn Pilsoedski. Op het tra* ject Binlystok-Wurschuu heeft men een spoor* wegbrug in de lucht laten springen. Het gar nizoen vun Bialystok, dat last had ontvangen in dc richting Warschau op tc nikken was ge* dwongen terug te keeren. Het garnizoen van Stargardt ontving even* als andere garnizoenen in Posen en Pommc- relie opdracht in de richting vnn Warschau op te rukken. In het vroegere Duitsche gebied moet dc stemming ten opzichte vnn Pilsoedski niet gunstig zijn, daarentegen moet Pilsoedski veel sympathie hebben bij dc bevolking van Lemberg cn vnn Congres Polen. RUSLAND. SOVJET-RUSLAND RATIFICEERT HET VERDRAG VAN BERLIJN. Moskou, 14 Mei. (V. D.) In de jongste zitting van den Raad van Volkscommissarissen werd het verding von Berlijn van 24 April geratificeerd. Onmiddellijk no de ratificatie stelde Tsjitsjirin de Duitsche ambassade daarvan in kennis cn bood hij uit naam van de sovjet-regeering zijn gelukwenschen aan Radioprogramma Zondag 16 Mei. Berlijn, (504 cn 571 M.) 9.20. Morgcnconccrt. Preludium, Böhme. Dr. A. Böhme, orgel. Sarabande, Vcracini. O. Monczyk, cello. Dr. A. Böhme, piano. Morgen- wonderung, Kampf. M. Böhmc-Heidcrcich, so praan, met pianobegeleiding. Preek. 'Andante, Kümpf. Cello cn piano. Vespcrgesang, Kiimpf. Sopraan en piano. 11.50. Mei-concert door het orkestensemblo Adolf Bcckcr. 12.40. Mux cn Paul, een opti- en een pessi mist. 5.20—6.50. Volksconcert. Fcst-ouverture über zwei Thiiringische Volkslieder, Lassen. Rheinliedcr, Eilenberg. Ernste Volkslieder: a. Drei Laub ouf cincr Linden, Rcimann. b. Um Mitternacht, Brahms, c. Kauft's Lavendel, Gün- ther. d. Ach, wie ist's möglich dann, Günther. M. Stahl, sopraan. Ar hur Androe, piano. Va- riationen über Kommt ein Vogel geflogen, Ochs Frühlingsstöndchcn, Locombc. Vroolijke volks liederen: a. Kopitiin und Lcutenont, Blümcl. b. Wie komm' ich denn zur Tür herein, Brahms, c. Rütsellied, Rcimann. d. Der Tübinger Postil lon, Günther. Soproanzang. Im Krug zum grü- nen Kranze, Rhode. Kussen knnn man nicht er- lernen, u. d. operette Mürchcn im Schnee, Stolz, Orkest. 8.50. Bonte avond. 10.5012.20. Dansmuziek. Hilversum (1050 M.) 10.2512.00. R. K. uitzending. Kerkdienst in de Dominicuskerk te Amsterdam. Uitvoering van de missa in honorem St. Francisci, canto ris serafici. Predicotie van pastoor L. H. Per- quin O. P. 9.30 v.m. Koprconcert door het Kon. man» nenkoor Kunst na Arbeid in het Tolhuis van het IJ tc Amsterdam. 5.50. Kerkdienst in het kerkgebouw der Ge* rcf. kerk te Amstelveen. 8.10. Concert door het H.D.O.-orchest. So listen Henrietta Hess (me2zo sopraan) en Corn rie v.d. Star (piano). Königswusterhausen, (1300 M.) 11.50-12.40 en 8.50-12.20. Zie Berlijn. Londen, (365 M.) en Daventry (1600 M). 3.50. De Royal Porks band, van dc Hydo Park bandstand. 4.20. Benno Schonbergcr, piano. Ruby Hel der, zang. 4.35. De Royal Parks band. 4.50. B. Schonberg, piano. R. Helder, zang. 5.05. De Royal Parks band. 5.20. Vioolconcert door Antonio Brosa. 5.40. Uit Shakespeare's werken. Juliet, Gwen Davies. Ie acte, 2e scène: Verona-Copulet's Orchard. 2e acte, 5c scèneVerona-Juliet's Chamber. 8.20. Orgelconcert door Fr. W. Sutton, van S. Stephen's, Wnlbrook. Cnntilone pastorale em Toccata, uit de 5e symphonic van Widor. Preek in de Studio. 9.05 Orgelconcert van St. Stephen's, Wal- brook. Dc groote G-mol fuge van Bach. 9.T5 Liefdadigheids-oproepLest we forget. 9.20 Wecrber., nieuws. 9.35 Concert. V. Chotterton, sopraan J. Bar- birolli, cello. F. Thurston, clarinet. S. Goosscns, harp. De Lay Vicars, koormuziek. Par ij s (Radi o-), (T750M.) 1.05 Concert Lucien Paris. Phryne, Ko- walski. Aubade, Stemy. Caprice Viennois, viool Krcisler. Célèbre menuet du bourgeois gentil- homme, Lully. Ton doux sonrire, Ray. Final de la sonate en fa. Mozort (piano). La bayadèrc, Kallmann. Contemplation. Canne. Elegie, cello, Faure. Esquisses venitiennes, Morechal. Danse russe, Moskowski. Valencia, Padilla. 2.T0 Nieuwsbericht. 8.20 Sportuitslagen. 8.50 Concert, georganiseerd door Radio art et pensee. Maandag 17 Mei. B e r 1 ij n, (504 en 571 M.) 5.20 Voorlezing uit eigen novellen van A. Reinicke. 5 506.50 Orkestconcert 7.05 Es geht um deinen Hals, tweegesprek door dame en heer. 8.50 Orkestconcert. Les préludes, Liszt. Fan tasie ku. d. opera La Bohème. Puccini. Proloog u. d. opera Bnjazzi, Leoncavallo. A. Fleischer, bariton. Feestelijke tocht der vrouwen naar Munster, u. d. opera Lohengrin, Wagner, a. Variütonen, Boellmann. b. Adagio, Cui. c. Ta-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1