AMERSFOORTSCH DAGBLAD Pinkster-aanbieding. IBQNNEMENTSPRUS p" m"n"eo v°°' „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Langestraat 36 Mouseline Costume mooie patronen fl 3.95 Keurige Japon prima kunstzijde 11 5.75 Schitterend Deux Pièces lijne kleuren 1119.50 BINNENLAND. FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e 'aargang No 268 loort 210, idem uanco per posi 1per week (mei eratis TerrekenoR legen ongelukken) 0.176 atzonderiijke nu C «05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENINQ H*. 4791®. TEL. INT 513. Maandag 17 Mei 1926 PRIJS OER ADVERÏENTIEN mei inbegrip van eew bewijsnummer, elke icgel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadigheidvadve tentiën voor dc b«Ut der prijs Voor handel cn bcdnjl bestaan zccj vooidecligc bepalingen voor het advcnecicn Lena ciicu aire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE COMMISSIE VOOR DEN VOLKEN BONDSRAAD. pponje dreigt met uittreding als het geen vasten zetel krijgt Motta schijnt Vrijdagavond te optimistisch geweest tc zijn, toen hij veronderstelde dat celfs ook Spanje en Brazilië zich bij de meening der meerderheid der commissie om het aan tal permanente zetels niet uit te breiden zou den neerleggen. De Paclos verklaarde Zater dagochtend, dat Spanje een nuttige medewer king in den Volkenbond anders dan als per manent lid niet mogelijk acht. Scialoja daaren tegen aanvaardde onder zekere voorwaarden Cecil's voorstel van negen losse zetels. DUITSCHLAND, DE KABINETSCRISIS. Adenauer's pogingen tot kabinets vorming mislukt. Marx aange zocht voor het rijkskanselier- schop.' Dt. Adenauer, de eerste burgemeester van Keulen> heef» Zaterdagochtend onderhandeld met den soc.-dem. ofgevaordigde Hilferding en den leider der Duitsche Volkspartij dr. Scholz. Van te voren had hij een bespreking gehad met twee afgevaardigden van het Centrum Dr. Adenauer heeft ook de mogelijkheid der groote coalitie ter sprake gebracht. Dr. Scholz zou geen principieel afwijzende houding aan genomen hebben, doch de tegenstellingen tus- schen de partijen als te groot beschouwd heW^en, om de groote coalitie thons tot stand te brengen. Een zitting der democratische Rijksdagfractie nam hetzelfde standpunt in. Zij verklaarde zich echter bereid iederen kanse lier te steunen, die een kabinet vormt op de tegenwoordige basis en geen formcelc ver bintenissen met rechts aangaat. Nader wordt gemelde dat dc pogingen van Adenauer om een regeering te vormen a!s mislukt te beschouwen zijn. Ook de herhaalde lijk genoemde afgevaardigde graaf Lerchenfcld komt niet in aanmerking als candidaat voor het rijkskansclierschap. Rijkspresident von Hindenburg heeft Zater dag den minister van de Rijksweer, dr. Gessiet, ontvangen, die verslag uitbracht over zijn be sprekingen. Dr. Adenauer en de waarnemende ministers uit de vroegere regeering sloten zioh bij de besprekingen aan. In den loop van den avond richtte de rijks president den volgenden brief aan den mi nister van Justitie dr. Marx: Zeer geachte heer rijksminister van Justitie. Uit het verslag dat de door mij met de op heldering van den toestand belaste minister van de Rijksweer aan mij heeft uitgebracht, moet ik opmaken, dot een wijziging der ver houdingen in de politiek der partijen en de samenstelling ecner nieuwe regeering öf in het geheel niet öf eerst na langdurige onderhan delingen bereikt kan worden. Tegen een der gelijke langdurige regeeringscrisis is het Rijk echter in deze omstandigheden niet bestand. Het schijnt mij dus, om dc gegeven moeilijk heden te overwinnen en om de opdracht uit to voeren, waar wij voorstaan, noodzakelijk dat de tegenwoordige regeering onder een nieuwo leiding hare werkzaamheid voortzet en ik ver zoek u daarom, als oudste lid der Rijksregce- ring en als vertegenwoordiger der grootsto regeeringspartij, het ambt van rijkskanselier te aanvaarden. Met de verzekering mijner hoogachting, enz BELGIE. DE KABINETSCRISIS. Kans op een kabinet Brunet Francqui. Het demiisionnaire kabinet kwam Zaterdag middag bijeen ter behandeling van de loo- pende zaken. Besloten werd Kamer en Senaat Dinsdag bijeen te roepen voor de stemming over de voorloopige credieten. Heden komen de ministers te zamen met dc ministers van Staat, onder wie ook Francqui en de gewezen ministers van financiën Van dc Vijvere, Theu- nis en Licbaert^ ten einde maatregelen tc over wegen, welke aan het parlement dienen voor gesteld om aan het verlangen van de Nationale Bank tc voldoen. Verwacht wordt, dat zal wor den voorgesteld de Nationale bank vergunning te vcrleenen voor I milliard of anderhalf mil liard aan schatkistbons te disconteeren. De wekelijksche stoot van de Nationale Bank wijst een aanzienlijke vermeerdering van het deficit van de schatkist. Dit is van "549 mil- liocn tot 536 (T2 Mei) gestegen. De koning had Zaterdag nogmaals een onderhoud met Francqui. Deze zegde den vorst zijn medewer king toe, op voorwaarde van zekerheid, dot de drie partijen in het nieuwe kabinet zouden vertegenwoordigd zijn. De samenstelling van een kabinet BrunetFrancqui wordt nu waar schijnlijker geacht. ENGELAND. NA DE ALGEMEENE STAKING. De staking in de hoven van Lon den opgeheven. De onderhandelingen met Londcnsche bootwerkers hebben tot overeenstemming ge leid, zoqdat het werk hedenochtend hervat zal worden. De overeenkomst met de dok werkers. De grondslag, waarop de overeenkomst tus- schen de Londensche autoriteiten en de dok- werkers- en tronsportarbcidersvereenigingen werd bereikt, is de volgende De arbeiders zullen op den grondslag van de nationale regeling weder worden aangenomen, welke, naar de vakvereenigingen erkennen, door de arbeiders is verbroken. De werkge vers zullen alle arbeiders, voor wie wérk be schikbaar is, terugnemen, en hen in hun vroe gere posities herstellen. De vakvereenigingen zullen voortaan, om welke reden ook, noch een nationale, noch een particele,"noch een'plaatselijke staking pro- clameeren, zonder vooraf allo middelen, om tot een verzoening te geroken, te hebben uit geput, en evenmin zullen zij steunen of aan moedigen eenige harer leden, om eenige indi- vidueele actie te ondernemen in tegenstelling met deze afspraak. Na de algemeene arbeidshervatting zullen alle achterstallige betalingen van den tijd der staking geschieden. De leider van den transportarbeidersbond, Bevin, verklaarde, dat deze regeling arbeiders en vakvereenigingen zal bevredigen en dat een algemeene hervatting van het werk zal volgen in die havens, waar nog geen overeenkomst is bereikt. Er zijn nog maar enkele van zulke ha vens, daar Zaterdag in alle belangrijke plaat sen de onderhandelingen met succes zijn ge ëindigd. De vrijwilligers zijn aan het werk gebleven, tot het oogenblik, waarop de arbeid door de onderen werd overgenomen, en deze overdracht is overal zonder dë minste wrijving geschied. De typografen weer aan het werk. De vereeniging van dagbladeigenaren is tot overeenstemming gekomen met de typogra fenbonden. Hedenmiddag zullen de Londensche avondbladen weer verschijnen. Dinsdagochtend de ochtendbladen. HET MIJNCONFLICT. De conferentie der mijnwer kersgedelegeerden tot 20 Mei verdaagd. Londen, 15 Mei. (H.N.) De conferentie der gedelegeerden van de Engelsche mijn werkers, die gisteren bijeen is gekomen ter beraadslaging over de compromis-voorstellen van Samuel, is vanochtend tot 20 Mei ver daagd. Dc gedelegeerden zullen intusschen den geheelen toestand in de verschillende dis tricten nog eens bespreken. KECLAMEb. Vun 1—4 regels 4.05, elke regel meer/1.— ZWEDEN. ALCOHOLSMOKKELARIJ. Berlijn, 15 Mei. (H. N.) Naar de B. Z. uit Stockholm verneemt heeft de havenpolitic von Nynoesham den Duitschen kotter Roland uit Hamburg in beslag genomen, die 60 ton alcohol aan boord had en zich binnen de dri* mijlen zone bevond. De kapitein en de be manning, bestaande uit 5 koppen, waaronder een Fin zijn gearresteerd. Tijdens de achter volging vloog een Zwcedsch douanevoortuig in de lucht. POLEN. DE STAATSGREEP VAN PILSOEDSKI. Wojciechowski cn Witos afge treden. Rotoj, voorzitter van den landdag, tijdelijk president. Onderhandelingen over een linksche regeering. De troepen van Pilsoedsky hebben Vrijdag om 5 uur s midags zonder ernstige geechten den zetel van het presidentschap der republiek, het Belvédèrc-palcis te Warschau bezet, dat van te voren door den President en dc leden der regeering was ontruimd. Pilsoedsky begaf zich onmidcllijk naar de Belvédère, vergezeld van zijn staf en onder dc geestdriftige toejui chingen eener reusachtige menigte, die in de voornaamste straten geschaard was In de stad heerscht volkomen rust. Ten gevolge der be zetting von dc Belvédère is dc militaire actie volkomen afgeloopen. Volgens berichten uit de provjncie is ook daar alles rustig. Vrijdag om 10 uur 's avonds hebben verte genwoordigers van den President der republiek Wojchiechowski aan den voorzitter van den landdag Rataj een brief von den president over handigd, om hem te bc-velen zich onmiddellijk naar Wilanow te begeven om een verklaring in entvanfst te nemen, met het oogmerk om een einde te maken aan het conflict, dat de notie in twee kampen verdeelt. Rataj begaf zich naar de tegenwoordige ver blijfplaats van den president der republiek, die om middernacht afstand deed van het bewind en, in overenstemming met art. 40 der Grond wet zijn prcsidentiecle bevoegdheid overdroeg aan Rataj. Tevens diende de eerste minister Witos het ontslag in van de geheele regcering. No zijn terugkeer stelde Rataj zich onmid dellijk in verbinding met Pilsoedsky. Er werden onderhandelingen gevoerd, die ten doel heb ben om in den loop der eerstvolgende uren te komen tot de vorming eener nieuwe regeering en tot volkomen normaliseering van den toe stand, dien het ontslag van president Wojcie- chowski en yon ^de regering van Witos in het leven geroepen heeft en woordoor de feitelijke toestand in overeenstemming gebracht kon worden met de constitutioneele bepalingen. De Poolsche legatie te Praag publiceert een nota, welke een bevestiging bevat van de door Pilsoedsky gestelde voorwaarden, o.m. in" zake het aftrede^ van de regeering-Witos. De nota «verklaart uitdrukkelijk, dot de opstand geens zins gericht is tegen den persoon van den Pre sident der republiek. De beweging raakt geen enkele politieke verplichting en evenmin de grondwet van den Poolschen staat. Maarschalk Pilsosdsky heeft Zaterdagoch tend een uitvoerig onderhoud gehad met Rataj. Deze confereerde vervolgens met de vertegen woordigers van verscheidene partijen. De troepen von Witos terug geroepen. De Vossischc Ztg. verneemt, dat de troepen, die uit de provincie ter hulp gesneld waren van de regeering^ van Witos, nadat zij Vrijdag verder naar Warschau opgerukt waren, bevel ontvangen hebben nor hun garnizoenen terug te keeren. Te Warschau verwacht men dot het door Wojciechowski en Witos uitgegeven wachtwoord opgevolgd zal worden Geen pogroms. Het officieuze Telegraaf Agentschap meldt, dat olie berichten over pogroms tegen dc Joden, over plundering van winkels en over anarchie, volkomen uit dc lucht gegrepen zijn. Te War schau en in heel Polen heerscht volkomen orde De administratieve en de veiligheidsdienst func- tioneeren normaal. Verzet tegen Pilsoedski in Posen cn Opper-Silezic. Men meldt bewegingen in de openbare mee ning tegen Pilsoedski in Posen en Opper-Silc^> 7ië. Algemeene mobilisatie Van dc Poolsche grens via Praag wordt ge meld, dat dc algemeene mobilisatie in Polen afgekondigd is. Generaal Holler trekt tegen Warschau op. Volgens een telegram uit Warschau aan dc Parijschc editie der New York Herald, zijn me» spoed troepen tegen generaal Haller afgezon den die met tienduizend man naar- Warschau optrekt. Heden wordt een beslissende slag ver wacht. Niettemin wordt alles gedaan om tot' een accoord tc geraken. Dc zelfmoord van generaal Scsnkowski. B e r l^ij n, 15 M e i. (H. N.) De Gazetta Polska bericht, dat generaal Sosnkowski zelf moord heeft gepleegd (dit werd Vrijdag reeds medegedeeld. Red.). Hij ontving te Posen bevel om tegen Warschau op te rukken doch verklaarde toen dat hij voor Pilsoedski was Daorop gaf generaal Hausnerte kennen, da» hij hem in dit geval moest orresteeren. Toen de generaal dit hoorde joeg hij zich oen kogel door het hoofd. Het nieuwe kabinet gevormd. Warschau, 16 Mei. (V. D.) Een telegram uit Warschau meldt, dat gisteravond het nieu we Poolsche kabinet is gevormd. Professor Charles Bartel is premier, Zalcski, de vroegere Poolsche gezant to Rome treedt als minister van Buitenlandschc Zaken op, ge» neroal Pilsoedski als minister van Oorlog, ter wijl de andere posten in het kabinet meeren- reels door hoofdambtenoren bezet worden. Het kabinet zal, volgens een verklaring van den premier Bartel, het - bewind waarnemen, totdat een nieuwe president der republiek za) zijn gekozen. Eenenvijftig soldaten, die bij den opstand sneuvelden, zijn vandaag ter aarde besteld. Een enorme menigte woonde de plechtigheid bij. De vroegere president Wojciechowski heeft zich als gewoon burger naar Spoza begeven. COMMUNISTISCHE STAKING. De communisten hebben in Oost-Opper-Si- lezië de algemeene staking afgekondigd. Veel resultaat van hun oproep viel Zaterdagmorgen in het industriegebied nog niet tc bespeuren. HONGARIJE. HET VALSCHE BANKBILJETTENPROCES. Prins Windisch-Groetz heeft op de terecht zitting von Vrijdag geweigerd tc zeggen of de minister-president kennis droeg van de ver- valschingszaak. Hij zeide alle verantwoordelijk heid van zijn daad op zich tc nemen cn geen verklaringen te willen doen over zijn betrek kingen tot dc regeering. ROEMENIE. HET LEGER GEDEELTELIJK GEMOBILISEERD. Berlijn, 15 Mei. (V. D.) Noor uit Weenen cn Boekarest gemeld wordt, besloot dc Roe- meensche ministerraad tot een gedeeltelijk© mobiliseering von het Roemeenschc leger. DE STABILISEERING DER MUNTEENHEID. Boekarest, 25 Mei (H.N.) Omtrent d© zoogenoomde lecning, door Italië aangeboden tot stabilisatie van de Roemeenschc lei, wordt bekend, dot Italië een bedrag van 200 millioen lire heeft aangeboden, waarvan de helft zou moeten dienen tot dekking van do Roemeen- sche schatkistbiljetten, die in Italië in omloop zijn, terwijl voor het overige bedrag bestel lingen bij dc Itolioenschc industrie gedaan zouden kunnen worden. Vermoedelijk zouden deze bestellingen op oorlogsmateriaal en in hoofdzaak vliegtuigen betrekking moeten heb ben. Veel kans, dat Roemenië op deze aan bieding zal ingaan, bestaat cr niet. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. De Spaansohe troepen zijn verder opgerukt in den sector van Ajdir. VEREENIGDE STATEN. DE AMERIKAANSCHE WEERMACHT Mcdcdeelingen van minister Wilbur. Nu in beide irizen van het Parlement de Ma- rinecredietcn zijn goedgekeurd heeft minister Wilbur een verklaring afgelegd, waarin o.a. het volgende wordt medegedeeld De morinebegrooting voor het begrootings- joor 1926 is op 319,650.075 vastgesteld, nè ampele bcstudeering door de beide Huizen van het Congres. Hoewel zuinigheid is betracht blifft de vloot in uitstekenden staat. Ook is ontwikkeling mogelijk. De terreinen voor luchtschepen te Lokehurst (New-Jersey) en Los Angcles (Colifomië blijven in stand- Het volgende voorjaar zullen gecombineerde manoeuvres van leger en vloot plaats vinden ter Oostkust .van dc Ver. Staten. UIT DE STAATSCOURANT. Benoemd tot ridder in de orde van Oranje- Nessau jhr I L. van den Berch van Heem stede, te s Gravenhage, 'algemeen secretaris der Kon Ned. Vereen, voor Luchtvaart toegekend de bropzen ccre-medaille der Oranje-Nossau-orde aan N. Sabel, landbou wersknecht in dienst der familie Voordendag te Strijen alphabetische aanbeveling voor rechter In de arrondissements-rechtbank te Rotterdam mrs. A. Dirkzwager, advocaat en procureur en kantonrechter-plaatsvervanger te Schiedam; A. J. Marx, rechter in de rechtbank te Al melo, cn B. F. Verveen, substituut-griffier bij de rechtbank te Rotterdam. PRINS HENDRIK NAAR MECKLENBURG. Z. K. H. de Prins is voornemens zich in den avond van 19 dezer voor korten tijd naar Mecklenburg te begeven in verband met fa milie-aangelegenheden. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. SI Iris had hem nooit liefgehad. Hij was alleen haar vaders vriend, en zij had hem nooit lee- ren beschouwen als minnaarNof echtgenoot. Hij docht in zijn bitterheid, dot zij te jong was geweest, en dot hij langer had moeten wach ten. Zoo was er nu een merkbare verwijdering tusschen hen, ofschoon hij vriendelijk en tee- dcr jegens haar was gedurende haar ziekte. Zi) kreeg niet spoedig haar krachten terug cn scheen daar niet om te geven. „Is zij wel gelukkig?" vroeg de doktereens en Tremayne was genoodzaakt te antwoor den „Niet heel gelukkig, vrees ik," want het was duidelijk genoeg. Zij gingen op reis, maar dat verbeterde den toestand niet, ofschoon mevrouw Humphreys, de opgewekte reisgenoot, die men zich kon denken, hen vergezelde. Na een paar weken verzocht /ris, of zij nacr huis mochten gaan Het was toen in het midden van Juni, het hooi werd juist gemaaid iri Trelnwn „Wij zullen een paar logé's vragen, om je wat op le vroolijken," zeide Tremayne eenige dagen later. „Het is jammer, dat mevrouw Humphreys niet kon blijven, maar zij zal ze ker wel terugkomen, en ik wil Cassillis hiei gaarne eens hebben. Het is al lang geleden, dat hij hier was. Zal ik hem vragen voor den volgenden Zaterdag Iris bleef onverschillig. Zij antwoordde „Zooals je wilt, maar ik verveel mij niet. Ik' ben blij, dat ik weer thuis ben en ik heb jou." „Ik ben geen vroolijke metgezel voor je," antwoordde hij met een ecnigszins gedwongen glimlach. „Ik voel mij niet erg opgewekt. Ja moet nu je lessen in het besturen van een auto voortzetten." Maar Iris voelde, dat zij er nooit meer lust in zou hebben. Den volgenden dag ging Tremayne naar Londen, en aan het diner vertelde hij Iris, dat hij Cassillis had ontmoet en dat hij een week zou komen logecren. „Hij ziet er ook niet goed uit, en een ver andering van lucht zal hem goed doen. Je hebt immers niets tegen zijn komst?" Iris keek niet op, maar antwoordde: „Neen. natuurlij^ niet." en zweeg toen. „Ik maak mij ongerust over Julian," voegde hij er langzaam bij. „Er is iets niet in orde met hem. Hij wil het mij niet zeggen, maar ik denk, dat er een vrouw in het spel is. Hij Is een innemende jongen met een knqp uiterlijk en een prachtige stem. Hij heeft jou zeker ook niets verteld „Ik heb hem heel zelden gezien, sedert hij In Engeland terug is." „Dan kan je er natuurlijk ook niets van we- ter." Hij zuchtte en stond op. „Je ziet er mw uit. Je deed beter naar bed te gaan; je bent nog niet stérk" Iris lette hier niet op Zij zat bij het open venster, want de avond was warm Ze zou toch niet kunnen slapen, als zij naar bed ging, en zij begon te denken over Julian's komst. Hoe prettig zou het zijn geweest, als zij vrienden waren, zooals zij behoorden te zijn, zonder die eeuwigdurende herinnering tus schen hen. „Ik wil nog niet naar bed gaan," zeide zij. „Ik wil liever hier blijven en met je praten." „Toe dan maar, wat heb je te zeggen?" Scheelt er wat aan „Neen." „Voel je je ongelukkig over iets? Dot denk ik dikwijls." „Alleen als ik denk, dot je mij geen vergif fenis. hebt geschonken voor dat domme onge luk. Ik wilde het werkelijk niet doen, maar soms denk ik, dat je nog altijd gelooft, dat ik het met opzet deed." „Het was een groote teleurstelling voor mij," antwoordde Tremayne ontwijkend. „Maar natuurlijk heb ik je het vergeven." Zij stond op en toen zij zijn stoel voorbij ging, Ifgda zij haar wang op zijn donker hoofd. „Je bent veel te goed voor mij, Geof frey. Ik ik geloof, dat je mij alles zoudt vergeven. Zou je dat?" „Dat is moeilijk te zeggen!" glimlachte hij. „Misschien niet." „Wat zou je niet vergeven?" „Wel, ik zou je niet vergeven, als je meer hield van een anderen man en mij voor hem verliet." „Ik geloof niet, dat ik dat gauw zou doen. Wat meer Hij trachtte haar aan te zien, maar zij bleel achter zijn stoel staan; toen deed zij een snel len stap voorwaarts, knielde naast zijn stoel neer en legde haar hoofd op zijn knieën „Ik moest je heel dankbaar zijn," fluisterde zij, „en dat ben ik ook. Ik wou je alleen zoo gaarne bewijzen, dat ik het ben." Hij sloeg zijn arm om haar heen en trok haar dicht naar zich toe. „Ik begeer niet, dat je dankbaar bent. Ik wensch je liefde." „Heb je mij nog steeds lief, Geoffrey?" „Dat weet je wel." „Heel lief?" „Ja. Waarom vraag "je dat? Wat scheelt je van avond toch? Zeg mij Doch zij zeide het hem niet, omdat zij niet kon; maar zij leunde tegen hem aan en sloo^ haar oogen. Toen meende hij het te begrijpen, en zijn bloed begon sneller te vloeien. Zij lag in zijn armen de zijne eindelijk, en voor het eerst kuste hij haar zonder dat zij zich ver zette. Iris begreep het ook, en die gedachte joeg haar schrik aan, omdat zij het hem nu nooit kon vertellen en het verleden voor altijd een geheim zou blijven tusschen hen. Zij log in zijn armen en vond daar een zekere rust; niet de rust welke komt met de volmaakte liefde, die geen vrees kent, maar de ruSt van een vrouw, die den man heeft gevonden, welken zij begeert. Tremayne hield haar vast omklemd en durfde zich hoost niet bewegen uit vrees, dot hij zou ontwaken en het een droom zou blij ken. Het was een hemel voor hem, maar toch voelde hij ook, dat er een schaduw was over zijn geluk. HOOFDSTUK XXI. Op Zaterdagmorgen kwam Julian Cassillis te Trelawn. Tremayne hooide hem af met een open auto, en begroette hem heel hartelijk Cassillis wist natuurlijk, dot Irfs ziek was geweest, en dat hij daarom niet eerder te Trelawn was gevraagd, maar hij wist niets an ders dan het bloote feit, dot zij een ongeluk had gehad met haar auto. Hij had een ellendigen zomer doorgebrach* ontevreden met zijn werk en ongelukkig in zijn leven. Hij zou liever niet naar Trelawn zijn gegaan, want de schaduw, die er gekomen was tusschen hem en den man, van wien hij meer hield dan van iemand ter wereld, hinderde hem erg. „Iris is neerslachtig en voelt zich eenzaam/1 zeide Tremayne, terwijl zij voortreden. „Zij is nog niet weer sterk, en ik hoop, dat je haar zult opv rooi ijken." „Ik ben zelf niet erg opgewekt," antwoord de Cassillis, „ik werk zoo hord en heb niet veel omgang met anderen behalve met lieden van het vak." „Je praat, alsof je aan het tooncel waart/* I Tremayne zag hem glimlachend aan. „Waar om het vak ,Jk wou, dat het zoo was Ik zou gaarne willen, dat u mij op de planken liet gaan." Het groote verlangen gaf den jongen man moed, nu het onderwerp eenmaal was aange roerd. „Heb ik u al gezegd, dat Calvey van het Star-Theater mij aanbiedingen heeft gedaan Hij kwam mij opzoeken. Ik heb hem verschei dene keeren ontmoet, en hij wil mij hebben bij zijn troep, en belooft mij gast voorstellingen to laten geven, als ik wil." Tremayne haalde de schouders op. „Een hondenbaantje, mijn beste Julian," zeide hij, „en niets om trotsch op te zijn, zelfs als je er het hoogste mocht bereiken" „Ik zou eerder iets bereiken don nu. Be be hoorde nu geld te verdienen in plaats van t« studccren Ik ber vier en twintig jaar, zoo als u weet, en ik wensch nu vooruit te komen en naam tc maken." Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1