SCH DAGBLAD MAISON DE NOUVEAUTÉ Een Liefdesdroom. IBONNEMENISPKilS1 ""TT T* 'w~ PRIJS DER AüVtimiinfü „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Ontvangen groote partij Kousen, Totale Uitveikoop-Confectie BINNENLAND. FEUILLETON, 24e Jaargang Jfo 276 loort 2 10, idcci u»co p^r post Sk.r<r w«©k <trun ev*ifci v*<ri«k>cn*t ongelukken) 0.17fc. aixooüctiijkc oan 1 Cj05. Donderdan 97 Wei 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ^NHEMSC^^ORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 4701Q. TEL. INT. SIS. san 1 i (t**1* 1-05 md Inbegrip v«o een bcwijjr.anmrr elk* nic«* m«*r jS, ÓKmiunn c dingen e.» Ltc.*d»dit:hcid>«d«c tentiên tuoi iit helft der prtyv \'oot h—drl m nciiini xm VOOideciigo bctvilinvcn toot het idvcneeien hene ciicuiairc, bevattende de voorwaaiJrn wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. HET DU1TSCH-FRANSCHE LUCHTVERKEER B c r 1 ij n, 2 6 Mc i. (H. N.) Het eerste vlieg tuig uit Parijs op de geregelde luchtlijn Pa- rijs-Bcrlijn is vanavond op het vliegveld te Tempelhof gedaald Uit Le Bourget xverd be richt ontvangen, dat ook het Duitsche vlieg tuig daar behouden en op tijd is aangekomen HET SPOORWEGONGELUK TE MÜNCHEN. Een ooggetuige oan het woord. In de „FranVf Zlg." geeft een ooggetuige de volgende schildering van de ramp. Onze trein vertrok om 5.20 's avonds uit Berchtesgodcn. Na Rosenheim hooiden wij op het traject naar München verscheidene treinen in. Na een oponthoud in Trudering, de laatste stopplaats voor het* Oosu-rstation, moest de trein kort voor het station op den weg blijven stean. Juist had hij zich weer in beweging ge zet, toen wij een vreeselijken stoot voelden, die door den gcheelcn trein liep De voorste wag gons sprongen uit de rails. De inzittenden stopten snel uit, in de meening, dat de trein bij het binnenloopen van het station gederail leerd was. Maar op dat zelfde oogenblik weer klonk een hartverscheurend gejammer en ge weeklaag uit het achtergedeelte van den trein en nu bleek eerst wat gebeurd was een andere trein was in voll^ vaart op onzen trein ingc- loopen. De locomotief had zich ?oo diep in de wagons ingeboord, dat de zoldering von den achtersten wagon op de locomotief lag en do waggon zelf geheel in elkaar gedrukt terzijde van den spoorbaan log. De locomotief zelf van den inrijdenden trein was onbeschadigd geble ven, evenals de goederenwagen Het personeel bleef ongedeerd. Daarentegen waren de ver dere waggons' één woeste warboel en ruïne. De eerste stond zoowat geheel dwars op de rails In dezen waggon bevonden zich de meeste doo- den en gewonden. Een ontzettend gesteun en hulpgeroep klonk uit den chaos op. Alles was gedurende eenigen tijd in het donker gehuld, tot de brandweer zoeklichten op den straatweg plaatste en het géheele terrein verlichtte. Ook deze ooggetuige tevenals de redacteur van de „Münch. Allg. Z.") klaagt over de on voldoende hulpverlecning. Pas ongeveer een uur na de botsing kwam de eerste hulptrein uit het hoofdstation München, moor ook toen kon nog niet worden ingegrepen, bij gebrek oan voldoende middelen daartoe Eerst toen do pioniers van de rijksweer oodoogden. kon men er aan gaan denken de kluwen van ijzeren en houten overblijfselen van wat eens een trein wos. te ontwarren en de dooden en gewonden te bevrijden. Volgens den machinist van den inrijdenden -trein had hij, daar de lijn een bocht maakt, de lichten van den voortrein pos op korten af stand gezien en toen dodelijk de remmen aan gezet. Toen het ongeluk gebeurd was, stond volgens een uitloting van een politiebeambte het sein nog op veilig, maar waarschijnlijk gold dit signaal den eersten trein. De officieele lezing is, dot de machinist in het vorige blok door een onveilig signaal is gereden. De machinist verhoord. De machinist van den personentrein, door wiens schuld het spoorwegongeluk bij München werd veroorzaakt hij bevindt^ zich nog op vrije voeten is gistermorgen in tcgenwoor* digheid van eenige politieambtenaren en een officier van justitie aan een uitvoerig verhoor onderworpen. Het onderzoek naar dc oor zaken. Münschen, 26 Mei. (VD.) De beamb ten, die met het onderzoek naar de oorzaken van het treinongeluk in de Ostbahnhof zijn belast, hebben heden verschillende personen in verhoor gehad De machinist van den trein, die op den anderen is ingereden, verklaarde dat trein 814 door Rosenheimer personeel is gereden. Op de locomotief bevonden zich de machinist Aubele en diens helper Schrödel, RECLAMES. Van 1—4 rogels f 4.05. elke regel meer Lr* Utrechtscheweg 38 Tele .302 extra zware kwaliteit in fil d'Ecosse met zijde, tegen speciaal goedkoope prijzen. Ladderen niet. die beiden ongedeerd zijn gebleven. Aubele, een man van 52 jaren, verklaarde met be slistheid, dat het signaal op „Offcn" heeft gestaan. Ook zeide hij, dat hij in geencn deele vermoeid, en volkomen nuchter is geweest. Ter staving van zijn mededeeling, dat het signaal op het noodlottige oogenblik op „Offen" heeft gestaan, kon hij getuigen medebrengen. Ook Schrödel heeft verklaard, dat het signaal groen en geen rood licht vertoonde. Technisch is echter bewezen, dat het signaal op „halt" moet hebben gestaan. Hedenmorgen werd de machinist van trein 814, die op de trein uit Reichenhallc is inge reden, in verhoor genomen. NOODLOTTIGE BRAND. 15 woonhuizen vernield Gisternacht ontstond in de Badensche ge meente Schönnu-Wiesenthal in de wijk Neu- stadt in een oude boerderij brand, die binnen korten tijd twintig woonhuizen aantastte, waar van er. 15 totaal werden vernield, zoodat 27 gezinnen, bestaande uit 120 personen, dakloos werden. BENZINEONTPLOFFING EN PANIEK OP EEN VEERBOOT. Hamborn, 2 6 Mei. (H. N.) Vanmiddag ontstond door een benzineontploffing brand aan boord van een veerboot, toen deze zich midden op den Rijn bevond. De kleeding van den man, die den motor bediende, geraakten in brand. De man sprong in het water, tenein de zich te redden. Op de boot, waarop ziel- 45 personen, w.o. verschillende vrouwen en kin deren, bevonden, sloegen intusschen de vlam men uit. Er ontstond een paniek en mei groo te moeite gelukte het den mannen, die aan boord waren de kinderen en vrouwen ervan te weerhouden om in der Rijn t<; springen. Een sleepboot van de firma Thyssen snelde ter hulp en kon met groote moeite rlle 45 opva renden aan boord nemen. Ook dc motorbe stuurder werd gered. Verscheidene passagiers hadden brandwonden oan handen en voeten. De veerboot brandde geheel uit en werd naar de haven gesleept. EEN DOUANEAMBTENAAR VERMOORD B e r 1 ij n, 26 Mei. (H. N.) Naar de blo den aan de Saorbruecker Landesztg. ontleenen, is Maandagavond een Duitsch douaneambte naar op den straatweg van Michelbach naai Bettingen door een bende van ongeveer 20 lie den aangevallen, die hem met messteken zóó verwondden, dat hij spoedig overleed. Het ge lukte de politie negen der aanvallers te arres teeren. FRANKRIJK. HET PROGRAM DER FRANSCHE SOCIALISTEN. Geen deelneming aan ecnigcr- lei regccring. Met 2249 stemmen tegen 166 en 685 ont houdingen heeft het congres der Franschc so cialisten te Clermont Ferrand een motie dei meerderheid fBlumrCompere-Morel) goedge keurd. In de motie wordt de deelneming aan, om het even welke regeering, verworpen. De partij zal echter zijn steun verleenen aan elke regeering, die krachtig optreedt tegen de re- l tie en de inancieele kwestie een oplossing geeft zonder angst voor den tegenstand der kapitalisten. Het socialistische program bevat o.m.sta biliseering der valutaheffing in eens; vrede in Marokko; terugkeer van het mandaat over Sy- Lange straat 36 begint Vrijdag 28 Mei. Zie de Etalage. rië aan den Volkenbond; sociale verzekeringen. Tegenover de tegenwoordige regeering moe- te. de Kamerleden der partij een krachtige op positie voeren. Tenslotte wijst de motie op de noodzakelijk heid van de partijtucht. EEN VERBOND DER ARME VALUTA'S? B c r 1 ij n, 26 Mei (V. D.) Volgens de Echo de Paris zal de Fransche regeering eene over eenkomst sluiten met de Italiaansche en de Belgische regeering tot gemeenschappelijke beveiliging vait den muntkoen? der betrokken landen. DE STAKING BIJ RENAULT GEËINDIGD. In de automobielfabriek Renault zal men he den weer aan 't werk gaan. ENGELAND. HET GESCHIL ASQUITH—LLOTD GEORGE. Een rede van Lloyd George. In een rede te Llandudno heeft Lloyd George verklaard, dat hij niet aansprakelijk is voor het bekend worden van zijn meenirgs- vcrschil met Asquith. Wat de staking zelf be treft, heeft hij steeds de houding van de lei ders der vakbonden afgekeurd en zijn steun verleend oan alle maatregelen dei regeering Met algemeene stemmen heeft de vergade ring de houding van Lloyd George goedge keurd. POLEN. ONTPLOFFING IN EEN MUNITIEFABRIEK. Een doodc en 9 gewonden. Warschau, 26 Mei (H. N. Draadloos). In de groote Poolsche munitiefabriek te Zagozd- zon dicht bij Radom is gisteren door een ont ploffing van buskruit een gebouw in de lucht gevlogen waardoor I persoon gedood werd, terwijl 9 anderen ernstig gewond werden. On der de gewonden bevindt zich ook een Fransch majoor en cên Fransche onderofficier. HONGARIJE. HET VALSCHE BANKBIUETTENPROCES. Het vonnis der rechtbank. Het vonnis in het valsche muntersproces te Boedapest veroordeelt Nadossy en Windisch- Graetz tot vier jaar tuchthuis en tien millioen kronen boete. Verder kregen Hajts en Kurtz ieder één jaar kerkerstraf, Geroe, twee janr tuchthuis, Raba één jaar en zes maanden kerkerstraf, Be- la Mankovitsj één aar kerkerstraf, Kevacs, zes maanden. Al de hier genoemden kregen daar enboven een boete van 2 millioen cn verlies van politieke rechten en opheffing van hunnn ambten voor drie jaren. De andere beklaagden werden tot één h zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. De officier van juistitie en al de beklaagden hebben beroep aangctcekend tegen het vonnis. Behalve Nadossy cn Windisch-Groetz, zijn al de andere veroordeelden onmiddellijk op vrije voeten gesteld. ZUID-SLAVIE. NOODWEER. Negen personen omgekomen. Gisternacht is over Neusatz (in het Banaat) cn omgeving een hevig onweer met heftigei» regenval losgebroken. Een aantal huizen is verwoest. Negen personen moeten om het le ven zijn gekomen. NOORD-AFRIKA. DE OVERWINNING IN MAROKKO. Abd el Krim op weg naor de Fransche voorposten. Te rugzending der krijgsgevange nen. Officieel wordt uit Parijs medegedeeld, dat Abd-el-Krim op weg is naar de Fransche voor posten en vandaar naar Taza en verder naar Fez zal vervoerd worden. Te Taza zal men op instructies wachten van Steeg, gouverneur-generaal van Marokko. Abd-el-Krim heeft zich met geheel zijn ge zin onder dc bescherming gesteld der Fransche overheid. Onder de krijgsgevangenen, die Abd-el-Krim teruggezonden heeft, zijn 5 officieren, 8 onder officieren en 27 soldaten, allen Franschen. Ver der 112 Algerijnen en Senegaleezen. Spanje kreeg 105 soldaten en 19 burgers, waaronder twee vrouwen en 4 kinderen. Alle belangrijke strategische pun ten thans in handen der Franschen. P a r ij s, 2 7 Mel. (H. N.) De telegrammen ui*- Marokko blijven verdere successen melden. Het bergplateau van de Beni Uriagel is bezet, zoodat thans alle belangrijke strategische pun ten in handen van de Franschen zijn. JAPAN. DE UITBARSTING VAN DEN VULKAAN TOKACHI. Een der ergste rampen sedert jaren. Londen, 2 6 Mei. (H. N.) Uit Tokio wordt aan de Times gemeld, dat de uitbarsting van den vulkaan Tokachi op het eiland Hok kaido een der verschrikkelijkste natuurver schijnselen der laatste jaren is geweest. De uitbarsting wordt in hevigheid slechts over troffen door die van Bandai in 1888 en van Sa- koerajima in 1914. Dc uitbarsting vond plaats in een krater, di© sedert onheugelijke tijden idoor een meer was gevuld. Bij de eerste erup tie werd al net water van het meer uit den jkrater geworpen. Dit stroomde den berg af en vernielde enkele dorpen en een groot deel van de stad Foeryano. Volgens de ontvangen be richten werden hierbij 900 personen gedood, waarvan er 200 door verdrinking om het le ven kwamen. Sedert hebben nog 3 verdere uitbarstingen plaats gehad, waarbij grooto hoeveelheden lova werden uitgeworpen, zoo dot het land kilometers in den omtrek met lav is overstroomd. Dc uitbarsting duurt nog Dort. Londen, 2 6 Mei.'(V. D.) Uil Tokio wordt gemeld; De vulkaan is thans tot rust gekomen. Ge- weldige rookwolken stijgen nog uit dc kruier omhoog. Vele menschcn werden door het gerommel, dat aan de gitbarsting voorafging, gewaar schuwd en konden bijtijds vluchten. Doordat dc uitbarsting bij dag plaats had, konden vele op het veld werkende boeren zich in voilig- heid stellen. Hun families in de dorpen echter moesten jammerlijk omkomen, cn van allen is have en vee verloren. Daor de vloedgolf zich met donderend geweld een weg baande, konden vele inwoners der dorpen zich niet mecf in veiligheid brengen. In Komifurano zijn 200 menschcn verdronken. Gevreesd wordt dot dc beroemde Jopansche badplaats Motsuyoma Spa geheel vernield is, ofschoon daaromtrent nog niets met zekerheid vaststaat. Vele lijken drij ven stroomafwaarts op de rivier Furano, die buiten haar oevers is getreden. Een hulplegertje, bestoondc uit artsen, zie kenverpleegsters en infanterie is direct naar het geteisterde gebied vertrokken. De reddings pogingen worden echter ten zeerste bemoeilijkt doordat de rails onder een verscheidene voeten hooge lavomossa is bedolven, waardoor het geheelc spoorwegverkeer is ontwricht. De jongste berichten uit Hokkaido melden, dot 'er 144 lijken gevonden zijn. Dc vulkuan blijft esch uitwerpen; men *vreest voor een nieuwe uitbarsting. EEN NIEUWE RAMP. Een waterreservoir gesprongen. Een waterreservoir in dc buurt van Kitaurn, is gespronken en de stad is ondergcloopen. Een bankgebouw, de schouwburg en andere grooto gebouwen staan onder water. De stad telt 9000 zielen. Er zijn volgens een nader officieel bericht IT4 huizen verwoest. Tot nog toe heeft men 18 lijken gevonden. Men gelooft, dat het aan tal slachtoffers betrekkelijk klein zal zijn, daar de ramp op den dag plaids had. CHINA. BRAND IN EEN VLIEGPARK. Vijftien vliegmachines vernield. Te Moekdcn zijn bij een brand in een vlicg- park vijftien vligmachins vernield Eerste Kamer. Aon dc orde is voortzetting Justitiebegro ting. De heer Savornin Lohman bespreekt de administratief rechterlijke contrólo over dc Kroon, Ged. Staten en lagere besturen en voorts de onrechtmatige overheidsdaad. Spr. vraagt wettelijke regeling, waarbij in verband met het arrest van den Hoogen Raad, 20 Nov. 1924, aan den Staat meer zelfstandigheid wordt gewaarborgd. Minister D o n n e r ontkent tegenover dei\ heer Hermans dat ons strafstelsel achterlijk zou zijn. Gezocht wordt naar een bevredigende op lossing voor de psychopathen, en naar een wettelijke regeling van deze materie door den Staat. Wat de heer Lohman bedoelt is zeer moeilijk. Aan onderscheid tusschen politieke en onderc gevangenen is de grondslag ontnomen, door af schaffing von onteerende straffen. De heer Polak wenscht eveneens wette lijke regeling ten aanzien van de behandeling van politieke gevangenen en wijst cr op, dat ook in Duitschland en Engeland zulk een rege ling bestaat. Aan de orde is de bcgrooting van Binnen- naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M. Hellema. 39 Den volgenden morgen echter, toen hij op zettelijk bleef dralen, liep hij door de Peter straat, en toen hij voorbij het Koninklijk Thea ter kwam, zag hij daar aangeplakt „HET OPERETTEGEZELSCHAP VAN CALVE7". Heden avond. Dinsdag, en de gehecle week „FANCY FAIR" Operette in vier bedrijven, door acteuis van het Startheater te Londen, met volle decoraties en muziek. Mejuffrouw Sylvia Denise als Ihesnut De Heer Julian Cassillis, als Peter. Daarboven was het portret van de dame; zij was mooi, dat zog hij, en jong. Daaronder was dot ven Cassillis in gewone avondklceding. Van de plaats, waar hij slcnd, kon Tremayne hem nauwelijks herkennen Of hij was veranderd, of het portret geleek niet. Hij ging terug naar het hotel, en gaf bevel zijn kamers voor hem aan te houden. Dal be- teekende, dat hij Iris eerst den volgenden dag zou ontmoeten, in plaats van dien zelfden avond, en met een pijnlijken glimlach be dacht hij zulks het zou even moeilijk vooi zijn hort en zijn trots zijn den jongen te zien als het meisje. H(j was ook benieuwd te weten, wot het tooneel van Cassillis had gemaakt, an hem ongezien gade te slaan, nu hij olies wist en onverschillig en koel was. Dien avond bevond hij zich dus in een logo in den schouwburg, waar hij, half verborgen door de gordijnen, zijn kijker op het toonde) kon richten en goed kon zien en hooren. En toen hij luisterde, werd de herinnering weer pijnlijk levendig aan de kleine kamer in hel ho tel te Coostcliff, met de slechtgestemde piano en den bloi.den jongen in zijn grove kleeren, die daar stond te :ngen. •Welk een Zoo had hij zich een gevallen engel kunnen voorstellen! Al zijn verwachtin gen en droomen, de eerzucht en het verlangen van zijn jong leven was geweest te zingen op concerten in opera's in oratoriums, en nu was het hiertoe gekomen I Hij speelde in een operette Het was natuurlijk wel heel aar dig, met veel mooie meisjes en jonge mannen, een achtergrond von rozen en een zee van licht. Tremayne woonde de geheele voorstelling bii, maar Cassillis kon hem niet zien. De jongen leek wel gelukkig, zooals hij daar glimlurhte en zong tot het meisje, dot met hem speelde, en vol jeugd en leven, alsof hij nooit verdriet had gekend. Toen hij weer terug was in het hotel, vroeg hij den portier, of meneer Cassillis daar lo geerde en ontving een bevestigend antwoord, maar met de inlichting, dot de ocieur reeds was binnengekomen cn naar zijn kamer was gegaan Den volgenden morgen zond hij zijn kaartje naar het opgegeven nummer, maar er kwam een boodschap terug, dat Cassillis nog niet op was. Dot verwachtte hij wel, maar hij liet zich niet afschrikken. Hij wachtte in de vestibule, waar Cassillis zijn brieven wel zou komen ha len en welke hij moest doorgaan om buiten t» komen. Hij wist niet, dat Cassillis hem den vorigen dog had gezien en een ontmoeting trachtte te vermijden. Hij dacht, dat Tremayne wel met een vroegen morgentrein naar Londen zou tn- rugkeeren, en na zijn boodschap ging hij ter stond naar beneden om weg te gaan, en liep haast teg< hem oan. „Goeden morgen, Julian," zeide Tremayne „Ik zag, dat je hier speelde en heb je gister avond in den schouwburg gezien cn gehoord Hij stak hem de hond toe, maar Cassillis scheen ze niet te zien. Hij stond stil en zeide stijf: „Goedenmorgen," en voegde ei bij „ja, u hebt zeker mijn naam op dc aanplakborden gezien Ik zog de aankondiging van uw con cert en docht wel, dat u hiei zoudt zijn." „Ik ben blij, dal de gelegenheid zich voor deed. Wil je meegaan naor mijn zitkamer Ik zou je gaarne willen spreken." „Ik geloof niet, dot er nog iets valt te zeg- gen^maar ik zal natuurlijk komen, als u hei wenscht." Hij zag Tremayne niet oan, en leek vrij on verschillig, hetgeerv den ander pijn deed. Hij zou het prettiger hebben gevonden, als hij wat zenuwachtig waS geweest. En ook want Tremayne was slechts een mensch zou het hem meer voldoening hebben gegeven, als de zaken anders hadden gestoan als hij Cassillis had gevonden in een somber achterkamertje, 7ooals hij er dikwijls had gezien bij zijn zoe ken naar genieën of als hij er ziek, vermoeid en haveloos had uitgezien, maar dat was het geval niet. Het hotel was een der beste, en Cassillis zag er heel goed uit. Hij was ouder geworden, zijn voorhoofd droeg rimpels en zijn oogen slonden vermoeid, maar hij was goed gekleed cn scheen niet in geldgebrek te verkeeren. Zij gingen met de lift naer boven, en Tre mayne bracht hem in zijn zitkamer, een aar dige kamer met bloemen cn een helderbron- dend vuur. Ik heb dikwijls gewenscht je te spreken," begon hij, „maar ik hoorde, dat je den ge- heelen winter had rondgereisd. Langley ver telde mij, wat je deed" „Ja," antwoordde Cassillis„ik heb ge reisd sedert September. Ik geloof, dat ik veel succes heb, ofschoon ik nog maor pas ben bcgónnen. Ik hoop u echter heel spoedig het geld terug te betalen, dat u voor mij hebt uitgegeven." „Ik heb dat geld niet noodig," zeide Tre mayne met een heesche stem. „Bewaar je geld toch. Je hebt het geld, dot er voor je in de bonk ligt, sedert Juni niet gehaald „Neen, dot had ik u immers gezegd." „Hoe heb je je dan kunnen redden, tot je genoeg verdiende „Ik heb geleend en Calvey was heel ge schikt. Hij schoot het mij voor. En ik heb vrienden." „Bedoel je daarmee Lody Hammondik ver onderstel, dot zij je geld leende „Jo, maar ik heb het haar terugbetaald." „En je vindt acteeren en reizen prettig. Is het geen moeilijk leven „Ja. maar ik houd er van. Ik geef gastvoor- stellingcn en het goot mij goed." Zij gingen niet zitten. Geen van beiden dacht er aan, moor ietwat zenuwachtig bood Tremayne Cassillis een sigaret oan én stak er zelf een op. „Ik heb een motinée en mag niet rooken, anders zou ik niet kunnen zingen," zeide'Cos- sillis, en toen „Wat wenschte u mij te zeg gen. U hebt mij toch zeker niet hier loten ko men om mij naar mijn werk te vragen Dat was waar, maar nu hij er wos, kon Tremayne niets zeggen. Wat hielp het, oude koeien uit de sloot te halen Hij had ge wenscht den jongen te zien, maor kon hem geen uitlegging daarvan geven. „Neen," zeide hij„ik verlangde je te zien en je te zeggen, hoeveel spijt ik heb van die scène in Trelawn en mijn overhaaste hande- ling jegens jou. Ik betreur waarschijnlijk mijn opvliegendheid meer dan jij. Later heb ik de rechte waarheid vernomen, en ik weet nu, dat je mij niet opzettelijk kwaad hebt berokkend. Ik ben blij nu gelegenheid te' hebben je dat te zeggen. Wil je met mij lunchen Cassillis schudde het hoofd. „Ik kon niet, ik heb een motinée, en het dient nergens voor. Het is ditmaal gebeurd, en hoeveel spijt u ook hebj, u zoudt het niet begrijpen. Dot kunt u niet, waarom zouden wij er dus over spre ken. Ik hoop, dot Iris het goed maakt" hij noemde haar.opzettclijk zoo, maar dot mankte geen indruk. „Heel goed, denk ik," antwoordde Tre mayne. „Ik heb haar in vier moonden niet ge zien. Zij is den gehcelen winter buitónslands- geweest en komt vandaag weer in Londen te rug. Er is echter écn ding. dm ik je gaarne zou vragen, nu je hier bent Waarom heb je mij .nooit gevraagd om toestemming tot een huwelijk met Iris, als je dat wenschte Wordt vervolgd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1