MAISOM DE NOUVEAUTÉ k ,.d Totale Uitverkoop &BONNEMENISPRUS „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. BUITENLAND. WAT IS BEATRIJS? H. H WINKELIERS PRINCESS ROOM Dames- en Kinderconfectie. BINNENLAND. 24e Jaargang No. 282 maand» voor Amerv rt 2.10, idem üaaco per poet 1per week (met cratis Terrekerinn logen ongelukken) f 0.17°. atxondeilijke nummer» f CS)S. AMERSF90RTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postitekenino m\ 4781*. tel. int 513. Donderdag 3 Juni 1926 PRIIS DER ADVERIENTIEN mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanb e* dingen en Licidadigheids-advc.tentiën voorde hdh der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan zeci vooidecligc bepalingen voor het advcriccicn ten» circulaire, bevattende de voorwaaidrn. «wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. De kwestie van het reserve- personeel. Berlijn, 2 Juni (H.N. Draadloos). Naar uit Geneve aan de B. Z. wordt gemeld, hebben de militaire deskundigen van de ontwapenings commissie gisteren bij hun geheime onderhan delingen een belungrijk principieel vraagstuk behandeld, waarbij twee onverzoenlijke rich tingen in het sub-comité bicken te bestaan. De Fransche deskundige gesteund door die van Japan en Italië wilde voorgoed vastgesteld zien dat het reservepersoneel niet onder het be grip van bewupening in vredestijd zal vallen. De deskundige der Ver. Staten en die van Duitschland stelden zich echter op een geheel tegenover gesteld standpunt en verklaarden dat alle reservemanschappen zonder meer bij de bewapening in vredestijd moeten meetel len, aangezien het anders mogelijk zal zijn, vooral indien men rekening houdt met den verkorten diensttijd zooals die b.v. in Frank» rijk voorgenomen is, bij een relatief klein staand leger een ontzaggelijk aantal geoefende manschappen te hebben, die ieder oogenblik gemobiliseerd kunnen worden. Do Engelscho deskundige trachtte bemiddelend op te tre den, en de behandeling uit te stellen, aange zien het vraagstuk later toch ter sprake moet komen. De Fransche deskundige verlangde echter evenals de Duitschc en de Amerikaan- sche, hoewel dezen om geheel andere redenen, dat bij de principieele beteekenis terstond een beslissing zou worden genomen. Het debat zou vandaag worden voortgezet. Nader wordt gemeld: De militaire commissie tot voorbereiding van de ontwapening heeft de Fransche voorstellen goedgekeurd, volgens welke de beperking van bewapening alleen de legers en violen in vredestijd betreft. Frank rijk was daarbij ondersteund geworden door dc gedelegeerden van Italië, Japan en de Kleine Entente. Duitschland, Engeland en Amerika hebben zich bij de stemming onthouden. Zij wilden een beperking VHn het gemobiliseerde en mo- biliseerbore 'eger evenzeer als van het leger in vredestijd. (Door deze definitie is Frankrijk in een be voorrechte positie ten opzichte van Duitsch land, dat geen reservetroepen heeft). DUITSCHLAND. DE EIGENDOMMEN DER VROEGERE DUITSCHE VORSTEN. De Duitsche bisschoppen en de onteigening. München, 2 Juni. (V. D.) De Duitsche bisschoppen publiceeren een schrijven met be trekking tot de onteigening van de bezittingen der vorsten, waarin zij waarschuwend en ver manend verklaren, dat verkrachting van de rechten der vorstenhuizen evenals schending van de rechten van anderen onvereenigbaar is met de grondbeginselen van het Christelijk ze delijk bewustzijn. EEN MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN BURGEMEESTER NEUMANN. Luebcck, 2 Juni. (H. N.) In de vergade ring van de „Burgerschaft" is vandaag in twee de lezing een motie van wantrouwen tegen den burgemeester dr. Neumann, wiens naam in ver band met de jongste putschgeruchten herhaal delijk is genoemd, met 43 tegen 32 stemmen aangenomen. De woordvoerder der vergadering stelde vast, dat hiermede de motie definitief is aangenomen. Volgens de Lubecksche constitu tie zal thans de zaak in den senaat ter behan deling komen, waarna zal worden beslist of een volksstemming over het al dan niet aanblijven von dr. Neumann zal plaats hebben. DE VLIEGDIENST BERLIJN-PARIJS. Berlijn, 2 Juni. (W. B.) De Margerie, de Fransche gezant alhier, is heden - naar het vliegveld Tempelhof gegaan en heeft vandaar uit een rondvlucht gedaan boven Berlijn met het eerste vliegtuig dat voor den dienst tus- schen Parijs en Berlijn gebruikt is. NOODWEER BOVEN DEN OBER- LAUSITZ.. Maandag en Dinsdag is, blijkens een bericht uit Darden, boven Ober-Lausitz een hevig onweer l ^oaard traande met handel en regens, die aan een wolkbreuk deden denken. Vooral de omstreken von Loebau en Bautzen werden zwaar geteisterd. Korenvelden werden plotgeslagen e- in sommige gedeelten werd de graan- en ooftoogst voor 5,0 tot 75 procent vernietigd. De in de bosschen aangerichte scha de is eveneens aanzienlijk. KETELONTPLOFFING IN DE OOSTZEE. Vier dooden. Op de Noorsche stoomboot „Asmund" die Dinsdagavond met een lading ijzererts uit Zwe den met bestemming naar Noord-Afrika was vertrokken, heeft gistermorgen op omstreeks veertjg zeemijflen ten Noorden van Hela (aan de Oostzee) een ketelontploffing plaats gehad. Vier leden der bemanning kwamen dicntengC' volge om het leven. FKANKRIJK. IN DE FRANSCHE KAMER. Par ij s2 Juni.% (Havas). Vandaag heeft de interpellatie over de staking bij Renault plaats gehad. Minister Durafour zeide, dat de RECLAMES. Van 1~4 regels i 4.05. elke regel moer 11.- Beatrijs is het merk van een extra solide Utrechtscheweg 38 Tele*.302 kous in fil d' ecosse met zijde. Prijs f 1.90 firma beloofd had een aantal ontslagen arbei der^ terug in dienst te' nemen, zoodra de om standigheden het toelaten cn geheel buiten alle politieke overwegingen. De minister deelde verder mede, dot hij een wetsontwerp op de verplichte arbitrage in ge val van werkstaking, in voorbereiding heeft. Met 390 stemmen tegen 140 werd de hou ding der regeering goedgekeurd. DUITSCHE PARLEMENTSLEDEN IN FRANKRIJK. Berlijn, 2 Juni. (V. D.) De tc Parijs tot particuliere economische onderhandelingen vertoevende Duitsche parlementsleden zijn hedenochtend door den Kamerpresident Her- riot, en daarna door Briand ontvangen. ENGELAND. HET VOORTDUREN VAN DEN NOOD TOESTAND Een debat in het Lagerhuis. Londen, 2 Juni. (H. N.) Het lagerhuis heeft vandaag beraadslaagd over het voort duren van den noodtoestand. De noodtoestand werd na de afkondiging van de algemeene staking op 30 April geproclameerd De wet van het parlement van 1920, waar bij de regeering gemachtigd wordt, deze pro clamatie uit te vaardigen, schrijft voor, dat een dergelijke proclamatie niet langer dan een maand van kracht zal zijn, zonder noch tans te prejudicieeren op de afkondiging van een nieuwe proclamatie bij of voor afloop van dezen termijn. Dientengevolge is door den koning op 29 Mei een tweede proclamatie uitgevaardigd, waardoor de noodtoestand werd verlengd met het oog op het stoken van het werk in de kolenmijnen. Ramsay Mac Donald, de leider der orbei- desportij, verzette zich tegen het voortduren van dc bepalingen van den noodtoestand, aan gezien dit niet meer noodig was. Hij zeide, dat het hem zeer goed bekend was, dat toen de regeering voor een toestand kwam te staan als 2 weken geleden het geval was, zij ver plicht was om buitengewone bevoegdheden oan te vragen. Wat ook gezegd moge worden omtrent de wijze, waarop de algemeene sta king is gevoerd, moet toch erkend worden, dat de gcheele wereld getuige is geweest van het goede humeur en het geduld van het Engel- sche volk. Wij hebben, aldus zeide Mac Donald, met elkaar gevochten, en zijn het met elkaar on eens geweest, doch wij hebben ook gezien, dat werk werd gedaan door lieden, van wie wi) niet hadden verwacht, dat zij dit zouden ge daan hebben. Het goede humeur, door opge wektheid en de goede kameraadschap, aan bei de kanten getoond, is een der mooiste herinne ringen zelfs aan de zeer donkere ervaring van de staking. v Ook het liberale lid, commandant Kenworthy maakte melding van het uitstekende gedrag van allen, die tijdens de algemeene staking al dan niet dienst hebben gedaan. Hij maakt van de gelegenheid gebruik, om hulde te brengen oan den minister van binnen- landsche zaken, aan wien hij voor een niet gering gedeelte het succes toeschreef van dc pogingen, om de orde te bewaren. Volgens zijn meenin is het voor een grooi gedeelte aan sir William Joynson Hicks tc danken, dat de politiemanschappen, de hulp- manschoppen en de special constables zich zoo uitnemend hebben gedragen. .Hij drong er echter op aan, dat de regee ring niet langer sommige der bepalingen zou toepassen, die volgens zijn overtuiging thans niet meer noodig zijn. De minister van binnenlandsche zaken zei de, dat hij zich gaarne aansloot bij de getui genis, welke de leiders der arbeiderspartij en der liberalen over het gedrag van het Engcl- sche volk tijdens de stoking hebben gegeven, De bevolking telt ongeveer 40 millioen zielen cn een zeer klein gedeelte van dit aantal is in conflict met de wet gekomen, zelfs onder de bepalingen van de noodwetten. Hij is bereid ter gelegener tijd die geval len te overwegen, die onder deze wet tijdens de staking vielen. Hij heeft opdracht gegeven dat volledig verslag over al deze gevallen zal worden uitgebracht. Wot dc algemeene kwestie betreft, of de spoedverordeningen al dan niet moeten voort duren, achtte hij zich verplicht te verklaren, dat als lid van de regeering, welke voor de toepassing van de wetten en het handhaven van de orde verantwoordelijk is, hij het huis niet kon adviseeren, om de noodverordenirtgen op te heffen. Daarop werd over verschillende bepalingen nog afzonderlijk beraadslaagd. Het algemeene doel deze bepalingen is natuurlijk de regee ring in staat te stellen dc maatregelen te tref fen, die noodig mochten zijn om de belangrijk ste diensten te hondhaven. De minister van binnenlandsche zaken gaf tijdens het verdere debat toe, dot dc redenen voor de noodverordeningen feitelijk vervallen zijn, sedert de algemeene staking is ineenge stort, doch het voortduren van de kolenstaking maakte het volgens zijn meening gewenschr, dot de regeering deze verordeningen bij wijze van voorzorg handhaaft. Het rantsoeneeren der kolen is op het oog n- blik een der belangrijkste maatregelen, welke de regeering volgens 4e noodbevoegdheden heeft kutinen nemen. behartigt Uw belangen en vergadert daarom niet enkelen per vereenigingi maar allen in de bovenzaal van Rustig en geïsoleerd. Langestraat 36 Piofiteert van deze buitengewone gelegenheid. De motie strekkende tot handhaving van den noodtoestand werd met 249 tegen TOO stem men aangenomen. GEEN EEREDOCTORAAT VOOR MACDONALD. Bij den Senaat van de universiteit van Cam bridge was een verzoek ingekomen om Ramsay Macdonald den titel van doctor in dc rechten honoris causo te verlecncn. Over dit voorstel zou Zaterdag van gedachten gewisseld worden Inmiddels is bekend geworden, dat het niet zonder oppositie aangenomen zal worden. Macdonald heelt nu gisteren aan den president van den Senaat laten weten, dat hij op die wijze geen prijs stelde op vcrleening van het eeredoctoraat, weshalve het voorstel Zaterdag niet verder in behandeling zal komen. HET MIJNCONFLIK. Locomotieven met olie. Met het oog op de kolenschaorsohate zouden sinds eenige dogen op de spoorlijnen Derby Manchester cn Derby—Birmingham proeven zijn genomen met locomotieven die met olie jéstookt worden. Gisteravond is bekend ge maakt, dat de eerste proeven in voldoende mate voldaan hebben om een proef op grooter schaal te wettigen. Er zullen 100 locomotieven voor gebruik met stookolie verbouwd worden. Nieuwe steun uit Rusland. Het Sovjct-telegroafagentschap meldt, dot het centraal comité der Russische vakbonden opnieuw een bedrag van 400,000 roebel "aan den Engelschen mijnwerkersbond heeft doen toekomen voor steun aan de stakers. HET MOND- EN KLAUWZEER IN ENGELAND. Buitenlandsche vlecschofvallen zouden de oorzaak zijn. Loh^en, 1 Juni (H.N. Draadloos). Kolonel Guinness, de minister van Landbouw hééft in een toespraak tot den raad van landbouw te Londen verklaard, dat' de belangrijke ontdek king is gedaan, dot het uitbreken van het mond- en klauwzeer in Schotland volgens de nasporingen te wijten is aan den invoer van buitenlandsche var ens, die bestemd zijn om in de Engelsche vlecschfobrieken te worden verduurzaamd. De minister deelde mede, dat er zeven gevallen voorgekomen zijn in de buurt van de fabrieken te Carluke, en al deze gevallen zijn terug te brengen tot het feit, dat hevig besmette geslachte varkens, die via Hol land uit België waren aangevoerd. Behalve de gevallen te Carluke heeft zich ook een geval van infectie te Carlisle voorgedaan, terwijl nog een scheepslading, waarbij zich besmette geslachte varkens bevonden, te-Leith is aan gekomen. Een verbod is uitgevaardigd voor het los sen van deze lading en het schip is naar de haven van vertrek teruggezonden. Wij' koes terden reeds lang de verdenking oldus zeide de ministei, dat het mond- en klauwzeer werd overgebracht door buitenlnndsch vlecsch en vooral door vleeschnfval- lenl Voor het eerst is thans het definitieve be wijs verkregen. De minister heirinnerde er aan dat er op het ministerie van landbouw geen bureau is om voor gewone gevallen vleeschla- dingen in de havens te inspecteeren, doch thans, nu de oorzaken van het uitbreken van het mond- en klauwzeer nagespoord zijn, acht te hij het absoluut noodzakelijk om maatrege len te nemen teneinde het risico tot een mini mum te beperken. Tevens werden hierdoor aangelegenheden van groot belang aan de orde gesteld, die zoowel het buitenland als Engeland zelf betreffen, en dc minister wenschte de goedkeuring van het geheele ka binet, te verkrijgen voor de maatregelen die eventueel genomen zullen worden. Nader wordt gemeld De Britsche minister van Landbouw deelt in een communiqué mede, dat dc invoer van ge slacht vee van het vasteland voorloopig ver boden is, daar duidelijk is aangetoond, dat de ze invoer een der voornaamste oorzaken is geweest van de besmetting met mond- en klauwzeer in Engeland. POLEN. DE NIEUWE PRESIDENT. Het uitstellen tot Vrijdog van het afleggen van den eed door den nieuwen Poolschcn staatspresident, Moszicki, is uitsluitend ver oorzaakt door redenen yan strkit particulieren aard. Met name wenscht dc president zich naar Chorzow te begeven, ten einde zijn za ken te regelen cn zijn zieke vrouw tc bezoe ken. Ondanks dc teleurstelling, door Pilsoedski's weigering om zijn verkiezing tot president tc aanvaarden, bleef de Poolsche bevolking er op aandringen, dat Pilsoedski het lot van het land in handen zou nemen. Het nieuws van Moszicki's verkiezing werd echter in heel 't land met levendige' voldoe ning ontvangen, zich kenmerkend door het feit, dat het normale leven in het geheele land definitief is teruggekeerd. Voor het huis van Moszicki te Warschau vond een betoo ging tc zijner eerc plaats. Het verblijf van president Moszicki. Dc eedsaflegging door professor Moszicki, die, noar bekend, a.s. Vrijdog plaats vindt, zal niet in het gebouw van den Landdag geschie den, doch in het oude Koningsslot oan de Weichselbrug. De plechtigheid zal door het corps diploma tique, de pers en delegaties uit de bevolking worden bijgewoond. Naar de bladen voorts vernemen, zal dc nieuwe president niet, zooals zijn voorganger het Belvedere-polcis, doch het zooeven ge noemde Koningsslot betrekken. Ook voor maarscholk Pilsoedski zal daar een woning worden ingericht. Warschau in vloggentooi. Sinds Dinsdagavond is Warschau feestelijk met vlaggen getooid, ter viering van Moszicki's verkiezing tot Poolsch president. Evenals de Poolsche bevolking neemt ook de pers Moszicki's verkiezing kalm op. Dc linksche organen uiten zich vriendelijk, doch niet overdreven, en die van rechts blijven rustig gereserveerd. De wijzigingen in het kabinet. De correspondent von het „Berliner Tage- blatt" te Warschau meldt, dat het kabinet- Bartel Vrijdagmiddag zal aftreden. De staats president zal Bartel opdracht geven een nieuw kabinet te vormen en heel waarschijnlijk zal hei kabinet vrijwel onveranderd terugkeeren. Alleen het ministerie van buitenlandsche za- I en znl anders worden bezet. Naar verluidt zal dr. Bartel aan graaf Skrzynski dezen zetel aanbieden. De tegenwoordige minister van bui tenlandsche zaken zal benoemd worden tot Poolsch gezant te Londen in de plaats van den tegenwoordigen gezant graaf Skirmunt, die een fanatiek tegenstander van Pilsoedski is. Er zul len eenige kleine veranderingen komen in het ministerie van justitie. Zr-'ang het ->t nog niet bijeen is, zal de staatspresident worden geadviseerd door een in het leven'te roepen permanenten ccono- mischen staatsraad, waarin de kopstukken von handel en industrie zitting gullen hebben. Geen Italiaansch credict voor Polen. Berlijn, 2 Juni. (VD.) Naar uit War schau bericht wordt, heeft een groep van Italiaansche banken, bij welke de Poolsche re geering 10 millioen dollar wilde leenen, me degedeeld, dat zij tengevolge van dc Pool sche troebelen dc leening niet kan verstrek» ken. ITALIË. SLECHT WEER IN ITALIË. Groote oogstschadc. Berlijn, 2 Juni. (V.D.) In de Italiaan sche provincie Bergamo hebben hagelbuien groote verwoestingen aangerichtop vele plaatsen is de oogst geheel vernietigd. Bij Convernole is de weg versperd door eene aardschuiving. In de provincie Caserta wordt de aan den oogst toegebrachte schade op 10 millioen lire geschat. In Triest had een wolk breuk plaats, waardoor het oude deel der stad werd overstroomd, en vele huizen ont ruimd moesten worden. Ook uit andere plaat sen. in Noord-Italië wordt ernstige oogstschadc door hagelbuien gemeld. HONGARIJE. NAKLANKEN VAN DE HONGAARSCHE ZWENDELAFFAIRE. Boedapest, 2 Juni. (V. D.) In de Natio nale Vergadering heeft de plaatsvervangende ministerpresident Vosz verklaard, dat het onge hoord is, dot de '"ransche bloden hebben kun nen twijfelen ,aan de rechtvaardigheid van het vonnis, zooals dat is uitgesproken door het gerechtshof te Boedapest over de volscu munters. In dit verbond deed ook de minislci van Justitie, Pesthy, nog opmerken, dat de ver- tegenwooidigers van de Banque de France von het or nis hebben kennis genomen, zonder d- zij appel tegen hebben aangeteekend, hoi wel zij daaitoe het recht hebben gehad. Oo' zeide hij nog dat hij de mecning was toegr daan, dat de heftige agitatie welke in de bla den woidt gevoerd, slechts moet dienen vooï politieke doeleinden. TURKIJE. PEST TE CONSTANTINOPEL. C o n s t o n t i n o p e 1, 2 Juni. (V. D.) Er hebben zich 'te Constontinopcl twee gevallen van pest voorgedaan. NOORD-AFRIKA. IN MAROKKO. De pacificatie van het Rifgebied. De Fransche troepen hebben zich meester gemaakt van den "kop van den Octkaberg, der tig kilometor ten Noorden von dc Werga. Daar mede is flu het heele land der Beni-Zcroeal, waar dc opstond in 1925 begonnen is, onder worpen. Kim's broeder geeft zich over. B c r 1 ij n 2 Juni. (V. D.) Nnor gemeld wordt heeft dc broeder van Abd-el-Krim Sidi Moehomed zich aan Spanje overgegeven. AZIE. DE CYCLOON BIJ BURMA. 2Ö00 slachtoffers. Rangoon, 2 Juni. (V. D.) Officieel is vastgesteld dot het aantal slachtoffers von den cycloon 2600 bedraagt. De meeste slachtoffers verdronken door het overstroomen der rivie ren. De schade is geweldig. SYRIË. DE STRIJD IN srae. 30 bandieten gedood. Bcirouth, 2 Juni. (V. D.) Bij een churge in de tuinen van Damascus zijn 30 bandieten gedood. CHINA. DE RUST- IN SJANGHAI HERSTELD. In de vreemdelingebuurt van Sjanghai is de rust volkomen hersteld. De stakers hebben den arbeid hervat, zonder daarbij eenige voorwaar de te stellen. CHINEESCHE BANDIETEN. Bandieten hebben, volgens een bericht uit Peking, een Engelschen beambte, die met een petroleumboot meereisde, gevankelijk wegge voerd. De troepen doen pogingen om hem te bevrijden. De overheid van Swatow heeft excuses aan geboden aan den Engelschen consul aldaar in verbond met een aanval van communisten te gen hem. VEREENIGDE STATEN. DE FRANSCHE SCHULD AAN AMERIKA. Het Huis van Afgevaardigden heeft dc rege ling der Fransche schuld goedgekeurd. ZUID-AMERIKA* HET TACNA ARICA-GESCHIL. Alhoewel er geen officieele mededccling ge daan is, blijkt het toch reeds vast te staan, dat de regecring van Chili het voorstel van Kellogg om Tocna Arica tusschen Chili en Peru te ver deden, niet wil aanvaarden. ZE VERTROUWDEN HEM NIET. De sportlievencjc veldwachter. Men schrijft uit Lonneker aan dc „Zw. Ct." t Was in het speelkwartier besloten tusschen de jongens van de 4e klas ze zouen een voet balclub oprichten. Gijs werd voorzitter, Derk zou secretaris zijn en Jaap penningmeester. Over den naam van de club konden zo 't nog niet eerfs worden en hoewel ze reeds een poos je lang ols jonge musschen door elkaar had den getierd, niemand kreeg loch den juisten inval. Enfin, dan zouen ze 't maar zonder naam doen. Hoofdzaak was toch moor de bol, en daarvoor had je centen noodig, en die centen kon je krijgen ols je met een lijst de buurt inging. Werkelijk hadden ze geluk en bnincn een week tijds hadden ze dc 4.20 bij elkaar, waaronder een gulden van een sportvriend. Maar toen kwam de ellende. Op een morgen kwam d'r een paar kleuters op klompen bij de politie meneer, de penning meester wou d'r met de kas vandoor gaan De politie, zooals dot nu eenmaal d'r plicht is, zelfs ols ze door kleuters gealarmeerd wordt, trok op onderzoek uit cn kwam terecht bij on zen Jaap. Na een streng verhoor kwamen de ware feiten aan het licht. Ze hadden 'm wel penningmeester gemaakt, en dat wou die ook wel zijn ook, maar ze vertrouwdeh 'm zeker niet en nu kwamen Gijs en Derk en nog tweo commissarissen eiken dog de kas nakijken, of 't geld d'r nog wel was. En dat wou zijn moe der niet langer hebben, cn nou wou die van zoó'n „rotcluh" ook niet langer lid blijven. Maar de andere jongens, ook verhoord, ver klaarden, dat Jaap naar een andere club wou overlopen en de kas meenemen, en daarom hadden ze de politie maar gewaarschuwd. De veldwachter, een man met een scherp sportoog, zag in de jongens een toekomstig kampioenselftal van Lonneker, en uit liefde voor de spt bracht hij de portijen weer tot mekaar. In iet vervolg zal de kas niet meer eiken dag, ar tens per week gecontroleerd worden, en 'on mocht 't hecle bestuur mee komen. En de naam von de club zal zijn V. V. M. (Voetbalclub Vertrouwt Mekaar).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1