MAISON DE NOUVEAUTÉ Voordeelige Zomerstoffen «MUUISHUi- PRUS DER ADVERTEHIIEN DE EEMLANDER BUITENLAND. BINNENLAND. EERSTE BLAD. 24e 'aargang No 284 pt pot 11r-, pc «wk (met qratii wnhra| oagdakkca) f OW», «isowkdflkc n—i 1 OtM,. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD Zaterdag 5 Juni 1926 DtRECTEUIMJtTQEVERj J. VAL KH OFF, ARN„EMSCB„UE"^RTWAL 2A. FOSTREKCNINa H*. 4791%. TIL. IMT. ML van 1 -4 regels ijDf met inbegrip van %em bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lieidadigbeidaadveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan nti voordeelige bepabngen voor het advcrlceren- Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt «y aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Ontwapening met onbe perkte reserves. De militaire subcommissie der ontwapenings conferentie heeft haar beraadslagingen nopens de reserve-strijdkrachten voortgezet en beslo ten dat reserve-schepen onder een later te treffen ontwapeningsbesluit zullen vallen, maar dot daarentegen de reserve-legervoorraden en de voorraden voor de vloot in de arsenalen niet onder het begrip vredessterkte vallen. Het tegenovergestelde standpunt werd verdedigd door de Duïtsche en Braziliaansche militaire deskundigen, die er vooral op wezen, dat de ontwapening niet krachtig zou kunnen worden aangepakt en doorgezet als men het begrip „vredessterkte" niet in zeer ruimen zin opvat. De commissie heeft zich echter niet met dit standpunt vereenigd. DUITSCHLAND. DE VEEMMOORDEN. Opheffing der immuniteit van Wullc. Berlijn, 4 Juni. (V D.) De Pruisische Landdag nam heden het voorstel aan tot op heffing der immuniteit van den Duitsch-Völ1 i- schen afgc\ aardigde Wulle, tegen wien de aanklacht was ingediend, veemmoorden be gunstigd te hebben. Wulle zelf had voor het voorstel gestemd. DE INTERGEALLIEERDE MILITAIRE CONTROLE-COMMISSIE. Berlijn, 4 Juni. (W. B.) Volgens mede- dcclingen van den voorzitter der intergenlliei.r- de militaire controle-commissie te Berlijn wer den op 1 Juni de tot nu toe nog bestaande on- dcrcom missies van de in tergeallieerde mili taire contróle-commissie tet Koningsoergen en München opgeheven. BELCIE DE FINANCIEELE CRISIS. De stemming in de Kamer. Br uss el, 4 Juni. (V. D.) De Belgische Kamer heeft heden het eerste voorstel ven de Regeering betreffende het vormen van een amortisatiekas met 1327 stemmen aangeno men De socialisten hebben voor de Regeering gestemd, en z»'llen voor alle belastingen stem men De oppositie bestond uit de Frontpartij en communisten. DE CONVENTIE VAN WASHINGTON Door de Belgische Kamer aan genomen. Brussel, 4 Juni. (V. D.) De Belgische Kamer heeft met T1T tegen 3 stemmen en 4 onthoudingen de conventie van Washington betreffende den 8-urigen werkdag aangenomen DE VERDRAGEN VAN LOCARNO IN DEN SENAAT. Briand aan het woord. Briand K'eeft in den Senaat het woord ge voerd over de verdragen van Locamo. Hij is van meening, dat zij noch een al te groote geestdrift, noch een somber pessimisme recht vaardigen. Zij zijn betrekkelijk goed en moeten objectief beschouwd worden buiten alle partij- overwegingen om. Het feit, dat Engeland en Italië zoo voor zichtig geweest zijn met hunne belofte van in grijpen in geval van een Duitschen overval waarborgt in zekeren zin, dat die landen de Duitsche politiek zeer nauwkeurig zullen na gaan. Ook het feit, dat er thans mogelijkheid be staat nog te praten alvorens men tot een oor log overgaat, is een waarborg van vrede. Er is daardoor onlangs reeds een oorlog voorkomen. Locarno beperkt trouwens in geen enkel op zicht het recht van Frankrijk om voor zijn eigen verdediging te zorgen. Wanneer Duitsch- land dc onzijdigheid van het Rijnland, zooals die in het verdrag van Versailles is vastgesteld ernstig moebt schenden, dan zou Frankrijk nog onmiddellijk handelend kunnen optreden. De Senaat heeft de verdragen van Locarno met 272 tegen 6 stemmen goedgekeurd. ENGELAND. HET GESCHIL IN DE LIBERALE PARTIJ Een vriendschappelijke regeling tusschen Lloyd George en Lord Oxford. 'w Londen, 4 Juni. (V. D.) Lord Oxford, de leider der liberalen, maakte in een ede, welke hij hield op een lunch ter eere van sir John Simon, kort en gereserveerd gewag van het geschil tusschen hem en Lloyd George, den leider der liberale partij in het Lagerhuis. Hij zeide, dat hij zijn inzichten reeds zoo definitief en zoo ondubbelzinnig als hij kon, had uiteengezet. Aan deze verklaring had hij niets toe te voegen en niets af te nemen. Wat betreft de vergadering der liberale parlemen taire partij, welke gisteren onder presidium van Lloyd George plaats had, en wier oordeel, naar hij vernomen had, te zijner kennis zou worden gebracht, zeide lord Oxford, dat hij zulk een mededceling niet alleen met hoffelijkheid, maar met eerbied in ontvangst zou nemen. RECLAMES Van 14 regels 4.05. elke regel meer 1.— Utrechtscheweg 38 Telef. 302 Sjaals, ceintuurs, kousen, handschoenen. Broderie kragen en kanten. Op bovengenoemde vergadering, welke ge heim was, gaf Lloyd George, naar men ver nomen heeft, de verzekering, dat hij noch socialist was, noch het voornemen had zich bij de arbeiderspartij aan te sluiten, waarna be sloten werd dot een vriendschappelijke rege ling der persoonlijke geschillen en de eenheid der liberale partij van het hoogste belang waren. Aan sir John Simon, mr. Runciman en sir J Godfrey Collins werd verzocht het oordeel der vergadering ter kennis van lord Oxford le j brengen. Simon en Runciman hebben lord Oxford krachtig gesteund, terwijl sir Godfrey Collins aan de zijde stond van den chief-whip j der liberalen. HET MUNCONFLICT. Het voorstel der Engelsch.e mijneigenaars. Het bestuur der Mijnwerkersinternationalc heeft te Brussel vergaderd. Er waren ook ge delegeerden uit Engeland. Men is het eens ge worden over een aantal maatregelen, waardoor de invoer van vreemde kolen in Engeland zoo gering mogelijk moet worden. Tegen het einde der vergadering is nog een brief ontvangen van de Engelsche mijneige naars, waarin zij con regeling voorstellen zon der loonsvermindering, maar met invoering van den achturigcn arbeidsdag. HET MOND- EN KLAUWZEER. De infectie uit het buitenland DE SCHOENPOLISH, DIE DE SCHOENEN ER ZOO MOOI DOET UITZIEN EN HET LEDER SO SOEPEL EN WATERDICHT HOUDT. Overal verkrijgbaar. V. Handel-Mftatsehappij Rcrkitts. Rotterdam. N. Kolonel Guinness, minister van landbouw, heeft in het Lagerhuis een nieuwe verklaring in verband met de jongste gevallet) van mond en klauwzeer in Engeland, welke, veroorzaak' zouden zijn door uit Nederland en België ge ïmporteerd varkensvlecsch Hij zeide dat dertien gevallen der ziekte, die in- het noord westen van Schotland en in Cumberland zijn voorgekomen, toe te schrijven zijn aan inge voerde ladingen varkens. Er worden maatregelen getroffen om alle personen, die deze ladingen hebben behandeld, de bacon-fabricken, de spoorwegwaggons pn andere voertuigen, die er mede in contact zijn geweest, te desinfeftccren. Na alle zijden der quocstie te hebben bekeken heeft de regeeriq? i Dl. p,.es,denl der „„„bliek heelt het verzoek ot het uitvaardigen van een order gemach- om on(s, Vfln he, knbinr| „(m„cnorncn. Hij tigd, welke heden te middernacht van kracht zou worden en welke het lossen in Groot-' Brittannië van dood vee of gedeelten daarvan, schapen, varkens of geiten, met inbegrip van huiden, die uit eenig land op het continent van Algemeen werd opgemerkt, dat de socialisten en bloc van de plechtigheid waren wcggeblc ven. In aansluiting op de plechtigheid had in d> marmeren zaal de onderteekoning plaats van de oorkonde der presidentsverkiezing. aangenomen, heeft echter allen oftredenden ministers ver zocht, zich met de leiding der zaken te blijven belasten, tot een nieuw kabinet gevormd zal zijn. Europa zijn ingevoerd, verbiedt. Lord Bledisloe, de parlementaire secretaris van het ministerie van Landbouw verklaarde in antwoord op een vraag in het Hoogerhuis, dat geen enkel stelsel van inspectie werkelijk voldoende was om infectie door den invoer van geslachte dieren te voorkomen Vele jaren jang verbruik te Londen bijna uitsluitend Deensch varkensvlezen, maar de laatste maan den is er verandering gekomen. De baconfa- bricken namen een nieuwe gewoonte aan om versch geslacht vleesch uit Nederland te im porteeren en dit heeft de kans op het over brengen van ziekten naar Engeland enorm doen toenemen. De geheele aangelegenheid is door het ministerie minutieus onderzocht en alle maatregelen zijn genomen ter voorkoming van de overbrenging van ziekten uit andere dergelijke bronnen. De minister van landbouw heeft een deputa tie ontvangen uit het Londensche vleeschbe- drijf, die verklaarde, dat een invoerverbod ven geslachte dieren een verhooging der vleesch- prijzen in Londen tengevolge zou hebben, daar geen voldoende voorraden waren ter ver vanging van het Nederlandsche varkens, scha pen-, kalfsvleosch en afval. Guincss antwoordde, dot er geen vooruit zicht bestond, dat het mond- en klauwzeer op het vasteland spoedig zou zijn overwonnen en aangezien dus het gevaar bleef bestaan kon de regeering de verordening niet intrekken. ITALIË. HEVIGE STORM BOVEN ITALIË. Rome, 4 Juni (H.N. Draadloos) Een he- vigen storm, gepaard met zware onweders. heeft boven Italië gewoed, vooral in de buurt van Bologne. In de bergen van Piaeenzo is sneeuw gevallen Op vele plaatsen heerscht een wintertemperatuur ook te Bergamo, waar door de kweekers van zijderupsen groote ver liezen lijden. POLEN. DE NIEUWE PRESIDENT. De beëcdigingsplechtigheid. Gistermiddag om 12 uur, heeft, in tegenwoor digheid van de leden der nationale vergadering van de ministers en de leden van het corps diplornati<Tué, in de groote zaal van den burcht van Warschau, de beëediging plaats gehad van den nieuwen staatspresident Mosciecki. Toen de staatspresident de laatste woorden van het eedsformulier gesproken had. werd van communistische zijde geropen „Wij eischen de vrijlating der politieke gevangenen en werk oor de werkloozen". Dit incident verwekte in de vergadering, wel ke met uitroepen als „Leve Polen, Leve Mos ciecki" de communistische uitdaging beant woordde, groote opwinding. TURKIJE. HET ACCOORD INZAKE MOSSOEL. Er wordt uit Konstontinopel medegedeeld, dat het algeemeen accoord, betreffende Mos- soel, tot stand gekomen is. Dc protocollen over de veiligheid, de grenzen, enz., zullen waar schijnlijk morgen ondcrtcekend worden. JAPAN. AMERIKAANSCHE CONSUL GEARRESTEERD. Berlijn, 4 Juni. (V. D.) Naar uit Tokio bericht wordt, is de Amcrikaansche consul Nagasaki in hechtenis genomen, toen hij de werken der vlootbasis van Sasebo wide foto grafeeren. Zijn toestel en platen werden in be- slog genomen. VEREENICDE STATEN. DE FORDJES. Wat H i „Ford" zelf er aan verdient. In een verklaring voor het algemeen ge rechtshof von Detroit, heeft een vertegen woordiger van Ford's automobielfabriek me degedeeld, dat over de zeven jaren van 1917 lot 1924 de netto winst 52644T951 dollar be droeg. In 1922 is er een netto winst gemaakt van I1579735I dollar. Het is voor de eerste maal, dat het bedrag der netto winst wordt bekend gemaakt. 200.000 DOLLARS UITGEGRAVEN. Te Demopolis (Alabama) is dezer dagen een som van meer dan 200.000 dollars in goud uitgegraven, die voor de leg eis der unle-staten tijdens den Amerikoanschen burgeroorlog van 18611865 verstopt was. Het geld was verborgen door C. Boos Whit field. Deze had zijn zoon een plan en aan wijzingen over de plaats, waar de schot y/as gedeponeerd, nagelaten. Aan de hand van dit plan is het geld thans teruggevonden HEVIGE AARDBEVING. Washington, 4 Juni. (V.D.) De seis mograaf te Georgetown University heeft een ernstige aardbeving opgeteekend, welke drie uur duurde. Dc afstand was 6000 mijl in zuid- westelijke richting. REGELING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RECHTERLIJKE MACHT. Geen bepaalde bedenkingen, moor wel cenige beschouwingen. Bij het afdeclingsondcrzock in de Tweede Kamer van bovengenoemd wetsontwerp werden daartegen geen bedenkingen te berde ge bracht. Het gaf evenwel aanleiding tot de na volgende beschouwingen cn opmerkingen. Ecnige leden meenden, dat door wijziging te brengen in het ambtsgebied der gerechtshoven mogelijk eene betere verdeeling der werkzaam heden zoude kunnen worden verkregen, woor door de noodzakelijkheid zou komen te verval len het aantal roadsheeren te Amsterdam of 's Gravenhoge telkens uit te breiden. In dit verband werd de wenschelijkheid uit gesproken, dat de gerechtelijke statistiek, vooi zoover opgenomen in de jaarcijfers, wordt uitgebreid in dien zin, dut daaruit niet alleen de totaalcijfers der door de gerechtshoven en arrondissementsrechtbanken behandelde zaken blijke, maar ook die door ieder hof en iedere rechtbank afzonderlijk. Andere leden kwamen in verzet tegen de bij de behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer geuite mecning, dat opheffing van een aantal kantongerechten invloed zou mogen hebben op de beantwoording der vraag of dc bezetting van sommige rechtscollegiën al dan niet versterking zou verkrijgen. Dat door de aanneming van het amende ment-van Sassc van 7ssclt de mogelijkheid is geopend om dc rechtbank van 's Gravcnhage spoedig te helpen, werd toegejuicht, omdat eene sterke bezetting van dat college dringend noodig werd geacht. GASVERLICHTING IN SPOORWEG- RIJTUIGEN. Voor een algeheel verbod. Het Eerste Kamerlid Var) Embden heeft den minister van Waterstaat de volgende vragen gesteld: 1. Is het juist, dat bij het spoorwegongeluk nabij Wouw op 25 Mei j.l. een begin van brand is ontstaan aan het gasreservoir van het ge kantelde rijtuig, welke brand thans nog tijdig kon worden gcbluscht 2. Acht de minister het verantwoord, dat op de Nederlandsche spoorwegen clectrische ver- liohting als regel slechts in nieuw materiaal wordt aangebracht, doch dot bij het voorhan den materieel de bestaande gasverlichting ge handhaafd blijft 3. Acht dc minister, gelet op de vele geval len in het buitenland, waarin een spoorweg ramp door vlamvatten van gasreservoirs een ontzettende uitbreiding verkreeg, thans den tijd niet gekomen voor een algeheel verbod van gasverlichting in spoorwegrijtuigen, gelijk ir\ Zwitserland, sedert het spoorwegongeluk bij Bellinzona. cn in Italië reeds bestaat EEN BENOEMINGSKWESTIE. Een ongewilde candidoat. In de gemeenteraadsvergadering van den Haag van Maandag heeft zich aan het begin bij dc verkiezing \an een lid voor de commis- sie van plaatselijke werken ter vervanging van den heer Van Vuuren een incident voorgedaan. De R.-K. fractie, die voor deze vacature aan bod was, zoo meldt de N. R. Ct., had mevrouw Groeneweegen-Smeele aangewezen om de plaats van den heer Van Vuuren in te nemer Als gebruikelijk was hiervan aan de andere fracties kennis gegeven. De meerderheid van deen raad echter bleek mevr. Groenewegen niet te willen en verkoos in haar plaats den heer Mooijman. Deze heeft, na overleg met zijn fractiegenoo* ten, in den loop van den middag voor de be noeming bedank). In de vacaturc-Van Vuuren blijft dus te voorzien. De R.-K. fractie schijn? erop te staan, dat alsnog mevrouw Groenewec- gen ervoor benoemd zal worden. De reden, waarom zij in strijd met het ge bruik niet verkozen is, is van tweeërlei aard Te. vond men, dat voor de betrokken commis sie, die zeer belangrijk is, liever een ervarener raadslid moest benoemd worden, en 2e. achtte» men het niet gewenscht, in de commissie voor plaatselijke werken een lid aan te wijzen, wiei echtgenoot als achitect, in zaken die de com missie als geheim en vertrouwelijk ter kennis krijgt, belanghebbende is. Het spreekt vanzelf, dat degenen, die deze bezwaren hebben geopperd, niets persoonlijks tegen mevr. Groenewegen hebben bedoeld, h ging zuiver om het beginsel. Intusschen heeh deze kwestie onder de katholieken wrevel ver wekt. Teneinde tot een oplossing te komen, zal er binnenkort een z.g. senioren-convent worden gehouden. DE MILITAIRE POLITIE IN ZUID-LIMBURG Een klacht bij den inspecteur der maréchaussee. De Heerlenschc correspondent van de Tel schrijft Er zijn den laatsten tijd nog al eens klachten geuit over het optreden van manschappen der Militaire politie in de omgeving van Vlodrop en Herkenbosch. Deze soldaten hebben de laak toezicht te houden op het grensverkeer. Zij ^waken ér voor, dot er niet gesmokkeld word^, van of naar de grens cn dat geen personen zonder geldige papieren zich naar Nederland begeven. De Militaire politic heeft in deze grens* streek lang geen gemakkelijke taak. Echter klagen vele bewoners er over, dut de regio* menten wel wót al te scherp toegepast worden. Wij hebben nu dezer dogen eons gesproken met verschillende lieden, die klochtcn hadden. Men deed allerlei verhalen over „al to kraS optreden". O.o. was men er over verbolgen, dat een man gearresteerd en twintig uur op gesloten gehouden was, onder verdenking „nog iets op zijn kerfstok" te hebben. No het zeer lange arrest zou eerst bij de gemeentepolitie geïnformeerd zijn en toen moet gebleken zijn, dot de aangehoudene niet eens in het Politie-* blad gesignaleerd stond. Kwaad bloed zou verder de behandeling van een Duitsch spoorwegconducteur gezet hebben. Deze conducteur, zoo luidt het verhaal, dis een trein tot het station Vlodrop geleid had, wilde aon den overkant von het station een pakje tabak koopen. Het stationsgebouw uit* gaande werd hij aangehouden en, omdat hij zonder popleren wes, vastgehouden tot dat zijn trein weer naar Duitschlond teruggekeerd was. Men heeft zich verder geërgerd over do behandeling van twee Duitsche nonnen, die met vijftien jonge moisjes de grens posseerden om de op ongeveer 500 meter .van de grens op Hollondsch gebied gelegen kerk van het klooster te bezoeken. Zij zouden aangehouden en met geladen geweer naar de keet, welke nis nrrestantenlokonl dienst doet, geleid zijn. On der gewapende geleide waren zij weer naar do grens teruggebracht. Nog meer staaltjes werden ons genoemd olie don kleine overtredingen betreffende, ge schetst nis futiliteiten, waarvoor een gestreng optreden ongemotiveerd zou wezen. Ons werd nog verteld, dot verschillende molen de bur gemeester van Vlodrop, dc heer J. Mnesen, een klacht over het optreden van dc Militniro politic in zijn gemeente bij den inspecteur drt Maréchaussee ingediend heeft. Men weet, dut, eenigen tijd geleden op een avond een ser geant der Militaire politic met scherp schoot op een auto, omdat deze, nadat bevel tot stop pen gegeven was, nog doorrped. Zekere H. werd getroffen, die naar het hos pitaal te Roermond overgebracht moest wor den. De sergeant gaf als reden van zijn han delwijze op, dot de auto misschien wel ge stolen kon zijn. Aanwijzingen hiertoe zou bij echter niet gehad hebben. Op verzoek von den burgemeester heeft een opperwachtmeester van de maréchnussée een onderzoek naar het gebeurde ingesteld,. Ge tuigen zouden verklaard hebben, dot dc auto reeds stopte, toen de sergeant schoot. Het onderzoek wordt nog verder voortgezet dooT den commandant der Militoire politic in hét ressort. Wederom, zoo vernemen wij, heeft de bur gemeester van Vlodrop zich met een rapport tot den inspecteur der maréchnussée gewent Het resultaat is nog niet bekend. DE POLITIEAGENT NAM DEN KOP. Achtcrvolgingswedstrijd tc Bever wijk. In de ofgeloopen weken was Beverwijk een zeer gewild operatieterrein voor het gilde der zwijntjesjagers, zoo meldt de Tel. Herhaaldelijk werden rijwieldiefstallen bij de politic aange geven; vooral fietsen, welke tijdens de kerk diensten onbeheerd voor de R.-K. kerk ston den, moesten het ontgelden. Thans is het de politie gelukt, den dief te arresteeren. Iemand plaatste zijn rijwiel bij het kerkgebouw en trad de kerk binnen. Hij kwam kort daarna weer-buiten, doch zijn karretje was in die enkele minuten verdwenen. Een pientere jongen wist den kerkganger den in alle haast voortpeddelenden gauwdief nog aan te wijzen. Onder den gebruikelijken strijdkreet „houdt den dief' begon een sensationeele achtervol ging. Verschillende personen nomen ijverig aon de achtervolging deel. Een juist per rijwiel passeerendc agent van politie nam den kop cn met een formidabele spurt wist hij den zwijn tjesjager in te halen. De politie bracht natuurlijk direct verband tusschen deze en de vorige diefstallen. Het on derzoek bracht oan het licht, dat de man, de 44-jarige Uitgeester J. P. S., twee karretjes had gekoapt, terwijl een huiszoeking de politie bovendien nog een voorwerp in handen speel de, afkomstig van een vroeger te Uitgeest ge- plccgden diefstal, waarvan de thans aangehou dene destijds wel verdacht werd, doch waar voor toen geen bewijzen waren. Ook deze zaak zal waarschijnlijk nu wel tot klaarheid komen. Voorts had ook de wachtmeester der mare chaussee een appeltje met hem te «schillen. De marechaussee heeft nJ. in onderzoek een rij wieldiefstal gepleegd aan de Hoogovens. Ont kennen baatte niet. 's Mans zondenregister bleek evenwel meer te bevatten. Het onderzoek wees n.l. uit, dat hij reeds eerder wegens dief stal voorwaardelijk was veroordeeld. Zijn proeftijd was nog niet geëindigd, zoodat hij ook deze straf zal hebben uit te zitten. S. werd naar Haarlem overgebracht. ROOFMOORD OP EEN HOEVE. .V Tragedie bij Spqkholzerheïde. V; Een 22-jarige knecht de dader. De buit bedroeg slechts 17. De moordenaar nog voortvluchtig. Op de hoeve „Crombach" van den landbou wer Borghens, tusschen Spekholzerheide en „De Locht", is gistermiddag tusschen drie uur en halfvier een roofmoord gepleegd. De ruim 50-jarige vrouw van Borghans, moeder van 3 kinderen, is door een knecht vermoord. De Tel. meldt hieromtrent nog Toen wij op de plaats van de misdaad arri veerden, stonden overal menschen het gebeur de te bespreken de politie en marechaussee hadden de omgeving van de boerderij in deze vrij sterk bevolkte streek, afgezet. Het 'onder zoek was in vollen gang. A

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1