MAISOii DE NOUVEAUTÉ Voordeelige Zomerstoffen uonnemwspkiis „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Damesconfeciie BINNENLAND. EERSTE BLAD. Totale Uitverkoop Tricot Zijden Costumes 5.9Ö 4.90 3.90 24e Jaargang No. 286 ioort 1 J.1Q, idem Iwko per poet f X—, per vtek (met gt.ll* Tentekcriag tegen ongelukken) f 0.17', elzondcxlijke nummcn 1 CM. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR UIT8EVER: 4. VALKHOFF. ARNHEMSCHE"P00RTWAL 2A. post.E.ENINO H*. TEL INT SI». Dinsdag 8 Juni 1926 PRUS DER ADVERIENTIEN mei inbegrip van tew bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadighcids-adve. tenticn voor de belli der prijs Voor handel cn bedrijf beslaan xeci voordeclige bepalingen voor hel advcrlccicn h'cne ciicuiairc, bevallende de voorwaarden, woedt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOLKENBONDSRAAD. Dc eerste bijeenkomst. Genève, 7 Juni. (V. D.) De Raad van den Volkenbond besloot bij het internationale Ge rechtshof in den Haag" op spoed aan te drin gen inzake het advies over de bevoegdheid var» met internationaal arbeidsbureau tot regeling van den arbeid der kleine bakkerspntroons. Chamberlain gaf daarop eenige toelichting op het pns onder toekende Engelsch-Tursch nc- coord De Raad verheugde zich over het tot stand komen door overeenkomst. Woensdag heeft de volgende zitting plaats. Vandervcldc is te Genève aangekomen om deel te nempn aan de werkzaamheden van den Vollcenbondsraad. DE OPENING VAN HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU. De rede von Mgr. Nolens. Bij de inwijding van het nieuwe arbeidspo- leis sprak monseigneur Nolens de volgende rede uit „Ik verheug mij aan deze inwijdingsplcch tigheid te kunnen deelnemen niet slechts als gedelegeerde van alle tot dusver gehouden in ternationale arbeidsconferenties, als voorzitter van de juist gesloten achtste conferentie en als vertegenwoordiger van den Nederland- schen minister van arbeid, doch ook en zelfs vooral als een der leden van de oprichtings vergadering van de internationale vereeniging voor dc wettelijke bescherming der arbeiders, waarvan dc nieuwe internationale arbeidsor ganisatie de voortzetting is in een meer vol maakten vorm. Weinigen onder u hebben aan die oprich tingsvergadering in 1901 te Bazel deelgeno men. ITet aantal van hen, die men wel kan noemen „de arbeiders van het eerste uur' vermindert ieder jaar; dc dood heeft nog een dezer dagen een der verdienstelijken weggeno men, nl baron von Berlepsch Zij, die over gebleven zijn, zullen met mij constotecren, wel ke reusachtige vooruitgong bereikt is, wanneer zij het bescheiden gebouw te Bazel vcrgelij ken met het monumentale gebouw, dat wij thans inwijden Maar vooral zullen zij ook vaststellen welk een aanzienlijke vooruitgang verkregen is in het benaderen van wat was het doel van de eene en wat blijft het doel van de andere organisatie, namelijk de verbe tering van den toestond der arbeiders." Na deze historische inleiding ging monseig neur Nolens voort„Ik schep er vreugde in het nieuwe gebouw tc beschouwen als het symbool van de eenheid der veelvuldige krachtsinspanningen in de verschillende dee- len der wereld, gedaan door het particulier initiatief, door de kerken en door de regee- ringen voor het materieele welzijn der arbei ders in de geheele wereld, dat de noodzake lijke grondslag is voor een waardig zedelijk en intellectueel bestaan. Moge weldra in harmo nie met deze reeds verwezenlijkte materieele eenheid ven alle volkeren geschapen worden cn zich ontwikkelen Maar laten wij ons niet ont veinzen den geweldigen omvang van dat werk. Hoeveel tijd heeft niet moeten verloopen1'1 om in de openbare meening, in dc overtuiging van hen zelfs voor wie zij in de eerste plaats be stemd waren, te doen binnendringen de heil zame lessen en richtsnoeren van de encycliek Rerum Novarum, waarvan men dezer dagen den vijfendertigstcn geboortedag gevierd heeft. Moge aan deze eenheid van het gebouw gaan beantwoorden de eenheid van krochtsinspan ning van de leden onzer internationale arbeids organisatie Men kan niet ontkennen de besten onzer tijdgenooten worden gekweld door den dorst naar eenheid. In de wetenschap, in de kunst, in de godsdienstige gedachten streven zij, ver zadigd van de onalse, naar de synthese. Het zelfde zien wij geschieden op sociaal gebied. Verzadigd van het individualisme, streven zij naar solidariteit, die in werkelijkheid identiek is met de christelijke liefdadigheid, die zelf de gerechtigheid met zich brengt. Zij streven naar - de solidariteit in de betrekkingen tusschen in dividuen, tusschen collectiviteiten, tusschen sociale* groepen en tusschen stoten om het ideaal te naderen von eenheid door gerechtig heid en door levenwekkende banden der lief dadigheid. Indien het mij veroorloofd is te spreken in naam van dc milliocnen van hen, die ofschoon verschillend in de leer, toch zijn vcreenigd door hetzelfde geloof in een goddelijke voorzienig heid, die het menschelijk lot leidt cn regelt, in naam van hen, dio door al hun mcnschelijke pogingen nederig gelooven de rol te vervullen van mede-arbeiders van God, in naam von hen eindelijk, voor wie de Almachtige is de aanvang en het laatste doel, zoo druk ik dan in naam van al die millioenen mannen en vrou- wen den wensch uit, dat de zegen von God almachtig moge rusten op het gebouw dat men thaps inwijdt en op alle werken ten guns?c van don socialen vrede, waarvan dit nieuwe gebouw voortaan een der middelpunten zal zijn De gehcelc zaal was merkbear onder den indruk dezer woorden, die ra een oogenblik van stilte gevolgd werden door een long aan houdend applaus. Anseele, Belgisch minister von scheepvaart, is te Genève aangekomen om deel te nemen aa*» de arbeidsconferentie inzake het werk op de schepen. Burnhom is voorzitter; Mullman, president van den zeemansbond, is onder voorzitter. In zijn openingsrede huldigde lord Burnhom o.a. zijn voorganger Nolens cn zei daarbij van onzen landgenoot, dat hü een war* macht RECLAMES. Van 1—4 regels f 4.05. elke regel meer !.-« Sjaals, ceintuurs, kousen, handschoenen. Utrechtscheweg 38 - Telef. 302 Broderie kragen en kanten. achter den troon von Holland is. Deze zinspeling op onze binnenlondschc po litiek werd niet door allen gewaardeerd. De 9e internationale arbeidsconferentie heeft in de zoogenaamde voorstcl-commissies geko zen tot Nederlandsche leden monseigneur*No- lens als regecringsgedelegecrde en den heer Goudriaan als werkgeversvertegenwoordiger. DE SUBCOMMISSIE VAN ONTWAPENING. Een Ncdcrlandsch voorstel. De militaire subcommissie uit de ontwape ningscommissie heeft een Ncdcrlandsch voorstel aangenomen, dot een kleine commissie dc Fronsche voorstellen nader onderzoeken zal, die in de oogen van onze delegatie aan de vloot een te agressief karakter toekenden Dc kleine commissie is gevormd uit morinespc- cialiteiten van Engeland, Frankrijk, Nederland en Spanje. Onze delegatie zal daarin door schout bij nocht Suric worden vertegenwoordigd. DUITSCHLAND. DE RIJKSDAG WEER BIJEEN. Berlijn, 7 Juni. (V. D.) De Rijksdag heeft hedenmiddag na het Pinkster-reces zijn zittingen hervat, waarbij president Löbe den overleden directcur-genernal der rijksspoor wegmaatschappij dr. Oeser en <len sociaal-po liticus Frciherr von Berlepsch herdacht. DE VEEMMOORDEN. B e r 1 ij n, 7 Juni. (V. D.) Bij den Rijksdag is een verzoek van het Pruisische ministerie van justitie ingekomen, toestemming tc verlec- nei. fot het instellen eener strafvervolging te gen den Duitsch-Völlcischcn Rijksdagafgevaar digde Kube wegens aanstichting tot veem moord. DE VERKIEZINGEN IN MECKLENBURG De samenstelling van den landdag. Volgens den voorloopigen uitslag van de verkiezingen voor den landdag, welke hebben plaats gehad, zal deze als volgt zijn samenge teld 10 Duitsch-nationalen; 4 volkschen; 3 leden der economische partij, I lid van den huurdersbond, I democraat, 17 sociaal-demo craten, 3 communisten. DE NATIONALISTISCHE STUDENTEN. Studentenstaking tc Hannover. De studenten te Hannover hebben gisteren besloten een staking te beginnen. Een week lang zullen zij geen colleges bijwonen. Prof. Lessing, die gistermiddag tusschen 5 en 6 '*ol- lege moest geven, liet daarop weten, dot dit college in elk geval zou plaats vinden, zelfs indien er slecnts een enkele toehoorder, name lijk zijn vrouw, aanwezig zou zijn Het recto raat der hoogeschool heeft in overleg m<-t Noske, den regeeringscommissoris, de noódigc politie-maatregclen getroffen om prof. Lessing te beschermen. Gisterochtend is er, naar de N. R. Ct. meldt, een delegatie van 25 studenten naar Brunswijk gegaan om daar een bespreking te houden met de leiders der studenten in die stad. Voorts zijn er in den loop van den ochtend nog T200 studenten met een extra-trein naar Brunswijk vertrokken om te protesteeren tegen de door het rectoraat uitgesproken «wegzending. Het zou in hun bedoeling liggen hun studie te Brunsivijk voort tc zetten. De Brunswijksche collega s hebben hun reeds telegrafisch steun toegezegd in den strijd tegen „onrecht cn willekeur". De extra-ttcin met studenten uit Honnover kwam om kwart voor 2 te Brunswijk aan. Aan het station werden dc studenten door hun col lega's ontvangen, die in vol ornaat met hun vaandels verschenen, s Middags waren zij de gasten van de organisatie Stahlhelm. Becker, dc Pruisische minister van kunsten en wetenschappen, die gisteren van zijn verlof te Berlijn is teruggekeerd, heeft onmiddellijk met zijn medewerkers aan het departement den toestand bespiokcn. De technische hoogeschool tr Hannover werd gistermiddag streng bewaakt. Agenten van de Schuppo patrouilleerden in de buurt van en ook in de gebouwen. Zij die niet in het bezit waren van een behoorlijke lêgimitotie werden verwijderd. Enkele minuten voor 5 verscheen, prof. Lessing met zijn vrouw en een paar vrienden. Het was voor de vierde maal, dat hij zijn college begon. Ditmaal werd hij niet ge stoord. In de hoogeschool waren in het ge heel slechts 40 a 50 studenten aanwezig. Men beweert, dat de studenten van hun organisatie de opdracht hebben gekregen, niet in dc hoo geschool te verschijnen, voordat hun collega's uit Brunswijk zijn teruggekeerd. Enkele minu ten na zes verliet prof Lessing de hooge school. Incidenten vonden er niet plaats. Langestraat 63 EEN LUSTMOORD. Twee kinderen gesneden. aan stukken e r 1 ij n, 7 Jflni (H. N.) Naar de bladen melden, heeft er te Breslau eei ontzettends misdaad plaats gehad, waarbij men vermoede lijk met een geval van lustmoord heeft tc doen. Dicht bij de technische hoogeschool vond inen Zaterdagavond een pakket, waarin zich stukken van lijken an een jongen en een meisje be vonden. Hot bleken dc 8-jarige Otto Fehse cn zijn Il-jarig zusje Erica te zijn De kinderen wuren om 5 uur uitgegaan cm een pakket naar het postkantoor te brengen. Toen zij om 8 uur nog niet waren teruggekeerd deod de moeder aangifte bij de politie, die intusschen reeds met haar onderzoek was aangevangen. De politie bracht de moeder bij de gevonden overblijfselen cn dc vrouw zag terstond dot het haar kinderen waren. Aan beide kinderen was de keel afgesneden. De regceringspresi- dent van Breslau heeft een bclooning von 2000 mark uitgeloofd voor het oanwijzen van den dader. ERNSTIG MIJNONGEVAL TENGEVOLGE VAN EEN WOLKBREUK. H a 11 e, 7 Juni (V D.) Hedenmorgen woedde boven Halle en omstreken een hevige wolk breuk. Tengevolge hiervan heeft tegen 11 uur in de bruinkoolgroeve „Alwine" te Bruckdorfi een ernstig ongeval plaats gehad Een dijk is doorgebroken tengevolge wnarvnn alle ingan gen naar de mijn zijn overstroomd Het aantal mijnwerkers dat is omgekomen, is nog niet bekend en zal eerst hedenavond bij het opko tnen van dc nieuwe ploeg kunnen worden vastgesteld. De schade wordt voorloopig ge roomd op meer dan 1000 000 mark terwijl de mijn waarschijnlijk een half jaar zal moeten worden stilgelegd. WAS DER RIVIEREN. Uit München wordt geseind, dat tengevol ge van voortdurenden zwaren regenval de rivieren sterk blijven stijgen. BELGÏE. DE SCHADEVERGCEDINGSKOLEN ZIJN TE DUUR. Een besluit der Belgische regccring. Naar de Libre Belgique meldt, heeft de geering het besluit genomen om afstand te doen van haar recht op Duitsche kolen in be taling ven de schadevergoeding, daar die ko len te duur zijn. Tengevolge van dit besluit wordt het Belgische bureau voor dc verdoe- lrrvg der Duits ca e kolen opgeheven. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE CRISIS. Dc goudvoorraad van de Bank van Frankrijk niet aangesproken. Ir. oflicieele kringen wordt beslist tegenge sproken, dat er sprake zou zijn van een ge deelte van den goudvoorraad voor de Bonk van Frankrijk tc gebruiken en de waarde van den frank op de internationale wisselmarkt tc deen stijgen. Pérèt heelt gisteren een onderhoud gehad met den gouverneur der Bank ven Frankrijk. FRANKRIJK EN RUSLAND. De Fronsch-Rusischc conferentie. Er heeft gisteren een plenaire zitting plaats gehad van dc Fr.ansch-Russische conferentie Het werk der qfdeelingen werd besproken en de daarin bereikte resulieten blijkt, dat eer. normale voortzetting van de in gang zijnde be sprekingen mogelijk is. ENGELAND. HEf VERDRAG MET TURKIJE. Medcdcclirgcn in hel Lagerhuis. Londen, 7 Juni. (V. D.) Locker Lsmpson, parlementair onderstaatssecretaris bij het de partement van buitei^andsche zaken, antwoord de hedenmiddag in liet Lagerhuis, toen hij om trent het Turksche verdrag werd ondervraagd „Het doet mi; genoegen, te kunnen verklaren, dat de onderhandelingen met de Turksche re geering tot een succesvol einde zijn gebracht, en dat het verdrag op 5 Juni is geteekend. Daar op het allerlaatste oogenblik nog eenige kleine wijzigingen zijn aangebracht, kon ik der. juisten tekst nog niet mededeelcn, maar het verdrag zal zoo spoedig mogelijk aan het par lement worden voorgelegd. Ik wensch van deze gelegenheid gebruik te maken, om te zeggen, dat het succes von het verdrag in hocge mate tc denken is aan den geest van staatsmans- bclcid en verzoening, die gedurende den ge- heelen loop der onderhandelingen betoond door de vertegenwoordigers van beide landep, die op zeer werkdadige wijze zullen hebben bijgedragen tot de hernieuwing der traditio- neele vriendschap hunner natiën". De vergadering dor Turksche volkspartij heeft na een zeer levendig debat het Engelsch- Turksche tractaat goedgekeurd. Een interventie van Ismet Pasja, minister-president, deed dc meerderheid voor het verdrag stemmen. Dc goedkeuring van het verdrag in de nationale vergadering is thans ook verzekerd. DE INVOERRECHTEN O? THEE, KOFFIE, EN CACAO. Het Lagerhuis heeft een amendement der arbeiderspartij verworpen tot verminderirg van dc invocruelasting op de thee van vier pence tot con penny. Churchill had zich tegen aanvaarding van het amendement uitgespro ken. Hij vcrklooFde echter toch voorstander te zijn van dc geleidelijke totale opheffing van alle invoerrechten op thee, koffie cn cacao cn voegde er nan toe, dot de regeering het als een groole tank aan het ^tegenwoordige parle ment zou voorstellen die invoerrechten, zoo mogelijk, af te schaffen. HET MIJNCONFLICT. Dc hervatting der onder handelingen. Londen, 7 Juni. (V. D.) Men verwacht, dot de uitvoerende commissie der mijnwerkers, wonncer zij morgenochtend bijeenkomt, de uit noqdiging von Evan Williams, den voorzitter der mijn-cigcnaorsvcrccniging, zal oanvoar- den, om een gemeenschappelijke informeele vergadering te houden teneinde de onderhan delingen te hervatten. Cook, de secretaris der mijnwerkers-federa tie, verklaarde heden, dot hij bereid is, oon de uitvoerende commissie der mijnwerkers te ad- visecren, dc uitnoodiging aan tc nemen. Hij herhaalde echter zijn reeds meermalen afge legde verklaring, dat de mijnwerkers slechts den grondslag ccner nieuwe overeenkomst wil den bespreken, die geen vermeerdering von workuren of verlaging der looncn inhield. Herberth Smith, president der mijnwerkers- federatie, verklaarde eveneens, dot hij zich vost aan deze punten wilde houden, totdat het rap port der kolencommissic grondig en nauwkeu rig was nagegaan. Aan den anderen kont wordt namens de mijneigenaars verklaard, dat zij geen nieuwe voorstellen hebben te doen, cn dat een oplos sing slechts kan worden gevonden hetzij in looncn of werkuren of'in distriefs-overeenkom- sten. Ondanks deze verklaringen is men in buiten het geschil staande kringen van oordeel, dat de verwachte hervatting der onderhandelingen eenig vooruitzicht biedt op een einde der mijn staking, welke thans reeds bijna <3 Weken ge duurd heeft. In een ander bericht wordt nog gezegd, dat Smith, de president der mijnwerkersfederatie, een longen strijd voorziet, maar nog steeds verwacht, dot de arbeiders zullen overwinnen. DE HAVEN VAN LONDEN. Londen, 7 Juni. (V. D.) Het aantal scheden, die het vorige jaar de haven van Lon- de. oondeden, bereikte het recordcijfer van 47 milHoen netto register ton, en de hoven-over- heder» overwegen het sluiten van contracten toi het verschaffen van nog meerdere facili teiten. Er is machtiging verleend tot een uit gave van 4 milliocn pond voor nieuwe wer ken, en in April is een aanbod aonvaord voer eenige der nieuwe werken aan het Tilbury-dok'. Binnenkort zullen inschrijvingen geopend wer den voor andere deelen van het nieuwe werk. ITALIË. DE KAMER UITEEN. De Itoliaanschc Kamer is Zaterdag uiteen gegaan zonder een datum voor het wederbij- eenkomen vast te stellen. Dc jaardag van de afkondiging der grond wet is Zondag in geheel Italië en de koloniën gevierd. POLEN. HET NIEUWE BEWIND. Bloedige botsingen in Oost-Galicië. Volg-ens een bgricht uit Danzig is de afkon diging van den staat van beleg over dc Pool sche provincie Tarnopol (Oost-Galicië) en var, den uitzonderingstoestand over Lcmberg Tarnow toe tc schrijven aan bloedige botsin gen, die zich Zaterdag in verschillende deck van Oost-Galicië n. a. v. anti-Poolsche demon straties von Oekraincrs hebben voorgegaan. Daarbij werden verscheidene personen gedood, meer dan 50 gekwetst en talrijken gearres teerd. BALTISCHE STATEN. DE NIEUWE PRESIDENT VAN UTAUEN Met 50 stemmen von de 79 heeft de Litcu- sche volksraad dr. Grinius tot president van de republiek verkozen. Dr. Grinius behoort tot de volkssociaÜslische partij die over 22 man daten in den volksraad beschikt cn een bur gerlijk-radicale politiek voorslaat. VEREENIGDE STATEN. EEN FEDERAAL BOUWPLAN VAN 10 MILLIOEN DOLLARS. Secretaris Mellon heeft een federaal bouw plan aangekondigd, dat 19 miller, dollars kosten zal meebrengen. Het plan geldt vobr een 57-tnl steden. Honderd vijf cn zestig milliocn dollars rijf in het geheel voor openbare gebouwen wet. tclijk beschikbaar gesteld. Bovengenoemd, pion is de eerste stop ter uit,' voering van hel groole bouwplan, wnarvoo: laatstbedoeld crcdict is gevoteerd. HET GESCHIL TUSSCHEN JHR. GROENINX VAN ZOELEN-DR. VAN BLANKESTII1N De bekende worsteling op he Hougschc station cn wat dour- achtcr zit. Voor den Hangschen politierechter jhr mr. Feith heeft gister terecht gestaan jonkheer R F Grneninx van Zoelen, 38 jnni, von be roep journalist, wonende te s Gravenhagc, aan wicn tcloste is gelegd, dat hij te s Gravenhagc op of omstreeks 24 November 1925 opzette lijk nn dnattoc in kalm beraad cn na rijp over leg het voornemen te hebben opgevat cn hc< plan te hebben gemankt ter uitvoering door- van gewelddadig M ven Blonkestcin met d»- hnnd of de vuist pen slag tegen het hoofd heef» gegeven en waardoor deze pijn heeft gegever cn bovendien voornoemden Van Blonkestcin ir het gezicht heeft gekrabd, waardoor hij hlpcr- dend werd verwond en pijn ondervond Het O. M. werd waargenomen door mr. Her mans. Verdachte werd bijgestaan door mr. A. H. Kramp, advocaat tc 's Gravenhagc Vooral van de zijde van de pers bestond voor deze zaak groofe belongsielling. Zoowel van de zijde von het O M. als -'nn die van de veidcdiging waren verschillende ge tuigen gedagvaard Verhoor von den vcrvdochte- Nndat de olficier dc ten lastelegging heeft voorgelegd verklaart verd dot hij niet naar het station is gegaan om den hoer v. Blankop- stein te mishandelen, maar om hem een drai® om de ooren »e geven. Hij hetft den heer v. Blnnkcnstein niet getart, doch er is oen ge vecht ontstaan, waarin spr. den heer v op een gegeven moment met de linkerhand bij de keel hnd, waarop G. hem met de rechter hand heeft geslagen. Het kan zijn, dat hij hem met den duim geschramd heeft Hij heeft ge zien dat v. B bloedend verwond was. De politierechter: U had onaonge- nnnmhedcn met hem gehad? Verd. zet de reeds bekende feiten uiteen en deelt mede, dat de heer v. B zijn getuigen niet alleen niet heeft ontvangen, doch hen zelfs op een weinig beleefde wijze heeft behondeld. Spr heeft toen getracht op de Witte den lieer v. B. te ontmoeten om het incident daar te doen plaats hebben. Daarvan heeft hij com missarissen mededccling gedaan Hij heeft her haaldelijk hij den bediende geïnformeerd of de heer v. B er was, mnnr kreeg steeds te hooren dat hij er niet was, zelfs dot de h?er v. B. n-a mededccling van spr.'s voornemen niet meer op de Witte geweest was Op een dag hoorde hij, dat de heer v Blon- kenstein den volgenden dag naar China 7-oa vertrekken cn door bij hem als zijn vijand be schouwde heeft hij een krijgslist gebruikt om den heer v Blnnkcnstein. die er zich op W*- roerr.de dot hij ook op de Witte geweest was, tc ontmoeten. Hij heeft hem ender een valschen naam opgebeld cn hem daarna op het S S - station ontmoet met het bc'/ende gevolg. Het getvigeq-verhoor. getuige werd gehoord dr. van Als eerste Blankcstein. HIH Getuige verklaarde door verdachte op het S S.-station te zijn geslagen, toen getuige ge reed stond met dc trein te vertrekken. Getuige kreeg een klap met de vuist op het hoofd, wel ke klap pijn deed. Hierna is een vechtpartij ontstaan, waarbij getuige en verdachte op den grond zijn gerold. Tijdens deze vechtpartij is getuige gekrabd. Mr. Kramp stelde vervolgens aan getuige erschillende vragen. Getuige erkende, dot hij een artikel in de N R Ct gepubliceerd heeft onder het op schrift „Praatjes" en waarin hij verdachte be schuldigde, een phantest te zijn. PI stelde de uitdrukkelijk vraag of Dr. ver* Blnnkestein de in het artikel geuite beschuldi ging ten volle handhaaft. Mr. Kramp wilde daarvan grnog een precie^o 'crklaring hebben. Dr. von Blonkestcin antwoordde hierop het volgende Het is mij een voorrecht onder cede »e kunnen verklaren, dot de artikelen, waarop de heer Grooninx van Zcelen gedoeld heeft, nicf te voren ter lezing of goedkeuring van Bui- tenlandsche Zaken zijn voorgelegd, en dat ik nooit iets gedaan heb, dat tot deze verden king aanleiding kan geven. M r. Kramp: Is cr dan misschien overleg gepleegd van tc voren Get. Neen Mr Kramp: Herinnert u zich dan niet, dat u op een ovond bij den heer Humme zich in dien zin hebt uitgelaten G e t Neen; ik wil wel een verk'orir.g ge- •en von hetgeen cr dien avond gesproken is. De Pol. rechter: Doorop wordt geen prijs gesteld. Hierna werd gehoord dr. E van Raalte, die hij het incident op het perron oanwez-ó is geweest Getuige heeft gezien, dat verdachte dr. van Blonkestcin opzettelijk een klap in het gezicht gaf. Mr. Hermans: Kwem de -klap flink acn Get. antwoordde bevestigend. L P i c a rd, journalist, wordt gehoord. De verded. vraagt of hij tegenwoordig ge weest is bij het gesprek met den heer Humme. Get. Ja, daar ben ik bij geweest en ik hef vernomen, dat dc heer v B zich heeft uitge laten, dat hij met Builenl Zaken overleg ge pleegd heeft. De P o 1 r.: Wat doet dat er nu allemaal toe. De heer Groeninx was er toch niet bij.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1