MAISON DE NOUVEAUTÉ Voordeelige Zomerstoffen „DE EEMLANDER" MEMEMS r5 EERSTE BLAD. BUITENLAND. PRUS DER iiïïii Zomer-UHverkoop. 24e Jaargang No. 292 loort ft voor Ajbo»- 1 2.10, idem iraco jer post f X.per week (met gratis vcrrekcruig tegen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nu CDS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Plff ECTEUR-UITQEVEK: J. VM.KHOFF. ARNHEMSCBH^UQRTWAL POSTREKENINQ N*. 47frt#. TIL. INT. VIS. VOLKENBOND. BRAZILIË UIT DEN VOLKENBOND. Een telegrafisch ontslag. Berlijn, 14 Juni. (V. D.) De Braziliaansche minister van buitenlandsche zaken heeft tele grafisch ter kennis gebracht van den secreta ris-generaal van den Volkenbond, dat Brazilië thans reeds besloten heeft, uit den Volkenbond te treden, en niet op do vergadering van Sep tember vertegenwoordigd zal zijn. SPANJE UIT DEN VOLKENBOND? Geen candidnnt voor een nïet- permanenten zetol. Volgens de Madrileensche bladen zou van nacht een ministerraad plaats hebben waarin besloten zou worden, dat Spanje zich niet con- didaat zal stellen bit de verkiezing voor de niet.permanente zetels. De kwestie der verhouding van Spanje tot den Volkenbond is dus voldoende besnroken. Het kabinet heeft den minister van buiten landsche zaken opdracht pejrpven een beslis sing te nemen op het geschikte oogenblik en volgens de beslissing welke don Volkenbond zelf zal nemen over het verzoek, dat Spanje op grond der bestaande regelen, heeft inge diend. MR. 7TMMEMRMANN 'OVER DE OPHEFFING DER CONTRóï-E Een onderhoud met Mr. Zim- mermonn. Weenen, 14 Juni (V D.) De soecïnle verslaggever van de ,.Neue Freie Presse" heeft te Genève met Mr Zimmermann een onder houd over do opheffing van de finoncieele con trole over Oostenrijk en over de ontheffing von den secretaris-generaal als controle-orgaan van den Volkenhond gehad. De scheidende commissaris-generaal liet zich als volgt uit „Het verheugt mij thans de Oostnriiksche regeering en de Oostenrijksche Nationale Bank. die zulk een groot aandeel hebben gehad aan het succr«;_ mün gelukwenschen te kunnen aanbieden Wat mij persoonlijk betreft, acht ik mij gelukkjer dat mij vergund geweest is nan dezen arbeid te mogen medewerken en daar door aan den wederopbouw van oen trouw, sterk en vlijrtig volk te kunnen bvdrogen. De dag van heden is zeker voor alle tijden ge denkwaardig Een nieuw tijdperk is thans aan gebroken. Het einde van mijn taak beteekent natuurlijk niet het einde van de in den herfst van 1022 begonnen en totdusverre met succes gevolgde politiek. ïk ken de voornemens der Oostenrijksche regeering om deze politiek voort te zetten en ik ben ervan overtuigd dat alles in het werk zal worden gesteld om het thans bereikte te bewaren en verder te ontwik kelen. De groote vraag der laatste drie jaren was het in evenwicht brengen der begrooting. De groote vraag der naaste toekomst zal het verminderen der openbare lasten en hel ver beteren van den economischen toestand zijn." Mr. Zimmerman verzekerde tenslotte, dat hij ook in het buitenland de gebeurtenissen in Oostenriik zal volgen als ware hij in ziin eig<u\ vaderland. In de eerste dagen van Juli is Mr Zimmer man voornemens Weenen te verlaten en zich naar Amerika in te schepen. DUITSCHLAND. LOEBE TEGEN HINDENBURG, on Berlijn, 14 Juni (V. D.). De sociaal-demo cratische president van den Rijksdag Loebc heeft in een onderhoud met een vertegenwoor diger van de New York Times de hondelwiize van den Rijkspresident in verhand met den brief over de onteigening van de bezittingen der vorsten sterk afgekeurd. DE SCHADELOOSSTELLING DER VORSTEN. B e 11 ij n, 14 Juni. (V.D.) Naar gemeld wordt is hedenmiddag de film van de Abter mij. „Keinen pfenning den Fürsten", welke voor cenige dagen werd verboden, thans door de opperste commissie voor filmonderzoek goedgeketn-d. DE ZAAK-LESSING. De staking der studenten van de Technische Hoogcschool van Hannover duurt voort. De studenten worden niet alleen aangemoedigd door blijken van sympathie die zij van com- militonen van andere universiteiten hebben ontvangen, maar ook door professoren die zich tegen hun collega Lessing hebben uitgespro ken. De hoogeschool is vrijwel geheel ver laten. Professor Lessing zou gistermiddag weder college houden. Hii zou ter vermijding van incidenten het gebouw van de hoogeschool door een zijdeur betreden. Heden reist hij naar Berlijn om aldaar opnieuw te onderhandelen met het departement van kunsten en weten schoppen. De gezondheidstoestand van profes sor Lessing zou tengevolge van de jongste ge beurtenissen zeer geschokt zijn. D-» sociaal-democratische fractie in den ge meenteraad van Hannover heeft een motie van wantrouwen tegen den burgemeester ingediend, daar deze door professor Lessing per brief uit te noodigen ontslag als hoogleeraar te nemen, zijn bevoegdheid zou hebben overschreden Dr Menge had van het gemeentebestuur alleen opdracht ontvangen met professor Lessing te onderhandelen. De sympathiestaking van de studenten der andere hoogescholen in Duitschland schijnt niet algemeen te zullen worden. De studenten te Bonn besloten met 17 tegen II stemmen wel een telegrafische sympathiebetuiging naar Han nover te zenden. Dinsdag 15 Juni 1926 met Inbegrip van bewijsnummer, elke tegel meer 0 25, dienstambt#» dingen en Licidadighcids-advcitcntiën voorde beift der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan ster vooideeligc bepalingen voor het advcrtccrcn. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. RECLAMES, Van 14 regels f 4.05. elke regel meer 11.— Macdonald, de leider der arbeiderspartij. Utrechtscheweg 38 - Telef. 302 Sjaals, ceintuurs, kousen, handschoenen. Broderie kragen en kanten. Hannover, 14 Juni. (H. N.) Volgens het besluit van het studentencorps heeft do overgroote meerderheid der studenten vandaag de hoogcschool niet bezocht, zoodat geen voorlezingen werden gehouden. Ook morgen zal de toestand vermoedelijk dezelfde zijn. Woensdag zullen de lessen echter worden her vat. DE MOORD TE BRESLAU. Men meldt uit Berlijn apn de N R. Ct. Nu te Breslau de kindermoordenaar nog steeds niet is gevonden, wordt in deze stad van volksche zijde het gerucht verspreid dat men hier met een ritucelen moord te doen heeft Zaterdag had de politic een exnmplnor van een circulaire in beslag genomen, waarin dit beweerd werd Uit het onderzo'-! is geble ken dat deze circulaire in een drukkerij der stad, men vermoedt op een hondpers, vervaar digd is In deze circulaire wordt beweerd dat de joodsche kuisknecht Haose de misdaad op ziin geweten heeft Haasc is een zoon van een slager en zou een zeer vroom Israëliet zijn De circulaire werd gereprduceerd in de Schlcsi- sche Volksstimme, een onti-semietisch week blaadje. De veelgelezen Deutsche Nationale Schlosische Zeitung nam daarop den tekst van het weekblaadje over en voegde er het noo- dige commentaar aan toe Het blad gaf te ver staan de de politie goed zou doen met de jno- geliikheid van een ritueelen moord rekening te houden, daar dergelijke geruchten licht tot buitensporigheden zouden kunnen leiden De hoofdcommissaris van politie van Breslau heeft naar aanleiding van deze publicaties te kennen gegeven dat hi| de Joodsche bevolking zou weten te beschermen voor de gevolgen van deze misdadige propaganda Een officieel communiqué wijst er nog uitdrukkelijk op dat de beide kinderen slachtoffer van sexueelen moord zijn geworden Alle geneesheeren zijn het hieromtrent eens geweest. Het is juist dot een joodsch huisknecht Mux Haose sinds 3 Juni spoorloos is verdwenen De man schijnt zelfmoord te hebben gepleegd Gp 9 Juni werd zijn lijk uit de Oder gehaald. Haase, die in dienst van een likeurfabrikont was, was in het bezit van een sleutel van het •nagazijn van zijn patroon. In dit magazijn zou hij de misdaad hebben gepleegd Uit het on derzoek is echter reeds gebleken, dot Hoese door ziin patroon op 1 Juni was ontslagen daar hij teekenen van zinsverbijstering had cmgeven. Op den dag van den moord had Haose de sleutel echter reeds afgeleverd Ook moet hij dien dag buiten Breslau hebben ver toefd. EOTSTNG TUSSCHEN STAHLHFT MLIEDEN EN ROODE FRONTSTRIJDERS. Keulen, T4 Juni (H. N.) Gisteren heeft er in het Rijnsche bruinkoolgebied bii Pierberg een botsing plaats gehad tusschen stahlhelm- lieden en roode frontstrijders, welke laatste een propaganda-hetooging hielden voor dt onteigening zonder schadevergoeding van de vroegere referenda Duitsche vorstenhuizen. Bij de botsing werd van messen, revolvers en gummistokken gebruik gemankt. Een arbeider en een 12-jarige jongen werden zoo toegeta keld, dat zij naar het ziekenhuis moesten wor den overgebracht. ERNSTIG MIJNONGELUK BIJ ESSEN 35 arbeiders gewond Toen gistermorgen de ochtendploeg van de mijn Langenbrehm, mijnschacht 2, te Relling- hausen bij Essen met de lift afdaalde, schoot door een tot dusver onbekend gebleven oor zaak de met mijnwerkers gevulde liftkooi plot seling naar boven, terwijl de kooi, die het con tragewicht moest vormen, in de knel geraakte. Z<*ven mijnwerkers werden zoo zwaar gewond, dat zij naar een ziekenhuis moesten worden overgebracht. Bovendien werden 28 man licht gewond BELGIE. DE FINANCIEELE CRISIS. De bezuinigingen. Na beraadslaging over den financieelen toe stand heeft de ministerraad de maatregelen tot de beperking der openbare uitgaven besproken. Besloten werd, geen beambten of verdere agenten meer aan te stellen in de centrale en Provinciale besturen, tenzij in speciale geval len, waaromtrent in den kabinetsraad op ad vies van het comité van de schatkist beslist zal worden. Het corps der torpilleurs zal worden opgehe ven en een aantal maatregelen. betrekking heb bende op de nationale verdediging, wor den ingetrokken. Hierdoor wordt een bezuini ging ten bedrage van 7 millioen francs ver kregen. Het Belgisch bureau voor de verdeeling der Duitsche kolen zcl worden geliquideerd. De ministerraad besloot verder, met ingang vin 1 September een einde te maken aan de Duit sche kolenleveranties FRANKRIJK. DE REIS VAN PRESIDENT DOUMERGUE NAAR LONDEN. Het officieele program wordt gepubliceerd van het a.s. bezoek dat president Doumerguc deze maand aan Londen zal brengen. Er blijkt uit dat do president den 22en Jurl bij zijn aankomst in Dover door den Prins van Langestraat 63 MOUSSELINE JAPONNEN, nieuw model, f. 3,95 Avondtoiletten spotgoedkoop f 19.50 Wales zal worden ontvangen Aan het Victo ria-station te Londen zal hij worden opgewacht door Koning George met wicn hij zich naar het Buckingham Paleis zal begeven. In den laten namiddag zal hij zich naar de Cenotaaf en het grof van den Onbekenden Soldaat in de West- minster Abdy begeven. Er zullen hem voorts adressen van hulde worden overhondigd doót de Londensche Countv Council en de City van Westminster 's Avonds zal cr een galamaaltijd ten pnleize worden gehouden. Den volgenden dng begeeft de president zich per auto naar Oxford, waar h"m de graad van doctor in het burgerlijk recht zal worden verleend. Behalve verschillende recepties, waarbij de president de leden der Fransche kolonie en het diplomatieke corns zal ontvangen, zal er in de Guildhall een plechtigheid plaats hebben ter overhandiging van een adres van de City van Londen. DE MAROKKO-CONFERENTIE. Abdel Krim naar Madagaskar? Parijs, 14 Juni. (H. N.) Vandaag begint de Fransch-Spnonschc Marokko-eonfcrentie welke zal beraadslagen over de middelen, tot verzekering van de veiligheid in de Fransche en Spaons<"he zone en over de vaststelling van de grens. Verder zal op de conferentie ook be slist worden over het lot van Abdel Krim en ziin familieleden, in het geheel ongeveer een 40-tal personen. Volgens de Petit Porisien zal Abdel Krim met ziin familie naar een Fransche kolonie, waarschijnlijk naar Madagaskar, wor den verbannen. Van Spaansche zijde had men gaarne gezien, dat Abdel Krim vrijwillig aan Spanje zou zijn uitgeleverd, doch daar Abdel Krim zich vrijwillig aan Frankrijk heeft over gegeven en de schuld van Abdel Krim aan den dood der Spaansche of ficieren niet bewezen is, integendeel aange nomen wordt, dat dezen aan typhus overleden zijn, is van uitlevering geen sprake. Abd el Krim zal dus niet als gevangene worden be schouwd, hoewel hem aan den 'anderen kant ook niet de behandeling van een legerleider zal te beurt vallen. Volgens het Petit Journal zal een voornaam punt, dat door de confe rentie geregeld moet wordren, ook de rege ling van het verkeer tusschen de beide zones zijn Daarvoor is de vaststelling van een be paald programma voor de uitvoering van openbare werken en de verbetering van d wegen noodig. Aan de besprekingen zullen zoowel vertegenwoordigen der ministeries van buitenlandsche zaken als militaire deskundigen van beide landen deelnemen. De eerste be spreking heeft vanmorgen op% het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken belast, terwijl de eerste officieele zitting vanmiddag om half 5 zal worden gehouden. P a r ij s, T 4 J u n i. (H.|N.) De Fransch- Soaansche Marokko-conferentie is vanmiddag door Briand geopend. In diplomatieke kringen heprscht de opvat ting, dat er van een eigenlijke conferentie geen sprake is, doch dat veeleer informecle be sprekingen plaats hebben. De eerste zitting werd ook door maarschalk Petain bijgewoond Op het programma staan, zooals gemeld, o.o. navolgende punten beslissing omtrent het lot van Abd el Krim vaststelling van het bestuursstelsel in het grensgebied en een alge meene regeling van het grensvraagstuk. In tegenspraak met sommige persberichten, wordt thans verklaard, dat dp nlants welke aan Abd el Krim nis woonverblijf zal worden toegewezen nog niet vastgesteld is. Behalve Madn<rnst'ar er. Corsica wordt thans ook h"t eiland Dierba in de huurt van Tripolis als toekomstige woonplaats van Abd el Krim genoemd. Wat de grenzen van het Riffgebied betreft hebben de onderhandelaars last ontvangen, dat bij de besprekingen geen internationale vraagstukken aan de orde moeten worden gesteld. BEAMBTEN-DEMONSTRATIE TE PARIJS. De Parijsche beambten hebben gistermiddag voor loonsverbetering gedemonstreerd. Voor het stadhuis kwam het tot een bosting met de politie. Een aantal demonstranten werden ge arresteerd mear spoedig weer op vrije voeten gesteld. De secretaris-generaal van de federatie van ambtenaren van de directe belastingen is ont slagen wegen het laten verschijnen van een oproep tot algemeene werkstaking. IN FRANKRIJK DE FILM „POTEMKIN" VERBODEN. Parijs, 14 Juni. (V.D) De film „Potem- kin" is voor geheel Frankrijk verboden, om dat daarin noar gezegd wordt, de insubordi natie wordt verheerlijkt. Men motiveert het verbod door tc zeggen, dat hot in een staat noodzakelijk is, dot de verheerlijking van mis daden wordt tegengegaan. ZWITSERLAND. DE CYCLOON IN WEST-ZWITSERLAND. Nadere bijzonderheden. Over den cycloon, die Zoterdagavond boven West-Zwitserland gewoed heeft, volt nog het volgende te berichten De cycloon nam zijn oorsprong op de berg kammen ten Westen van La Chaux-de Ponds en woedde over een lengte von meer dan 25 K M. in dc richting van Brandisholz. Over een breedte von 500 tot 1000 M. werd het heele krachtig ontwikkelde dennenbosch in die streek vernietigd. Minstens 100 personen zijn dokloos. Het aantal verloren geganen menschenle- vens kon nog niet met zekerheid vastgesteld worden, daar tolrijke uurwerkmakers uit het bekende horiogcmakersdistrict van La Chnux- de-Fonds Zaterdagsnnmiddags uitgaan om paddestoelen te zoeken. In de straten van La Chaux-de-Fonds werden kinderen door den wervelwind omver gewor pen. Windhoozen rukten tolrijke pannen van de doken en slingerden ze door de lucht. D<* matcrieele schade wordt op 2 millioen francs geschat. De entestrofe treft de bergbevolking des te zwaarder, door ze tegen de aangerichte schade slechts vogr een gering deel verzekerd is. Sinds tientallen jaren heeft geen romp van een omvang als deze de Jura geteisterd. Volgens voorloopige gegevens zouden onge veer 20 personen min of meer ernstig gewond zijn, terwijl een knoop gedood werd. Bazel, 14 Juni (H.N.) Een hevige wer velstorm heeft het Zwitsersche Juragebied ge teisterd. In verscheidene steden is de schade ontzaggelijk groot en een hulpactie is reeds over het gehcele land ingelegd. Vooral het gebied van Lo Choux-de-Fonds is zwaar go-< teisterd en biedt een troosteloos gezicht. Ov'" al zijn boomen en huizen vernield 'ongs d&n weg, dien de cycloon heeft genomen. Bij Les Breulex is naar schatting een oppe'v Ir ko van 6000 vierkante meter dennenhout ge veld. Het was een geluk, dat tengevolge ^an het zwoele weer de meeste personen zich t nar buiten hadden begeven, anders zou het on geluk vermoedelijk nog veel grooter zijn ge weest. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT. Een nieuwe Russische geldzending voor de mijnwerkers. Naar d.d. II Juni uit Moskou gemeld wordt, heeft de centrale raad der Russische vakver- eenigingen opnieuw een bedrog van 300,000 roebel naar Engeland gezonden als steun aan d Engelsche mijnwerkers. In het geheel is thans uit de sovjet-unie 3,620,000 roebel voor dit doel gezonden. DE STEUN VAN RUSLAND AAN DE BRITSCHE STAKERS Verklaringen van Chamberlain. Londen, 14 Juni. (H. N.) Austen Cham berlain heeft 'n het Lagerhuis geantwoord op verschillende vragen betreffende het geld, dat uit Rusland naar Engeland is gezonden. Hij z°ide, dat hij in de besprekingen, die hij van tijd tot tijd met den vroegeren Russischcn zaakgelastigde heeft gehad, duidelijk heeft doen uitkomen, dat de anti-Engelsche propaganda in Engeland zelf en elders een der voornaam ste beletselen voor een verbetering in de En- gelsch-Russische betrekkingen was. De Britsche regcering is altijd van gevoelen geweest, dat de voornaamste voorwaarde voor het 'welslagen der onderhandelingen in de eerste plaats dc aanvaarding van de gewone regelen van het internationale recht voor de sovjetregeering is, en in de tweede plaats dc goede trouw bij de onderhandelingen, welke moet blijken bij het nakomen van bestaande overeenkomsten. Chamberlain heeft getracht deze politiek der Engelsche "-egeering in algemeene bewoordin gen duidelijk te maken en was van oordeel, dot gedetailleerde protesten met betrekking tot af zonderlijke gevallen niet veel nut zouden heb ben. Enkele dagen geleden echter, juist voordat hij naar Genève vertrok, heeft hij den Engelschen zaakgelastigde tc Moskou opdracht gegeven, om ter kennis van de sovjet-regeering te bren gen, dat d^ Engelsche regecring niet stilzwij gend het optreden van het commissariaat van financiën zou lalen pnsseeren, als dit bijzondere machtiging gaf voor het overmaken van gelden naar Engeland, bestemd tot steun van de alge meene staking. De zaakgelostigdc moest er op wijzen, dot de algemeene staking een onwettige en niet ron- stitutioneele daad was, welke de bestaande orde ernstig bedreigde cn dat een steunen door het sovjetcommissariaat van financiën van de staking niet zou bijdragen tot een vriendschap pelijke regeling, welke de sovjet-regeering vol gens haar verklaring wenschte- I vroeg, of het overgemaakte geld uit middelen of hulpbronnen van de sovjet-regeering stam de of slechts met goedkeuring von het com missariaat van financiën der sovjet-regeering overgemaakt was. Chamberlain antwoordde hierop, dat de be palingen van de bestaande wet ter zijde schijnen gesteld, teneinde het overmaken von dit geld ten behoeve van een onwettige en on constitutionele staking toe tc staan. Locker Lnmpson (conservatief) vroeg of, nu dit zoo is, dc tijd niet gekomen is dat Enge land iets meer moet doen dan protestccren. Sir Alfred Mond (conservatief) vroeg, of de/.e handeling der sovjet-regeering niet een directe inbreuk op de handelsovereenkomst is, en nf de minister van buitenlandsche zaken niet van zijn invloed gebruik zal maken, om een oindo uan deze overeenkomst tc maken. Chamberlain zcidc, dat hij het op prijs zou stellen, als verdere vragen tot Donderdag uit- gesteld werden. NA DE ALGEMEENE STAKING. To Newcastle hebben gisteren 10 mijnwer- kers terecht gestaan, die debet waren aan de gedeeltelijk geslaagde poging tot het doen derailleeren van den sneltrein GlasgowLon- dert (dc „flying Scotsman") op 10 Mei. Een der beklaagden werd vrijgesproken; tegen dc an deren werden gevangenisstraffen van 1 week tot 6 maanden gcëischt. Het vonnis wordt do volgende weck gewezen. Rede von Mzrodonald, Londen, 14 Juni. (V D.) Ramsay Mac donald heeft in een rede te Newton Abbot een heftigen aanval gedaan op de regecring Hij achtte de „British Gazette", de conservative bladen en de conservatieve sprekers verarrf- woordelijk voor de gevolgen van de algemeene stoking. De staking was geen mislukking, docH wel heeft dc poging der regecring om het con flict een politiek karakter tc geven gefaald. LORD OXFORD OF ASQUTTH ZIEK. Londen, 14 Juni (V. D.) De Earl of Oxford and Asquith is lijdende aan influenza. Hij mag zijn kamer niet verlaten. SIR HENRY MORRIS, f Londen, 14 Juni. (V.D.) Gemeld wordt het overlijden van Sir Henry Morris, een wel bekend geneesheer cn een van de stichter» van het Rijksfonds voor kanker-onderzoek. Zijn vermaardheid was zóó groot, dot hij in het jaar 1904 zelfs naar Bombay ontboden werd om door een operatic te verrichten. POLEN. DE SANEERING DER POÖLSOHE VALUTA. Berlijn, 14 Juni. (V.D.) Naar uit Wrm- schau gemeld wordt wil de Poolscoc regee ring voor den Minister van Financiën ver strekkende volmachten inzake de ondersteu ning van de valuta eischen. Het ligt o.flv in de bedoeling den particulieren veluto-handcl geheel te supprimeeren. HONGARIJE. GRAAF BETHLEN TERUG. Gistermiddag werd de premier graaf Bethlen te Boedapest terug verwacht. De afgevaardig de van de regecringsoartij zouden allen non het station zijn om hulde te betuigen aan den geslagen premier Ta'rijke redevoeringen zou den worden gehouden. Dc ministerraad heeft véstgesteld, do; do regeering in den aanslag op haar leider al« ertegenwoordiger van de Hongaarsche natie een aanslag op die natie ziet. Het ministerie van buitenlandsche zaken heeft, naar de correspondent van het Berl. Tag. nog meldt, van te voren vernomen, dot het pion bestond Bethlen te Genève te belecdigen en heeft den ook de Zwitsersche autoriteiten bijtijds gewaarschuwd ROEMENIE. DE KLEINE ENTENTE. Het verdedigend verbond voor 3 en jaar verlengd. Berlijn, 14 Juni (V. D.) Te Boekarest i» heden het verdedigend verbond tusschen Zuid- Sla vië, Tsiecho-Slowakije en Roemenië met 3 jaren verlengd. GRIEKENLAND. ROOVERS OVERVALLEN EEN AUTO MET STAATSGELDEN. 7 personen gedood. Londen, 14 Juni. (H. N.) Noar de Daily Mail uit Athene meldt hebben roovers Zon dagmorgen op den weg van Prevena naar Ja- ninio, een auto aangevallen, die een bedrag van 15 millioen drachmen bestemd voor dö nationale bank van Griekenland vervoerden. Zij schoten den chauffeur, drie bewakers en 3 bankbeombten dood. Dc daders wisten t« ontkomen. IRAK. HET ENGELSCH-TURKSCHE VERDRAG^ De nationale vergadering van Irak heeft het Engelsch-Turksche verdrag geratificeerd. CHINA. y DE BURGEROORLOG. B e r 1 ij n, 14 Juni. (V. D.) Naar uit Peking bericht wordt, zijn de onderhandelingen tus schen Tsong Tso Lin en Woe Pei Foe afge broken, aangezien eerstgenoemde het aftreden van den eersten-minister Yen eischt. De bladen ochjen den toestand critiek-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1