MAISOM DE NOUVEAUTÉ Aanstaande Zaterdas 9 precies Zomer Uitverkoop EERSTE BLAD. BUITENLAND. IBflüHEWfHISPMJS 5 -"£■ 7r AnCT* PRIJS DER ADVERIENTIEÜ „DE EEMLANDER" begint onze Aile Stroo en Fantasie Hinderhoeden verkoopen wij nu met 25% korting. Uitsluitend modellen van dit seizoen Amerika per radio 1 F. H. LÖEVSANS WilSem Groenhuizen S. DUYKBR 24e Jaargang No 20" JL toort 2.10, Idem iianco per po«t per week (met cratis Terrekerm^ togen ongelukken) f 0.176, alzonderlijke nummer* cj05. AMEBSFOGRTSCH DAGBLAD Woensdag 16 Juni 1926 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF. ARNHEMSCHE P00RTWAL2A. POSTREKENING M*. 4791». TEL. INT SIJ. VOLKENBOND. DE MANDATEN-COMMISSIE. Genève, "15 Juni. (V. D.) De volken- bondscommissie onderzocht heden het rapport over het bestuur van Fransch-Kamcroen. Vastgesteld werd, dat de slavernij in prin cipe niet meer voorkomt. Slechts enkele ge vallen van slavernij worden nog geconstateerd. De Jouvenel naar Genève. Genève, 15 Juni. (V.DDe Franscho hooge commissaris voor Syrië Dc Jouvenel zal morgen, begeleid door zijn secretaris-ge neraal, hier aankomen en aan de mandaten- commissie van den Volkenbond verslag uit brengen over den toestand in Syrië. DUITSCHLAND. FRANKRIJK EN DE VALORISATIE IN DUITSCHLAND Een overeenkomst gesloten. Tusschen do Duitsche en de Franöche re geering is een overeenkomst over de uitvoe ring van de Duitsche valorisatiewet gesloten, dio 4 dezer Je Berlijn bekrachtigd is. De over eenkomst stelt het principo den meestbegunsti- ging in zako de valorisatie vast. DE DIRECTEUR DER RIJKSSPOORWEGEN. B e r 1 ij n, 1 5 J u n i. (V. D.) Het Rijkskabinet besprak heden de verkiezing van den direc teur-generaal der Rijksspoorwegmaatschappij en besloot, alvorens definitief zijne houding te bepalen ten aanzien van de verkiezing van Dorpmiiller door den Raad van besiuur, met den voorzitter van dat lichaam te onderhande len ter opheldering van eenige zakelijke quaesties HET KOMENDE REFERENDUM. Relletjes. Elbefeld, 15 Juni. (H. N.) Gisteravond is het na een nationaal socialistische verga dering, waarin Hitier het woord voerde, op straat tot een vechtpartij gekomen tusschen deelnemers aan de vergadering en rijksbanier- lieden, die een demonstratie-optocht in ver band met de volksbcslissing hielden. Drie per sonen zijn daarbij ernstig toegetakeld. De^po litie wist de orde weer te herstellen. VERBOD VOOR DE RIJKSWEER TOT DEELNEMING AAN REGIMENTSFEESTEN. Berlijn, 15 Juni. (H. N.) Naar het B. T. meedeelt, zal het leden van den rijksweer voort aan niet meer veroorloofd zijn deel te nemen aan regimentsfeesten. De aanleiding tot dit verbod was, dat Zon dag te Potsdam bij een plechtigheid bij het gedenkteeken van de gevallenen van het eerste garderegiment het onpolitieke karakter van de plechtigheid niet is bewaard. Derhalve wordt thans geen gevolg meer gegeven aan uitnoo- digingen van vereenigingen van oud-regiments leden gericht tot leden van de rijksweer, om deel te nemen aan regimentsfeesteix. DE ZAAK LESSING. Eigenaardig optreden von den burgemeester van Hannover. De studenten te Hannover hebbtfx Maandag vergaderd. Eenige aanwezigen waren van mee ning, dat het nu eindelijk genoeg was. De rechtschen waren ook ditmaal in de meerder heid. Het gemeentebestuur van Hannover heeft gisteren besloten, een protocol van het onder houd, dat de burgemeester met prof. Lessing gehad heeft, aan den minister van kunsten en wetenschappen toe te zenden. Volgens het protocol zou prof. Lessing verklaard hebben, dat hij er zelf geen waarde aan hecht, verder college te geven. Hij voelde zich alleen gebon den dpor de opdracht van den minister. Gisteren zou, naar men weet, aan alle hoo- gescholen een sympathie-staking met de stu denten te Hannover worden gehouden. Voor zoover bekend hebben de studenten aan de verschillende Duitsche academies slechts in geringe mate gevolg gegeven aan den op roep tot staken. Tc Heidelberg, Bonn en Leip zig hebben de studenten besloten, zich niet bij de beweging aan te sluiten. Te Marburg, waar de nationalistische studenten in de meerderheid zijn, werd gestaakt. Prof. Lessing trekt, naar uit Berlijn aan de N.R.C. wordt gemeld, de juistheid van hot door het gemeentebestuur van Hannover aan den minister van kunsten en wetenschappen gezonden protocol in twijfel. Hij verkaarde aan een correspondent van de Vossische Zeitung, dat zijn onderhoud met den burgemeester ten hoogste een minuut heeft geduurd. Aan zijn verzoek om het onderhoud te laten bijwonen door een getuige is niet voldaan. De burge meester legde hem alleen een document ter onderteekening voor, waarin stond dat hij, prof. Lessing, ontslag als leeraar nam. Prof. Lessing weigerde dit te teekenen en zeide, dat hij hier niets meer te maken had en dat hij voor zich van meening was, dat het thans al leen om het gezag van den staat en van den minister ging. Hij kon niet begrijpen in hoe verre die geheele aangelegenheid het gemeen tebestuur iets aanging Van alle overige hem ten laste gelegde woorden heeft hij er niet een gezegd. Een protocol is er toen in het geheel niet opgemaakt, maar alleen later buiten zijn weten vervaardigd. De Pruisische minister-president en de mi nister van kunsten en wetenschappen hebben den professor telegrafisch te Berlijn ontboden. Lessing is daarop gisteravond uit Hannover vertrokken. RECLAMES. Van 1—4 rocels 1 4.05. elke recel meer 11.— Utrechtscheweg 38 - Telef. 302 GfOOte ZOITier-UïtVerkOOp. HET NOODWEER BOVEN DUITSCHLAND. B c r 1 ij n, 15 uni, (H. N.) Naar de Bres- lauei N. Nachr. meldt, heeft een onweer, ge paard gaande met een wolkbreuk, dat Zon dagmiddag over het zuidelijk deel van de dis tricten Ratibor en Leebschutz losbrak, ontzag gelijke schade aangericht. In korten tijd ston den veie gemeenten in deze districten onder water. Dc hooioogst is voor zoover nog niet binnengehaald vei loren en ook aan het te veld staande graan is groote schade toegebracht 1c Staubewitz werd men door het opzettende water, dat Ijj Meter hoog was, verrast. Veel vee is hier omgekomen. Ook in Silezië is het boos weer geweest. Naar het Reichcnbachcr Tageblatt meldt, is het industriegebied in de buurt van Reichcnbaoh door sterke overstroo mingen en hevige onweders geteisterd. Te Gressclguth is de oogst door een wolkbreuk en hagelslag voor een groot gedeelte vernield. De brandweer moest de bewoners te hulp ko men. Vele beken traden buiten hunne oevers en overstroomden een uitgestrekt gebied. Uit Goerlitz wordt d.d. 15 Juni gemeld Door de hevige regens van den laatsten tijd is het water in alle stroomen van het gebergte gestegen, waardoor de toevoer van water naar groote rivieren zoo grcot is, dat deze bui ten haar oevers zijn getreden. In de Pragerstraat te Goeritz moesten de huizen worden ontruimd. Men verwacht, dat het water nog meer zal stijgen. Sedert 15 jaren is de stand van het water niet zoo hoog geweest als thans. Bij Schreiberhall is een I8-jarigc huisknecht door het water meegesleurd. Ondanks alle nasporingen is het nog niet mogelijk geweest, zijn lijk te vinden. Een bericht uit Burg d.d. gisteren meldt In het Sprecwald stijgt het water onophou delijk. Zou de regen voortduren, dan zou de overstroomingscatastrofe reeds morgen een grootep omvang krijgen. De gc-heele hooioogst is volkomen vernie tigd. De streek tusschen Burg en Bylegure gelijkt op een groot meer. fcreslau, 15 Juni. (VJ).) Het water van dc Oder, dat reeds zeer hoog stond, is ten gevolge van de aanhoudende regens nog meer gestegen. Ook de zijstroomen van de Oder zijn sterk wassende. Uit Opper- en NederSile- zië worden zware onweders, gepaard gaande met groote materieele schade, gemeld. Dc ko renvelden zijn gedeeltelijk verwoest. In de ge bergten bereikten de stormen gedurende den nacht en den ochtend orkaankracht. GROOTE BRAND TE KONINGSBERGEN. Gistermiddag ontstond te Koningsbergen in de 5000 vk. M. groote pakhuizen van den Oosterspoonveg een groote brand. De pakhui zen met al de daarin aanwezige voorraden wer den in korten tijd in asch gelegd. Het spoor wegverkeer werd door den brand gedeeltelijk gestremd. FRANKRIJK. DE FINANCIEELE CRISIS. De financieele interpellaties. P a r ij s15 Juni. (V. D.) De Kamer heeft met 309 tegen 195 stemmen het voorstel van Briand aangenomen om de financieele interpel laties uit te stellen tot Donderdag. Pcret afgetreden. P a r ij sI 5 J u n i. (V. D.). De Fransohe minister van financiën Pcret is afgetreden. Het heele kabinet afgetreden. De kabinetsraad heeft gisteravond den toe stand besproken, welke ontstaan is ten gevolge van het ontslag van Péret. Een wijziging in het bestaande kabinet werd onmogelijk ge acht. Er werd besloten, dat het heele kabinet aftreedt. Briand heeft reeds het ontslag aan Doumergue aangeboden. Doumergue heeft het ontslag van het kabi net aanvaard en den orytslagnemenden minis ters opdracht gegeven de loopende zaken af te doen. Wat aan Péret's ontslag aanvrage vooraf ging. Uit Parijs wordt nog gemeld, dot Péret ir» den gister voormiddag gehouden ministerraad zijn ontslag indiende. Vóór den aanvang die kabinetszitting had president Doumergue een langdurig onderhoud met minister-president Briand en Péret. Péret motiveerde zijn besluit om af te tre den met de verklaring, dat hij, gezien dc stij ging der buitenlandsche devisen en het uitblijf ven van den effectieven steun, waarop de re gecring gerekend had, zijn functie niet mee' met kans op succes meende te kunnen ver vullen. Anderzijds acht hij het noodzakelijk, dot een parlementaire en pölitieke reorganisatie, over» eenkomstig de eischen der openbare meening tot stand komt, daar het openbaar belang eischt. dat tegen het allen bedreigend gevaa' ook gemeenschappelijk front worde gemaak* Na afloop van den kabinetsraad verklaarde de onderstaatssecretaris van het departemen* Langestraat 36 Electro - Technisch - Bureau UtrecMschestraat 17 - Tel. 483. Langstraat 43 - Tel. f,52 - Amersfoort Groote sorteering Hangklokken, Schoorsteenklokken en Wekkers Reparatie-inrichtinii aan hy's voor gewone en gecompliceerde uurwerken. Do nieuwste uitvindingen op Radio-gebied practisch toegepast .PIANO HAMDEL HAVII" 29 TELEF. 773. U3F" Vraagt inlichtingen Accu's laden per kcei en bij abonnement. van den premier, dat de regeering hoopte, bin nen 48 uur oen opvolger van Péret te kunner benoemen. Daarna zouden dan de aangekon digde interpellaties over den financieelen toe stand in de Kamer kunnen .plaats vinden. Zou Briand zijn pogingen, om een nieuwer minister van financiën te benoemen, zien mis lukken, dan zal het kabinet waarschijnlijk af treden. P a r ij s, 15 Juni. (H.Nï) Na afloop van den ministerraad, die na de vergadering van de Kamer om 6 uur was begonnen, heeft Briand zich naar het Elysée begeven, om den president der republiek het collectief ontslag van het kabinet aan te bieden. Dit*besluit is vermoedelijk genomen, daar er emstige onccnigheden in den boezem van het kabinet bleken te bestaan. In den namiddag had Briand nog in de Kamer verklaard, dat hij meende het land een dient te bewijzen, door aan het hoofd der re geering te blijven. Ook voor de zitting van de Kamer had hij in de couloirs van de Ka mer met journalisten over den wensch naar een ministerie van de nationale eenheid ge sproken, en er in dit verband op gewezen, dat in België een kabinet in dezen zin, uit vertegenwoordigers van alle partijen gevormd, bestaat. Desniettegenstaande en ondanks de offers, welke België zich heeft getroost, staat het vast, dat dc Belgische franc niet gesteund kon worden. Voorts zeide Briand, dat als men om een „serken man" roep en daarbij op Italië wijst, fop te merken is, dat de Italiaansche valuta zich niet beter dan de Belgische en Franschc heef gehouden Wat het nieuw te vormen kabinet betreft, neemt men aan, dat Briand daarin weer mi nister van buitenlandsche zaken zal worden. Men spreekt van een kabinet van nationaal overleg, waarin zoowel Bekanowski als Her- riot en misschien ook Poincaré zitting zullen hebben. Als de komende minister-president wordt Herriot algemeen genoemd. Dc president der republiek zal de beraad slagingen over de vorming van het nieuwe ka binet morgen beginnen. Gaat Herriot ook heen P a r ij s1 5 J u n i. (V. D.) In politieke krin gen beschouwt men Briand als demissionnair. Verder loopt nog het gericht, dat hedenavond Herrwiot, Be voorzitter von dc Kamer zijn ont slag zal indienen. TIJDELIJKE OPHEFFING INVOER RECHTEN OP GRAAN. Dc Franschc Kamer heeft met algemeenc stemmen opheffing van de invoerrechten op graan tot 51 Juli 1926 aangenomen, ten ein de het tekort tot aan het binnenkomen van den oogst oan te vullen. ENGELAND. K2T MUNCONFLICT Mcdedcclingen van Baldwin in het Lagerhuis. Londen, T5 Juni. (H. N.). Baldwin heeft vanmiddag in het Lagerhuis een belangrijke mcdedecling omtrent de stoking in de mijnen gedaan. Hij zcidc, dot dc stoking feitelijk niet ge rechtvaardigd was. Dc kolcncommissic heeft verklaard, dat een ramp de mijnnijverheid wachtte, tenzij sommige bepaalde dingen wer den gedaan. In plaats van ganscher harte sa men te werken, om deze dingen te doen, heb ben de partijen er de voorkeur oan gegeven, te vechten. Baldwin verklaarde, dot hij nogmaals dc taak op zich wilde nemen, om te trachten middelen voor te stellen, om een uitweg te vidnden en tot het gezonde verstand terug te keeren, waar door alléén de toestand gered kan worden. De moeilijkheden zijn voor een groot ge deelte voortgesproten uit het feit, dat in het tijdvuk onmiddellijk voorafgaande aan 1924, de wdlvaart van de kolennijverheid op een kunstmotigen grondslag heeft berust. Tpen deze kunstmatige grondslag verdween, en de con» currentie van het vasteland in verscherpten vorm opleefde, daalden de prijzen aanhoudend en gestadig, totdat de crisis van verleden Jaar uitbrak. De prijzen daalden totdat zij, afgezien van de s ''sidic, in alle districten met uitzon dering van 1 lager waren dan de kosten van de voortbrenging. 73 pet. van dc productie werd met verlies voortgebracht. De kolencommissi stelde in haar verslag definitief vast, dat geen verdere subsidie zou worden verleend. In welken vorm kon thans verbeterirng van de zijde der nijverheid zelf komen De eenige vorm van verbetering bestaat in maatregelen tot reorganisatie van het bedrijf en verlaging van de kosten der arbeidskrachten. Toege geven moet worden, dat de kolennijverheid beter georganiseerd zou kunnen zijn, moor ondanks alle advie/en van de kolcncommissie waarschuwde hot rapport zelf het publiek tegen overdrijving. Baldwin wcnschtc, dat het Huis zich geen overdreven voorstelling zou maken van de mo gelijkheden von reorganisatie von hst bedrijf. Baldwin drong er echter op oan, dot de reor ganisatie' volgens de in het rapport aanbevolen lijnen zou worden uitgevoerd. Dit is het aan bod, dat hij aan de mijnwerkers en de mijn eigenaars heeft gedaan, dat echter verwor pen is. De regecring is bereid iedere poging te steu nen, waardoor de prbductiviteit en dus het ver mogen van de kolennijverheid om de loonen te betolen, verhoogd zal worden. Baldwin beriep zich op de meening der kolencommissie wat betreft de noodzakelijk heid om de loonen te verlagen. Het is duide lijk, dat indien de loonsverlaging moest ge schieden bij de tegenwoordige werkuren, indien het bedrijf in vele distiirten van het land voortgezet zou worden, niemand der gelijke loonen aangeboden zou wenschen te zien. De toestand van de kolennijverheid is zoo slecht, dat het minimumloon voor een zeven- urigen werkdag, indien algemeen vastgesteld, zoodanig zau zijn, dat onmogelijk geadviseerd zou kunnen worden, een dergelijk loon te be- talen. Om deze reden, aldus zeide Baldwin verder, zijn wij zeer beslist tot de gevolgtr ek king gekomen, om tot een langcren werkdag terug te keeren (luid geroep van „neen" bij de arbeiderspartij en toejuichingen bij de conser vatieven). De premier voegde hieraan toe, dat hij de zen vorm van een offer te verkiezen achtte boven het nog grootere offer van loonsverla- gingr Bij het komen tot deze slotson. heeft de eer ste minister zich in de eerste plaats en vooral laten leiden door de belangen van de mijn werkers, omdat zooveel nadruk gelegd is en met recht op het handhaven van den levensstandaard der mijnwerkers. Wij zijn van plan, aldus zeide Baldwin ver der, om de wet betreffende den 7-urigcn werk- van 1 4 regf* 105 mei inbegtip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbie dingen en Licldadi-'heids-adve tentien voor dc helft der prijs Voor handel cn bedrijl bestaan* xco vooidechgc bepalingen yoor het advcriccicn bene ciicuiaire, bevattende de voorwaarJ?n. wordt op aanvraag toegezonden ie hlv.. bcstaop, doch tevens ccnf wet in tc.dienen om het mogelijjf te maken, gedu rende een zeker tijdvak een uur extra to werken. In deze w$t wordt geen langere werktijd voorgeschreven, doch zij zal toestaan, dat ern stige onderhandelingen worden begonnen over een grondslag, waarop, noar duidelijk is, be tere loonen kunnen worden betaald, don op den bestaanden grondslag. Van de mijneigenaars heeft hij dc positieve verzekering ontvangen, dot op den grondslag van den 8-urigen werkdag in sommige distric ten, waar ongeveer dc helft der productie van het land wordt voortgebracht, zij aan de mijn werkers dc hondhoving van het bestaande loon zullen aanbieden, terwijl voor dc overige dis tricten dc loonsverlaging, die gedurende dot tijdvak gevroogd zal worden, indien het zoo ver komt, aanmerkelijk minder don 10 zal bedragen. Dit zijn, aldus verklaarde Baldwin, de ver moedelijke lijnen voor dc onderhandelingen, indien onderhandelingen mogelijk zijn. Tijdens het tijdvak von Juli tot September zal de re gecring de wetgeving betreffende do reorgani satie van dc nijverheid bespoedigen, terwijl de mijneigenaars alle mogelijke stoppen zullen doen om die voostellen in werking te doen treden, welke noodig zullen zijn om er geen grond voor twijfel over te loten bestaan, wat de arbeiders ontvangen zullen. Na September zullen de loonen gebaseerd worden op de vustgesteldo winsten van de nij verheid voor de drie maanden van Juli tot September, en redelijkerwijze kan aangenomen worden, dnt voor een groot gedeelte van het bedrijf het loon gehandhaafd znl worden, zoo niet verhoogd. Het standpunt der orbciderspartij. Hartshorn, die de mijnwerkers vertegenwoor digt in het Lagerhuis heeft verklaard, dot hij geen einde ziet aan de mijnwerkersstaking, wanneer dc rede van Baldwin inderdaad dc politiek der regecring weergeeft. Wanneer de regecring echter voor een groote unificatie van het mijnwezen wil werken ,dan zal zij daarbij den steun hebben van alle arbeiders. Clynes tegen dc voorstellen van Baldwin. Clynes, dc minister van arbeid uit het vorige kabinet, heeft zijn bittere teleurstelling geuit over do rede van Baldwin. Hij vreest dnt dc kans op vrede er door verminderd is. Een motie der arbeiderspartij om de begroo ting van het departement van mijnwezen tc verminderen, is in het Lagerhuis met 299 stemmen tegen 138 verworpen. Duitsche kolen naor Wales. Er is een lading Duitsche steenkool tc Barry v aangevoerd voor de bedrijven in Zuid-Wales. ENGELAND'S NOTA AAN RUSLAND. Het antwoord von de Sovjet- t republiek. In antwoord op het Britsche memorandum wijst de Sovjetregeering er blijkens een bericht uit Moskou op dat er in de Sovjet-Unrè geen verbod bestaat van het overmaken van geld naor het buitenland. De eenige beperking is dc verplichting dut men er een vergunning voor moet krijgen. De Sovjet-regcering kon niet vei bieden dot de vakvereenigingen geld naar het buitenland zonden tot steun van vakvereeni gingen in een tnder lond. De Sov jnticgeeiing ontkent dat het geld door hoar werd gezonden. Dit geschiedde door den Centroh n Raad der vakvereenigingen. PORTUGAL. HET NIEUWE BEWIND. Eischen der militairen. Lissabon, 15 Juni. (H. N.) De troepen die in het kamp bij Lissabon zijn gelegerd en een afdeeling der noordelijke divisie, hebben door een delegatie de regeering den eisch ge steld het revolutionaire- programma spoediger uit te voeren en tot dot doel een militair comité, bestaande uit drie leden, te vormen, dot de desbetreffende maatregelen moet nemen. Het kabinet heeft gistermiddag een langdurige zit ting gehouden om over deze eischen te beraad slagen. De'genomen beslissing is nog niet be kend. TSJECHO-SLQWAKIJE. DE SOCIALISTEN EN DE REGEERING. De partij* cischt Benesj' aftreden. Het centraal bestuur der Tsjecho-Slowaak- sche socialistische partij heeft in zijn gisteren gehouden vergadering besloten op het onver wijld aftreden der regeering ajn te dringen. Om deze reden verzocht de partij haar ver tegenwoordiger in de regeering, den minister van buitenlandsche zaken dr. Benesj, onmid- dejijk ontslag te nemen. ÜE DOUANERECHTEN OP LANDBOUW PRODUCTEN. Stakingen en betoogingen. Op aansporing van de bedrijfsroden in het metaalbedrijf werd gistermiddag om twee uur in alle fabrieken tc Praag de arbeid neergelegd. De arbeiders trokken daarop naar dc binnen stad tot het houden eencr protestvergadering tegen dc douanerechten op landbouwproduc ten. Aan het slot der vergadering poogden eeni ge groepen tc betoogen, doch zij werden door de politie uiteengejaagd. POLEN. HET NIEUWE KABINET. Een nieuwe minister van spoorwegen. Warschau ,15 Ju n i. (H. N.) Minister president Bartel, die ook de portefeuille van spoorwegen waarnam, heeft, aangezien de

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1