MAISON DE NOUVEAUTÉ Groote Zomer-llitvorkoop Zomer-Uitverkoop BUITENLAND. EERSTE BLAD. DE EEMLANDER" PIUS DER ADVERTENTIE! met inbegrip van aen FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e Jaargang No. 298 UONNEMENISPBUS f"3 .T tooit f 2.10, idem iraoo» 9** P«*t 1 2 pet week (met gratis vcrrekeriag toga ongelukken) f 0.17®, alzonderUjkc ïrfi f AMERSFOORTSCH DAGBLAD tt VOLKEN HOND. DE ONTWAPENINGSBESPREKINGEN. Het levende en het doodc mnte- riaal. Een ZweedschNeder- landsch voorstel nungenomen.' Do militaire sub-commissie uit de voorbc- reidings-commissie voor de ontwapenings-con- ferentie heeft, zoo wordt uit Genève aan de M s b. geseind, besloten aan 't einde van deze maand eenige weken welverdiende rust te nemen cn dan einde Juli opnieuw bijeen te komen voor de verdere beantwoording der haar voorgelegde technische kwesties De grondig heid harer besprekingen toont, dot de militaire leden der commissie zich bewust zijn van den ernst en het groot belang van dit4 werk, het geen ons troosten moge over den slechts lang zamer' vooruitgang. Gisterochtend vond een belangrijke princi- pieelc gedachtenwisscling plaats naar aanlei ding van de moeilijke kwestie, welke de cri teria moeten zijn voor de vergelijking der strijdkrachten in vredestijd. Van het antwoórd op deze vraag zal grootendecls afhangen, hoö later de internationale conventie tot bewape ningsvermindering zal worden ingericht, n.l. of dc bewapeningsverminderingsvoorschriften zich hoofdzakelijk bepalen zullen tot het effectief der levende strijdkrachten, dan wel tot het oor logsmateriaal of het bedrag der militaire be grootingen. De Fransche delegatie had nu ht voorstel gedaan, dot de marine- en luchtvoartstrijd- krachten zouden beoordeeld worden naar het doode materiaal, terwijl daarentegen met be trekking tot de landmacht uitsluitend zou ge keken worden naar vredeseffectief aan levende strijdkrachten. De Nederlandsrhe delegatie heeft bij monde van generaal Van Tuinen zich hiertegen ver zet en er op gewezen, van hoe overwegend be lang de hoeveelheid en de hoedanigheid der uitrusting der troepen kan zijn. Sommige sta ten hebben een reusachtige hofvcclhcid mate riaal van de allerbeste hoedanigheid, andere moeten zich op grond hunner financieele mid delen met een beperkte uitrusting vergenoe gen. Het zou zeer onbillijk zijn, meende gene raal Van Tuinen, dot twee landen, doch met zeer uiteenloopcnd materiaal, in een ge lijke bcwapeningsvermindcring van het effec tief zouden moeten toestemmen, zonder dat' ook met het doode materiaal wordt rekening gehouden. De Zweedsche delegatie sloot zich volkomen bij gen-Taal Van Tuinen aan en maakte er zelfs een officieel voorstel van, dat bij de vergelij king der sterkte der landmacht niet alleen met de vredeseffectieven, doch ook met het mate riaal zou worden rekening gehouden. Nadat ook de militaire deskundigen van Engeland, Chili en Roemenië zich bij deze meening hadden aangesloten, legden de Frnn- schen zich bij het ZweedschNederlnndrrhe voorstal neer, waardoor het thans vrijwel is uitgemaakt, dat de later te sluiten conventie tot bewapeningsvpfmindering bepulingen zal bevatten, niet slechts tot vermindering van het effectiefaan levende strijdkrachten, doch ook tot vermindering van het doode materiaal bij de landmacht, Frankrijk, dat een groote hoeveelheid eerste klas materiaal bezit, in veel grootcrc mate dan de andere landen, is met de getroffen beslis sing natuurlijk slechts matig tevreden. DUITSCHLAND. DE UITSLAG VAN HET REFERENDUM. De voornemens der rcgccring. Berlijn, 21 Juni. (V. D.) Terwijl gemid deld het percent der voorstemmers bij de gis teren gehouden volksstemming ongeveer 36 bedroeg, bereikten de ciifers voor Berlijn met 66, voor Hamburg met 52.5, en voor Leipzig DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOPF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening m*. 4791#. th int.m. RECLAMES. Van 1—4 rosels 4.05. elke regel meer 11.-* Dinsdag 22 Juni 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dtcottoinbto- dingen en Liefdadigheids-adveitcntiën voor dc kalft der prijs Voor handel en bedrijf bestaan veer vooideeligc bepalingen voor het ad verteeren bene circulaire; bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Utrechtscheweg 38 - Telef. 302 met 51.0 de hoogste standen In IT kiesdis trictten varieerden dc getallen van: 40 tot 50 pet., terwijl het district Ncder-Bcicren met 13.5 pet. den loagsten stond aanwees. Te Keulen hebben van 482,122 stemgerech tigden 180,891 personen voor gestemd, in het district Oppeln van 794,695 stemgerechtigden 193,990 voor, te Essen ven 314,481 stemge rechtigden 126,590 voor In sommige districten van het Roergebied hebben 40 procent der ingeschrevenen .vóél gestemd. Er hadden in het industriegebied eenige relletjes plaats. De politie verstrooide dc menigte. De invloed op de Beurs. B e r 1 ij n 2 T Juni. (V. D.) Dc Bcrlijnsche eurs heeft op het negatieve resultaat dei volksstemming gereageerd met eene geweldige stijging der meeste industriecle fondseri. Be halve het Rijnland trad inzonderheid het bui tenland als kooper op. Relletjes Zondagmiddag is het te Erfurt toi ernstige botsingen gekomen tusschen leden van den Staalhelmbond, leden van de Rijksbanier en an den rooden Frontstrijdcrsbond. Acht leden van dc Rijksbanier en een aantal Staolhclrn- monnen zijn door schot- en steekwonden voor een deel zwaar gewond De politie arresteerde de voornaamste daders en liet het volkshuis ontruimen, waar de betrokkenen zich terugge trokken hadden. Te Obliga heeft een botsing tusschen leden van de Jong-Duitschc Orde en communisten plaats gehad. Vier leden dier orde werden ernstig gewond. Verscheidene personen wer den gearresteerd. Keulen, 21 J u n i.' (H. N.) Ook hier is het naar aanleiding van de volksbeslissing op verschillende plaatsen tot botsing tusschen voor- en tegenstanders van de volksbcslissing gekomen. De politie had haar honden vol om de orde te herstellen. Verschillende personen ijn gearresteerd, doch later voor het grootste gedeelte weer op vrije voeten gesteld Stettin, 21 Juni. (H N.) De nationale arbeidsgemeenschap hod ccn fakkeloptocht ge organiseerd, teneinde propaganda voor de vclksbeslissing te maken. Het kwam daarbij tot botsingen zoodat de politie, die omvattende maatregelen had getroffen om ordeverstoringen tegen te gaan moest ingrijpen. Toch werden verschillende personen door steenworpen ge wond. Enkele arrestoties hadden plaats. Berlijn, 2 1 Juni. (H. N.) De dag van de volksbeslissin'g is over het algemeen kalm ver- loopen. Toch hadden er in het geheel nog een 2C0 arrestaties plaats wegens het verboden dragen van wnpeoen, vechtpartijen enz. De meeste arrestanten zijn echter na korten tijd weer op vrije voeten gesteld. B e r 11 ij n 2 T Juni. (H. N.) Dc communis tische landdagfractie heeft ccn motie inge diend, waarin de rc-geering uitgenoodigd wordt de rijksregeering te vragen, welke maatrege len zij, in verband met de botsingen, die zich tusschen voor- en tegenstanders van de volks beslissing in verschillende gemeenten hebben plaats gehad, denkt te doen, teneinde de aan hangers van monarchistische bonden te ont wapenen. Het regeeringsontwerp aan de Orde. B e r 1 ij n, 21 Juni. (H. N.) De juridische commissie van den rijksdag zal zooals overeen gekomen was morgen het regcerinsgontwerp Lanrestraat 36 liegenmanle's bijzonder roedkoop il 4.90 Hegen aies in alle maten vanaf tl 2.45 Kinder-Her.en-nrnte's vanaf fl 2.95 betreffende het vergelijk met de vorstenhuizen in behandeling nemen. Zij hoopt binnen drie dagen mot dc behandeling gereed te komen Dc regecringspartijen hebben zich reeds met het ontwerp accoord verklaard, terwijl de so ciaal-democraten cn de Duitsch-nationolen hun houding in dc fractie-vergadering van vandaag zullen vaststellen. De socialisten willen aan het re geeringsontwerp medewerken. De regecringspartijen verwerpen ulle amendementen. B e r 1 ij n 2 1 Juni. (H. N.) De sociaal-de mocratische fractie hield vanmiddag een be spreking in verband met de commisseriale be handeling van het fegeeringsontwerp inzake de regeling met de vorstenhuizen In de vergadering kwam tot uitdrukking, dat de sociaal-democraten zich niet zullen onttrek ken aan de zakelijke medewerking en tot spoe dige afdoening "zullen meewerken, doch dot zij aan den anderen kant geen afstand kunnen doen van het indienen van amendementen tot verbetering van het wetsontwerp. Van een volledige aanvaarding van het re geeringsontwerp kon dus geen sprake zijn. De Duitscho en de Beiersche volkspartij hielden eveneens vergaderingen waarin vast gesteld wordt, dat een zoo snel mogelijke af doening van het wetsontwerp noodzakelijk is. Om 7 uur ontving rijkskanselier Marx ach tereenvolgens graaf Westerp (Duitsch nationo- len), Mueller Francken (sociaal-democraten) en Drebitz (economische vereeniging). Dc afge vaardigde Mueller Francken stelde den rijks kanselier in kennis van de beslissing van zijn fractie. Dc Duitsch-nationale fractie houdt van avond nog een bespreking, terwijl de fractie der economische vereeniging morgen zal be raadslagen. Ook de sociaal-democratische fractie houdt morgen nog een bespreking. De leiders der regecringspartijen hebben vandaag na afloop van de rijksdagzitting over de afdoening van het regeeringsontwerp be raadslaagd cn met algemeene stemmen beslo ten dat zij aan het regeeringsontwerp zullen vasthouden en alle amendementen zullen ver werpen. B e r 1 ij n 2 1 Juni. (VDe democra tische fractie van den Rijksdag heeft heden besloten, er bij de rijksregeering op aan te> driingen dat de wet betreffende dc schadeloos stelling der vorsten nog voor de vacantie van den Rijksdag in behandeling zal komen Naar de Berliner Ztg. a. M. van bevoegde zijde verneemt,, is de regeering vast besloten achter de parlementaire behandeling van dc wet tot regeling van de vermogens der vorsren den grootst mogelijken spoed te zetten De rste lezing van het ontwerp zal reeds op de ogenda van heden van de juridische com missie voorkomen, n.l als tweede punt. DE RIJKSDAG. B e r 1 ij n2 1 Juni. (V. D.) De Rijksdag heeft heden na eene pauze van oen weck de plenaire zittingen hervat, welke wegens de pro paganda voor de volksstemming woren onder broken. DE DAWESBETALINGEN. Het rapport van den agent-gcnerool voor schudevergoedingsbctalingcn over de eerste 9 maanden van het 2de schodevergoedingsjoar, I Sept. 1925 tot 3T Mei 1926, stelt vast, dat Duitschland de verplichte betaling regelmatig cn stipt heeft verricht. Van de 2de annuïteit van 1,220,000,000 is in deze 9 maanden 82T.4 millioen betaald. DUITSCHLAND EN DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Berlijn, 21 Juni. (V. D.) Dc commissie voor Buitenlandschc Zaken van den Rijksdag heeft heden weder beraadslaagd over dc tot nu toe gevoerde onderhandelingen der voorbe reidende ontwapeningsconferentie te Genève. Daar Duitschland, tengevolge daarvan tot heden door niets is gebonden, heeft de commissie er geene bedenkingen tegen gemaakt, dat Duitsch land ook verder aan dc latere onderhandelin gen zal deelnemen. GROOTE WERKLOOSHEID IN OPPER-SILEZÏË. o r 1 ij n 21 Juni. (V. D.) In Opper-Silezië is thans een derde gedeelte der bevolking werk loos. Het aantal geregistreerde wcrkloozen be droeg in Mei 1926 74810. Telt men dan nog mee dc familieleden van de wcrkloozen, dan bedraagt het oantol onverzorgden ongtfvec» 300.000, d. i. een derde van de totale bevol king. VLEESCHVERGIFTIGING. B e r 1 ij n, 21 Juni (V.D.) Zaterdag zijn te Kalkberg en omgeving 50 personen na het ge bruik van schapenvlecsch onwel geworden. Ver schillende personen moesten naar het zieken huis worden overgebracht. HOOG WATER. K onstan z, 21 Juni. (H. N.) In het dis trict Stockach zijn Zondag op de Westelijke zijde van een dal tengevolge van de hevige re gens der laatste dogen belangrijke aordmasso's in beweging gekomen, die langzaam in de richting van het dal schuiven. Twee gebouwen in het dorp Sizcnhausen zijn reeds onder de oardmassa's bedolven. Gelukkig waren zij tij dig ontruimd. R a t i b o r; 21 Juni. (H. N.) De Oder blijft nog steeds stijgen. Sedert gisteren is het wa ter nog met 1 meter gestegen, zoodat de stand van den Oder thans 7 meter bedraagt. B e r 1 ij n 21 Juni. (H. N.) Volgens d& hier ontvangen berichten blijven dc Rijn en de Elbe nog steeds wassen, zoodat voor uit breiding van de overstroomingen wordt ge vreesd. FRANKRIJK. DE KABINETSCRISIS. De actie van Briond. Briand en Poincaré hebben gistermiddag tof driemaal toe geconfereerd. Ondertusschen heeft Briand Doumer ontvangen. Poincaré zeide oan de journalisten, dat hij om half tien Briand opnieuw zou ontmoeten. Hij voegde or bij, dat hij steeds ter beschikking van den minister president bleef. Briand is om half zeven op het Elysée gear riveerd en stelde Doumergue op de hoogte van zijn besprekingen. JNo afloop van het onder houd vcrklaordc Briand, dat hij gisteravond nog een onderhoud met Poincaré zou hebben en gisteravond of heden klaar hoopt te zijn. Briand heeft in verklaringen, gistermiddag tegenover dc pers afgelegd,, het volgende ge zegd: „Mijn ideeën zijn niet gewijzigd. Ik wil een kabinet van republikcinschc concentratie vormen, dat dc persoonlijkheden vcrcenigt, die aan het land kunnen bewijzcmr dot de poli tieke kwestie naar den achtergrond verhuist en dot men een rcgccring vormen kon uit repu blikeinen van onderscheiden nuoncós, die ech ter daarom niet minder beslist rcptiblikeinsch zijn. Hoe ernstig dc toestond ook is, ik blijf volhouden, dot hij niet onoplosbaar is, op voor waarde, dot men dc atmosfeer niet vergiftigt door politieke overwegingen. Op dit oog<tnb!ik bcheerscht de finoncieelc toestond alles; het is dezen toestond die tot het einde toe do rich ting van het kabinet zal aangeven. De kwestie van personen sloot op den achtergrond. Dc houding der rcdicolen- De groep der radicalen en socialistische radicalen heeft besloten het debat*te verdogen, dot een lid wilde houden over dc evcntueele intrede van Poincaré in het ministerie. Poincaré weigert finonclën. Parijs, 2 2 Juni (V. D) Poincaré heeft de portefeuille van financiën geweigerd, daar hij meende dat de Kamer niet in staat werd gesteld om die maatregelen tc treffen, welke tot onmiddellijk herstel van de financiën zou den kunnen leiden. Vorder verklaarde Poincaré dot hij afwijzend staat tegenover het accoord van Washington, hetwelk binnenkort .ter rati ficatie aan het parlement zal worden Voorge legd. Aon het Hbld. wordt uit Parijs nog geseind dat Poincaré het niet eens is met het plan der deskundigen, waarvan de voornaamste oplosw sing bestaat in een terhandstellep van allo bons der nationale verdediging aan een con sortium van bonken, die met steun van het buitenlandse!» kapitaal en op de basis van de Duitschc spoorweg- en industrie-obligaties, voor rentebetoling en inwisseling zouden zor gen. Met velen oordeelt blijkbaar Poincaré, dafc dc Staat zich hierdoor veel te veel binden zou- D jilting van Coilloux, dat hij niet geneigd is financiën te aanvaarden, indien hij niot volle bewegingsvrijheid krijgt, d.w.z. tevens premier wordt, maakt het onwaarschijnlijk, dat Briond hem bereid zal vinden opnieuw finan ciën te leiden. Men spreekt thans van Doumer, die reeds door Briand ontboden is, zonder dat men zekerheid heeft of dit was om hem de portefeuille van financiën aan te bieden. Al» minister van financiën lijkt hij wel gehandicapt door de herinnering aan de mislukking van zijn pogingen, met dc Kamers tot overeenstemming te komen omtrent zijn financieel plan.. Mocht Briand niet slagen in de vorming var» een ka binet (wellicht omdat hij doorvoor niet veel meer voelt onder deze moeilijke omstandighe den en nu zijn streven tot vorming van een kabinet van nationale eenheid mislukt is), don acht men het mogelijk, dot aan Cailloux op dracht tot vorming van een kabinet wordt ge geven, al zal Doumergue daartoe zeker niet dan in de uiterste noodzakelijkheid overgaan. ENGELAND. HET MIJNCONFLICT Een beslissende week De wetsontwerpen ingediend. Volgens de Times zal deze week een be slissende beteekqnis hebben voor de ontwik keling van het conflict in de Engelsche mijn industrie. Wij staan aldus het blad oqn De spin der onreinheid weeft hoar web in de kamers der luiheid. naar het Engelsch van EMMELINE MORRISSON. Geautoriseerde vertaling van M Hcllema. 61 Zij reden naar het westen. Iris was niet heel spraakzaam, en hij praatte nooit druk maar eenmaal zeide zij met een zucht „Ik ben zoo blij, dat ik je weer zie, Julian, ik kan niet zeg gen hoe blijik zou wel van pleizier kunnen schreien"en hij antwoordde verschrikt en haastig„Om 's hemels wil, doe dat niet. Het zou mij zoo vreeselijk aandoen ja, ik zou waarschijnlijk ook tranen vergieten, en dan was ik niet meer in staat de auto te besturenl" waarop zij lachte in plaats van te weenen. Zij hielden stil voor een Fransch theehuis, dat Iris niet kende. Het was er prettig en rus tig, en de aardige Fransche kellnerin kende Cassillis en zocht een efgezonderd hoekje voor hen "it. „Koekjes natuurlijk", zeide hij, de thee be stellend, „koekjes met room en ijs en choco lade daar hield je immers zooveel ,van Ik hoop, dat je smaak niet veranderd is". „Heelemaal nietdat jij dat zoo lang heb» onthouden I Zal ik mijn mantel uitdoen het is warm en wij hebben geen haast, wel Hij hielp haar den mantel uit te trekken, en fij bewonderde zijn goedverzorgde handen en mooie kleeding. Zij keken elkaar over het ta feitje aan en dachten aan vroegere tijden. „O, Julian, ik ben zoo blij je. weer te zien", zeide zij. „En ik jou te zien. Ik kan je niet zeggen, wat ik voelde, toen ik je briefje kreeg. Ik wist zelfs niet, of je wist. waar ik was. Waarom schreef je mij Zij vertelde hem, hoe zij zijn adres had ver nomen, en waarom zij het had gewaagd hem te schrijven. „Maar ik wist niet, of je mij zoudt willen zien na de manier, waarop Geoffrey je heeft behandeld". „O, dat had je toch wel kunnen weten, want wij hadden niet getwist jij en ik, maar ik dacht niet, dat Tremayne mij ooit zou hebben toegestaan, je te bezoeken". „Dat zou hij ook wel niet, maar het doet er nu niet toe, daar ik niet weer naar hem terug ga. Neen, werkelijk niet, ik wil niet. Ik zal werk zoeken. Ik heb nog een beetje geld, maar ik zal er niet lang mee toekomen daarom dacht ik aan het tooneel. Ik weet niet, wat ik anders zou kunnen beginnen, maar ze hebben mij ge zegd, dat ik mooi ben. Dr. Rutherford ook, en hij is een kenner, geloof ik. daarom zou mij dot misschien iets helpen op het tooneel. Wat zeg jij er van „Zeker, jc bent heel mooi", antwoordde hij openhartig. „Jc gezicht zou een fortuin waard zijn voor een man als Calvey, dat en jc ge schiedenis, maar De thee kwam, en terwijl zij ze inschonk, stak hij een sigaret oan voor zich zelf en bood er haar een oan. Zij merkte op, dat het hem blijkbaar goed ging,*en hij glimlachte. „O ja, ik verdien genoeg. Ik ben fortuinlijk geweest en heb naam gemaakt. Maar het is ook moeilijk werk, weet jc" „Daar geef ik niet om. Ik zou alles willen doen, letterlijk alles, om vrij en onafhankelijk te zijn Geoffrey's geld niet noodig te heb ben cn te doen. wat ik wil Julian hij is heel onrechtvaardig geweest". JHet verwondert mij dat te hooren, maar neem eerst een koekje dot daar ziet er lek ker uit en vertel dan verder. Herinner je je nog dat theehuis in Hendley „Jawelen hoe wij plachten binnen te slui pen door een zijdeur „En Langlcy binnenkwam en ons betrap te „En ik morste room op mijn jurk, en groot ma begreep maar niet, hoe dat mogelijk was Zij waren weer kinderen gedurende cenigo oogenblikken, vol aangename herinneringen, terwijl ze thee en ko.ekjes verorberden en vee! pret hadden. Maar toen dacht Iris weer aan haar moeilijkheden en kalmeerde. „Je zult mij helpen, Julian, nietwaar smeekte zij. „Jij verlangde altijd aan het too neel te gaan, en je maakte je vrij en ging „Ik moest I" „Dat is hetzelfdehelp mij weg te komen, Julian, toeen vertel mij in 's hemels naam niet, zooals Dr. Rutherford, dat ik een zoet klein meisje moet zijn en het weer goed ma ken, want dat wil ik niet. Ik heb zooveel ver» dragen als ik kan, en niets zal mij bewegen terug te gaan". „Nu, dat zal ik ook niet doen. wees maar niet bezorgd ik weet ook niet eens, waar Tremayne is". „Misschien zou je naar hem toe gaan of hem schrijven, als ik je het zeide „Ik geloof niet, dat het heel waarschijnlijk is, dat ik dat zou doen". Iets in zijn toon deed Iris opkijken. Zij zeide: „Neen, natuurlijk niet; je wilt dus V' „Wat willen Je helpen om aan het tooneel te komen Mijn beste Iris, je zoudt een hekel krijgen aan het tooneel. Je hebt er geen be grip van, wat het zou zijn voor een meisje als jij. Maar toch, als je er op staat. Maar hoor eens, je moet mij alles vertellen waarom heb je meneer Tremayne zoo verlaten Ik zou je onmogelijk kunnen helpen, tenzij ik dat weet. Ik zou je niet willen voorstellen aan Calvey of zoo iemand. Het zou niet heel mooi zijn. omdat je natuurlijk weet, welk een hekel Tre mayne heeft aan het tooneel en alles, wat daarmee samenhangt". „Ja, dat weet ik". Zij roerde zwijgend hoa" thee en zeide toen „Ik zal het je vertellen, Ju lian. Ik kan het niemand anders vertellen -**■ zij zouden het niet begrijpen. Ik had het Dl Rutherford willen zeggen op mijn thuisreis met hem, maar toen hij tegen mij begon te preeken, voelde ik, dat het onmogelijk was. Hij zou hebben gedacht, dat ik slecht was „Slecht I" „Nu, dat meende Geoffrey. Hij zeide, dat hij God dankte, dat mijn vader cn grootmoeder dood waren, zoodat ik hun harten niet meer kon breken, en zoo is zijn houding jegens mii geweest sedert dien tijd. Maar jij begrijpt het jij denkt niet, dat ik slecht ben „Weineen". Hij stak zijn hond uit en legdr zc op de hai^e* „Het spijt mij je hebt een ellendigen tijd gehad erger dan ik ooit heb gedacht. Ik meende, dat h-j je volkomen ver giffenis had geschonken, toen hij eenmaal met mij had afgerekend, en dat er nu een eind aan dc zaak was, zoover het jou betrof. Het spijt mij, Iris I" „Er is niets aan tc doen het was mijn schuld ook. Ik moest nooit met hem zijn ge trouwd, Julian. Dat heb je mij in Grindelwold wel gezegd, maar ik wilde het doen". „En toch, als wij nu terugzien, weten wij beiden, dat je niet met mij had kunnen trou wen. Het was dwaas van mij zoo iets te den ken. Alles is verkeerd geloopcn voor jou en mij, nietwaar Zij knikte. „En wij hadden zoo gelukkig kun nen zijn en gingen zoo prettig met elkaar om als oude kameraden, tot Geoffrey het belette. Ik kan het hem moeilijk vergeven, dat hij ons zelfs niet vrienden wilde laten blijven, en als ik denk aan de manier, waarop hij jou behan deld heeft, don geloof ik, dot ik hom nooit zal vergevendat heb ik hem gezegd, en nu ik weer bij je ben en zie, hoe aardig je ben* zij lachte, op het punt van te schreien „schijnt het al te afschuwelijk Cassillis' gelaat veranderde en trilde even „Praat daar niet over, dat is nu voorbij. En ik durf zeggen, dat ik naar zijn meening ver diende, wat ik kreeg. Vertel mij, wot er gebeu- de, dat je hem zoo hebt verlaten Iris vertelde alles Ditmaal aarzelde zij niet. en kwam het haar niet onbeduidend en dwnns voor. Zij zaten in een hoekje van het gezellige theehuis in de schemering van den lenteavond, terwijl zij hem vertelde van de Maddisons en Rutherford van Biskra en de woestijn. Zij spaorde zich zelf niet en veroordeelde Tre mayne ook niet geheel. „Ik ging weg, omdat ik het niet «langer kon uithouden", zeide zij. „Hij stemde toe in een scheiding en kan dus niets zeggen, maar >k kon niot langer in het hotel blijven on mij een „arme kleine stakker, een dwaas kind hooren noemen. Als hij jou cn mij niet zoo hard had behandeld, don zou het iets andere zijn a»wppcf". (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1