Zomer Uitverkoop Uitverkoop Verbouwing. LOUIS KLEIN Edison-Toestel. Pianohandei DE EEMLANDER" Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe -Loketten IIOMiEMElMS r EERSTE BLAD. BUIT EN LAND. Een groote partij Tuintafelkleeden 95 cent Papierservetten ne< 100 stuks 48 cent Naai- en Werkdoozen, gevuld fl. 1.25 S. DUYKER AA AAA AA. ^AAAAA wegens Utr. straat 44 Tel. 297 N.V. MIDDENSTANDS-BANK 24e 'aargang No 301 3 mut!— voor A*cr> toort 2-lC^ Idea üanco per port 1 i—per «rek (met era lis ver re kan ®g «•Ceo oogeiukkea) f 0.17», slxoadorlijkc na 1 CjDS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD «RECreUR-iirraEVER: J. VALKHOPF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAU 2A. PO«TAU((HINa H*. TILlKT ait Vrijdag 25 Juni 1926 PRUS DEK ADVERTENTIEN met inbegrip ven «es bewijsnummer, elke regel meer 25, dienstaanb>e* dingen en Ucidadlgheidvadve tenliên voor de helft der prijs Voor handel cn bedrijf bestaan rcci vooideehge bepalingen voor het advericeien tcne dicuiairc, bevattende de voorwaarden, wordi op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. HET ONTWAPENINGSVRAAGSTUK. De subcommissie voor de Marine, die samen met de leger- en luchtvaartcommissies door de militaire subcommissie der voorbereidende ont wapeningsconferentie belast is ippt de bestu deering van de termen van vergelijking tusschen do drio soorten van bewapening, heeft de Fransche opvatting aanvaard, volgens welke men zal uitgaan van den plobalen tonnenïn- hovd eener vloot zord^r Tegenin'* te houden met de categorieën van schepen, terwijl de Ver. Staten verlangden, dat men met deze categorieën rekening houden zou, zooals ta Washington het geval was. De legerromrri**!* achtte het mopeliik als criterium van vergelij king de in tijd van vred^ geoefende effectie ven te beschouwen. De luchtvn^rtcommissie is nog tot geen beslissing gekomen. DU1TSCHLAND. DE REGliLING MET DE VROEGERE DUIT- SCHE VORSTEN. Verdere behandeling van het wetsontwerp. B e r 1 ij n, 24 Juli (V. D.). De rechtskundige commissie ven den Rijksdag behandelde heden de paragrafen der wet, betreffende een over eenkomst met de vorsten, de civiele lijsten en dergelijke rechten betreffend. Daarbij werd met 16 tegen 9 stemmen bij 3 onthoudingen het voorstel der socie'isten aangenomen, volgens hetwelk de civiele liisten en dergelijke renten zonder schadeloosstelling vervallen. Bij den aanvang der zitting lieten de Duitsch- nationalen verklaren, dot zij zich evenals te vo ren van stemming zouden onthouden: zij stem den echter toch tegen het voorstel der socia listen. Vervolgens heeft de Juridische Commissie, nog por. 9 van het regeeringsontwerp behan deld. De artikden 9 tot en met 11 omschrijven wot uit de betwiste goederen vooraf zonder schadevergoeding aan de bondsstaten toegewe zen wordt en wat van het particuliere vermo gen der vorsten tegen schadevergoeding aan de bondsstaten moet worden afgestaan. Por. 9 is ten slotte, na verwerping van alle in^e^ien- de amendementen aangenomen. De communis ten stemden tegen Soc -drm«rrn»en en D - nationalen onthielden zich. Danmn werd de commissie tot heden verdaagd. DE WATERSNOOD. Reusachtige schade. B e r 1 ij n, 24 Juni. (V. D.) Het in vele dee- len van Duitschlond nog steeds regenachtige weder heeft het gevnor voor watersnood doen toenemen Aon de midden- en beneden-Elbe zijn in de provinciën Saksen en Brandenburg de landerijen door dijkbreuken mijlenver over stroomd, en de geheele oogst is veelal vernie tigd Alleen in het district Priomitz wordt de schade op 30 millioen mark geschat. DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. B e r 1 ij n, 24 Juni (V D.V Bij Neusalz aan den Ober zijn 7 Rijksweersoldaten der ordon- nons-afdeelmg door den bliksum gedood. FRANKRIJK. HET NIEUWE MINISTERIE. Een vcrklcring van Poincarc Omtrent de redenen, die hem gedwongen hebben geen zitting te nemen in het kabinet, heeft Poincoré de volgende verklaring afge legd Als ik de portefeuille had aanvaard, zeide hij, zou ik in de noodzakelijkheid hebben ver keerd een beperkter samenstelling vnn het ka binet te eischen, met prijsgeving van enkele ministeries en alle ondcrstoetssecretariaten. Ik zou eveneens de voorwaarde hebben gesteld de decreet-wetten, die ik in 1924 beb gewild, weer aan de orde te stellen Doch de oplossing der crisis was van meet af aan anders opge vat. Verschillende ministers hebben weliswaai er op aangedrongen dat ik financiën zou ne men, doch zonder miin program te onderschrij ven, dat trouwens op de voornaamste punten eensluidend was met dat van Doumer Her haaldelijk heb ik er oo aangedrongen dat er een kabinet zou worden gevormd met Doumet aan financiën, die reeds zijn formeole toestem ming had gegeven Maar verschillende leden wilden zijn voorstellen niet in hun geheel aan vaarden, welke ik, wat mij betreft, wel had aanvaard. En daar men deed opmerken dat mijn tegenwoordigheid aan een ander depar tement dan dat van financiën zou worden i>p- schouwd als van politie^on aard. bood ik ver scheidene malen aan mij terug te trekken Wanneer ik dit niet deed. kwam dit door den *'iendoliiken aandrang van den heer Briand. Het zich terugtrekken van Poinlevé deed de combinatie mislukken De aanstaande regecrings- verkloring. P a r ij s, 2 4 Juni. (H. N.) De Kamer zal Dinsdag bijeenkomen om de regeeringsverkla- ring in ontvangst te nemen. De zitting wordt met groote spanning tegemoet gezien. De socia listen hielden '/nndaag een vergadering, waarin besloten is de regeering over den financieelen toestand te 'nteipelleeren, waarbij ook de over eenkomst van Washington tot regeling van de schuld aan Amerika ter sprake zal worden ge bracht Voorts zal de regeering uitgenoodigd worden de plannen van Caillaux uitvoerig be kend te maken Dc socialisten hebben besloten de overeenkomst van Washington te bestrijden, zoolang daarin geen z.g. transferclausule is opgenomen. Voorts zijn nog verschillende Inter pellaties aangekondigd, zoowel over de alge- mecne als de financïeele politiek der regeering. ENGELAND. HET CONFLICT IN DE LIBERALE PARTIJ. Lloyd George in het offensief. Nu alle instanties der liberale partij op nieuw hun vertrouwen in hem uitgesproken hebben, schijnt Lloyd George tot het offen sief tegen zijn tegenstanders over te willen gaan. Hij heeft Woensdag in de Nationale Club, onder groote geestdrift zijner aanhangers een agressieve rede gehouden, die aan duide lijkheid niets te wenschen overlaat. Lloyd George verklaarde, dat hij zich door niemand uit de partij wil lap>n dringen, tot welke hij 36 jaar lang heeft behoord als ver tegenwoordiger van één en hetzelfde district. Hij was trotsch op de diensten, die hij als libe raal politicus aan het land bewezen heeft Zin spelende op de T2 afgevaardigden, die hem een votum van vertrouwen geweigerd hebben, zeide hij, dat er een dozijn menschen riin, die nief^ met hem kunnen samenwerken, doch 3 millioen kiezers, die het wel kunnen Hii werpt zich niet op als leider, doch wil slechts goed werk verrichten in dienst der partij Hii zal ver der samenwerken met allen, die naast hem wil len staan en het niet trarrisch opvatten, dat een soort krijo-sraad hem uit de partij gestoo- ten heeft, zonder hem eerst te hooren Lloyd George dreef den spot met de con servatieve bladen als de Times en de Mor ning Post. die rirh aanstellen als de voorstan ders der liberale belangen, ollpen om hem uit de liberale partij te veringen Hii viel vooral zeer scherp uit tegen Churchill, die hem er onlangs een verwijt van gemaakt heeft, dat hii. Lloyd George, inderti'd de betrekkingen met Rusland herste'd beeft Lloyd George vprlrinnr- de, dat Churchill het hem eenvoudig niet ver geven ken dat hii als eerste minister geweigerd heeft de Wit-Russen verder met Engelsch re- geeringsgeld te steunen. GEEN PEERESSES FN HET ENGELSCIIE HOOGERHUIS. Een wetsontwerp van Lord Astor verworpen. Londen, 24 Juni. (V. D.) Het Hooger- huis verwierp met 125 tegen 80 stemmen het wetsontwerp tan Lord Astor, volgens hetwelk peeresses „in their own right" het recht zouden verkrijgen, in het Hoogerhuis zitting te nemen en te stemmen. Hetzelfde ontwerp werd he» vorige jaar verworpen met 80 tegen 78 stem men. Sprekende namens de regeering zeide Lord Cecil, dot deze zelf geen wetsontwerp over de kwestie ingediend heeft, daar zij het niet eens is in dit opzicht. HULDIGING VAN EEN HONDERDJARIGF-N GENERAAL. Londen, 24 Juni. (V. D.) Generaal Sir George Higginson. de oudste nog levende gre nadier, die Maandag j.l. zijn TOOstcn geboorte dag vierde, werd op geestdriftige wijze door de ^grenadiers verwelkomd, toen hij heden de Victoria-kazerne te Windsor bezocht, waar hit 80 jaar gclWen zijn eersten militairen dienst verrichtte. Hij werd ontvanger, door den her tog van Connaught en de officieren van het regiment De hertog had juist inspectip gehou den over het eerste bataillon. Higginson schreed zonder hulp naai de plaats, vanwaar de troepen zouden afgaan, cn nam de nlgo- meene begroeting in ontvangst, waarna het eerste bataillon voor hem defileerde Vervol gens bood de hertog den ouden generaal een cheque aan van de eerste grenadiersclub, ter wijl de secretaris van de comrades association der grenadiers hem een mand met bloemen overhandigde. DE RUSSÏSCHE SCHULDEN AAN ENGELAND. B e r 1 ij n, 2 4 Juli. (V. D.) Naar Mc. Neil! in het Engelsche Lagerhuis mededeelde, be dragen de schulden van Rusland Qan dc En gelsche regeering 804 millioen pond, en die aan Engelsche onderdanen bovendien nog 257 millioen. HET INVOERVERBOD VAN GESLACHT VEE. Bij de bespreking der begrooting van land bouw verklaarde Guinness in het Lagerhuis, dat het embargo op geslacht vee een wijze maatregel is Hij verzekerde, dat het bewezen is, dat infectie veroorzaakt kan worden dooi ziek vee, dat geslacht is. Er is geen methode von inspectie in het buitenlond of een stópzet ting van bestellingen, waardoor men de ge volgen zou kunnen bestrijden van de ziekte, welke op het vastelond woedt en waurdoor in de laats.c 2 jaar nie\ minder dan V\ millioen stuks vee zijn aangetast per jaar Wat de na- deelige gevolgen van het verbod betreft, be toogde* de minister, dat er, wat het varkens- vlecsch aangaat, steeds groote fluctuaties in het aantal varkens zijn en dat het buiten het .'ermogen der Engelsche veefokkerij ligt om het ontL.ekende aan te vullen. DE TELEFOON Haar vijftig-jarig bestaan, gevierd. In Engeland heeft men gisteren het halve eeuwfeest van de telefoon gevierd. De bladen herinneren er aon, dat prof. Alexander Gra ham Bcii, een Engclschman uit Edinburg, als de „vader van de telefoon" beschouwd wordt Bell had een doof meisje getrouwd en trachtte een instrument te maken, dat haar in staat zou stellen te hooren. Zoo kwam hij tot de tele foon, waarop hij in Amerika, waar hij woonde, patent nam. In T878 werd de eerste Engelsche telefoonmaatschappij ingeschreven en dc eer ste centrale werd het volgende jaar te Lenden geopend met nog geen dozijn obonné's. RECLAMES Van 11 rebels f 4.05. elke reael meer 1.— Langestraat 36 De nieuwste uitvindingen op adio gebied practisoh toogopest ?S AM OM A N OEL HAVII 29 TELEF. 773. .r&T Vraagt Inli~h'ln-«en Accu's laden per keet en bij abonnement. VYY noot Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht No. 4 - Telefoon 304 HET MIJNCONFLICT. Besluiten der mijnwerkers- intcrnationale. Het bestuur der Internationale Mijnwerkers- federatie heeft o.a. besloten zooveel mogelijk financieelen steun aan de Engelsch mijnwer kers te verleencn en de pogingen te versterken in elk land om den invoer van kolen in Enge land te beletten. ITALIË. DE BEGRAFENIS VAN KONINGIN OLGA VAN GRIEKENLAND. De plechtige lijkdienst voor de koningin- moeder van Griekenland heeft gister plaats ge had in dc Russische kerk te Florence in tegen woordigheid van de leden der Grieksche kon. familie, de koningin van Italië cn talrijke over heden en persoonlijkheden uit de Grieksche en Russische kolonies. BOMMEN IN EEN TREIN GEVONDEN. Milaan, 24 Juni. (V. D.) Zes bommen zijn gevonden in een trein NapelsPozzia. Dc politie stelt een onderzoek in. POLEN. REORGANISATIE DER MILITAIRE BEVELVOERING. B e r 1 ij n, 2 4 J u n i (V D.) Naar uit War schau bericht wordt, heeft Pilsoedsky eene al- geheele verandering in de hoogste militaire bevelvoering aangebracht Vele hoofdofficieren zijn gepensioneerd, terwijl omtrent TOO officie ren van den generalen staf nanr de linietroepen zijn overgeplaatst. DREIGENDE STAKINGEN Uit Warschau wordt gemeld, dat als gevolg van de steeds toenemende duurte in bijna alle Poolschc industriecentra stakingen dreigen. Jot dusver is het in Graudenz, Thorn, Bromberg en Krokau alleen tot partiecle stakingen gekomen In het kolenbekken van Dombrowa eischcn de irbeiders loonsverhoogingen von 20 tot 25 Bizonder kritiek is de toestand te Lodz en in de overige textielgcbieden, waar men tegen T Juli een aJgemcenc staking voorbereidt To» dusver hebben de arbeiders nog nergens poli tieke eischcn gesteld. HONGARIJE. BOEDAPEST DOOR EEN WOLKBREUK GETEISTERD. Dinsdag is de oude stod van Boedapest ge- tciste-d door een rworc wolkbreuk, die grooto schade aanrichtte. Het tram- en treinverkeer was urenlang gestoord. Bt r OARIJE. Elft.GARIJE VRAAGT EFN MORATORIUM AAN TE GENèVE. Uit Sofia wordt gemold dat de Bulgaar- sche regeering officieel te Genèvo e«n morato rium hoeft eoncevreagd weger* drtn kritieken financieelen toestand als gevolg van dc eco nomische crisis ir» het land. BRITSCH-INDIE. BOTSINGEN BIJ EEN GODSDIENSTIG FEES1. Gisterochtend hebben te Delhi onlusten plaats gehad bij gelegenheid van een Moham- medaansch feest (Bakrid) Engelsche soldaten staan in de voornaamste siraten op post; ge pantserde auto's cn cavalerie patrouillecrn door de stad Nader wordt gemeld, dai bij i'e onlusten een Hindoe vóór de Moskee door een dolksteek is gedood en 48 personen gewond zijn, o.a een politiebrigadier, 14 Hindoes en 28 Muzelman nen De overheic heeft alle samenscholingen van meer dan 5 personen verboden. De mili taire maatregelen blijven gehandhaafd. CHINA. ERNSTIGE VERWIKKELINGEN TE SJANGHAI. Er bestaat groote opwinding in de plaatse lijke industrieele kringen te Sjanghai. 600 ar beiders hebben onverwachts een aanval gedaan op een Japansrhc kntoenfabriek. als protest te gen de arrestatie van een fabri~'"'•leur. De stakers staken d«n katoenvoorrnnd in brand cn, toen de brandweer aankwam, vielen zij deze aan met een re^en van stoenen en andere voorwerpen De po'itie kwnm tussrhepVpide en arresteerde 12 nersonen. De toestand wordt als ernstig beschouwd. ZUID.AMERÏKA. HET GESCHIL OVER TACNA-ARICA. B e r I ij n, 2 4 Juni (V. D.) Noor uit New 7ork bericht wordt, is in Arica een Peruonnsch transportschip binnengeloopen, om de Pe- ruaansche stemmingscommissie af te halen De Chileensche regeering heeft een oorlogsschii» gezonden, hetwelk aldaar even lang zal blijven als het Peruaansche. GROOTE TREINRAMP BIJ RIO DE JANEIRO. Talrijke dooden en honderden gewonden. B e r 1 ij n, 2 4 Juni. (V. D.) Uit Rio de Janeiro wordt gemeld, dat door onbekende oor zaak de sneltrein Rio de Janeiro—Minas Goraes ontspoord :s. De trein verongelukte geheel. Een groot aantal personen werd gedood, ter wijl honderden passagiers gewond werden. Kunst en Wetenschan. HET NIEUWE NEOERI.ANDSCH TOONEEL. Een stuk van dr. Huebner. De NV. „Het Nieuwe Nederlandsch Too- neel artistiek leider Louis Sndbom, heeft ter opvoe-irg aangenomen „Ni'-hfs i*t ganz wak'" van F. M. Huebner, in welk stuk met den fi guur van den hoofdner^oon bedoeld wordt Multatuli (Ed. Dcuwes Dekker). DE OUDE KERK TE DELFT. De gemeenteraad van Delft heeft in zijn gis teren gehouden zitting het voorstel tot het toe kennen van een bijdrage van f 10.400 aan de Ned. Herv. Gemeente voor de restauratie van de Oude Kork aangehouden. GEDENKSTEEN VOOR BRUEGHEL. Naar het Hbld. verneemt, is het initiatief voor de oprichting van een monument vooi Pieter Brueghel te Breugel bij Eindhoven uit gegaan van Felix Timmermans, die, zooals men weet, een bijzondere studie van het leven en het werk van den grooten Brabantschen schil der heeft gemaakt. Het monument een gedenksteen zal waarschijnlijk in September worden onthuld. Een comité, waarin Nederlandsche en Bel gische autoriteiten zitting hebben, werd reeds gevormd en de gemeenteraad van Son-en- Breugel heeft met olgemccne stemmen een crc- diet toegestaan voor de bestrijding van d» noodzakelijke uitgaven. Radioprogramma. tfoterdog 26 Juni. D a v c n t r y (T600 M.) 1 20 Tijdsein. 3.20—3.50 Eerste viering van Bridgwater Charter Day. 3.20 Burgemeester en de gemeenteraad ko men tezamen in 6tadhuis en gaan naar <iu Ci>rn- hill. Fanfares door de trompetters. Een .ers van het volkslied. De omroeper verzoekt stilte voor den burgemeester. Dc burgemeester ver telt de geschiedenis van het verlcenen van de oorkonde. Een poorter vraagt om de oorkonde voor te lezen. De burgemeester leest de oor konde voor. Zang. Rede door Dcon of Wel's. Kinderkoorzang. Rede door dc burgemeester's kapelaan. Zang door alle aanwezigen. Zegen Dc Vicaris van Bridgwater De band speelt tij dens den terugkeer van burgemeester en ge meenteraad naar het stadhuis 4.20 Tijdsein. Concert. U. Hughes, sopraan. H. Kimberley, bariton. 6.20 Tuinprontje. 6.35 Kinderuurtje. 7.20 Tijdsein Big Ben, wecrbcr., nieuws. Le zing Camping. 7.45 Sonate op. TO no. 2 in F-mojor van Beethoven door E. Isaacs op de piano gespeeld. 8.— Lezing: My day's work os o commer cial traveller. 8.20 Revue- en variëtc-licdjes. 9.50 Woerbcr., nieuws 10.20 B B C.-stoff concert. 10.5012.20 Dansmuziek van het Savoyc- hotel. Hilversum (1050 M.) 12.00 en 7 30 Politiebericht. 4.30—6.30 Vooravondconcert door het H. D. O.-orkcst, o. 1. v. Fr. Lupgcns. Mej. Lech- ner, sopraan. 6.307.30. Cursus in handelskennis cn han delstechniek, door den heer Felser Jr. 8.10. V A. R. A.-programma. Was bij het ter perse gaan van ons blad nog niet bekend. Königswusterhousen (1300 M) 8.50. Concert. Van Offenbnrh tot Lehar. Ouverture Isabella, Suppé. Lied van Christel, uit De Vogclkoopman b) Lied van Komtesse uit Der Obersteiger, Zeiler. Lia Fuldauer, so praan. a) Kellormeisterlied uit Der Kellermeis- ter, cller. b) Klissen is kleine Sünd. uit Bruder Stroubinger, Eyszler. F. Grosz, bariton. Pot pourri uit Nanon, Genée. a) Komm herob, O Madonna Teresor uit Don Cesar. Dellinger. b) Schau mir nur recht ins Gesicht, uit Der Vo- gelhündlcr (Kijk me eens recht in de oogen, uit De Vogclkoopman), Zeiler. L. Fuldauer, sopr, cn M. Kuttner, tenor. Grubcnlichter. wals uit Der Obersteiger, Zeiler, a) Kirschcnlicd uit Pufferl, Eyszler. b) Der Wciszste der Weisen, uit Nanon, Gence. Baritonzang. Entrée des Landgrofen uit Bruder Straubinger. Evszler M. Kuttner, tenor. Potpourri uit Die Londstrcichcr, ZLhrcr, Orkest. Daarna nieuwsberichten. 10.5012 20. Dansmuziek. Radio Paris (1750 M.) 12.50. Concert Lucien Paris. Amikoyo, Hup- permonn. Lc beau voyage, Jacobi. Mémc Can zonetta. viool, Ambrosio. Papi'lonnage, Bour- get. Oi Penpene, Lougabnrdi. Broken melody, cello, dc Bienne. Ca c'est Ie fox blues, van Herck. Hons, Ie joueur de flöte, Gonne Tovon. Gentille cousette, Lye. Sicilienne et Rignudon, viool, Krcisler. Un soir, Delcou. Enfontilloge, Doncddu. Ritoino, cello. Carosi Simple chan son, Lambert En Topionois, Hillet. Sércnade Venitienne. Fourdrain. Douz sommcil, Carcel. Phi Phi, Christine. 2.10 en 4.50. Koersen cn Havospersbericht. 5.05. Concert. Solisten Joséphine, Fray Un soir de féte, Hermite. Titto Ia belle, zang. Mme G. Rismo, Spcronza. Ariette Gayvol, viool. Ge dichtenvoorlezing. Nocturne, Pierne. Duo d'amour des heretiques, Levadc. Tout est chanson, zang, Speranza. Donun Czardas, viool, Michiels. Un conté, vertelling door M. Landeau. L'enneau d'argent, Chaminade. En tapmois. Filippuccic. EnjoJcmcnt, cello, Bilhaud Ma dziri, Bozi. 5.55 en 8 50. Koersen en Havnsnersbericht. 8.50. Galaconcert. Orkest en solisten. Zondag 24 Juni. Daventry (1600 M.): 3.50 De Royal Pork Band. Two li'Mc dances, Finck. March of the Knights of the holy grail (Parisal). Andante con moto van de onvoltooi de symphonie, Schuberl. Ballet Suite, la Sou ree, Delibes. Pas des Echarpes, Scène d'Amour, Variation, Danse circassienne. 4.20 Pianoconcert door Gordon Brysan. 4.55. De Band: Fantosi*. on scottisl airs. Piano: Mazurka in C-mol op. 3 no 6, Scria- bin. Musical box, Rebikov. Humoreske. Rarh- maninow. Tenor: Murmuring breezes, Jensen. May night, Brahms. 5.35. Shakespaers' heroines, no. 9. Cleopa tra, uit Antonius en Cleopatra. Gertrude Elliott in de rol van Cleopatra. 2c ecto 5c scène, Alexandra, een kamer in het paleis 3e acte 3e scène, Alexandria, een kamer in het paleis. 4e acte, 13e scène, Alexandria, een monument. 5e acte. 2e scèr.*, Alexandria, een monument. 6.05 Sluiten. 8.20 Orgelconcert van de St. Botolphs kerk. 8.35. Preek. 9.15. Causerie: Infant welfare centres. 9.20. Weerbericht en nieuws. 9^5. At the t'K>t of the i oss (Stobal Ma ter), Dvorak. Symphonie-orkest, koor en solis ten. I7 05. Sluiter Hilversum (1050 M.): 8.«0—9.30. k.-K. Morgenwijding. Hr. Jac. Level, viool. H. de Jong, piano. I. Konersmann, cello. W. Dinkgreve, tenor. Spreker: Hr. J. v. d Kat, Stud Lilt. Hum aan de Amsterdam- sche Universiteit, over: Dageliiksche Kommu- nie, een gemeenscKapsdnad Trio 1, andante, odagio, Haydn (viool, piano, cello). K<=rk aria, Stradello (tenor). Grave uit D-mol concert, Tartini (viool en piano). Rede van Hr. J. v. d. Kat. Aria: Mit Wurd und Hoheit angetan, Haydn (tenor). Ponis angelicas, Franck (zang). v- Futtet, viool en piano. Aria: So ihr mich „Elias". Mendelssohn (tenor). 10.30 v.m. V. P. R. O. Uitzending. Kerkuit-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1