MAISONBE NOUVEAUTÉ Zomer-Uitverkoop Zomer-Uitverkoop ASONHEMEMTSPRUS PRIJS DER ADVERTEmiEU „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. moreina Wo'len en Zijden SHAWLS, ny mei 20 °!o kortm BUITENLAND, FEUILLETON. Een Liefdesdroom. 24e laargang No 304 3 taaandca voor Amr* tooit 2.1Q, Idem Uancp per poet t 1per «eek (met cratis verfekennf legen ongelukken) f 0.175, alzondeilijke du i Cj05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVERJ. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAU 2 A. POSTREKENING N*. 47910. TEL INT SIS. ten hoagere Meisjesschool een a'gemeen belang. (Ingezonden). WemAeer de kinderen de lagere school hebben afgeloopen, komt er voor d'e ouders een moeilijk cogerublil'k. De gTOote vraag dringt zich op wat nu; voor de jongens is er dan meestal de keus H. B. S. (handels school), of gymnasium. Maar de meisjes l Hen ook naar die scholen laten gaan Üikt wel een eenvoudige oplossirtg, maar heeft greote bezwaren. H. B. S. en gymnasium toch date eren bei de uit een tijd, toen de meisjes in het alge meen nog een voortgezet onderwijs ontvin- eren, in den zin, zooals wij dat nu verstaart. Die inrichtingen imimers rlin „van huis uit" jongrensinrichiingen en zij zijn bestemd ter opleiding van a.s. ingenieurs, doktoren, ju risten, enz. Toen nu in latere jaren ook meis jes deze scholen gingen bezoeken, kwam ei achter geen principieole verandering in het leerpOan. En dit was een groot nadeel vooi de meisjes, want juist met het aanbreken van den puberteitsleeftijd begint de groote differente tie jusschen de beide seksen. Li chamelijk blijken de meisjes nu minder, dar, de jongens bestand to zijn tegen het inge spannen werken, dat de middelbare scholen mschen. Maar geestelijkgaan ze nog ster- Ver uiteenloopen. De belangstelling en de neigingen der meisjes gaan een geheel an dere richting uit, dan die der jongens; voe- 'en de laatsten in den regel meer voor het exacte, de meisjes worden meer aangetrok ken door tanen en litteratuur. Daarbij komt nog iets anders. De middelbare school lijdt in het algemeen aan een groote overlading der leerstof: het aantal vakken is er veel te groot en daardoor ontaardt het onderwiis maar al te vaak in examendressuur, die de dood is van alle ware geestelijke ontwikkev ling. Het is waaiLijk niet voor de eerste maal, dat deze dingen hier uitgesproken worden, *n in de laatste jaren heeft het niet aan po gingen ontbroken, om ten enzent te komen tot een „hoogere meisjesschool", een mid delbare school voor meisjes. In 1912 heeft d» Vereen, van huisvrou wen afd- Amersfoort, zich in dien geest tot het gemeentebestuur gewend en verzocht of de gemeente zulk een school wilde stichten. Het antwoord was teleurstellend, hoezeer men ven de wenschelijkheid een-er dergelij ke school overtuigd was, kon men, gezien de finantieele positie der gemeente, daartoa niet overgaan. Een jaar'later heeft de Mij. tot Nut van het Algemeen zich de zaak aangetrokken. Haar bleek dat een Meisjes H. B. S. (die de zelfde leerstof als de jongensd-ito geeft, oveï 6 leerjaren verdeeld) en aan welke boven dien een z.g. B afdeeb'ng (met minder wis kunde, minder aantal vakken, doch meer ta len en litteratuur) het best aan de behoeften zou beantwoorden, maar dat de totstandko ming daarvan de financieel krachten der particuliere (en onzent te boven zouden gaan. Dit laatste behoef niet te verwonde ren, als men bedenkt, dat voor de stichting van zulk een school een stamkapitaal van c.a- 50.000 nood:g is en dat aan de Ko ningin vóór de opening der school niet al'een leerplan, maar ook de namen van het 'eer* aarspersoneel medegedeeld moeten worden, nva.w. dat men het personeel benoemd moet hebben, voor men subsidie kan genieten. Zooals zooevm werd opgemerkt, heeft nok de Gemeente dit risico niet aangedurfd. En zoolang Amersfoort niet door ingrijpende KLtlLAMbb. Van 1—4 reeels f 4 05 elko regel meer f 1.— Nog slec.tts enkele dagen voortzetting onzer Uirechtsehcweg 38 - Teïef. 302 Extra voordeellge coupons. Zie de speciale etalage belastingrerlogimg, waardoor nieuwe vesti ging van industrieën en personen plaats heeft, het evenwicht in hare finantiën ral hebben verkregen is op verandering ven deze weinig hoop. De eenigsïe mogelijkheid was dus de op richting eener U. L. O. school aan welke men don rooveel mogelijk door middelba re leerkrachten middelbaar enderwijs doet geven. Ook dit laatste plan kwam niet tot uitvoering. De Amersfoortsche schoolwet- eenijging men zie de korte mededeeling daaromtrent in dit b'ad van 22 Juni - is thans in staat leerlingen voor dergelijk on derwijs te ontvangen. Hierbij zij ter voorkoming van misvet stand opgemerkt, dat het er niet om gaaf in Amersfoort nog een U. L. O. school te tic'hten: de bestaarde openbare en bijzon dere U. L. O. scholen, waarvan wij niets dan roeds zouden wf-llen zeggen, vervullen vol komen hun taak; maar het gaat om de be- lengen der ouders, die voor hun meisjes meer verlangen, dan een U. L. O. school ■bieden kan middelbaar meisjes onderwijs. En die belangen wil thans de schoolvereeni- giing behartigen. Men kan het betreuren, of toejuichen, dat het initiatief daartoe niet'door de overheid frcoals aanvankelijk gehoopt werd), man door. een particuliere vereent', ing gen ere en werd. Dit lijkt ons volmaakt onverschillig, omdat het hier een aigemeen belang geldt Althans zoo meenen wii, want telkens ent- moet men persoiven, (lie er bun verbazing over uitspreken, dat onze stcd geen goHc hoogere meisjesschool heeft en bet is te vreezen, dat menig gezin rnet kinderen om die reden zich niet hier vestigt en b.v. Arn hem prefereert, weer zilk een school wel be staat. Intusschen staat ren den anderen k-int vest, dat geen gemeente of vereeniging of wie ook een school kan stichten zonder leerHmjen m.a.w de toekomst zal keren, ol tot het totstandkomen der bedoe d-e schooi voldoende leerlingen gevonden zullen mor den en of de meisjesschool een algemeen belang is, of niet- Het antwoord wordt dus ;n Taaiste inslantre dOor het publiek gegeven, doch daar wii overlir'rd1 zijn, dat de tot- stendkoming der school waarbij natuur lijk een overgan^sper'cda is door te maken een uitnemend Amersfoortsch belang is. meenden wij op deze plaats n-og eens met nadruk op deze poging te mogen wijzen. DR. J. F. B. VAN HASSELT. Lentestraat 36 SPANJE EN DE VOLKENBOND vork Een schen !;o VOLKENPOvr> DE HERVORMING VAN DEN VOI KENBONDcRA AD Uitstel ven de vergadering de» betreffende commissie De vergadering van de rommissie voot dn rrvorming vnn den Ve||-enbondsrnnd. di-1 teren moest wcd-M» rroh^nri'»!-», ni»rr««:tAld n>- "pvo'or vnn een brï-fejccr.'jVrr df cHonf ven d°n V'"ill'^r>V\r«.->'J<.r«»od d-v» r>ie d^nf vnn de rón,n,ir.pio r>'*i de hevormine a d">n 'serretori»; vpn d «n Ve'h'^bnnH De verrrpdeiing zal dimkrlijk "3') Aug wor den gehouden aring ven den Spaan-. fr.g. Berlijn, 8 Juni (V, D) Naar geme!.-' wcrJt, heeft koning Alphinso in een intervii v met de Figaro ver':!;, :rd, dat, indien nan Su*"- 'o e-em nerrranente z» in den Volkenbond, rand wordt fce«rrri*vrn. M wrl'jrht niet nv ei 'oovecl belong in den Rer.d 7P1 s'.-'ipn nis to- Jusverre het gevel was Da bering noernd 'vet gevnar i'k den Ppod Inufei te d^on Hestnr-n ■"'t erorrrr'''fe AAr'-gvoê,-cr.de of intergcnlli ofr^e racgrndV aden ZAL OOK PP' VOLKENBOND VTERI. AHïN Een artikel dat oprien bnnrl De Nowy Kurjer Polski, bet organn. dnt zeei nntivvc relaties onderhoudt mot bet Poo'- sehe miniserie van bui(enlan',srllo zn'/en. b^- vat een artikel, dat in politieke kringen '"n Pelen groot' opzien beeft gr,webt. d <nt er «n te kennen wordt gegeven, dat Polen over weegt om. evenals Snnnip rn B"V»i'ië. den Vol kenbond den 'ug toe fi koeien, wa^nee» bet niet zon kunnen .rekenen op een vasten zetel in den Volkenbondsrnnd DE VERHOUDING TOT POLEV. De Duitsche noto inr^c de stikstoffabrick Chorzotv* De Duitsche legatie te Warschau heeft Op 25 Juin de Poolsrhe regeering een nota ovep* handigri, waarin op grond van de uitspraa' van hef Hol vnn Arbitrage in Den Hang d d 25 Mei I I de teruggaat wordt geëischt vnn d" ten behoeve van den Poolsrhen staat in bes'a^ genomen stiksioffnbriek Chorzow in Oosi >pper-Silezië, alsmede vergoeding van do doo» de inbrslngnemirg berokkende sohnde. DE WET TOT RFSC%"^RMING DER REPUB1.IEK. Verwerking vnn een voorste der Völkisrhcn. De rirksdag heeft met 234 tegen T02 stem men fDuilsrh-nniionnlen en Völkisrhcn) eet- voorstel van de juridische commissie uit der rifks^ng nnrgenomen, waarbij de eisch dei Volkisrhen. om de wet ter bescherming dei Tpithlmk in te trekken van de hand wordt ge wezen en deze vet nllro* in zooverre word- gewijzigd, dat tuchthuisstraffen vervallen en d» bedwongen verbnnning van gestrafte buiten- 'anders wordt opgeheven. VERLENGING VAN nEN DUUR DER PACSEN D^ geldigheid von den Doitrchen pas zal in- "■cvoIt" een besluit van de >rii'-«regeering var 2 tot 5 ianr worden verleend Het reisverkeet met het hui^n'ond wordt daardoor aanmerke lijk vergemakkelijkt. PRODUCTIEVE WERKLOOZEN-STEUN. Dinsdag 29 /uni 1926 VAD 1 4 rCf(«lA u* met Inbegrip van «es bewijsnummer, elke regel meer 0 25, d>cnstAJnb<#> dingen en Ucldadigheidsadve tenticn voor de helft der prijs Voor handcJ cn bedrijt bestaan uti vooidecugo beoalin .en voor het advcriccicn Eene ciicuaire, bevattende de voorwaar dm wordt op aanvraag toegezonden. dat door het breken van den zomerdijk bij Dnnnenberg op drie plaatsen een gebied van '•:?nn 20.000 m^-g^n is overstroomd Ver- •rheidrn dorpen zijn geheel door het water in- '"sloten In den nacht van 97 op 2ft Juni werd gemeld, dat de dijk bij W er ben, 15 K M. beneden Witt^nberge, gevaar liep. De door braak ken echter door middel van 10.C00 zak ken zand worden voorkomen. DE SNETTRF1N »>FoT AMSTFPDAM 'N BOTSING MET EEN GOEDERENTREIN. B e r 1 ii n 9. ft Juni De cneltretn P^rliin^- Amcferdnm d»« br,denoek»'">d i<it R"r'lln ver- ^-ok, kva mb'» Wncterrnarb-Ort fu«srhen ^nan- diu» en Stend"1*' in bet«inT met een o^ederen- "ein. ivnoTrnnd- cl^^nnn verveTd werden VOOr (.„rft^l van d«» cnr»<^''bann Dn botsing ont- rfoed. denid°f rnn d^nr var» een wagen van Tah «rnrtrtnrnr,frein enr>n«.|r>nd Hen arb^der U'>«Vkd dnr>r d«' trrGbnidnQr zv-nar rre»«'ond en moet» nnnr bn| yï"'*epbi»»"»: in ^tnnd*>hl worden vervoer d Een rn'-»nrer vnn d°n spn't'njn werd 'inbt «revend 7M kenden echter in dnn trefn morden vmrbondnn Tw»e wn<rnnï van d^n snel trein wrerdma vrii ernst'T hnr-bodWd en mees ten dient en"*" vo'to te Ster«d'»l,l werden afge knakt. waaroor dc trein veel vertran-tnnr on dervond (Vnd.j DIHTSCHLAND. DE SCHADRT OOSSTELLING DER VROEGERE VORSTEN Het overleg de partijen Inzake c!e vermogens-rechtelijke regeling mei dc veoimnli^»* verctenb»ii/nn ë(.t-.V>oo rneterpn. miJdag tusschen de regeeringseai tijen en de eorinnl.'VriVPCrntCa nfou've ondprhnndeb'-'mn r-lants gevonden, die echter, naar hef Berl Tieehl meldt, tot dosvei nog tot geen resul- tpe» h^bbon geleid Naar gennnrpd bind voorts V»eri»-nt, moeten d,-» rprrpnrirgsnarti'en bereid 7"r» den socian'- dpraerrc|«pn non nn'-nlp ronrovctrs fo doen.di" ("tin gisteren middag z^o mogpl;;k neg vóó» de V;innn''erpcf der seripa'-demert atte rbe rijks— dejffrnctie .zouden worden medegedeeld De houding der Duisch-nationa'en. Bcrliin, 28 Juni (H. N.) De Duitsch- r.otionale fractie heeft al haar leden telegra fisch naar Berlijn ontboden, om tegenwoordig te zijn bij de behandeling in tweede le-lng van het v.•ptov'>rtr*■»',' inzn''e d° iubeenzpftmg met d^ vorstenhuizen. Op deze wijze hoeft do frftctie bet gerucht tcgengesnro'-en, dat de Duits'-h- r.ntidfralen het wetsontwerp een meerderhe'd van -A wi'lcn bezorgen, door zelf niet voltallig op te komen. B e j I ii n 2 8 J u n i IV. DIn den rijksdag ontwikkelde beden de rijksminister van arbeid hef programma der ïiiksregeering tot bevorde ring der nroductievc werkloomn-Ondnisteuning vo'gens hetwelk men er in regeer ingskriogrn niet on rekent, dat voor 1029 aan de werkloos heid een einde zal kunnen worden gemaakt Dit znl geschieden door het uitvoeren vnn noorl- zakeliikc werkzaamheden vooral znl het Duit- sche kanaalnet uitgebreid en braak liggende I landerijen ontgonnen worden Ter bevorderin" der bouwbedriivigbeid wil de riiksr^geering der. f 1 nd«.p ep gewesten opnieuw credieten ter be* schikking st'-llen, die zit na ontvangst vnn d<- onbmngst der personeele belasting in fermli- politieko rte n kjinnen terugbetalen In den herfst znl pen uniform programma voor den woningbouw voor s de eerstvolgende drie jaren worden opgesteld GRCOTE WERKLOOSHEID. Berlijn,28Juni. (V- D.) In de heden ge houden rijhsdagzitting heeft dc'minister von arbeid, dr. Bratm. verklaard, dut de regeering bij voortduring de grootst mogelijke aandacht heeft voor het vraagstuk dc-r werkloosheid. Ook houdt zij zich ten zeerste bezig met den huiden ohnormalen toestand. Met tevreden heid kon de minister vaststellen, dat tusschen den rijksdag en de rijksregeerinfr ten deze over eenstemming b-staat, wat betre't alle ppincini- eele kwesties. De werkloosheid culmineerde dit j£ar op 15 Februnir, toen ruim 2 millioen persor\en ondersteuning genoten. DE WATERSNOOD De dijk van du Scheiteldammbrücke» bi> J1 rhv/edi a d. Oder mocsl Zandugecbtend aan het water worden prijsgegeven Te Frankfort hlijft hel water dolen uit Rn*ibor dnnrpntbget wordt opnieuw van een sti.igir.g melding ge maakt Uit Wittenbcrge wordt d.d 23 Juni bericht ONGEV/VL IN EEN FABRIEK. Chemnitz. 2# Juni (H N.) In de fa- Mek van vlceschfftachlncs v°n de firma cehocnhcrbst is van leugen de zuurstofcylin- dcr van een autogenlsuh laschopnaraat ge sprongen, tengevolge waarvan 2 arbeider* ernstig zijn gekwetst cn Jfrij veel roMcriecIe schade aan de fabriek toegebracht werd. pi?ï c DE SPOORWEGREGIE De nlgemepne rand (It socialislische partij heeft zich, de kwestie der spoorwegregie be sprekend, nart gesloten bij het advies van Van- dervelde, die verklaarde, dat de sonalstlsrht» ministers in den kabinetsraad een standpunt r«onct^n innemen volgens hup vernntwoordc- 'iikheid. De kabinet«-rnnd beeft m«t aWemeene stem men de verschillende grond«la"pn aangenomen wan het voorontwerp nopens de autonomie der "Doorvtpcren Het ontwerp rel a/>n d~n koning ter feekening worden voorge'egd om bij het parlement Ie worden ingediend. FRANKRIJK. HET SPAAMSrHE KONINGSPAAR TE PARIJS. President Dounvergue heeft gisteren een noenmaal nangebocVn ter eere van Imt Sn.nan- '"'"ho koninklijke paot.«terv»il dn Academie des Beaux Arts in tegenw^ördi-rbnid von de leden ^pr vier andere acade.mi"s den '-oning van Snonie knrft ontvanrrpn. d;" in 1924 tot bui- tcnlnndsch lid werd gekozen DE FTNANCTFFLE CRffIS. De schu'den nart Engeland eo Amerika. Bok«nowsVi heelt in d«^ vnnd"fgnngen van Je Kamer verk'anrd. dnt er in 7jin onderhoud met Cailluux in 't geheel niet is ^esorokan over de schpldenovorcenkomst van Washing ton Op het minisfer-ie van finnnriën spreekt. rr«en "ok tenren. d°t BokenOWST.j rppf ccn zenvding "••"«r A meri'*»» be'est 7p|| worden Dg rpgeerin"sverl'larin«r 7al venöaarr in de 'amer voorTelp7pn word«n d"or Brenr1 fn d'en nnnnt dn«r r.°*rnl, min'«"tnr vnn iustitie Peincré bert9 ver'^anrd. dat h" tegen een ntificatie van de overeen'-"nrst p«rpPprp^_TVJpl- n was in den tnFrpnwoordJnrpn vorm en dat er ../*-u„frtrfnnron «n fr,ennnrebrarbt. C ail'anx b neff (rinfprpnn^uter d met PenirrO bfpnaren het veen "Pluk d t fr»(«»»— buid«n bncr>rr)i,rn pn frn* name die van de -'-••'d a«n Crp<%t_R^i(nnn;g B-iand he"ft Moreau, d-»n gouverneur van Rank vnn Frankrijk en Picord. d«n gouver neur van de Bank vnn Algiers, ontvangen De leugen is bet zwakke wapen der gees telijk zwakken. r.ooi het Engelsch van EMMELINE MORRISSON Geautoriseerde vertaling van M Hellcma. 67 ^J,a, ik voel het, ik weet niet waarom." Zij bewoog zich niei, maai bleef staren op het portret van Lady Hammond. „Julian Ja r „Ga je weer naar haar terug Zijn oogen volgden de hare. „Neen. Denk je dat ik je dan 2ou hebben gevraagd met mij te trouwen „Maar kan je wegblijven „Ja bet is uit, of ik je krijg of niet, de laatste weken hebben mjf dat geleerd. Iris. Als ik iets voor jou heb gedaan, jij hebt ook' iors voer mij gedaan. Ik denk, dot ik je nu beter kan vragen, of je het met mij wilt wogen, nu je alles weet." „Ik geloof, dat ik je overal in de wereld zou vertrouwen 1" Hij stak de hond uit om de hare te vat'en maar trok ze tijdigMerug, liet zijn sigaret val len en wendde zich af. „Kom nu soupeeren'zeide hij met onvaste stem, „cn drink een glas champagne ik ge loof, dat wij er beiden behoefte aan hebben." Maar toen Julian een dronk wilde wijden aan hun „toekomstig geluk", zette zij haar glos neer en schudde het hoofd. „Neen, ik bon nog altijd Geoffrey's vrouw, cn ik wensch geen echtscheiding het dient nergens toe te be weren, dat ik dat doe. Zelfs als hij genoog van mij heeft en ik niet naar hem terug ga, moor blijf werken, dan wcnsch ik dat nog niet." „Ook zelfs PK-t. als er een andere vrouw in het spel was Hij was half joloersch voor een oogenblik. „Alle mannen zijn gelijk", antwoordde zij mat. „Jij bent net zoomisschien zou ik jou ooi' vervelen." „Een paar minuten geleden heb je gezegd, dat je mij overal zoudt vertrouwen. Als je ooit mijn vrouw waart „O, Julian, houd op 1" Zij stond op, maar hij volgde haar. Jc moest zoo niet pratenhet is niet eerlijk jegens Gecffrey." Toen zeide hij iets, dat zij niet had verwacht von den kalmen Julian. „Denk je dan niet, dot ik evenveel van je houd als hij En als jc Molly Hammond tegen mij wilt inbrengen, dan moet je dot ook tegen hem doen, weet je I Iris hij hield haor vast „kus mij I" „Neen." „Waarom niet Hij zou niet gelooven „Neen." „Heb je er geen lust in En daarop kon zij niet antwoorden, zij wist het niet. Daarom liet zij zich door hem kussen maar haar lippen waren koud, en bijna onmiddellijk duwde zij hem weg. rJulian, hoe kan je dat doen I Ik heb eer hekel aan kussen, en het is niet eerlijk. Ik ben Geoffrey's vrouw, en ik zal hom nooit weer in de oogen durven zien. Je hebt mij beschaamd gemaakt over mij zelf," „Wat doet dat er toe, als je niet weer naar hem teruggaat V „Het dopt er wel toe, dot weet je ook we) Ik ben niet slecht, en je had het niet moeter doen. Ik zal nu heengaan." Tot haar verbazing maakte hij geen veront schuldiging, maar een oogenblik later zeide hij„Als je in mijn slaapkamer gaat, zal je dnor een spiegel vinden Iris wierp hem eerst een achterdochtigen blik toe, maar hij zag haar recht in Je oogen „Je kunt do deur sluiten", voegde hij er bij', „je behoeft niet bang te zijn. Ik ben geen schurk en je bent mijn gast." „Natuurlijk." Zij ging de kamer uit, blijd" te kunnen ontsnappen, cn de gang doop naar het tegenover gelegen vertrek. Het was groot cn schaars gemeubeld in licht grijs, met een klein ledikant met roode 'on zen sprei roode gordijnen en een grijs vloer kleed Or> de toilettafel stonden Julian's toiiet- bcnood'igdheden in zilver en schildpad, een tegenhanger van de hare en van denzelfden gever, zooals zij wist. Er hing een groote fotografie van Trelawn aan den éenen wand, en op het tafeltje naast het bed stond e*-r. groot portret in lijst van Tremayne. Het f/as juist voor hun huwelijk genomen (zij had er een in haar zitkamer te Trolawri) en ging' door vcór het beste portret van der» componist en plulanthroop. Het portret stelde hem voor zittende cp den rand van ccn tafel in een kenschetsende hou ding, recht voor zich uitziende naar de cnmera met strenge oogen, en die oogen volgden iemand overal. Zij zagen haar na aan. Iris veelde hun blik, toen zij daar, recht er. slenk in haar aardig zomerkleedje in Julian Cassillis' slaapkamer stond na tien uur in den avond. Zij ging naar het tafeltje en nam het portret op. „Wat doe je hier scheen hij te vragen. „En waar ga je heen en waarom?" Zij vroeg zich af, waar hij was, in Londen in het hotel Cimiic of in Trelawn haar prachtig huis. Het was Mei, cn alle boomen zouden in bloei staan; de vlier cn de gouden regen, de meidoorn en de Judasboomen. De rozen zou den aan den zuidelijken muur haar knoppen ontplooien en de tulpen zouden het terras aan de voorzijde bedekken. En zij was er niet om ze te zien f Een golf van droefheid sloeg over haar heen. Zij verlangde naar Trelawn, en zij verlangde naar Tremayne I Zelfs als hij haar mocht be-' knorren, verlangde zij todh naar hem. Zij had Vergeten, en plotseling kwam het verleden als een geest bij haar binnen sluipen. Zij "plaatste het portret weer op het tafeltje, en ging haar hoed opzetten, maar do oogen volgden haar, tot zij het niet langer kon uithouden en zich afwendde. Zij vroeg zich af, hoe Julian ze kon verdragen; maar Julian had hem nooit on recht gedaan; tenminste riet vóór dien avond. v Zij sleepte zich weer naar de zitkamer. Julian was'bczig kofflt' te zetten in een elec- trische koffiekan. Hij wierp een snellen blik op haar, maar zij ging naar den divan en nam plaats zonder naar hem te kijken. „Ik v.nVt riet. drt ie dof oortret vnn Gecffrev had", zeide zij. „Het is heel goed, nietwaar, maar staat het daar altijd naast je bed?" „Ja, altijd. Ik had het bij mij cp onze rond reis door de provincie. Waarom niet? Tremay ne was mijn eerste vriend, hn T>]"f* altijd dezelfde voor mij, wat er ook is gebeurd," „Dat geloof ilc. Ik kwam tusschen jullie Zij hield op en staarde in de ruimte. „Julian", zeide zij, „zond je mij met opzet naar je slaapkamer, om dat portret tc zien? Ik geloof het wel Hij zette de koffiekan neer. „Ja. ik wilde jchet duidelijk maken. Vandaag heb ik je later, zien, waar je naar toe gaat. Wij hebben al deze we ken gespeeld, dat gaat niet langer. Ik ben nu een man. Iris, geen jongen, en ik bemin jc. Indien wij zoo doorgaan, is er slechts een einde mogelijk, ik wilde je dat doen inzien, eer je te ver goat om terug tc kceren. Het is misschien te laat; zooals ik je van middag zeide, hij wil je misschien niet terugnemen, moor het zal spoedig moeten worden beslist." „Ik weet het nu. Ik wist het niet eerder, fk word bong, Julian", zij traohtte te lothen „en ook ik verlang naar huis." „Naar Trelawn?" „Ja, en naar Geoffrey. O, Je moet mij wel vcor gek houden, maar het komt van Cat por tret. Dat bracht mij alles weer te binnen* cn ik verlong er naar hem weer te zien. Ik ben bang vcor hem, en hij wos verschrikkelijk onvriende lijk maar ik voel, dat ik hem weer moet rien en van hem hooren, wat hij met mij wil doen. O Julian, als hij het wil hebben, zal ik naar hem moeten teruggaan." „Natuurlijk. Wist jc dot niet?* Hij schee* niet verwonderd. Je zult naar hem moetq* teruggaan cm vrede to vinden en gelukkig t# -rijn. Je zult geen geluk vinden, voor je thuis bent.' Hij sprak bedaard en beslist. „Del is het; hij is je echt?encot en je houdt vem hem, en dat heb je o!t"'d gedonn in weerwil van je beweringen. He heb het altijd geweten, en als je in een scheiding toestemde en mijn vrouw werd, zou je ongelukkig zjin. Daarom heb ik re hier ven ovend laten kojten en ie dat por tret laten zien Iri^, ie moet hem laten weten, v.nar je bent." (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1