AMERSFOORTSCH DAGBLAD Fa. R. van den Burg j Radio Fjdison-Toestei. ZOM ER-UITVERKOOP DE EEMLANDER" BUITENLAND. PIANOSTEMMEN Adviezen voor Geldbelegging Verhuring van Lips Safe - Loketten S. DUYKER 25e laargang No 2 Vrijdag 2 iuli 1926 PBUS DER ADVERTENTIÊN met Inbegrip van %em EERSTE BLAD* Vraagt ons tarief voor bij abonnement van vier of zes maai per jaar. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Profiteert van ©size buiten gewone opruiming Cor- setten en Bustehouders. AÜ8 soorten worden met 40% korting verkoch- .FEUILLETON. ♦- Een Liefdesdroom. mmumzj,,K ftr pad 1 Iper week ,(ra«l ctiö» «ogen ongelukken) 0.17», «ïootkilijkc Cj05. DIRECTEUR-UITQEVER: t. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. postrekeniho H*. 47XA. tel. int. sis. bewijsnummer, elke icgel meer 0.25, dicnsUanbw» dingen en Ucldadigheids-adve tcntico voorde bdft der prijs Voor bandcl cn bedrijl bestaan xgei vooidachge benalinwen voor het advcriccicn bene circwaire, bevattende de voorwaarden, woedt of aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING DER VROEGERE VORSTEN. De /sociaal-democraten zullen tcfibn het regeeringsontwerp st/mmen. Het lot daarvan jfiodoendc hezegclrL De sociaal-d?mocrati$chc Rijksdagfractic heeft na een uit/ofrig debat besloten tegen het rcgecringsontv.yrp nopens de regeling met do vorsten te stammen Het besluit werd geno men met 75' tegen 53 stemmen Daardoor komt er eey einde aan alle verdere bespre kingen met, de regecringspartijen over dez* kwestie D fractievoorzitter Wels zal vandaag bij de derde lezing van het ontwerp het afwij zende standpunt van de fractie t toelichten cn ontbinding van den Rijksdag vragen. De kwestie der Spcrrgesetz- verlenging. De ir.terfractioneelc commissie uit de regec ringspartijen* ven den rijksdag heeft zich gis teren bezig gehouden met het zoogenaamde .Sperrgcsetz", volgens welke wet de geschillen met de vroeger geregeerd hebbende vorsten huizen worden opgeschort. Dc geldigheid der door den rijksdag in Fe bruari van dit jaar aangenomen desbetreffende wet is op 50 Juni geëindigd. De rijksiegeering heeft derhalve voorgesteld om de Sperr-wet tot 51 December 1Q20 te verlengen, daar de wet inzake de schadeloosstelling der vorsten nog niet is afgehandeld Naar de Berichtendienst der Vereeniging van Duitsche dagbladuitgevers verneemt, zouden de regeeringspnrtijen tegen de onmiddellijke behandeling 'der Sperr-wet in derde lozing, die vermoedelijk zou worden voorgesteld, verzet oanteekencn en eischen, dat de behandeling in derde lezing eerst na de definitieve afhande ling van de wet inzake de schadeloosstelling der vorstenhuizen zal geschieden. Zou de schadeloosstellingswct aangenomen worden, dan zou de verlenging van de Sperr- wet onnocdig zijn. De rijksraad heeft de verlenging van de Sperr-wet reeds goedgekeurd Nader wordt gemeld, dat gisteren bij de eerste beraadslaging over het voorstel ter ver lenging tot 51 Dec. 1026 van de opschortings- ivot inzake geschillen met de vorstenhuizen rijkskanselier Marx o. a. hooft verklaard, dat de regeering verwacht, dat de rijksdag met de vereischfe meerderheid haar voorste! zal aan nemen Zou deze verwachting niet in vervulling gaan, dan stelde ze geen prijs op de verlen ging van de opschortingswct. Deze passage werd in de wandelgangen druk besoroken en gaf aanleiding tot zeer verschil lend commentaar In eerste en tweede lezing werd de verlen ging der opschortingswct zonder debat aange nomen. Op de agenda van de zitting van heden, Vrijdag, die om I uur begint, staat de derde lezing van het ontwerp betreffende de schade loosstelling der Vorsten, benevens het nieuwe verlcngïngsontwërp. DE STERK iE DER BEZETTINGSTROEPEN Een nieuwe step v*n Duitschlond P o r ij s, 1 J u 1 i. (V. D.) Van officieele Duit sche zijde is hier ten aanzien van dc vermin dering der bczettingstiocpen dezer dagen eer nieuwe démarche ondernomen. Hiermede ston^ ook het bezoek van den Duitsc'nen ambassa deur te Parijs aan Briand in verband, die bij de gewone officieele beozeken aan de nieuwe ministers ook deze kwestie te berde bracht Naar verluidt, heeft de Duitsche regeerinp hierbij gewezen op de sterkte der bezettings troepen in verbond met de onderhandelingen over een handelsverdrag en wel in het bizon- der de door Frankrijk zoo zeer gewenschte voorloopige overeenkomst. RECLAMES Van 1-4 rogcis 1 4.05. elke regel meer !.-• Bezoekt den Theetuin „9imersfoovtsche Berg SHooiste uitzicht in 5\ederlana lederen dag Middag- en Avondconcert Ch. BÜCZACZER Directeur ArnfoemscSiestraat 8. voor Amersfoort en Omstreken AMERSFOORT. Langegracht Mo. 4 - Telefoon 304 1 De nieuwste uitvindingen op Kaelio gebied practi6ch toegepast PIANO HANDEL HAVII 2J TE LEF. 773. Vraagt inlich'in-'en "Hl)' Accu's laden per keet en bij abonnement. LanjjestraaS: 2S JAARBEURS EN TENTOONSTELLING. Keulen, I Juli. (V. D.) Dc Rhiirisuhe Landschau, dc tentoonstelling van de land- bouwvereer.iging voor het Rijnland, zal dit jaar van 9 tot 11 Juli op dc terreinen van d«= jaer- eurs te Keulen worden gehouden. De na- jaarsbeurs te Keulen \indt van 12 tol 15 Sep tember a.s. plaats. de Scheepvaart op den oder hervat. Breslau, 1 Juli (II. N.) Dc waterstaat maakt officieel bekend, dat de scheepvaart op den Oder vandaag met cenigc beperkingen zal worden hervat. DE BARMATCOMMISSIE WEER BIJEEN. De Barmat-commissic van den rijksdag is gisteren na een lange pauze weer bijeengeko men om het program harcr werkzaamheden vast te stellen. In de luatste zitting op 21 Nov. 1925 was besloten de werkzaamheid der com missie te schorsen, tot de bevoegde officier van justitie de acte van beschuldiging tegen Barmat opgesteld zou hebben of besloten zou hebben de vervolging tc staken. Ondertusschen is de acte opgesteld. Dc voorzitter en de secre taris der commissie hebben strikt vertrouwelijk twee exemplaren van het zeer uitvoerig docu ment onvangen. Het proces tegen Barmat is nog niet begonnen Bij drt bevoegde rechtbank wordt de acte van beschuldiging nog bestu deerd. •In de zitting van gisteren stelde de voor zitter Sanger (soc.-dem.) de vraag, of de com missie haar, werkzaamheden tijdens het reces /.al voortzett.cn, dan wel of zij wachten zal, tot de betrokken rechtbank een besluit genomen heeft Daar deze kwestie een bespreking ver- oischt van den inhoud der acte van beschuldi ging, besloot dc commissie het geval achte»- geslcten deuren te behandelen. kutisker naar de gevangenis. Berlijn, I Juli. (H. N.) Naar de B. Z meldt, is Kutisker vanmorgen doer prof. Hi' in dc Charité nauwkeurig onder zocht, v/aarL werd vastgesteld, dat de longontsteking gehee nezen is. Vorens dc- n d#-r genees heer en zal Kutisker's vu blij: in de Charité slechts van korten duur zijn cn zal er uit me disch ocgcurrt geen bezwaar tegen zijn over brenging naar de gevangenis bestaan. HET PROCES-SPIRITUS-WEBER. Hooger beroep. Volgens het Acht-Uhr-Abendbiolt is het ot*»hbaar ministerie in hooger beroep gegaan tegen het vonnis in het proces tegen Spiritus- Weber en consorten FR ANK**! »K. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK Dc addiiioncclc artikelen Parijs, I Juli. (V. D.) D- adckioncc'- -redicten voor 1925 zijn hedcr.mcigen defini tief door Kamer cn Senaat aangenomen. DE BEWEGING VOOR AUTONOMIE IN ELZAS-LOTHARINGEN. De minister van justitie heeft in dc Kamer commissie voor dc zaken van Elzas-Lotharin- gen aangaande dc kwestie van de autonomie verklaard, dat de Fransche regeering besloten is elke vrijheid van kritiek en polemiek te ge* doogen ,moar geen inbreuk op de beginselen der nationale eenheid zou dulden. Dc straffen, uitgevaardigd tegen dc onderteekenaars var» het manifest voor autonomie, blijven gehand haafd. ZWITSERLAND. DE BELEEDIGING VAN BETHLEN. Zwitserland weigert dc uitlevering van Jc Justh. De Ber-dsrand heeft de .uitlevering van Iwan de Justh, die onlangs Berhlen een klap heeft gegeven en wp»k<. uitlevering door de Hon- gëarsche roge' .*:ng gevroagd werd, geweigerd De Justh is od borgstelling vrijgelaten Hij beeft beloofd zich volkomen rustig tc houden, otcot hij heeft terechtgestaan. DE INT. TENTOONSTELLING VOOR DF BINNENSCH 0 EP VA ART. Bazel, 1 Juli. (V. D.) Heden is de in- rnationele tentoonstelling voor dc bir.nen- "cheepvaart en waterkracht geopend. ENGELAND. HET BEZOEK VAN HET SPAANSCHE KONINKLIJK PAAR. Het bezoek aan Londen. Omtrent de aankomst van het Spnansche ko ninklijk paar te Londen wordt nog gemeld, dat he. aan het Victoriastution ontvangen werd door de koningin, den prins van Wales, der- hertog van York en prinses Beatrice. Verder waren ter begroeting op het perron verschei dene hooggeplaatste personcj. aanwezig, o.a sir Austen Chamberlain en sir Horace Rum- old, de Engelsche gezant tc Madrid. De koning en de koningin von Spanje, die in hct Claridge Hotel logcercn, hebber» dan» 'istermorgen bezoek gehad van verschillende leden der koninklijke familie, lu-bbeu op he» Buckingham Paleis de lunch gebruikt bij ko ning George cn koningin Mary cn zijn 's mid dags naar den lewntennis-wedstrijd te Wimble don gegaan cm senorito de Alvarez in de demi* inale van hel dames-enkelspel te zien spelen- lord d'a bern o n. Lord d'Akernon, de Engelsclve gezant te Berlijn, heeft Woensdag bij zijn verheffing lot burggraaf den eed in het Hoogerhuis afgelegd HERDENKING VAN DFN SLAG AAN DE SOMME. Tc Lorden is gisteren de tiende verjaardag van het begin van den eersten slag aan de Somme herdacht. Toen dc gevechten in No vember beëindigd waren, bod het Britsche leger nan dooden cn gewonden bijna 25.000 officie ren en meer dan 476 duizend minderen. De bladen publiceerden gisteren verhalen over den Vi ecsclijkcn strijd Onder het hoofd In Memoriam" wordt de opoffering herdncht der honderden, die cp den eersten dag vielen, toen de Duitsche loopgraven over een lang front werden bestormd. HET GESCHIL IN DE MIJNNIJVERHEID. Opgewonden tooncelen in het Lagerhuis. Gisteren is het in het Lagerhuis weer tot opgewonden tooncelen gekomen. De orbei- dersafgevaordigde Botey waarschuwde de re geering dat, mocht de derde lezing von het 8 uren-wetje worden doorgedreven, dc be trokken minister geen seconde rustig zou kunnen spreken. De Speaker zeide, dat hij de orde zou weten te handhaven en toen minis ter Bridgeman opstond en Batey onmiddellijk begon te onderbreken, stelde de Speaker hem voor dc keus, geen woord meer tc zeggen of het huis te verloten. Botcy verkoos het laat ste. Bridgeman was nog geen vjjf minuten aan het woord of Jock Jones schold hom voor „moordenaar" uit- Dc Speaker stelde den drif- tigen afgevaardigde van Silvcrton voor de zelfde keus als zijn partijgenoot Botey en Jack Jones verliet de zool, draaide zich bij den uitgang om- en riep luid naar binnen „Moor denaars zijn jullie toch, allemaal.' Dooma kon Bridgeman vrijwel ongehinderd zijn rede voltooien. In het debat zeide een lobour-afgevonrdigde nog, dot 'één ding nu wel voor de arbeiders van dc geheclc wereld duidelijk zou zijn ge worden, nl. dot hun grootste cn onverzoen- lijkste doodsvijand dc tegenwoordige Engel sche ccrstc-minister wos. Deze woorden leid den opnieuw tot rumoer, moor dc Speaker kon waar het een „veronderstelling" gold, niet in grijpen Macdonold deelt een reprimande uit. Londen, 1 Juli. (V. D.) Romso/^Macdo nold heelt in verband met de herrie, welke de laatste dogen in het Lagerhuis gemaakt is, de volgende verklo ing afgelegd „Ik wcnsch niet over een kam geschoren tc worden met cn mij geheel vrij tc maken van degenen, die het La gerhuis wenschcn te degradecren in de oogen van het land of die de vrijheid vun spreken van alle partijen trachten to schenden." Bridgeman verdedigt den acht urendag. De minister van marine, Bridgeman, heeft gisteren, in 't Lagerhuis de derde lezing voor stellend van de wet tot verlenging van don werktijd in de mijnen, oen rede gehouden, waar in hij om. dc houding van der cerstc-ministcr gedurende de staking verdedigde Iedereen weet, zoo zei hij, dat diens geduld onuitputte lijk is geweest, ofschoon het op een zware pioef werd gesteld Te zeggen, dot hij niet zijn geheclc kracht in dienst van den vrede heeft gesteld, is onwaar Spr Wees de beschuldiging af, dat de rcgecring niets had gedaan en merk te op, dat zij, behalve dewet nopens de reor ganisatie van de mijnindustrie, denkt over an dere stappen en doel wol- zij kon om die te bevorderen Enkele daarvon zullen misschien een wet noodig maken Inter, als er cenigc kans op een regeling op die manier bestoof. Wat men echter ook mag denken over de waarde van reorganisatie of de financieel" uitwerking, die zij op de industrie zou hebben, spr. gelooft niet, dat die uitwerking zoo groot zij 1 zijn, dat ér veel verschil door zou ontstaan in de kosten van een ton kolen De gevolgen van de reorganisatie kunnen pas na geruimen tijd worden bemerkt De regeering staat ech ter tegenover een oifhuddcllijken toestand cn dien vil zij thans oplossen met de uchturen- vct. Het fs totdusver duidelijk, dut het doe! van de wet is hen, die' bij die industrie be trokken ziin, in staat te stellen uit te maken wat mogelijk is, als er acht uur per dag wordt gewerkt, op 't gebiVd van loonon cn goedkoo- pere productie, om Engejnnd in staat te stel len de markten, die verloren zijn gegaan, te heroveren. Wat ziin de alternatieven van dc voorstellen d( r regeering Eén ervan is de voortzetting van het subsi die. Het land zou de recrcerinc niet tocstoon moer te besteden don de drie miüioen pond om bijstond te vcrleenen gedurende dc periode van overgang* van de regeling. Andere alternatieven zijn een flinke loons verlaging en het sluiten van meer don dc helft van de miinen in het land. De vierde mogelijkheid is het tegenwoordige voorstel vnn de regeering om een Jongeren werkdag mogelijk te maken, hetgeen dc moge lijkheid van onderhandelen opent en een vrije keus nan de vrijo mannen geeft. Beschouwingen van mijnwer- kersofgevaardigden. Hartshorn, één van dc mijnwcrkcrslcidrs, die cn'angs op gematigde en nuttige wijze tot het debat over de kolenkwestie heeft bijg-edrngen aldus wordt nader uit Londen gemeld zeide, dot het ontwerp, als het wcr werd, aan- naai het Engelsch van EMMELINE MORRISSON Geautoriseerde vertaling van M Hellema. 70 Hij wilde heengaan, maar Trcmayne wend-I" zich snel om. „je hebt mij niet de hand villen geven, toen je binnenkwam, Julian", zeide Kil ^Wil je het nu doen nu ik alles begrijp Cassillis bleef staan. „Natuurlijk, als u he' wcnscht. Ik dacht niet, dot u dat zoudt doen. „Ik denk, dat jij ook blind bent." Tremayn« stak hem zijn hand toe „Julian, je bent ecu gentleman en èen flinke kerel I" De hand /nn den jongen was koud als ijs. „Ik wist niet, da' een jonge man als jij zooveel van een vrouw zou kunnen hoiiden." Cassillis wendde het hoofd af. „Ik heb altijd van haar gehouden", zeide hij oprecht „Maar ik heb u nooit dpzettelijk onrecht aangedaan, in woord noch in, laad Daarv or hield ik 1- tijd te veel van u. Zullen wij nu gaan Mijn auto staat voor de deur, en als "u wilt, zal ik u naar Iris brengcr\; maar misschien is u nog riet bereid „O, ik ben maar pl te bereid", cr was een zweem van bitterheid in zijn'toon. „Het ont bijt kan wachten, en Wij zullen haar zeker wel ♦huis vinden ik begeer geen vergeefsche tocht weer zooals onlangs"! „Zij zal wel op mij Wachten; er is geen ge vaar, dat zij alleen uitjaat. Ik kom hoar eiken morgen opzoeken. Zij weet natuurlijk niet, dat u komt, daar wij niet wisten, hoe u het zou op nemen". „Don is Iris ook blind", zeide Trcmayne met een glimlach. Zij lieten het ontbijt in den steek cn gingen naar beneden, want het was duidelijk, dat Cas sillis haast hod en verlangde zoo spoedig mo gelijk weg te komen. Tremayne kon hem dot niet kwalijk nemen want hij had het gevoel, alsof hij hem ten doode toe had gemarteld. Buiten voor de deur wachtte Cassillis' auto. „Een auto I" glimlachte Tremayne. „Het gaat je voorspoedig, Julian". „Ik heb ze slechts in bruikleen", antwoord de Cassillis. „Ze behoort non Lady Hammond" Trcmayne fronste de wenkbrauwen. „Dus ie hebt Iris laten rijden in Lady Hammond's auto 1" „Ik dacht niet, dat het haar kwaad zou doen", antwoordde hij kalm „En dat zoti Lady Ham mond zelf evenmin. De auto is er een als alle andere auto's, en ze heeft ons in staat gesteld uit rijden te gaan. Ik heb haar niet naar Lady Hammond's huis gebracht". „Neen „Neen, zij is uit de stad en zij hebben el kaar niet ontmoet". „Ik veronderstel, dat Iris het weet „Ja, zij weet alles". Een oogenblik lang ont moetten hun oogen elkaar, en Trcmayne knikte. „En het is uit", voegde Julian er bij op zochten toon. „Daar ben ik blij om", antwoordde Tremayne cn zeide niets meer. HOOFDSTUK XL. Cassillis opende de deur van het huis in dc Wilbrahamstraat cn ging binnen, Tremayne volgde hem. Hij groette de bejaarde domes Dcane, die kwamen zien. wie er was. „Is mevrouw Tre mayne thuis „Dat denk ik wel, meneer Cassilliszij wacht altijd op u, nietwaar en zij keek eeniffszins nieuwsgierig naar den anderen heer. „Dit is meneer Trcmayne", zeide Cassillis „Ik gelooi, dat wij maar naar dc zitkamer moesten gaan". Hij g"inff nuor dc trap en riep „Iris 1" juist zooals hij haar tc Trelawn placht te roepen, dacht Tremayne, en van boven klonk het ant woord „Ben iij dat, Julian Kom in de zit kamer, wil je „Wilt u maar naar boven gaan zeide Cas sillis tot Tremayne, cn ging hem voor, de nette, met linoleum bedekte trap op. Boven bevond zich een portaal, waarop verscheidene deuren uitkwamen. Hij liep op een er van toe, cn op hetzelfde oogenblik werd een andere geopend cn Iris kwam te voorschijn. Tremayne zag haar het eerst cn slaakte een uitroep, die haar deed schrikken, cn zij deed snel eenigc schreden terug. „O, Julian, hoe kon je dat doen I" zeide zij zacht, „dat is niet mooi van je". Zij. droeg ccn eenvoudig mantelpak en een aardigen stroo- hocd. Zij zog er jong en blozend uitmaar toen zij Tremayne ontdekte, die naar haar toe kwam, werd zij wit als een doek. Hii stak haar zijn hand toe. „Goeden mor gen. Wil je niet tegen mij spreken. Iris „Goeden morgen Wat wat wil je „Met je praten. Kom in jc zitkamer Iris keek naar Julian. „Heb jij hem hier ge bracht, Julian O, je had het mij toch kunnen regeren. Ik vil niet met jc praten „Kom in de zitkamer, Iirs", zeide Cassillis bedaard. „Een oogenblik maar." Het was een bittere vernedering voor Tre mayne, dat ze terstond naar Cassillis too ging* „O, goed, als jij ook meegaat, Julian," zeide zij, „laat mij toch niet alleen met Geoffrey Zij lachte en schreide half. „Ik ben zoo bang voor je," zeide zij tegen hem, „en heb er zoo n hekel aan te worden beknord. Julian zal je wel zeggen, dat ik niets verkeerds hcb ged-ian." Zij ging hem voorbij dc kamer inJulian en Tremayne volgden. „Ik heb meneer Tremayne de geheelc ge schiedenis verteld," zeide Cassillis. „En het Is in orde. Hij begrijpt het nu en zal je niet be knorren Ik zal beneden wachten." Maar Iris hield zijn hond vost. „Neen, neen, ga niet weg," smeekte rij. „Waarom Ik wil niet naor Trelawn terug, tenzij jij ook komt dat wil ik niet V' „Er is geen reden, waarom hij niet zou ko men," zeide Tremayne, zich dwingend om rus tig te spreken „Maar Julian begrijpt wel, dat ik je nu alleen moet spreken. Hij heeft mij alles verteld en ik heb getracht je beweeg redenen te begrijpen ik zal niet op jc knor ren." Iris schudde het hoofd. Het was duidelijk, dat zij bang was, ofschoon geen van beiden goed begreep waarvoor. ,Jk wil niet blijven, als Julian ook niet blijft. Je waart zoo afschuwelijk onvriendelijk tegen mij te Biskra, er is niets, dat hij niet mag hooren, daar ik hem alles heb verteld." „Blijkbaar r je schijnt hem toch ook te heb ben gezegd, dat hij mij mocht gaan zeggen, waar je waartindien je mij niet wilde zien, waarom deed je dat dan. Verwachtte jc niet, dnt ik zou komen „Niet terstond. Ik wist niet, wat jc zoudt deen. Ik zij vatte moed en keek hein aan „ik hoop, dat mevrouw Maddison beter is „Mevrouw Maddison is dood," antwoorddo Trcmayne bedaard en hij deelde haar in een poor woorden mede, wat er te Biskro was ge beurd, woorden, die brandende tranen in haar oogen deden komen. „Ik wist, dat zij stervende was," voegde hi] er bij, evenals vroeger tegen Julian „en je had geen reden om weg tc loopen, zonder zelfs ccn briefje achter te laten om mij te zeggen, waarheen jc waart gegaan." „Je had mij niet noodig," zeide Iris heel zacht. „Je zeide, dat ik wel kon gaan ie ge loofde niet, dat ik het zou doen en dat ik kon leven zonder ie hulp Jc zeide, dat je maat regelen zou nemen voor een scheiding tusscrhen ons, en* „Ik meen, dat dat voorstel von jou uitging, en na eenige zeer ongepaste beschuldigingen tegen mevrouw Maddison en mij. Je had ten minste eenig vertrouwen in mij kunnen stellen en in mijn woord, cn niet olies gelooven, wat zij je vertelde I" Iris antwoordde niet, maar trok met haar vinger lijnen op dc gewreven tafel en keet niet op. „Nu kan ik wel gaan, denk ik," zeide Julian nu. „Wees nu lief. Iris, en laat mij gaan. Ik zal juffrouw Deene om een kop thee verzoe ken. Ik heb niet ontbeten." „Een oogenblik nog, Julian," zeide Tremayne „Nu je toch hier bent, kunnen wij dat meteen uitmaken. Iris ik heb Julian gezegd, dat ik je vrij zou laten, als je het wilde wcnsch een echtscheiding, om daarna met hem te trouwen Iris keek naar Julian. „O zeide zij zacht. „Hoe kon je dat zeggen, Julian Ik wensch niet te scheiden I" (Wordt vervolgd.}

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1