Zomer-Uitverkoop. Edison-Toestel. DE PRINCESS ROOM DE EEMLANDER" S. DUYKER IMWISffllS :z PIIIIS DER ADVERTENTIE met inbegrip van «ca EERSTE BLAD. BUITENLAND. duitschland. belgie. frankrijk. Strand- en Reistoiletten, TERUG VAN DE VACANTIE! engeland. denemarken. spanje. italië. oostenrijk. rusland. bulgarije. zuid-sla vie. griekenland. 25e Jaargang Ro. 4 per posi 1per week (met crati» verxekeemg te&wn ottRelukkea) 0.176. aizondoriijkc n tl new 1 1.05. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: 4. VALKHOFF. ARNHEMSCHERP00RTWAL 2A. POST.EKENiNO N*. 4781*. TEL. INT SIS. Maandag 5 Juli 1926 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigbeids-adve.teotièn voor de hdH der prijs. Voor bandcl cn bedrijt bestaan xcci vooidechgc bepalingen voor het advcneeren tene cucuiaixc. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden DE RIJKS WEERBEGROOTING. Een waarschuwing der geal- Jieerden Het Journal, dat gewag maakt van een be licht uit Duitschc bron, volgens hetwelk maar schalk Foch tijdens een geheime zitting van den gezantenraad geprotesteerd zou hebben tegen het buitensporig budget van de rijks- weer, verklaart nader, dot de gezantenraad, volgens het advies van het comité van Ver sailles de aandacht van Duitschland op dit punt heeft gevestigd en het een nota heeft overhandigd, die het karakter ecner waar schuwing draagt. NOODWEER BOVEN DUITSCHLAND. Een aardverschuiving. De „Bauemsee" buiten zijn oevers. De bliksem slaat in het dak vjjn een kegelbaan. Ver scheidene dooden en gewonden. TJft Berlijn meldt men d.d. 4 Juli aan de Cour. Op den stTaatwcg van Kalkberge naar Erk ner had ten gevolge van het onweer een aard verschuiving plaats, waardoor zich een afgrond Ban 25 M. opende. De weg moest voor ieder verkeer worden afgesloten. Een waterleidingsbuis brak, terwijl ook de electrische geleiding werd vernield, ten gevolge waarvan Woltersdorfer van licht en water is verstoken. Boomen en struiken wer den door den orkaan uit den grond gerukt. De „Bauernsee" trad buiten zijn oevers, zoodat de woningen in de lager gelegen straten der plaats moesten worden ontruimd. Zieken en gebrek» kigen moesten naar buiten worden gedragen. De omvang der catastrophe kan nog niet wor* den overzien. Voorts seint men d.d. 4 Juli aan het geci teerde blad Bij de Woltersdorfer Schleuse heeft heden een verschrikkelijk ongeluk plaats gevonden. De bliksem is namelijk ingeslagen in het dak van een kegelbaan, waaronder een groot aan tal personen, die een uitstapje aan het maken waren, een schuilplaats had gezocht. Het dak stortte in en bedolf de menschen onder zich. Tot dusverre zijn 12 dooden en 13 ernstig ge wonden, meest vrouwen, onder de puinhoopen t© voorschijn gehaald. Nader wordt gemeldIn het hotel „Kranïchs- berg" hadden talrijke personen voor het plotse ling opkomende onweer een schuilplaats ge zocht Op een gegeven oogenblik stortte het dok der kegelbaan in en be dolf talrijke menschen onder zich. Een afdee- ling van den communistischen „Roter Front- bund", die in een naburig café vergaderde, snelde onmiddelijk toe en verleende de eerste hulp. Vijftien dooden weiden onder de puin hoopen te voorschijn gehaald, voornamelijk vrouwen. Een der gewonden, eveneens een vrouw, is op het transport naar het ziekenhuis Overleden. De geborgen lijken werden in de Zaal van het hotel ondergebracht. Verder wordt nog gemeldDe bliksem is ingeslagen in de gelijkvloers gelegen kegel baan, waar honderden vrouwen en kinderen en enkele mannen een schuilplaats hadden ge zocht. Eén enkele ontzettende kreet uit honderden kelen weerklonk; toen volgde een vreeselijk ge kraak. Het dak was ingestort, allen onder zich bedelvend. Het duurde tien minuten, voordat het bij de ontzettende paniek, die ontstaan was, aan twee veldwachters mogelijk was hulp te organiseeren. Zij gaven noodsignalen en al spoedig verschenen meer veldwachters Roode Kruis-afdeelingen uit Woltersdorfer en Erkner ter plaatse. De beambten beklagen zich bitter over de leden van den communistischen „Roter Front- bund", die te Woltersdorfer hulp verleenden, doch die inmiddels de beide veldwachters aanb randden. De veldwachters moesten zich met al le kraoht veredigen, om zich de aanvallers van het lijf te houden. Twee doktoren uit Erkner, ziekenverplegers uit Woltersdorfer en drie dokters, die juist een uitstapje aan het maken waren, verleenden de eerste hulp. Een der ari se.. werd eveneens door de communisten lastig gevallen. Tenslotte kon men er in slagen de nieuwsgierigen terug te dringen en de red dingswerkzaamheden aan te vangen. Toen bleek, dat 15 personen meer of minder ernstig waren gewond, terwijl 12 dooden, na melijk 7 vrouwen en 5 kinderen, te betreuren waren. De gewonden werden in auto's gelegd, om naar het naastbijgelegen ziekenhuis te Kalkberge te worden overgebracht. Het zieken huis bleek men echter niet te kunnen bereiken, daar door den orkaan en den stortregen de weg over een groot gedeelte was losgewoeld, zoodat de auto's moesten omkeeren, teneinde thans via Erkner het ziekenhuis te Köpenick te bereiken. Bij het station Erkner bleek, dat de lager gelegen gedeelten van den weg meer dan 1 M. onder water stonden. Om die reden moesten de gewonden worden uitgeladen, om verder per spoor naar Köpenick te worden ge transporteerd. Aan het station te Erkner stierf een zwaargewonde vrouw. NOODWEER IN HET REUZENGEBERGTE. Wolkbreuken maken de beken tot stroomen. Honderden huisgezinnen van alles be« roofd. Uit Fürstenberg (Silczië) wordt d.d. 3 Juil aan de Tel gemeld In den afgeloopen nacht is het Reuzengc bergte door een ontzettende catastrophe ge' teisterd. Tegen zes uur 's avonds hadden op verschillende plaatsen in het gebergte wolk breuken plaats, die tot middernacht voort duurden. Binnen weinige minuten zwollen de beken tot machtige stroomen. De oeverbewo ners werden bijna allen in bed door den vloed verrast Hierdoor moet de groote schade, welke aangericht is, verklaard worden. In het bijzonder hebben de dorpen Arneten- berg, Hermsdorf, Giersdorf en Schmiedeberg geleden. Meer dan twintig huizen zijn geheel of gedeeltelijk vernield. Schuren, paviljoens en daken werden door het water weggespoeld en liggen vernield tusschen dc rotsblokken. Bloeiende tuinen zijn met een laag slijk be dekt. In de huizen in de dalen staat het water een meter hoog. Te Hermsdorf stortte om één uur 's nachts dc groote brug in. Vijf personen geraakten in den stroom. Aan redden viel niet tc denken. In het geheele gebied zijn ongeveer tien brug gen vernield. De verliezen aan vee en materiaal zijn zee» groot en kunnen nog niet worden overzien Sedert hedenmorgen verleent de rijkswee» hulp. Vele honderden gezinnen zijn door he\ verlies van huisraad en vee in ellende gedom peld. Pensiongasten, van wie velen eerst gis teravond waren aangekomen, ontwaakten pas, toen de alles met zich meesleurende stroom hun bedden omspoelde. DE STAKING IN DE ANTWERPSCHE HAVEN. Zij draagt een nagenoeg a'gc- mecn karakter. Uit Antwerpen wordt d.d. 3 Juii gemeld, dat slechts eenige ploegen vaste werklieden arbeiden. Overigens is de staking vrijwel al gemeen. Er wordt nog slechts gewerkt op een IO-tal schepen, die kolen laden voor En geland en waarvan dc reeders een verhooging van 5 francs per werkdag toestonden. Overal elders ligt het werk stil tot Dinsdag in af wachting van de nieuwe bijeenkomst der pa ritaire commissie. Aan boord van de schepen uit Grimsby en Harwich, ten aanzien waarvan voorloopige overeenkomsten getroffen zijn, wordt het werk voortgezet. Nader wordt bericht, dat de voorloopige overeenkomsten verbroken zijn. De communis ten hebben een groot aantal manifesten ver spreid, waarin zij den bootwerkeis verwijten hun Engelsche broeders te verraden door ko len te laden voor Engeland en hen uitnoo- digen die zendingen te staken. De werkgeversvereniging 'n het havenbe drijf heeft in een Zatci lagmid lag gehouden vergadering besloten, dat de porhaire com missie niet zou bijeenkomen, zoolang de ha venarbeiders niet weer aan het werk zijn gegaan. DE SNELTREIN HAVRE-PARIJS GEDERAILLLEERD. Ongeveer 20 dooden cn bijna TOO gewonden. Uit Parijs wordt d.d. 4 Juli gemeld, dat de sneltrein Le Havre—Parijs nabij Achèrcs (de partcment Seinc-et-Oise) is gederailleerd. De locomotief liep daar bij een kruispunt uit de rails, tengevolge waarvan ook de vijf daarop volgende wagons medegesleurd en in elkaar werden gedrukt. De bevrijding der in de puin hoopen ingesloten slachtoffers is nog niet ge ëindigd, waardoor ook het aantal dooden nog niet vaststaat. Naar verluidt, zou echter een twintigtal reizigers bij de ramp het leven heb ben verloren. Twee gewonden zijn inmiddels bezweken. Volgens de Matin moeten er 80 ge wonden zijn. Verscheidene bladen zeggen, dat de ramp veroorzaakt is, doordien de machinist van den sneltrein in verband met het onweer, dat op dat oogenblik heerschte, de signalen niet heeft kunnen zien; volgens anderen hebben de wis sels en signalen tengevolge van het onweer niet gefunctionneerd. De reddingswerkzaamhe den zijn tengevolge van den storm vertraagd. Nader wordt uit Achères gemeld, dat het aantal dooden tot dusverre 17 bedraagt. Men vreest echter, dat nog verscheidene der naar de ziekenhuizen van Parijs en Saint-Germain overgebrachte gewonden aan de bekomen kwetsuren zullen bezwijken. De oorzaken. Nader wordt gemeld: Blijkens de inlichtingen, gistermiddag ver« strekt door den minister van openbare werken, zijn de oorzaken van de ontsporing bij Achères thans vrijwel bekend. De locomotief ontspoor de' na door de bocht te zijn gereden met een snelheid, die belangrijk grooter was dan de voorgeschreven snelheid. Bovendien had de trein op een evenwijdig spoor moeten worden gebracht, in verband met een verzakking, ver oorzaakt door het noodweer en dus juist lang zamer moeten rijden. Aangezien de toestand van de atmosfeer buitengemeen slechts was op het oogenblik van dc ramp, is het zeer waar schijnlijk, dat de machinist dc signaalschijf niet gezien heeft, waarmee de verlangzaming werd aangegeven. Uit de diagrammen blijkt overi gens, dat de (rein zelfs niet door het sein heen is gereden. De locomotief is dus ontspoord op het oogenblik, dat zij met te groote snelheid op het kruispunt aankwam, en zij sleurde de wa gons mede. Op het oogenblik zijn er 18 dooden en 97 ge wonden. Langestraat 36 Deze week exposeeren wij aardige nieuwe tegen sterk verlaagde prijzen. De nieuwste uitvindingen op Radio-gebied practisch toegopast PIAN O HANDEL HAVII' 29 TELEF. 773. Vraagt inlichtingen Accu's laden per kcei en bij abonnement. thuis niets klaar. Beziet de Spijslijst in Nadere bizonderheden. Uit Parijs wordt d.d. 4 Juli aan de Maandag morgen geseind: Een vreeselijk spoorwegongeluk, dat tal van dooden en gewonden heeft geëischt, is Zater dag gebeurd te Achères, op een afstand van 800 meter van het station van dien naam. De sneltrein no. 118, bestaande uit Ie en 2e klasse wagens, die des middags om 5 uur uit Havre vertrokken was en om 8 uur in het sta tion Saint-Lazure moest arriveeren, is gede railleerd op de hoogte van den seinpost, ge naamd „Des ambassadeurs". De trein, die een snelheid had van 90 K.M. per uur, liep op een verbindingslijn met de lijn der groote ceintuurbaan, die om 5 uur in dienst was gesteld om werkzaamheden op de hoofdlijn. De 95 ton zware machine kon niet over den draad bij de wissel en derailleerde gevolgd door den tender en een tweede klasse wagen. Een breuk der koppelingen volgde. Twee wa gens tweede klasse werden van den trein los gerukt en op. den linkerkant van den weg ge worpen waar zij tegen de boomen te plette» vielen. Drie andere, eveneens tweede klasse wagens, botsten tegen de machine op, die ge lijk met de tender omvergeworpen log. Het verhaal van een ooggetuige. De directeur der maatschappij, die in den trein zat, geeft het volgende relaas van het gebeurde: Terwijl de trein met een snelheid van 90 K.M. voortvloog, voelden we plotseling een geweldigen schok, die de reizigers in mijn wagon, een der laatste van den trein, door elkaar wierp. Toen een oogenblik stilte, weldra echter onderbroken door de kreten der slachtoffers. Uit de ruimte der verpletterde wagons zag men hier en daar dooden en gewonden. Ik begaf mij naar den nobijzijnden seinpost, om te trachten te telefoneeren. Ongelukkiger wijze woedde er op het oogenblik der ramp een vreeselijk onweer, dat alle telefonische ver bindingen had verbroken. Men kon echter het station van Achères ver wittigen. Direct werd vandaar een trein ge zonden met hulp. In dezen trein werden de gewonden zooveel mogelijk ondergebracht om in allerijl naar Parijs te worden vervoerd De eerste hulp ter plaatse. De brandweer, de ambulance van Saint-Ger main, een detachement soldaten van het der de genie-regiment en het 16e regiment dragon ders, begonnen bij fakkellicht en schijnwer pers de ontspoorde wagens te onderzoeken. Het eerst werd onder de locomotief weg gehaald het lijk van den machinist Nansel. Zijn lichaam was geheel verpletterd. Uit het eerste rijtuig haalde men het ver brijzeld lijk van een Apd. Om half twee Zondagmorgen hadden de red ders hun taak nog niet beëindigd. Men was genoodzaakt de wagons geheel en al uit elkaar te halen. Nog een treinongeluk. Een tien tal reizigers gewond. Volgens de bladen heeft Zaterdagavond bij Vigneux (Seine-ot-Oise) een treinbotsing plaats gehad. Een tiental reizigers werd licht gewond. GOEDERENSTATION AFGEBRAND. Het goederenstation te Dijon is door brand verwoest. HAVENSTAKING TE ROUAAN. B e r 1 ij n 3 Juli. (V. D.). In Rouaan gin gen de havenarbeiders tot staking over. Zij verlangen een loonsverhooging van 26 op 35 fiancs per dag. HEVIGE STORMEN. Groote schade. Parijs, 5 Juli. (V.D.) Hevige stormen hebben gewoed boven vele deelen van Frank rijk. De schade is zeer groot, vooral in do omgeving van Pontoise. Een groot gebied is overstroomd. Dc verbindingen zijn daar afge broken. Troepen zijn ter assistentie vertrok ken. De Petit Parission schat alleen dc scha de in het arrondissement Ecouen op 10 mil- lioen francs. DE PRINS VAN WALES. Geen trouwplannen. Het bericht, door een Spoansch blad ver spreid, omtrent een a.s verloving v»n den prins van Wales en dc Infante Beatrice van Spanje, wordt officieel tegengesproken. Ook zal de prins geen bezoek aan Spanje brengen. TER HERINNERING AAN LORD KITCHENER. Ter herinnering aan de nagedachtenis van Kitchener is Vrijdag door generaal Lord Hor- nc een toren onthuld op een der Oikney- eilanden, twee mijl vin de plaats waar de Hampshire, met Kitchener aan boord, in 1916 tot zinken is gebiacht. HET GESCHIL IN DE MUNN1JVERHEID. De gevolgen voor andere tak ken van nijverheid. Uit Londen wordt d.d. 3 Juli bericht De steenkoolstaking heeft dc kosten voor de katoenindustrie aanzienlijk verhoogd, terwijl tegelijkertijd dc productie tot de helft van de normale is verminderd. De situatie maakt het or mogelijk de levering der bestelde goederen voor een bepaalden datum te waarborgen. De toestond der industrie, die vóór de staking reeds tamelijk précair was, is thans bijna on houdbaar. HET JUBILEUM VAN ELSENEUR. Kojenhagen, 3 Juli. (V. D.). Heden beginnen in de oude stad Elseneur de open bare feestelijkheden ter viering van den 500sten jaardag dezer stad. De feestelijkheden zullen tot midden 'Augus tus duren en zullen talrijke historische spelen bevatten. Talrijke bekende auteurs zullen eraan deelnemen, terwijl ook dc militaire autoriteiten hun medewerking verleenen. DE SAMENZWERING TEGEN DEN KONING Terugkomende op hun eerste verklaringen hebben de anarchisten te Parijs, aangehouden wegens voorbereiding van een aanslag tegen het Spaonsche koninklijke paar, Zaterdag aan den rechter van instructie verklaard, dat zij den koning niet hadden willen dooden, maar zich onderweg van hem meester willen maken en hadden willen pogen vervolgens een re volutie aan te stoken. HET VERIJDELDE COMPLOT. Den schuldigen worden boeten opgelegd. Een officieuze Spaansche mededeeling zegt, dat de regeering, rekening houdende met de omstandigheden en de eischen van dc open bare, meening, die verontwaardigd is over de jongste gebeurtenissen, besloten heeft om bui ten de wettige straffen buitengewone boeten op te leggen aan de zaaiers van wanorde en dc lieden, die het herstel des lands belemmer den. Deze boeten bedragen o.a. voor graaf Romanones 500.000, generaal Aguilhera 200.000 en generaal Weylcr 100.000 peseta's. Volgens een nader bericht zijn nog ver schillende andere personen tot hooge boeten veroordeeld. Het staatsblad, dat de verordening waarbij de boeten worden opgelegd, bevat, zegt, dat de beboeting dezer personen onaf hankelijk is van dc andere straffen, die hen kunnen trc-ffen naar aanleiding van de dienst rapporten, waarbij wordt vastgesteld, dat zij betrokken zijn bij of in meer of mindete mate actieve medewerking hebben verleend tot de voorbereiding der gebeurtenissen, die de na tie groote schade zouden hebben toegebracht. De boeten zullen langs gerechtelijken weg worden ingevorderd en zoolang zij niet zijn betaald, zal geen der beboete personen kun nen beschikken over zijn banktegoed, deposi to, roerende of onroerende goederen, of eeni ge operatie kunnen ondernemen. De genomen maatregel wordt nog nader toegelicht in een lang officieus communigué, waarin gezegd wordt, dat deze speciale en dictatoriale maatregel genomen wordt tegen diegenen, die op notoire en openlijke wijze de normale ontwikkeling van het land belem meren. De Spaansche regeering, wier dicta tuur met de allermeeste gematigdheid en met instemming der openbare meening wordt uit geoefend, zegt het communiqué, heeft als wijze van bestraffing het opleggen van zware boe* ten gekozen, waarvan de opbrengst geheel aan liefdadige instellingen ten goede zal komen. Daar ieder burger aldus het communiqué verplicht is zich dezelfde opofferingen voor het vaderland te getroosten, moeten zij, dio zich buiten de' grenzen bevinden, nooit ge- looven, dat zij het land kunnen schaden, be lasteren of compromitteeren. Er zijn vele voor beelden van dat dit geschied is en de regee ring is vastbesloten tegen zulke Spaonscho onderdanen uiterst strenge maatregelen tc ne men. Geen oogenblik zal zij verzwakken in de taak, die zij zich heeft gesteld; zij meent het 1 werk van vrede, rechtvaardigheid en welzijn des volks te moeten voltooien. Om een ple bisciet wilde zij niet vragen, omdat do uitslag slag daarvan, vooral na de nederlaag cn on derwerping van Abd-el-Krim, verpletterend ware geweest, doch wilde liever wachten op dc algehccle consolidering van het zoo voor spoedig geleide wenc. PRIMO DE RIVERA NAAR PARUS. Primo dc Rivera spreekt tegen, dat dc ko ning de groote parade te Parijs op 14 Juli zal bijwonen, want dat hij tot 16 dezer in En geland zal blijven. Primo Voegde daaraan toe dat, als zijn rcgccringsbczighcden het hem veroorloven, hij zelf de revue zal bijwonen teneinde door zijn tegenwoordigheid een nieuw bewijs van hartelijke vriendschap te geven voor het land, dot zoo innig cn krachtig met Spanje samenwerkt. EEN ZWITSERSCHE CONSUL GEARRESTEERD. Schending van diplomoticko gebruiken. Riaggl, Zwitsersch consul te Genua, werd gearresteerd wegens het faillissement van een bank, waarvan hij vroeger commissaris is ge weest. Hij is echter weer vrijgelnten door tu»« schenkomst van de Zwtisersche overheden. Het incident was hiermee gesloten. Men wijst er op, dat zijn arrestatel gedaan is in strijd met dc internationale gebruiken, zonder een voorafgaande mededeeling aan do regeering, die hij vertegenwoordigde en zon der intrekking van zijn exequatuur. In een mededeeling der Italiaansche autori teiten wordt erkend, dat de ondergeschikte po litiebeambten een vergissing hebben begaan, die tc wijten is aan een ojnuiste uitlegging van de dienstvoorschriften, vervat in een telegra fisch bevel tot inhechtenisneming. COMMUNISTISCHE PROPAGANDA. Huiszoekingen. Volgens de Piccolo heeft de politie een uit gebreide communistische propaganda-organi- satie te Rome en in Midden-Italië ontdekt. Er hadden huiszoekingen plaats bij den aigevear- digde Melinclli en andere personen, waaibij groote hoeveelheden propaganda-materice) trc- vonden werden. Het bleek, dat de communis tische partij 40 50.000 lire per maand uitgeeft voor de propaganda in Midden-Italië alleen. Er is ccn onderzoek ingesteld naar de bronnen, waaruit het fonds afkomstig is. Ver scheidene personen werden gearresteerd. MUSSOLINI OVER OOSTENRIJK Mussolini heeft aan een medewerker der Wiener Allgcmeine Zeitung verklaard vast aan de levensvatbaarheid der republiek Oos tenrijk te gelooven. Italië is van oordeel, dat Oostenrijks onafhankelijkheid en welvaart een •aarborg van den vrede voor Europa zijn. Alle insinuaties betreffende een plan tot verdeeling van Oostenrijk noemde hij onjuist en tenden tieus steeds zal Italië de verdragen verdedi gen, die Oostenrijks onafhankelijkheid waar borgen. DE DIENSTPLICHT TOT 6 MAANDEN TERUGGEBRACHT. B e r 1 ij n 3 Juli. (V. D.). Naar men uit Moskou meldt, werd om bezuinigingsredenen dc militaire dienst in het Russische leger ver minderd tot zes maanden. OVERSTROOMINGEN. Ernstige schade aan den oogst toegebracht. De was der rivieren als gevolg van dc zware regens heeft op vele plaatsen overstroo mingen veroorzaakt met aanzienlijke schade.» De oogst heeft langs den gcheelen loop van de Stroema zeer geleden. OVERSTROOMINGEN. OVERSTROOMINGEN EN STORM. Groote schade en vele slachtoffers. Dc overstroorrungen richten, naar uit Bel grado wiordt bericht, nog steeds verwoestin gen aan in de lagere gedeelten van het land. Het aantal slachtoffers is groot, ook de ma» terieelc schade is aanzienlijk. In de streek van Sombor staan 30000 H.A. onder water. Het nationaal domein van België is door het wa ter verzwolgen. Een telegram aan de Chicago Tribune rept-van een 100-tal dooden in Zuid- Scrvic tengevolge van een geweldigen storm. DE SCHULD AAN ENGELAND. Afbreken der onderhandelingen- Athene, 3 Juli. V.D.) Generaal Pange- los heeft het bericht bevestigd, dat de oor- logsschuldonderhandelingen met Groot-Brit» tannië afgebroken zijn. BELASTING VOOR VRUGEZELLEN. De Grieksche regeering heeft een vrijgezel lenbelasting ingevoerd, die voor jongelui van 24 lot 40 jaor drieduizend en voor celibatai ren ouder dan 40 per jaar 1000 drachmen zal bedragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1