DE EEMLANDER BUITENLAND. FEUILLETON. De Markies van Bardelys. 25e Jaargang No. 5 EERSTE BLAD. fooct 1 Z.Kl idem Iran co pa poet f J,-, per wttk (met gralii vemkermt legen ongelukken) f 0.17* eixondmlyke nemen 1 OJOS. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DlftECTEUR-UrraEVEIt: J. VALKHOCF. ARNNEMSCHE POORTWAL 2A. postrekening n*.47#in. tcl.int.813. Dinsdag 6 Juli 1926 PRIJS DER ADVERIEHTIEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke icgci meer 0.25, dien staan bie dingen co Ucldadigheidvadvefcntiën voor de bcHt der prijs. Voor handel en bcdrijt bestaan seer ▼ooi dcc li ge bepalingen toot het advcrieeren Lcnc circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden DUITSCHLAND. DU1TSCHE MARiNEDAGEN. Duisburg, 5 Juli. (H.N.) Zaterdag en Zondag is hier een Duitsche marinedag ge houden, waaraan verschillende marineverceni- gingen hebben deelgenomen. Dr. Jarres, de opperburgemeester van Duisburg, en admiraal Scheer hielden daarbij toespraken, waarin zij aandrongen op het handhaven van de eenheid van het Duitsche rijk, daar slechts eendracht macht maakt. Op het kerkhof werden de in den oorlog gevallenen herdacht. Later vpnd een optocht door de stad plaats, waarbij vooral de kolo niale troepen de aandacht trokken. Op den desbetreffenden wagen was een opschrift aan gebracht, waarin op de teruggave der vroe gere Duitsche koloniën wordt aangedrongen. DE DUITSCHE RIJKSSPOORWEG MAATSCHAPPIJ. De kwestie van het directeur- generaalschap. B e r 1 ij n, 5 Juli. (H. N.) Vanmorgen heeft rijkskanselier dr. Marx een onderhoud gehod met von Sienens, den voorzitter van den raad van» toezicht der Duitsche rijksspoorwegmaat- schappij, bij welke gelegenheid de kwestie der benoeming van den nieuwen directeur-generaal der rijksspoorwegen nogmaols besproken is Vanmiddug vindt een kabinetszitting plaats, doch het is nog onzeker, of daarin reeds eon beslissing omtrent de bevestiging der benoe ming van den nifuwen directeur-generaal zal worden genomen. Dr. WIEDFELDT. Naar uit Essen wordt gemeld, is aldaar dr. Wiedfcldt, oud-nmbassadeur te Washington, Overleden. DE WATERSNOOD Steun van 't rijk. Het rijksministeric von binnenlandsche zaken heeft voor de slachtoffers van den watersnood der laatste weken een bedrag van drie millioen mark ter beschikking gesteld. Dit bedrag zal door de bondsstaten, waarin de geteisterde gebieden *ijn gelegen, worden verdeeld HET NOODWEER. Dc omgeving van Berlijn zwaar bezocht. JJit Berlijn wordt d.d. 5 Juli aan dc Tel. be richt Omtient de instorting van de kegelbaan van het hotel Kranichsberg te Woltersdorfe» Schleuse kan nog het volgende gemeld wor den Tegen 5 uur hoorde men plotseling een ont zettend gekraak en een door merg en heen dringend gegil. De bliksem was ingeslagen en had het dak van den 2 Meter hoogen muu' tegen den grond gesmakt. Dc muur, die reeds door den aanhoudenden regen ondermijnd en verschoven was, kwam op de menigte terecht en voltooide zoo den vernieligsarbeid van den bliksem. Ondanks het woedende onweer werd on*, middellijk met de reddingswerkzaamheden be gonnen. Slechts langzaam konden de onde' de steenmassa's bedolven slachtoffers te voor schijn worden gehaald. Het aantal gewonden blijkt grooter te zijn dan aanvankelijk opge geven, namelijk 50, onder wie 20 zwaar ge wonden. Bij dc gewonden bevinden zich ooi- twee mannen, wier vrouwen en kinderen wer den gedood en een achtjarig meisje, wier moe der omgekomen is. Toen het bericht van de ramp gisteravond laat te Bcrlenn bekend was geworden, speelden zich op het politie-presidium hartverscheu rende tooncclen ef. Den geheelen nacht was het een komen en gaan van menschen, die naar het lot van familieleden of kennissen kwamen informeeren, van wie zij wisten, dat zij den dag in de nabijheid van Woltersdorfer hadden doorgebracht. De politie was evenwel niet in staat inlich tingen te verstrekken, daar alle telefoon- er* telegraaf-verbindingcn met Woltersdorfer ge stoord waren. Ook in andere Oostelijke voorsteden van Berlijn heeft het onweer verwoestingen aan gericht. Te Adlershof hebben in den middag van I tot 4 uur met korte tusschenpoozen wolkbreuken plaats gehad. Dc lager gelegen straten en velden liepen onder water, daar de riolen de enorme watermassa's niet konden verzwelgen. In de kelderwoningen dreven de meubelen in het water rond. Van alle kanten werd de brandweer opge beld, die echter slechts in de dringendste ge vallen hulp kon verleenen. Het tramverkeer stond stil, terwijl de straatweg naar Bukau door het water was versperd. De schade, welke te Adlershof is aongericht, kon nog niet worden overzien. Op het traject Berlijn-Erkner stond het sta tion van laatstgenoemde plaats 20 c.M. onde» water, zoodat de dagjesmenschcn, die nae» Berlijn wilden terugkecren, eerst schoenen cn kousen moesten uittrekken, om den trein te kunnen bereiken. Bij Rüdersdorf vormde zich in den straatweg een scheur van 10 Meter. Ook in deze plaat* liepen de huizen onder en de brandweer had uren werk om de kelders weer leeg te pompen. De dorpen Friedrichshagen, Köpenick; Tasdorf en Mahlsdorf zijn geheel door het water geïsoleerd. Tot overmaat van ramp vatte in laatstgenoemde plaats in de waterwerken een kabel vlam de brand kon eerst na uren /on ingespannen arbeid worden gcbluscht. Nog hedenmorgen was dc brandweer overal in de weer In de nabijheid van Köpenick is de Wuhlc buiten haar oevers getreden Te Löcknitz, Erkner en Grünheide is door het onweer een groot deel van den oogst ver nield, evenals in het district Nieder-Barnim Dc dorpen, die het meest geteisterd waren, werden gisteren door duizenden nieuwsgieri gen bezocht. Hedenmiddag hebben opnieuw heftige on- weders boven Berlijn gewoed, thans boven de Westelijke voorsteden Friedcnnu, Steglitz en Charlottenburg. Talrijke kelders liepen ondcï Tegen 6 uur trok het ogweer naar het Oosten van Berlijn en zette de tegelijkertijd neer* stroomende regen daar de kelders ondei water. Volgens oflicieele berichten bedraagt het aantal der dooden bij dc ramp bij de Wolters dorfer Schleuse 14. Slachtoffers van den bliksem. Volgens de- mcdedeeling van dc politie van Woltersdorf en van twee doctoren zijn twaalf van de slachtoffers der ramp Zondag door den bliksem getroffen en daardoor om het leven gekomen. Naar dc bladen berichten uit Saarbrücken zijn Zondag tijdens een hevig onweer twee broers in het Heiligenwald door den bliksem getrof fen. Eén hunner was op slag dood, de ander® werd door den bliksem verlamd. Berlijn, 5 Juli. (V.D) Bij een zwaar on weer, dot gisteren boven Niedenvald woedde, is de bliksem in een jachtslot geslagen, waar in zich op dat oogenblik 3 personen bevon den. Een heer werd gedoodde twee anderen werden zwaar gewond. Ook ernstige berichten uit andere dcelen van Duitschlond. Geheel Duitschland is Zondag door zware onweders en wolkbreuken geteisterd, die ten deele zeer ernstige schade hebben aangericht In Thüringen was het spoorwegverkeer op de lijn GeorgenthalTaunbach door overstroo ming van den spoordijk versperd. De Zondag door het onweder veroorzaakt.-' rampen zijn, zooals uit de bekend geworden bizonderheden is gebleken, dc grootste ge weest, welke sinds mcnschenheugenis hc-bber. RECLAMES Van l4 rogels f 4.05. elke regel meer 1.- Bezoekt den Theetuin „iTimersfoortsche Berg SWooiste uitzicht in S\ederland lederen dag' SUiddag- en Avondconcert Bij ongunstig weet in het Berghotel Ch. L. BÜCZACZER, Qirecteur plaats gehad. De regen, die 4 uren duurde en het karakter van een wolkbreuk aannam, deed rivieren en meren in korten tijd gedeelteliik '4 M. stijgen. De watermassa's verhieven zich hier cn daar tot de eerste verdiepingen. Uit andere declen van Duitschland worden evenzeer ernstige onweders gemeld; zoo had den boven Zuid-Thüringen sedert Zondagmid dag onafgebroken wolkbreuken plaats. Off>- ciecle berichten uit Zuid-Saksen en Silezië lul den, dat dc oogst overal ernstig bedreigd wordt. Door een wolkbreuk, vergezeld van een ha gelbui, kwamen de straten te Hechingen Zon- og een meter onder water te staan. Talloozf auto's bleven in het water steken. De gcheeb ogst in het getroffen gebied is vernietigd. Gossau cn omgeving (Nedcr-Beieien) zijn Zondag door een zwaar onweer geteisterd tengevolge van een wolkbreuk, die drie kwar tier duurde, zijn in het Müll- en Linden-dal dt beken in stroomen herschapen, die reusachtigt schade veroorzaakt hebben. Een huis werd door het kolkende water weggesleurd, een 28- iarige- dochter werd meegesleept cn verdronk Verscheidene andere huizen moesten ontruimd worden. Koburg en omgeving geteisterd. B e r 1 ij n, 5 Juli. (V. D.) Gisternamiddag hedennacht is Koburg en omgeving dooi een vrccselijk noodweer zwaar geteisterd. He rige stortregens, die meermalen het korakte* van wolkbreuken hadden, richtten zware scha de aan. Do stroten van Koburg werden bijn* alle overstroomd, terwijl het plaveisel losspoel- de. De spoorweg Koburg-Rodach is tengevolge van een dijkbreuk verwoest. Het treinverkm •s stopgezet. In de streek Koburg-Rossach h®b ben eveneens ernstige dijkbreuken plaats ge had. Aan de velden is buitengewone schade oegebracht, welke echttft' tot nu toe nog niet ^alt te schatten. Ook noodweer irt den Eifel In verschillende streken van den Eifel is •'cneens door een hevig onweer, dat met wolk breuken gepaard ging, groote schade aange dicht. Tal van velden zijn door de van de hergen neerstortende stroomen totaal vernield. De weiden zijn een voet hoog met slijk be dekt. De dorpsstraten zijn rivieren geworden, iic duizenden stccncn van het plaveisel met zich mede sleuren. Sinds 25 jaren kan nv-n rich een zoodanig noodweer niet herinneren. ERNSTIG ONGELUK OP 'T MEER VAN CONSTANZ. Zes dooden. Friedrichshafcn, 5 Juli. (H. N.) Op het meer van Constenz heeft gisteren een ern stig bootongeluk plaats gehad. Een gezelschap uit Tutlingen maakte een boottocht van het eiland Roichenau naar den Zwitscrschen oever. De boot sloeg om, zoodot allen te woter ge raakten en 6 personen verdronken. Twee vrouwen ^n de bestuurder van de boot kondon worden gered. Daar de schuld van het ongeluk aan den bestuurder wordt geweten, is deze ter stond bij het aan land komen in hechtenis ge nomen. ERNSTIGE FABRIEKSBRAND. B r c s 1 a u, 5 Juli. (H. N.) Zondagmiddag is een brand uitgebroken in de cmaillcfabiiek Gcrmaniu tc Rosenthal bij Breslou, waardoor de machineatdeeiing en de cmaflleafdeeling ge heel vernield zijn. Dc oorzaak van den brand is onbekend. BELGIE. DE STAKING IN DE ANTWERPSCHE HAVEN Dc staking algemeen. Uit Antwerpen wordt d.d. 5 Juli gemeld, dat de staking der havenarbeiders algemeen is. Er heerscht volkomen rust. Aan het slot eoner bijeenkomst van dc le den der maritieme federatie werd besloten in geen geval toe tc geven. De besprekingen met de arbeiders zullen pas worden hervat, won neer ook de orbeid hervat wordt Voorts werd besloten morgen. Dinsdag, niet aan de bij eenkomst der geschillencommissie deel te nemen. Naar wordt medegedeeld is tengevolge van de staking der havenarbeiders tc Antwerpen de stoombootdienst HarwichAntwerpen van dc North Eastern naar Zeebruggo verlegd. DIJKBREUUK. Bij Boom en Meulkerk zijn twee dijken door gebroken. Hot water overstroomde tien hec taren oppervlakte. De schade is aanzienlijk. Menschenlevens gingen niet verloren. FABRIEKSBRAND. Gisteren is fn de Brusselschc voorstand An- dcrlecht de rubberfabriek Lotexo geheel door brand vernield. Dc brandweer moest zich be palen tot het beschermen van een belendende fabriek van lederwaren, welke eveneens vuui bad gevat. De schade wordt op 2/4 a 3 mil lioen francs geraamd. FRANKRIJK. HET FINANCIEELE VRAAGSTUK. De ontvangst von het verslag der experts. In een kabinetsraad, die door alle ministers en onder-staatssecretarissen werd bijgewoond, heeft Caillaux gisteren een volledig overzicht gegeven van den financieelen toestand en tol in hizonderheden h*t programma ontvouwd, dot hij heden in de Kamer zol ijreedeclen. In parlementaire kringen acht men het verslag der deskundigen een weloverwogen stuk, dm de regeering kostbare richtsnoeren verschaft •oor ljet financieel herstel. Rnoul Pérct en de meeste leden van het centrum hebben slechts weinig bedenkingen tegen het rapport, maai leden van de uiterste linkerzijde, socialisten en eenige socialistische radicalen zijn voornemens dc aanbevelingen der commissie, die de regec- ring maar voor het aannemen of verwerpen heeft, Je bestrijden. Zij maken met name be zwaar tegen een verhooging van de indirecte belastingen. Men is in parlementaire kringen overtuigd, dot dr» regeering, als zij «zich aan het rapport houdt, de aanvallen gemakkelijk te boven zal komen. Voor het debat van heden zijn elf interpcllantcn cn een twintigtal spre kers ingeschreven. Caillaux' verklaring goedgekeurd. P a r ij s, 6 Juli. (V.D.) De kabinetsraad heeft de verklaring, welke Caillaux vandaag voor de Kamer zal afleggen, goedgekeurd. Hei rapport der deskundigen is in zijn geheel oan- vaord. Men wenscht daarvan de algehcele uit voering. Waarschijnlijk zal Caillaux in de Ka mer een wetsontwerp indienen, waarbij aan de regeering gedurende zes maanden dc nood zakelijke volmachten zullen worden gegeven, om het financiecle program uit te voeren DE STRIJD IN SYRIË. Uit Beiroet wordt gemeld, dat tijdens den opmarsch dor colonne-Andreo in de Djebel- Drocze de vijand 35 dooden heeft verloren. De onderwerping der stamhoofden duurt voort. DE SCHULD AAN AMERIKA. Een bespreking tusschen Briund en Bérengcr. P a r ij s, 5 Juli. (V.D.) Briand heelt heden een lange bespreking gevoerd met den Fran- schcn gezant tc Washington, Bérenger, over dc schuldoverecnkomst met dc Verecnigde Staten. .Briand blijft op het standpunt staan, dat de Kamer de overeenkomst zoo spoedig mogelijk moet ratificccrcn. EEN OPZIENBARENDE VERDUISTE RINGSZAAK. De Société des Forges ct Chontiers de la Méditcrnnée te La Seync bij Toulon blijkt in den ioatsten tijd voor 15 20 millioen francs benadeeld te zijn, doordat haar personeel bij de levering von mctaolofvol non den afneme: daarvan tevens mcvtaal geleverd heeft, dat nog zeer goed bruikbaar was. Die afnemer is oen groot-industrieel, dc heer Joseph Barrel, die tevens voorzitter is van de handelsrechtbank te Toulon. Hij zou hef personeel der fabriek hebben omgekocht, doch verklaart zijnerzijds het slachtoffer Ie zijn van een campagne, uit gaande van door hem ontslagen personeel, dot zich met zirn politieke tegenstanders zou ver bonden hebben Dc heer Barrel is niet in ar rest gesteld é- hij presideerde dezer dogen nog de zitting der handelsrechtbank doch moot zich ter beschikking der justitie houden. ZWITSERLAND. DE FURKASPOORWEG. Dc Furkospoorweg, die over het gebiod van dc Rijn- cn Rhönebronncn goot, is geopend. Dit is een spoorweg door dc Alpen irt Oost-Wcs- telijke richting, welke nu dc kortste verbinding vormt tusschen Oost -en Zuidwest-Zwitserland HET SLECHTE WEER. Een Duitsche gift. Bern, 5 Juli. (V.D.) Dc Duitsche gezant te Bern, dr. Müller, heeft voor dc slachtoffers von het slechte weer in dc Zwitsorsche Jura 1000 francs gegeven. ENGELAND. EEN ONDERSCHEIDING VAN KONING ALFONSO. Dc koning van Spanje is gisteren rvn dc hoógeschool van Oxford tot doctor honoris" causa in het burgerlijk recht benoemd HET GESCHIL IN DE MIJNNIJVERHEID. Een crcdiet van drie millioen voor buitenlondsche kolen. In het Lagerhuis heeft de regeering een wetsontwerp ingediend strekkende tot het be schikbaar stellen van een aanvullend crcdiet van drie millioen pd st voor den aankoop van ^uitenlandsche kolen wegens de stoking in de Engelsche mijnen. De kolencommissie uit het kabinet is bijeen gekomen. Men meent te weten, dat de regecring de rapporten der districten afwacht, waarin de nieuwe looncn, die door de mijneigenaren op den grondslag von den nehturendag zijn voor gesteld, zijn aangeplakt. Men gelooft, dot in tal van mijnen de arbeid zal worden hervat ten gevolge van de nieuwe aanbiedingen, doch wen weet niet of de her vatting van den arbeid algemeen zal zijn of zelfs maar aanzienlijk. De buitenlondsche' kolen, waarvoor de re geering de opening van een crediet van drie millioen pd st. vraagt, -zal worden gebruikt voor openbare diensten en huisboudgebruik De kolen zullen worden verkocht voor een prijs die het mogelijk tpbbW de totale kosten te dek ken dc opbrengst zol voor nieuwe aankoopen dienen. De nieuwe loonvOorwoorden. Evenals die in Warwickshire en Yorkshire, hebben thans ook de mijneigenaars in Schot land, Forest of Dean en Bristol de nieuwe loo- nen aangeplakt, die neerkomen op hot oude Vele menschen vinden er genoegen in om voor martelaar te spelen. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATANI. 2 Maar later, toen de toasten onstuimig wer den en men ze uitbracht niet zoozeer voor den persoon dien zij golden als voor den wijn zelf en dc grappen minder voorzichtig werden, toen zweefde de roekeloosheid een oogenblik als een roofvogel boven ons hoofd en streek plotseling neer in de woorden van dien gek van een La Fossc „Messieurs", lispelde hij met die verwaand heid die hij kon aanwenden en de oogen koel op Chatellerault gevestigd, „ik wou een toast op iemand uitbrengen". Hij stond voorzichtig op hij was zoover gekomen dat hij zich niet anders dan met de grootste voorzorg kon bewegen. Hij wendde zijn oogen af van den graaf en vestigde ze op zijn glas, dot half ledig was. Toen gaf hij een wenk aan een bediende om het te v-ullen. „Tot den rand toe, heeren T' beval hij. In de stilte die toen volgde, poogde hij met den ecr.cn voet op den grond en den andere op een stoel te gaan staan, maar daar hij moeite hr.d zich in evenwicht te houden, bleef hij rechtop slaan, hetgeen veiliger was, al was het minder schilderachtig. „Heeren, ik drink op de meest ongeëvenaar de, de schoonste, de lustigste en koelste edel- vrouw in heel Frankrijk Ik drink op haai dui zenden bevalligheden, waarvan de faam tot ons is doorgedrongen en op haar grootste en grievendste oharme, haar koele onverschillig heid voor een man. Ik daag u uit te trachten de minnaar te worden, de rol van Endymion te spelen bij deze Diana. „Daartoe zal men een Adonis in schoonheid moeten wezen, een Mars in dapperheid, een Apollo in dichterlijke gave, een Eros in liefde", ging La Fosse voort, die zich zeer goed thuis voelde in mythologie en klassieke gedichten. „En ik vrees", hikte hij, „dat het niemand ge lukken zal, daar het den eenigen man in ge heel Frankrijk, op wien wij al onze hoop had den gevestigd, niet gelukt is. Heeren, verheft u van uw zitplaats. Het is de onovertreffelijke Roxalanne de Lavédan I" De guaestie amuseerde mij bijzonder, maar toch maakte ik mij wel eenigszins ongerust. Ik wierp een vluchtigen blik op Chatellerault om te zien hoe hij de zaak opnam en deze wed denschap om dc edelvrouwe te winnen, die hem door den koning was aangewezen en die hij tevergeefs had trachten te verwerven Hij was met de anderen op verzoek van La Fosse opgestaan öf niets kwaads vermoedende, öf dat vermoeden te onbeduidend beschouwende om invloed uit te oefenen op zijn houding. Torh verduisterde zijn gelaat bij het hooren van haar naam. Hij zette zijn glas met zulk een kracht neer, dat het dunne voetje brak en een roode stroom wijn vertoonde zich op het witte tafellaken en verspreidde zich rondom een zil veren bloemvaas Die vlek deed hem tot zich zelf komen en herinnerde hem aan alle goede manieren, die hij een oogenblik had vergeten. „Bardelys, duizendmaal vergiffenis voor mijn lompheid", mompelde hij. „Gemorste wijn is een goed voorteeken", antwoordde ik lachend. En die eenc maal heb ik aan die uitspraak geloofd, want wae die wijn niet gemorst en had dit hem niot tot bezin ning gebracht, wie weet of er dan geen bloed was gevloeid. Zoo had de misplatste grap van mijn luchthartige* (4 Bory betrekkelijk geen kwade gevolge* Tiaar van de quaestie, welke was opg*wo*p*^\, werd niet zoo gemakkelijk afgerio». tUdeenoiselle de La védan werd openlijk bepraat zelfs werd ge doeld op de hofmakerij va* <3c*r graaf, eerst van ter zijde, later meer openRJk, met een ge mis aan kieschheid, waarvan ik slechts de schuld kan geven aan den wijn waarmee de heeren hun verstand bedwelmd hadden. Met toenemende onrust lette ik op den graaf. Maar hij toonde geen verdere teekenen van woede. Hij zot te luisteren alsof het hem niets aan ging. Soms glimlachte hij zelfs om een grap en eindelijk ging hij zoo ver, dat hij meedeed aan de vroolijke zetten en zich verdedigde voor hun aanvallen, die op zulk een opgeweVten toon gedaan werden, dat men haast niet mer ken kon hoe weinig hij bemind was en hoe men zich inwendig verheugde over zijn laatste teleurstelling Een oogenblik bleef ik met mijn rug in mijn stoel zitten en nam geen deel aan de algemeene scherts. Maar eindelijk missohien geani meerd door de wijze waarop Chatellerault het opnam en gekalmeerd door den wijn waarvan ik evenals mijn gasten misschien wat al te veel gebruik had gemaakt sprok ik enkele woor- den en als ik dat niet gedaan had, zou dit verhaal nooit geschreven geweest zijn. „Chatellerault", zei ik lachend, „houd op met die uitvluchten om u zelf te verdedigen, be ken dot het niets dan verontschuldigingen zijn en erken eerlijk, dat ge er dit zaakje onver geeflijk onhandig hebt afgebracht voor iemand die het voorrecht had door den koning ge steund te worden." Een blos kleurde zijn gelaat, het eerste be wijs van toorn sedert, hij den wijn gemorst had. „Uw succes. Bardelys, maakt u ijdel en uit iidclheid ontstaat verwaandheid", antwoordde hij met minachting. „Kijk eens aan I" riep ik mijn gasten toe. „Hoor eens aan hoe hij een antwoord tracht te vermijden. Neen, neen, ge moet uw onhandig heid bekennen." „Een onhandigheid", mompelde La Fossc op suffen toon, „even in het oog loopend als die van Pan toen hij de koningin van Lydina het hof maakte." „Ik heb geen onhandigheid te bekennen", antwoordde hij vol vuur, en dc stem verhef fende. „Het is gemakkelijk hier in Parijs to verkeeren onder de kwijnende suffe, krachte- looze schoonheden aan het hof, wier gunst men gemakkelijk verwerven kan, omdat zij die hofmakerijen als een aardig tijdverdrijf be schouwen en verlangen naar een pretje dat gij, grinnekende zotskappen, hoar verschaffer* kunt. Maar deze mademoiselle dc Lavédan be hoort niet tot dfe soort. Zij is een vrouw er* niet een speelpop. Zij is van vleesch en bloed: geen zaagsel, poeder en vermiljoen. Zij heeft een hart en een wil, niet een smaak bedorven door ijdelheid en losbandigheid." La Fosse barstte in lachen uit. „Hoort I O hoort naar den apostel der kujschheid I" riep hij uit. „St. Grisriep een ander uit. „Die brave Chatellerault heeft zijn hart cn zijn hoofd aan haar verloren." Chatellerault zag den spreker aan met oogen flikkerend van toorn „Ge hebt het gezegd," stemde ik hem toe. „Hij is gevallen als haar slachtoffer en zoo maakt zijn ijdelheid haar tot een vereeniging van alle volmaaktheden. Bestaat zulk een vrouw als gij hebt beschreven, graaf Ach kom In het oog van een minnaar mis schien of in de verbeelding van een onzinni- gen dichter, maar nergens elders in de suffo wereld waarin wij leven." Hij maakte een gebaar van ongeduld „Je bent onhandig geweest, Chatellerault", hield ik vol „Je hndt geen tact. Er is geen enkele vrouw op de wereld wier hurt niet ver overd kon worden door ren man, die er zijn zinnen op gezet heeft, als hij van haar stand is en in staat haar haar positie te doen behou den of hoar een betere san tc bieden. D^ lief de van een vrouw, mijnheer, Is eer« boom, ge worteld in ijdelheid. Uw sr.cr.Mcs vielen haar en brengen haar in een stemming geneigd tot onderhandelen. Als ge dan het oogenblik om tot den aanval over te gaan moor wijselijk kiest en dien waagt met de noodlge handigheid zoo heel veel handigheid is er niet eens too noodig don wordt d® strijd gcmekkelijk ge wonnen en zij geeft zich over. Geloof mij Cha tellerault, ik ben meer dan vijf ioar jonger dan jij, toch ben ik in ondervinding vele cn vele jaren ouder en ik spreek over hetgeen ik zeker weet." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1