Zomer-Uifverkoop. 1% UWEUM «lis DEI IDVERTEHTItH „DE EEMLANDER" É£hoie ULAO. BUITENLAND. Kinderjurkjes - Kruippakjes - Hoeden Zie de speciale Etalage Fa. R. van den Burg Uitgebreide Muziekhandel Wiliem Groenhuizen RADIO EDISON-TOESTEL FEUILLETON. De Markies van Bardelys, 25e laargang No 6 per maande» voor Aaaer^ ioort 210» idem Uacco per poet i.per week (mei era t is verrekenau togen onqe ukken) 0.17* atxondeilijkc nu 1 CJ05. AMERSFOORTSCH 0AG3LAD DIRECTEUR-UITGEVER- J VAI KWOPP BUREAU: J. VALKHOPF. ARNHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 813. Woensdag 7 Juli 1926 van 1 i regelt U» mei inbegrip van een bewijsnummer, elke icgel meer 0.25, dicmtaanb e- xlingen en Licldadi^heids-advc tentiën voor de helft ö'er prijs Voor handel cn bcdriil bestaan zees vt'Oideciigc benaltn- cn voor het advericcicn tcne cianaiaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE RIJKSSPOORWEGMAATSCHAPPIJ. Benoeming van dr. Luther tot lid van den raad beheer. Een nieuw conflict. Uit Berlijn wordt d.d. 6 Juli aan het Hbl. bericht Nog is het conflict tusschen de rijksregec- ring en den raad van beheer der Duitsche spoorwegmaatschappij over de benoeming van dr. Dorpmüller tot directeur-generaal van de spoorwegen niet definitief bijgelegd, of de rijksregecring is opnieuw in een conflict ver wikkeld, ditmaal met de Pruisische regeering. Het rijkskabinet heeft gisteren besloten den ©ud-kanseliei^ dr. Luther te benoemen tot lid van den raad van beheer der rijksspoorweg maatschappij en hierover is de Pruisische re geering danig in haar wiek geschoten. Tot goed begrip diene, dat de rijksregee- ring het recht heeft 14 van de 18 leden van den raad van beheer tc benoemen. Ze is ech ter met die landen, die vroeger eigen spoorwe gen hadden (Pruisen," Beieren, Saksen enz.) overeengekomen, dat ieder dezer landen zelf een vertegenwoordiger in den i*aad van beheer zaJ hebben. Deze vertegenwoordigers worden dan op voorstel der betrokken regeeringen door het rijkskabinet benoemd Eenigên tijd geleden nu is de vertcgenwoor- diger van Pruisen, de bekende industrieel Ge heimrat dr. Bornholt, overleden en de Pruisi sche regeering had als zijn opvolger den mi- nisterialdirektor Schulze van het Pruisische mi nisterie van handel voorgesteld. Zonder zich evenwel hierom te bekommeren, heeft de lijksregcering door de benoeming van dr. Luther in de vacature voorzien en hierover is men in Pruisen terecht gebelgd. De Pruisische regeeringspartijen (centrum, democraten en sociaal-democraten) hebben vanavond in den landdag een interpellatie in gediend, waarin gevraagd wordt, of de benoe ming von dr. Luther in overleg met Pruisen heeft plaats gehad en zoo niet, wat dc regee ring dun zal doen, om de rechten van Pruisen te handhaven. NIEUWE TORPEDOBOOTEN. Uit Leer wordt gemeld, dat 15 Juli van de marinewerf te Wilhelmshof en drie torpedo- booten, type Löwe, genaamd W 103, 104 ei\ 105 tc water zullen worden gelaten DE GEVOLGEN VAN EEN DRINKGELAG. Vijf dooden. Uit Keulen wordt gemeld, dat Maandag op den Rijn een met wijn geladen motorschip verongelukte. liet vaartuig zonk snel, maar de bemanning kon worden gered. Honderden per- snen stonden aan dc oevers en slaagden erin een groot aantal vaten wijn op het droge te brengen. Vervolgens werd een woest dring- gelag gehouden, tengevolge waarvan meer dan 20 personen wegens alcoholvergiftiging in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Reeds vijf personen zijn overleden. De correspondent van de Tel. seint over het geval d.d. 6 Juli nader In de uren die op het zinken der wijnboot volgden, vertoonde de Rijn een wonderlijk Schouwspel. Op tallooze booten was men met alle mogelijke werktuigen bezig de kisten en veten te enteren en aan land te brengen. Men kon geloovcn, dat het een strijd op leven en dood gold De menschen trokken hun kleeren uit, sprongen in de rivier en sleepten groote vaten naar den oever. Gewapend met emmers, kruiken, flesschen, enz. snelde de menigte toe, om toch maar vooral iets van het edele vocht te bemachtigen. Wie zoo onfortuinlijk was, geen drinkgerei bij zich te hebben, zette den mond aan het spongat en zorgde op die wijzo er voor zijn deel binnen te krijgen. Na enkele uren lagen en zwaaiden talloo?c dronken kerels langs den oever van den Rijn De uitspattingen, die zij veroorzaakten, wei den zoo ernstig, dat een afdeeling Schupo tc voet en te paard moest aanrukken, om de orde te herstellen. Tenslotte was een geheel» „Hundertschc|t" ter plaatse, doch zij bleek niet voldoende te zijn, om dc uitspattingen tc beteugelen. Een groot aantal der drinkebroers had zich zoodanig te buiten gegaan, dat zij naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht, waar hun de maag werd uitgepompt. Niette min zijn intusschcn drie hunner aan alcohol vergiftiging bezweken. Een persoon werd doodgeslagen bij zijn pogingen, om het groot ste vat te bemachtigen een onder vfel in den Rijn en verdronk, zoodot hij aontal slacht offers op het oogenblik vijf bedraagt. De woeste tooneelen duurden den gehcelen nacht voort, daar steeds opnieuw kisten en vaten aanspoelden, waarop de menigte zich stortte. Eerst hedenmorgen vermocht dc poli tic de laatste resten der orgie uit den weg te ruimen. HOOGWATERSCHADE IN SAKSEN In Saksen wordt de schude der jongste hoog' water- en stormramp op 20 mïllioen mark geraamd. LUXEMBURG. DE KABINETSCRISIS. De groothertogin heeft den onafhankclijken afgevaardigde Loutsch opgedragen een nieuw kabinet te vormen. Loutsch behield zich zijn antwoord voor en zal eerst voeling nemen met dc verschillende politieke partijen BELGIE. DE BELGISCHE SPOORW EGEN Het regie-ontwerp naar dc Komer-efdcelingen. De Belgische minister voor dc spoorwegen Anseele, heeft gisteren bij het bureau dei1 Ka mer het wetsontwerp inzake de spoorwegregie ingediend. Het ontwerp is voor onderzoek naar de secties verwezen. DE STAKING IN DE ANTWERPSCHE HAVEN. Propaganda der communisten. Verschillende conferenties. Uit Antwerpen wordt d.d. gisteren gemeld, dat dc toestand in de hoven onveranderd is. Op de schepen, die kolen voor Engeland la den, verloten dc arbeiders het werk onder den invloed der communisten, die een actieve pro paganda voeren om elk kolenvervocr naut Engeland te beletten. Der Congolecsche mail boot kon gisterochtend echter met cep deel der lading vertrekken. Op verzoek van den minister van arbeid hno de gouverneur der provincie een onderhoud met den voorzitter van den reedersbond oh daarna met den secretaris der bootwerkers. De bijeenkomst der paritaire commissie, die gis- eroclitcnd zou bijeenkomen, is afgelast. De gouverneur der provincie had gisteroch tend opnieuw een onderhoud met den voorzit ter van den reedersbond, den secretaris der havenarbeiders, den voorzitter der havenarbei- d^rscentralc, den voorzitter der chr. bootwer kers e.a. arbciderslcidcrs. De gouverneur bood zijn bemiddeling aan. De beide partijen onderhandelen. In het kabinet van den gouverneur der pro vincie Antwerpen is gistermiddag een bijeen komst gehouden van afgevaardigden der pa troons en werklieden. Er werden twee voor stellen gedaan, één door de werkgevers cn °en door de arbeiders, die echter beide door de te enpartij wt rden verworpen. De arbeidersnige- uardigdeiï hadden overigens geen mandaat om t tegenvoorstel der patroons tc aanvaarden zon der vooraf de weikncmers te hebben geraad pleegd. Vundaog zullen tegelijkertijd twee groote vergaderingen worden gehouden, waar de so cialistische -eiders dc voorstellen der reedens zullen bespreken. De patroons willen wel on- Langestraat 36 zijn belangrijk in prijs verminderd, Arnh,straat Langestraat 43 - Tel. 852 - Amers Ioort Groote sorteerint^ Hangklokken, Schoorsteenklokken en Wekkers Reparatie-inrichting aan huis voor gewone en gecompliceerde uurwerken. De nieuwste uitvindin gen op Radio-gebied ff. praclisch toege- fY past. - - - - Havik 29 Te.ef. 773N? A Vraagt inlichtingen, Accu's laden Per keer en bij abonne-\v> - - ----- ment. dcrhandelen, iv.aor zij staan er ten stelligste op. dat eerst het werk wordt hervat en hel stokingsbevel door de vakvereeniging wordt ingetrokken. Besloten werd j;:steravond in het kabinet \on :n gouverneur nog een derde vergadering te houden Het werd waarschijnlijk geacht dot minister Wauters deze zou bewonen. Aon de hoven, zoo wordt nader gem rid, neemt oe propagando der communisten, die. de arbeiders willen overreden geen kolen voor, Engeiand te .aden, voortdurend toe Naar het einde der staking wordt nader aan de Msb U'"1 Antwerpen gerne'd In de slaking der dokwerkers was heden morgen geen verandering gekomen. Op slechts enkele schapen werd nog gewerkt mnar door het optreden van afgevaardigden vun der trnitsportorbeidersbond ging men op twee van deze schepen ook in staking, zoodat er alleen op de „Telegraaf" en twee Duitsche schepen nog gewerkt wordt. De Hnrwirh-iijn heeft, gelijk gemeld, hon* dienst naar Ze'biugge verlegd. Men kan dan ook zeggen, dat de stoking vandaag nog vel- Icdiger was don gisteren. Ook de leden der christelijke arbeidersorga nisaties zijn in stoking. Zij doen echter alm pogingt n om dc- partijen tot elkaar te brengen de onderhandelingen te hervatten. Dit werd ernstig bemoeilijkt door dc weigc ring der patroons om hedenmiddag in de paritaire commissie bijeen te komen. Ge'ijk men weet, eischen de rccders eerst hervatting van den arbeid. Dientengevolge is de vergadering der paritaire commissie heden middag niet doorgegaan. Daarentegen heeft de gouverneur der pro vincie Antwerpen hedenmiddag de partijen bij zich 'uitgenoodigd om een overeenkomst zoeken. Tegenwoordig waren de voorzitter der christelijke dokwerkers, de voorzitter van den trnnsportarbeidersbond cn de voorzitter'van de reedersvereeniging. Dc gouverneur deed het volgende voorste Vun den dag af der hervatting van het wet! zullen dc dokwerkers een verhooging van 1 francs per dog ontvangen, zoodat hun loon dan op 38 francs komt. Van 1 Augustus af zal het op 40 francs gc-. brocht worden cn dit loon zal toegepast wor den tot het indexcijfer 650 bedraagt. No deze vergadering gingen dc partijen uit een om het voorstel in haar respectieve be stuursvergaderingen te bespreken. Te 6 uur had cr een nieuwe vergadering plaats bij den gouverneur, worin de afgevaar digden dc arbeidersorganisaties en der rccders na cenige discussie verklaarden, dot zij her voorstel van den gouverneur aannamen. Morgen zullen dc besturen der dokwerkers- organisaties dc nieuwe loonregeling in open bare vergadering bespreken en het is zoo «?oed als zeker, dot ze ook dnar zal worden aange nomen. Dientengevolge kan men nis vast aannemen dat het werk a.s. Donderdag weer zal worder hervat. Het einde. Antwerpen, 7 Juli. (V.D.) Dinsdagna- middog werd na langdurige onderhandelingen dc staking in de haven alhier beëindigd. ONWEDERS. Gisteren hebben cr in verscheidene streken van België zware onweders gewoed. Te Vir- ton (Luxemburg) ging een huis in de vlammen op. Ook tc Homaidc (Henegouwen) is een hoeve door het hemelvuur geheel vernield. Op vele plaatsen zijn vcc cn paarden in de weide door den bliksem getroffen. FRANKRIJK. HET FINANCIEELS VRAAGSTUK. Een verklaring van Ccillnux in dc Kamer. In dc verklaring, gisteren door Caillaux in do Kamer afgelegd, legde hij er den nadruk op, dat het rapport der deskundigen in overeen stemming met zijn denkbeelden is. Dit sluit echter niet in, dot de regeering slaafs de raad gevingen der experts zal opvolgen. Hij wees er op, dnt het tekort op de begrooting, dat in 1919 42 milliard bedroeg, in 1925 tot milliard was verlaagd, terwijl dr begrooting 1926'-27 in evenwicht zou zijn. Overeenkom stig de meening van de deskundigen zou men echter moeten beginnen met de bankvoorschot- ten terug te betalen, de bons van de nationale verdediging en de schatkist-biljetten op korten termijn te amortiseeren en de ambtenaarssala rissen te regelen. Caillaux zette daarop uiteen, dat hij zich in hoofdzaak zal laten leiden ddoi de volgende drie beginselen ten eerste het scheppen van 3 milliard nieuwe inkomsten om aan de uitgaven voor het hiervoren genoemde en voor dc stabilisatie tegemoet te komen, teg tweede het hoofd te bieden aan de stijgende uitgaven door een vermeerdering van de in komsten te verKrijgcn uit een unificatie von de oynzetbelasting, ten derde een redelijke beper king der belastingen en het vermijden van te gmotc ingewikkeldheid in h*t "belastingstelsel De regeering, zoo vervolgde Caillaux, za) volmacht vragen voor het uitvoeren von dit werk, voor het verlogen van enkele te hoogo tariewn van de olgemeenc inkomstenbelasting, het verbeteren van de opbrengst der bestaande belustii\7en, het instellen van indirecte belas tingen en ven verhooging der spoorwegtarie ven. Cuilluux schatte de binnenlondscho schuld op 300 milliard. Hij wees op hot gevaar van de vele schatkistbiljetten op korten termijn, verwierp consolidatie en vcrecnigdc zich met de oplossing vun de deskundigen tot scneppirvg van een amortisatiekas. Tengevolge van do ge- n mdo ophooping van schatkistbiljetten be schikt de schatkist voor het oogenblik slechts over een crcdiat von 500 millioen bij de Fran- SK.hr Bank. Wi t de buiunlnnuscho handels schuld betreft, die het land jaarlijks vier milliard aan interest kost. verklaarde Caillaux, dat het onmogelijk zou zijn die rente te blijven betalen, als het pond nog verder steeg en men er niet in slaagde »ecn buitenlon«5sch crediet te v rkrijgen, wut alleen mogelijk zal zijn door een regeling van de sdjtulden. Het parlement be houdt zijn volle soevereiniteit ten aanzien van de regeling der bujjfenlandsche schulden in haar geheel. Evenals dc deskundigen is Cail laux van meening, dat de overeenkomsten van Washington met ecnige verbeteringen moeten worden geratificeerd. Ceillaux acht de stabili satie van den frank mogelijk, mits het land on dc staat zich een krochtijpe zelftucht opleggen De regeering zal spoedig alle porositoirc dien sten opheffen. Caillaux was van gevoelen, dat men zijn toe» vlucht zol moeten nemen tot krachtige maat regelen voor 't openbaar welzijn cn noemde tal van landen op in Europa, waar do regee ringen waaronder ook socialistische de vprcischte afdoende werkwijze gcëischt heb ben voor het herstel van de munt. Dc hcclc wereld en vooral Europa hebben 'belung bij do stabilisatie in 1 rankrijk en moeten dit land hun medewerking daartoe verleenen. Caillaux hcsloot met dc Kamer te bezweren nu eens te willen, ten einde ook tc kunnen Gij kunt en wilt en de regeering zal willen en kunnen, als gij haar uw vertrouwen schenkt". Linkerzijde cn centrum hebben Caillaux luido toegejuicht. Na de rede van Caillaux is gepauzeerd. Bij de hervatting van de vergadering loofde Emile Borcl, de oud-rainister van marine, het plan der deskundigen, maar hij verzette zich tegen het verbinden van. de stabilisatie aan de rege ling van de onderlinge schulden der geallieer den. Daarop zette hjj zijn theorie van den te rugkeer tot den gouden standaard uiteen. De communist Gachery lichtte het rapport der deskundigen en Caillaux' rede op commu nistische wijze toe en eischte voor het prole tariaat waarborgen, dal het niet te lijden zou hebben van de stabilisatie en hoar gevolgen. Het debat is daarop Jtot 'hedenmiddag ver daagd. Na afloop van den ministerraad heeft Caillaux verklaard, dat hij zijn financiecle ont werpen niet zal indienen, vóórdat de Kamer hem een motie van vertrouwen heeft geschon ken. Het zal dodeb'jk op een dringende behan deling aandringen. HET ACCOORD VAN WASHINGTON. Een verboden betooging. Parijs, 6 Juli. (VD.) De ministerraad heeft uiv. overwegingen van hoffelijkheid jegens Amerika besloten de manifestaties le verbie den van de oud-strijders, welke beoogen in het publiek te protcstceren tegen het accoord van Washington. DE VLOOTBOUW. De Fransche Kamer van 'Afgevaardigden heeft met groote meerderheid het wetsontwerp aangenomen, waarbij de regeering wordt ge machtigd over tc gaan tot den aanbouw van het overgebleven gedeelte van het tweede ge deelte van het vlootprogTam. Ware vriendschap bestaat in oprechtheid. Naar het Engelsch van RAFAEL SABATANI. 3 Hij lachte spottend. „Indien het aanvangen van een beuzelachtig leven op achttienjarigen leeftijd met een liefdesgeschiedenis, die eindig de in een schandaal, de grond is waarop ge uw ondervinding hebt gebouwd, dan ben ik het met u eens", zeide hij. „Maar het overige, Bardelys, al uw mooie praatjes over het ver overen van vrouweharten, geloof mij wanneer ik u zeg dat ge in uw heele leven nog nooit een vrouw heb ontmoet want die schep seltjes aan het hof ontzeg ik alle recht op dien naam. Als ge een vrouw wilt leeren kennen,' ga dan naar Lavédan, mijnheer de markies. Indien ge uw wapenrusting van verliefde listen op het eind een nederlaag wilt doen lijden, be proef ze dan tegen de citadel van Roxalanne de Lavédans hart. Indien ge uw trots wilt laten vernederen, begeef u-dan naar Lavédan." „Een uitdaging!" brulden een twaalftal stem men. „Een uitdaging, Bardelys 1" „M ais voyon s", zei ik lachend en met een zekere minachting. „Wou je mij naar Lan- guedoc sturen en het hof laten maken aan de personifieering van alle wonderen, die in een vrouw vereenigd kienen zijn en dot alleen om mijn bewering te rechtvaardigen Hebt de goedheid, heeren, daar niet verder op aan te dringen." „De gewone verontschuldiging van den pochhans," spotte Chatellerault: „als men zegt, „daden en geen snoeverijen I" „Denkt mijnheer, dat het grootspraak was vroeg ik, mij zelf volkomen meester. „Dat zou men uit uw woorden opmaken anders begrijp ik niet wat woorden beteeke- nen. Ge hebt doen veronderstellen, dot wat mij is mislukt, u zou gelukken, als ge het wildo beproeven. Ik heb je uitgeduogd Bardelys en ik doe dat nogmaals. Doe olies wat ge wilt om haar voor u te winnen; verblind deze edel- vrouw door uw rijkdom en luister, door uw dienaren, uw paarden, uw rijtuigen en al da pracht waarover ge kunt beschikken; toch houdt ik mij overtuigd en durf ik uitspreken, dat ri doet ge een jaar lang al uw best, al uw attenties, uw listen en lagen een jaar long aan haar besteed zullen geen vruchten dragen. Is die uitdaging voldoende „Maar dat is krankzinnig Waarom zou ik zoo iets ondernemen „Om te bewijzen, dat ik ongelijk heb," zei hij hoonend. „Komaan, Bardelys, laat je moed je in den steek „Ik moet bekennen dat ik veel zou willen doen om het bewijs te geven dat ge vraagt Maar een vrouw nemenDrommels I dat is wel wat veel gevergd 1" „Ach kom I" riep hij smalend. „Je hebt ge lijk je terug te trekken. Het is verstandig een nederlaag te vermijden. Deze vrouw is niet voor u bestemd. Wanneer haar hart door iemand veroverd wordt, daA zal het wezen door een n oedig en dapper ec't liman en niet door een ijllelen saletjonker, ge^tt hoveling en zots kap, geen modegek, al is r!jn ondervinding en zijn succes bij de hofdames nog zoo groot." „Voor den drommelbromde Cazalet, een Gasconjer en kapitein bij de lijfwacht. „Kom aan Bardelys. Op de been 1 Bewijs je moed en dapperheid of schaam je voor eeuwigeen saletjonker, een zotskap, een modegek I Wel, ik heb een man mijn zwaard in het lichaam gestoken voor vrij wat minder beleedigende woorden!" Ik gaf weinig om hem, en evenmin om de andere schreeuwers, die nu waren opgestaan ten minste degenen die nog staan konden en die mij opgewonden aanspoorden om de uitdaging aan te nemen, totdat het plotseling bleek dat de rollen waren omgekeerd en ik de uitgedaagde was in plaats van den uitdager. Ik peinsde en dacht ernstig over de zaok na, en eerlijk gezegd had ik er weinig zin in. Twijfel aan den goeden uitslag, wanneer ik het einde lijk op mij nam, had ik geenszins. Mijn opinie over de vrouw was -biet beter maar ook niet minder dan ik aan den graaf had te kennen gegeven. Het kan zijn ik weet nu dat dit zoo was dat de vrouwen die ik tot nu toe gekend had, beantwoordden aan Cha- telleraults beschrijving en niet zeer moeilijk te veroveren waren. Tot nu toe had het succes dat ik gehad had bij zulke liefdescomedies mij een verkeerden indruk van de vrouw gegeven. Maar dien avond was dat mijn meening niet. Ik was overtuigd dat Chatellerault bazelde en dat er geen enkele vrouw bestond zooals hij ze beschreef. Ge moogt mij cynisch en bitter noemen. Ik weet, dat ik als zoodanig in Parijs bekend stond; een man oververzadigd van alles wat rijkdom en jeugd en de gunst van den koning hem verschaffen kan, zonder illusie, zonder geloof, zonder ziel, daar de glans van mijn leven dien iedereen mij benijdde mij meer walging dan voldoening verschafte en ik er de onbeduidendheid reeds van besefte. Is het daarom wel zoo vreemd, dot deze uitdaging, die mij letterlijk werd opgedrongen, een onderneming die ik eerst zeer onaange naam had gevonden, mij langzamerhand aan trok door de nieuwe spanning die ze mij kon verschaffen en de nieuwe gewaarwordingen „Is de moed er uit, monsieur de Bardelys vroeg Chartellerault spottend, toen mijn stil zwijgen eenige minuten geduurd had. „Is de haan die kort geleden nog zoo luid kraaide, verstomd Maar monsieur le marquis, ge staat hier bekend als een zorgeloozen pretmaker en speler. Zoudt ge misschien lust hebben in "en weddenschap V Bij die woorden sprong ik overeind. Zijn spot kwetste mij ols een zweepslag. Al stelde ik mij aan als een pocher, toch kon ik niet an ders doen om mijn bluf of grootspraak van zooeven, zooals zij het noemden, vol te hou den. „Ge wilt een weddenschap aangaan Chatelle rault, niet-waar?" riep ik op even uitdagenden toon als hij. Een ademloos stilzwijgen volgde. „Goed dan I Luister goed, heeren, opdat ge ge tuigen kunt wezen. Ik verwed mijn kasteel van Bardelys en mijn landgoederen in Picardië, met iederen steen en iedere grashalm die er bij behooren, dat ik Roxalanne de Lavédans liefde zal verwerven en haar maken tot mar kiezin van Bardelys. Voldoet dc inzet u mon sieur le comte Ge moogt #er alles tegenover inzetten wat ge bezit", voegde ik er bij op ru wen toon, „en toch zweer ik dat de prijs puim in uw voordeel zal wezen". Ik herinner mij dat het Mironsac was die het eerst een woord rak, en ons zelfs op het laatste oogenblik trachtte tot bezuinigirg te brengen cn van het dwaze plan af te zien. „Heeren, heeren I" riep hij ernstig. „In 's he melsnaam, bedenkt wat gij doet. Bardelys, die weddenschap is krankzinnig. Monsieur dc Chartellerault, ge moogt het niet aannemen. Gc- zult „Zwijg I" viel ik hem scherp in dc rede. „Wat heeft monsieur de Chatellerault tc zeg gen Hij stond met de oogen strak gevestigd op het tafelkleed cn de vlek wijn, die hij gemaakt had toen de naam van mademoiselle de La védan voor het eerst genoemd werd. Zijn hoofd was zoo diep gebogen dat zijn lang© zwarte haren naar voren vielen en zijn gezicht gedeeltelijk bedekten. Bij mijn vraag keek hij plotseling op. Een flauw glimlachje speelde om zijn zinnelijken mond, hij zag bleek, meer dan gewoonlijk, door de opgewondenheid. „Monsieur le marquis", zei hij opstaande, „ik neem uw weddenschap aan en ik verwed mijn goederen in Normandië tegen de uwe in Bar delys. Verliest gij, dan zult ge niet langer „de Luisterrijke" genoemd wordenverlies ik dan ben ik een bedelaar. Het is een wedden schap van groot gewicht Bardelys en brengt ons een van beiden aan den rand van het ver derf I" „Een dwaasheid I" bromde Mironsac. „Wel verduiveld I" riep Cazalet, terwijl La Fosse, die de aanleiding geweest was van al deze drukte, zijn opgewondenheid luchtte in een onnoozele lachbui. „Hoevee! tijd geeft ge mij, Chatellerault vroeg ik zoo bedaard als ik kon. „Hoeveel tijd hebt ge noodig „Ik wou liever dat gij den tijd bepaalde", antwoordde ik. Hij dacht een oogenblik nl- Toen vroeg hij„Zal drie maanden genoej zijn „Als het in drie maanden niet afgeloopen is, zal ik betalen." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1926 | | pagina 1